Համարը 
թիվ 264-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.02.01/3(546) Հոդ.20
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
15.12.2015
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.12.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.02.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

25 հունվարի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05016024

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

15 դեկտեմբերի 2015 թ.

թիվ 264-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով հստակեցնել վարկային կազմակերպությունների կողմից ՀՀ կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների լրացման կարգը,

հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը,

ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» և «իա» կետերով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մարտի 3-ի ««Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին» թիվ 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ում (այսուհետ` Կանոնակարգ 15) կատարել հետևյալ լրացումներն ու փոփոխությունները.

1) Կանոնակարգ 15-ի 16-րդ կետում.

ա. 1-ին ենթակետում «իրականացված բոլոր գործառնությունները» բառերը փոխարինել «ֆինանսական բոլոր փոխհարաբերությունները» բառերով,

բ. 2-րդ ենթակետից հետո լրացնել նոր՝ 2.1 ենթակետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«2.1 Հաշվետվության մեջ լրացվող արտարժույթով արտահայտված բոլոր գումարները (բացառությամբ՝ I աղյուսակի «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Պասիվ» մասում լրացվող տվյալների) վերածվում են դրամի` հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով կամ հաշվարկային փոխարժեքի միջոցով հաշվարկված քրոս-կուրսով:»,

գ. 4-րդ ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել,

դ. 6-րդ ենթակետում «(մայր գումարների)» բառերից հետո լրացնել «և դրանց հետ կապված ստացվելիք անվանական տոկոսների հաշվեկշռային» բառերը,

ե. 8-րդ ենթակետում «Տվյալները լրացվում են աճողական կարգով` տարեսկզբից մինչև հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ հաշվեգրված տոկոսները» բառերից հետո լրացնել «` անկախ այն բանից, թե պարտքային գործիքը, վարկը կամ ավանդը գործում է, թե` ոչ հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ» բառերը,

զ. 10-րդ ենթակետից հանել «` թողնելով նախորդ ժամանակաշրջանի համապատասխան տողերը դատարկ» բառերը,

է. 19-րդ ենթակետում.

է1. «ածանցյալ գործիքների» բառերից հետո լրացնել «զուտ» բառը,

է2. «նվազումը» բառը փոխարինել «բացասական մնացորդն» բառերով,

է3. «աճը» բառը փոխարինել «դրական մնացորդը» բառերով,

ը. 20-րդ ենթակետի առաջին նախադասությունից հանել «տվյալներ» բառը,

թ. 22-րդ ենթակետը վերջից լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Ընդ որում` լրացվում են պահանջների և պարտավորությունների միայն ժամկետանց մասը:»,

ժ. 26-րդ ենթակետում ««Պասիվ» մասի վերաբերյալ» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև «Ավանդներ/փոխառություններ» բաժնում արտացոլված փոխառությունների վերաբերյալ» բառերը,

ժա. 27-րդ ենթակետում «գրանցման երկիրը» բառերը փոխարինել «գրանցման երկրի Ստանդարտների միջազգային կազմակերպության կոդը (ISՕ կոդը)» բառերով,

ժբ. 28-րդ ենթակետի ե. ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ե. Տ-ն ներառում է ֆիզիկական անձանց և տնային տնտեսությունները:»,

ժգ. 28-րդ ենթակետի ե. ենթակետից հետո լրացնել նոր՝ զ. ենթակետ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«զ. Եթե Ֆ-ն, Մ-ն, Պ-ն, Ի-ն կամ Տ-ն տվյալ վարկային կազմակերպության համար հանդիսանում է ուղղակի ներդրող կամ նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտ (ուղղակի ներդրողի և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների մանրամասն սահմանումները Հավելված 18.1-ում), ապա համապատասխան տառերը գրվում են շտրիխներով (Ֆ՛, Մ՛, Պ՛, Ի՛ կամ Տ՛):»,

ժդ. 29-րդ ենթակետում «օվերդրաֆտ» բառից հետո լրացնել «, փոխառություն» բառը,

ժե. 38-րդ ենթակետը վերջից լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Ընդ որում` տոկոսագումարներն արտացոլվում են համախառն հիմքով՝ առանց շահութահարկի զտման:»,

ժզ. 41-րդ ենթակետը վերջից լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Բոլոր բաժինները լրացվում են համապատասխան ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ անվանական գումարների (մայր գումարների) և դրանց հետ կապված ստացվելիք անվանական տոկոսների հաշվեկշռային մնացորդների հիման վրա:»,

ժէ. 45-րդ ենթակետից հանել «(չի վերաբերվում հաշվեգրված տոկոսներին, որոնք ներառվում են յուրաքանչյուր գործիքի հետ մեկտեղ)» բառերը:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան


2015 թ. դեկտեմբերի 21
Երևան