Համարը 
ՀՕ-296
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2002.04.01/11(186) Հոդ.166
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
05.02.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.03.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.04.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2002 թվականի փետրվարի 5-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀՈԴՎԱԾ 1. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ կետում «ապահովման» բառից հետո դնել ստորակետ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 2. Օրենսգրքի 60-րդ հոդվածում`

 

ա) 10-րդ կետում «արոտավայրերով» բառից հետո դնել ստորակետ.

բ) 11-րդ կետում «մայրուղային» բառից հետո ստորակետը հանել:

 

ՀՈԴՎԱԾ 3. Օրենսգրքի 64-րդ հոդվածում`

 

ա) 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում և 4-րդ ենթակետի երկրորդ պարբերությունում «քաղաքացիներին» բառը փոխարինել «ընտանիքներին» բառով.

բ) 1-ին կետի 4-րդ ենթակետում «տվյալ» բառը փոխարինել «հողի սեփականաշնորհում իրականացրած» բառերով.

գ) 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ ենթակետով`

«5) բռնադատվածներին կամ նրանց առաջին հերթի ժառանգներից մեկին, որոնք չեն օգտվել հողի սեփականաշնորհումից, նախկինում չեն ստացել (ձեռք բերել) տնամերձ կամ բնակելի տան շինարարության և դրա սպասարկման համար հողամաս` այն բնակավայրերում, որտեղ նրանք բնակվել են բռնադատման պահին:».

դ) 2-րդ կետում «հողակտորի փաստացի ավելի» բառերը փոխարինել «հողամասի կամ սեփականաշնորհված ընդհանուր հողաբաժնի չափից փաստացի» բառերով.

ե) 3-րդ կետը լրացնել «կամ տրվում է վարձակալության` հողի հարկի տարեկան դրույքաչափին հավասարեցված վարձավճարով» բառերով.

զ) 5-րդ կետում «1-ին կետի 2-րդ ենթակետով» բառերը փոխարինել «1-ին կետով» բառերով.

է) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ 7-րդ կետ`

«7. Սույն հոդվածի 1-ին կետում սահմանված իմաստով ընտանիք է համարվում ամուսնական կապերով համատեղ կյանք վարող քաղաքացիների միությունը, որի խնամքի տակ կա մեկ և ավելի երեխա:»:

 

ՀՈԴՎԱԾ 4. Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետում «բարեգործական» բառից հետո դնել ստորակետ:

 

ՀՈԴՎԱԾ 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


Երևան
2 մարտի 2002 թ.
ՀՕ-296