Համարը 
թիվ 326-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.12.21/30(382).1 Հոդ.400.5
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
07.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահի տեղակալ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.12.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

17 դեկտեմբերի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05010488

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

7 դեկտեմբերի 2010 թ.

 թիվ 326-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը, «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Ստեղծել ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության տեղեկատվական համակարգ:

2. Հաստատել «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության տեղեկատվական համակարգ ներկայացվող տվյալների կազմը, ներկայացման ձևը, ժամկետները և տեղեկատվական համակարգի օգտագործման կարգը»` համաձայն Հավելվածի:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի
նախագահի տեղակալ

Վ. Գաբրիելյան


2010 թ. դեկտեմբերի 16
ք. Երևան

 

 

 

Հավելված

 Հաստատված է

 Հայաստանի Հանրապետության

 կենտրոնական բանկի խորհրդի

2010 թվականի դեկտեմբերի 7-ի
թիվ 326-Ն որոշմամբ

 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

ՄԱՍ 1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հավելվածը սահմանում է ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության (այսուհետ` ԱՊՊԱ) տեղեկատվական համակարգ (այսուհետ` ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ) ներկայացվող տվյալների կազմը, ներկայացման ձևը, ժամկետները և տեղեկատվական համակարգի օգտագործման կարգը: Սույն հավելվածի իմաստով տեղեկատվական համակարգի օգտագործում է համարվում տեղեկատվական համակարգում տեղեկատվության հավաքագրումը և հաշվառումը, հավաքագրված տեղեկատվության մշակումն և պահպանումը, ինչպես նաև դրա տրամադրումը:

2. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի նպատակն է ԱՊՊԱ համակարգի հետ կապված ամբողջական տեղեկատվության հավաքագրումը և համապատասխան տեղեկատվական հոսքերի կազմակերպումը ԱՊՊԱ համակարգի արդյունավետ գործունեության, ինչպես նաև համակարգի վերահսկողության ապահովումը:

3. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններին, ինչպես նաև «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում ԱՊՊԱ պայմանագրերով սահմանված ապահովադիրներին և ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից օգտվող այլ անձանց է տրամադրվում սույն հավելվածով սահմանված տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է ԱՊՊԱ համակարգում կիրառվող սակագների սահմանման, պահուստների հաշվարկման, ԱՊՊԱ գործունեության բնականոն ընթացքի ապահովման և վերահսկման համար:

4. Սույն հավելվածում կիրառվող հասկացություններն օգտագործվում են ըստ «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» և «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի (այսուհետ` Կենտրոնական բանկ) նորմատիվ իրավական ակտերում կիրառվող նշանակության:

5. Սույն հավելվածն ուժի մեջ մտնելու պահի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ տվյալներ են ներկայացնում սույն հավելվածն ուժի մեջ մտնելու պահի դրությամբ գործող և դրանից հետո կնքված բոլոր ԱՊՊԱ պայմանագրերի վերաբերյալ, նոր ստեղծվող ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերությունները` համապատասխան դասով ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ստանալու պահից սկսած, իսկ «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միությանը (այսուհետ` Բյուրո) նոր անդամագրված Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերությունները` Բյուրոյին անդամագրվելու պահից:

 

ՄԱՍ 2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԱՊՊԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

6. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի բնականոն գործունեությունը պայմանավորված է համակարգի յուրաքանչյուր բաժնի որակական չափանիշների բավարար մակարդակով: Դրանք են.

1) հուսալիություն,

2) անընդհատություն,

3) համադրելիություն,

4) մատչելիություն:

7. Սույն հավելվածի իմաստով հուսալիությունը` որպես ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի որակական չափանիշ, ենթադրում է, որ ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ մուտքագրվող, համակարգում պահպանվող, ինչպես նաև համակարգից ելքագրվող տվյալները պետք է լինեն ամբողջական և արժանահավատ, ինչպես նաև բավարարեն սույն հավելվածով սահմանված պահանջներին:

8. Սույն հավելվածի իմաստով անընդհատությունը` որպես ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի որակական չափանիշ, ենթադրում է, որ չպետք է խախտվի սույն հավելվածով սահմանված` տվյալների փոխանակման գործընթացն ապահովող պարբերականությունը (հաճախականությունը), ինչպես նաև այն, որ ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի գործունեությունն անժամկետ է:

9. Սույն հավելվածի իմաստով համադրելիությունը` որպես ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի որակական չափանիշ, ենթադրում է, որ ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ մուտքագրվող, համակարգում պահպանվող, ինչպես նաև համակարգից ելքագրվող տվյալները պետք է լինեն համադրելի ժամկետների և ձևաչափերի տեսանկյունից: Սույն հավելվածով սահմանված ժամկետներից ուշ տվյալների ներկայացումը հակասում է ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի հուսալիության չափանիշին:

10. Սույն հավելվածի իմաստով մատչելիությունը` որպես ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի որակական չափանիշ, ենթադրում է, որ ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ ներմուծվող, համակարգում պահպանվող, ինչպես նաև համակարգից ելքագրվող տվյալները պետք է ներկայացվեն համակարգված տեսքով, օգտագործողների համար պետք է լինեն հասկանալի և սույն հավելվածով սահմանված պայմաններով և դեպքերում` հասանելի:

11. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի գործողության ընթացքում սույն հավելվածի 4-րդ գլխում նշված բաժիններից որևէ մեկի անհամապատասխանությունը վերոնշյալ որակական չափանիշներից որևիցե մեկին դիտվում է որպես ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի ոչ բնականոն գործողություն:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ԱՊՊԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ

 

12. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի օգտագործողներն են Բյուրոն, Կենտրոնական բանկը, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները:

13. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի տեղեկատվության այլ օգտագործողներ են հանդիսանում «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ հոդվածի 7-րդ մասով և սույն հավելվածով սահմանված հրապարակային տեղեկատվություն օգտագործող անձինք:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԱՊՊԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

14. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.

1) ԱՊՊԱ պայմանագրերի վերաբերյալ տվյալների փոխանցում ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններից ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ:

2) ԱՊՊԱ պատահարի (ճանապարհատրանսպորտային պատահարների (այսուհետ` ՃՏՊ)) վերաբերյալ ծանուցման ուղարկում ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններից ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ:

3) ԱՊՊԱ պատահարի վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանցում ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններից ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ:

4) ԱՊՊԱ պայմանագրով սահմանված հատուցման մասին տեղեկատվության փոխանցում ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններից ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ:

5) Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության (այսուհետ` ՃՈ) կողմից հաշվառված տրանսպորտային միջոցների (այսուհետ` ՏՄ) վերաբերյալ տվյալների փոխանցում ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ:

6) ՃՈ կողմից հաշվառված վարորդների վերաբերյալ տվյալների փոխանցում ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ:

7) ՃՈ կողմից հաշվառված ՃՏՊ-ների և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ տվյալների փոխանցում ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ:

8) ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգում` ԱՊՊԱ պայմանագիր ունեցող ՏՄ-ների, ԱՊՊԱ կտրոնների վերաբերյալ տեղեկատվության ձևավորում և փոխանցում ՃՈ:

9) ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգում գործառնական, վերլուծական, վիճակագրական հաշվետվությունների ձևավորում և տրամադրում (հրապարակում):

15. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի գործառնական բաժիններն են սույն հավելվածի 14-րդ կետի 1-4-րդ և 8-րդ ենթակետերով, իսկ օժանդակող բաժինները` 5-7-րդ և 9-րդ ենթակետերով սահմանված դրույթները:

16. Սույն հավելվածի 14-րդ կետով սահմանված բաժինների բնականոն գործունեությունն ապահովում են ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի տեխնիկածրագրային համակարգերը, որոնք դասվում են.

1) ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի ռեգիստր,

2) Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունների ծրագրային համակարգեր,

3) ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի ռեգիստրի կցորդ (օժանդակող) միջավայր,

4) ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգի միջավայր,

5) ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի ռեգիստրի «Կասկածելի/վերանայման ենթակա ժամանակավոր տվյալներ» միջավայր:

17. Սույն հավելվածի 14-րդ կետի 1-4-րդ ենթակետերում նշված բաժինները ձևավորում են ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի ռեգիստրը:

18. Սույն հավելվածի 14-րդ կետի 5-7-րդ ենթակետերում նշված բաժինները ձևավորում են ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի ռեգիստրի կցորդ (օժանդակող) միջավայրը:

19. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունների կողմից ստացված տվյալների և ՃՈ կողմից ստացված տվյալների անհամադրելիության դեպքում ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգում տվյալները պահպանվում են տեղեկատվական համակարգի ռեգիստրի «Կասկածելի/վերանայման ենթակա ժամանակավոր տվյալներ» համակարգում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԱՊՊԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

 

20. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի անվտանգության համար պատասխանատու անձը վերահսկում է ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվության տրամադրման, տեղեկատվական համակարգի օգտագործողներին իրավասությունների տրամադրման և բաշխման գործընթացը:

21. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները պետք է հատուկ սահմանված վայրերում ունենան առանձնացված համակարգիչներ (սերվեր), որտեղ պահվելու է սույն հավելվածի 59-րդ կետում նշված տեղեկատվությունը:

22. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերության սերվերը պետք է լինի պաշտպանված արտաքին վտանգավոր ներգործություններից (վնասվածքներից), ունենա ներքին պաշտպանվածության հուսալիության բավարար մակարդակի հակավիրուսային ծրագիր, ինչպես նաև ռեզերվային կրիչներ, որոնցում պահվող տեղեկատվությունը պարբերաբար պետք է թարմացվի և արխիվացվի:

23. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունների սերվերը, դրա ռեզերվային և արխիվային կրիչները կարող են դուրս բերվել դրանց օգտագործման և պահպանման համար սահմանված հատուկ տարածքներից միայն ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերության գործադիր տնօրենի գրավոր թույլտվությամբ` հատուկ կամ արտակարգ իրավիճակների դեպքերում:

24. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի ռեգիստրի և սույն հավելվածի 16-րդ կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերում նշված տեխնիկածրագրային համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման համար նախատեսված ծրագրային համակարգերը պետք է գեներացնեն գաղտնաբառով պաշտպանված նույնականացուցիչներ: Նշանակված գաղտնաբառը պետք է ունենա բարդ կառուցվածք սերտիֆիկատների պաշտպանությունն ապահովելու համար:

25. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգում պետք է մշակված լինեն հաշվառման գրառումների ստեղծման, ակտիվացման, փոփոխման, կասեցման, հեռացման գործընթացներն ապահովող ավտոմատ մեխանիզմներ:

26. (կետն ուժը կորցրել է 24.07.12 թիվ 201-Ն)

27. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունների, ինչպես նաև ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ստացված ԷքսԷմԷլ ֆայլերը պետք է պարունակեն էլեկտրոնային ստորագրություն:

 

ՄԱՍ 3. ԱՊՊԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱԶՄԸ

 

28. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններն ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ ներկայացնում են տվյալներ` իրենց կողմից կնքված կամ պորտֆելի փոխանցման պայմանագրով իրենց փոխանցված բոլոր ԱՊՊԱ պայմանագրերի, ապահովադիրների, պայմանագրերում նշված ապահովագրված անձանց (լիազորված տիրապետողների), ՏՄ-ների, ինչպես նաև այդ պայմանագրերով ապահովագրական պատահարների ծանուցումների, ԱՊՊԱ վկայագրերի, ապահովագրական ընկերությունների կողմից ԱՊՊԱ պայմանագրերով ապահովադիր, ապահովագրված անձ կամ տուժող համարվող անձանցից ընդունված ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ համաձայնեցված հայտարարագրերի և վճարված ապահովագրական հատուցումների վերաբերյալ: Ներկայացվող տվյալների բովանդակությունը, դրանց լրացման կանոնները սահմանվում են սույն հավելվածի Հավելված 1-ով:

(28-րդ կետը լրաց. 12.08.14 թիվ 229-Ն)

29. ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ փոխանցվող տվյալները ներառում են Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված ՏՄ-ների, վարորդների, ՃՈ-ի կողմից արձանագրված ՃՏՊ-ների և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

30. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունների կողմից ՏՄ-ներին, վարորդներին և ՃՏՊ-ներին վերաբերող ներկայացվող տվյալները համարվում են հավաստի, եթե դրանք հապատասխանում են ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ստացված տվյալներին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ սույն կարգի 31.1-րդ կետով սահմանված հարցման արդյունքում ստացված տեղեկատվությունում առկա է անհամապատասխանություն ապահովադրի կամ նրա լիազորված անձի կողմից ներկայացված փաստաթղթերում արտացոլված տվյալների հետ:

(30-րդ կետը լրաց. 24.07.12 թիվ 201-Ն)

31. Սույն հավելվածի իմաստով ոչ ճիշտ տվյալ է համարվում ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ ներկայացվող այն տեղեկատվությունը, որը չի համապատասխանում սույն հավելվածի հավելվածներով սահմանված տվյալների կառուցվածքներին, տվյալների ներկայացման ձևաչափերին և (կամ) պարունակում է տվյալների հակասություն, անհամապատասխանություն, չի պարունակում սույն հավելվածի հավելվածներով սահմանված` պարտադիր ներկայացման ենթակա բոլոր տվյալները:

31.1 Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելուց առաջ, ինչպես նաև սույն հավելվածի 28-րդ կետով նախատեսված այլ դեպքերում ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ տվյալներ ներկայացնելուց առաջ՝ նախքան ԱՊՊԱ վկայագրի և սույն հավելվածի Հավելված 1-ով սահմանված ՏՄ-ներին և դրանց սեփականատերերին վերաբերող համապատասխան դաշտերը լրացնելը, սույն հավելվածով սահմանված կարգով հարցում են կատարում ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ՝ ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից համապատասխան ՏՄ-ի և դրա սեփականատիրոջ վերաբերյալ սույն հավելվածի Հավելված 2-ի Ձև 8-ով սահմանված տեղեկատվությունը ստանալու համար: Հարցման արդյունքում ՏՄ-ի վերաբերյալ ստացված տվյալները ենթակա են ստուգման ապահովագրական ընկերության կողմից ընկերության մոտ առկա ՏՄ-ի համապատասխան փաստաթղթերում ներառված տեղեկատվության հետ։ Ընդ որում, սույն կետով սահմանված հարցման կատարման և համապատասխանաբար ԱՊՊԱ պայմանագրի կնքման միջև ընկած ժամանակահատվածը չպետք է գերազանցի մեկ օրացուցային օրը:

(31.1-ին կետը լրաց. 24.07.12 թիվ 201-Ն, խմբ. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

31.2 (կետն ուժը կորցրել է 24.12.13 թիվ 311-Ն)

31.3 Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները սույն հավելվածի 31.1-րդ կետի համաձայն կատարված հարցման արդյունքում ստացված տվյալները համեմատում են ՏՄ-ի հաշվառման վկայագրի, ինչպես նաև սեփականատիրոջ անձը հաստատող փաստաթղթերում արտացոլված տվյալների հետ:

(31.3-րդ կետը լրաց. 24.07.12 թիվ 201-Ն)

31.4 Սույն հավելվածի 31.3-րդ կետով նախատեսված համեմատության արդյունքում տվյալների անհամապատասխանություն չհայտնաբերվելու դեպքում ապահովագրական ընկերության ծրագրային համակարգում ԱՊՊԱ պայմանագրի համապատասխան դաշտերը լրացվում են ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված տվյալների հիման վրա, սակայն ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ վերադարձնում է միայն ՏՄ-ի նույնականացման համարը։

(31.4-րդ կետը լրաց. 24.07.12 թիվ 201-Ն, խմբ. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

31.5 Սույն հավելվածի 31.3-րդ կետով նախատեսված համեմատության արդյունքում տվյալների անհամապատասխանություն հայտնաբերվելու, ինչպես նաև սույն հավելվածով սահմանված հարցման արդյունքում որևէ տվյալ չստացվելու դեպքում՝ ապահովագրական ընկերությունը ՏՄ-ի տվյալներում կատարում է համապատասխան փոփոխություններ քաղաքացիների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա և ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ է վերադարձնում ՏՄ-ի նույնականացման համարը և փոփոխված տվյալը։

(31.5-րդ կետը լրաց. 24.07.12 թիվ 201-Ն, խմբ. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

31.6. 2011թ. հունվարի 1-ից հետո ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով ապահովագրական պորտֆելը փոխանցած կամ այլ ապահովագրական ընկերության միացած ապահովագրական ընկերության կողմից կնքված՝ ներառյալ ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման (միացման) պահին արդեն իսկ ավարտված ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ ներկայացված տվյալների յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում ապահովագրական պորտֆելն ստանձնած (միացման ժամանակ պահպանված) ապահովագրական ընկերությունը պետք է ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգում փոփոխի այդ տվյալները:

(31.6-րդ կետը լրաց. 12.08.14 թիվ 229-Ն)

31.7. 2011թ. հունվարի 1-ից հետո առանց ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով ապահովագրական պորտֆելի փոխանցման՝ լուծարված ապահովագրական ընկերության կողմից կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ ներկայացված տվյալների յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում Բյուրոն պետք է ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգում փոփոխի այդ տվյալները:

(31.7-րդ կետը լրաց. 12.08.14 թիվ 229-Ն)

 

ՄԱՍ 4. ԱՊՊԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ԱՊՊԱ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

32. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից տրամադրվող տեղեկատվությունը լինում է երկու տեսակի` հրապարակային և ոչ հրապարակային.

1) Հրապարակային տեղեկատվությունը ներառում է վիճակագրական տվյալներ` առանց ապահովադիրների, ապահովագրված անձանց և ՏՄ-ների վերաբերյալ անհատական տվյալների և կարող է հրապարակվել Բյուրոյի և (կամ) Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքերում և (կամ) այլ միջոցներով:

2) Ոչ հրապարակային տեղեկատվությունը ներառում է ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունների հաճախորդների և նրանց ՏՄ-ների, ինչպես նաև ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ փոխանցվող ՏՄ-երի և ՃՏՊ-երի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Ոչ հրապարակային տեղեկատվություն ստանալու իրավունք ունեն միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները, ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ ներկայացվող ԱՊՊԱ պայմանագրերով ապահովադիր հանդիսացող անձինք (միայն իրենց վերաբերյալ)` սույն հավելվածով սահմանված ձևով և դեպքերում: Ոչ հրապարակային տվյալների բովանդակությունը սահմանվում է սույն հավելվածի Հավելված 2-ով:

33. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից ոչ հրապարակային տեղեկատվություն ստանում է նաև ՃՈ` համաձայն «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 52-րդ հոդվածի 4-րդ մասի:

34. ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ՏՄ-երի և ՃՏՊ-երի վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններին` համապատասխանաբար ըստ սույն հավելվածի Հավելված 2-ի Ձև 8-ի և Ձև 9-ի, որոնց գաղտնիության պահպանման համար պատասխանատու է վերոնշյալ տվյալները ստացած ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունը:

(34-րդ կետը խմբ. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

35. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի վարման համար «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պատասխանատու մարմինը պարտավոր է ապահովել ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ստացված անձնական տվյալների գաղտնիությունը:

36. Սույն հավելվածի 32-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված տեղեկատվությունից բացի, ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններն ապահովագրական սակագներ հաշվարկելու և այլ վերլուծություններ իրականացնելու նպատակով ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից կարող են ստանալ ոչ ստանդարտ ամփոփ տեղեկատվություն` ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգում առկա տվյալների հիման վրա:

37. Ապահովադրի վերաբերյալ ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից տրամադրված տեղեկատվությունը ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությունն օգտագործում է բացառապես այդ ապահովադրի հետ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելիս, ապահովադրի հետ կնքվող ԱՊՊԱ պայմանագրով նախատեսված ապահովագրավճարը (ապահովագրական սակագինը) հաշվարկելիս, ապահովագրական հատուցում վճարելու վերաբերյալ որոշում կայացնելիս, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և իրավական այլ ակտերով սահմանված դեպքերում:

37.1 Ապահովագրական ընկերությունը ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքելուց առաջ պարտավոր է ԱՊՊԱ տեղեկատվական հարցում կատարել ապահովադրի և լիազորված տիրապետողների վերաբերյալ Բոնուս-Մալուս դասերը ստանալու համար։ Հարցման հիման վրա ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգը հաշվարկում է յուրաքանչյուր անձի վերաբերյալ Բոնուս-Մալուս դաս՝ նույնականացնելով անձին ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված անձի նույնականացուցչի (անձը հաստատող փաստաթղթի սերիա և համար և/կամ հանրային ծառայության համարանիշ) միջոցով։ Ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր ԱՊՊԱ պայմանագրի ապահովագրական վճարը հաշվարկել ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից ներկայացված Բոնուս-Մալուս դասի հիման վրա։ Բոնուս-Մալուս դասի հաշվարկման մեթոդը սահմանվում է Բյուրոյի համապատասխան կանոններով։

(37.1-ին կետը լրաց. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

 

38. ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական և ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգերի միջև տվյալների փոխանակումն իրականացվում է հարցումների միջոցով։

(38-րդ կետը խմբ. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

39. (կետն ուժը կորցրել է  24.12.13 թիվ 311-Ն)

40. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ տեղեկատվություն են ուղարկում և ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվություն են ստանում Կենտրոնական բանկին պատկանող ՍիԲիԷյնեթ միջբանկային համակարգչային ցանցի և դրա ռեզերվային ուղիների միջոցով:

41. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի և ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունների միջև փոխանակվող տվյալները կրում են ԷքսԷմԷլ ձևաչափը (կառուցվածքը):

42. Մինչև 2013 թվականի փետրվարի 1-ը ԱՊՊԱ պայմանագրերի վերաբերյալ ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ տվյալներ են ներկայացնում ոչ ուշ, քան պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ավարտը: 2013 թվականի փետրվարի 1-ից ԱՊՊԱ պայմանագրերի վերաբերյալ ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ տվյալներ են ներկայացնում անմիջապես պայմանագրի կնքման պահին վեբ-սերվիսի միջոցով:

(42-րդ կետը խմբ. 24.07.12 թիվ 201-Ն, լրաց. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

42.1 Սույն կարգով սահմանված կարգով հարցումներն իրականացնելուց հետո ապահովագրական ընկերությունը կազմված ԱՊՊԱ պայմանագիրը ներկայացնում է ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ հաստատման համար։ Սույն հավելվածով սահմանված պահանջների ստուգումից և ներկայացված ԱՊՊԱ պայմանագիրը՝ վերջիններին համապատասխանելուց հետո ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգը հաստատում է ԱՊՊԱ պայմանագիրը՝ ձևավորելով պայմանագրի համապատասխան նույնականացման համար։ Ապահովագրական ընկերությունը պարտավոր է հարցման միջոցով ստանալ ձևավորված նույնականացման համարը և արտատպել ԱՊՊԱ պայմանագրի թղթային տարբերակում նախքան պայմանագիրը ապահովադրին տրամադրելը։

(42.1-ին կետը լրաց. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

43. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգում մեկ ապահովադրի գծով ստացված ԱՊՊԱ պայմանագրերից տվյալ պահին գործող պայմանագիր է համարվում վերջին ամսաթվով գործողության ավարտ ունեցող պայմանագիրը:

(43-րդ կետը փոփ. 24.07.12 թիվ 201-Ն)

44. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ արդեն իսկ ներկայացված տվյալների յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում (ներառյալ պայմանագրի լուծման դեպքերը) ապահովագրական ընկերությունը ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ է ներկայացնում ոչ ուշ, քան տվյալ փոփոխությունը կատարելու օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվա ավարտը:

(44-րդ կետը խմբ. 24.07.12 թիվ 201-Ն)

45. ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով ապահովագրական պատահարների ծանուցումների վերաբերյալ ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ տվյալներ են ներկայացնում ապահովագրական պատահարի մասին ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերության տեղեկանալուց անմիջապես հետո մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(45-րդ կետը փոփ. 24.07.12 թիվ 201-Ն)

46. ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով գրանցված ապահովագրական պատահարների վերաբերյալ ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ տվյալներ են ներկայացնում տվյալ ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերության ապահովագրության կանոններով սահմանված կարգով ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ փաստաթղթերի հավաքագրումից անմիջապես հետո, բայց ոչ ուշ, քան մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(46-րդ կետը փոփ. 24.07.12 թիվ 201-Ն)

47. ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով վճարված հատուցումների վերաբերյալ ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններն ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ տվյալներ են ներկայացնում հատուցումն իրականացնելուց անմիջապես հետո, բայց ոչ ուշ, քան մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե հատուցումը միանվագ չէ, ապա ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունն ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ տվյալներ է ներկայացնում տվյալ ապահովագրական պատահարի հետ կապված հատուցման յուրաքանչյուր վճարման վերաբերյալ` վճարումը կատարելուց ամիջապես հետո, բայց ոչ ուշ, քան մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(47-րդ կետը փոփ. 24.07.12 թիվ 201-Ն)

48. ԱՊՊԱ պայմանագրերի գծով վճարված հատուցումների վերաբերյալ ապահովագրական ընկերության կողմից հետադարձ պահանջի (սուբրոգացիայի) իրավունքից օգտվելու դեպքում ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությունը ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ է ներկայացնում ապահովագրական հատուցումների գծով լրացուցիչ տեղեկատվություն մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Այս դեպքում ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններն ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ են ներկայացնում ծանուցում տվյալ հատուցմանը կից երկու նշումներով` «Սուբրոգացիա» և «Ամսաթիվ» անվանումներով` վերջին նշման մեջ նշելով հետադարձ պահանջի ամսաթիվը:

(48-րդ կետը փոփ. 24.07.12 թիվ 201-Ն)

49. Ոչ ճիշտ տվյալներ ստանալու դեպքում ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգը ոչ ճիշտ տվյալներ տրամադրած ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնում է անճշտության մասին: Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունն անճշտության մասին տեղեկանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ է ներկայացնում ճշգրտված տվյալները կամ հաստատում է ներկայացված տվյալների ճշտությունը:

50. Սույն հավելվածի 36-րդ կետում սահմանված տեղեկատվությունը ստանալու համար ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությունը գրավոր դիմում է ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի վարման համար պատասխանատու անձին` կից ներկայացնելով տեղեկատվություն ստանալու համար սահմանված գումարի վճարումը հավաստող փաստաթուղթը: Դիմումը ստորագրվում և կնքվում է ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերության գործադիր ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի կողմից: ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի վարման համար պատասխանատու ստորաբաժանումը ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերության դիմումի հիման վրա ձևավորում և դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությանը տրամադրում է համապատասխան ոչ ստանդարտ հաշվետվություն: Եթե դիմումը ներկայացնում է ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերության կողմից լիազորված անձը, ապա դիմումի հետ միասին պետք է ներկայացվի ընկերության գործադիր ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի կողմից տրված լիազորագիրը և անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

(50-րդ կետը լրաց. 24.07.12 թիվ 201-Ն)

51. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերություններն ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տվյալներ ստանալու համար տեղեկատվական համակարգ են ներկայացնում յուրաքանչյուր տվյալների խմբին համապատասխան հայտ: ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տվյալներ ստանալու համար տեղեկատվական համակարգ ներկայացվող յուրաքանչյուր տվյալների խմբին համապատասխանող հայտերի ձևերը ներկայացված են սույն որոշմամբ հաստատված Հավելված 3-ում:

52. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունն ապահովադրի մասին ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվություն ստանալու համար հարցում կատարելու դեպքում՝ հարցում կատարելու պահից սկսած առնվազն հինգ տարվա ընթացքում պահպանում է այդ ապահովադիրների վերաբերյալ այն փաստաթղթերը, որոնք հիմք են հանդիսացել հարցման համար:

(52-րդ կետը խմբ. 24.07.12 թիվ 201-Ն)

53. Ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունները ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ստացված ՏՄ-երի և ՃՏՊ-երի վերաբերյալ տվյալները կարող են ստանալ ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ ներկայացնելով (հարցում կատարելով) համապատասխան ՏՄ-ի հաշվառման համարանիշը:

(53-րդ կետը խմբ. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

53.1 (կետն ուժը կորցրել է  24.12.13 թիվ 311-Ն)

54. (կետն ուժը կորցրել է  24.12.13 թիվ 311-Ն)

54.1 (կետն ուժը կորցրել է  24.12.13 թիվ 311-Ն)

55. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից ապահովադրի վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու դեպքում ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունը տվյալ ապահովադրի պահանջի դեպքում նրան տրամադրում է ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից ստացված տեղեկատվությունը:

56. Ապահովադիրն իրավասու է նաև անմիջապես ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից ստանալ իր մասին առկա տեղեկատվությունը: ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվությունն ապահովադիրը կարող է ստանալ առձեռն, ընդ որում, տեղեկատվությունը առձեռն ստանալու համար ապահովադիրն ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ է ներկայացնում գրավոր դիմում-հայտ՝ կից ներկայացնելով սահմանված գումարի վճարումը հաստատող փաստաթուղթը: Ապահովադրի իրավաբանական անձ լինելու դեպքում դիմումը ստորագրվում և կնքվում է իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի կողմից: Ապահովադրի ֆիզիկական անձ լինելու դեպքում դիմումին կցվում է նաև անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը: ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից սույն կետով նախատեսված դիմումը բավարարվում է դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

57. (կետն ուժը կորցրել է  24.12.13 թիվ 311-Ն)

58. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի ռեգիստրի «Կասկածելի/վերանայման ենթակա ժամանակավոր տվյալներ» բաժնում պահպանվող տվյալները ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի վարման համար պատասխանատու անձի կողմից ենթարկվում են հետագա մշակման` տվյալների վերաբերյալ ծանուցումների ուղարկման միջոցով:

59. ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգ ներկայացված և համակարգից ստացված տվյալները ապահովագրական, վերաապահովագրական ընկերությունը պահպանում է էլեկտրոնային եղանակով՝ առնվազն յոթ տարի:

(կարգը փոփ., լրաց., խմբ. 24.07.12 թիվ 201-Ն, 24.12.13 թիվ 311-Ն, լրաց. 12.08.14 թիվ 229-Ն)

 

Հավելված 1

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության

պարտադիր ապահովագրության տեղեկատվական համակարգ ներկայացվող տվյալների

կազմը, ներկայացման ձևը, ժամկետները և տեղեկատվական համակարգի օգտագործման

կարգը» հավելվածի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՄՈՒՏՔԱԳՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

 

Գլուխ 1. ԱՊՊԱ պայմանագիր

 

1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի վերաբերյալ հիմնական տվյալներ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Ապահովագրական ընկերության կոդ

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության կոդը:

պարտադիր

2)

Մասնաճյուղի կոդ

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղի կոդը:

առկայության դեպքում` պարտադիր

3)

Ռեգիստրի կոդ

Լրացվում է ռեգիստրի համապատասխան կոդը

պարտադիր

4)

Փաստաթղթի տեսակ

Լրացվում է փաստաթղթի տեսակը` ԱՊՊԱ պայմանագիր:

պարտադիր

5)

Փաստաթղթի փոփոխություն

Արտացոլվում է փաստաթղթի փոփոխությունը (այո կամ ոչ):

պարտադիր

6)

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվ

Լրացվում է ներկայացվող փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

պարտադիր

7)

Փաստաթուղթն ուղարկելու ամսաթիվ

Լրացվում է փաստաթուղթն ապահովագրական ռեգիստր ուղարկելու ամսաթիվը:

պարտադիր

 

2. Պայմանագրի գործողություն

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Պայմանագրի կոդ

Լրացվում է կնքվող պայմանագրի կոդը

պարտադիր

2)

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվ

Լրացվում է պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

պարտադիր

3)

Պայմանագրի գործողության մեջ մտնելու օր

Լրացվում է պայմանագրի գործողության մեջ մտնելու օրը/ամիսը/տարեթիվը:

պարտադիր

4)

Պայմանագրի գործողության մեջ մտնելու ժամ

Լրացվում է պայմանագրի գործողության մեջ մտնելու ժամը:

պարտադիր

5)

Պայմանագրի գործողության դադարման օր

Լրացվում է պայմանագրի գործողության դադարման օրը/ամիսը/տարեթիվը:

պարտադիր

6)

Պայմանագրի գործողության դադարման ժամ

Լրացվում է պայմանագրի գործողության դադարման ժամը:

պարտադիր

 

3. Ապահովագրության ընդհանուր տվյալներ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Պայմանագրի տեսակ

Լրացվում է պայմանագրի տեսակը:

պարտադիր

ա.

Ստանդարտ

   
բ.

Սահմանային

   
գ.

Գրին քարտ

   
2)

Ապահովագրավճարի չափ

Լրացվում է ապահովագրավճարի չափը (ՀՀ դրամ):

պարտադիր

3)

Ապահովագրական գումար

Լրացվում է ապահովագրական գումարի չափը (ՀՀ դրամ կամ արտարժույթ):

պարտադիր

ա.

Անձնական վնասների համար` ըստ յուրաքանչյուր տուժողի

   
բ.

Անձնական վնասների համար` ըստ յուրաքանչյուր ապահովագրական պատահարի

   
գ.

Գույքին պատճառված վնասների համար` ըստ յուրաքանչյուր ապահովագրական պատահարի

   
4)

Պայմանական չհատուցվող գումար

(ՀՀ դրամ)

Նշվում է չհատուցվող գումարն արժեքային արտահայտությամբ: Բացակայության դեպքում`0:

պարտադիր

5)

Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար

(ՀՀ դրամ)

Նշվում է չհատուցվող գումարն արժեքային արտահայտությամբ:

պարտադիր

 

Գլուխ 2. Ապահովադիր

 

4. Ապահովադրի վերաբերյալ ընդհանուր տվյալներ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Իրավական կարգավիճակ

Լրացվում է ապահովադրի իրավական կարգավիճակը

պարտադիր

ա.

Ֆիզիկական անձ

   

բ.

Իրավաբանական անձ

   

գ.

Հայաստանի Հանրապետություն

   

դ.

ՀՀ համայնք

   

ե.

Օտարերկրյա պետություն

   

զ.

Միջազգային կազմակերպություն

   

2)

Ապահովադրի նույնականացուցիչ

Լրացվում է պատահարի մասնակիցների վերաբերյալ մուտքագրված տեղեկատվության նույնականացուցիչը:

պարտադիր

 

Գլուխ 3. ԱՊՊԱ պայմանագրում նշվող տրանսպորտային միջոցները (այսուհետ նաև` ՏՄ)

 

5. Տրանսպորտային միջոցների թիվ

 

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

 1)

Տրանսպորտային միջոցների թիվ

Ձևավորում է համակարգչային ծրագիրը

 

 

6. Յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ տվյալներ

 

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

 1)

ՏՄ նույնացման համար

Լրացվում է ՏՄ ունիկալ նույնականացման համարը

պարտադիր

 2)

ԱՊՊԱ կտրոնի համար

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության (ԱԸ) կողմից տրված ԱՊՊԱ կտրոնի համարը

պարտադիր

 3)

Ապահովագրավճարի չափ` առանձին ՏՄ-ի համար

Լրացվում է ապահովագրավճարի չափը (ՀՀ դրամ):

պարտադիր

 4)

Ապահովագրական գումար` առանձին ՏՄ-ի համար

Լրացվում է տվյալ ՏՄ գծով ապահովագրական գումարը:

պարտադիր

 ա.

Անձնական վնասների համար` ըստ յուրաքանչյուր տուժողի

   

 բ.

Անձնական վնասների համար` ըստ յուրաքանչյուր ապահովագրական պատահարի

   

 գ.

Գույքին պատճառված վնասների համար` ըստ յուրաքանչյուր ապահովագրական պատահարի

   

 5)

Տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ կարգավիճակ

Լրացվում է տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ կարգավիճակը

պարտադիր

 ա.

Ֆիզիկական անձ

   

 բ.

Իրավաբանական անձ

   

 գ.

Հայաստանի Հանրապետություն

   

 դ.

ՀՀ համայնք

   

 ե.

Օտարերկրյա պետություն

   

 զ.

Միջազգային կազմակերպություն

   

 6)

Տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ նույնականացուցիչ

Լրացվում է մասնակիցների վերաբերյալ մուտքագրված տեղեկատվության նույնականացուցիչը:

պարտադիր

 

Գլուխ 4. Ապահովագրված անձանց /լիազորված տիրապետողների` ներառյալ ապահովադիրը, եթե վարորդ է/ վերաբերյալ տվյալներ

 

7. Ապահովագրված անձանց թիվը

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

 1)

Ապահովագրված անձանց թիվ

Ձևավորում է համակարգչային ծրագիրը

 

 

8. Յուրաքանչյուր ապահովագրված անձի վերաբերյալ տվյալներ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

 1)

Ապահովագրված անձի նույնականացուցիչ

Լրացվում է մասնակիցների վերաբերյալ մուտքագրված տեղեկատվության նույնականացուցիչը:

պարտադիր

 2)

Իրավական կարգավիճակ

Լրացվում է ապահովադրի իրավական կարգավիճակը

պարտադիր

 ա.

Ֆիզիկական անձ

   

 բ.

Իրավաբանական անձ

   

 գ.

Հայաստանի Հանրապետություն

   

 դ.

ՀՀ համայնք

   

 ե.

Օտարերկրյա պետություն

   

 զ.

Միջազգային կազմակերպություն

   

 

Գլուխ 5. ԱՊՊԱ պայմանագրերի և ապահովագրական պատահարների և հատուցումների մասնակիցների վերաբերյալ տվյալներ

 

9. Ֆիզիկական անձ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Մասնակցի նույնականացուցիչ

Լրացվում է ուղարկվող տեղեկատվության շրջանակներում մասնակցի ունիկալ նույնականացուցիչը (օր.` 1, 2 և այլն)

պարտադիր

2)

Սոցիալական քարտ

Լրացվում է սոցիալական քարտի համարը

առկայության դեպքում` պարտադիր

3)

Անձը հաստատող փաստաթղթի համար

Լրացվում են Կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767 որոշմամբ հաստատված անձը հաստատող փաստաթղթերից որևէ մեկի հերթական համարը:

պարտադիր

4)

Անձը հաստատող փաստաթուղթն ում կողմից է տրվել

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

առկայության դեպքում` պարտադիր

5)

Անձը հաստատող փաստաթղթի տրման ամսաթիվ

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

առկայության դեպքում` պարտադիր

6)

Անձը հաստատող փաստաթուղթը մինչև երբ է ուժի մեջ

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

առկայության դեպքում` պարտադիր

7)

Անուն (հայերեն)

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

պարտադիր

8)

Հայրանուն (հայերեն)

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

առկայության դեպքում` պարտադիր

9)

Ազգանուն (հայերեն)

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

պարտադիր

10)

Անուն (լատինատառ)

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

պարտադիր

11)

Հայրանուն (լատինատառ)

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

առկայության դեպքում` պարտադիր

12)

Ազգանուն (լատինատառ)

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

պարտադիր

13)

Ծննդյան ամսաթիվ

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

Նշվում է օր/ամիս/տարի:

պարտադիր

14)

Սեռ

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

պարտադիր

15)

Քաղաքացիություն

Ըստ անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալների

պարտադիր

16)

Բնակության վայր

Լրացվում է փաստացի բնակության վայրը:

պարտադիր ՀՀ քաղաքացիների համար

 

մարզ

   
 

համայնք

   
 

բնակավայր

   
 

փողոց

   
 

տուն/շենք

   
 

բնակարան

   

17)

Հաշվառման վայր

Լրացվում է պետական հաշվառման վայրը:

 պարտադիր ՀՀ քաղաքացիների համար

 

մարզ

   
 

համայնք

   
 

բնակավայր

   
 

փողոց

   
 

տուն/շենք

   
 

բնակարան

   

18)

Հեռախոսահամար

 

առկայության դեպքում` պարտադիր

19)

Վարորդական վկայականի համար

Լրացվում է ըստ վարորդական վկայականի տվյալների

պարտադիր` բացառությամբ ապահովագրված անձ չհանդիսացող ապահովադրի և սեփականատիրոջ համար

20)

Վկայականի տրման ամսաթիվ

Լրացվում է ըստ վարորդական վկայականի տվյալների

պարտադիր` բացառությամբ ապահովագրված անձ չհանդիսացող ապահովադրի և սեփականատիրոջ համար

21)

Վկայականի ժամկետի ավարտի ամսաթիվ

Լրացվում է ըստ վարորդական վկայականի տվյալների

պարտադիր` բացառությամբ ապահովագրված անձ չհանդիսացող ապահովադրի և սեփականատիրոջ համար

22)

Վարորդական իրավունքի կարգ

Լրացվում է ըստ վարորդական վկայականի տվյալների (A, B, C, D, E)

պարտադիր` բացառությամբ ապահովագրված անձ չհանդիսացող ապահովադրի և սեփականատիրոջ համար

23)

Վարորդական ստաժ

Ըստ վարորդական վկայականի տվյալների

պարտադիր` բացառությամբ ապահովագրված անձ չհանդիսացող ապահովադրի և սեփականատիրոջ համար

24)

Բոնուս-Մալուս դաս

Նշվում է մասնակցին շնորհված Բոնուս-Մալուս դասը: (1)

պարտադիր

25)

Ռեզիդենտություն

Լրացվում է ռեզդիենտ է/ոչ ռեզիդենտ է

պարտադիր

 

10. Իրավաբանական անձ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Մասնակցի նույնականացուցիչ

Լրացվում է ուղարկվող տեղեկատվության շրջանակներում մասնակցի ունիկալ նույնականացուցիչը (օր.` 1, 2 և այլն)

պարտադիր

2)

Իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ

Լրացվում է իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ-ն:

պարտադիր

3)

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման համար

Լրացվում է իրավաբանական անձի պետական գրանցման վկայականի համարը:

պարտադիր

4)

Իրավաբանական անձի անվանում

Լրացվում է իրավաբանական անձի լրիվ անվանումը:

պարտադիր

5)

Իրավաբանական անձի կազմակերպաիրավական ձև

Լրացվում է իրավաբանական անձի կազմակերպաիրավական ձևը

պարտադիր

ա.

ՍՊԸ

   

բ.

ՓԲԸ

   

գ.

ԲԲԸ

   

դ.

Կոոպերատիվ

   

ե.

Հասարակական միավորում

   

զ.

Հիմնադրամ

   

է.

Իրավաբանական անձանց միություն

   

ը.

Այլ

   

6)

Իրավաբանական անձի գրանցման երկիր

Լրացվում է գրանցման երկիրը:

պարտադիր

7)

Իրավաբանական անձի գրանցման վայր

Լրացվում է իրավաբանական անձի գլխամասային գրասենյակի գրանցման վայրը:

պարտադիր ՀՀ գրանցվածների համար

 

մարզ

   
 

համայնք

   
 

բնակավայր

   
 

փողոց

   
 

տուն/շենք

   
 

բնակարան

   

8)

Իրավաբանական անձի գործունեության իրականացման վայր

Լրացվում է իրավաբանական անձի գլխամասային գրասենյակի գործունեություն ծավալելու վայրը:

պարտադիր ՀՀ գրանցվածների համար

 

մարզ

   
 

համայնք

   
 

բնակավայր

   
 

փողոց

   
 

տուն/շենք

   
 

բնակարան

   

9)

Բոնուս-Մալուս դաս

Նշվում է մասնակցին շնորհված Բոնուս-Մալուս դասը: (1)

պարտադիր

10)

Ռեզիդենտություն

Լրացվում է ռեզդիենտ է/ոչ ռեզիդենտ է

պարտադիր

 

11. Հայաստանի Հանրապետություն

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Մասնակցի նույնականացուցիչ

Լրացվում է ուղարկվող տեղեկատվության շրջանակներում մասնակցի ունիկալ նույնականացուցիչ (օր.` 1, 2 և այլն)

պարտադիր

2)

Պետության անունից հանդես եկող մարմին

Լրացվում է մարմնի անվանումը:

պարտադիր

3)

Պետության անունից հանդես եկող մարմնի գործունեության վայր

Լրացվում է համապատասխան մարմնի գործունեության վայրը:

պարտադիր

 

մարզ

   
 

համայնք

   
 

բնակավայր

   
 

փողոց

   
 

տուն/շենք

   
 

բնակարան

   

4)

Բոնուս-Մալուս դաս

Նշվում է մասնակցին շնորհված Բոնուս-Մալուս դասը: (1)

պարտադիր

 

12. Օտարերկրյա պետություն

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Մասնակցի նույնականացուցիչ

Լրացվում է ուղարկվող տեղեկատվության շրջանակներում մասնակցի ունիկալ նույնականացուցիչը (օր.` 1, 2 և այլն)

պարտադիր

2)

Երկիր

Նշվում է երկրի անունը:

պարտադիր

3)

Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի անվանում

Լրացվում է օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի անվանումը

պարտադիր

ա.

Դեսպանատուն

   

բ.

Հյուպատոսարան

   

գ.

Այլ

   

4)

Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի գործունեության իրականացման վայր

Լրացվում է համապատասխան մարմնի գործունեության վայրը:

պարտադիր

 

մարզ

   
 

համայնք

   
 

բնակավայր

   
 

փողոց

   
 

տուն/շենք

   
 

բնակարան

   

5)

Բոնուս-Մալուս դաս

Նշվում է մասնակցին շնորհված Բոնուս-Մալուս դասը: (1)

պարտադիր

 

13. Համայնք

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Մասնակցի նույնականացուցիչ

Լրացվում է ուղարկվող տեղեկատվության շրջանակներում մասնակցի ունիկալ նույնականացուցիչ (օր.` 1, 2 և այլն)

պարտադիր

2)

Համայնքի անվանում

Նշվում է համայնքի անվանումը:

պարտադիր

3)

Համայնքի անունից հանդես եկող մարմնի անվանում

Լրացվում է համայնքի անունից հանդես եկող մարմնի անվանումը:

պարտադիր

ա.

Քաղաքապետարան

   

բ.

Գյուղապետարան

   

գ.

Թաղապետարան

   

դ.

Այլ կազմակերպություն

   

4)

Համայնքի անունից հանդես եկող մարմնի գործունեության վայր

Լրացվում է համայնքի անունից հանդես եկող մարմնի գործունեության վայրը:

պարտադիր

 

մարզ

   
 

համայնք

   
 

բնակավայր

   
 

փողոց

   
 

տուն/շենք

   
 

բնակարան

   

5)

Բոնուս-Մալուս դաս

Նշվում է շնորհված Բոնուս-Մալուս դասը: (1)

պարտադիր

 

 

14. Միջազգային կազմակերպություն

 

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Մասնակցի նույնականացուցիչ

Լրացվում է ուղարկվող տեղեկատվության շրջանակներում մասնակցի ունիկալ նույնականացուցիչ (օր.` 1, 2 և այլն)

պարտադիր

2)

Միջազգային կազմակերպության անվանում

Լրացվում է միջազգային կազմակերպության անվանումը:

պարտադիր

3)

Միջազգային կազմակերպության գործունեության իրականացման վայր

Լրացվում է կազմակերպության գործունեության վայրը:

պարտադիր

 

մարզ

   
 

համայնք

   
 

բնակավայր

   
 

փողոց

   
 

տուն/շենք

   
 

բնակարան

   

4)

Բոնուս-Մալուս դաս

Նշվում է շնորհված Բոնուս-Մալուս դասը: (1)

պարտադիր

 

Գլուխ 6. ԱՊՊԱ պայմանագրով ապահովագրվող և պատահարի մասնակից ավտոտրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ տվյալներ

 

15. Տրանսպորտային միջոցի (այսուհետ՝ ՏՄ) վերաբերյալ տվյալներա

 

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Պետական հաշվառման համարանիշ՝ 1

Նշվում է ՏՄ-ի պետ համարանիշը (առանց բացատների)

պարտադիր

2)

Պետական հաշվառման համարանիշ՝ 2

Նշվում է ՏՄ-ի 2-րդ պետ համարանիշը, օրինակ` Տաքսի ծառայությունների ՏՄ-ների դեղին գույնով համարները (առանց բացատների)

առկայության դեպքում` պարտադիր

3)

Տրանսպորտային միջոցի փաստաթղթի առկայություն

Լրացվում է տրանսպորտային միջոցի փաստաթղթի առկայությունը

(այո/ոչ):

պարտադիր

4)

ՏՄ հաշվառման վկայագիր

Նշվում է ՏՄ գրանցման վկայագրի համարը

առկայության դեպքում` պարտադիր

5)

Վկայագրի տրամադրման ամսաթիվ

Լրացվում է օր/ամիս/տարի

առկայության դեպքում` պարտադիր

6)

Ում կողմից

Ըստ ՏՄ գրանցման վկայագրի կամ ժամանակավոր վկայագրի տվյալների

առկայության դեպքում` պարտադիր

7)

ՏՄ տեսակ

Լրացվում է ՏՄ տեսակը` համաձայն ՏՄ գրանցման վկայագրի (օր.` մարդատար, բեռնատար և այլն)

պարտադիր

ա.

Մարդատար,

   

բ.

Միկրոավտոբուս

   

գ.

Բեռնատար/ մինչև 80 ձիաուժ շարժիչի հզորությամբ

   

դ.

Բեռնատար/ 81 և ավելի ձիաուժ շարժիչի հզորությամբ

   

ե.

Ավտոբուս,

   

զ.

Տրոլեյբուս

   

է.

Մոտոտրանսպորտ

   

ը.

Այլ/ տրակտոր և այլն

   

8)

ՏՄ մակնիշի ընտանիք

Լրացվում է լատինատառ ՏՄ մակնիշի ընտանիքը` համաձայն ՏՄ գրանցման վկայագրի (օր.` BMW և այլն)

պարտադիր

9)

ՏՄ մակնիշի կոդ

Լրացվում է լատինատառ ՏՄ մակնիշի կոդը` համաձայն ՏՄ գրանցման վկայագրի (օր.` BMW-X5-4.4L և այլն)

պարտադիր

10)

Թափքի տեսակ

Լրացվում է ՏՄ-ի թափքի տեսակն ըստ ՏՄ գրանցման վկայագրի կամ ժամանակավոր վկայագրի տվյալների

պարտադիր

11)

Թափքի համար

Լրացվում է ՏՄ-ի թափքի համարը

առկայության դեպքում` պարտադիր (պարտադիր պետք է լրացվի կամ թափքի համարը կամ VIN համարը կամ հենասարքի համարը կամ շարժիչի համարը )

12)

VIN (Վի Այ Էն) համար

Լրացվում է ՏՄ-ի վին համարը

առկայության դեպքում` պարտադիր (պարտադիր պետք է լրացվի կամ թափքի համարը կամ VIN համարը կամ հենասարքի համարը կամ շարժիչի համարը )

13)

Թողարկման տարի

Նշվում է ՏՄ-ի թողարկման տարեթիվը

պարտադիր

14)

Հենասարքի համար

Լրացվում է ՏՄ-ի հենասարքի համարը

առկայության դեպքում` պարտադիր (պարտադիր պետք է լրացվի կամ թափքի համարը կամ VIN համարը կամ հենասարքի համարը կամ շարժիչի համարը )

15)

Շարժիչի համար

Լրացվում է ՏՄ-ի շարժիչի համարը

առկայության դեպքում` պարտադիր (պարտադիր պետք է լրացվի կամ թափքի համարը կամ VIN համարը կամ հենասարքի համարը կամ շարժիչի համարը )

16)

Շարժիչի հզորություն

Լրացվում է ՏՄ-ի շարժիչի հզորությունը

պարտադիր

17)

Գույնի ընտանիք

Լրացվում է ՏՄ-ի գույնի ընտանիքը

պարտադիր

18)

Գույնի երանգի կոդ

Լրացվում է ՏՄ-ի գույնի երանգի կոդը

պարտադիր

19)

ՏՄ սեփականատերերի քանակ

Լրացվում է 1, 2 և այլն:

պարտադիր

20)

ՏՄ-ի օգտագործման ձև

Լրացվում է ՏՄ-ի օգտագործման ձևը:

պարտադիր

ա.

Անձնական

   

բ.

Ծառայողական

   

գ.

Տաքսի

   

դ.

Հանրային տրանսպորտ

   

ե.

Առևտրային օգտագործում

   

զ.

Այլ

   

21)

ՏՄ-ի օգտագործման հիմնական մարզ

Լրացվում է ՏՄ-ի օգտագործման հիմնական մարզը` ըստ ապահովադրից ստացված տեղեկատվության, հակառակ դեպքում` ըստ ՏՄ գրանցման վկայագրի տվյալների:

պարտադիր

22)

ՏՄ-ի օգտագործման հիմնական վայր

Լրացվում է ՏՄ-ի օգտագործման հիմնական վայրը/շրջանը` ըստ ապահովադրից ստացված տեղեկատվության, հակառակ դեպքում` ըստ ՏՄ գրանցման վկայագրի տվյալների, (Երևան կամ մարզ): Եթե մարզ ապա գյուղական կամ քաղաքային:

պարտադիր

ա.

գյուղական

   

բ.

քաղաքային

   

23)

Կցորդի առկայություն

 

պարտադիր

 

Առանց կցորդի

   
 

Կցորդի առկայությամբ

   

24)

Հաշվիչի տվյալ

Նշվում է տվյալ պահին հաշվիչի տվյալը (կմ):

պարտադիր

 

___________________________

ա  Մեկ պայմանագրով հնարավոր է ապահովագրել մի քանի ՏՄ, որոնց կարող են կցվել մեկից ավելի լիազորված վարորդներ (տիրապետողներ)

 

Գլուխ 7. Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ծանուցում

 

16. Էլեկտրոնային փաստաթղթի վերաբերյալ հիմնական տվյալներ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Ապահովագրական ընկերության կոդ

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության կոդը:

պարտադիր

2)

Մասնաճյուղի կոդ

Լրացվում է մասնաճյուղի կոդը:

առկայության դեպքում` պարտադիր

3)

Ռեգիստրի կոդ

Լրացվում է ռեգիստրի համապատասխան կոդը:

պարտադիր

4)

Փաստաթղթի տեսակ

Ապահովագրական պատահարի մասին ծանուցում

պարտադիր

5)

Փաստաթղթի փոփոխություն

Արտացոլվում է փաստաթղթի փոփոխությունը (այո կամ ոչ):

պարտադիր

6)

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվ

Լրացվում է ներկայացվող փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

պարտադիր

7)

Փատաթուղթն ուղարկելու ամսաթիվ

Լրացվում է փաստաթուղթը ռեգիստր ուղարկելու ամսաթիվը:

պարտադիր

 

17. Ապահովագրական պատահարի ծանուցման վերաբերյալ տվյալներ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Պայմանագրի համար

Լրացվում է ապահովագրական ծանուցումն իրականացնող ապահովադրի պայմանագրի համարը:

պարտադիր

2)

Ապահովագրական պատահարի ծանուցման համար

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի ծանուցման համարը, ընդ որում, ապահովագրական պատահարի ծանուցման համարները չեն կարող կրկնվել:

պարտադիր

3)

Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ծանուցում

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ծանուցման ձևը :

պարտադիր

ա.

Հեռախոսազանգ

   

բ.

Դիմում

   

գ.

Փոստային հաղորդագրություն

   

դ.

Այլ

   

4)

Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ծանուցման ամսաթիվ

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ծանուցման ամսաթիվը:

պարտադիր

5)

Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ծանուցման ժամ

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ծանուցման ժամը:

պարտադիր

 

Գլուխ 8. Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ տվյալներ

 

18. Էլեկտրոնային փաստաթղթի վերաբերյալ հիմնական տվյալներ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Ապահովագրական ընկերության կոդ

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության կոդը:

պարտադիր

2)

Մասնաճյուղի կոդ

Լրացվում է մասնաճյուղի կոդը:

առկայության դեպքում` պարտադիր

3)

Ռեգիստրի կոդ

Լրացվում է ռեգիստրի համապատասխան կոդը:

պարտադիր

4)

Փաստաթղթի տեսակ

Ապահովագրական պատահար

պարտադիր

5)

Փաստաթղթի փոփոխություն

Արտացոլվում է փաստաթղթի փոփոխությունը (այո կամ ոչ):

պարտադիր

6)

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվ

Լրացվում է ներկայացվող փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

պարտադիր

7)

Փատաթուղթն ուղարկելու ամսաթիվ

Լրացվում է փաստաթուղթը ռեգիստր ուղարկելու ամսաթիվը:

պարտադիր

 

19. Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ընդհանուր տվյալները

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Պայմանագրի համար

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի մասնակից ապահովադրի պայմանագրի համարը:

պարտադիր

2)

Ապահովագրական պատահարի ծանուցման համար

Լրացվում է համապատասխան ծանուցման համարը:

պարտադիր

3)

Ապահովագրական պատահարի համար

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի համարը, ընդ որում, ապահովագրական պատահարների համարները չեն կարող կրկնվել:

պարտադիր

4)

Ապահովագրական պատահարի ամսաթիվ

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու օրը/ամիսը/տարին:

պարտադիր

5)

Ապահովագրական պատահարի ժամ

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու ժամը:

պարտադիր

6)

Ապահովագրական պատահարի շաբաթվա օր

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու շաբաթվա օրը:

պարտադիր

7)

Ապահովագրական պատահարի երկիր

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու երկրի անունը:

պարտադիր

8)

Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու մարզ

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու մարզի անունը:

պարտադիր ՀՀ համար

9)

Ապահովագրական պատահարի համայնք

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու համայնքի անունը:

պարտադիր ՀՀ համար

10)

Ապահովագրական պատահարի վայր կամ տեղանք

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու վայրը: Տրվում է տեղանքի նկարագիր` կոնկրետ վայրի բացակայության դեպքում

պարտադիր ՀՀ համար

11)

Ապահովագրական պատահարը հիմնավորող փաստաթուղթ

Նշվում է ապահովագրական պատահարի գրանցման և հատուցման հիմք հանդիսացող փաստաթղթի անվանումը:

պարտադիր

ա.

Համաձայնեցված հայտարարագիր

   

բ.

Ճանապարհային ոստիկանության կողմից տրամադրված դեպքի գրանցման ակտ

   

գ.

Այլ

   

12)

Ապահովագրական պատահարը հիմնավորող փաստաթղթի համար

Նշվում է 11-րդ տողում նշված փաստաթղթի հերթական համարը:

պարտադիր

 

20. Ապահովագրական պատահարի նկարագրությունը

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Ապահովագրական պատահարի տեսակ

Հնարավոր է ապահովագրական պատահարի մի քանի տեսակի համակցում:

պարտադիր

 ա.

Ճանապարհատրանսպորտային պատահար (այսուհետ՝ ՃՏՊ)

   

 բ.

Այլ ապահովագրական պատահար (բացառությամբ ՃՏՊ-ի)

   

 

21. Ճանապարհատրանսպորտային պատահար (ՃՏՊ)

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

ՃՏՊ-ի տեսակ

Հնարավոր է ՃՏՊ-ի մի քանի տարատեսակի համակցում:

պարտադիր

ա.

բախում

   

աա.

առջևից,

   

աբ.

հետևից,

   

ագ.

90 աստիճանի անկյան

տակ,

   

ադ.

կողային,

   

աե.

չկա:

   

բ.

շրջում

   

գ.

խոչընդոտի վրաերթ

   
 

Հետիոտնի վրաերթ

   

դ.

կանգնած տրանսպորտային միջոցի վրաերթ

   

ե.

լծկան տրանսպորտային միջոցի վրաերթ

   

զ.

կենդանու վրաերթ

   

է.

այլ պատահար

   

2)

ՃՏՊ-ի առաջացմանը նպաստող պայմաններ

Լրացվում է ՃՏՊ-ի առաջացմանը նպաստող պայմանները:

պարտադիր

ա.

սառցակալած ծածկ

   

բ.

ծածկի բարձր սահելիություն

   

գ.

անհարթ ծածկ

   

դ.

կողնակի անբավարար վիճակ

   

ե.

կամրջին հարակից նեղ երթևեկելի մաս

   

զ.

կամրջի տակով անցնող նեղ երթևեկելի մաս

   

է.

ե/գ գծանցի անբավարար վիճակ

   

ը.

անբավարար տեսանելիություն

   

թ.

անբավարար լուսավորություն

   

ժ.

ծառեր, սյուներ և այլն

   

ժա.

պաշտպանիչ հարմարանքների բացակայություն

   

ժբ.

ճանապարհային նշանների թերություններ

   

ժգ.

լուսացույցի թերություններ

   

ժդ.

գծանշման թերություններ

   

ժե.

աշխատանքների երթևեկելի մասում

   

ժզ.

այլ պայմաններ

   

ժէ.

չկա

   

3)

Իրավախախտումը վարորդի կողմից

Լրացվում է իրավախախտումը վարորդի կողմից:

պարտադիր

ա.

ոչ սթափ վիճակում վարելը

   

բ.

արագությունը գերազանցելը

   

գ.

նշանների և գծանշանումների պահանջները չկատարելը

   

դ.

մարդկանց փոխադրման կանոնները խախտելը

   

ե.

շարքերի վերադասավորման կանոնները խախտելը

   

զ.

հետիոտնային անցումների անցման կանոնները խախտելը

   

է.

ընդհանուր օգտագործման ՏՄ կանգառի անցման կանոնները խախտելը

   

ը.

լուսային սարքերից օգտվելու կանոնները խախտելը

   

թ.

առաջինը անցնելու իրավունքի կանոնները խախտելը

   

ժ.

կանգառի և կայանման կանոնները խախտելը

   

ժա.

երկաթուղային գծանցների անցման կանոնները խախտելը

   

ժբ.

բեռների փոխադրման կանոնները խախտելը

   

ժգ.

քարշարկման կանոնները խախտելը

   

ժդ.

վազանցի կանոնները խախտելը

   

ժե.

խաչմերուկի անցման կանոնները խախտելը

   

ժզ.

ՏՄ-ների միջև տարածության պահպանման կանոնները խախտելը

   

ժէ.

ՏՄ անսարքությունը

   

ժը.

ղեկին քնելը

   

ժթ.

այլ խախտումներ

   

ի.

չկա

   

իա.

անհայտ է

   

4)

Ավտոտրանսպորտային միջոցի անսարքություն

Լրացվում է ավտոտրանսպորտային միջոցի անսարքության պատճառը

պարտադիր

ա.

արգելակման համակարգի

   

բ.

ղեկի կառավարման

   

գ.

անիվների

   

դ.

անվադողերի

   

ե.

լուսավորության

   

զ.

կցորդման

   

է.

բեռի

   

ը.

գործարանային

   

թ.

չկա

   

ժ.

անհայտ է

   

5)

Լուսային պայմաններ

Լրացվում է տեղեկատվություն լուսային պայմանների վերաբերյալ, երբ տեղի է ունեցել ապահովագրական պատահարը

պարտադիր

ա.

բնական լուսավորվածությամբ

   

բ.

գիշերը` արհեստական լուսավորվածությամբ

   

գ.

գիշերը` առանց արհեստական լուսավորվածության

   

դ.

լուսավորվածությունը միացված չէ

   

6)

Եղանակ

Լրացվում է տեղեկատվություն եղանակային պայմանների վերաբերյալ, երբ տեղի է ունեցել ապահովագրական պատահարը

պարտադիր

ա.

պարզ

   

բ.

մառախուղ

   

գ.

քամի

   

դ.

անձրև

   

ե.

ձյուն

   

7)

Ավտոտրանսպորտային միջոցի մանևր

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի ժամանակ ավտոտրանսպորտային միջոցի մանևրը

պարտադիր

ա.

երթևեկությունն սկսելը

   

բ.

առաջ ընթանալը

   

գ.

ետ ընթանալը

   

դ.

հետադարձ կատարելը

   

ե.

աջ շրջադարձ կատարելը

   

զ.

ձախ շրջադարձ կատարելը

   

է.

վազանց կատարելը

   

ը.

շարքերի վերադասավորում կատարելը

   

թ.

ճանապարհից դուրս գալը

   

ժ.

հոսքից հեռանալը

   

ժա.

հոսքի մեջ մուտք գործելը

   

ժբ.

կանգառ կատարելը

   

ժգ.

կայանված

   

ժդ.

սպասող

   

ժե.

այլ

   

ժզ.

անհայտ է

   

 

22. Ճանապարհի նկարագրությունը, որտեղ տեղի է ունեցել ՃՏՊ-ն

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Բաժանարար գոտի

Լրացվում է առկա է/առկա չէ

պարտադիր

2)

Երթևեկություն

Լրացվում է երթևեկության տիպը

պարտադիր

ա.

Միակողմանի

   

բ.

Երկկողմանի

   

3)

Երթևեկության կարգավորում

Լրացվում է երթևեկության կարգավորման ձևը

պարտադիր

ա.

բացակայում է

   

բ.

հորիզոնական գծանշումով

   

գ.

հետիոտնային անցում

   

դ.

լուսացույցով

   

ե.

տեսուչի վերահսկողությամբ

   

զ.

լուսացույցը չի աշխատում

   

է.

«Զիջեք ճանապարհը» նշանով

   

4)

Ճանապարհի երկրաչափություն

Լրացվում է ճանապարհի երկրաչափությունը

պարտադիր

ա.

ուղիղ և հարթ

   

բ.

միայն շրջադարձեր

   

գ.

միայն բարձունք

   

դ.

շրջադարձեր և բարձունք

   

ե.

կամուրջ

   

զ.

լիցք>3մ

   

5)

Ծածկի տեսակ

Լրացվում է ճանապարհի ծածկի տեսակը

պարտադիր

ա.

ասֆալտբետոնե

   

բ.

կոպճային

   

գ.

հողային

   

6)

Երթևեկելի մասի վիճակ

Լրացվում է ճանապարհի երթևեկելի մասի վիճակը

պարտադիր

ա.

չոր

   

բ.

թաց

   

գ.

ձյունածածկ

   

դ.

սառցակալած

   

7)

Ճանապարհի տեսակ

Լրացվում է ճանապարհի տեսակը

պարտադիր

ա.

միջպետական

   

բ.

հանրապետական

   

գ.

տեղական

   

դ.

փողոց

   

ե.

այլ

   

 

23. Այլ ապահովագրական պատահար (բացառությամբ ՃՏՊ-ի)

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Այլ ապահովագրական պատահարի նկարագրություն

Լրացվում է այլ ապահովագրական պատահարի նկարագրությունը

Առկայության դեպքում` պարտադիր

 

24. Ապահովագրական պատահարի վնաս

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Վնասի փաստացի չափ

(ՀՀ դրամ)

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի արդյունքում ստացված վնասի փաստացի (ոչնչով չճշգրտված) չափը:

պարտադիր

2)

Վնասի` հատուցման ենթակա չափ (ՀՀ դրամ)

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի արդյունքում ստացված վնասի` հատուցման ենթակա չափը (ճշգրտված ապահովագրական գումարով և չհատուցվող գումարով):

պարտադիր

3)

Չհատուցվող գումար

Չհատուցվող գումարի առկայություն` այո/ոչ

պարտադիր

4)

Պայմանական չհատուցվող գումար (ՀՀ դրամ)

Նշվում է չհատուցվող գումարն արժեքային արտահայտությամբ:

 

5)

Ոչ պայմանական չհատուցվող գումար (ՀՀ դրամ)

Նշվում է չհատուցվող գումարն արժեքային արտահայտությամբ:

 

6)

Վնասի բնույթ

Հնարավոր է մի քանի բնույթի վնասների համակցում

պարտադիր

ա.

անձնական վնաս

   

բ.

ՏՄ-ի (այդ թվում՝ ՏՄ-ի մասերի և ՏՄ-ում տեղադրված տեխնիկայի) վնասվածք

   

գ.

գույքային վնաս

   

 

25. Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդի վերաբերյալ տվյալներ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Վարորդի նույնականացուցիչ

Լրացվում է մասնակիցների վերաբերյալ մուտքագրված տեղեկատվության նույնականացուցիչը:

պարտադիր

2)

Որակավորում

 

պարտադիր

ա.

Համապատասխան

   

բ.

Ոչ համապատասխան

   

գ.

Անհայտ է

   

3)

Անվտանգության գոտի

 

պարտադիր

ա.

ամրացված է, օգտագործվում է

   

բ.

ամրացված է, չի օգտագործվում

   

գ.

ամրացված չէ

   

դ.

անհայտ է

   

4)

Փախուստ ՃՏՊ-ի վայրից

 

պարտադիր

ա.

չի դիմել փախուստի

   

բ.

դիմել է փախուստի, բայց հայտնաբերվել է

   

գ.

դիմել է փախուստի և չի հայտնաբերվել

   

5)

Վարորդի մեղավորությունը

Լրացվում է այո կամ ոչ:

պարտադիր

 

26. Տուժած անձանց վերաբերյալ տվյալներ

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Տուժած անձի իրավական կարգավիճակ

Տուժած անձի իրավական կարգավիճակը`

պարտադիր

ա.

Ֆիզիկական անձ

   

բ.

Իրավաբանական անձ

   

գ.

Հայաստանի Հանրապետություն

   

դ.

ՀՀ համայնք

   

ե.

Օտարերկրյա պետություն

   

զ.

Միջազգային կազմակերպություն

   

2)

 Տուժած անձի նույնականացուցիչ

Լրացվում է մասնակիցների վերաբերյալ մուտքագրված տեղեկատվության նույնականացուցիչը

պարտադիր

3)

Տուժած անձին պատճառված վնասի փաստացի չափը (ՀՀ դրամ)

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի արդյունքում տուժած անձին պատճառված վնասի փաստացի (ոչնչով չճշգրտված) չափը:

պարտադիր

4)

Վնասի հատուցման ենթակա չափը (ՀՀ դրամ)

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի արդյունքում տուժած անձին պատճառված վնասի` հատուցման ենթակա չափը (ճշգրտված ապահովագրական գումարով և չհատուցվող գումարով):

պարտադիր

 

Գլուխ 9. Հատուցման վերաբերյալ տվյալներ

 

27. Էլեկտրոնային փաստաթղթի վերաբերյալ հիմնական տվյալներ

 

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Ապահովագրական ընկերության կոդ

Լրացվում է ապահովագրական ընկերության կոդը

պարտադիր

2)

Մասնաճյուղի կոդ

Լրացվում է մասնաճյուղի կոդը

առկայության դեպքում` պարտադիր

3)

Ռեգիստրի կոդ

Լրացվում է ռեգիստրի համապատասխան կոդը

պարտադիր

4)

Փաստաթղթի տեսակ

Լրացվում է «Հատուցում»:

պարտադիր

5)

Փաստաթղթի փոփոխություն

Արտացոլվում է փաստաթղթի փոփոխությունը (այո կամ ոչ):

պարտադիր

6)

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվ

Լրացվում է ներկայացվող փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը

պարտադիր

7)

Փատաթուղթն ուղարկելու ամսաթիվ

Լրացվում է փաստաթուղթը ռեգիստր ուղարկելու ամսաթիվը

պարտադիր

 

28. Հատուցման վերաբերյալ ընդհանուր տվյալներ

 

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Պայմանագրի համար

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի մասնակից ապահովադրի պայմանագրի համարը:

պարտադիր

2)

Ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ծանուցման համար

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի վերաբերյալ ծանուցման համարը

պարտադիր

3)

Ապահովագրական պատահարի համար

Լրացվում է ապահովագրական պատահարի համարը:

պարտադիր

4)

Ապահովագրական հատուցման համար

Լրացվում է ապահովագրական հատուցման համարը, ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը համարակալում է հատուցումները` ընդ որում, հատուցումների համարները չեն կարող կրկնվել:

պարտադիր

5)

Ապահովագրական հատուցման ամսաթիվ

Լրացվում է ապահովագրական հատուցման ամսաթիվը:

պարտադիր

6)

Հատուցման հիմքը հանդիսացող փաստաթղթի համար

Նշվում է ապահովագրական պատահարի գրանցման և հատուցման հիմք հանդիսացող փաստաթղթի` համաձայնեցված հայտարարագրի, ոստիկանության կողմից տրամադրված դեպքի գրանցման ակտի կամ այլ փաստաթղթի հերթական համարը:

պարտադիր

 

29. Հատուցման /հատուցումների/ չափը

 

Տվյալներ

Նկարագրություն

Բնութագիր

1)

Տուժած անձի նույնականացուցիչ

Լրացվում է գլուխ 5-ում նշված մասնակիցների վերաբերյալ մուտքագրված տեղեկատվության նույնականացուցիչը

 

2)

Հատուցված գումարի չափ (ՀՀ դրամ)

Վճարված հատուցման չափը: Վնասի վերականգման դեպքում նշում են վերականգնման ծախսերը, վնասի հատուցման դեպքում` հատուցվող գումարի չափը

պարտադիր

 

Այդ թվում`

   

ա.

Անձնական վնաս, որից.

Լրացվում է անձնական վնասի ընդհանուր չափը և նրա առանձին տեսակների գծով (ա-ի) հաշվարկված վնասի չափը: Հնարավոր է մի քանի տարբերակների համակցում:

պարտադիր

աա.

ամբուլատոր առաջնային բուժ. օգնություն

   

աբ.

հիվանդանոցային բուժ. օգնություն

   
 

որից

   

աբ1)

մետաղական կոնստրուկցիաների կիրառում

   

աբ2)

վճարովի հիվանդասենյակ

   

ագ.

ամբուլատոր-ռեաբիլիտացիոն բուժ. օգնություն

   
 

որից

   

ագ1).

վերականգնողական միջոցառումներ

   

ագ2)

դեղորայքի ձեռք բերում

   

ագ3)

մասնագիտացված տնային խնամք

   

ագ4)

ախտորոշիչ-ամբուլատոր միջոցառումներ

   

ագ5)

սանատոր-կուրորտային բուժում

   

ագ6)

անվասայլակի ձեռք բերում

   

ագ7)

տեխնիկական այլ միջոցների և բուժ. պարագաների ձեռք բերում

   

ագ8)

պրոթեզավորում

   

ադ.

առողջությանը պատճառված վնասի հետևանքով կորցրած աշխատավարձ (եկամուտ)

   

ադ1)

ժամակավոր անաշխատունակություն

   

ադ2)

մշտական անաշխատունակություն

   

աե.

մահ

   

աե1)

հուղարկավորության հետ կապված ծախսեր

   

աե2)

կերակրողին կորցնելու հետ կապված ծախսեր

   

բ.

Գույքին պատճառված վնաս

   

բա.

ՏՄ-ի (այդ թվում՝ ՏՄ-ի մասերի և ՏՄ-ում տեղադրված տեխնիկայի) վնասվածք, որից.

Լրացվում է ՏՄ-ի վնասվածքի և նրա առանձին տեսակների գծով հաշվարկված վնասի չափը: Հնարավոր է մի քանի տարբերակի համակցում հետևյալ կերպ` (ա և գ, ա և դ, բ և գ, բ և դ:)

պարտադիր

բա1)

վերականգնվող

   

բա2)

չվերականգնվող

   

բա3)

վերանորոգում

   

բա4)

դրամական փոխհատուցում

   

գ.

Այլ գույքային վնաս, որից.

Լրացվում է գույքային վնասի և նրա առանձին տեսակների գծով հաշվարկված վնասի չափը:

պարտադիր

գա.

այլ գույքին հասցված վնաս

   

գբ.

ճանապարհին հասցված վնաս (այդ թվում՝ երթևեկության նշաններին, լուսանշաններին, սյուներին)

   

գդ.

շինություններին հասցված վնաս

   

3)

Ախտորոշում

Ամբուլատոր առաջնային բուժ. օգնության դեպքում (2.1-ի ա) լրացվում է ախտորոշումը, որի համար ցուցաբերվել է ամբուլատոր առաջնային բուժ. օգնություն համաձայն ամբուլատոր քարտի քաղվածքի: Հիվանդանոցային բուժ. օգնության դեպքում (2.1-ի բ) լրացվում է «Հիմնական կլինիկական եզրափակիչ ախտորոշումը», «Ուղեկցող հիվանդությունները», «Բարդությունները» ՀՀ առողջապահության նախարարի 2011 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 63-Ա հրամանով հաստատված հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման ծավալների հաշվառման 0001 ձևի հիման վրա:

Ամբուլատոր-ռեաբիլիտացիոն բուժ. օգնության դեպքում (2.1-ի գ) լրացվում է ախտորոշումը, որի համար նշանակվել է ամբուլատոր-ռեաբիլիտացիոն բուժում համաձայն ամբուլատոր քարտի քաղվածքի և/կամ հիվանդության պատմության քաղվածքի: Յուրաքանչյուր տեղեկատվության խումբ տարանջատել վերնագրերով. օրինակ`

«Հիմնական կլինիկական եզրափակիչ ախտորոշումը» /տեքստ/

«Բարդությունները»

/տեքստ/ և այլն:

անձնական վնասի դեպքում` պարտադիր

4)

Ներկայացված կանխավճարի չափ

Նախքան հատուցումը ներկայացված կանխավճարի չափ

ՀՀ դրամ

առկայության դեպքում` պարտադիր

5)

Փաստացի վճարված կանխավճարի չափ

Նախքան հատուցումը կատարված կանխավճարի չափ

ՀՀ դրամ

առկայության դեպքում` պարտադիր

6)

Կանխավճար ստանալու ներկայացման ամսաթիվ

Նախքան հատուցումը ներկայացված կանխավճարի ամսաթիվ

առկայության դեպքում` պարտադիր

7)

Փաստացի վճարված կանխավճարի ամսաթիվ

Նախքան հատուցումը կատարված կանխավճարի ամսաթիվ

առկայության դեպքում` պարտադիր

8)

Վնասը գնահատող

Նշվում է վնասը գնահատող կազմակերպության անվանումը կամ անձի անունը: Անձնական վնասի դեպքում նշվում է բժշկական հաստատության անվանումը /բժշկի անունը/, մահվան դեպքում` նաև մահվան հետևանքով վնասի հատուցման իրավունք ունեցող անձանց կրած վնասը գնահատող կազմակերպության անվանումը կամ անձի անունը:

պարտադիր

9)

Վնասի չափն ըստ տեսակների

Լրացվում է վնասի չափն ըստ ստորև նշված տեսակների` ՀՀ դրամ

պարտադիր

ա.

Անձնական վնաս

   

աա.

ամբուլատոր առաջնային բուժ. օգնություն

   

աբ.

հիվանդանոցային բուժ. օգնություն

   
 

որից

   

աբ1)

մետաղական կոնստրուկցիաների կիրառում

   

աբ2)

վճարովի հիվանդասենյակ

   

ագ.

ամբուլատոր-ռեաբիլիտացիոն բուժօգնություն

   
 

որից

   

ագ1)

վերականգնողական միջոցառումներ

   

ագ2)

դեղորայքի ձեռք բերում

   

ագ3)

մասնագիտացված տնային խնամք

   

ագ4)

ախտորոշիչ-ամբուլատոր միջոցառումներ

   

ագ5)

սանատոր-կուրորտային բուժում

   

ագ6)

անվասայլակի ձեռք բերում

   

ագ7)

տեխնիկական այլ միջոցների և բուժ. պարագաների ձեռք բերում

   

ագ8)

պրոթեզավորում

   

ադ.

առողջությանը պատճառված վնասի հետևանքով կորցրած աշխատավարձ (եկամուտ)

   

ադ1)

ժամակավոր անաշխատունակություն

   

ադ2)

մշտական անաշխատունակություն

   

աե.

մահ

   

աե1)

հողարկավորության հետ կապված ծախսեր

   

աե2)

կերակրողին կորցնելու հետ կապված ծախսեր

   

ազ.

 այլ

   

ազ1)

ամբուլատոր առաջնային բուժ. օգնություն

   

ազ2)

հիվանդանոցային բուժօգնություն

   

բ.

Գույքին պատճառված վնաս

   

բա.

ՏՄ-ի (այդ թվում՝ ՏՄ-ի մասերի և ՏՄ-ում տեղադրված տեխնիկայի) վնասվածք, որից.

Լրացվում է ՏՄ-ի վնասվածքի և նրա առանձին տեսակների գծով հաշվարկված վնասի չափը: Հնարավոր է մի քանի տարբերակի համակցում հետևյալ կերպ` (ա և գ, ա և դ, բ և գ, բ ևդ:)

պարտադիր

բբ.

Այլ գույքային վնաս, որից.

Լրացվում է գույքային վնասի և նրա առանձին տեսակների գծով հաշվարկված վնասի չափը:

պարտադիր

բբ1)

այլ գույքին հասցված վնաս

   

բբ2)

ճանապարհին հասցված վնաս (այդ թվում՝ երթևեկության նշաններին, լուսանշաններին, սյուներին)

   

բբ3)

շինություններին հասցված վնաս

   

10)

Հատուցման եղանակ

Լրացվում է հատուցման եղանակը:

պարտադիր

ա.

միանվագ

   

բ.

պարբերական

   

11)

Հատուցման ձև

Լրացվում է հատուցման ձևը:

պարտադիր

ա.

կանխիկ

   

բ.

անկանխիկ

   

12)

Հատուցման վճարի ամսական չափը

Լրացվում է 10-ի բ` պարբերական վճարման դեպքում:

պարտադիր

13)

Հատուցման կարգավիճակ

Լրացվում է հատուցման կարգավիճակը: Եթե ընդհանուր պատահարում կարգավորված է օրինակ միայն գույքայինը, իսկ անձնականը որ լրիվ է կարգավորված, ապա լրացվում է մասնակի կարգավորված:

պարտադիր

ա.

Մասնակի կարգավորված

   

բ.

Լրիվ կարգավորված և փակված

   

գ.

Վերաբացված

   

14)

Փաստաթղթի համար

Նշվում է գնահատման եզրակացության փաստաթղթի համարը, անձնական վնասների դեպքում (բացառությամբ մահվան դեպքերի) բժշկական եզրակացության համարը:

պարտադիր

(հավելվածը խմբ. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

 

Հավելված 2

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության

պարտադիր ապահովագրության տեղեկատվական համակարգ ներկայացվող տվյալների

կազմը, ներկայացման ձևը, ժամկետները և տեղեկատվական համակարգի օգտագործման

կարգը» հավելվածի

 

ՑԱՆԿ

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ԵԼՔԱԳՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

 

ՁԵՎ 1

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից տրամադրվող ելքային տեղեկատվություն հաճախորդի վերաբերյալ (ստանդարտ)

 

1. Փաստաթղթի գլխագիր

 

1

Ապահովագրական ընկերության կոդ

 

2

Մասնաճյուղի կոդ

 

3

Ռեգիստրի կոդ

 

4

Հարցվող փաստաթղթի տեսակ

 

5

Պատասխան ուղարկելու ամսաթիվ

 

6

Պատասխան ուղարկելու ժամ

 

7

Հարցվող ֆայլի անվանում

 

 

2. Հայտի ունիկալ համար

 

1

Ուղարկված հայտի չկրկնվող համար

 

 

3. Հարցման ժամանակահատված

 

1

Հարցման ժամանակահատվածի սկիզբ

 

2

Հարցման ժամանակահատվածի վերջ

 

 

4. Ընդհանուր տվյալներ հաճախորդի վերաբերյալ

 

1

Հաճախորդի իրավական կարգավիճակ (ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ, Հայաստանի Հանրապետություն, համայնք, օտարերկրյա պետություն, միջազգային կազմակերպություն)

 

1)

Ֆիզիկական անձ

 

ա.

Անձը հաստատող փաստաթղթի համար

 

բ.

Սոցիալական քարտի համար (առկայության դեպքում)

 

գ.

Անուն

 

դ.

Ազգանուն

 

ե.

Հայրանուն

 

զ.

Ծննդյան ամսաթիվ

 

2)

Իրավաբանական անձ

 

ա.

ՀՎՀՀ

 

բ.

Պետական գրանցման վկայականի համար

 

գ.

Անվանում

 

3)

Հայաստանի Հանրապետություն

 

ա.

Պետության անունից հանդես եկող մարմնի անվանում

 

4)

Համայնք

 

ա.

Համայնքի անվանում

 

բ.

Համայնքի անունից հանդես եկող մարմնի անվանում

 

5)

Օտարերկրյա պետություն

 

ա.

Երկիր

 

բ.

Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի անվանումը

 

6)

Միջազգային կազմակերպություն

 

ա.

Միջազգային կազմակերպության անվանումը

 

 

5. Տվյալներ հաճախորդի կողմից կնքված պայմանագրերի, դրանց գծով արձանագրված պատահարների և հատուցումների վերաբերյալ

 

Գործող պայմանագրեր

       

Պայմանագրի հերթական համար

1

2

Գործողության մեջ մտնելու օր

     

Գործողության մեջ մտնելու ժամ

     

Գործողության դադարման օր

     

Գործողության դադարման ժամ

     

Պայմանագրի տեսակ

     

Բոնուս-Մալուս դաս

     

Գործող պայմանագրերով գրանցված ապահովագրական պատահարներ

և վճարված հատուցումներ

Ապահովագրական պատահարի ամսաթիվ

     

Ապահովագրական պատահարի տեսակ

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդ..

     

1. ապահովադիր

     

2. պայմանագրում նշված լիազորված վարորդ (ապահովագրված անձ)

     

3. այլ (պայմանագրում չնշված) անձ

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդի մեղավորություն

     

Վնասի բնույթ

     

Վնասի փաստացի չափ (ՀՀ դրամ)

     

Վնասի` հատուցման ենթակա չափ (ՀՀ դրամ)

     

 

Գործողության ժամկետը լրացած

պայմանագրեր

       

Պայմանագրի հերթական համար

1

2

Գործողության մեջ մտնելու օր

     

Գործողության մեջ մտնելու ժամ

     

Գործողության դադարման օր

     

Գործողության դադարման ժամ

     

Պայմանագրի տեսակ

     

Բոնուս-Մալուս դաս

     

Ապահովագրական պատահարներ

և դրանց գծով տրված հատուցումներ

Ապահովագրական պատահարի ամսաթիվ

     

Ապահովագրական պատահարի տեսակ

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդ.

     

1. ապահովադիր

     

2. պայմանագրում նշված լիազորված վարորդ (ապահովագրված անձ)

     

3. այլ (պայմանագրում չնշված) անձ

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդի մեղավորություն

     

Վնասի բնույթ

     

Վնասի փաստացի չափ (ՀՀ դրամ)

     

Վնասի` հատուցման ենթակա չափ (ՀՀ դրամ)

     

Նույն պայմանագրի գծով մեկից ավելի ապահովագրական պատահարներ գրանցված լինելու դեպքում 4. կետում յուրաքանչյուր պատահարի մասին տվյալները ներկայացվում են առանձին-առանձին:

 

6. Տվյալներ լիազորված վարորդի վերաբերյալ

 

Վարորդական իրավունքի վկայականի համար

 

Դաս

 

Տրման ամսաթիվ

 

Մինչև երբ է ուժի մեջ

 

Վարորդական ստաժ

 

Բոնուս-Մալուս դաս

 

 

Բոնուս-Մալուս դասը լրացվում է որպես վերջին կնքված ապահովագրական պայմանագրով /որում տվյալ անձը հանդես է եկել որպես ապահովադիր և/կամ լիազորված վարորդ/ սահմանված` տվյալ անձի Բոնուս-Մալուս դաս:

 

7. Տվյալներ լիազորված վարորդի մասնակցությամբ գրանցված պատահարների և հատուցումների վերաբերյալ

 

Գործող պայմանագրեր

       

Պայմանագրի հերթական համար

1

2

Գործողության մեջ մտնելու օր

     

Գործողության մեջ մտնելու ժամ

     

Գործողության դադարման օր

     

Գործողության դադարման ժամ

     

Պայմանագրի տեսակ

     

Բոնուս-Մալուս դաս

     

Գործող պայմանագրերով

գրանցված ապահովագրական պատահարներ

և վճարված հատուցումներ

Ապահովագրական պատահարի ամսաթիվ

     

Ապահովագրական պատահարի տեսակ

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդ.

     

1. ապահովադիր

     

2. պայմանագրում նշված լիազորված վարորդ (ապահովագրված անձ)

     

3. այլ (պայմանագրում չնշված) անձ

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդի մեղավորություն

     

Վնասի բնույթ

     

Վնասի փաստացի չափ (ՀՀ դրամ)

     

Վնասի` հատուցման ենթակա չափ (ՀՀ դրամ)

     

 

Գործողության ժամկետը լրացած

պայմանագրեր

       

Պայմանագրի հերթական համար

1

2

Գործողության մեջ մտնելու օր

     

Գործողության մեջ մտնելու ժամ

     

Գործողության դադարման օր

     

Գործողության դադարման ժամ

     

Պայմանագրի տեսակ

     

Բոնուս-Մալուս դաս

     

Ապահովագրական պատահարներ

և դրանց գծով տրված հատուցումներ

Ապահովագրական պատահարի ամսաթիվ

     

Ապահովագրական պատահարի տեսակ

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդ.

     

1. ապահովադիր

     

2. պայմանագրում նշված լիազորված վարորդ (ապահովագրված անձ)

     

3. այլ (պայմանագրում չնշված) անձ

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդի մեղավորություն

     

Վնասի բնույթ

     

Վնասի փաստացի չափ (ՀՀ դրամ)

     

Վնասի` հատուցման ենթակա չափ (ՀՀ դրամ)

     

Նույն պայմանագրի գծով մեկից ավելի ապահովագրական պատահարներ գրանցված լինելու դեպքում 4. կետում յուրաքանչյուր պատահարի մասին տվյալները ներկայացվում են առանձին-առանձին:

 

1. և 2. կետերի տեղեկատվությունը ռեգիստրի կողմից տրամադրվում է այն դեպքում, եթե հարցումն իրականացվել է ապահովագրական ընկերության կողմից: Այն չի տրամադրվում, եթե հարցումն իրականացվել է ապահովագրական ընկերության հաճախորդի կողմից:

6 և 7 կետերի տեղեկատվությունը տրամադրվում է այն դեպքում, եթե ապահովադիրը /հաճախորդը/ ֆիզիկական անձ է և միաժամանակ հանդես է գալիս որպես պայմանագրում նշված լիազորված վարորդ:

 

ՁԵՎ 2

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից տրամադրվող ելքային տեղեկատվություն լիազորված վարորդների վերաբերյալ (ստանդարտ)

 

1. Փաստաթղթի գլխագիր

 

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

 

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

 

4

Հարցվող փաստաթղթի տեսակը

 

5

Պատասխան ուղարկելու ամսաթիվը

 

6

Պատասխան ուղարկելու ժամը

 

7

Հարցվող ֆայլի անվանումը

 

 

2. Հայտի ունիկալ համար

 

1

Ուղարկված հայտի չկրկնվող համարը

 

 

3. Հարցման ժամանակահատված

 

1

Հարցման ժամանակահատվածի սկիզբը

 

.2.

Հարցման ժամանակահատվածի վերջը

 

 

4. Ընդհանուր տվյալներ լիազորված վարորդի վերաբերյալ (տեղեկատվական համակարգում առկա տվյալներ)

 

3.1

Սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում)

 

3.2

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը

 

3.3

Անուն

 

3.4

Ազգանուն

 

3.5

Հայրանուն

 

3.6

Ծննդյան ամսաթիվը

 

 

5. Տվյալներ լիազորված վարորդի վերաբերյալ

 

Վարորդական իրավունքի վկայականի համարը

 

Դասը

 

Տրման ամսաթիվ

 

Մինչև երբ է ուժի մեջ

 

Վարորդական ստաժ

 

Բոնուս-Մալուս դասը

 

 

Բոնուս-Մալուս դասը լրացվում է որպես հարցման ժամանակահատվածի ավարտի դրությամբ վերջին կնքված ապահովագրական պայմանագրով /որում տվյալ անձը հանդես է եկել որպես ապահովադիր և/կամ լիազորված վարորդ/ սահմանված` տվյալ անձի Բոնուս-Մալուս դասը:

 

6. Տվյալներ լիազորված վարորդի մասնակցությամբ գրանցված պատահարների և հատուցումների վերաբերյալ

 

Գործող պայմանագրեր

       

Պայմանագրի հերթական համարը

1

2

Գործողության մեջ մտնելու օրը

     

Գործողության մեջ մտնելու ժամը

     

Գործողության դադարման օրը

     

Գործողության դադարման ժամը

     

Պայմանագրի տեսակը

     

Բոնուս-Մալուս դասը

     

Գործող պայմանագրերով գրանցված ապահովագրական պատահարներ

և վճարված հատուցումներ

Ապահովագրական պատահարի ամսաթիվը

     

Ապահովագրական պատահարի տեսակը

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդը.

     

1. ապահովադիրն է;

     

2. պայմանագրում նշված լիազորված վարորդ (ապահովագրված անձ) է;

     

3. այլ (պայմանագրում չնշված) անձ է:

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդի մեղավորությունը

     

Վնասի բնույթը

     

Վնասի փաստացի չափը, ՀՀ դրամ

     

Վնասի` հատուցման ենթակա չափը, ՀՀ դրամ

     

 

Գործողության ժամկետը լրացած պայմանագրեր

       

Պայմանագրի հերթական համարը

1

2

Գործողության մեջ մտնելու օրը

     

Գործողության մեջ մտնելու ժամը

     

Գործողության դադարման օրը

     

Գործողության դադարման ժամը

     

Պայմանագրի տեսակը

     

Բոնուս-Մալուս դասը

     

Ապահովագրական պատահարներ

և դրանց գծով տրված հատուցումներ

Ապահովագրական պատահարի ամսաթիվը

     

Ապահովագրական պատահարի տեսակը

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդը.

     

1. ապահովադիրն է;

     

2. պայմանագրում նշված լիազորված վարորդ (ապահովագրված անձ) է;

     

3. այլ (պայմանագրում չնշված) անձ է:

     

Ապահովագրական պատահարի մասնակից վարորդի մեղավորությունը

     

Վնասի բնույթը

     

Վնասի փաստացի չափը, ՀՀ դրամ

     

Վնասի` հատուցման ենթակա չափը, ՀՀ դրամ

     

 

Նույն պայմանագրի գծով մեկից ավելի ապահովագրական պատահարներ գրանցված լինելու դեպքում 4. կետում յուրաքանչյուր պատահարի մասին տվյալները ներկայացվում են առանձին-առանձին:

 

1. և 2. կետերի տեղեկատվությունը ռեգիստրի կողմից տրամադրվում է այն դեպքում, եթե հարցումն իրականացվել է ապահովագրական ընկերության կողմից: Այն չի տրամադրվում, եթե հարցումն իրականացվել է ապահովագրական ընկերության հաճախորդի կողմից:

 

ՁԵՎ 3

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից տրամադրվող ելքային տեղեկատվություն տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ (ստանդարտ)

 

1. Փաստաթղթի գլխագիր

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

 

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

 

4

Հարցվող փաստաթղթի տեսակը

 

5

Պատասխան ուղարկելու ամսաթիվը

 

6

Պատասխան ուղարկելու ժամը

 

7

Հարցվող ֆայլի անվանումը

 

 

2. Հայտի չկրկնվող համար

 

1

Ուղարկված հայտի չկրկնվող համարը

 

 

3. Ընդհանուր տվյալներ տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ

 

1

ՏՄ պետհամարանիշը

 

2

VIN կոդը

 

3

Շարժիչի համարը

 

4

Թափքի համարը

 

5

ՏՄ տեսակը

 

 

4. ՏՄ գծով գործող ԱՊՊԱ պայմանագրի առկայություն տեղեկատվական համակարգում

 

1

ՏՄ գծով գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր.

 

1)

առկա չէ

 

2)

առկա է

 
 

առկայության դեպքում`

 
 

Գործողության մեջ մտնելու օրը

 
 

Գործողության մեջ մտնելու ժամը

 
 

Գործողության դադարման օրը

 
 

Գործողության դադարման ժամը

 

 

ՁԵՎ 4

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից տրամադրվող հաշվետվության ձև ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ

 

1. Փաստաթղթի գլխագիր

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

 

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

 

4

Հարցվող փաստաթղթի տեսակը

 

5

Պատասխան ուղարկելու ամսաթիվը

 

6

Պատասխան ուղարկելու ժամը

 

7

Հարցվող ֆայլի անվանումը

 

 

2. Հայտի չկրկնվող համար

 

1

Ուղարկված հայտի չկրկնվող համարը

 

 

3. Հարցման ժամանակահատվածը

 

1

Հարցման ժամանակահատվածի սկիզբը

 

2

Հարցման ժամանակահատվածի վերջը

 

 

3-րդ կետի 1-ին ենթակետը լրացվում է այն դեպքում, եթե պահանջվում են որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում ապահովագրված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալներ: Որոշակի պահի դրությամբ ապահովագրված օբյեկտների վերաբերյալ տվյալներ պահանջվելու դեպքում լրացվում է միայն 2րդ ենթակետը,` 1-ին ենթակետում լրացվում է "n/a":

 

4. Տվյալների ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ /պարզ բացվածք/

 

1

ԱՊՊԱ դասով կնքված (գործող) պայմանագրերի քանակ

 
     

 

2

ԱՊՊԱ դասով ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների (օբյեկտների) քանակ

 
     

 

3

Օբյեկտների քանակն ըստ պայմանագրի տեսակի

 

1

ստանդարտ

 

2

սահմանային

 

3

գրին քարտ

 

 

4

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

1

անձնական

 

2

ծառայողական

 

3

տաքսի

 

4

հանրային տրանսպորտ

 

5

առևտրային օգտագործում

 

6

այլ

 

 

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ-ի կցորդի առկայության

 

1

Առանց կցորդի

 

2

Կցորդի առկայությամբ

 

 

5

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

1

Երևան

 

2

Արագածոտն

 

3

Արարատ

 

4

Արմավիր

 

5

Գեղարքունիք

 

6

Լոռի

 

7

Կոտայք

 

8

Շիրակ

 

9

Սյունիք

 

10

Վայոց ձոր

 

11

Տավուշ

 

 

6

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

1

գյուղական

 

2

քաղաքային

 

 

7

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

1

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված խմբերի

 
     

 

8

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

1

ֆիզիկական անձ

 

2

իրավաբանական անձ

 

3

Հայաստանի Հանրապետություն

 

4

ՀՀ համայնք

 

5

Օտարերկրյա պետություն

 

6

Միջազգային կազմակերպություն

 

 

9

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի տարիքի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում)

 
 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված տարիքային խմբերի

 
     

 

10

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի վարորդական ստաժի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում)

 
 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված վարորդական ստաժի խմբերի

 
     

 

11

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի սեռի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում)

 
 

արական

 
 

իգական

 

 

12

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

1

0 կամ անսահմանափակ ("multi-drive")

 

2

1 (միայն ապահովադիրը)

 

3

2 և ավելի

 

 

13

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց տարիքի

 

1

նվազագույն տարիք

 
 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված տարիքային խմբերի 

2

միջին տարիք

 
 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված տարիքային խմբերի 

3

առավելագույն տարիք

 
 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված տարիքային խմբերի 

 

14

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց վարորդական ստաժի

 

1

նվազագույն ստաժ

 
 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված խմբերի

 

2

միջին ստաժ

 
 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված խմբերի

 

3

առավելագույն տար

 
 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված խմբերի

 

 

15

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

1

Երևան

 

2

Արագածոտն

 

3

Արարատ

 

4

Արմավիր

 

5

Գեղարքունիք

 

6

Լոռի

 

7

Կոտայք

 

8

Շիրակ

 

9

Սյունիք

 

10

Վայոց Ձոր

 

11

Տավուշ

 

 

16

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 
 

Մարդատար

 
 

Միկրոավտոբուս

 
 

Բեռնատար / մինչև 80 ձիաուժ շարժիչի հզորությամբ

 
 

Բեռնատար / 81 և ավելի ձիաուժ շարժիչի հզորությամբ

 
 

Ավտոբուս

 
 

Տրոլեյբուս

 
 

Մոտոտրանսպորտ

 
 

Այլ/ տրակտոր և այլն

 

 

17

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 
     

 

18

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 
     

 

19

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 
     

 

20

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 
     

 

5. Տվյալներ ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ /խաչաձև բացվածք/

 

 

Ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների քանակն ըստ /ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

1

Օբյեկտների քանակն ըստ պայմանագրի տեսակի

 

2

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 
 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ -ի կցորդի առկայության

 

3

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

4

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

5

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

6

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

7

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի տարիքի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում)

 

8

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի վարորդական ստաժի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում)

 

9

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի սեռի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում)

 

10

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

11

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց տարիքի

 
 

նվազագույն տարիք

 
 

միջին տարիք

 
 

առավելագույն տարիք

 

12

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց վարորդական ստաժի

 
 

նվազագույն ստաժ

 
 

միջին ստաժ

 
 

առավելագույն ստաժ

 

13

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

14

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

15

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

16

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

17

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

18

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 
 

Այդ թվում` ըստ /ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

19

Օբյեկտների քանակն ըստ պայմանագրի տեսակի

 

20

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 
 

   Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ -ի կցորդի առկայության

 

21

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

22

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

23

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

24

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

25

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի տարիքի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում)

 

26

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի վարորդական ստաժի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում)

 

27

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի սեռի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում)

 

28

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

29

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց տարիքի

 
 

նվազագույն տարիք

 
 

միջին տարիք

 
 

առավելագույն տարիք

 

30

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց վարորդական ստաժի

 
 

նվազագույն ստաժ

 
 

միջին ստաժ

 
 

առավելագույն ստաժ

 

31

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի 

32

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

33

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

34

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

35

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 
     

 

Հաշվետվությունում 4-րդ կետի ենթակետերից ներառվում են նրանք, որոնք նշվել են համապատասխան հայտոի 5-րդ կետում ներկայացված խաչաձև բացվածքով տվյալները կարող են լինել 1-ից ավելին, եթե համապատասխան հայտով պահանջվում են մի քանի խաչաձև բացվածքներ:

 

ՁԵՎ 5

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից տրամադրվող հաշվետվության ձև ապահովագրական պատահարների վերաբերյալ

 

1. Փաստաթղթի գլխագիր

 

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

 

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

 

4

Հարցվող փաստաթղթի տեսակը

 

5

Պատասխան ուղարկելու ամսաթիվը

 

6

Պատասխան ուղարկելու ժամը

 

7

Հարցվող ֆայլի անվանումը

 

 

2. Հայտի չկրկնվող համարը

 

1

Ուղարկված հայտի չկրկնվող համարը

 

 

3. Հարցման ժամանակահատվածը

 

3.1

Հարցման ժամանակահատվածի սկիզբը

 

3.2

Հարցման ժամանակահատվածի վերջը

 

 

4. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարների վերաբերյալ /պարզ բացվածք/

 

4.1

Ապահովագրական պատահարների ընդհանուր քանակ

 

4.2

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 
 

անձնական

 
 

ծառայողական

 
 

տաքսի

 
 

հանրային տրանսպորտ

 
 

առևտրային օգտագործում

 
 

այլ

 

 

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ-ի կցորդի առկայության

 

1

Առանց կցորդի

 

2

Կցորդի առկայությամբ

 

 

4.3

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 
 

Երևան

 
 

Արագածոտն

 
 

Արարատ

 
 

Արմավիր

 
 

Գեղարքունիք

 
 

Լոռի

 
 

Կոտայք

 
 

Շիրակ

 
 

Սյունիք

 
 

Վայոց ձոր

 
 

Տավուշ

 

 

4.4

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 
 

գյուղական

 
 

քաղաքային

 

 

4.5

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 
 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված խմբերի

 
     

 

4.6

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 
 

Մարդատար

 
 

Միկրոավտոբուս

 
 

Բեռնատար / մինչև 80 ձիաուժ շարժիչի հզորությամբ

 
 

Բեռնատար / 81 և ավելի ձիաուժ շարժիչի հզորությամբ

 
 

Ավտոբուս

 
 

Տրոլեյբուս

 
 

Մոտոտրանսպորտ

 
 

Այլ/ տրակտոր և այլն

 

 

4.7

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 
     

 

4.9

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 
     

 

4.10

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 
     

 

4.13

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 
     

 

4.2-4.13 կետերը վերաբերում են այն տրանսպորտային միջոցին, որի գծով կնքված պայմանագրի ներքո գրանցվել է ապահովագրական պատահարը /մեղավոր տրանսպորտային միջոց/:

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

ֆիզիկական անձ

 

իրավաբանական անձ

 

Հայաստանի Հանրապետություն

 

ՀՀ համայնք

 

Օտարերկրյա պետություն

 

Միջազգային կազմակերպություն

 

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Երևան

 

Արագածոտն

 

Արարատ

 

Արմավիր

 

Գեղարքունիք

 

Լոռի

 

Կոտայք

 

Շիրակ

 

Սյունիք

 

Վայոց ձոր

 

Տավուշ

 

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

0 կամ անսահմանափակ ("multi-drive")

 

1 (միայն ապահովադիրը)

 

2 և ավելի

 

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված տարիքային խմբերի

 
   

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված վարորդական ստաժի խմբերի

 
   

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

արական

 

իգական

 

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Երևան

 

Արագածոտն

 

Արարատ

 

Արմավիր

 

Գեղարքունիք

 

Լոռի

 

Կոտայք

 

Շիրակ

 

Սյունիք

 

Վայոց Ձոր

 

Տավուշ

 

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տեսակների

 

ՃՏՊ, որից.

 

բախում

 

շրջում

 

խոչընդոտի վրաերթ

 

կանգնած տրանսպորտային միջոցի վրաերթ

 

լծկան տրանսպորտային միջոցի վրաերթ

 

կենդանու վրաերթ

 

այլ ՃՏՊ

 

այլ ապահովագրական պատահար

 

Վրաերթ (հետիոտնի)

 

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վարորդի կողմից իրավախախտման

 

ոչ սթափ վիճակում վարելը

 

արագությունը գերազանցելը

 

նշանների և գծանշանումների պահանջները չկատարելը

 

մարդկանց փոխադրման կանոնները խախտելը

 

շարքերի վերադասավորման կանոնները խախտելը

 

հետիոտնային անցումների անցման կանոնները խախտելը

 

ընդհանուր օգտագործման ՏՄ կանգառի անցման կանոնները խախտելը

 

լուսային սարքերից օգտվելու կանոնները խախտելը

 

առաջինը անցնելու իրավունքի կանոնները խախտելը

 

կանգառի և կայանման կանոնները խախտելը

 

երկաթուղային գծանցների անցման կանոնները խախտելը

 

բեռների փոխադրման կանոնները խախտելը

 

քարշարկման կանոնները խախտելը

 

վազանցի կանոնները խախտելը

 

խաչմերուկի անցման կանոնները խախտելը

 

ՏՄ միջև տարածության պահպանման կանոնները խախտելը

 

ՏՄ անսարքությունը

 

ղեկին քնելը

 

այլ խախտումներ

 

չկա

 

անհայտ է

 

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի փաստացի չափի

 
   

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի` հատուցման ենթակա չափի

 
   

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի բնույթի

 

անձնական վնաս

 

ՏՄ-ի վնասվածք

 

այլ գույքային վնաս

 

անձնական վնաս և ՏՄ-ի վնասվածք /համակցում/

 

ՏՄ-ի վնասվածք և այլ գույքային վնաս /համակցում/

 

անձնական վնաս և այլ գույքային վնաս /համակցում/

 

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարին մասնակից ՏՄ-երի թվի

 
   

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տուժած անձանց քանակի

 
   

 

5. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարների վերաբերյալ /խաչաձև բացվածք/

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ /ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ -ի կցորդի առկայության

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տեսակների

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վարորդի կողմից իրավախախտման

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի փաստացի չափի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի` հատուցման ենթակա չափի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի բնույթի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարին մասնակից ՏՄ-երի թվի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տուժած անձանց քանակի

 

Այդ թվում` ըստ /ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ -ի կցորդի առկայության

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տեսակների

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վարորդի կողմից իրավախախտման

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի փաստացի չափի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի` հատուցման ենթակա չափի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի բնույթի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարին մասնակից ՏՄ-երի թվի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տուժած անձանց քանակի

 

 

Հաշվետվությունում 4. կետի ենթակետերից ներառվում են նրանք, որոնք նշվել են համապատասխան հայտում: 5. կետում ներկայացված խաչաձև բացվածքով տվյալները կարող են լինել 1-ից ավելին, եթե համապատասխան հայտով պահանջվում են մի քանի խաչաձև բացվածքներ:

 

ՁԵՎ 6

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից տրամադրվող հաշվետվության ձև ապահովագրական հատուցումների վերաբերյալ

 

1. Փաստաթղթի գլխագիր

 

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

 

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

 

4

Հարցվող փաստաթղթի տեսակը

 

5

Պատասխան ուղարկելու ամսաթիվը

 

6

Պատասխան ուղարկելու ժամը

 

7

Հարցվող ֆայլի անվանումը

 

 

2. Հայտի չկրկնվող համարը

 

1

Ուղարկված հայտի չկրկնվող համարը

 

 

3. Հարցման ժամանակահատվածը

 

3.1

Հարցման ժամանակահատվածի սկիզբը

 

3.2

Հարցման ժամանակահատվածի վերջը

 

 

4.1. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում վճարված ապահովագրական հատուցումների քանակի վերաբերյալ /պարզ բացվածք/

Հատուցումների ընդհանուր քանակ

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման եղանակի

 

միանվագ

 

պարբերական

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

մասնակի կարգավորված

 

լրիվ կարգավորված և փակված

 

վերաբացված

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ վնասի տեսակի

 

Անձնական վնաս, որից.

 

թեթև մարմնական

 

ծանր մարմնական

 

ժամանակավոր անաշխատունակություն

 

մշտական լրիվ անաշխատունակություն

 

մահ

 

հաշմանդամություն

 

կերակրողի աշխատունակության կորուստ

 

կերակրողի հաշմանդամություն

 

կերակրողի մահ

 

այլ

 

ՏՄ-ի (այդ թվում՝ ՏՄ-ի մասերի և ՏՄ-ում տեղադրված տեխնիկայի) վնասվածք, որից.

 

վերականգնվող

 

չվերականգնվող

 

Այլ գույքային վնաս, որից.

 

գույքին հասցված վնաս բացառությամբ՝ ՏՄ-ի, նրա մասերի և ՏՄ-ում տեղադրված

 

ճանապարհին հասցված վնաս (այդ թվում՝ երթևեկության նշաններին, լուսանշաններին, սյուներին)

 

այլ շինություններին և այլ գույքին հասցված վնաս

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

անձնական

 

ծառայողական

 

տաքսի

 

հանրային տրանսպորտ

 

առևտրային օգտագործում

 

այլ

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ-ի կցորդի առկայության

 

Առանց կցորդի

 

Կցորդի առկայությամբ

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Երևան

 

Արագածոտն

 

Արարատ

 

Արմավիր

 

Գեղարքունիք

 

Լոռի

 

Կոտայք

 

Շիրակ

 

Սյունիք

 

Վայոց ձոր

 

Տավուշ

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

գյուղական

 

քաղաքային

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված խմբերի

 
   

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Մարդատար

 

Միկրոավտոբուս

 

Բեռնատար / մինչև 80 ձիաուժ շարժիչի հզորությամբ

 

Բեռնատար / 81 և ավելի ձիաուժ շարժիչի հզորությամբ

 

Ավտոբուս

 

Տրոլեյբուս

 

Մոտոտրանսպորտ

 

Այլ/ տրակտոր և այլն

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 
   

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 
   

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 
   

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 
   

 

4.2-4.13 կետերը վերաբերում են վնաս պատճառող տրանսպորտային միջոցին, որի գծով կնքված պայմանագրի ներքո վճարվել է ապահովագրական հատուցումը:

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

ֆիզիկական անձ

 

իրավաբանական անձ

 

Հայաստանի Հանրապետություն

 

ՀՀ համայնք

 

Օտարերկրյա պետություն

 

Միջազգային կազմակերպություն

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Երևան

 

Արագածոտն

 

Արարատ

 

Արմավիր

 

Գեղարքունիք

 

Լոռի

 

Կոտայք

 

Շիրակ

 

Սյունիք

 

Վայոց ձոր

 

Տավուշ

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

0 կամ անսահմանափակ ("multi-drive")

 

1 (միայն ապահովադիրը)

 

2 և ավելի

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված տարիքային խմբերի

 
   

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված վարորդական ստաժի խմբերի

 
   

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

արական

 

իգական

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Երևան

 

Արագածոտն

 

Արարատ

 

Արմավիր

 

Գեղարքունիք

 

Լոռի

 

Կոտայք

 

Շիրակ

 

Սյունիք

 

Վայոց ձոր

 

Տավուշ

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

ՃՏՊ, որից.

 

բախում

 

շրջում

 

խոչընդոտի վրաերթ

 

կանգնած տրանսպորտային միջոցի վրաերթ

 

լծկան տրանսպորտային միջոցի վրաերթ

 

կենդանու վրաերթ

 

այլ ՃՏՊ

 

այլ ապահովագրական պատահար

 

Վրաերթ (հետիոտնի)

 

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման չափերի

 
   

 

4.2. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում վճարված ապահովագրական հատուցումների գումարի վերաբերյալ /պարզ բացվածք/

 

Հատուցումների ընդհանուր գումար

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման եղանակի

 

միանվագ

 

պարբերական

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

մասնակի կարգավորված

 

լրիվ կարգավորված և փակված

 

վերաբացված

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ վնասի տեսակի

 

Անձնական վնաս, որից.

 

թեթև մարմնական

 

ծանր մարմնական

 

ժամանակավոր անաշխատունակություն

 

մշտական լրիվ անաշխատունակություն

 

մահ

 

հաշմանդամություն

 

կերակրողի աշխատունակության կորուստ

 

կերակրողի հաշմանդամություն

 

կերակրողի մահ

 

այլ

 

ՏՄ-ի (այդ թվում՝ ՏՄ-ի մասերի և ՏՄ-ում տեղադրված տեխնիկայի) վնասվածք, որից.

 

վերականգնվող

 

չվերականգնվող

 

Այլ գույքային վնաս, որից.

 

գույքին հասցված վնաս բացառությամբ՝ ՏՄ-ի, նրա մասերի և ՏՄ-ում տեղադրված տեխնիկայի)

 

ճանապարհին հասցված վնաս (այդ թվում՝ երթևեկության նշաններին, լուսանշաններին, սյուներին)

 

այլ շինություններին և այլ գույքին հասցված վնաս

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

անձնական

 

ծառայողական

 

տաքսի

 

հանրային տրանսպորտ

 

առևտրային օգտագործում

 

այլ

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ-ի կցորդի առկայության

 

Առանց կցորդի

 

Կցորդի առկայությամբ

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Երևան

 

Արագածոտն

 

Արարատ

 

Արմավիր

 

Գեղարքունիք

 

Լոռի

 

Կոտայք

 

Շիրակ

 

Սյունիք

 

Վայոց ձոր

 

Տավուշ

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

գյուղական

 

քաղաքային

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված խմբերի

 
   

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Մարդատար

 

Միկրոավտոբուս

 

Բեռնատար / մինչև 80 ձիաուժ շարժիչի հզորությամբ

 

Բեռնատար / 81 և ավելի ձիաուժ շարժիչի հզորությամբ

 

Ավտոբուս

 

Տրոլեյբուս

 

Մոտոտրանսպորտ

 

Այլ/ տրակտոր և այլն

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 
   

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 
   

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 
   

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 
   

 

4.2-4.13 կետերը վերաբերում են վնաս պատճառող տրանսպորտային միջոցին, որի գծով կնքված պայմանագրի ներքո վճարվել է ապահովագրական հատուցումը:

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

ֆիզիկական անձ

 

իրավաբանական անձ

 

Հայաստանի Հանրապետություն

 

ՀՀ համայնք

 

Օտարերկրյա պետություն

 

Միջազգային կազմակերպություն

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Երևան

 

Արագածոտն

 

Արարատ

 

Արմավիր

 

Գեղարքունիք

 

Լոռի

 

Կոտայք

 

Շիրակ

 

Սյունիք

 

Վայոց ձոր

 

Տավուշ

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

0 կամ անսահմանափակ ("multi-drive")

 

1 (միայն ապահովադիրը)

 

2 և ավելի

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված տարիքային խմբերի

 
   

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

ըստ ապահովագրական ընկերության կողմից ներկայացված հայտում սահմանված վարորդական ստաժի խմբերի

 
   

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

արական

 

իգական

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Երևան

 

Արագածոտն

 

Արարատ

 

Արմավիր

 

Գեղարքունիք

 

Լոռի

 

Կոտայք

 

Շիրակ

 

Սյունիք

 

Վայոց ձոր

 

Տավուշ

 

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

ՃՏՊ, որից.

 

բախում

 

շրջում

 

խոչընդոտի վրաերթ

 

կանգնած տրանսպորտային միջոցի վրաերթ

 

լծկան տրանսպորտային միջոցի վրաերթ

 

կենդանու վրաերթ

 

այլ ՃՏՊ

 

այլ ապահովագրական պատահար

 

Վրաերթ (հետիոտնի)

 

 

4.3. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում պատահարների գծով հայտարարված վնասի փաստացի չափի վերաբերյալ /պարզ բացվածք/

 

5.1. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում վճարված ապահովագրական հատուցումների քանակի վերաբերյալ /խաչաձև բացվածք/

 

Հատուցումների քանակն ըստ /ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման եղանակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ վնասի տեսակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Հատուցումների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման չափերի

 

Այդ թվում` ըստ /ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման եղանակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ վնասի տեսակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Հատուցումների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման չափերի

 

 

5.2. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում վճարված ապահովագրական հատուցումների գումարի վերաբերյալ /խաչաձև բացվածք/

 

Հատուցումների գումարն ըստ /ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման եղանակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ վնասի տեսակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Հատուցումների գումարն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

Այդ թվում` ըստ /ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման եղանակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ վնասի տեսակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Հատուցումների գումարն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

 

5.3. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում պատահարների գծով հայտարարված վնասի փաստացի չափի վերաբերյալ

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ /ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ վնասի տեսակի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Վնասի փաստացի չափն ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Վնասի փաստացի չափն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

 

Հաշվետվությունում 4. կետի ենթակետերից ներառվում են նրանք, որոնք նշվել են համապատասխան հայտում: 5. կետում ներկայացված խաչաձև բացվածքով տվյալները կարող են լինել 1-ից ավելին, եթե համապատասխան հայտով պահանջվում են մի քանի խաչաձև բացվածքներ:

 

ՁԵՎ 7

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգի կողմից տրամադրվող հաշվետվության ձև ապահովագրական պատահարների կարգավորման ժամկետների վերաբերյալ

 

1. Փաստաթղթի գլխագիր

 

1.1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

 

1.2

Մասնաճյուղի կոդը

 

1.3

Ռեգիստրի կոդը

 

1.4

Հարցվող փաստաթղթի տեսակը

 

1.5

Պատասխան ուղարկելու ամսաթիվը

 

1.6

Պատասխան ուղարկելու ժամը

 

1.7

Հարցվող ֆայլի անվանումը

 

 

2. Հայտի չկրկնվող համարը

 

2.1

Ուղարկված հայտի չկրկնվող համարը

 

 

3. Հարցման ժամանակահատվածը

 

3.1

Հարցման ժամանակահատվածի սկիզբը

 

3.2

Հարցման ժամանակահատվածի վերջը

 

 

4. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում կնքված պայմանագրերի գծով գրանցված ապահովագրական պատահարների կարգավորման վերաբերյալ

4.1

Պատահարների քանակը, որոնք տեղի են ունեցել.

 
 

հարցվող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 2-րդ ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 3-րդ ժամանակահատվածում

 
 

ավելի ուշ ժամանակահատվածում

 

4.2

Նշված պատահարների գծով վճարված հատուցումների քանակը.

 

4.2.1

լրիվ կարգավորված և փակված

 
 

հարցվող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 2-րդ ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 3-րդ ժամանակահատվածում

 
 

ավելի ուշ ժամանակահատվածում

 

4.2.2

մասնակի կարգավորված և վերաբացված

 
 

հարցվող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 2-րդ ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 3-րդ ժամանակահատվածում

 
 

ավելի ուշ ժամանակահատվածում

 

4.3

Նշված պատահարների գծով վճարված հատուցումների գումարը

 

4.3.1

լրիվ կարգավորված և փակված

 
 

հարցվող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 2-րդ ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 3-րդ ժամանակահատվածում

 
 

ավելի ուշ ժամանակահատվածում

 

4.3.2

մասնակի կարգավորված և վերաբացված

 
 

հարցվող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 2-րդ ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 3-րդ ժամանակահատվածում

 
 

ավելի ուշ ժամանակահատվածում

 

 

5. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարների կարգավորման վերաբերյալ

 

5.1

Պատահարների քանակը, որոնք ծանուցվել են.

 
 

հարցվող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 2-րդ ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 3-րդ ժամանակահատվածում

 
 

ավելի ուշ ժամանակահատվածում

 

 

5.2

Նշված պատահարների գծով վճարված հատուցումների քանակը.

 

5.2.1

լրիվ կարգավորված և փակված

 
 

հարցվող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 2-րդ ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 3-րդ ժամանակահատվածում

 
 

ավելի ուշ ժամանակահատվածում

 

5.2.2

մասնակի կարգավորված և/կամ վերաբացված

 
 

հարցվող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 2-րդ ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 3-րդ ժամանակահատվածում

 
 

ավելի ուշ ժամանակահատվածում

 

 

5.3

Նշված պատահարների գծով վճարված հատուցումների գումարը

 

5.3.1

լրիվ կարգավորված և փակված

 
 

հարցվող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 2-րդ ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 3-րդ ժամանակահատվածում

 
 

ավելի ուշ ժամանակահատվածում

 

5.3.2

մասնակի կարգավորված և/կամ վերաբացված

 
 

հարցվող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 2-րդ ժամանակահատվածում

 
 

հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող 3-րդ ժամանակահատվածում

 
 

ավելի ուշ ժամանակահատվածում

 

 

Հարցվող ժամանակահատվածին հաջորդող յուրաքանչյուր ժամանակահատվածը սահմանվում է որպես նախորդ ժամանակահատվածի ավարտի հաջորդ օրվանից սկսած, հարցվող ժամանակահատվածի տևողությանը հավասար տևողությամբ ժամանակահատված:

 

5.4

Նշված պատահարների գծով վճարված հատուցումների հետ կապված հետադարձ պահանջի կիրառման դեպքերի քանակը, որից.

 

5.4.1

լրիվ կարգավորված և փակված հատուցումների գծով

 

5.4.2

մասնակի կարգավորված և/կամ վերաբացված հատուցումների գծով

 

 

5.5

Նշված պատահարների գծով վճարված հատուցումների հետ կապված հետադարձ պահանջի կիրառման արդյունքում ստացված գումարը, որից.

 

5.5.1

լրիվ կարգավորված և փակված հատուցումների գծով

 

5.5.2

մասնակի կարգավորված և/կամ վերաբացված հատուցումների գծով

 

 

 

ՁԵՎ 8

ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակագարից ստացված տեղեկատվություն հաշվառված և հաշվառումից ժամանակավոր հանված ավտոտրանսպորտային միջոցների (ՏՄ) վերաբերյալ

1.1.

Նույնացման համար

1.2.

Հաշվառման համարանիշ

1.3.

Տեսակ

1.4.

Մակնիշ, մոդել (տիպար)

1.5.

Հաշվառման վկայագրի (մաքսային հայտարարագրի) համար

1.6.

Հաշվառման վկայագիրն ում կողմից է տրվել

1.7.

Հաշվառման վկայագիրը երբ է տրվել

1.8.

Թափքի տեսակ

1.9.

Գույն

1.10.

Գույնի ընտանիք

1.11.

Թողարկման տարեթիվ

1.12.

VIN համար

1.13.

Թափքի համար

1.14.

Շարժիչի համար

1.15.

Շարժիչի հզորություն

1.16.

Հենասարքի համար

1.17.

ՏՄ սեփականատիրոջ անձնական տվյալներ

1.17.1

Ազգանուն

1.17.2.

Անուն

1.17.3.

Հայրանուն

1.17.4.

Ազգանուն (անգլերեն)

1.17.5.

Անուն (անգլերեն)

1.17.6.

Հայրանուն (անգլերեն)

1.17.7.

Ծննդյան օր, ամիս, տարի

1.17.8.

Սեռ

1.17.9.

Անձնագրի տվյալներ (իրավաբանական անձի դեպքում` պետական գրանցման վկայականի համար)

1.17.10.

Իրավաբանական անձի դեպքում `ՀՎՀՀ

1.17.11.

Բնակության/գտնվելու մարզ

1.17.12.

Համայնք

1.17.13.

Բնակավայր (քաղաք/գյուղ)

1.17.14.

Փողոց

1.17.15.

Տուն/Շենք

1.17.16.

Բնակարան

 

 

ՁԵՎ 9

ՃՈ տեղեկատվական-փնտրողական համակարգից ստացված տեղեկատվություն ՃՏՊ-ի վերաբերյալ

1.1.

Նյութական վնասով ՃՏՊ-ի հաշվառման քարտի համար

1.2.

Անձնական վնասով ՃՏՊ-ի հաշվառման քարտի համար

1.3.

Նյութական կամ անձնական վնասով ՃՏՊ-ի հաշվառման քարտի տեսակ, տրամադրող ստորաբաժանման անվանում

1.4.

ՃՏՊ-ի մասնակից ՏՄ-ների քանակ

1.5.

Տուժած անձանց քանակ

1.6.

Տուժած անձանց տվյալներ

1.7.

ՃՏՊ-ի մասնակից ՏՄ-ների տվյալներ

1.7.1.

Հաշվառման համարանիշ

1.7.2.

ՏՄ-ի տեսակ

1.7.2.1.

թեթև մարդատար

1.7.2.2.

միկրոավտոբուս

1.7.2.3.

ավտոբուս

1.7.2.4.

տրոլեյբուս

1.7.2.5.

մոտոցիկլ

1.7.2.6.

մոպեդ

1.7.2.7.

հեծանիվ

1.7.2.8.

բեռնատար

1.7.2.9

բեռնատար կցորդով

1.7.2.10.

լծկան տ/մ

1.7.2.11.

այլ

1.7.2.12.

անհայտ է

1.7.3.

ՏՄ հաշվառման վկայագրի սերիա, համար

1.8.

ՃՏՊ-ի մասնակից վարորդի տվյալներ

1.8.1.

վարորդական վկայականի սերիա, համար

1.8.2.

Որակավորում

1.8.2.1.

համապատասխան

1.8.2.2.

ոչ համապատասխան

1.8.2.3.

անհայտ է

1.8.3.

սեռ

1.8.4.

տարիք

1.8.5.

վարորդական փորձը տարիներով

1.8.6.

ղեկին գտնվելու ժամանակ

1.8.7.

Անվտանգության գոտի

1.8.7.1.

ամրացված է, օգտագործվում է

1.8.7.2.

ամրացված է, չի օգտագործվում

1.8.7.3.

ամրացված չէ

1.8.7.4.

անհայտ է

1.9.

Փախուստ ՃՏՊ-ի վայրից

1.9.1.

չի փախել

1.9.2.

դիմել է փախուստի, բայց հայտնաբերվել է

1.9.3.

դիմել է փախուստի, բայց չի հայտնաբերվել

1.10.

Նյութական վնասի տեսակ

1.10.1.

ՏՄ-ի

1.10.2.

բեռների

1.10.3.

շինությունների

1.10.4.

ճանապարհային կառույցների

1.10.5.

այլ

1.11.

ՏՄ-ի վնասվելը

1.11.1.

չկա

1.11.2.

դիմացից

1.11.3.

ետևից

1.11.4.

աջից

1.11.5.

ձախից

1.11.6.

տանիքից

1.11.7.

բազմակողմանի

1.11.8.

անհայտ է

1.12.

ՃՏՊ

1.12.1.

բախում

1.12.2.

շրջում

1.12.3.

խոչընդոտի վրաերթ

1.12.4.

կանգնած տրանսպորտային միջոցի վրաերթ

1.12.5.

լծկան տրանսպորտային միջոցի վրաերթ

1.12.6.

կենդանու վրաերթ

1.12.7.

այլ պատահար

1.13.

Բախման տեսակ

1.13.1.

առջևից

1.13.2.

հետևից

1.13.3.

90 աստիճանի անկյան տակ

1.13.4.

կողային

1.13.5.

չկա

1.14.

ՃՏՊ-ի առաջացմանը նպաստող պայմաններ

1.14.1.

սառցակալած ծածկ

1.14.2.

ծածկի բարձր սահելիություն

1.14.3.

անհարթ ծածկ

1.14.4.

կողնակի անբավարար վիճակ

1.14.5.

կամրջին հարակից նեղ երթևեկելի մաս

1.14.6.

կամրջի տակով անցնող նեղ երթևեկելի մաս

1.14.7.

ե/գ գծանցի անբավարար վիճակ

1.14.8.

անբավարար տեսանելիություն

1.14.9.

անբավարար լուսավորություն

1.14.10.

ծառեր, սյուներ և այլն

1.14.11.

պաշտպանիչ հարմարանքների բացակայություն

1.14.12.

ճանապարհային նշանների թերություններ

1.14.13.

լուսացույցի թերություններ

1.14.14.

գծանշման թերություններ

1.14.15.

աշխատանքներ երթևեկելի մասում

1.14.16.

այլ պայմաններ

1.14.17.

չկա

1.15.

Իրավախախտում վարորդի կողմից

1.15.1.

ոչ սթափ վիճակում տրանսպորտային միջոցի վարում

1.15.2.

արագության գերազանցում

1.15.3.

նշանների և գծանշումների պահանջների չկատարում

1.15.4.

մարդկանց փոխադրման կանոնների խախտում

1.15.5.

շարքերի վերադասավորման կանոնների խախտում

1.15.6.

հետիոտնային անցումների անցման կանոնների խախտում

1.15.7.

ընդհանուր օգտագործման ՏՄ-ի կողմից կանգառի անցման կանոնների խախտում

1.15.8.

լուսային սարքերից օգտվելու կանոնների խախտում

1.15.9.

առաջինը անցնելու իրավունքի կանոնների խախտում

1.15.10.

կանգառի և կայանման կանոնների խախտում

1.15.11.

երկաթուղային գծանցների անցման կանոնների խախտում

1.15.12.

բեռների փոխադրման կանոնների խախտում

1.15.13.

քարշակման կանոնների խախտում

1.15.14.

վազանցի կանոնների խախտում

1.15.15.

խաչմերուկի անցման կանոնների խախտում

1.15.16.

ՏՄ-ների միջև տարածության պահպանման կանոնների խախտում

1.15.17.

ՏՄ-ի անսարքություն

1.15.18.

ղեկին քնել

1.15.19.

այլ խախտումներ

1.15.20.

չկա

1.15.21.

անհայտ է

1.16.

ՏՄ անսարքություն

1.16.1.

արգելակման համակարգ

1.16.2.

ղեկի կառավարում

1.16.3.

անիվներ

1.16.4.

անվադողեր

1.16.5.

լուսավորություն

1.16.6.

կցորդում

1.16.7.

բեռ

1.16.8.

գործարանային

1.16.9.

չկա

1.16.10.

անհայտ է

1.17.

Լուսային պայմաններ

1.17.1.

բնական լուսավորվածությամբ

1.17.2.

գիշերը` արհեստական լուսավորվածությամբ

1.17.3.

գիշերը` առանց արհեստական լուսավորվածության

1.17.4.

լուսավորությունը միացված չէ:

1.18.

Եղանակը

1.18.1.

պարզ

1.18.2.

մառախուղ

1.18.3.

քամի

1.18.4.

անձրև

1.18.5.

ձյուն

1.19.

ՃՏՊ-ի ամսաթիվ

1.20.

ՃՏՊ-ի շաբաթվա օր

1.21.

ՃՏՊ-ի ժամ

1.22.

Վայր

1.22.1.

Դեպքի վայր

1.22.2.

Քաղաքի, գյուղի, մարզի անվանում

1.22.3.

Ուղղություն

1.22.4.

Հեռավորություն

1.22.5.

Ճանապարհի անվանում

1.22.6.

Դեպքի վայր

1.22.7.

Խաչմերուկներում ճանապարհի անվանում

1.22.8.

Հեռավորություն

1.23.

ՏՄ մանևրը

1.23.1.

երթևեկության սկիզբ

1.23.2.

առաջ ընթացք

1.23.3.

ետ ընթացք

1.23.4.

հետադարձի կատարում

1.23.5.

աջ շրջադարձի կատարում

1.23.6.

ձախ շրջադարձի կատարում

1.23.7.

վազանցի կատարում

1.23.8.

շարքերի վերադասավորում կատարել

1.23.9.

ճանապարհից դուրս գալ

1.23.10.

հոսքից հեռանալ

1.23.11.

հոսքի մեջ մուտք գործել

1.23.12.

կանգառ կատարել

1.23.13.

կայանված

1.23.14.

սպասող

1.23.15.

այլ

1.23.16.

անհայտ է

1.24.

Բաժանարար գոտի

1.24.1.

կա

1.24.2.

չկա

1.25.

Երթևեկություն

1.25.1.

միակողմանի

1.25.2.

երկկողմանի

1.26.

Երթևեկության կարգավորում

1.26.1.

բացակայում է

1.26.2.

հորիզոնական գծանշումով

1.26.3.

հետիոտնային անցում

1.26.4.

լուսացույցով

1.26.5.

տեսուչի վերահսկողությամբ

1.26.6.

լուսացույցը չի աշխատում

1.26.7.

«Զիջեք ճանապարհը» նշանով

1.27.

Ճանապարհի երկրաչափություն

1.27.1.

ուղիղ և հարթ

1.27.2.

միայն շրջադարձեր

1.27.3.

միայն բարձունք

1.27.4.

շրջադարձեր և բարձունք

1.27.5.

կամուրջ

1.27.6.

լիցք>3մ.

1.28.

Ծածկի տեսակ

1.28.1.

ասֆալտբետոնե

1.28.2.

կոպճային

1.28.3.

հողային

1.29.

Երթևեկելի մասի վիճակ

1.29.1.

չոր

1.29.2.

թաց

1.29.3.

ձյունածածկ

1.29.4.

սառցակալած

1.30.

Ճանապարհի տեսակ

1.30.1.

միջպետական

1.30.2.

հանրապետական

1.30.3.

տեղական

1.30.4.

փողոց

1.30.5.

այլ

(հավելվածը խմբ. 24.12.13 թիվ 311-Ն)

 

Հավելված 3

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության

պարտադիր ապահովագրության տեղեկատվական համակարգ ներկայացվող տվյալների

կազմը, ներկայացման ձևը, ժամկետները և տեղեկատվական համակարգի օգտագործման

կարգը» հավելվածի

 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՅՏԵՐԻ ՁԵՎԵՐ

 

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվության ստացման հայտ

ՁԵՎ 1-ի համար

 

1.1. Փաստաթղթի վերաբերյալ տվյալներ

 

1.1.1. Փաստաթղթի գլխագիր

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

պարտադիր

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

պարտադիր

4

Փաստաթղթի տեսակը

պարտադիր

5

Փաստաթղթի փոփոխություն

պարտադիր

6

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը

պարտադիր

7

Փաստաթղթի ուղարկման ամսաթիվը

պարտադիր

 

1.1.2. Հայտի չկրկնվող համարը

1

Հայտի համարը

Պարտադիր, ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը համարակալում է հայտերը, որոնց համարները չեն կարող լինել կրկնվող

 

1.2. Հարցվող տեղեկատվություն

 

1.2.1. Ընդհանուր տվյալներ հաճախորդի վերաբերյալ

1

Հաճախորդի իրավական կարգավիճակը (ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ, Հայաստանի Հանրապետություն, օտարերկրյա պետություն, համայնք, միջազգային կազմակերպություն)

 

2

Ֆիզիկական անձ

 

2.1

Սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում)

 

2.2

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը

 

2.3

Անուն

 

2.4

Ազգանուն

 

2.5

Հայրանուն

 

2.6

Ծննդյան ամսաթիվը

 

3

Իրավաբանական անձ

 

3.1

ՀՎՀՀ

 

3.2

Պետական գրանցման համարը

 

3.3

Անվանումը

 

4

Հայաստանի Հանրապետություն

 

4.1

Պետության անունից հանդես եկող մարմնի անվանումը

 

5

Օտարերկրյա պետություն

 

5.1

Երկիրը

 

5.2

Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի անվանումը

 

6

Համայնք

 

6.1

Համայնքի անվանումը

 

6.2

Համայնքի անունից հանդես եկող մարմնի անվանումը

 

7

Միջազգային կազմակերպություն

 

7.1

Միջազգային կազմակերպության անվանումը

 

1.2.2. Հարցման ժամանակահատվածը

 

1

Ժամանակահատվածի սկիզբ

 

2

Ժամանակահատվածի ավարտ

 

 

1.1. կետը լրացվում է, եթե հարցումն իրականացվում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից: Այն չի լրացվում, եթե հայտը ներկայացնողը հանդիսանում է ապահովագրական ընկերության հաճախորդ:

 

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվության ստացման հայտ

ՁԵՎ 2-ի համար

 

1.1. Փաստաթղթի վերաբերյալ տվյալներ

 

1.1.1. Փաստաթղթի գլխագիր

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

պարտադիր

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

պարտադիր

4

Փաստաթղթի տեսակը

պարտադիր

5

Փաստաթղթի փոփոխություն

պարտադիր

6

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը

պարտադիր

7

Փաստաթղթի ուղարկման ամսաթիվը

պարտադիր

 

1.1.2. Հայտի չկրկնվող համարը

1

Հայտի համարը

Պարտադիր, ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը համարակալում է հայտերը, որոնց համարները չեն կարող լինել կրկնվող

 

1.2. Հարցվող տեղեկատվություն

 

1.2.1. Ընդհանուր տվյալներ լիազորված վարորդի վերաբերյալ

3.1

Սոցիալական քարտի համարը (առկայության դեպքում)

 

3.2

Անձը հաստատող փաստաթղթի համարը

 

3.3

Անուն

 

3.4

Ազգանուն

 

3.5

Հայրանուն

 

3.6

Ծննդյան ամսաթիվը

 

 

1.2.2. Հարցման ժամանակահատվածը

1

Ժամանակահատվածի սկիզբ

 

2

Ժամանակահատվածի ավարտ

 

 

1.1. կետը լրացվում է, եթե հարցումն իրականացվում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից: Այն չի լրացվում, եթե հայտը ներկայացնողը հանդիսանում է ապահովագրական ընկերության հաճախորդ:

 

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվության ստացման հայտ

ՁԵՎ 3-ի համար

 

1.1. Փաստաթղթի վերաբերյալ տվյալներ

 

1.1.1. Փաստաթղթի գլխագիր

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

պարտադիր

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

պարտադիր

4

Փաստաթղթի տեսակը

պարտադիր

5

Փաստաթղթի փոփոխություն

պարտադիր

6

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը

պարտադիր

7

Փաստաթղթի ուղարկման ամսաթիվը

պարտադիր

 

1.1.2. Հայտի չկրկնվող համարը

1

Հայտի համարը

Պարտադիր, ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը համարակալում է հայտերը, որոնց համարները չեն կարող լինել կրկնվող

 

1.2. Հարցվող տեղեկատվություն

 

1.2.1. Ընդհանուր տվյալներ տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ

1

VIN կոդը

Այս կետի լրացման դեպքում 2, 3 կետերի լրացումը ոչ պարտադիր է:

2

Պետհամարանիշը

Պարտադիր` առկայության դեպքում

3

Թափքի համարը

Լրացվում է այն դեպքում, երբ չի լրացվում VIN կոդը:

4

Շարժիչի համարը

Լրացվում է այն դեպքում, երբ չեն լրացվում VIN կոդը և թափքի համարը:

 

1.1. կետը լրացվում է, եթե հարցումն իրականացվում է ապահովագրական ընկերությունների կողմից: Այն չի լրացվում, եթե հայտը ներկայացնողը հանդիսանում է ապահովագրական ընկերության հաճախորդ:

 

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվության ստացման հայտ

ՁԵՎ 4-ի համար

 

1.1. Փաստաթղթի վերաբերյալ տվյալներ

 

1.1.1. Փաստաթղթի գլխագիր

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

պարտադիր

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

պարտադիր

4

Փաստաթղթի տեսակը

պարտադիր

5

Փաստաթղթի փոփոխություն

պարտադիր

6

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը

պարտադիր

7

Փաստաթղթի ուղարկման ամսաթիվը

պարտադիր

 

1.1.2. Հայտի չկրկնվող համարը

1

Հայտի համարը

Պարտադիր, ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը համարակալում է հայտերը, որոնց համարները չեն կարող լինել կրկնվող

 

1.2. Հարցվող տեղեկատվություն

 

1.2.1. Հարցման ժամանակահատվածը

1

Ժամանակահատվածի սկիզբ

 

2

Ժամանակահատվածի ավարտ

 

 

2. Տվյալներ ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ /պարզ բացվածք/

ԱՊՊԱ դասով կնքված (գործող) պայմանագրերի քանակ

 
   

 

ԱՊՊԱ դասով ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների (օբյեկտների) քանակ

 
   

 

Ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների քանակն ըստ /նշել այն հայտանիշները, ըստ որոնց պահանջվում է հարցվող տվյալների պարզ բացվածք/.

 

Օբյեկտների քանակն ըստ պայմանագրի տեսակի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի  

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի  

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի տարիքի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի վարորդական ստաժի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի սեռի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց տարիքի 

նվազագույն տարիքը 

միջին տարիքը 

առավելագույն տարիքը 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց վարորդական ստաժի 

նվազագույն ստաժը 

միջին ստաժը 

առավելագույն ստաժը 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

 

3. Տվյալներ ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ /խաչաձև բացվածք/

Ապահովագրված տրանսպորտային միջոցների քանակն ըստ /նշել ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Օբյեկտների քանակն ըստ պայմանագրի տեսակի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի տարիքի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի վարորդական ստաժի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում)

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի սեռի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց տարիքի 

նվազագույն տարիքը

 

միջին տարիքը

 

առավելագույն տարիքը

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց վարորդական ստաժի 

նվազագույն ստաժը

 

միջին ստաժը

 

առավելագույն ստաժը

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Այդ թվում` ըստ /նշել ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Օբյեկտների քանակն ըստ պայմանագրի տեսակի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի  

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի  

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի տարիքի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի վարորդական ստաժի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի սեռի (ֆիզիկական անձ ապահովադիրների դեպքում) 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց տարիքի 

նվազագույն տարիքը

 

միջին տարիքը

 

առավելագույն տարիքը

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց վարորդական ստաժի 

նվազագույն ստաժը

 

միջին ստաժը

 

առավելագույն ստաժը

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Օբյեկտների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հայտում 3. կետը կարող է չներառվել, եթե խաչաձև բացվածքով տվյալներ չեն պահանջվում: Մեկից ավելի խաչաձև բացվածքով տվյլաներ պահանջվելու դեպքում 3. կետը կրկնվում է պահանջվող բացվածքների քանակով:

 

4. Հարցվող հայտանիշների պահանջվող միջակայքերը

 

Այս կետում հայտատու ապահովագրական ընկերությունը նշում է, թե հարցվող տվյալների ինչպիսի միջակայքային խմբավորումներով են պահանջվում տվյալները: Հայտում նշվում են խմբավորման յուրաքանչյուր հայտանիշին համապատասխանող փոփոխականների (Ի, Տ, Ս, Հ, ՎՓ, ՎՀ) միջակայքային սահմանները (պայմանական նշանակումը` Xi, որտեղ X-ը հայտանիշին համապատասխանող փոփոխականի նշանակումն է, i-ն` միջակայքային սահմանի հերթական համարը): Ընդ որում, միջակայքային սահմանների քանակը փոփոխական է: Հայտում պարտադիր պետք է նշվեն այն հայտանիշների միջակայքային սահմանները, որոնց գծով պահանջվում են տվյալներ ըստ սույն հայտի 2. և 3. կետերի:

 

4.1

Ապահովադրի, լիազորված վարորդի տարիք (տարի) - Տ

 
 

մինչև Տ1 ներառյալ

 
 

Տ1-ից ավելի մինչև Տ2 ներառյալ

 
 

Տ2-ից ավելի մինչև Տ3 ներառյալ

 
 

. . .

 
 

Տn-ից ավելի

 
 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

4.2

Վարորդական ստաժ (տարի) - Ս

 
 

մինչև Ս1 ներառյալ

 
 

Ս1-ից ավելի մինչև Ս2 ներառյալ

 
 

Ս2-ից ավելի մինչև Ս3 ներառյալ

 
 

. . .

 
 

Սn-ից ավելի

 
 

նշված չէ / որոշված չէ

 

4.3

ՏՄ շարժիչի հզորություն (ձիաուժ) - Հ

 
 

մինչև Հ1 ներառյալ

 
 

Հ1-ից ավելի մինչև Հ2 ներառյալ

 
 

Հ2-ից ավելի մինչև Հ3 ներառյալ

 
 

. . .

 
 

Հn-ից ավելի

 
 

նշված չէ / որոշված չէ

 

4.4

ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվություն (կմ) - Ի

 
 

մինչև Ի1 ներառյալ

 
 

Ի1-ից ավելի մինչև Ի2 ներառյալ

 
 

Ի2-ից ավելի մինչև Ի3 ներառյալ

 
 

. . .

 
 

Իn-ից ավելի

 
 

նշված չէ / որոշված չէ

 

4.5

Վնասի փաստացի չափ (դրամ) - ՎՓ

 
 

մինչև ՎՓ1 ներառյալ

 
 

ՎՓ1-ից ավելի մինչև ՎՓ2 ներառյալ

 
 

ՎՓ2-ից ավելի մինչև ՎՓ3 ներառյալ

 
 

. . .

 
 

ՎՓn-ից ավելի

 
 

նշված չէ / որոշված չէ

 

4.6

Վնասի` հատուցման ենթակա չափ (դրամ) - ՎՀ

 
 

մինչև ՎՀ1 ներառյալ

 
 

ՎՀ1-ից ավելի մինչև ՎՀ2 ներառյալ

 
 

ՎՀ2-ից ավելի մինչև ՎՀ3 ներառյալ

 
 

. . .

 
 

ՎՀn-ից ավելի

 
 

նշված չէ / որոշված չէ

 

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվության ստացման հայտ

ՁԵՎ 5-ի համար

 

1.1. Փաստաթղթի վերաբերյալ տվյալներ

 

1.1.1. Փաստաթղթի գլխագիր

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

պարտադիր

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

պարտադիր

4

Փաստաթղթի տեսակը

պարտադիր

5

Փաստաթղթի փոփոխություն

պարտադիր

6

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը

պարտադիր

7

Փաստաթղթի ուղարկման ամսաթիվը

պարտադիր

 

1.1.2. Հայտի չկրկնվող համարը

1

Հայտի համարը

Պարտադիր, ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը համարակալում է հայտերը, որոնց համարները չեն կարող լինել կրկնվող

 

1.2. Հարցվող տեղեկատվություն

 

1.2.1. Հարցման ժամանակահատվածը

1

Ժամանակահատվածի սկիզբ

 

2

Ժամանակահատվածի ավարտ

 

 

2. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարների վերաբերյալ /պարզ բացվածք/

Ապահովագրական պատահարների ընդհանուր քանակ

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ /նշել այն հայտանիշները, ըստ որոնց պահանջվում է հարցվող տվյալների պարզ բացվածք/.

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի  

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի  

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի  

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ) 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տեսակների 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վարորդի կողմից իրավախախտման 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի փաստացի չափի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի` հատուցման ենթակա չափի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի բնույթի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարին մասնակից ՏՄ-երի թվի 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տուժած անձանց քանակի 

4.2-4.13 կետերը վերաբերում են այն տրանսպորտային միջոցին, որի գծով կնքված պայմանագրի ներքո գրանցվել է ապահովագրական պատահարը /մեղավոր տրանսպորտային միջոց/:

 

3. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարների վերաբերյալ /խաչաձև բացվածք/

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ /նշել ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ

ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց

դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տեսակների

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վարորդի կողմից իրավախախտման

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի փաստացի չափի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի` հատուցման ենթակա չափի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի բնույթի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարին մասնակից ՏՄ-երի թվի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տուժած անձանց քանակի

 

Այդ թվում` ըստ /նշել ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ

ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց

դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տեսակների

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վարորդի կողմից իրավախախտման

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի փաստացի չափի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի` հատուցման ենթակա չափի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ վնասի բնույթի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ պատահարին մասնակից ՏՄ-երի թվի

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ տուժած անձանց քանակի

 

 

Հայտում 3. կետը կարող է չներառվել, եթե խաչաձև բացվածքով տվյալներ չեն պահանջվում: Մեկից ավելի խաչաձև բացվածքով տվյլաներ պահանջվելու դեպքում 3. կետը կրկնվում է պահանջվող բացվածքների քանակով:

 

4. Հարցվող հայտանիշների պահանջվող միջակայքերը

 

Այս կետում հայտատու ապահովագրական ընկերությունը նշում է, թե հարցվող տվյալների ինչպիսի միջակայքային խմբավորումներով են պահանջվում տվյալները: Հայտում նշվում են խմբավորման յուրաքանչյուր հայտանիշին համապատասխանող փոփոխականների (Ի, Տ, Ս, Հ, ՎՓ, ՎՀ) միջակայքային սահմանները (պայմանական նշանակումը` Xi, որտեղ X-ը հայտանիշին համապատասխանող փոփոխականի նշանակումն է, i-ն` միջակայքային սահմանի հերթական համարը): Ընդ որում, միջակայքային սահմանների քանակը փոփոխական է: Հայտում պարտադիր պետք է նշվեն այն հայտանիշների միջակայքային սահմանները, որոնց գծով պահանջվում են տվյալներ ըստ սույն հայտի 2. և 3. կետերի:

 

4.1

Ապահովադրի, լիազորված վարորդի տարիք (տարի) - Տ

 

մինչև Տ1 ներառյալ

 

Տ1-ից ավելի մինչև Տ2 ներառյալ

 

Տ2-ից ավելի մինչև Տ3 ներառյալ

 

. . .

 

Տn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

4.2

Վարորդական ստաժ (տարի) - Ս

 

մինչև Ս1 ներառյալ

 

Ս1-ից ավելի մինչև Ս2 ներառյալ

 

Ս2-ից ավելի մինչև Ս3 ներառյալ

 

. . .

 

Սn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

4.3

ՏՄ շարժիչի հզորություն (ձիաուժ) - Հ

 

մինչև Հ1 ներառյալ

 

Հ1-ից ավելի մինչև Հ2 ներառյալ

 

Հ2-ից ավելի մինչև Հ3 ներառյալ

 

. . .

 

Հn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

4.4

ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվություն (կմ) - Ի

 

մինչև Ի1 ներառյալ

 

Ի1-ից ավելի մինչև Ի2 ներառյալ

 

Ի2-ից ավելի մինչև Ի3 ներառյալ

 

. . .

 

Իn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

4.5

Վնասի փաստացի չափ (դրամ) - ՎՓ

 

մինչև ՎՓ1 ներառյալ

 

ՎՓ1-ից ավելի մինչև ՎՓ2 ներառյալ

 

ՎՓ2-ից ավելի մինչև ՎՓ3 ներառյալ

 

. . .

 

ՎՓn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

4.6

Վնասի` հատուցման ենթակա չափ (դրամ) - ՎՀ

 

մինչև ՎՀ1 ներառյալ

 

ՎՀ1-ից ավելի մինչև ՎՀ2 ներառյալ

 

ՎՀ2-ից ավելի մինչև ՎՀ3 ներառյալ

 

. . .

 

ՎՀn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվության ստացման հայտ

ՁԵՎ 6-ի համար

 

1.1. Փաստաթղթի վերաբերյալ տվյալներ

 

1.1.1. Փաստաթղթի գլխագիր

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

պարտադիր

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

պարտադիր

4

Փաստաթղթի տեսակը

պարտադիր

5

Փաստաթղթի փոփոխություն

պարտադիր

6

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը

պարտադիր

7

Փաստաթղթի ուղարկման ամսաթիվը

պարտադիր

 

1.1.2. Հայտի չկրկնվող համարը

1

Հայտի համարը

Պարտադիր, ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը համարակալում է հայտերը, որոնց համարները չեն կարող լինել կրկնվող

 

1.2. Հարցվող տեղեկատվություն

 

1.2.1. Հարցման ժամանակահատվածը

1

Ժամանակահատվածի սկիզբ

 

2

Ժամանակահատվածի ավարտ

 

 

2.1. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում վճարված ապահովագրական հատուցումների քանակի վերաբերյալ /պարզ բացվածք/

 

Հատուցումների ընդհանուր քանակ

 

Ապահովագրական պատահարների քանակն ըստ /նշել այն հայտանիշները, ըստ որոնց պահանջվում է հարցվող տվյալների պարզ բացվածք/.

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման եղանակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ վնասի տեսակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Հատուցումների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման չափերի

 

4.2-4.13 կետերը վերաբերում են վնաս պատճառող տրանսպորտային միջոցին, որի գծով կնքված պայմանագրի ներքո վճարվել է ապահովագրական հատուցումը:

 

2.2. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում վճարված ապահովագրական հատուցումների գումարի վերաբերյալ /պարզ բացվածք/

Հատուցումների ընդհանուր գումար

 

Ապահովագրական պատահարների գումարն ըստ /նշել այն հայտանիշները, ըստ որոնց պահանջվում է հարցվող տվյալների պարզ բացվածք/.

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման եղանակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ վնասի տեսակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Հատուցումների գումարն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

4.2-4.13 կետերը վերաբերում են վնաս պատճառող տրանսպորտային միջոցին, որի գծով կնքված պայմանագրի ներքո վճարվել է ապահովագրական հատուցումը: 

 

3.1. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում վճարված ապահովագրական հատուցումների քանակի վերաբերյալ /խաչաձև բացվածք/

Հատուցումների քանակն ըստ /նշել ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման եղանակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ վնասի տեսակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Հատուցումների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման չափերի

 

Այդ թվում` ըստ /նշել ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման եղանակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ վնասի տեսակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Հատուցումների քանակն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Հատուցումների քանակն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Հատուցումների քանակն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Հատուցումների քանակն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

Հատուցումների քանակն ըստ հատուցման չափերի

 

3.2. Տվյալներ հարցվող ժամանակահատվածում վճարված ապահովագրական հատուցումների գումարի վերաբերյալ /խաչաձև բացվածք/

 

Հատուցումների գումարն ըստ /նշել ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման եղանակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ վնասի տեսակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Հատուցումների գումարն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

Այդ թվում` ըստ /նշել ներքոհիշյալ հայտանիշներից մեկը/.

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման եղանակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ հատուցման կարգավիճակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ վնասի տեսակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման ձևի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ օգտագործման հիմնական վայրի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվության (կմ)

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ տեսակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ մակնիշի ընտանիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ թողարկման տարեթվի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ շարժիչի հզորության

 

Հատուցումների գումարն ըստ ՏՄ գույնի ընտանիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի իրավական կարգավիճակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովադրի բնակության (ֆիզիկական անձանց դեպքում) / գործունեության մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրված անձանց քանակի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի տարիքի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի վարորդական ստաժի

 

Հատուցումների գումարն ըստ մեղավոր վարորդի սեռի

 

Հատուցումների գումարն ըստ պատահարի տեղի ունենալու մարզի

 

Հատուցումների գումարն ըստ ապահովագրական պատահարի տեսակների

 

 

Հայտում 3. կետը կարող է չներառվել, եթե խաչաձև բացվածքով տվյալներ չեն պահանջվում: Մեկից ավելի խաչաձև բացվածքով տվյլաներ պահանջվելու դեպքում 3. կետը կրկնվում է պահանջվող բացվածքների քանակով:

 

4. Հարցվող հայտանիշների պահանջվող միջակայքերը

 

Այս կետում հայտատու ապահովագրական ընկերությունը նշում է, թե հարցվող տվյալների ինչպիսի միջակայքային խմբավորումներով են պահանջվում տվյալները: Հայտում նշվում են խմբավորման յուրաքանչյուր հայտանիշին համապատասխանող փոփոխականների (Ի, Տ, Ս, Հ, ՀԳ) միջակայքային սահմանները (պայմանական նշանակումը` Xi, որտեղ X-ը հայտանիշին համապատասխանող փոփոխականի նշանակումն է, i-ն` միջակայքային սահմանի հերթական համարը): Ընդ որում, միջակայքային սահմանների քանակը փոփոխական է: Հայտում պարտադիր պետք է նշվեն այն հայտանիշների միջակայքային սահմանները, որոնց գծով պահանջվում են տվյալներ ըստ սույն հայտի 2. և 3. կետերի:

 

4.1

Ապահովադրի, լիազորված վարորդի տարիք (տարի) - Տ

 

մինչև Տ1 ներառյալ

 

Տ1-ից ավելի մինչև Տ2 ներառյալ

 

Տ2-ից ավելի մինչև Տ3 ներառյալ

 

. . .

 

Տn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

4.2

Վարորդական ստաժ (տարի) - Ս

 

մինչև Ս1 ներառյալ

 

Ս1-ից ավելի մինչև Ս2 ներառյալ

 

Ս2-ից ավելի մինչև Ս3 ներառյալ

 

. . .

 

Սn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

4.3

ՏՄ շարժիչի հզորություն (ձիաուժ) - Հ

 

մինչև Հ1 ներառյալ

 

Հ1-ից ավելի մինչև Հ2 ներառյալ

 

Հ2-ից ավելի մինչև Հ3 ներառյալ

 

. . .

 

Հn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

4.4

ՏՄ շահագործման տարեկան ինտենսիվություն (կմ) - Ի

 

մինչև Ի1 ներառյալ

 

Ի1-ից ավելի մինչև Ի2 ներառյալ

 

Ի2-ից ավելի մինչև Ի3 ներառյալ

 

. . .

 

Իn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

4.5

Հատուցման չափ (դրամ) - ՀԳ

 

մինչև ՀԳ1 ներառյալ

 

ՀԳ1-ից ավելի մինչև ՀԳ2 ներառյալ

 

ՀԳ2-ից ավելի մինչև ՀԳ3 ներառյալ

 

. . .

 

ՀԳn-ից ավելի

 

նշված չէ / որոշված չէ

 

 

ԱՊՊԱ տեղեկատվական համակարգից տեղեկատվության ստացման հայտ

ՁԵՎ 7-ի համար

 

1.1. Փաստաթղթի վերաբերյալ տվյալներ

 

1.1.1. Փաստաթղթի գլխագիր

1

Ապահովագրական ընկերության կոդը

պարտադիր

2

Մասնաճյուղի կոդը

 

3

Ռեգիստրի կոդը

պարտադիր

4

Փաստաթղթի տեսակը

պարտադիր

5

Փաստաթղթի փոփոխություն

պարտադիր

6

Փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը

պարտադիր

7

Փաստաթղթի ուղարկման ամսաթիվը

պարտադիր

 

1.1.2. Հայտի չկրկնվող համարը

 

1

Հայտի համարը

Պարտադիր, ընդ որում, ապահովագրական ընկերությունը համարակալում է հայտերը, որոնց համարները չեն կարող լինել կրկնվող

 

1.2. Հարցվող տեղեկատվություն

 

1.2.1. Հարցման ժամանակահատվածը

1

Ժամանակահատվածի սկիզբ

 

2

Ժամանակահատվածի ավարտ

 

(հավելվածը խմբ. 24.12.13 թիվ 311-Ն)