Համարը 
N 124-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.09.01/21(404) Հոդ.348
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ
Ընդունման ամսաթիվը 
12.08.2011
Ստորագրող մարմինը 
Արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.08.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.09.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ, ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼԻ ՀՐԱՄԱՆԸ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՅԴ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

17 օգոստոսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10211393

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ,

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

 

12 օգոստոսի 2011 թ.
ք. Երևան

N 124-Ն 

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՅԴ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասով.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Սահմանել 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին այդ կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին ծանուցումները հանձնելու կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

Գ. Մուրադյան

 

 

Հավելված

ՀՀ արդարադատության նախարարի

2011 թվականի օգոստոսի 12-ի

N 124-Ն հրամանի

 

Կ Ա Ր Գ

 

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՅԴ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով լուծարման ենթակա կազմակերպություններին և պետական հաշվառումից հանելու ենթակա անհատ ձեռնարկատերերին լուծարվելու կամ պետական հաշվառումից հանվելու մասին ծանուցումները հանձնելու ընթացակարգը:

2. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունը (այսուհետ՝ պետական ռեգիստր) «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված ցանկերը հարկային մարմնի կողմից ստանալուց հետո՝ մինչև 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ը փոստային կապի ծառայության (հետ ծանուցմամբ) կամ անհատական հանձնման միջոցով ուղարկում է ծանուցում (Ձև 1) այդ ցանկերում նշված կազմակերպություններին և անհատ ձեռնարկատերերին՝ լուծարվելու կամ պետական հաշվառումից հանվելու մասին:

3. Ծանուցումն ուղարկվում է կազմակերպության գտնվելու վայրի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ բնակության վայրի կամ պետական ռեգիստրին հայտնի՝ կազմակերպության կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ այլ հասցեով:

4. Ծանուցումը համարվում է պատշաճ, եթե այն ստորագրությամբ հանձնվել է կազմակերպության ներկայացուցչին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը կամ վերջինիս ներկայացուցչին:

5. Եթե նշված հասցեներում կազմակերպության ներկայացուցչին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը հնարավոր չէ գտնել, ապա պետական ռեգիստրը ծանուցումն ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագրում հրապարակման: Տեղեկագրի հրապարակման օրվանից ևս ծանուցումը համարվում է պատշաճ:

6. Սույն կարգին համապատասխան ծանուցումն ապահովելու հետ մեկտեղ «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված ցանկերը պետական ռեգիստրը հրապարակում է նաև 3000-ից ավելի տպաքանակ ունեցող մամուլում, իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև http://www.azdarar.am հասցեով գտնվող Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

 

Ձև N 1

 

Ծ Ա Ն ՈՒ Ց ՈՒ Մ

 

2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Տրվում է՝ ____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 (կազմակերպության անվանումը, ներկայացուցչի անունը, ազգանունը /

անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

 

1. Սույն ծանուցմամբ տեղեկացնում ենք, որ 2011 թվականի մայիսի 26-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է «2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային հաշվետվություններ չներկայացրած կազմակերպությունները լուծարելու և անհատ ձեռնարկատերերին պետական հաշվառումից հանելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը (այսուհետ՝ օրենք), որի համաձայն այն կազմակերպությունները, անհատ ձեռնարկատերերը և պետական կամ պետական բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունները, որոնք 2008 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հարկային օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հարկային մարմին չեն ներկայացրել որևէ հաշվետվություն, հաշվարկ կամ հայտարարագիր և հարկային մարմնում առկա փաստաթղթերի համաձայն չունեն գույք ու հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորություններ, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը գործողության մեջ դնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն չեն վերագրանցվել, չունեն գույք և հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորություններ, ենթակա են լուծարման կամ պետական հաշվառումից հանման:

2. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ծանուցվող կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը ընդգրկված է օրենքի հիման վրա լուծարման ենթակա կազմակերպությունների կամ պետական հաշվառումից հանելու ենթակա անհատ ձեռնարկատերերի ցանկերում` տեղեկացնում ենք, որ օրենքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ նշված կազմակերպությունների պատասխանատու պաշտոնատար անձինք (տնօրեն, կառավարիչ և այլն) պարտավոր են երկամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության աշխատակազմի իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությանը ներկայացնել տեղեկանք՝ ֆիզիկական անձանց, կազմակերպությունների, հիմնարկների և պետական կառավարման մարմինների նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունների և սեփականության իրավունքով կազմակերպությանը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը պատկանող գույքի մասին:

3. Նույն ժամկետում ծանուցվող կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը կարող է պետական ռեգիստր ներկայացնել գործունեությունը վերսկսելու կամ վերագրանցվելու մասին հայտարարություն, որի ներկայացման դեպքում պետական ռեգիստրը տվյալ հարկ վճարողին կհանի լուծարման ենթակա կազմակերպությունների կամ պետական հաշվառումից հանելու ենթակա անհատ ձեռնարկատերերի ցանկերից:

4. Ծանուցվող կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը երկամսյա ժամկետում պետական ռեգիստրին կարող է ներկայացնել նաև առարկություններ:

5. Երկամսյա ժամկետում սույն ծանուցման 2-րդ կետով նշված տեղեկանքը կամ 4-րդ կետով նշված առարկությունները չներկայացնելու դեպքում կհամարվի, որ ծանուցվող կազմակերպությունը կամ անհատ ձեռնարկատերը պարտավորություն և գույք չունի, որի դեպքում պետական ռեգիստրը երեք ամսվա ընթացքում կգրանցի նշված կազմակերպության գործունեության դադարեցումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը կհանի պետական հաշվառումից: