Համարը 
թիվ 1045-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.02.01/3(482) Հոդ.29
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
27.11.2013
Ստորագրող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.11.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.02.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 5-Ի ԹԻՎ 444 ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ», «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ», «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱԿՏԻ», «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ», «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ ԱՌԿԱ ԱՊԱՌՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՎԵՐԸ, «ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ» ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ, «ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ» ՑԱՆԿԸ ԵՎ «ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

13 հունվարի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11814008

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

27 նոյեմբերի 2013 թ.

թիվ 1045-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 5-Ի ԹԻՎ 444 ՀՐԱՄԱՆԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ», «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆԻ», «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱԿՏԻ», «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ», «ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ ԱՌԿԱ ԱՊԱՌՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ» ՁԵՎԵՐԸ, «ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ» ՄԵԹՈԴԻԿԱՆ, «ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ» ՑԱՆԿԸ ԵՎ «ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՏԵՂԵԿԱՆՔԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 21-րդ հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 17-ի «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» թիվ 986 որոշման կիրարկումն ապահովելու նպատակով`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2002 թվականի հունիսի 5-ի թիվ 444 հրամանը:

2. Հաստատել`

1) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվություն» ձևը` համաձայն հավելված 1-ի,

2) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունների գրանցման մատյանի» ձևը` համաձայն հավելված 2-ի,

3) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակների ստուգման ակտի» ձևը` համաձայն հավելված 3-ի,

4) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարող իրավաբանական անձանց և նրանց կողմից վճարված գումարների վերաբերյալ տեղեկությունների» ձևը` համաձայն հավելված 4-ի,

5) «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարող իրավաբանական անձանց մասով առկա ապառքների վերաբերյալ տեղեկությունների» ձևը` համաձայն հավելված 5-ի,

6) «Արտադրական թափոնների փաստացի ծավալների հաշվարկի» մեթոդիկան` համաձայն հավելված 6-ի,

7) «Ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար հաշվառման վերցնելու նպատակով անհրաժեշտ փաստաթղթերի» ցանկը` համաձայն հավելված 7-ի,

8) «Ջրային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար հաշվառման վերցնելու մասին տեղեկանքի» ձևը` համաձայն հավելված 8-ի:

 

  Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված 1

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի

N 1045-Ն հրամանի

 

Հաստատված է

ՀՀ ֆինանսների

նախարարության

 

27 նոյեմբերի

2013 թվականի

N 1045-Ն հրամանով

Համաձայնեցված է

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-րության հետ

 

 

12 դեկտեմբերի

2013 թվականի

Համաձայնեցված է

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ

 

« » «           »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի հետ

 

« » «          »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ գյուղատնտե-սության նախարա-րության հետ

 

 

26 դեկտեմբերի 2013 թվականի

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Փաստաթղթի հերթական համարը

__________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

ՀԱՇՎԵՏՈՒ (ՃՇՏՄԱՆ)

ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ
(Այն հաշվետու եռամսյակը, որի համար ներկայացվում է հավելվածը, ճշտման դեպքում կից աջ սյունակում կատարվում է «X» նշագրումը)

 

Տարեթիվը ___ թ.

________ եռամսյակ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

[1]

Իրավաբանական անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անունը, հայրանունը և ազգանունը («անհատ ձեռնարկատեր» նշումով)

 

Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը կամ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) բնակության վայրը

 

Իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկ վճարողի հաշվառման համարը

               

Ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) հանրային ծառայության համարանիշը` սոցիալական քարտի համարը (ՀԾՀ)

                   

Իրավաբանական անձի (ֆիզիկական անձի) աշխատանքային (տան) հեռախոսահամարը

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

[2]

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Հաշվարկված վճարը չափաքանակների սահմաններում

(դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքանակները գերազանցող մասի համար (դրամ)

Հաշվարկված վճարը զրոյական չափաքանակների դեպքում

(դրամ)

Ընդամենը հաշվարկված վճարը

(դրամ)

[2.1]

[2.2]

[2.3]

[2.4]

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվության

N 1 հավելվածի ցուցանիշներ

Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար

[2.5]

       

Ջրային ավազան վնասակար նյութերի և միացությունների արտանետման համար

[2.6]

       

Շրջակա միջավայր արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրման համար

[2.7]

       

Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար

[2.8]

       

 Մակերևութային ջրերի օգտագործման համար

[2.9]

       

Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների համար

[2.10]

       

Կենսապաշարների օգտագործման համար

[2.11]

       

Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվության

 N 2 հավելվածի ցուցանիշներ

Աղի արդյունահանված պաշարների համար

[2.12]

       

Հանքային ջրերի հանքավայրերից արդյունահանված հանքային ջրերի և ածխաթթու գազի պաշարների համար

[2.13]

Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների (բացառությամբ աղի) մարված պաշարների համար

[2.14]

       

Ընդամենը

[2.15]

       
Վճարների գծով արտոնություններ ____________________________

[2.16]

 

Վճարման ենթակա բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ

[2.17]

 

● Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվության դիմային մասի [1] բաժնում լրացվում են «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ և 111 -րդ հոդվածներին, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 17-ի «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 986 որոշմանը համապատասխան հաշվարկ-հաշվետվություն ներկայացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) տվյալները.

● Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվությունը բաղկացած է դիմային մասից, N 1.1 և N 1.2 հավելվածներից: Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար վճարողների կողմից հաշվետու եռամսյակի համար N 1.1 և N 1.2 հավելվածները կազմվում են առնվազն երկու օրինակներից, մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը N 1.1 հավելվածը վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր (օդային և ջրային ավազան) արտանետելու, արտադրության և սպառման թափոնները շրջակա միջավայրում սահմանված կարգով տեղադրելու, շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների արտադրության և իրացման, Հայաստանի Հանրապետություն շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների ներմուծման և իրացման, մակերևութային ջրերի օգտագործման, ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների, կենսապաշարների օգտագործման վճարների համար վճար վճարողի կողմից ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչություն գրանցման, իսկ N 1.2 հավելվածը` պինդ օգտակար հանածոների (բացառությամբ մետաղական օգտակար հանածոների) մարված պաշարների, հանքային ջրերի, աղի արդյունահանված պաշարների համար վճար վճարողի կողմից ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչություն գրանցման: Գրանցված N 1.1 և N 1.2 հավելվածների հիման վրա այդ ժամկետին հաջորդող 5 օրվա ընթացքում կազմված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունը (պարտադիր կարգով դիմային մասը, սահմանված կարգով գրանցված N 1.1 և N 1.2 հավելվածները) ներկայացվում է համապատասխան հարկային մարմին (N 1.1 կամ N 1.2 հավելվածներով նախատեսված վճարներ վճարող չհամարվելու դեպքում համապատասխան հավելվածը հարկային մարմին կարող է ներկայացվել առանց համապատասխան լիազոր մարմնում գրանցման).

●Վճարների գծով սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում դրանց ճշտման արդյունքներով օրենքով սահմանված կարգով ու դեպքերում առնվազն երկու օրինակից կազմված ճշտված հավելվածները վնասակար նյութերը շրջակա միջավայր (օդային և ջրային ավազան) արտանետելու, արտադրության և սպառման թափոնները շրջակա միջավայրում սահմանված կարգով տեղադրելու, շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների արտադրության և իրացման, Հայաստանի Հանրապետություն շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների ներմուծման և իրացման, մակերևութային ջրերի օգտագործման, ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների, կենսապաշարների օգտագործման վճարների համար վճար վճարողի կողմից ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի բնապահպանական պետական տեսչություն գրանցման, իսկ պինդ օգտակար հանածոների (բացառությամբ մետաղական օգտակար հանածոների) մարված պաշարների, հանքային ջրերի, աղի արդյունահանված պաշարների համար վճար վճարողի կողմից ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչություն գրանցման (միաժամանակ N 1.1 և N 1.2 հավելվածներով նախատեսված վճարներ վճարող համարվելու դեպքում` անկախ այն հանգամանքից, թե որ հավելվածում է կատարվում ճշտումը): Գրանցված N 1.1 և N 1.2 հավելվածների հիման վրա կազմված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների ճշտված հաշվարկ-հաշվետվությունը (պարտադիր կարգով դիմային մասը, սահմանված կարգով գրանցված N 1.1 և N 1.2 հավելվածները) հավելվածների գրանցմանը հաջորդող 5 օրվա ընթացքում ներկայացվում է համապատասխան հարկային մարմին (N 1.1 կամ N 1.2 հավելվածներով նախատեսված վճար վճարողներ չհամարվելու դեպքում համապատասխան հավելվածը հարկային մարմին կարող է ներկայացվել առանց լիազոր մարմնում գրանցման): Հարկային կամ լիազոր մարմինների կողմից կատարվող ստուգումների ընթացքում կամ ստուգումների ավարտից հետո լիազոր մարմին ներկայացված ստուգվող կամ արդեն ստուգված ժամանակաշրջաններին վերաբերող հաշվարկների ճշտում չի իրականացվում.

● Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվության դիմային մասի [2] բաժնում արտացոլվում են հաշվետու եռամսյակում բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկային ցուցանիշներն ըստ դրանց տեսակների` N 1.1 և N 1.2 հավելվածներին համապատասխան.

[2.5]-ից [2.11] տողերի [2.1]-ից [2.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակներում լրացվում են N 1.1 հավելվածի [4.5]-ից [4.11] տողերի [4.1]-ից [4.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակների հաշվարկային ցուցանիշները.

[2.12]-ից [2.14] տողերի [2.1]-ից [2.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակներում լրացվում են N 1.2 հավելվածի համապատասխանաբար [13.5]-ից [13.7] տողերի [13.1]-ից [13.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակների հաշվարկային ցուցանիշները.

[2.15] տողի [2.1]-ից [2.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակներում լրացվում են [2.5]-ից [2.14] սյունակների տողերի համապատասխան ցուցանիշների հանրագումարները.

[2.16] տողին համապատասխանող վանդակում լրացվում է վճարի գծով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վճարողին վերապահված արտոնությունների և (կամ) Ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքին համապատասխան հաշվանցվող բնօգտագործման վճարների ընդհանուր գումարը՝ հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար ([2.16] տողում պարտադիր լրացնելով արտոնվող վճարատեսակների՝ [2.5]-ից [2.14] տողերից համապատասխան տողերի համարները և նշելով իրավական ակտի անվանումը, հոդվածը, կետը): Արտոնություններ և (կամ) հաշվանցում նախատեսված չլինելու դեպքում [2.6] տողում լրացվում է «0».

[2.17] տողին համապատասխանող վանդակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակի համար վճարման ենթակա վճարների ընդհանուր գումարը ([2.15] տողի [2.4] սյունակին և [2.16] տողին համապատասխանող վանդակների մեծությունների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու դեպքում [2.17] տողին համապատասխանող վանդակում լրացվում է «0»:

 

Տնօրեն (անհատ ձեռնարկատեր)

_________________________________

_________________________________

(ազգանունը, անունը և ստորագրությունը)

Հարկ վճարողի

կնիքը

Հաշվապահ

_________________________________

_________________________________

(ազգանունը, անունը և ստորագրությունը)

 

«______» _______________20__ թ.

(հավելվածը խմբ., փոփ. 31.07.14 թիվ 489-Ն)

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

N 1.1 ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Բնապահպանական մարմնում վարվող գրանցման մատյանում գրանցման հերթական համարը N _______________

«____» __________________ 20 ____թ.

Գրանցում կատարողը

________________________________

________________________________

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

______________________________ 

(ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

ՀԱՇՎԵՏՈՒ (ՃՇՏՄԱՆ) ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ

(Այն հաշվետու եռամսյակը, որի համար ներկայացվում է

հավելվածը, ճշտման դեպքում կից աջ սյունակում

կատարվում է «X» նշագրումը)

 

Տարեթիվը ___ թ.

________ եռամսյակ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

[3]

Իրավաբանական անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի

(անհատ ձեռնարկատիրոջ) անունը, հայրանունը և ազգանունը («անհատ ձեռնարկատեր» նշումով)

 
Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը կամ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) բնակության վայրը  

Իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկ վճարողի հաշվառման համարը

               
Ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) սոցիալական ապահովության քարտի համարը                    

Իրավաբանական անձի (ֆիզիկական անձի) աշխատանքային (տան) հեռախոսահամարը

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

[4]

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Հաշվարկված վճարը չափաքանակների սահմաններում

(դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքանակները գերազանցող մասի համար (դրամ)

Հաշվարկված վճարը զրոյական չափաքանակների դեպքում

(դրամ)

Ընդամենը

հաշվարկված վճարը

(դրամ)

[4.1]

[4.2]

[4.3]

[4.4]

Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար 

[4.5]

       
Ջրային ավազան վնասակար նյութերի և միացությունների արտանետման համար

[4.6]

       
Շրջակա միջավայր արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրման համար

[4.7]

       
Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար

[4.8]

       

Մակերևութային ջրերի օգտագործման համար

[4.9]

       
Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների համար

[4.10]

       

Կենսապաշարների օգտագործման համար

[4.11]

       

Ընդամենը

[4.12]

       

● Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվության N 1 հավելվածի [3] բաժնում լրացվում են «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ և 111 -րդ հոդվածներին, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 17-ի «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 986 որոշմանը համապատասխան հաշվարկ-հաշվետվություն ներկայացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) տվյալները.

● Հաշվետու եռամսյակի համար N 1.1 հավելվածը կազմվում է առնվազն երկու օրինակից և ներկայացվում է բնապահպանական մարմին գրանցման` մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը: Այդ ժամկետին հաջորդող 5 օրվա ընթացքում կազմված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունը (պարտադիր կարգով դիմային մասը, սահմանված կարգով գրանցված N 1.1 և N 1.2 հավելվածները) ներկայացվում է համապատասխան հարկային մարմին (N 1.2 հավելվածով նախատեսված վճարներ վճարող չհամարվելու դեպքում համապատասխան հավելվածը հարկային մարմին կարող է ներկայացվել առանց լիազոր մարմնում գրանցման): Վճարների գծով սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում դրանց ճշտման արդյունքներով օրենքով սահմանված կարգով ու դեպքերում առնվազն երկու օրինակից կազմված ճշտված N 1.1 հավելվածը (միաժամանակ N 1.1 և N 1.2 հավելվածներով նախատեսված վճարներ վճարող համարվելու դեպքում` անկախ այն հանգամանքից, թե որ հավելվածում է ճշտում կատարվել) ներկայացվում է բնապահպանական մարմին՝ գրանցման: Գրանցված հավելվածի հիման վրա կազմված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների ճշտված հաշվարկ-հաշվետվությունը (պարտադիր կարգով դիմային մասը, սահմանված կարգով գրանցված N 1.1 և N 1.2 հավելվածները) հավելվածի գրանցմանը հաջորդող 5 օրվա ընթացքում ներկայացվում է համապատասխան հարկային մարմին (N 1.2 հավելվածով նախատեսված վճարներ վճարող չհամարվելու դեպքում համապատասխան հավելվածը հարկային մարմին կարող է ներկայացվել առանց լիազոր մարմնում գրանցման).

● Հավելվածի [4] բաժնում արտացոլվում են հաշվետու եռամսյակում բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկային ցուցանիշները: Հավելվածում արժեքային ցուցանիշները արտացոլվում են դրամներով (առանց լումաների), իսկ բնեղեն ծավալային ցուցանիշները՝ համապատասխան չափման միավորներով (ստորակետից հետո մեկ նիշի ճշտությամբ): [4.5]-ից [4.11] տողերի [4.1]-ից [4.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակներում լրացվում են հավելվածի համապատասխանաբար [5.15], [6.11], [7.9], [8.11], [9.11], [10.11] և [11.12] «ընդամենը» տողերի համապատասխան հաշվարկային ցուցանիշները: [4.12] տողի [4.1]-ից [4.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակներում լրացվում են [4.5]-ից [4.11] սյունակների տողերի համապատասխան ցուցանիշների հանրագումարները:

 

ԱՄՐԱԿԱՅՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՕԴԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[5]

Հաշվետու եռամսյա-կում օդային ավազան արտա-նետված վնասակար նյութերի անվանում-ները

Հաշվետու եռամսյակում արտանետված վնասակար նյութերի համապա-տասխան փաստացի ամբողջ ծավալները (տոննա)

Փաստացի ծավալները չափաքանակներ սահմանված լինելու դեպքում (տոննա)

Փաստացի ծավալները զրոյական չափաքանակների դեպքում (տոննա)

Բնապահ-պանական վճարի դրույքա-չափերը (դրամ)

Հաշվարկված բնապահպանական վճարը (դրամ)

Չափա-քանակ-ները

Ժամանա-կավոր չափաքա-նակները

Փաստացի ծավալները չափաքա-նակների սահման-ներում

Չափաքա-նակները մինչև 5 անգամ գերազանցող փաստացի ծավալները

Չափաքա-նակները 5 անգամից ավելի անգամ գերա-զանցող փաստացի ծավալները

Օրենքով սահմանված չափաքա-նակները չգերազանցող արտանե-տումների փաստացի ծավալները

Օրենքով սահմանված չափաքա-նակներին հավասար կամ դրանք գերազանցող արտանե-տումների փաստացի ծավալները

Հաշվարկ-ված վճարը չափաքա-նակների սահման-ներում

Հաշվարկ-ված վճարը չափաքա-նակները գերազանցող ծավալների համար բազմա-պատիկ դրույքա-չափերով

Հաշվարկված վճարը զրոյական չափաքա-նակների դեպքում բազմա-պատիկ դրույքա-չափերով

Ընդա-մենը

[5.1]

[5.2]

[5.3]

[5.4]

[5.5]

[5.6]

[5.7]

[5.8]

[5.9]

[5.10]

[5.11]

[5.12]

[5.13]

[5.14]

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[5.15]        

 

[5.1] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան փաստացի արտանետված՝ «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» և «բ» կետերում նշված վնասակար նյութերի համապատասխան անվանումները: Երևան քաղաքում, ազգային պարկերի տարածքներում օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման ամրակայված աղբյուրների դեպքում օդային ավազան փաստացի արտանետված վնասակար նյութերի անվանումները լրացվում են առանձին տողով (անվանմանը կից նշելով ամրակայված աղբյուրի գտնվելու վայրը).

[5.2] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում [5.1] սյունակում նշված վնասակար նյութերի արտանետման համապատասխան ամբողջ ծավալները (տոննաներով).

[5.3] սյունակում լրացվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային աղտոտող նյութերի արտանետումների համար փաստացի արտանետումների կամ ՍԹԱ նախագծերի հիման վրա սահմանված արտանետումների ծավալները` հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար (այս դեպքում [5.4] սյունակում լրացվում է «0»).

[5.4] սյունակում լրացվում են ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնի կողմից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետումների համար ժամանակավոր (մինչև հինգ տարի ժամկետով) չափաքանակներով (ժամանակավոր չափաքանակներ) սահմանված արտանետումների ծավալները՝ հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար (այս դեպքում [5.3] սյունակում լրացվում է «0»).

● ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով օդային ավազան վնասակար նյութեր արտանետելու թույլտվություն/չափաքանակ չունենալու՝ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [5.3] և [5.4] սյունակներում լրացվում է «0».

[5.5] սյունակում լրացվում են [5.2] սյունակում նշված ծավալների` [5.3] կամ [5.4] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող ծավալները: Զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [5.5] սյունակում լրացվում է «0»,

[5.6] սյունակում լրացվում .ն [5.2] սյունակում նշված ծավալների` [5.3] սյունակի չափաքանակները մինչև 5 անգամ գերազանցող համապատասխան ծավալները (եթե ([5.2]-[5.3])/[5.3])≤5), իսկ [5.7] սյունակում` դրանք 5 անգամից ավելի անգամ գերազանցող համապատասխան ծավալները (եթե ([5.2]-[5.3])/[5.3])>5): Ժամանակավոր չափաքանակներ սահմանված լինելու դեպքում [5.4] սյունակի չափաքանակները գերազանցող ամբողջ ծավալները լրացվում են միայն [5.6] սյունակում (այս դեպքում [5.7] սյունակում լրացվում է «0»): Բացառապես չափաքանակների սահմաններում փաստացի արտանետումների, ինչպես նաև զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [5.6] և [5.7] սյունակներում լրացվում է «0».

● Զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում արտանետված վնասակար նյութերի համապատասխան փաստացի ամբողջ` [5.2] սյունակում նշված ծավալները լրացվում են [5.8] սյունակում, եթե արտանետումների փաստացի ծավալները չեն գերազանցում «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված՝ ըստ վճարի օբյեկտների համապատասխան չափաքանակները: Այդ չափաքանակներին հավասար կամ դրանք գերազանցող համապատասխան փաստացի արտանետումների ամբողջ ծավալները լրացվում են [5.9] սյունակում.

[5.10] սյունակում լրացվում են «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով սահմանված և «բ» կետով նախատեսված կարգով հաշվարկված դրույքաչափերը, իսկ նույն մասի «գ» կետով նախատեսված դեպքերում դրույքաչափերն ավելացվում են 1.5 անգամ.

[5.11] սյունակում լրացվում են չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([5.5] սյունակի) համար հաշվարկված վճարի գումարները ([5.5] համապատասխան տող X [5.10] սյունակի համապատասխան տող).

[5.12] սյունակում լրացվում են չափաքանակները (այդ թվում՝ ժամանակավոր չափաքանակները) գերազանցող փաստացի ծավալների ([5.6] և [5.7] սյունակների) համար օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([5.10] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափերով հաշվարկված վճարի գումարները (([5.6] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ) և ([5.7] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ) մեծությունների հանրագումարը)).

[5.13] սյունակում լրացվում են զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [5.8] կամ [5.9] սյունակների համար «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([5.10] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափերով հաշվարկված վճարի գումարները՝ ([5.8] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ) կամ ([5.9] սյունակի համապատասխան տող X համապասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[5.14] սյունակի տողերում լրացվում են [5.11], [5.12] և [5.13] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները, իսկ [5.15] «ընդամենը» տողերում` [5.11], [5.12], [5.13] և [5.14] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

 

ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[6]

Հաշվետու եռամսյակում ջրային ավազան արտանետված վնասակար նյութերի և միացությունների անվանումները

Հաշվետու եռամսյակում արտանե-տումների համապա-տասխան փաստացի ամբողջ ծավալները (տոննա)

Չափաքա-նակները

(տոննա)

Արտանե-տումների փաստացի ծավալները չափաքա-նակների սահման-ներում (տոննա)

Չափաքա-նակները գերա-զանցող արտանե-տումների փաստացի ծավալները (տոննա)

Բնապահ-պանական վճարի դրույքա-չափերը (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքա-նակների սահման-ներում (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքա-նակները գերազանցող ծավալների համար բազմապատիկ դրույքաչափով (դրամ)

Հաշվարկված վճարը զրոյական չափաքա-նակների դեպքում բազմա-պատիկ դրույքա-չափով (դրամ)

Ընդամենը (դրամ)

[6.1]

[6.2]

[6.3]

[6.4]

[6.5]

[6.6]

[6.7]

[6.8]

[6.9]

[6.10]

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[6.11]

       

 

[6.1] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում ջրային ավազան փաստացի արտանետված՝ «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» և «բ» կետերում նշված վնասակար նյութերի և միացությունների անվանումները: Սևանա լճի ջրահավաք ավազան, Հրազդանի կիրճի տարածքում Հրազդան և Գետառ գետեր վնասակար նյութերի և միացությունների արտանետումներ իրականացնողները (բացառությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների) ջրային ավազան փաստացի արտանետված վնասակար նյութերի և միացությունների անվանումները լրացնում են առանձին տողով (անվանմանը կից նշելով արտանետման վայրը).

[6.2] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում [6.1] սյունակում նշված փաստացի արտանետված վնասակար նյութերի և միացությունների համապատասխան ամբողջ ծավալները (տոննաներով).

[6.3] սյունակում լրացվում են ՀՀ ջրային օրենսգրքին համապատասխան տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված ջրային ռեսուրսներ կամ դրանց ջրահավաք ավազաններ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի կամ կեղտաջրերում վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի ծավալները՝ հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար: Ջրօգտագործման թույլտվություն չունենալու (այդ թվում՝ ջրօգտագործման թույլտվություններում ջրօգտագործման ծավալները կամ ջրային ռեսուրսներ կամ դրանց ջրահավաք ավազաններ թափվող կեղտաջրերի թույլատրելի ծավալները կամ կեղտաջրերում վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի մասին տվյալները չնշվելու)՝ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [6.3] սյունակում լրացվում է «0».

[6.4] սյունակում լրացվում են [6.2] սյունակում ծավալների` [6.3] սյունակում նշված համապատասխան չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [6.4] սյունակում լրացվում է «0».

[6.5] սյունակում լրացվում են [6.2] սյունակում ծավալների` [6.3] սյունակում նշված համապատասխան չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([6.2] և [6.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու դեպքում կամ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [6.5] սյունակում լրացվում է «0».

[6.6] սյունակում լրացվում են «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «ա» կետով սահմանված և «բ» կետին համապատասխան հաշվարկված դրույքաչափերը, իսկ նույն մասի «գ» կետով սահմանված դեպքերում (բացառությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների) դրույքաչափերը կրկնապատկվում են.

[6.7] սյունակում լրացվում են չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([6.4] սյունակի) համար հաշվարկված վճարի գումարները ([6.4] սյունակի համապատասխան տող X [6.6] սյունակի համապատասխան տող).

[6.8] սյունակում լրացվում են չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([6.5] սյունակի) համար օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([6.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված վճարի գումարները ([6.5] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[6.9] սյունակում լրացվում են զրոյական դրույքաչափերի (սահմանափակումների) դեպքում «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([6.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված վճարի գումարները ([6.2] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[6.10] սյունակի տողերում լրացվում են [6.7], [6.8] և [6.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները, իսկ [6.11] «ընդամենը» տողերում` [6.7], [6.8], [6.9] և [6.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊԱՌՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[7]

Հաշվետու եռամսյակում շրջակա միջավայրում տեղադրված թափոնների դասերն ըստ վտանգավորության աստիճանի և տեղադրման ժամանակահատվածների

Տեղադրված թափոնների փաստացի ամբողջ ծավալները (տոննա)

Տեղադրված թափոնների փաստացի ծավալները չափաքանակների սահմաններում (տոննա)

Տեղադրված թափոնների չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները (տոննա)

Բնապահպանական վճարի դրույքաչափերը (դրամ)

Հաշվարկված վճար չափաքանակների սահմաններում (դրամ)

Հաշվարկված վճար չափաքանակները գերազանցող ծավալների համար` բազմապատիկ դրույքաչափով (դրամ)

Ընդամենը (դրամ)

[7.1]

[7.2]

[7.3]

[7.4]

[7.5]

[7.6]

[7.7]

[7.8]

Հատուկ հատկացված տեղերում (բացառությամբ արդյունաբերական հրապարակների) թափոնների տեղադրման համար

Առաջին դասի

             

Երկրորդ դասի

             

Երրորդ դասի

             

Չորրորդ դասի

             

Ոչ վտանգավոր թափոններ (բացառությամբ լեռնաարդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից տեղադրվող և հողածածկույթի քանդման ու շինարարության հետևանքով առաջացած ոչ վտանգավոր թափոնների)

             

Լեռնաարդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից տեղադրվող ոչ վտանգավոր թափոններ

             

Հողածածկույթի քանդման և շինարարության հետևանքով առաջացած ոչ վտանգավոր թափոնների

             

Արդյունաբերական հրապարակներում թափոնների տեղադրման (պահման) համար

Առաջին դասի

 մինչև 1 տարի

             

 1-ից երեք տարի ներառյալ

             

երեք տարուց ավելի

             

Երկրորդ դասի

մինչև 1 տարի

             

1-ից երեք տարի ներառյալ

             

երեք տարուց ավելի

             

Երրորդ դասի

մինչև 1 տարի

             

1-ից երեք տարի ներառյալ

             

երեք տարուց ավելի

             

Չորրորդ դասի

մինչև 1 տարի

             

1-ից երեք տարի ներառյալ

             

երեք տարուց ավելի

             

Ոչ վտանգավոր թափոններ (բացառությամբ լեռնաարդյունահանող իրավաբանական անձանց կողմից տեղադրվող ոչ վտանգավոր թափոնների)

մինչև 1 տարի

             

1-ից երեք տարի ներառյալ

             

երեք տարուց ավելի

             

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[7.9]

       

[7.2] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում շրջակա միջավայրում արտադրության և սպառման թափոնների տեղադրված փաստացի ամբողջ ծավալներն ըստ [7.1] սյունակում նշված` «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված դասերի (թափոնների տեսակները համախմբելով ըստ «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան վտանգավորության դասերի) և տեղադրման ժամանակահատվածների (թափոնների առաջացման պահից հաշվարկած մինչև մեկ տարի պահման դեպքում (տեխնոլոգիական փուլ, կուտակում) կամ թափոնների առաջացման պահից հաշվարկած մեկ տարուց մինչև երեք տարի ներառյալ պահման դեպքում կամ թափոնների առաջացման պահից հաշվարկած երեք տարուց ավելի պահման դեպքում).

[7.3] սյունակում լրացվում են թափոնների տեղադրման համար վտանգավորության տվյալ դասին (այդ թվում` տեղադրման ժամանակահատվածին) համապատասխանող թափոնների տեսակների համար «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան հաստատված թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներով նախատեսված թույլատրելի քանակները չգերազանցող ծավալները: Թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներ հաստատված չլինելու դեպքում [7.3] սյունակում լրացվում է «0».

[7.4] սյունակում լրացվում են թափոնների տեղադրման համար վտանգավորության տվյալ դասին (այդ թվում` տեղադրման ժամանակահատվածին) համապատասխանող թափոնների տեսակների համար «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքին համապատասխան հաստատված թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներով նախատեսված թույլատրելի քանակները գերազանցող ծավալները: Չափաքանակները գերազանցող ծավալների բացակայության դեպքում [7.4] սյունակում լրացվում է «0»: Թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներ հաստատված չլինելու դեպքում [7.4] սյունակում լրացվում են [7.2] սյունակում նշված ամբողջ ծավալները.

[7.5] սյունակում լրացվում են «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի «ա» և «բ» կետերով սահմանված համապատասխան դրույքաչափերը.

[7.6] սյունակում լրացվում են չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([7.3] սյունակի) համար հաշվարկված բնապահպանական վճարի գումարները ([7.3] սյունակի համապատասխան տող X [7.5] սյունակի համապատասխան տող).

[7.7] սյունակում լրացվում են չափաքանակները գերազանցող (այդ թվում` թափոնների տեղադրման սահմանաքանակներ հաստատված չլինելու դեպքում) փաստացի ծավալների ([7.4] սյունակի) համար «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([7.5] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնապահպանական վճարի գումարները ([7.4] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[7.8] սյունակի տողերում լրացվում են [7.6] և [7.7] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները, իսկ [7.9] «ընդամենը» տողերում` [7.6], [7.7] և [7.8] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[8]

Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող իրացված ապրանքի ծածկագիրը ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի

Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող իրացված ապրանքի անվանումը

Արտադրողի կողմից արտադրված և հաշվետու եռամսյակում իրացված ապրանքի իրացման շրջանա-ռությունը (դրամ)

Ներմուծողի կողմից ՀՀ ներմուծված և հաշվետու ժամանա-կաշրջանում իրացված ապրանքի իրացման շրջանա-ռությունը (դրամ)

Բնապահ-պանական վճարի դրույքաչափը (%)

Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահ-պանական վճար (դրամ)

Ապրանքների արտադրությունում անմիջականորեն օգտագործված` ՀՀ ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար մաքսային հայտարարագրերում առանձնացված և պետական բյուջե վճարված բնապահպանական վճարներ (դրամ)

Ապրանքների արտադրությունում անմիջականորեն օգտագործված` ՀՀ մատակարարների հաշվարկային փաստաթղթերում առանձնացված և մատակարարներին վճարված բնապահպանական վճարներ (դրամ)

Ներմուծողի կողմից իրացված ապրանքների ներմուծման համար մաքսային հայտարարագրերում առանձնացված և պետական բյուջե վճարված բնապահպանական վճարների գումարը (դրամ)

Վճարման ենթակա բնապահ-պանական վճար(դրամ)

[8.1]

[8.2]

[8.3]

[8.4]

[8.5]

[8.6]

[8.7]

[8.8]

[8.9]

[8.10]

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[8.11]

         

[8.1] սյունակում լրացվում է արտադրողի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներից հաշվետու եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում իրացված կամ ներմուծողի կողմից 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո ՀՀ ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներից հաշվետու եռամսյակում իրացված` «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի աղյուսակում նշված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքի ծածկագիրն ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի: Ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի նույն ծածկագիրը (ինչպես նաև նույն համառոտ անվանումը) ունեցող ապրանքները, միաժամանակ և' ՀՀ-ում արտադրված, և' ՀՀ ներմուծված լինելու դեպքում դրանց մասով լրացվում են առանձին տողեր.

[8.2] սյունակում լրացվում է [8.1] սյունակում նշված ծածկագրերին դասվող` «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի աղյուսակում նշված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքի համառոտ անվանումը.

[8.1] և [8.2] սյունակներում չեն լրացվում ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 8702, 8703, 8704 և 8705 ծածկագրերին դասվող ավտոմեքենաները.

[8.3] սյունակում լրացվում է արտադրողի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներից հաշվետու եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում իրացված համապատասխան ապրանքի իրացման շրջանառությունը (առանց ավելացված արժեքի հարկի).

[8.4] սյունակում լրացվում է ներմուծողի կողմից 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո ՀՀ ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներից հաշվետու եռամսյակում իրացված համապատասխան ապրանքի իրացման շրջանառությունը (առանց ավելացված արժեքի հարկի).

[8.5] սյունակում լրացվում է «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի աղյուսակով Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրվող և իրացվող համապատասխան ապրանքի համար դրա իրացման շրջանառության նկատմամբ սահմանված համապատասխան դրույքաչափը.

[8.6] սյունակում լրացվում է շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար հաշվարկված վճարը: Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներից հաշվետու եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում իրացված համապատասխան ապրանքի համար լրացվում է [8.3] սյունակի համապատասխան տողի նկատմամբ [8.5] սյունակի համապատասխան տողի դրույքաչափով հաշվարկված գումարը, իսկ ՀՀ ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներից հաշվետու եռամսյակում իրացված համապատասխան ապրանքի համար` [8.4] սյունակի համապատասխան տողի նկատմամբ [8.5] սյունակի համապատասխան տողի դրույքաչափով հաշվարկված գումարը.

[8.7] սյունակում լրացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներից հաշվետու եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում իրացված ապրանքների արտադրությունում անմիջականորեն օգտագործված` 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո ՀՀ ներմուծված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար մաքսային հայտարարագրերում առանձնացված և պետական բյուջե վճարված բնապահպանական վճարների գումարը.

[8.8] սյունակում լրացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներից հաշվետու եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում իրացված ապրանքների արտադրությունում անմիջականորեն օգտագործված` 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո ՀՀ մատակարարների (բացառապես շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքներ ներմուծող իրացնողների և արտադրող իրացնողների) հաշվարկային փաստաթղթերում առանձնացված և մատակարարներին վճարված բնապահպանական վճարների գումարը.

[8.9] սյունակում լրացվում է ներմուծողի կողմից հաշվետու եռամսյակում իրացված` 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ից հետո ՀՀ ներմուծված ապրանքի համար մաքսային հայտարարագրերում առանձնացված և պետական բյուջե վճարված վճարի գումարը.

[8.10] սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում վճարման ենթակա վճարի գումարը: Ներմուծողի կողմից ՀՀ ներմուծված և հաշվետու եռամսյակում իրացված` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքի մասով լրացվում է [8.6] սյունակի և [8.9] սյունակի դրական տարբերությունը, իսկ բացասական տարբերության դեպքում լրացվում է «0»: Արտադրողի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված և հաշվետու եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետությունում իրացված` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքի մասով լրացվում է է [8.6] սյունակի և ([8.7] սյունակի համապատասխան տող+[8.8] սյունակի համապատասխան տող) մեծության դրական տարբերությունը, իսկ բացասական տարբերության դեպքում լրացվում է «0».

[8.11] սյունակների «ընդամենը» տողերում լրացվում են [8.6], [8.7], [8.8], [8.9] և [8.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

 

ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[9]

Հաշվետու եռամսյակում մակերևութային ջրերի օգտագործման տեսակներն ըստ օգտագործման նպատակների

Հաշվետու եռամսյակում ջրօգտագործման փաստացի ամբողջ ծավալները

3)

Չափաքա-նակները (մ3)

Ջրօգտագործման փաստացի ծավալները չափաքանակների սահմաններում (մ3)

Չափաքանակները գերազանցող ջրօգտագործման փաստացի ծավալները (մ3)

Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերը (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքանակների սահմաններում (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքանակները գերազանցող ծավալների համար բազմապատիկ դրույքաչափով (դրամ)

Հաշվարկված վճարը զրոյական չափաքանակների դեպքում բազմապատիկ դրույքաչափով (դրամ)

Ընդամենը (դրամ)

[9.1]

[9.2]

 [9.3]

[9.4]

[9.5]

[9.6]

[9.7]

[9.8]

[9.9]

[9.10]

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 

[9.11]        

 

[9.1] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում մակերևութային ջրերի փաստացի օգտագործման տեսակներն ըստ ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» N 864 որոշմամբ հաստատված բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի (այսուհետ` հավելվածում Դրույքաչափեր) I բաժնով սահմանված օգտագործման նպատակների.

[9.2] սյունակում լրացվում են [9.1] սյունակում նշված ջրօգտագործման յուրաքանչյուր տեսակի մասով հաշվետու եռամսյակում օգտագործված մակերևութային ջրերի համապատասխան փաստացի ամբողջ ծավալները.

[9.3] սյունակում լրացվում են ՀՀ ջրային օրենսգրքի համաձայն տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված` ջրօգտագործման համապատասխան տեսակների համար ջրօգտագործման (մակերևութային ջրերի ջրառի) ծավալները՝ հաշվարկված եռամսյակի համար: Ջրօգտագործման թույլտվություն չունենալու (այդ թվում՝ ջրօգտագործման թույլտվություններում ջրօգտագործման ծավալները չնշվելու)՝ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [9.3] սյունակում լրացվում է «0».

[9.4] սյունակում լրացվում են [9.2] սյունակում նշված ծավալների` [9.3] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [9.4] սյունակում լրացվում է «0».

[9.5] սյունակում լրացվում են [9.3] սյունակում նշված չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([9.2] և [9.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [9.5] սյունակում լրացվում է «0».

[9.6] սյունակում լրացվում են Դրույքաչափերի I բաժնով սահմանված բնօգտագործման վճարների համապատասխան դրույքաչափերը.

[9.7] սյունակում լրացվում են չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([9.4] սյունակի) համար հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([9.4] սյունակի համապատասխան տող X [9.6] սյունակի համապատասխան տող).

[9.8] սյունակում լրացվում են չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([9.5] սյունակի) համար «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([9.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([9.5] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[9.9] սյունակում լրացվում են զրոյական դրույքաչափերի (սահմանափակումների) դեպքում ամբողջ փաստացի ծավալների ([9.2] սյունակի) համար «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([9.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([9.2] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[9.10] սյունակի տողերում լրացվում են [9.7], [9.8] և [9.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները, [9.11] «Ընդամենը» տողերում` [9.7], [9.8], [9.9] և [9.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂՑՐԱՀԱՄ ՋՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[10]

Հաշվետու եռամսյակում ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի

արդյունա-հանման տեսակներն ըստ նպատակների

Հաշվետու եռամսյակում արդյունահանված ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի փաստացի ամբողջ ծավալները (մ3)

Չափաքա-նակները (մ3)

Արդյունա-հանման փաստացի ծավալները չափաքա-նակների սահման-ներում (մ3)

Չափաքա-նակները գերազանցող արդյունա-հանման փաստացի ծավալները (մ3)

Բնօգտա-գործման վճարի դրույքա-չափերը (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքա-նակների սահման-ներում (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքա-նակները գերազանցող ծավալների համար բազմապատիկ դրույքաչափով (դրամ)

Հաշվարկված վճարը զրոյական չափաքա-նակների դեպքում բազմապատիկ դրույքաչափով

(դրամ)

Ընդամենը (դրամ)

[10.1]

[10.2]

[10.3]

[10.4]

[10.5]

[10.6]

[10.7]

[10.8]

[10.9]

[10.10]

                   
                   
                   
                   
                   
ԸՆԴԱՄԵՆԸ [10.11]        

[10.1] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանման փաստացի իրականացված տեսակներն ըստ Դրույքաչափերի I բաժնով սահմանված արդյունահանման նպատակների.

[10.2] ստորերկրյա խորքային (այդ թվում` ինքնաշատրվանող) հորատանցքը մեկ նպատակով շահագործելիս ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հիմնական ջրաչափ տեղադրված լինելու դեպքում [10.2] սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում հիմնական ջրաչափով հաշվառված ջրի ծավալը: Հիմնական և (կամ) առանձնացված ջրաչափ տեղադրված չլինելու դեպքում [10.2] սյունակում լրացվում են ՀՀ ջրային օրենսգրքի համաձայն տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված ջրօգտագործման (ստորերկրյա (ստորգետնյա) քաղցրահամ ջրերի արդյունահանման) համապատասխան ծավալները` հաշվարկված եռամսյակի համար: Հորատանցքը մեկից ավելի նպատակով շահագործելիս տեղադրված հիմնական ջրաչափից հետո յուրաքանչյուր նպատակի համար առանձնացված ջրաչափ տեղադրված լինելու դեպքում [10.2] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում առանձնացված ջրաչափերով հաշվառված ջրի համապատասխան ծավալները.

[10.3] սյունակում լրացվում են ջրօգտագործման համար ՀՀ ջրային օրենսգրքին համապատասխան տրամադրված ջրօգտագործման թույլտվություններով սահմանված ջրօգտագործման (ստորերկրյա (ստորգետնյա) քաղցրահամ ջրերի արդյունահանման) ծավալները՝ հաշվարկված եռամսյակի համար: Ջրօգտագործման թույլտվություն չունենալու (այդ թվում՝ ջրօգտագործման թույլտվություններում ստորերկրյա (ստորգետնյա) քաղցրահամ ջրերի արդյունահանման ծավալները չնշվելու)՝ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [10.3] սյունակում լրացվում է «0».

[10.4] սյունակում լրացվում են [10.2] սյունակում նշված ծավալների` [10.3] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [10.4] սյունակում լրացվում է «0».

[10.5] սյունակում լրացվում են [10.3] սյունակում նշված չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([10.2] և [10.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [10.5] սյունակում լրացվում է «0».

[10.6] սյունակում լրացվում են Դրույքաչափերի I բաժնով սահմանված բնօգտագործման վճարների համապատասխան դրույքաչափերը.

[10.7] սյունակում լրացվում են չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([10.4] սյունակի) համար հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([10.4] սյունակի համապատասխան տող X [10.6] սյունակի համապատասխան տող).

[10.8] սյունակում լրացվում են չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([10.5] սյունակի) համար «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([10.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([10.5] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[10.9] սյունակում լրացվում են զրոյական դրույքաչափերի (սահմանափակումների) դեպքում ամբողջ փաստացի ծավալների ([10.2] սյունակի) համար «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([10.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([10.2] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[10.10] սյունակի տողերում լրացվում են [10.7], [10.8] և [10.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները, իսկ [10.11] «Ընդամենը» տողերում` [10.7], [10.8], [10.9] և [10.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

ԿԵՆՍԱՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[11]

Հաշվետու եռամսյակում օգտագործված կենսապա-շարների տեսակները

Համապա-տասխան չափման միավորը

Հաշվետու եռամսյակում օգտագործված կենսապա-շարների փաստացի համապա-տասխան ամբողջ ծավալները

Չափաքա-նակներն արտա-հայտված համապա-տասխան չափման միավորով

Օգտա-գործված կենսապա-շարների փաստացի ծավալները չափաքա-նակների սահման-ներում

Չափաքա-նակները գերազանցող` օգտագործված կենսապա-շարների փաստացի ծավալները

Բնօգտա-գործման վճարի դրույքա-չափերը (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքա-նակների սահման-ներում (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքա-նակները գերազանցելու համար բազմապատիկ դրույքաչափով (դրամ)

Հաշվարկված վճարը զրոյական չափաքա-նակների դեպքում բազմապատիկ դրույքաչափով (դրամ)

Ընդամենը (դրամ)

[11.1]

[11.2]

[11.3]

[11.4]

[11.5]

[11.6]

[11.7]

[11.8]

[11.9]

[11.10]

[11.11]

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[11.12]        

[11.1] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում օգտագործված` Դրույքաչափերի III բաժնով սահմանված կենսապաշարների տեսակները.

[11.2] սյունակում լրացվում են կենսապաշարների համար սահմանված համապատասխան չափման միավորները (մ3, կգ, հատ, հեկտար, գլուխ և այլն).

[11.3] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում օգտագործված կենսապաշարների փաստացի համապատասխան ծավալները.

[11.4] սյունակում լրացվում են կենսապաշարների տեսակների համար ՀՀ օրենսդրության համաձայն սահմանված չափաքանակները: ՀՀ անտառային օրենսգրքի համաձայն բնափայտի և երկրորդական անտառանյութի օգտագործման (մթերման) համար անտառօգտագործման պայմանագրեր (այդ թվում՝ անտառահատման, անտառային տոմսեր, արմատի վրա բնափայտի մանր բացթողման օրդեր) չունենալու, ինչպես նաև օրենսդրության համաձայն կենսապաշարների մնացած տեսակների օգտագործման պայմանագրեր չունենալու (այդ թվում՝ պայմանագրում օգտագործման ենթակա ծավալները չնշվելու)՝ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [11.4] սյունակում լրացվում է «0».

[11.5] սյունակում լրացվում են [11.3] սյունակում նշված ծավալների` [11.4] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [11.5] սյունակում լրացվում է «0».

[11.6] սյունակում լրացվում են [11.4] սյունակում նշված չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([11.3] և [11.4] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [11.6] սյունակում լրացվում է «0».

[11.7] սյունակում լրացվում են Դրույքաչափերի III բաժնով սահմանված բնօգտագործման վճարների համապատասխան դրույքաչափերը.

[11.8] սյունակում լրացվում են չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([11.5] սյունակի) համար հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([11.5] սյունակի համապատասխան տող X [11.7] սյունակի համապատասխան տող, իսկ Դրույքաչափերով սահմանված դեպքերում` համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[11.9] սյունակում լրացվում են չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([11.6] սյունակի) համար «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով և Դրույքաչափերով սահմանված համապատասխան ([11.7] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([11.6] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[11.10] սյունակում լրացվում են զրոյական դրույքաչափերի (սահմանափակումների) դեպքում ամբողջ փաստացի ծավալների ([11.3] սյունակի) համար «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածով և Դրույքաչափերով սահմանված համապատասխան ([11.7] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված բնօգտագործման վճարի գումարները ([11.3] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[11.11] սյունակի տողերում լրացվում են [11.8], [11.9] և [11.10] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները, իսկ [11.12] «Ընդամենը» տողերում` [11.8], [11.9], [11.10] և [11.11] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

● Սույն հավելվածի [5]-ից [11]-րդ բաժիններում`

1. նույն հաշվետու ժամանակաշրջանին վերաբերող` հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբից մինչև չափաքանակների (սահմանափակումների) սահմանումը (թույլտվությունների տրամադրումը) և դրանից հետո մինչև այդ հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտը բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալները արտացոլվում են առանձին տողերով,

2. հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում սահմանված (տրամադրված) չափաքանակները (սահմանափակումները) կիրառվում ու արտացոլվում են այդ հաշվետու ժամանակաշրջանի` չափաքանակների (սահմանափակումների) սահմանմանը (թույլտվությունների տրամադրմանը) հաջորդող ժամանակահատվածի կտրվածքով` դրա սահմանումից (տրամադրումից) մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտն ընկած օրացուցային օրերին համապատասխան:

 

Տնօրեն (անհատ ձեռնարկատեր)

_________________________________

_________________________________

(ազգանունը, անունը և ստորագրությունը)

Հարկ վճարողի

կնիքը

Հաշվապահ

_________________________________

_________________________________

(ազգանունը, անունը և ստորագրությունը)

 

«_______» _______________20__թ.

(հավելվածը խմբ. 31.07.14 թիվ 489-Ն)

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ

N 1.2 ՀԱՎԵԼՎԱԾ

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության տարածքային (կառուցվածքային) ստորաբաժանումներում վարվող գրանցման մատյանում գրանցման հերթական համարը N ______________

«____» __________________ 20 ____թ.

Գրանցում կատարողը

________________________________

________________________________

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

______________________________ 

(ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

ՀԱՇՎԵՏՈՒ (ՃՇՏՄԱՆ) ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ

(Այն հաշվետու եռամսյակը, որի համար ներկայացվում է հավելվածը, ճշտման դեպքում կից աջ սյունակում կատարվում է «X» նշագրումը)

 

Տարեթիվը ___ թ.

________ եռամսյակ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

[12]

Իրավաբանական անձի անվանումը, ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) անունը, հայրանունը և ազգանունը («անհատ ձեռնարկատեր» նշումով)

 
Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը կամ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) բնակության վայրը  

Իրավաբանական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ հարկ վճարողի հաշվառման համարը

               
Ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) սոցիալական ապահովության քարտի համարը                    

Իրավաբանական անձի (ֆիզիկական անձի) աշխատանքային (տան) հեռախոսահամարը

 

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

[13]

ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Հաշվարկված վճարը չափաքանակների սահմաններում

(դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքանակները գերազանցող մասի համար (դրամ)

Հաշվարկված վճարը զրոյական չափաքանակների դեպքում

(դրամ)

Ընդամենը

հաշվարկված վճարը

(դրամ)

[13.1]

[13.2]

[13.3]

[13.4]

Աղի արդյունահանված պաշարների համար

[13.5]

       
Հանքային ջրերի հանքավայրերից արդյունահանված հանքային ջրերի և ածխաթթու գազի պաշարների համար

[13.6]

       

Ոչ մետաղական օգտակար (բացառությամբ աղի) հանածոների մարված պաշարների համար

[13.7]

       

Ընդամենը

[13.8]

       

 

● Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվության N2 հավելվածի [12] բաժնում լրացվում են «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` օրենք) 11-րդ և 111 -րդ հոդվածներին, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հոկտեմբերի 17-ի «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 986 որոշմանը համապատասխան հաշվարկ-հաշվետվություն ներկայացնող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձի (անհատ ձեռնարկատիրոջ) տվյալները.

● Հաշվետու եռամսյակի համար N 1.2 հավելվածը կազմվում է առնվազն երկու օրինակից և ներկայացվում է ընդերքի պետական տեսչություն գրանցման` մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 15-ը: Այդ ժամկետին հաջորդող 5 օրվա ընթացքում կազմված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների հաշվարկ-հաշվետվությունը (պարտադիր կարգով դիմային մասը, սահմանված կարգով գրանցված N 1.1 և N 1.2 հավելվածները) ներկայացվում է համապատասխան հարկային մարմին (N 1.1 հավելվածով նախատեսված վճարներ վճարող չհամարվելու դեպքում համապատասխան հավելվածը հարկային մարմին կարող է ներկայացվել առանց լիազոր մարմնում գրանցման): Վճարների գծով սխալների ինքնուրույն հայտնաբերման դեպքում դրանց ճշտման արդյունքներով օրենքով սահմանված կարգով ու դեպքերում առնվազն երկու օրինակից կազմված ճշտված N 1.2 հավելվածը (միաժամանակ N 1.1 և N 1.2 հավելվածներով նախատեսված վճարներ վճարող համարվելու դեպքում` անկախ այն հանգամանքից, թե որ հավելվածում է կատարվում ճշտումը) ներկայացվում է ընդերքի պետական տեսչություն՝ գրանցման: Գրանցված հավելվածի հիման վրա կազմված բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների ճշտված հաշվարկ-հաշվետվությունը (պարտադիր կարգով դիմային մասը, սահմանված կարգով գրանցված N 1.1 և N 1.2 հավելվածները) հավելվածի գրանցմանը հաջորդող 5 օրվա ընթացքում ներկայացվում է համապատասխան հարկային մարմին (N 1.1 հավելվածով նախատեսված վճարներ վճարող չհամարվելու դեպքում համապատասխան հավելվածը հարկային մարմին կարող է ներկայացվել առանց լիազոր մարմնում գրանցման).

● Հավելվածի [13] բաժնում արտացոլվում են հաշվետու եռամսյակում բնօգտագործման վճարների հաշվարկային ցուցանիշները: Հավելվածում արժեքային ցուցանիշները արտացոլվում են դրամներով (առանց լումաների): [13.5]-ից [13.7] տողերի [13.1]-ից [13.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակներում լրացվում են հավելվածի համապատասխանաբար [14.11], [15.11] և [16.11] «ընդամենը» տողերի համապատասխան հաշվարկային ցուցանիշները: [13.8] տողի [13.1]-ից [13.4] սյունակներին համապատասխանող վանդակներում լրացվում են [13.5]-ից [13.7] սյունակների տողերի համապատասխան ցուցանիշների հանրագումարները:

 

ԱՂԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[14]

Հաշվետու եռամսյակում աղի արդյունա-հանման տեսակները

Հաշվետու եռամսյակում արդյունա-հանված աղի փաստացի ամբողջ ծավալները (տոննա)

Չափաքա-նակները

(տոննա)

Չափաքա-նակները չգերազանցող արդյունա-հանման փաստացի ծավալները (տոննա)

Չափաքա-նակները գերազանցող արդյունա-հանման փաստացի ծավալները (տոննա)

Բնօգտա-գործման վճարի դրույքա-չափերը (դրամ)

Հաշվարկ-ված վճարը չափաքա-նակների սահման-ներում (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքա-նակները գերազանցող ծավալների համար (դրամ)

Հաշվարկ-ված վճարը զրոյական չափաքա-նակների դեպքում (դրամ)

Ընդա-մենը (դրամ)

[14.1]

[14.2]

[14.3]

[14.4]

[14.5]

[14.6]

[14.7]

[14.8]

[14.9]

[14.10]

                   
                   
                   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[14.11]

       

 

[14.1] սյունակում լրացվում են ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի մասին» N 864 որոշմամբ հաստատված բնօգտագործման վճարի դրույքաչափերի (այսուհետ` Դրույքաչափեր) II բաժնով աղի արդյունահանման փաստացի իրականացված տեսակները հաշվետու եռամսյակում.

[14.2] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում աղի արդյունահանված համապատասխան ամբողջ պաշարները (ըստ [14.1] սյունակում նշված արդյունահանման տեսակների.

[14.3] սյունակում լրացվում են չափաքանակները` ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքին համապատասխան ընդերքօգտագործման պայմանագրերով նախատեսված աղի արդյունահանման ծավալները, հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար: Ընդերքօգտագործման պայմանագրեր չունենալու (այդ թվում՝ պայմանագրում արդյունահանման ենթակա ծավալները չնշվելու)՝ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [14.3] սյունակում լրացվում է «0».

[14.4] սյունակում լրացվում են [14.2] սյունակում նշված ծավալների` [14.3] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [14.4] սյունակում լրացվում է «0».

[14.5] սյունակում լրացվում են [14.3] սյունակում նշված չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([14.2] և [14.3.] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [14.5] սյունակում լրացվում է «0».

[14.6] սյունակում լրացվում են Դրույքաչափերի II բաժնով սահմանված համապատասխան դրույքաչափերը.

[14.7] սյունակում լրացվում են չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([14.4] սյունակի) համար հաշվարկված վճարի գումարները ([14.4] սյունակի համապատասխան տող X [14.6] սյունակի համապատասխան տող).

[14.8] սյունակում լրացվում են չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([14.5] սյունակի) համար օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([14.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված վճարի գումարները ([14.5] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[14.9] սյունակում լրացվում են զրոյական դրույքաչափերի (սահմանափակումների) դեպքում արդյունահանված փաստացի ամբողջ ծավալների ([14.2] սյունակի) համար օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([14.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված վճարի գումարները ([14.2] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ.

[14.10] սյունակի տողերում լրացվում են [14.7], [14.8] և [14.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները, իսկ [14.11] «Ընդամենը» տողերում լրացվում են [14.7], [14.8], [14.9] և [14.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

հանքային ջրերի ԵՎ ածխաթթու գազի արդյունահանված ծավալները ԵՎ բնօգտագործման վճարի հաշվարկը

[15]

Հաշվետու եռամսյակում հանքային ջրի և ածխաթթու գազի արդյունա-հանման տեսակներն ըստ օգտագործման նպատակների

Հաշվետու եռամսյակում արդյունահանված հանքային ջրերի և ածխաթթու գազի փաստացի համապատասխան ամբողջ ծավալը՝ (մ3)

Չափաքա-նակները (մ3)

Արդյունահանված հանքային ջրերի և ածխաթթու գազի փաստացի ծավալները չափաքանակների սահմաններում՝ (մ3)

Արդյունահանված հանքային ջրերի և ածխաթթու գազի չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները՝ (մ3)

Բնօգտա-գործման վճարի դրույքաչափերը (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքա-նակների սահման-ներում (դրամ)

Հաշվարկ-ված վճարը չափաքա-նակները գերազանցող ծավալների համար բազմա-պատիկ դրույքա-չափով (դրամ)

Հաշվարկված վճարը զրոյական չափաքա-նակների դեպքում բազմա-պատիկ դրույքա-չափով

(դրամ)

Ընդամենը (դրամ)

[15.1]

[15.2]

[15.3]

[15.4]

[15.5]

[15.6]

[15.7]

[15.8]

[15.9]

[15.10]

                   
                   
                   
                   
                   
                   
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[15.11]

       

[15.1] սյունակում լրացվում են Դրույքաչափերի II բաժնով ըստ նպատակների սահմանված՝ հաշվետու եռամսյակում հանքային ջրի հորատանցքի (աղբյուրի) շահագործման փաստացի իրականացման տեսակները, հաշվի առնելով [15.2] սյունակի լրացման կարգը: Անկախ հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելու նպատակներից, այն դեպքում, երբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տեղադրված (միացված) է (են) ածխաթթու գազ ստանալու սարք (սարքեր), [15.1] սյունակում պարտադիր լրացվում է ածխաթթու գազ արտադրելու (ստանալու) նպատակը.

[15.2] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում արդյունահանված հանքային ջրի և արտադրված (ստացված) ածխաթթու գազի փաստացի ամբողջ ծավալները: Միայն մեկ նպատակով հանքային ջրերի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով առաջնային ջրահաշվիչ տեղադրված լինելու դեպքում [15.2] սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում առաջնային ջրահաշվիչով հաշվառված ջրի ամբողջ ծավալը, իսկ առաջնային ջրահաշվիչ տեղադրված չլինելու դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում հանքային ջրի հորատանցքից (աղբյուրից) փաստացի արդյունահանված ջրի ամբողջ ծավալը: Միաժամանակ մեկից ավելի նպատակներով հանքային ջրերի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով յուրաքանչյուր նպատակի համար առանձնացված ջրահաշվիչ տեղադրված լինելու դեպքում [15.2] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում առանձնացված ջրահաշվիչներով հաշվառված ջրի համապատասխան ծավալները ([15.1] սյունակում լրացնելով համապատասխան նպատակները), յուրաքանչյուր նպատակի համար առանձնացված ջրահաշվիչ տեղադրված չլինելու դեպքում [15.1] սյունակում լրացվում է տվյալ հորատանցքի (աղբյուրի) փաստացի շահագործման տեսակներից Դրույքաչափերի II բաժնով ամենաբարձր դրույքաչափին համապատասխանող նպատակը` [15.2] սյունակում լրացնելով հաշվետու եռամսյակում առաջնային ջրահաշվիչով հաշվառված ջրի ամբողջ ծավալը, իսկ առաջնային ջրահաշվիչի բացակայության դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում հանքային ջրի հորատանցքից (աղբյուրից) փաստացի արդյունահանված ջրի ամբողջ ծավալը: ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ածխաթթու գազ ստանալու սարք (սարքեր) տեղադրված (միացված) լինելու դեպքում, երբ սահմանված կարգով տեղադրված է գազաչափ՝ [15.2] սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում գազաչափով հաշվառված ածխաթթու գազի ծավալը, իսկ գազաչափ տեղադրված չլինելու դեպքում՝ հաշվետու եռամսյակում տվյալ հորատանցքից (աղբյուրից) փաստացի արդյունահանված հանքային ջրի ամբողջ ծավալը (անկախ հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելու նպատակներից).

[15.3] սյունակում լրացվում են չափաքանակները` ընդերքի մասին ՀՀ օրենսգրքին համապատասխան կնքված ընդերքօգտագործման պայմանագրերով սահմանված արդյունահանման ծավալները, հաշվարկված հաշվետու եռամսյակի համար: Ընդերքօգտագործման պայմանագրեր չունենալու (այդ թվում՝ պայմանագրում արդյունահանման ենթակա ծավալները չնշվելու)՝ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [15.3] սյունակում լրացվում է «0».

[15.4] սյունակում լրացվում են [15.2] սյունակում նշված ծավալների` [15.3] սյունակում նշված չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալները: Զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [15.4] սյունակում լրացվում է «0».

[15.5] սյունակում լրացվում են [15.3] սյունակում նշված չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալները ([15.2] և [15.3] սյունակների դրական տարբերությունը): Դրական տարբերություն չառաջանալու կամ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [15.5] սյունակում լրացվում է «0».

[15.6] սյունակում լրացվում են Դրույքաչափերի II բաժնով սահմանված համապատասխան դրույքաչափերը: Առաջնային ջրահաշվիչ և առանձնացված ջրահաշվիչներ տեղադրված լինելու դեպքում [15.6] սյունակում լրացվում է Դրույքաչափերի II բաժնով հանքային ջրի շահագործման համապատասխան նպատակի համար սահմանված դրույքաչափը: Միայն մեկ նպատակով հանքային ջրերի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս առաջնային ջրահաշվիչ տեղադրված չլինելու դեպքում [15.6] սյունակում լրացվում է Դրույքաչափերի II բաժնով հանքային ջրի շահագործման տվյալ նպատակի համար սահմանված դրույքաչափը: Միաժամանակ մեկից ավելի նպատակներով հանքային ջրերի հորատանցքը (աղբյուրը) շահագործելիս որևէ առանձնացված ջրահաշվիչ տեղադրված չլինելու դեպքում [15.6] սյունակում լրացվում է Դրույքաչափերի II բաժնով հանքային ջրի արդյունահանման համար սահմանված՝ տվյալ հորատանցքի (աղբյուրի) փաստացի շահագործման տեսակներից ամենաբարձր դրույքաչափը: Գազաչափ տեղադրված լինելու դեպքում [15.6] սյունակում լրացվում է Դրույքաչափերի II բաժնով ածխաթթու գազ ստանալու նպատակով տվյալ հանքավայրի համար սահմանված համապատասխան դրույքաչափը, իսկ գազաչափ տեղադրված չլինելու դեպքում՝ Դրույքաչափերի II բաժնով ածխաթթու գազ ստանալու նպատակով հանքային ջրի արդյունահանման համար սահմանված դրույքաչափը.

[15.7] սյունակում լրացվում են չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([15.4] սյունակի) համար հաշվարկված վճարի գումարները ([15.4] սյունակի համապատասխան տող X [15.6] սյունակի համապատասխան տող).

[15.8] սյունակում լրացվում են չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([15.5] սյունակի) համար օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([15.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված վճարի գումարները ([15.5] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ),

[15.9] սյունակում լրացվում են զրոյական դրույքաչափերի (սահմանափակումների) դեպքում արդյունահանված հանքային ջրի ամբողջ փաստացի ծավալների ([15.2] սյունակի) համար օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([15.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափով հաշվարկված վճարի գումարները ([15.2] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[15.10] սյունակի տողերում լրացվում են [15.7], [15.8] և [15.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները, [15.11] «Ընդամենը» տողերում լրացվում են [15.7], [15.8], [15.9] և [15.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

ՈՉ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՊԻՆԴ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԱՂԻ) ՄԱՐՎԱԾ ՊԱՇԱՐՆԵՐԸ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

[16]

Հաշվետու եռամսյակում մարված պինդ օգտակար հանածոների տեսակները

Համապա-տասխան չափման միավորը

Հաշվետու եռամսյակում պինդ օգտակար հանածոների փաստացի մարված պաշարների ամբողջ ծավալները չափաքանակների սահմաններում

Չափաքա-նակները գերազանցող մարված օգտակար հանածոների փաստացի ծավալները

Բնօգտա-գործման վճարի դրույքա-չափերը (%)

Բնօգտա-գործման վճարի հաստա-տագրված դրույքա-չափերը (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքա-նակների սահման-ներում (դրամ)

Հաշվարկված վճարը չափաքա-նակները գերա-զանցելու համար բազմա-պատիկ դրույքա-չափով (դրամ)

Հաշվարկված վճարը զրոյական չափաքա-նակների դեպքում բազմապատիկ դրույքաչափով (դրամ)

Ընդամենը (դրամ)

[16.1]

[16.2]

[16.3]

[16.4]

[16.5]

[16.6]

[16.7]

[16.8]

[16.9]

[16.10]

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

[16.11]        

[16.1] սյունակում լրացվում են Դրույքաչափերի II բաժնով սահմանված ոչ մետաղական պինդ (բացառությամբ աղի) օգտակար հանածոների (այսուհետ` հանածո) հաշվետու եռամսյակում փաստացի մարված տեսակները, դրանք առանձնացնելով ըստ [16.5] և [16.6] սյունակներում կիրառվող դրույքաչափերի.

[16.2] սյունակում լրացվում են հանածոների համար սահմանված համապատասխան չափման միավորները (կգ, տոննա, մ3 ),

[16.3] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում հանածոյի փաստացի մարված պաշարների ամբողջ ծավալները (ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքին համապատասխան ընդերքօգտագործման պայմանագրեր կնքված լինելու և պայմանագրերում հանածոյի մարման ենթակա պաշարների ծավալներ նշված լինելու դեպքում [16.3] սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում հանածոյի փաստացի մարված պաշարների այն ծավալները, որոնք չեն գերազանցում հանածոյի ընդհանուր պայմանագրային ծավալները (չափաքանակները).

[16.4] սյունակում լրացվում են չափաքանակները գերազանցող` հաշվետու եռամսյակում մարված պաշարների փաստացի ծավալները այն եռամսյակից սկսած, երբ գերազանցվել են ընդերքօգտագործման պայմանագրերով տվյալ հանածոյի մարման ընդհանուր պայմանագրային ծավալները: ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքին համապատասխան ընդերքօգտագործման պայմանագրեր չունենալու (այդ թվում՝ պայմանագրում մարման ենթակա ծավալները չնշվելու)՝ զրոյական չափաքանակների (սահմանափակումների) դեպքում [16.4] սյունակում լրացվում է «0».

[16.5] սյունակում լրացվում են վճարի հաշվարկման համար Դրույքաչափերի II բաժնի համապատասխան դրույքաչափերը, եթե հաշվետու եռամսյակում հանածոյի իրացման փաստացի գնի (առանց ԱԱՀ) և Դրույքաչափերի II բաժնով տվյալ հանածոյի մարված պաշարների համար սահմանված վճարի դրույքաչափի (այսուհետ` դրույքաչափ) արտադրյալը գերազանցում է Դրույքաչափերի IV բաժնով տվյալ հանածոյի մարված պաշարների համար սահմանված վճարի հաստատագրված դրույքաչափը (այսուհետ` հաստատագրված դրույքաչափ): [16.5] սյունակի տողում դրույքաչափ լրացված լինելու դեպքում [16.6] սյունակի համապատասխան տողում լրացում չի կատարվում: Ընդ որում, Դրույքաչափերով սահմանված այն գունագեղ քարերի տեսակների մասով, որոնց համար վճարը հաշվարկվում է հիմք ընդունելով ֆինանսների բնագավառում ՀՀ կառավարության լիազորած մարմնի կողմից հաշվետու եռամսյակի համար սահմանված տվյալ քարի միջազգային շուկայական միջին գինը (արտարժույթով), դրույքաչափերը ՀՀ դրամով հաշվարկելիս որպես փոխարժեք կիրառվում է հաշվետու եռամսյակին նախորդող ամսվա 20-րդ օրվա համար ՀՀ կենտրոնական բանկի հրապարակած՝ արտարժույթի նկատմամբ հայկական դրամի հաշվարկային փոխարժեքը: Դրույքաչափերի II բաժնով տվյալ քարի տեսակի համար սահմանված համապատասխան դրույքաչափերը լրացվում են միայն [16.5] սյունակում.

[16.6] սյունակում լրացվում են վճարի հաշվարկման համար Դրույքաչափերի IV բաժնով սահմանված համապատասխան հաստատագրված դրույքաչափերը, եթե հաշվետու եռամսյակում տվյալ հանածոյի իրացման փաստացի գնի (առանց ԱԱՀ) և դրույքաչափի արտադրյալը չի գերազանցում հաստատագրված դրույքաչափը կամ մարված պաշարների իրացում չի կատարվել (հաշվետու եռամսյակում մարված պաշարներից հաշվետու եռամսյակում չիրացված պաշարների մասով) կամ իրացվել է ոչ թե օգտակար հանածոն, այլ տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչներին համապատասխան հանքագործական գործունեությունից տարբերվող գործունեության արդյունքում ստացված արտադրանքը կամ հանածոն օգտագործվել է արդյունահանողի ներտնտեսական կարիքների համար: [16.6] սյունակի տողում դրույքաչափ լրացված լինելու դեպքում [16.5] սյունակի համապատասխան տողում լրացում չի կատարվում.

● Եթե հաստատագրված դրույքաչափերը սահմանված են ըստ օգտակար հանածոյի պաշարների օգտակար ելքի չափերի, դրանք կիրառվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փորձաքննություն անցած և հաստատված հանքարդյունահանման աշխատանքների կատարման նախագծով նախատեսված օգտակար ելքի չափերին համապատասխանող մարված պաշարների ամբողջ ծավալների նկատմամբ (որոնք պետք է լրացվեն [16.3] սյունակում): Ընդ որում, տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգիչներին համապատասխան հանքագործական գործունեությունից տարբերվող գործունեության արդյունքում ստացված արտադրանքին համապատասխանող մարված պաշարների ծավալների համար կիրառվում է Դրույքաչափերի IV բաժնով նախատեսված համապատասխան ամենաբարձր հաստատագրված դրույքաչափը, իսկ հանքարդյունահանման աշխատանքների կատարման նախագծով լցանյութերի և բալաստային հումքի ելք նախատեսված չլինելու դեպքում դրանց համապատասխանող մարված պաշարների ծավալների նկատմամբ կիրառվում է շինաքարի կամ երեսապատման քարի օգտակար ելքի չափին համապատասխան հաստատված հաստատագրված դրույքաչափը.

[16.7] սյունակում լրացվում են չափաքանակները չգերազանցող փաստացի ծավալների ([16.3] սյունակի) համար հաշվարկված վճարի գումարները (դրույքաչափերի կիրառման դեպքում հանածոյի մարված պաշարների ծավալների, հանածոյի իրացման փաստացի գների (առանց ԱԱՀ) և դրույքաչափի հիման վրա, իսկ հաստատագրված դրույքաչափերի կիրառման դեպքում` [16.3] սյունակի համապատասխան տող X [16.6] սյունակի համապատասխան տող).

[16.8] սյունակում լրացվում են չափաքանակները գերազանցող փաստացի ծավալների ([16.4] սյունակի) համար օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([16.5] և [16.6] սյունակների նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափերով հաշվարկված վճարի գումարները (դրույքաչափերի կիրառման դեպքում հանածոյի մարված պաշարների ծավալների, հանածոյի իրացման փաստացի գների (առանց ԱԱՀ) և համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափի հիման վրա, իսկ հաստատագրված դրույքաչափերի կիրառման դեպքում` [16.4] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[16.9] սյունակում լրացվում են զրոյական դրույքաչափերի (սահմանափակումների) դեպքում փաստացի մարված ամբողջ ծավալների ([16.3] սյունակի) համար օրենքի 20-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան ([16.5] և [16.6] սյունակի նկատմամբ կիրառվող) բազմապատիկ դրույքաչափերով հաշվարկված վճարի գումարները (դրույքաչափերի կիրառման դեպքում հանածոյի մարված պաշարների ծավալների, հանածոյի իրացման փաստացի գների (առանց ԱԱՀ) և համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափի հիման վրա, իսկ հաստատագրված դրույքաչափերի կիրառման դեպքում` [16.3] սյունակի համապատասխան տող X համապատասխան բազմապատիկ դրույքաչափ).

[16.10] սյունակի տողերում լրացվում են [16.7], [16.8] և [16.9] սյունակների համապատասխան տողերի հանրագումարները, իսկ [16.11] «Ընդամենը» տողերում լրացվում են [16.7], [16.8], [16.9] և [16.10] սյունակների բոլոր տողերի հանրագումարները:

● Սույն հավելվածի [14]-ից [16]-րդ բաժիններում`

1. նույն հաշվետու ժամանակաշրջանին վերաբերող` հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբից մինչև չափաքանակների (սահմանափակումների) սահմանումը (թույլտվությունների տրամադրումը) և դրանից հետո մինչև այդ հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտը բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալները արտացոլվում են առանձին տողերով,

2. հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում սահմանված (տրամադրված) չափաքանակները (սահմանափակումները) կիրառվում ու արտացոլվում են այդ հաշվետու ժամանակաշրջանի` չափաքանակների (սահմանափակումների) սահմանմանը (թույլտվությունների տրամադրմանը) հաջորդող ժամանակահատվածի կտրվածքով` դրա սահմանումից (տրամադրումից) մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտն ընկած օրացուցային օրերին համապատասխան:

 

Տնօրեն (անհատ ձեռնարկատեր)

_________________________________

_________________________________

(ազգանունը, անունը և ստորագրությունը)

Հարկ վճարողի

կնիքը

Հաշվապահ

_________________________________

_________________________________

(ազգանունը, անունը և ստորագրությունը)

 

«_______» _______________20__թ.

(հավելվածը խմբ. 31.07.14 թիվ 489-Ն)

 

 

Հավելված 2

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի

N 1045-Ն հրամանի

 

Հաստատված է

ՀՀ ֆինանսների

նախարարության

 

 

 

27 նոյեմբերի

2013 թվականի

N 1045-Ն հրամանով

Համաձայնեցված է

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-րության հետ

 

 

12 դեկտեմբերի

2013 թվականի

Համաձայնեցված է

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ

 

« » «            »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ կառավարու-թյանն առընթեր պետական եկամուտ-ների կոմիտեի հետ

 

« » «        »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ գյուղատնտե-սության նախարա-րության հետ

 

 

26 դեկտեմբերի 2013 թվականի

 

Գ Ր Ա Ն Ց Մ Ա Ն  Մ Ա Տ Յ Ա Ն

 

 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

Հ/հ

ՀԱՇՎԱՐԿ-ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂԻ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ (ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՋ ԴԵՊՔՈՒՄ` «ԱՁ» ՆՇՈՒՄՈՎ)

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐԸ

(ՀՎՀՀ-ն) կամ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱՆԻՇԸ` ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՐՏԻ ՀԱՄԱՐԸ (ՀԾՀ)

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԵՌԱՄՍՅԱԿԸ, ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ է ՀԱՇՎԱՐԿ- ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՇՎԱՐԿ- ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ, ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՄԱՐԸ

ԳՐԱՆՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐՈՂԻ ԱՆՈՒՆԸ, ԱԶԳԱՆՈՒՆԸ, ՊԱՇՏՈՆԸ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Գրանցամատյանը ժապավենացվում և կնքվում է համապատասխան լիազոր մարմինների պետական տեսչությունների կողմից:

2. Գրանցամատյանի յուրաքանչյուր երկրորդ էջի ներքևի ձախ անկյունում կատարվում է համարակալում:

 

 

Հավելված 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի

N 1045-Ն հրամանի

 

Հաստատված է

ՀՀ ֆինանսների

նախարարության

 

 

 

27 նոյեմբերի

2013 թվականի

N 1045-Ն հրամանով

Համաձայնեցված է

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-րության հետ

 

 

12 դեկտեմբերի

2013 թվականի

Համաձայնեցված է

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ

 

« » «         »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ կառավարու-թյանն առընթեր պետական եկամուտ-ների կոմիտեի հետ

 

« » «          »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ գյուղատնտե-սության նախարա-րության հետ

 

 

2013 թվական

 

Ա Կ Տ  Թ Ի Վ ________

 

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՕԲՅԵԿՏ ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ

 

____________ 20  թ.

________________________

(ստուգման վայրը` մարզը)

_________________________________________________________________________________

(ստուգող մարմնի անվանումը)

_________________________________________________________________________________

(ստուգվող օբյեկտի գտնվելու վայրը)

_________________________________________________________________________________.

(ստուգողների անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

 

Համաձայն ________ 20  թ. թիվ _________ ստուգման հանձնարարագրի

 

տրված __________________________________________________________________________

(համապատասխան մարմնի անվանումը)

 

__________________________________________________________________________ կողմից

 

________ թ. _______________ -ից մինչև __________ թ. _____________________ -ը

 

_________________________________________________________________________________

(տնտեսվարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը)

_______________________________________________________________________________

(ՀՎՀՀ)

Կատարեցինք __________________ թ. մինչև _______________________ թ.

 

ընկած ժամանակաշրջանի բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակների ստուգում: Ստուգմանը տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից մասնակցեցին`

 

1. _____________________________________________________________________________

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

2. ____________________________________________________________________________

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

3. ___________________________________________________________________________

(անունը, ազգանունը, պաշտոնը)

Տնտեսվարող սուբյեկտը գրանցված է

___________________________ թ.

(առաջին անգամ գրանցման ամսաթիվը)

_________________________________________________________________________________

(ում կողմից)

թիվ _____________ որոշմամբ________________________________________________________

(գրանցման հասցեն)

_______________________________________________________________________________

 

Տնտեսվարող սուբյեկտի հաշվարկային հաշիվը _________________________________________

 

բացված է ________________________________________________________________________

(բանկի անվանումը)

 

Տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ նախորդ ստուգումը _______________________________________

 

_______________________________________ կատարվել է _____________________________

(նշել ստուգման տեսակը)

________________________________________________________________ տեսչության կողմից

(ստուգող կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

Նախորդ ստուգման արդյունքում _____________ թ. կազմվել է թիվ _________________ ակտը

 

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՐՁԱՆԱԳՐՎԵՑ

 

1. Նշված ժամանակաշրջանում սույն տնտեսվարող սուբյեկտը վճարող է հանդիսացել բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող հետևյալ տեսակների գծով`

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակների ստուգմամբ պարզվեց հետևյալը`

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3. Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների օբյեկտ համարվող փաստացի ծավալների չափաքանակների հաջորդ ստուգման համար հիմք ընդունվող ելակետային տվյալներն են`

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ակտը կազմված է երեք օրինակից, որից մեկը տրվում է տնտեսվարող սուբյեկտին, մեկը` տարածքային լիազոր մարմնին, մեկը` լիազոր հանրապետական մարմնին

 

Ստուգողների ազգանունը

և ստորագրությունը

 

1. ____________________

 

2. ____________________

 

3. ____________________

Տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից ներկա

անձանց ազգանունը և ստորագրությունը

 

1. ____________________

 

2. ____________________

 

3. ____________________

 

4. Ստացա ակտի մեկ օրինակ, որի վերաբերյալ

 

1) առարկություններ չունեմ

_________________________________________________________

(պաշտոնը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

2) ունեմ առարկություններ, որի համար ներկայացնում եմ կից բացատրություն

____________________________________________________________________________

(պաշտոնը, ազգանունը, ստորագրությունը)

 

 

Հավելված 4

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի

N 1045-Ն հրամանի

 

Հաստատված է

ՀՀ ֆինանսների

նախարարության

 

 

 

27 նոյեմբերի

2013 թվականի

N 1045-Ն հրամանով

Համաձայնեցված է

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-րության հետ

 

 

12 դեկտեմբերի

2013 թվականի

Համաձայնեցված է

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ

 

« » «            »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ կառավարու-թյանն առընթեր պետական եկամուտ-ների կոմիտեի հետ

 

« » «        »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ գյուղատնտե-սության նախարա-րության հետ

 

 

26 դեկտեմբերի 2013 թվականի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

20  Թ. ___________ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՎՃԱՐՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

դրամ

Հ

Վճարողի անվանումը

ՀՎՀՀ

ԳԱՆՁՎԵԼ է

Օդային ավազան անշարժ աղբյուր-ներից վնասակար նյութերի արտանետ-ման համար

Ջրային ավազան վնասակար նյութերի և միացությունների արտանետման համար

Շրջակա միջավայր արտադրության և սպառման թափոն-ների սահմանված կարգով տեղադրման համար

Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապ-րանքների համար (առանց ՀՀ ներմուծ-վող ապրանքների)

Ջրօգտագործման համար

Օգտակար հանածոների մարված և արդյունահանված պաշարների համար

Կենսապաշարների օգտագործման համար

Վճարված վճարի եռամսյակային գումարը ընդամենը

     

Եռամսյակի ընթացքում

տարվա սկզբից

Եռամսյակի ընթացքում

տարվա սկզբից

Եռամսյակի ընթացքում

տարվա սկզբից

Եռամսյակի ընթացքում

տարվա սկզբից

Եռամսյակի ընթացքում

տարվա սկզբից

Եռամսյակի ընթացքում

տարվա սկզբից

Եռամսյակի ընթացքում

տարվա սկզբից

Եռամսյակի ընթացքում

տարվա սկզբից

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

                                     
                                     
 

Ընդամենը

                                 

 

___________________________________________

տարածքային հարկային տեսչության ղեկավարի պաշտոնը

_____________________

ստորագրություն

____________

ամսաթիվ

 

 կատարողի հեռախոսահամարը ____________________

1. Տեղեկություններն արտահայտվում են առանց վերապահված արտոնությունների:

2. Տեղեկությունները ըստ ոլորտների ներկայացվում են մինչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 10-ը ՀՀ բնապահպանության և ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունների համապատասխան պետական տեսչությունների տարածքային մարմիններին:

(2-րդ կետը լրաց. 31.07.14 թիվ 489-Ն)

(հավելվածը լրաց. 31.07.14 թիվ 489-Ն)

 

 

Հավելված 5

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի

N 1045-Ն հրամանի

 

Հաստատված է

ՀՀ ֆինանսների

նախարարության

 

 

 

27 նոյեմբերի

2013 թվականի

N 1045-Ն հրամանով

Համաձայնեցված է

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-րության հետ

 

 

12 դեկտեմբերի

2013 թվականի

Համաձայնեցված է

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ

 

« » «            »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ կառավարու-թյանն առընթեր պետական եկամուտ-ների կոմիտեի հետ

 

« » «        »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ գյուղատնտե-սության նախարա-րության հետ

 

 

26 դեկտեմբերի 2013 թվականի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

« ———» ——————- 20  Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՈՎ ԱՌԿԱ ԱՊԱՌՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

դրամ

Հ/հ

Վճարողի անվանումը

ՀՎՀՀ

Օդային ավազան անշարժ աղբյուրներից վնասակար նյութերի արտանետման համար

Ջրային ավազան վնասակար նյութերի և միացությունների արտանետման համար

Շրջակա միջավայր արտադրության և սպառման թափոնների սահմանված կարգով տեղադրման համար

Շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար (առանց ՀՀ ներմուծվող ապրանքների)

Ջրօգտագործման համար

Օգտակար հանածոների մարված և արդյունահանված պաշարների համար

Կենսապաշարների օգտագործման համար

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

                   
                   
                   
 

Ընդամենը

               

 

___________________________________________

տարածքային հարկային տեսչության ղեկավարի պաշտոնը

կատարողի հեռախոսահամարը ____________________

_____________________

ստորագրություն

____________

ամսաթիվ

 

1. Ապառքների վերաբերյալ տեղեկությունները տրամադրվում են յուրաքանչյուր եռամսյակին հաջորդող ամսվա 1-ի դրությամբ:

2. Ներկայացվում է ըստ ոլորտների մնչև տվյալ եռամսյակին հաջորդող երկրորդ ամսվա 10-ը ՀՀ բնապահպանության և ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունների համապատասխան պետական տեսչությունների տարածքային մարմիններին:

(2-րդ կետը լրաց. 31.07.14 թիվ 489-Ն)

(հավելվածը լրաց. 31.07.14 թիվ 489-Ն)

 

 

Հավելված 6

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի

N 1045-Ն հրամանի

 

Հաստատված է

ՀՀ ֆինանսների

նախարարության

 

 

 

27 նոյեմբերի

2013 թվականի

N 1045-Ն հրամանով

Համաձայնեցված է

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-րության հետ

 

 

12 դեկտեմբերի

2013 թվականի

Համաձայնեցված է

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ

 

« » «            »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ կառավարու-թյանն առընթեր պետական եկամուտ-ների կոմիտեի հետ

 

« » «        »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ գյուղատնտե-սության նախարա-րության հետ

 

 

26 դեկտեմբերի 2013 թվականի

 

Մ Ե Թ Ո Դ Ի Կ Ա

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ

 

Արտադրական թափոնների տեղադրման չափաքանակը (սահմանափակումը) (Mլ) որոշվում է որպես թափոնների գոյացման և օգտագործման պլանավորվող ծավալների տարբերություն` ելնելով հումքի և նյութերի ծախսման նորմերից, թափոնների գոյացման և օգտագործման նորմատիվներից հետևյալ բանաձևով`

Mլ  = Mգ  - Mօ , որտեղ`

Mգ  - գոյացող թափոնների պլանավորվող քանակն է (տ),

Mօ  - օգտագործվող թափոնների պլանավորվող քանակն է (տ):

Mգ  = Hգ  Mհ  K, որտեղ`

Hգ  - թափոնների գոյացման նորմատիվն է` հումքի (տ) միավորի վերամշակման դեպքում,

K - թափոններ գոյացնող արտադրության հզորության օգտագործման գործակիցն է հաշվետու ժամանակաշրջանում: «K»-ի արժեքը` 1-ից (100%-ի համար) մինչև 0,

Mհ  - վերամշակվող հումքի պլանավորվող քանակն է (տ):

Mօ  = Hօ  Mեա, որտեղ`

Hօ  - թափոնների օգտագործման նորմատիվն է` երկրորդական արտադրանքի (տ) միավորի ստացման դեպքում,

Mեա  - երկրորդական արտադրանքի պլանավորվող քանակն է (տ):

 

Թափոնների գոյացման նորմատիվները (Hգ) սահմանվում են ըստ տեխնոլոգիական կանոնակարգի կամ թափոնների գոյացման տեսակարար նորմատիվների տեղեկատու աղյուսակների հիման վրա:

Որպես հումք օգտագործվող թափոնների նորմատիվները վերցվում են արտադրական տեխնոլոգիական կանոնակարգերից:

 

 

Հավելված 7

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի

N 1045-Ն հրամանի

 

Հաստատված է

ՀՀ ֆինանսների

նախարարության

 

 

 

27 նոյեմբերի

2013 թվականի

N 1045-Ն հրամանով

Համաձայնեցված է

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-րության հետ

 

 

12 դեկտեմբերի

2013 թվականի

Համաձայնեցված է

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ

 

« » «            »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ կառավարու-թյանն առընթեր պետական եկամուտ-ների կոմիտեի հետ

 

« » «        »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ գյուղատնտե-սության նախարա-րության հետ

 

 

26 դեկտեմբերի 2013 թվականի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

 

1. Ջրային ռեսուրսներ ուղղակի (կամ կենտրոնացված կոյուղու համակարգի միջոցով) վնասակար նյութերի արտահոսքի հաշվառման համար, ջրօգտագործող հանդիսացող իրավաբանական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից պահանջվող փաստաթղթերն են`

1) Ջրօգտագործման թույլտվություն (ՋԹ)՝ ջրային ռեսուրսներից ջրառի, կեղտաջրերի արտահոսքը ջրային ռեսուրս թափման համար.

2) 2-տա /ջուր/ պետական վիճակագրական հաշվետվություն.

3) Ջրային ռեսուրսներ և/կամ կենտրոնական կոյուղու ցանց թափվող կեղտաջրերում վնասակար նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքի (ԹՍԱ) նորմաներ.

4) Ջրամատակարարման և ջրահեռացման (ՋՋ) անհատական նորմաներ։

2. Նշված պահանջները չեն վերաբերում այն ջրօգտագործողներին, որոնք օգտվում են կենտրոնացված ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգից բացառապես խմելու-կենցաղային ջրամատակարարման կամ կոմունալ-կենցաղային կեղտաջրերի թափման նպատակով:

 

 

Հավելված 8

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի

N 1045-Ն հրամանի

 

Հաստատված է

ՀՀ ֆինանսների

նախարարության

 

 

 

27 նոյեմբերի

2013 թվականի

N 1045-Ն հրամանով

Համաձայնեցված է

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-րության հետ

 

 

12 դեկտեմբերի

2013 թվականի

Համաձայնեցված է

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության հետ

 

« » «            »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ կառավարու-թյանն առընթեր պետական եկամուտ-ների կոմիտեի հետ

 

« » «        »

2013 թվական

Համաձայնեցված է

ՀՀ գյուղատնտե-սության նախարա-րության հետ

 

 

26 դեկտեմբերի 2013 թվականի

 

Ձև -Հ

(հաշվառում)

ՀՀ բնապահպանության

նախարարություն

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՋՐԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

1. Ջրօգտագործողի անվանումը ______________________________________________________

գտնվելու վայրը

_________________________________

 2. Ջրառի տեղը  

_________________________________

ծավալը  

______________________ հազ. մ3 /տարի

այդ թվում`    
ստորերկրյա  

_____________________ հազ. մ3 /տարի

մակերևութային  

 _____________________ հազ. մ3 /տարի

3. Կեղտաջրերի թափման տեղը  

__________________________________

ծավալը  

_____________________ հազ. մ3 /տարի

այդ թվում`    
բաց ջրավազան  

 _____________________ հազ. մ3 /տարի

քաղ կ/կ  

 _____________________ հազ. մ3 /տարի

Վնասակար նյութերի քանակությունները    

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________

(ջրօգտագործող` Կ. Տ.)

________________

(ստորագրություն) 

________________

(անուն, ազգանուն)

   

________________

(ամիս, ամսաթիվ)

 

Համաձայնեցված է տարածքային բնապահպանական պետական տեսչության հետ

(Կ. Տ.)

________________

(ստորագրություն)

_______________

(պետի անուն, ազգանուն) 

________________

(ամիս, ամսաթիվ)