Համարը 
N 1414-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.11.21/57(931) Հոդ.1230
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
08.11.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.11.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.11.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 6-Ի N 669-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

8 նոյեմբերի 2012 թվականի N 1414-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 6-Ի N 669-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 5-րդ մասերը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին երկրաբանական տեղեկության պահպանության կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մայիսի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին երկրաբանական և այլ տեղեկատվության պահպանության կարգը սահմանելու մասին» N 669-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. նոյեմբերի 13

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

նոյեմբերի 8-ի N 1414-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԵՐՔԻ ՄԱՍԻՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են անկախ ֆինանսավորման աղբյուրից ստացված երկրաբանական տեղեկության (այսուհետ` երկրաբանական տեղեկություն) պահպանության հետ կապված հարաբերությունները:

2. Մշտական պահպանության են ենթակա հետևյալ փաստաթղթերը`

1) ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությունների երկրաբանական հաշվետվությունները (համակարգչային ձևավորմամբ կազմված երկու թղթային օրինակները և դրանց էլեկտրոնային կրիչները).

 2) ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրությանն առնչվող առաջնային փաստաթղթերը` երկրաբանական գրառումների օրագիրը, տոպոգրաֆիական և երկրաբանական քարտեզները, վերծանված օդատիեզերական լուսանկարները, մերկացումների ուրվագծերը, երկրաֆիզիկական դաշտային հետազոտությունների տվյալները, ստորերկրյա ջրերի փորձնաֆիլտրացիոն հետազոտությունների տվյալները, հետազոտման և նմուշառման կետերի կոորդինատները.

3) ընդերքօգտագործողների կողմից երկրաբանական հանույթի (քարտեզագրման) նյութերը և դրանց բացատրագրերը` երկու թղթային օրինակները և դրանց էլեկտրոնային կրիչները.

4) օգտակար հանածոների արդյունահանման հետ չկապված (ստորերկրյա կառույցների շինարարության նպատակով) երկրաբանական ուսումնասիրությունների ընթացքում ստացված տեղեկությունը (հաշվետվության տեսքով) կազմված երկու թղթային օրինակից և դրանց էլեկտրոնային կրիչներից:

3. Երկրաբանական տեղեկության պահպանությունն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը՝ «Հանրապետական երկրաբանական ֆոնդ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության միջոցով:

4. Երկրաբանական տեղեկության նյութերը պետք է պահվեն այդ նպատակի համար հարմարեցված գրապահոցներում:

5. Գրապահոցներում պետք է պահպանվի օդի ջերմաստիճանի և խոնավության հետևյալ ռեժիմը`

1) օդի թույլատրելի ջերմաստիճանը` պլյուս (+16) - (+18) աստիճան՝ ±2 աստիճան շեղումով.

2) օդի հարաբերական խոնավությունը` 60-62 տոկոս` ± 5 տոկոս շեղումով:

6. Գրապահոցի յուրաքանչյուր սենյակում օդի ջերմաստիճանի և հարաբերական խոնավության չափման համար պետք է տեղադրված լինեն ջերմաչափ և խոնավաչափ, որոնց ցուցմունքները յուրաքանչյուր օր պետք է գրի առնվեն մատյանում:

7. Գրապահոցներում պետք է ապահովվի օդափոխությունը: Այնտեղ, որտեղ բացակայում է արհեստական օդափոխությունը և կատարվում է բնական եղանակով օդափոխություն պատուհանների կամ օդանցքների միջոցով, պետք է վերջիններս ծածկվեն մանրանցք ցանցիկներով: Փոշոտված ֆոնդային նյութերը պետք է մաքրել փոշեծծիչով:

8. Երկրաբանական տեղեկություն պարունակող նյութերում բորբոսի հայտնաբերման դեպքում դրանք պետք է չորացնել և մշակել ֆորմալինի երկուտոկոսանոց լուծույթով:

9. Պահպանության ենթակա մաշված և հնացած նյութերը պետք է վերականգնել: Չի թույլատրվում վերականգնման ենթակա նյութերը տրամադրել օգտագործման` մինչև դրանց վերականգնումը:

10. Գրապահոցներում նյութերը պահպանվում են դարակների (ստելաժներ) վրա, ստանդարտ թղթապանակների մեջ: Դարակները պետք է գտնվեն պատից 0.7 մետր հեռավորության վրա, իսկ ներքևի դարակները` հատակից 0.15 մետր բարձրության վրա: Դարակների միջև եղած հեռավորությունը պետք է 0.7 մետրից ոչ պակաս լինի, իսկ անցումների լայնությունը` 1.0 մետրից:

11. Պահպանման համար հատկացված գրապահոցները պետք է համապատասխանեն հակահրդեհային անվտանգության պահանջներին և ունենան`

1) վստահելի փականներ ունեցող մետաղյա կամ փայտյա ամուր դռներ.

2) պատուհաններից կողմնակի անձանց հնարավոր ներթափանցումը կանխելու համար պետք է դրանք պատված լինեն մետաղյա պաշտպանիչ ցանցով.

3) մուտքի դռների, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև պատուհանների ուղեկապում պետք է տեղադրված լինեն պահպանական ազդանշանակրեր:

12. Պետական և ծառայողական գաղտնիքի շարքը դասվող տեղեկությունները պահպանվում են «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

13. Երկրաբանական տեղեկություն պարունակող նյութերի գույքագրումը կատարվում է ոչ պակաս, քան հինգ տարին մեկ անգամ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան