Համարը 
թիվ 30-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.11.15/27(379) Հոդ.339
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
04.10.2010
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.10.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՁԵՎ ԹԻՎ 3 «ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ԳԻՐՔ» ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

9 նոյեմբերի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60310401

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

4 հոկտեմբերի 2010 թ.

 թիվ 30-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՁԵՎ ԹԻՎ 3 «ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ԳԻՐՔ» ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել Տնտեսությունների հաշվառման ձև թիվ 3 «Այբբենական գիրք» ձևաթուղթը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

 

Հավելված

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի
2010 թ. հոկտեմբերի 4-ի

թիվ 30-Ն որոշման

 

Տնտեսությունների հաշվառման ձև թիվ 3

 

_____________________________

 

համայնքի տնային տնտեսությունների

 

 

Ա Յ Բ Բ Ե Ն Ա Կ Ա Ն  Գ Ի Ր Ք

 

2011թ.

 

2012թ.

 

2013թ.

 

2014թ.

 

2015թ.

 

ՀԱՄԱՐ

 

_____________________________________________________________
Սույն գրքում գրառվում են համայնքի գրքերում (ձև թիվ 1)
գրանցված բոլոր տնային տնտեսությունները` այբբենական կարգով

 

 

 Տնային տնտեսությունների բաշխումն ըստ քանակի ԵՎ տնտեսության տեսակի

Տնտեսության տեսակը

Տնային տնտեսությունների քանակն առ 1-ը հունվարի

2011թ.

2012թ.

2013թ.

2014թ.

2015թ.

Գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվողներ

         

Այլ բնույթի ոչ գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվողներ

         

Անհատական աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվողներ

         

Հերթական համարը

Տնտեսության առաջինը գրանցված անդամի ազգանունը, անունը, հայրանունը

Տնային տնտեսության անձնական հաշվի համարը

Գրանցված է տն. տնտե-սությունների հաշվառման

Տնային տնտե-սության տեսակը

Նշում տնային տնտեսության տեսակի և տնտեսության առաջինը գրանցված անդամի փոխվելու մասին

Տնային տնտեսու-թյան անձնական հաշիվը փակելու ամիսը, տարին և պատճառը

գիրք թիվ

էջ թիվ

 

Ա