Համարը 
N 358-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԵԻԱՏ 2011.12.30/14(31) Հոդ.40
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Երևան քաղաքի ավագանի
Ընդունման ամսաթիվը 
23.12.2011
Ստորագրող մարմինը 
Երևանի քաղաքապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.12.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ, ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ

 

23 դեկտեմբերի 2011 թ.

N 358-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎՏՈԲՈՒՍ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ, ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի 15-րդ և 16-րդ կետերով, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 35-րդ և 42-րդ հոդվածներով և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ կետով՝

Երևան քաղաքի ավագանին որոշում է.

1. Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեի մասին» N 169-Ն որոշմամբ հաստատված.

1) ծախսերի գումարը նվազեցնել 25,000.0 հազար դրամով,

2) դեֆիցիտի (պակասուրդի) գումարը նվազեցնել 25,000.0 հազար դրամով:

2. Երևան քաղաքի ավագանու 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի «Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեի մասին» N 169-Ն որոշմամբ հաստատված NN 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ՝ համաձայն սույն որոշման համապատասխանաբար NN 1-6 հավելվածների:

3.«Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության տեղաբաշխված 10000 դրամ անվանական արժեքով 100 հատ հասարակ բաժնետոմսերի դիմաց 1,000.0 հազար դրամ վճարումը կատարել Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեով, սույն որոշմամբ նախատեսված հատկացումների հաշվին:

4. «Երևանի ավտոբուս» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը լրացուցիչ 2400 հատ հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի տեղաբաշխման միջոցով ավելացնել 24,000.0 հազար դրամով՝ այն սահմանելով 25,000.0 հազար դրամ, որից հետո հասարակ (սովորական) բաժնետոմսերի ընդհանուր թիվը կդառնա 2500 հատ, յուրաքանչյուրը` 10000 դրամ անվանական արժեքով՝ վճարումը իրականացնելով Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեով, սույն որոշմամբ նախատեսված հատկացումների հաշվին:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Երևանի քաղաքապետ

Տ. Մարգարյան

 

 

Հավելված N 1

Երևան քաղաքի ավագանու

2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի

N 358-Ն որոշման

 

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 (հազար դրամներով)

 Տողի NN

Բաժին

Խումբ

Դաս

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները

 Ընդամենը

այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)

 վարչական բյուջե

 ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

6

7

8

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

3100

11

0

0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

       

այդ թվում`

     

3110

11

1

0

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

       

որից`

     

3112

11

1

2

ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

 

Հավելված N 2

Երևան քաղաքի ավագանու

2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի

N 358-Ն որոշման

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 (հազար դրամներով)

Տողի NN

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

 NN

 Ընդամենը

այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)

 վարչական բյուջե

 ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

6

4000

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

այդ թվում`

       

4050

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐª

x

 -

 -

 (25,000.0)

 

այդ թվում`

       

4700

1.7 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

x

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

այդ թվում`

       

4770

ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

x

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

որից`

       

4771

 -Պահուստային միջոցներ

4891

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

 

Հավելված N 3

Երևան քաղաքի ավագանու

2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի

N 358-Ն որոշման

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 (հազար դրամներով)

Տողի NN

 

Ընդամենը

այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)

վարչական բյուջե

ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

8000

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՎԵԼՈՒՐԴԸ ԿԱՄ ԴԵՖԻՑԻՏԸ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԸ)

  25,000.0

 -

 25,000.0

 

 

Հավելված N 4

Երևան քաղաքի ավագանու

2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի

N 358-Ն որոշման

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 (հազար դրամներով)

Տողի NN

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

 NN

Ընդամենը

այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)

 վարչական բյուջե

 ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

6

8010

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

այդ թվում`

       

8100

 Ա. ՆԵՐՔԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

այդ թվում`

       

8160

2. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

այդ թվում`

       

8161

2.1. Բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցություն

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

որից`

       

8164

 - բաժնետոմսեր և կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում

6213

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

 

Հավելված N 5

Երևան քաղաքի ավագանու

2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի

N 358-Ն որոշման

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 6 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 (հազար դրամներով)

 Տողի NN

Բաժին

Խումբ

Դաս

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Հոդված NN

 Ընդամենը

այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)

 վարչական բյուջե

 ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

6

7

8

9

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

3100

11

0

0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

       

այդ թվում`

       

3110

11

1

0

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

       

որից`

       

3112

11

1

2

ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

       

այդ թվում`

       
       

–Պահուստային միջոցներ

4891

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

 

 

Հավելված N 6

Երևան քաղաքի ավագանու

2011 թվականի դեկտեմբերի 23-ի

N 358-Ն որոշման

ԵՐԵՎԱՆԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 169-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 7 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 (հազար դրամներով)

 Տողի NN

Բաժին

Խումբ

Դաս

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Հոդված NN

 Ընդամենը

այդ թվում` (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները փակագծերում)

 վարչական բյուջե

 ֆոնդային բյուջե

1

2

3

4

5

6

7

8

9

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

3100

11

0

0

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

       

այդ թվում`

       

3110

11

1

0

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

       

որից`

       

3112

11

1

2

ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ

 

 (25,000.0)

 -

 (25,000.0)

       

այդ թվում`

       
       

–Պահուստային միջոցներ

4891

 (25,000.0)

 

 (25,000.0)