Համարը 
N 1052-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2014.10.08/54(1067).1 Հոդ.895.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
25.09.2014
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.10.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.10.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

25 սեպտեմբերի 2014 թվականի N 1052-Ն

 

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4.1-ին մասով և 15-րդ հոդվածի «ա» ենթակետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2015 թվականի տարեկան ծրագիրը (այսուհետ՝ ծրագիր)` համաձայն հավելվածի:

2. Ծրագիրը սահմանված կարգով «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի կազմում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան


2014 թ. հոկտեմբերի 2

Երևան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2014 թվականի
սեպտեմբերի 25-ի N 1052-Ն որոշման

 

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

NN
ը/կ

Միջոցառման անվանումը

Հանձնարարականի կատարվելիք աշխատանքների և միջոցառումների համառոտ նկարագիրը

Կատարման պատաս-խանատուն

Համակա-
տարողը

Ժամկետը

2015 թ. ֆինանսավորման աղբյուրը և
պահանջվող
գումարը

1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում

1.1.

«Սևան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի կառավարման համակարգի կատարելագործում

Սևանա լճի և նրա ջրհա- վաք ավազանի գետերի ջրերի աղտոտվածության մոնիթորինգի իրա- կանացում, միջոցառում- ների մշակում

ՀՀ բնապահպա-
նության նախարա-
րություն

ՀՀ գիտու- թյունների ազգային ակադեմիա (համա-
ձայնությամբ)

2015 թ. և շարու- նակական

«Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից կատարվող «Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի աղտոտվածության վիճակի մոնիթորինգի ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում
 Անտառմաքրման ենթակա տարածքների հարակից համայնքները

Սևանա լճում և նրա ջրհավաքավազանում հիդրոկենսաբանական և հիդրոօդերևութաբանական մոնիթորինգի իրականացում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ՀՀ գիտու- թյունների ազգային ակադեմիա (համա-ձայնությամբ)

«Հայպետհիդրոմետ»
ՊՈԱԿ-ի կողմից 2015 թ. ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշա- նակության հիդրո-օդերևութաբանական
աշխատանքների ծրագրին համապատասխան

   

Սևանա լճի ավազանի ինժեներաերկրաբանա-
կան և սեյսմաշրջանացման դիտարկումների իրականացում

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ՀՀ քաղա- քաշինության
նախարա-
րություն

2015 թ. և շարունա- կական

Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայություն

2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ

2.1.

Սևանա լճի շրջակայքում ջրածածկման ենթակա տարածքներում անտառմաքրման աշխատանքների իրականացում

լճի շրջակայքի շուրջ 93 հա անտառաշերտերի մաքրում

ՀՀ բնապահպա-
նության նախարա-
րություն

ՀՀ Գեղար- քունիքի մարզպե-
տարան

2015 թ. և շարունա- կական

ՀՀ պետական բյուջե` 125400,0 հազ. դրամ

«Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում

2.2.

Սևանա լճի և դրա ջրհավաք ավազանի տարածքում մարզերի և համայնքների` ըստ ոլորտների սոցիալ-տնտեսական զար- գացման
երկարաժամկետ ծրագրերի մշակում

արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, կապի, տուրիզմի, քաղաքաշինության և բնապահպանության ոլորտների զարգացման միջոցառումների մշակում

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն

ՀՀ գյուղա-
տնտեսության նախարա-
րություն

ՀՀ քաղաքաշի-նության նախարա-
րություն

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

ՀՀ բնապահպա-
նության նախարա-
րություն

ՀՀ
մարզպետ-ներ

ՀՀ արտա- կարգ իրա- վիճակների նախարա-
րություն

2015 թ. և շարունա- կական

ՀՀ օրենքով չարգելված միջոցների հաշվին

2.3.

Ձկան պաշարների համալրում

արժեքավոր և հազվագյուտ ձկնատեսակների վերարտադրության ապահովում

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-
րություն

ՀՀ Գեղար- քունիքի մարզպետ

ՀՀ գիտու- թյունների ազգային ակադեմիա (համաձայ- նությամբ)

2015 թ. և
շարունա-
կական

ՀՀ պետական բյուջե` 60000,0 հազ. դրամ
«Ձկան պաշարների հա-
մալրման ծառայություններ» ծրագրի շրջանակներում

2.4.

«Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների և անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ

պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանություն, վերարտադրություն, գիտական ուսումնասիրություններ և շրջակա միջավայրի դիտանցի իրականացում

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-
րություն

ՀՀ գիտու- թյունների ազգային ակադեմիա (համաձայ- նությամբ)

2015 թ. և շարունա- կական

ՀՀ պետական բյուջե`
«Սևան» ազգային պարկի պահպանություն, պարկում գիտական ուսումնասիրությունների, անտառտնտեսական աշխատանքների կատարման ծառայություններ» ծրագիր` 267861,7 հազ. դրամ

2.5.

Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում հանքավայրերի շահագործման արդյունքում խախտված հողատարածքների ռեկուլտիվացիա

տարածքների վերա-
կանգնման աշխատանքների նախագծերի մշակում

ՀՀ բնապահպա-նության նախարա-
րություն

ՀՀ էներգե- տիկայի և բնական պաշարնե-
րի նախա- րարություն

ՀՀ Գեղար- քունիքի մարզպետա- րան

2015 թ. և
շարունա-
կական

Ըստ անհրաժեշտության` շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխից, գումարը` ըստ գույքագրման արդյունքների

2.6.

Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում կենդանական ռեսուրսների վերականգնում և ջրային ռեժիմի պահպանում

ձկների ձվադրման վայր հանդիսացող գետերում էներգետիկ նպատակներով կառուցված գլխային ջրառ կառուցվածքներում ձկնանցարանների վերականգնում և ջրային ռեժիմի պահպանում

ՀՀ բնապահ-
պանության նախարարություն

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարություն

 

2015 թ.

ՓՀԷԿ շահագործող ընկերություն

2.7.

Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում Արփա-Սևան թունելի վթարային հատվածների վերականգնման աշխատանքների ավարտում

Արփա-Սևան ջրատարի կայուն օգտագործումն ապահովող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագրի իրականացում

ՀՀ տարածքային
կառավարման նախարարության
ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

 

2015 թ. և
շարունա-
կական

ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում, Աբու-Դաբիի զարգացման հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Արփա-Սևան թունելի հիմնանորոգման ծրագիր`
1356952, 400 հազ. դրամ

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան