Համարը 
N 01
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.07.03/20(589)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Արդարադատության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
16.06.2017
Ստորագրող մարմինը 
Արդարադատության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.06.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.06.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ ՀՀ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 142-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

16 հունիսի 2017 թ.

N 01

 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 142-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 1-ԻՆ ՄԱՍԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամուսնությունը կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկներում:»:

«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ՝ օրենք) 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն. «Օտարերկրյա պետություններում ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումները իրականացնում են այդ պետություններում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկները՝ սույն օրենքով սահմանված կարգով:»:

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետի համաձայն. «Օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկները սահմանված կարգով իրականացնում են ծննդի, ամուսնության, ամուսնալուծության, հայրության որոշման, անվան փոխման և մահվան պետական գրանցումը:»:

Oրենքի 26-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն. «Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիների, քաղաքացիություն չունեցող անձանց, օտարերկրյա պետությունում մշտապես բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամուսնությունը միմյանց և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ ամուսնության գրանցման վերաբերյալ դիմումները ներկայացնում և ամուսնության գրանցման մասին թույլտվություն են ստանում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունից:»:

Հյուպատոսական հիմնարկները Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս կատարում են նույնաբնույթ գործառույթներ միևնույն անձանց շրջանակի համար, ինչպիսի գործառույթներ կատարում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ՔԿԱԳ մարմինները: Հյուպատոսական հիմնարկները կոչված են սպասարկելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին՝ իրացնելու իրենց իրավունքները:

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և դրա տարածքից դուրս կարող են ամուսնանալ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն չունեցող անձանց հետ: Օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասում առկա չէ որևէ սահմանափակում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև ամուսնությունների գրանցման համար: Վերոնշյալ կարգավորման նպատակն այն է, որ հյուպատոսական մարմիններում գրանցվում են միայն այն ամուսնությունները, որի կողմերից մեկը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, իսկ մյուս կողմը կարող է լինել ինչպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այնպես էլ օտարերկրյա քաղաքացի և քաղաքացիություն չունեցող անձ:

Ելնելով վերոնշյալ նորմերի իրավական վերլուծությունից՝ կարելի է եզրահանգել, որ Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամուսնությունը» ձևակերպումը չի վերաբերում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև ամուսնության պետական գրանցմանը, այլ ենթադրում է նաև օտարերկրյա քաղաքացիների կամ քաղաքացիություն չունեցող անձանց և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների միջև ամուսնությունը, որը գրանցվում է միայն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թույլտվության հիման վրա:

«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ իրավական ակտի պաշտոնական պարզաբանումը տրվում է իրավական ակտի պաշտոնական մեկնաբանման համար նախատեսված կանոններով, իսկ նշված օրենքի 86-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ իրավական ակտի մեկնաբանությամբ չպետք է փոփոխվի դրա իմաստը:

Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ պաշտոնապես պարզաբանում ենք՝

Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դրույթն առ այն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս ապրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ամուսնությունը կնքվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական հիմնարկներում, նախատեսում է մի կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, մյուս կողմից՝ կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, կամ օտարերկրյա քաղաքացու կամ քաղաքացիություն չունեցող անձի հետ ամուսնության պետական գրանցումը՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թույլտվության հիման վրա:

 

Դ. Հարությունյան