Համարը 
ՀՕ-358-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2002.07.03/23(198) Հոդ.525
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
29.05.2002
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.06.2002
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.07.2002
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2002 թվականի մայիսի 29-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 9-րդ կետում «հատուկ արտոնագիր ունեցող փաստաբանների կողմից օրինական ուժի մեջ մտած վճիռների կամ բերված վճռաբեկ բողոքների համար» բառերը փոխարինել «դատարանի վճիռների ու որոշումների դեմ բերված վճռաբեկ բողոքների համար» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 18-րդ հոդվածում՝

ա) 1-ին կետի «գ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«գ) գյուտի նախնական փորձաքննության, ինչպես նաև նախնական

արտոնագիր տալու վերաբերյալ գերատեսչության որոշման հետ

չհամաձայնելու դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք

ներկայացնելու համար

15».

բ) 1-ին կետի «ը» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«ը) գյուտի հիմնական արտոնագիր տալու վերաբերյալ

գերատեսչության որոշման  հետ չհամաձայնելու դեպքում

բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար

20».

գ) 1-ին կետի «իա», 2-րդ կետի «ժէ», 3-րդ կետի «ժե», 4-րդ կետի «ժթ» և 5-րդ կետի
«ժա» ենթակետերը «համար» բառից հետո լրացնել «(յուրաքանչյուրի)» բառով.

դ) 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «իբ» ենթակետով՝

«իբ) կրկնական փորձաքննության անցկացման մասին դիմումի

ներկայացման ժամկետը երկարաձգելու համար   

8».

ե) 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «իա» ենթակետով՝

«իա) կրկնական փորձաքննության անցկացման մասին դիմումի

ներկայացման ժամկետը երկարաձգելու համար

8».

զ) 5-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժգ» ենթակետով՝

«ժգ) կրկնական փորձաքննության անցկացման մասին դիմումի

ներկայացման ժամկետը երկարաձգելու համար

8».

է) 8-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «թ» ենթակետով՝

«թ) լիցենզային կամ զիջման մասին պայմանագրերի գրանցումը

մերժելու մասին գերատեսչության որոշման հետ չհամաձայնելու

դեպքում բողոքարկման խորհուրդ բողոք ներկայացնելու համար

50»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 28-րդ հոդվածի երրորդ մասում «4-րդ կետի «ա» - «ը» բառերը փոխարինել «4-րդ կետի «ա» - «է» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 38-րդ հոդվածի առաջին մասի «ժ» ենթակետը «պետական տուրքը» բառերից հետո լրացնել «, եթե այդ մարմինների կողմից փորձաքննության որոշումը չեղյալ կամ անվավեր է ճանաչվել» բառերով:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2002 թ. հունիսի 22
Երևան
ՀՕ-358-Ն