Համարը 
N 1797-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.12.23/70(873).1 Հոդ.1697.6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.12.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
03.09.2018


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ (ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 դեկտեմբերի 2011 թվականի N 1797-Ն

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ (ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել հանրային ծառայության առանձին տեսակների դասային աստիճանների (կոչումների) համապատասխանությունը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մարտի 9-ի «Հայաստանի փրկարար ծառայությունում կամ այլ պետական մարմիններում ծառայություն անցնող (անցած) և զինվորական կամ այլ հատուկ կոչում ունեցող քաղաքացիների կոչումների համապատասխանությունը սահմանելու մասին» N 319-Ն որոշումը, 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության դատախազության աշխատողների դասային աստիճանները Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինվորական կոչումներին համապատասխանեցնելու ցանկը սահմանելու մասին» N 1376-Ն որոշումը, 2008 թվականի մարտի 20-ի «Ոստիկանության ծառայողների պաշտոնների խմբերի և քաղաքացիական հատուկ ծառայության պաշտոնների խմբերի համապատասխանությունը սահմանելու մասին» N 254-Ն որոշումը, 2008 թվականի մարտի 6-ի «Հատուկ քննչական ծառայության դասային աստիճաններին այլ պետական մարմիններում շնորհված զինվորական կամ հատուկ կոչումների (դասային աստիճանների, որակավորման դասերի) համապատասխանությունը սահմանելու մասին» N 244-Ն որոշումը, 2008 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության դասային աստիճաններին այլ պետական մարմիններում շնորհված զինվորական կամ հատուկ կոչումների (դասային աստիճանների, որակավորման դասերի) համապատասխանությունը սահմանելու մասին» N 1203-Ն որոշումը, 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Զինված ուժերում, ազգային անվտանգության մարմիններում շնորհված զինվորական կոչումների, քրեակատարողական ծառայության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության կոչումները, դատախազության դասային աստիճանները, ինչպես նաև պահեստազորում ունեցած կոչումները ոստիկանության կոչումներին համապատասխանեցնելու մասին» N 1501-Ն որոշումը, 2010 թվականի մայիսի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությունում քաղաքացիական ծառայողների դասային աստիճանների համապատասխանությունը քրեակատարողական ծառայության կոչումներին, ինչպես նաև դրանք շնորհելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» N 530-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետը և դրանով հաստատված N 1 հավելվածըուղղ., 2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում քաղաքացիական ծառայողների դասային աստիճանների համապատասխանությունը ոստիկանության կոչումներին, ինչպես նաև դրանք շնորհելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» N 991-Ն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետը և դրանով հաստատված N 1 հավելվածըուղղ.:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2011 թ. դեկտեմբերի 21
Երևան 

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

դեկտեմբերի 15-ի N 1797-Ն որոշման

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ (ԿՈՉՈՒՄՆԵՐԻ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

ՀՀ արդա-րադա-տության նախա-րարու-թյունում շնորհ-վող դասա-յին կոչում-ներ

ՀՀ դատա-խազու-թյունում շնորհ-վող դասա-յին կոչում-ներ

ՀՀ սահ-մանա-դրական դատա-րանում շնորհվող դասային աստի-ճաններ

ՀՀ Ազգա-յին ժողո-վում շնորհ-վող պետա-կան ծառա-յության դասա-յին աստի-ճաններ

Համայն-քային ծառա-յության դասային աստի-ճաններ

ՀՀ դիվանա-գիտա-կան ծառայու-թյան դասային աստի-ճաններ

Քաղա-քացիա-կան ծառա-յության դասային աստի-ճաններ

Քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան դասային աստի-ճաններ

Դատա-կան ծառա-յության դասա-յին աստի-ճաններ

ՀՀ զինված ուժերում շնորհվող կոչումներ

ՀՀ ոստի-կանու-թյան կոչում-ներ

ՀՀ ԱԻՆ փրկա-րար ծառա-յությու-նում շնորհ-վող կոչում-ներ

ՀՀ ազգա-յին անվտան-գության ծառայու-թյունում շնորհվող կոչումներ

ՀՀ մաք-սային ծառայու-թյունում շնորհվող հատուկ կոչումներ

ՀՀ հարկա-յին ծառա-յությու-նում շնորհ-վող կոչում-ներ

Հատուկ քննչա-կան ծառա-յության դասա-յին աստի-ճաններ

ԴԱՀԿ ծառայու-թյունում շնորհվող կոչումներ

Քրեա-կատա-րողա-կան ծառա-յությու-նում շնորհ-վող կոչում-ներ

արդա-րադա-տության երկրորդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության երկրորդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդա-րադատու-թյան 1-ին դասի պետա-կան խոր-հրդական

պետա-կան ծառա-յության 1-ին դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

 

արտա-կարգ և լիազոր դեսպան

քաղա-քացիա-կան ծառա-յության 1-ին դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 1-ին դասի պետա-կան խորհրդա-կան

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի բարձ-րա-գույն խոր-հրդա-կան

գեներալ- լեյտե-նանտ

ոստի-կանու-թյան գենե-րալ- լեյտե-նանտ

փրկա-րարա-կան ծառա-յության գենե-րալ- լեյտե-նանտ

գեներալ- լեյտե-նանտ

մաքսա-յին ծառա-յության գեներալ- լեյտե-նանտ

հարկա-յին ծառա-յության պետա-կան խոր-հրդա-կան

   

արդա-րադա-տու-թյան գենե-րալ- լեյտե-նանտ

արդա-րադա-տության երրորդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության երրորդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության 2-րդ դասի պետա-կան խոր-հրդական

պետա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

 

արտա-կարգ դեսպա-նորդ և լիազոր նախա-րար

քաղա-քացիա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 2-րդ դասի պետա-կան խոր-հրդական

դատա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի բարձ-րագույն խոր-հրդա-կան

գեներալ- մայոր

ոստի-կանու-թյան գենե-րալ- մայոր

փրկա-րարա-կան ծառա-յության գենե-րալ- մայոր

գեներալ- մայոր

մաքսա-յին ծառայու-թյան գեներալ- մայոր

հար-կային ծառա-յության առա-ջին դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության երրորդ դասի պետա-կան խոր-հրդա-կան

արդարա-դատու-թյան գեներալ- մայոր

արդա-րադա-տու-թյան գենե-րալ- մայոր

արդա-րադա-տության առաջին դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության առաջին դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության 1-ին դասի խոր-հրդական

պետա-կան ծառա-յության
1-ին դասի խոր-հրդա-կան

համայն-քային ծառա-յության
1-ին դասի խոր-հրդա-կան

առաջին դասի խոր-հրդա-կան

քաղա-քացիա-կան ծառա-յության
1-ին դասի խոր-հրդա-կան

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 1-ին դասի խորհրդա-կան

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի խոր-հրդա-կան

գնդա-պետ

ոստի-կանու-թյան գնդա-պետ

փրկա-րարա-կան ծառա-յության գնդա-պետ

գնդա-պետ

մաքսա-յին ծառայու-թյան գնդա-պետ

հարկա-յին ծառա-յության առա-ջին դասի ավագ խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության
1-ին դասի խոր-հրդա-կան

արդարա-դատու-թյան գնդա-պետ

արդա-րադա-տու-թյան գնդա-պետ

արդա-րադա-տության երկրորդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության երկրորդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության
2-րդ դասի խոր-հրդական

պետա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

համայն-քային ծառա-յության
2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

երկրորդ դասի խոր-հրդա-կան

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան
2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 2-րդ դասի խորհրդա-կան

դատա-կան ծառա-յության 2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

փոխ-գնդա-
պետ

ոստի-կանու-
թյան փոխ-գնդա-
պետ

փրկա-րարա-կան ծառա-յության փոխ-գնդա-պետ

փոխ-գնդա-պետ

մաքսա-յին ծառայու-թյան փոխ-գնդա-պետ

հար-կային ծառա-յության երկ-րորդ դասի ավագ խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-
տու-թյան
2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-
րադա-
տության փոխ-
գնդա-պետ

արդա-րադա-
տու-թյան փոխ-գնդա-պետ

արդա-րադա-տության երրորդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տության երրորդ դասի խոր-հրդա-կան

 

պետա-կան ծառա-յության
3-րդ դասի խոր-հրդա-կան

համայն-քային ծառա-յության
3-րդ դասի խոր-հրդա-կան

 

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան
3-րդ դասի խոր-հրդա-կան

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 3-րդ դասի խորհրդա-կան

 

մայոր

ոստի-կանու-
թյան մայոր

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության մայոր

մայոր

մաքսա-
յին ծառայու-թյան մայոր

հար-կային ծառա-յության երրորդ դասի ավագ խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-
տության
3-րդ դասի խոր-հրդա-կան

արդարա-դատու-թյան մայոր

արդա-րադա-տու-թյան մայոր

առաջին դասի իրա-վաբան

առաջին դասի իրա-վաբան

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի առա-ջատար ծառայող

պետա-կան ծառա-յության
1-ին դասի առա-ջատար ծառա-յող

համայն-քային ծառա-յության
1-ին դասի առաջա-տար ծառա-յող

առաջին դասի առաջին քարտու-ղար

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան
1-ին դասի առաջա-տար ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 1-ին դասի առաջա-տար ծառայող

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի առա-ջատար ծառա-յող

կապի-տան

ոստի-կանու-
թյան կապի-տան

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության կապի-տան

կապի-տան

մաքսա-յին ծառայու-թյան կապի-տան

հար-կային ծառա-յության առա-ջին դասի խոր-հրդա-

կան

1-ին դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րա-դատու-
թյան կապի-
տան

արդա-րադա-
տու-թյան կա-պիտան

երկրորդ դասի իրա-վաբան

երկրորդ դասի իրա-վաբան

դատա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի առա-ջատար ծառայող

պետա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի առա-ջատար ծառայող

համայն-քային ծառա-յության
2-րդ դասի առաջա-տար ծառա-յող

երկրորդ դասի առաջին քարտու-ղար

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան 2-րդ դասի առաջա-տար ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 2-րդ դասի առաջա-տար ծառայող

դատա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի առա-ջատար ծառա-յող

ավագ լեյտե-նանտ

ոստի-կանու-
թյան ավագ լեյտե-նանտ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության ավագ լեյտե-նանտ

ավագ լեյտե-նանտ

մաքսա-յին ծառայու-թյան ավագ լեյտե-նանտ

հար-կային ծառա-յության երկ-րորդ դասի խոր-հրդա-կան

2-րդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րա-դատու-
թյան ավագ լեյտե-նանտ

արդա-րադա-
տու-թյան ավագ լեյտե-նանտ

երրորդ դասի իրա-վաբան

երրորդ դասի իրա-վաբան

 

պետա-կան ծառա-յության
3-րդ դասի առա-ջատար ծառա-յող

համայն-քային ծառա-յության
3-րդ դասի առաջա-տար ծառա-յող

 

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան
3-րդ դասի առաջա-տար ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 3-րդ դասի առաջա-տար ծառայող

 

լեյտե-
նանտ

ոստի-կանու-
թյան լեյտե-նանտ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության լեյտե-նանտ

լեյտե-նանտ

մաքսա-յին ծառայու-թյան լեյտե-նանտ

հար-կային ծառա-յության երրորդ դասի խոր-հրդա-կան

3-րդ դասի խոր-հրդա-կան

արդա-րադա-տու-
թյան լեյտե-նանտ

արդա-րադա-
տու-թյան լեյտե-նանտ

   

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի ծառայող

պետա-կան ծառա-յության
1-ին դասի կրտսեր ծառայող

համայն-քային ծառա-յության
1-ին դասի կրտսեր ծառա-յող

առաջին դասի երկրորդ քարտու-ղար

քաղա-քացիա-կան ծառայու-թյան 1-ին դասի կրտսեր ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 1-ին դասի կրտսեր ծառայող

դատա-կան ծառա-յության
1-ին դասի կրտսեր ծառա-յող

 

ոստի-կանու-
թյան կրտսեր լեյտե-նանտ

   

մաքսա-յին ծառա-յության կրտսեր լեյտե-նանտ

       
   

դատա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի ծառա-յող

պետա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի կրտսեր ծառայող

համայն-քային ծառա-յության
2-րդ դասի կրտսեր ծառա-յող

երկրորդ դասի երկրորդ քարտու-ղար

քաղա-քացի-ական ծառայու-թյան
2-րդ դասի կրտսեր ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 2-րդ դասի կրտսեր ծառայող

դատա-կան ծառա-յության
2-րդ դասի կրտսեր ծառա-յող

ավագ ենթա-սպա

ոստի-կանու-
թյան ավագ ենթա-սպա

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության ավագ ենթա-սպա

ավագ ենթա-սպա

         
     

պետա-կան ծառա-յության
3-րդ դասի կրտսեր ծառա-յող

համայն-քային ծառա-յության
3-րդ դասի կրտսեր ծառա-յող

երրորդ քարտու-ղար

քաղա-քացի-ական ծառայու-թյան
3-րդ դասի կրտսեր ծառայող

քաղաքա-ցիական հատուկ ծառայու-թյան 3-րդ դասի կրտսեր ծառայող

 

ենթա-սպա

ոստի-կանու-
թյան ենթա-սպա

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության ենթա-սպա

ենթա-սպա

         
         

կցորդ

     

ավագ

ոստի-կանու-
թյան ավագ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության ավագ

           
                 

ավագ սերժանտ

ոստի-կանու-թյան ավագ սեր-ժանտ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության ավագ սեր-ժանտ

           
                 

սերժանտ

ոստի-կանու-
թյան սեր-ժանտ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության սեր-ժանտ

           
                 

կրտսեր սերժանտ

ոստի-կանու-
թյան կրտսեր սեր-ժանտ

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության կրտսեր սեր-ժանտ

           
                 

եֆրեյտոր

               
                 

շարքային

 

փրկա-րարա-
կան ծառա-յության շարքա-յին

           

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան