Համարը 
N 1348-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.11.07/54(928) Հոդ.1170
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
25.10.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.10.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.11.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

25 հոկտեմբերի 2012 թվականի N 1348-Ն

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 7-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել`

1) (ենթակետն ուժը կորցրել է 30.01.14 N 63-Ն)

2) օգտակար հանածոների պաշարների շարժի վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության ձևը` համաձայն N 2 հավելվածի:

 (1-ին կետը փոփ. 30.01.14 N 63-Ն)

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. հոկտեմբերի 30

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

հոկտեմբերի 25-ի N 1348-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ե Ռ Ա Մ Ս Յ Ա Կ Ա Յ Ի Ն   Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 30.01.14 N 63-Ն)

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

հոկտեմբերի 25-ի N 1348-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն   Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 20  թ.

 

Ներկայացվում է ____________________________

 (հաշվետվությունն ընդունող մարմնի անվանումը)

Ընդերքօգտագործողի պետական գրանցման համարը __________________________________________

Մարզը ____________________________________
__________________________________________

Գտնվելու վայրը _____________________________
__________________________________________

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն _________________
__________________________________________

Լրացվում է ընդերքօգտագործողի` պետական գրանցման վկայականից

Ձև N 5 - օգտակար հանածոների պաշարների հաշվետվություն (ՕՀՊՀ)
տարեկան
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն
(2 օրինակ)

Ներկայացնում է`

ընդերքօգտագործողը, որը հանդիսանում է հաստատված պաշարներից պինդ օգտակար հանածոներ արդյունահանող

Ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանից հաջորդող տարվա հունվարի 25-ը

____________________________________________________________________________

Ընդերքօգտագործողի անվանումը

 

Օգտակար հանածոյի անվանումը __________________________________________________

 

Պաշարների չափման միավորը ______________________

NN
ը/կ

Մար-զը,
հան-քա-
վայրը,
տե-ղա-
մասը,
տե-ղա-
դիրքը

ա) ընդերք-
օգտագոր-ծողի կողմից հանքա-
վայրի շահա-

գործման տարին
բ) նախա-
գծային տարեկան հզորու-

թյունը
գ) մակա-
բացման գործա-

կիցը

ա) օգտա-
կար հանա-ծոյի տեսակը
բ) օգտա-կար բաղա-դրիչը և վնասա-կար խառ-նուրդ-
ների միջին պարու-նակու-

թյունը

(օգտա-կար հանա-ծոյի ելքը)

Պա-
շար-

ներն ըստ կար-

գերի
A
B
C1
A+B+C1
C2

Պաշարները 01.01. 20 թ.
դրությամբ

Հաշվեկշռային պաշարների շարժը 20 թ. ընթացքում

Պաշարները (հաջորդ տարվա) 01.01.20 թ.
դրությամբ

Հաստատված հաշվեկշռային պաշարները (նշել հաստատող կազմակերպու-
թյունը)

Արդյու-նահան-ման ընթաց-
քում
1/ նախա-գծային կորուստ-
ները, %
2/ հան-քաքարի աղքա-
տացումը, %

Ընդերք-
օգտա-գործ-

ման իրա-վունքով սահ-մանված ժամ-կետը

 հաշվե-կշռային

 արտահաշվե-կշռային

 արդյունա-հանումը

 կորուստներն արդյունա-հանման ընթացքում

 Հետախուզում -կամ-

 վերա-գնահատում

 չհաստատված պաշարների դուրսգրում

 սահմանների փոփոխման կամ այլ տեխնիկական պատճառներ

 հաշվե-կշռային

 արտահաշվե-կշռային

ա/ ընդա-մենը A+B+C1 և C1
կարգերով
բ/ հաս-տատման ամսաթիվը, արձանա-
գրության համարը
գ/ բարդու-թյան աստիճանը

պաշար-
ների մնա-

ցորդն ըստ A+B+C1 կարգի

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

                                     
                                     
                                     

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան