Համարը 
N 1457-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.12.20/71(1084).1 Հոդ.1231.22
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
18.12.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.12.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.12.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԸ (ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ) ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

18 դեկտեմբերի 2014 թվականի N 1457-Ն

 

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԸ (ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ) ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել մետաղական օգտակար հանածոների փորձանմուշները (որակական և քանակական տվյալները) հսկողական անալիզի ենթարկելու կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2014 թ. դեկտեմբերի 20

Երևան

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի

դեկտեմբերի 18-ի N 1457-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԸ (ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ) ՀՍԿՈՂԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻԶԻ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են մետաղական օգտակար հանածոների փորձանմուշները (որակական և քանակական տվյալները) հսկողական անալիզի (այսուհետ` հսկողական անալիզ) ենթարկելու կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հսկողական անալիզի իրականացման նպատակն օգտակար հանածոների քանակի, որակի և այլ հատկությունների վերաբերյալ տեղեկատվության արժանահավատության ապահովումն է` ընդերքն օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների իրականացման ընթացքում օգտակար հանածոների պաշարների հաշվարկման նյութերում ներառելու համար:

3. Հսկողական անալիզի է ուղարկվում ընդերքօգտագործողի կողմից անալիզի ենթարկված փորձանմուշների կրկնօրինակների ընդհանուր քանակի առնվազն 5 տոկոսը:

4. Հսկողական անալիզի ուղարկվող նմուշները պետք է ընդգրկեն հանքավայրի հանքաքարերի բոլոր տարատեսակները` ըստ մետաղների պարունակության:

5. Հսկողական անալիզի ուղարկվող յուրաքանչյուր նմուշի տոպրակի կամ տարայի վրա նշվում է նմուշի համարը, կազմակերպության անվանումը և նմուշի ուղարկման ամսաթիվը: Ուղարկվող յուրաքանչյուր նմուշի քաշը որոշվում է հսկողական անալիզ կատարող լաբորատորիայի (այսուհետ` լաբորատորիա) և ընդերքօգտագործողի փոխհամաձայնությամբ` կախված անալիզի տեսակից և իրականացման մեթոդից:

6. Հսկողական անալիզի ուղարկվող նմուշի ուղեկցող փաստաթղթում նշվում է կատարված անալիզի մեթոդը և նմուշի համառոտ միներալապետրոգրաֆիական բնութագիրը:

7. Հսկողական անալիզի ավարտից հետո հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում լաբորատորիան ընդերքօգտագործողին տեղեկացնում է լաբորատոր անալիզների աշխատանքների ավարտի և երկու տվյալների համադրման նպատակով համատեղ քննարկում անցկացնելու վայրի ու օրվա մասին:

8. Համատեղ քննարկման դրվող յուրաքանչյուր անալիզի արդյունքը պետք է ստորագրված լինի համապատասխան լաբորատորիաների ղեկավարների կողմից, որոնց մեկական օրինակները փոխանակվում են` դրա մասին նշում կատարելով քննարկման արձանագրությունում:

(8-րդ կետը փոփ. 10.07.18 N 765-Ն)

 9. Արձանագրությունը կազմվում է 2 օրինակից, որի մեկ օրինակը պահվում է լաբորատորիայում, իսկ երկրորդ օրինակը հանձնվում է ընդերքօգտագործողին:

10. Լաբորատորիան հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում իր կողմից կատարված հսկողական անալիզին և սույն կարգի 10-րդ կետին համապատասխան կազմում է օգտակար հանածոյի որակական և քանակական տվյալների ճշտության հավաստիության մասին եզրակացություն, որի մեկ օրինակը պատշաճ ձևով հանձնում է ընդերքօգտագործողին:

11. Հսկողական անալիզի և ընդերքօգտագործողի կողմից իրականացված անալիզի արդյունքների միջև շեղումները գնահատվում են անալիզների արդյունքների տարբերության միջին մեծությամբ` միևնույն մեթոդի կիրառման դեպքում: Հսկողական անալիզների արդյունքում հայտնաբերված սիստեմատիկ շեղումների մեծությունը գնահատվում է որպես տվյալ մեթոդի կիրառման սխալ:

 12. Հսկողական անալիզը կատարվում է վճարովի հիմունքներով, հսկողական անալիզի դիմաց վճարումը կատարվում է պատվիրատուի (ընդերքօգտագործողներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն) կողմից:

13. Հսկողական անալիզների արդյունքների շրջանակներում լաբորատորիայի և ընդերքօգտագործողի միջև ծագած վեճերը լուծվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

(հավելվածը փոփ. 10.07.18 N 765-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան