Համարը 
ՀՕ-19-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.01.25/5(1280) Հոդ.55
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.12.2016
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.01.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
24.02.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքում՝

 

1) 19-րդ հոդվածի երկրորդ 15.4-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«15.4.1. Ընդհանուր օգտագործման ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտով կանոնավոր փոխադրումների կազմակերպման համար՝

 

 - կազմակերպությունների և անհատ
ձեռնարկատերերի կողմից միջպետական,
միջմարզային, ներմարզային,
ներքաղաքային երթուղու
(անկախ երթուղիների քանակից)
տարեկան սպասարկման համար

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով».

 

2) 20-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 53-րդ և 54-րդ կետերով.

«53.

միջպետական ոչ կանոնավոր
ուղևորափոխադրումների 9-17 նստատեղ
ունեցող տրանսպորտային միջոցներով
մեկ երթ իրականացնելու համար՝
 
   
դեպի Վրաստան բազային տուրքի
15-ապատիկի չափով
   
դեպի այլ պետություններ

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

   
17-ից ավելի նստատեղ ունեցող
տրանսպորտային միջոցներով
մեկ երթ իրականացնելու համար՝
 
 
դեպի Վրաստան բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով
   
դեպի այլ պետություններ բազային տուրքի
150-ապատիկի չափով
   
54. Հայաստանի Հանրապետության հետ
տրանսպորտի բնագավառը կանոնակարգող
միջազգային համաձայնագրեր չունեցող
պետությունից դեպի Հայաստանի
Հանրապետություն և հակառակ ուղղությամբ
այլ պետություններում հաշվառված
տրանսպորտային միջոցներով
միջպետական ոչ կանոնավոր
ուղևորափոխադրումների
մեկ երթ իրականացնելու համար՝
 
   
9-17 նստատեղ ունեցող տրանսպորտային
միջոցների համար
բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով
   
17-ից ավելի նստատեղ ունեցող
տրանսպորտային միջոցների համար
բազային տուրքի
200-ապատիկի չափով»:

Հոդված 2. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի գործողությունը տարածվում է նաև կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից Երևան քաղաքում ներքաղաքային երթուղու սպասարկման համար 2015 թվականի տարեկան պետական տուրքի վճարման հետ կապված հարաբերությունների վրա:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող երեսուներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2017 թ. հունվարի 14
Երևան

ՀՕ-19-Ն