Համարը 
N 38-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.02.01/3(386) Հոդ.23
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
27.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.02.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀՀ-ՈՒՄ ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.1.1-017-10 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

20 հունվարի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10011028

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

27 դեկտեմբերի 2010 թ. 
ք. Երևան

 N 38-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԿ N 3.1.1-017-10 ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» 15.08.2002թ. N 1300-Ն որոշման 12 կետի «դ» ենթակետը.

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետությունում լեյշմանիոզների համաճարակաբանական հսկողություն» ՍԿ N 3.1.1-017-10 սանիտարահամաճարակային կանոնները և նորմերը և «Լեյշմանիոզի էնդեմիկ տարածքներում բակային համայցի մատյանի օրինակի», «Լեյշմանիոզի դեպքի բնորոշման», «Լեյշմանիոզով հիվանդի ոսկրածուծի պունկտատի քսուքի պատրաստուկը ռեֆերենս լաբորատորիա ուղեկցող կտրոնի», «Ամսական/տարեկան տեղեկատվություն լեյշմանիոզների նկատմամբ լաբորատոր հետազոտությունների Ձև Լ-1-ի», «Լեյշմանիոզների նկատմամբ լաբորատոր հետազոտությունների գրանցման մատյանի Ձև Լ-2-ի» ձևերը համաձայն հավելվածի:

 

Նախարար՝

Հ. Քուշկյան

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ
ՀՀ առողջապահության նախարարի

2010 թ. դեկտեմբերի 27-ի

թիվ 38-Ն հրամանի

 

«ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶՆԵՐԻ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ» ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  1

 

 ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏ

 

1. Սույն սանիտարահամաճարակային կանոնները (այսուհետ` Կանոններ) նախատեսված են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բոլոր բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների (անկախ կազմակերպաիրավական ձևից և գերատեսչական պատկանելությունից) համար, որոնք իրականացնում են լեյշմանիոզի դեպքերի հայտնաբերումը և բնակչության շրջանում լեյշմանիոզով հիվանդների բուժօգնությունը և սպասարկումը:

2. Սույն սանիտարահամաճարակային կանոնները սահմանում են լեյշմանիոզով հիվանդների հայտնաբերման, ախտորոշման, դեպքերի հաշվառման և հաշվետվության վարման, հիվանդների հոսպիտալացման և դուրսգրման, շարունակական (դիսպանսեր) հսկողության, հիվանդի օջախում համաճարակաբանական հետազոտության, կոնտակտավորների բժշկական հսկողության և այլ հարցեր, որոնք ուղղված են լեյշմանիոզի համաճարակաբանական հսկողության գործընթացի ապահովմանը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  2

 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

3. Լեյշմանիոզները տարափոխիկ մակաբուծային հիվանդություններ են, որոնց հարուցիչները Լեյշմանիա ցեղին պատկանող միաբջիջ նախակենդանիներ են (նախնէակներ):

4. Լեյշմանիոզների փոխանցումը տեղի է ունենում Ֆլեբոտոմուս ցեղին պատկանող մլակների միջոցով: Վարակի աղբյուրը տարբեր կենդանիները, հիմնականում հիվանդ շները և կրծողներն են, իսկ որոշ ձևերի ժամանակ` մարդը:

5. Համաճարակային գործընթացը կարող է դրսևորվել սպորադիկ դեպքերի և համաճարակային բռնկումների ձևով:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  3

 

 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

 ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՈՒՄԸ

 

6. Լեյշմանիոզով հիվանդների (վարակիրների) հայտնաբերումն իրականացնում են բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների բուժաշխատողները` բժշկական օգնություն ցուցաբերելու ընթացքում (հիվանդների պասիվ հայտնաբերում) և համաճարակաբանական ցուցումներով իրականացվող բակային համայցերի ժամանակ (հիվանդների ակտիվ հայտնաբերում):

7. Լեյշմանիոզ կասկածվում է այն անձանց մոտ, ովքեր համապատասխանում են կասկածելի դեպքի ստանդարտ բնորոշմանը համաձայն ձև 2-ի:

8. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների բուժաշխատողները բժշկական օգնություն ցուցաբերելու ընթացքում մաշկային լեյշմանիոզի բնորոշ ախտանշաններ հայտնաբերելիս ախտորոշման նպատակով հիվանդին ուղեգրում են բնակության վայրի տարածքային մաշկասեռավարակաբանի, իսկ ընդերային լեյշմանիոզի կասկածի դեպքում` ինֆեկցիոն հիվանդանոց կամ ինֆեկցիոն բաժանմունք:

9. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների բուժաշխատողները լեյշմանիոզների վաղ հայտնաբերման նպատակով իրականացնում են բակային համայցեր հուլիս-հոկտեմբեր ամիսներին` շաբաթը մեկ անգամ և ձմռան ամիսներին` ամիսը մեկ անգամ: Բակային համայցի արդյունքները գրանցվում են համապատասխան մատյանում համաձայն ձև 1-ի:

10. Մաշկասեռավարակաբանը մաշկային լեյշմանիոզի կասկածի դեպքում կազմակերպում է կենսաբանական նյութի լաբորատոր հետազոտություն և դրական արդյունքի դեպքում հիվանդին ուղեգրում է համապատասխան մաշկասեռավարակաբանական հիվանդանոց կամ բաժանմունք` հետագա բուժման նպատակով:

11. Վարակաբանը ընդերային լեյշմանիոզ կասկածելու դեպքում հիվանդին ուղեգրում է համապատասխան բուժկանխարգելիչ կազմակերպություն` լաբորատոր ախտորոշման նպատակով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

 ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶՆԵՐԻ ԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄԸ

 

12. Լեյշմանիոզների ախտորոշումն իրականացվում է.

1) կլինիկական,

2) համաճարակաբանական,

3) լաբորատոր ցուցանիշներով։

13. Լեյշմանիոզների ախտորոշումը դրվում է համաձայն դեպքերի ստանդարտ սահմանումների համաձայն ձև 2-ի:

14. Ախտորոշման համաճարակաբանական ցուցանիշները ներառում են.

1) համաճարակաբանական վերհուշի առկայությունը`

ա. լեյշմանիոզի էնդեմիկ օջախներում գտնվելը,

բ. անցյալում լեյշմանիոզով հիվանդանալը:

Այս մասին կատարվում է գրանցում հիվանդի բժշկական փաստաթղթերում` համապատասխան բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության պրոֆիլի:

15. Ախտորոշման լաբորատոր ցուցանիշները ներառում են.

ա. մակաբուծաբանական հետազոտություն,

բ. արյան շճաբանական հետազոտություն,

գ. հարուցչի աճեցում սննդային միջավայրերի վրա։

16. Ընդերային լեյշմանիոզի կասկածի դեպքում լաբորատոր հետազոտվում է կրծոսկրի, ազդրոսկրի և ցայլոսկրի ոսկրածուծից վերցված պունկտատի բարակ քսուքը:

17. Մաշկային լեյշմանիոզի կասկածի դեպքում լաբորատոր հետազոտվում է խոցի կամ խոցի շրջապատող ինֆիլտրատից վերցրած քսուքը:

18. Շճաբանական հետազոտությունը լրացուցիչ ախտորոշման եղանակ է, օգտագործվում է իմունաֆերմենտային ախտորոշման եղանակը: Նախնական ախտորոշման համար նախատեսված են արագ ախտորոշման թեստ- համակարգեր:

19. Լեյշմանիոզի ախտորոշման նպատակով` լեյշմանիաների աճեցման համար օգտագործվում է նաև N N N սննդային միջավայրը:

20. Ընդերային և մաշկային լեյշմանիոզով հիվանդության կասկածով հիվանդներից վերցրած ոսկրածուծի և խոցից կամ խոցի շրջապատող ինֆիլտրատից վերցրած քսուքների բոլոր պատրաստուկները պարտադիր ուղարկվում են ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» ՓԲԸ-ի մակաբուծաբանական լաբորատորիա` հսկողական հետազոտության` լրացնելով համապատասխան լաբորատոր ուղեգրման ձևաթուղթ (Հավելված 3):

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

 ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

21. Մաշկային և ընդերային լեյշմանիոզով բոլոր հիվանդները ենթակա են պարտադիր հաշվառման (գրանցման):

22. Լեյշմանիոզ ախտորոշմամբ յուրաքանչյուր հիվանդ անհատապես հաշվառվում է ըստ բնակության վայրի և նրա տվյալները գրանցվում են ընդերային լեյշմանիոզի դեպքում` տարածաշրջանային պոլիկլինիկայի վարակաբանի, իսկ մաշկային լեյշմանիոզի դեպքում` մաշկասեռավարակաբանի կաբինետում:

23. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բոլոր կազմակերպություններում լեյշմանիոզի յուրաքանչյուր դեպք հաշվառվում է համաձայն ՀՀ առողջապահության նախարարի 20.10.08թ-ի թիվ 21-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ-ում տուբերկուլոզի համաճարակաբանական հսկողություն սանիտարահամաճարակաբանական կանոններ և նորմեր» ՍԿ 3.1.1-010-08 հավելված 12-ի «Վարակիչ, այդ թվում մակաբուծային հիվանդությունների հաշվառման մատյանում»:

24. Լեյշմանիոզի յուրաքանչյուր դեպքի մասին հայտնաբերող բժշկի կողմից անմիջապես (հեռախոսով, ֆաքսով, էլեկտրոնային փոստի միջոցով) հաղորդվում է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչություն (այսուհետ` Տեսչություն) (ըստ տեղակայման վայրի), ապա 24 ժամվա ընթացքում լրացվում և ուղարկվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի 15.10.08թ-ի թիվ 20-Ն հրամանով հաստատված «ՀՀ-ում իմունականխարգելման գործընթացի կազմակերպում և իրականացում» ՍԿ 3.1.6.009-08 սանիտարահամաճարակային կանոնների և նորմերի շտապ հաղորդման քարտի (Ձև ՇՀ 1) համաձայն, իսկ «Նորք» ինֆեկցիոն հիվանդանոցը, «Արմենիկում ԲԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը և «Շտապ բժշկական օգնություն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հաղորդում են նաև ՀՀԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն:

25. Լեյշմանիոզի դեպքերի հաշվառման, ինչպես նաև դրանց մասին ժամանակին և օպերատիվ հաղորդման համար պատասխանատու է բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության ղեկավարը:

26. Լեյշմանիոզին առնչվող բոլոր բժշկական տվյալները` ներառյալ համաճարակաբանական վերհուշը (անամնեզը), գրանցվում են հիմնական բժշկական փաստաթղթերում` բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության պրոֆիլին համապատասխան:

27. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունը, որը փոխել կամ հաստատել է ախտորոշումը, անմիջապես Տեսչություն (ըստ տեղակայման վայրի), կատարում են նոր շտապ հաղորդում` նշելով սկզբնական ախտորոշումը, փոխված (հաստատված) ախտորոշման ամսաթիվը և լաբորատոր հետազոտման արդյունքները, իսկ «Նորք» ինֆեկցիոն հիվանդանոցը և «Արմենիկում ԲԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հաղորդում են նաև ՀՀ ԱՆ «Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն: Այնուհետև 24 ժամվա ընթացքում լրացվում և ուղարկվում է նոր շտապ հաղորդման քարտ:

28. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում լեյշմանիոզներով հիվանդների հետազոտությունների արդյունքները գրանցվում են «Լեյշմանիոզով հիվանդների նկատմամբ իրականացված հետազոտությունների գրանցման մատյանում» համաձայն ձև 5-ի:

29. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունները ամսական/տարեկան Տեսչություն են ներկայացնում հաշվետվություն լեյշմանիոզով հիվանդների նկատմամբ կատարած հետազոտությունների վերաբերյալ համաձայն ձև 4-ի:

30. Բոլոր մակարդակներում դեպքերի բացակայության պայմաններում ներկայացվում է զրոյական հաշվետվություն («Ընդամենը» սյունակում նշվում է 0):

31. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպություններում պահպանվում են հաշվետվության կրկնօրինակները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

 ՎԱՐԱԿԻ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 

32. Ընդերային լեյշմանիոզով բոլոր հիվանդները և կասկածելիները ենթակա են պարտադիր հոսպիտալացման ինֆեկցիոն հիվանդանոցում կամ հիվանդանոցի ինֆեկցիոն բաժանմունքում, իսկ մաշկային լեյշմանիոզի դեպքում բուժումն իրականացվում է մաշկասեռավարակաբանական հիվանդանոցում:

33. Մաշկային լեյշմանիոզով հիվանդները հոսպիտալացվում են այդ հիվանդների համար առանձնացված հիվանդասենյակներում, ուր պատուհանները ցանցապատվում են մանրավանդակ ցանցով` մլակների հարձակումից պաշտպանվելու նպատակով:

34. Լեյշմանիոզի բուժում իրականացնող բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության տարածքում արգելվում է պահել կենդանիներ:

35. Լեյշմանիոզով հիվանդները հոսպիտալացվում են կլինիկական և համաճարակաբանական ցուցումով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

 ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶՈՎ ՀԻՎԱՆԴԻ ՕՋԱԽՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀԱԿԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

 

36. Լեյշմանիոզի համաճարակային բռնկումների ժամանակ օջախի համաճարակաբանական հետազոտության գործընթացում Տեսչության տարածքային կենտրոնի բժիշկ-համաճարակաբանն անհրաժեշտության դեպքում ընդգրկում է նաև վարակաբանի, մանկաբույժի և այլ մասնագետների:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

 ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՍՏԱՑԻՈՆԱՐԻՑ ԴՈՒՐՍԳՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

37. Լեյշմանիոզով հիվանդները ստացիոնարից դուրս են գրվում կլինիկական առողջացումից և լաբորատոր հետազոտության բացասական արդյունքի հիման վրա:

38. Դուրսգրումից առաջ, կատարված լաբորատոր հետազոտության դրական արդյունքի դեպքում բուժման հետագա ընթացքը որոշում է բուժող բժիշկը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

 ԼԵՅՇՄԱՆԻՈԶՆԵՐՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ (ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ) ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

 

39. Մաշկային լեյշմանիոզի դեպքում շարունակական (դիսպանսեր) հսկողությունն իրականացվում է ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության մաշկասեռավարակաբանի կողմից` 1 տարի ժամկետով, իսկ նրա բացակայության դեպքում` վարակաբանի:

40. Ընդերային լեյշմանիոզի դեպքում դիսպանսեր հսկողությունը սահմանվում է ամբուլատոր-պոլիկլինիկական կազմակերպության վարակաբանի կողմից 6 ամիս ժամկետով:

41. Շարունակական (դիսպանսեր) հսկողության արդյունքները գրանցվում են հիվանդի ամբուլատոր բժշկական քարտում:

 

Ձև 1

 

Լեյշմանիոզի էնդեմիկ տարածքներում բակային համայցի մատյանի օրինակ

 

Փողոցի անվանում

Հասցե Բնակչի
Ա. Ա. Հ.

Հարցման ամսաթիվ

Կասկածելի հիվանդի հայտնաբերման ամսաթիվ

Հայտնաբերողի ստորագրություն

1

2

3

4

5

   

1

2

3

4

5

և այլն

   

 

Ձև 2

 

Լեյշմանիոզի դեպքի բնորոշում

 

Ընդերային լեյշմանիոզ հիվանդության դեպքի ստանդարտ սահմանում

Համաճարակաբանական ցուցանիշը-համաճարակաբանական վերհուշի (անամնեզի) առկայություն` լեյշմանիոզի էնդեմիկ օջախներում գտնվելը Կլինիկական նկարագիր

Ընդերային լեյշմանիոզ - երկարատև անկանոն տենդ, որը ուղեկցվում է փայծախի չափսերի մեծացումով, քաշի կորստով:

Լաբորատոր չափանիշներ - ոսկրածուծից վերցված պունկտատի բարակ քսուքում լեյշմանիաների հայտնաբերում, կամ շճաբանական հետազոտության դրական արդյունք:

 

Մաշկային լեյշմանիոզ հիվանդության դեպքի ստանդարտ սահմանում

Համաճարակաբանական ցուցանիշը-համաճարակաբանական վերհուշի (անամնեզի) առկայություն` լեյշմանիոզի էնդեմիկ օջախներում գտնվելը կամ լաբորատոր հաստատված լեյշմանիոզով հիվանդի հետ շփում:

Կլինիկական նկարագիր-դեմքի, իրանի, վերին և ստորին վերջույթների մաշկի բաց հատվածներում խոցերի առկայություն:

Լաբորատոր չափանիշներ-չքայքայված խոցից կամ խոցի շրջապատող ինֆիլտրատից վերցրած քսուքում լեյշմանիաների հայտնաբերում:

 

Դեպքի դասակարգում

Կասկածելի

Կլինիկական նկարագրին համապատասխանող դեպք

Հավանական

Կասկածելի դեպք

Գումարած

համաճարակաբանական վերհուշում լեյշմանիոզի էնդեմիկ տարածքում գտնվելու փաստի առկայություն

Հաստատված

Կասկածելի կամ հավանական դեպք` լաբորատոր հաստատված:

 

 Ձև 3

 

Լեյշմանիոզով հիվանդի ոսկրածուծի պունկտատի քսուքի պատրաստուկը ռեֆերենս լաբորատորիա ուղեկցող կտրոն

 

Լեյշմանիոզի նկատմամբ ոսկրածուծի պունկտատի քսուքի պատրաստուկի հետազոտության ուղեգիր

Հիվանդի Ազգանուն, Անուն, Հայրանուն ---------------------------------------------------

Նախնական լաբորատոր ախտորոշում իրականացնող, ԲԿԿ-ի անվանում------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Հիվանդի հասցե

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Պատրաստուկի վերցման ժամանակացույց ----------------------------------------------------------------------------------------

Հետազոտման ժամանակացույց -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Հետազոտության արդյունք-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(հարուցչի տեսակ)

Ոսկրածուծի քսուքը վերցնողի անուն, ազգանուն-------------------------------------------------------------------------------

Հետազոտողի անուն, ազգանուն-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Հետազոտություն իրականացնող բժշկի ստորագրություն---------------------------------------------------------------------

 

 Ձև 4

 

Ամսական/տարեկան տեղեկատվություն լեյշմանիոզների նկատմամբ լաբորատոր հետազոտությունների

 

 

Ձև Լ-1
ԲԿԿ-ի համար

Լեյշմանիոզների նկատմամբ հետազոտվածների թիվ

Կլինիկական ցուցումով

Համաճարակա-բանական

Լեյշմանիոզների նկատմամբ հետազոտվածների թիվ

1

2

3

4