Համարը 
թիվ 211-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.10.20/29(598).1 Հոդ.339.10
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
15.09.2017
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.09.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.10.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

9 հոկտեմբերի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05017396

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

15 սեպտեմբերի 2017 թ.

թիվ 211-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով հստակեցնել վարկային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների լրացման կարգը,

հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածը,

ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» և «իա» կետերով և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի դրույթներով և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մարտի 3-ի ««Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին» թիվ 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ում (այսուհետ` Կանոնակարգ) կատարել հետևյալ լրացումն ու փոփոխությունները.

1) Կանոնակարգի 2-րդ կետով սահմանված աղյուսակի 19-րդ տողում «արժեթղթերի երկրորդային շուկայում» բառերը փոխարինել «արժեթղթերով և ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների» բառերով,

2) Կանոնակարգի 2-րդ կետով սահմանված աղյուսակի 19-րդ տողում «օրական» բառը փոխարինել «օրական, ամսական» բառերով,

3) Կանոնակարգի 20.2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«20.2. Ձև թիվ 32 հաշվետվությունը նախատեսված է շուկայում արժեթղթերով և ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման համար: Հաշվետվությունը բաղկացած է 16 աղյուսակներից: Հաշվետվության Աղյուսակներ 1-ից 16-ը լրացվում են համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի ապրիլի 22-ի թիվ 140-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, դրանց ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» կանոնակարգ 4/03-ի հաշվետվություն թիվ 6-ի համապատասխանաբար Աղյուսակներ 1-ից 16-ի լրացման հրահանգի:

Հաշվետու վարկային կազմակերպությունները սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունը չեն ներկայացնում ոչ օտարերկրյա ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց միջոցով և(կամ) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց հետ արժեթղթերով և ածանցյալ ֆինանսական գործիքներով կնքված գործարքների և մարման գործարքների համար:

Հաշվետվությունում լրացվում են հաշվետվության ներկայացման օրվան նախորդող օրվա ժամը 16:00-ից մինչև հաշվետվության ներկայացման օրվա ժամը 16:00-ն ընկած ժամանակահատվածում հաշվետու վարկային կազմակերպության կողմից կնքված գործարքների:»,

4) Կանոնակարգի 31.1-րդ կետի առաջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Թիվ 32 օրական հաշվետվությունը ներկայացվում է Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգով յուրաքանչյուր աշխատանքային օր մինչև ժամը 17:00-ը, իսկ համակարգի խափանման դեպքում, այն ներկայացվում է մագնիսական կամ էլեկտրոնային կրիչներով՝ մինչև հաջորդող աշխատանքային օրվա ժամը 09:30-ը:»,

5) Կանոնակարգի 31.1-րդ կետը «օրվա հաշվետվության մեջ բառերից հետո:» լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասություններով.

«Հաշվետվությունը (բացառությամբ 15-րդ և 16-րդ աղյուսակների) ներկայացվում է նաև ամսական կտրվածքով, որտեղ արտացոլվում են Կենտրոնական բանկ ներկայացված և հաշվետու ամսվա վերջին օրվա դրությամբ վերջնահաշվարկ չկատարված ածանցյալ ֆինանսական գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները: Ամսական հաշվետվությունը ներկայացնելիս հաշվետվության համարին ի լրումն անհրաժեշտ է լրացնել «m» տառը:

Սույն կետում նշված հաշվետվության չներկայացնելը հանդիսանում է հայտարարություն առ այն, որ հաշվետվությամբ նախատեսված գործարքներ բանկը չի իրականացրել:»,

6) Կանոնակարգի Հավելված 1-ով սահմանված Ձև թիվ 32 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն որոշման Հավելվածի (կցվում է):

 

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2017 թ. սեպտեմբերի 26

Երևան

 

 

Հավելված
Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2017 թվականի սեպտեմբերի 15-ի
թիվ 211-Ն որոշմամբ
«Ձև թիվ 32
(օրական, ամսական)

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

__________________________________________________________________

 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ԵՎ ԱԾԱՆՑՅԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Հաշվետու անձի անվանումը` _______________________________________________
Հաշվետու օր` ____________________________________________________________

 Աղյուսակ 1. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ԱՌՈՒՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշվին է գոր-ծարքը կնքվել

 Ում անունից է գործարքը կնքվել

Գոր-ծարքի կնքման ժամը

Գործարքի տեսակը (առք/վաճառք)

Արժե-թղթի դասը

Արժեթղթի տարբե-րակիչ ծածկա-գիրը

Թողարկողի ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը

Արժեթղթերի ծավալն անվանական արժեքով

Միա-վոր արժե-թղթի գինը

Քա-նակը

Ընդհա-նուր գու-մարը

Գոր-ծարքի արժույթի ISO կոդը

Արժեթղթի մինչև մարում եկամտաբե-րությունը

Գոր-ծարքի կնքման վայրը

Գոր-ծարքի կնքման ամսա-թիվը

Գործարքի կատար-ման ամսա-թիվը

Գոր-ծարքի մյուս կողմը

Միջ-նորդը

                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 2. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ՌԵՊՈ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշվին է գոր-ծարքը կնքվել

 Ում անունից է գոր-ծարքը կնքվել

Գոր-ծարքի նույնա-կանա-ցուցիչ համարը

Գոր-ծարքի կնքման ժամը

Գործարքի տեսակը (ռեպո/հակա-դարձ ռեպո)

Գոր-ծարքի բնույթը

Արժե-թղթի դասը

Արժե-թղթի տարբե-րակիչ ծած-կագիրը

Թողար-կողի ֆիրմային անվա-նումը, գտնվելու վայրը

Արժե-թղթերի ծավալն անվա-նական արժեքով

Քա-նակը

Ընդհա-նուր գու-մարը

Գոր-ծարքի արժույթի ISO կոդը

Տարեկան ռեպո (հակադարձ ռեպո) տոկոսա-դրույքը

Ռեպո/հ.ռեպո գործարքի մարման ամսաթիվը

Գոր-ծարքի կնքման վայրը

Գոր-ծարքի կնքման ամսա-թիվը

Գոր-ծարքի կատար-ման ամսա-թիվը

Փոփոխ-ված գոր-ծարքի ամսա-թիվը

Գոր-ծարքի մյուս կողմը

Միջ-նորդը

                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           
                                           

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 3. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՖՈՐՎԱՐԴ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Անվա-նումը (անուն ազգա-նու-նը, հայ-րանու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում անու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մարը

Գոր-ծար-քի տե-սա-կը (ֆոր-վարդ առք/ ֆոր-վարդ վա-ճառք)

Գոր-ծար-քի
բնույ-թը

Ֆոր-վար-դի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ISO կոդը

Ֆոր-վար-դի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ընդ-հա-նուր ծա-վալը

Միա-վոր ար-ժույթի փոխար-ժեքը

Ար-ժույ-թի (վճար-վելիք կամ ստաց-վելիք) ISO կոդը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թի-վը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թիվը

Վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի բնույ-թը

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մը

Գոր-ծարքի մյուս կողմի ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

Գործարքի մյուս կողմի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի եր-կիրը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարի ISO կոդը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրավի արժեքը

Գրավի արժեքի արժույթի ISO կոդը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքը

Գործի-քի վե-րա-գնահա-հատված արժեքի ISO կոդը

Գոր-ծարքի վե-րա-բեր-յալ տե-ղե-կու-թյուն-ները հար-կային մարմ-նին տրա-մա-դրե-լու հա-մա-ձայ-նու-թյունը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

 Աղյուսակ 4. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՖՅՈՒՉԵՐՍ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ժա-մը

Գոր-ծար-քի տե-սա-կը (Ֆյու-չերս առք/ Ֆյու-չերս վա-ճառք)

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Ֆյու-չերս-ների քա-նա-կը

Ֆյու-չեր-սի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ISO կոդը

Միա-վոր ար-ժույ-թի փոխ-ար-ժեքը

Մեկ ֆյու-չերսի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ընդ-հա-նուր ծա-վալը

Ընդ-հա-նուր գու-մա-րը

Ար-ժույ-
թի (վճար-վելիք կամ ստաց-վելիք) ISO կոդը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թիվը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թի-վը

Վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծարքի վերջ-ջնա-հաշ-վարկի բնույ-թը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ցված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարի ISO կոդը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի ISO կոդը

 

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծարքի վերա-բերյալ տեղեկու-թյուն-ները հար-կային մարմնին տրամա-դրելու համա-ձայնու-թյունը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 5. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ՖՈՐՎԱՐԴ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի տե-սակը (ֆոր-վարդ առք/ ֆոր-վարդ վա-ճառք)

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Ար-ժե-թղթի- դասը

Ար-ժե-թղթի տար-բե-րա-կիչ ծած-կա-գիրը

Թո-ղար-կո-ղի ֆիր-մա-յին ան-վա-նու-մը, գտ-նվե-լու վայ-րը

Ար-ժե-թղ-թե-րի ծա-վալն ան-վա-նա-կան ար-ժե-քով

Միա-վոր ար-ժե-թղ-թի գինը

Քա-նա-կը

Ընդ-հա-նուր գու-մա-րը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Ար-ժե-թղթի մինչև մա-րում եկա-մտա-բե-րու-թյու-նը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թի-վը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թի-վը

Վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի վեր-ջնա-հաշ-վար-կի բ-նույ-թը

Գոր-ծար-քի մյուս կողմը

Գոր-ծարքի մյուս կողմի ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի եր-կի-րը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարի ISO կոդը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի վե-րա-բեր-յալ տե-ղե-կու-թյուն-ները հար-կա-յին մարմ-նին տրա-մա-դրե-լու հա-մա-ձայ-նու-թյունը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 6. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ՖՅՈՒՉԵՐՍ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ժա-մը

Գոր-ծար-քի տե-սա-կը (ֆյու-չերս առք/ ֆյու-չերս վա-ճառք)

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Ֆյու-չերս-ների քա-նա-կը

Մեկ ֆյու-չերսի հիմ-քում ըն-կած ար-ժե-թղ-թերի քա-նակը

Ար-ժե-թղ-թի դա-սը

Ար-ժե-թղթի տար-բե-րա-կիչ ծած-կա-գիրը

Թո-ղար-կողի ֆիր-մային ան-վա-նու-մը, գտնվե-լու վայրը

Ար-ժե-թղ-թի ծա-վա-լը` ան-վա-նա-կան ար-ժե-քով

Միա-վոր ար-ժե-թղ-թի գինը

Ընդ-հա-նուր գու-մա-րը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Ար-ժե-թղթի մինչև մա-րում եկա-մտա-բե-րու-թյու-նը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թի-վը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թի-վը

Վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի բնույ-թը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարի ISO կոդը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի վե-րա-բեր-յալ տե-ղե-կու-թյուն-ները հար-կա-յին մարմ-նին տրա-մա-դրե-լու հա-մա-ձայ-նու-թյունը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 7. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ՖՈՐՎԱՐԴ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նունից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի տե-սա-կը (ֆոր-վարդ առք/ ֆոր-վարդ վա-ճառք)

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Ֆոր-վար-դի հիմ-քում ըն-կած ակ-տիվը

Միա-վոր ակ-տի-վի գինը

Քա-նա-կը

Ընդ-հա-նուր գու-մա-րը

Ար-ժույ-թի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թի-վը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թի-վը

Վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի վեր-ջնա-հաշ-վար-կի բ-նույ-թը

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մը

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ան-վա-նումը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նունը)

Գոր-ծար-քի մյուս կողմի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի մյուս կողմի երկի-րը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճարված/ ստացված նախնա-կան գու-մարի ISO կոդը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի վե-րա-բեր-յալ տե-ղե-կու-թյուն-ները հար-կա-յին մարմ-նին տրա-մա-դրե-լու հա-մա-ձայ-նու-թյունը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 8. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ՖՅՈՒՉԵՐՍ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ժամը

Գոր-ծար-քի տե-սա-կը (Ֆյու-չերս առք/ Ֆյու-չերս վա-ճառք)

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Ֆյու-չերս-ների քա-նա-կը

Մեկ ֆյու-չերսի հիմ-քում ըն-կած ակ-տի-վի քա-նա-կը

Ֆյու-չերսի հիմ-քում ըն-կած ակ-տի-վը

Միա-վոր ակ-տի-վի գինը

Ընդ-հա-նուր գու-մա-րը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թի-վը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թի-վը

Վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի բնույ-թը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարի ISO կոդը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի վե-րա-բեր-յալ տե-ղե-կու-թյուն-ները հար-կա-յին մարմ-նին տրա-մա-դրե-լու հա-մա-ձայ-նու-թյունը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

 Աղյուսակ 9 ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՕՊՑԻՈՆՆԵՐԻ ԱՌՔԻ/ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նունից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (ա-նուն ազ-գա-նունը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ժամը

Գոր-ծար-քի տե-սակը (օպ-ցիոն առք/ օպ-ցիոն վա-ճառք)

Օպ-ցիո-նի տե-սակը (գն-ման օպ-ցիոն/  վա-ճառ-քի օպ-ցիոն)

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Օպ-ցիո-նի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ISO կոդը

Մի-ա-վոր ար-ժույ-թի փոխ-ար-ժեքը

Ֆոր-վար-դի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ընդ-հա-նուր ծա-վալը (գու-մարը)

Ար-ժույթի (վճար-վելիք կամ ստաց-վելիք ) ISO կոդը

Օպցիոնի պար-գևա-վճարի

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թիվը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թիվը

Վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի բնույ-թը

Գոր-ծար-քի կնք-ման վայրը

Գոր-ծար-քի մյուս կողմը

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի եր-կիրը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գումա-րի ար-ժույթը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Օպ-ցիո-նի կա-տար-ման ձևը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի վե-րա-բե-րյալ տե-ղե-կու-թյուն-ները հար-կա-յին մարմ-նին տրա-մա-դրե-լու հա-մա-ձայ-նու-թյունը

Մե-ծու-թյու-նը

Ար-ժույ-թի ISO կոդը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

 Աղյուսակ 10 ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐՈՎ ՕՊՑԻՈՆՆԵՐԻ ԱՌՔԻ/ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (ա-նուն ազգա-նու-նը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մարը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ժամը

Գոր-ծար-քի տե-սակը (օպ-ցիոն առք/ օպ-ցիոն վա-ճառք)

Օպ-ցի-ոնի տե-սա-կը (գն-ման օպ-ցիոն/  վա-ճառ-քի օպ-ցիոն)

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Ար-ժե-թղթի դասը

Ար-ժե-թղթի տար-բե-րա-կիչ ծած-կա-գիրը

Թո-ղար-կողի ֆիր-մային ան-վա-նու-մը, գտնվե-լու վայրը

Ար-ժե-թղ-թե-րի ծա-վալն ան-վա-նա-կան ար-ժե-քով

Միա-վոր ար-ժե-թղ-թի գինը

Քա-նա-կը

Ընդ-հա-նուր գու-մա-րը

Ար-ժույ-թի ISO կոդը

Ար-ժե-թղթի մինչև մա-րում եկա-մտա-բե-րու-թյու-նը

Օպցիոնի պար-գևա-վճարի

Վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի բնույ-թը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թի-վը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թի-վը

Գոր-ծար-քի մյուս կողմը

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը)

Գոր-ծար-քի մյուս կողմի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի մյուս կողմի եր-կիրը

Գոր-ծար-քի կնք-ման վայրը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարի ար-ժույ-թը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյունը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի
ISO կոդը

Օպ-ցիո-նի կա-տար-ման ձևը

Գոր-ծիքի վե-րագնա-հատ-ված ար-ժեքը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի վե-րա-բե-րյալ տե-ղե-կու-թյուն-ները հար-կա-յին մարմ-նին տրա-մա-դրե-լու հա-մա-ձայ-նու-թյունը

Մե-ծու-թյու-նը

Ար-ժույ-թի ISO կոդը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 11 ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ԱՅԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐՈՎ ՕՊՑԻՈՆՆԵՐԻ ԱՌՔԻ/ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը
կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նունից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ժա-մը

Գոր-ծար-քի տե-սա-կը (օպ-ցիոն առք/ օպ-ցիոն վա-ճառք)

Օպ-ցիո-նի տե-սա-կը (գն-ման օպ-ցիոն/ վա-ճառ-քի օպ-ցիոն)

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Օպ-ցիո-նի հիմ-քում ըն-կած ակ-տիվը

Միա-վոր ակ-տի-վի գի-ը

Քա-նա-կը

Ընդ-հա-նուր գու-մա-րը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Օպցիոնի պար-գևա-վճարի

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թի-վը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թի-վը

Վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի բնույ-թը

Գոր-ծար-քի կնք-ման վայրը

Գոր-ծար-քի մյուս կողմը

Գոր-ծարքի մյուս կողմի ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի եր-կիրը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նական գու-մարի ար-
ժութը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Օպ-ցիո-նի կա-տար-ման ձևը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի վե-րա-բեր-յալ տե-ղե-կու-թյուն-ները հար-կա-յին մարմ-նին տրա-մա-դրե-լու հա-մա-ձայ-նու-թյունը

Մե-ծու-թյու-նը

Ար-ժույ-թի ISO կոդը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           
                                                                           

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 12. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՍՎՈՓ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Գոր-ծար-քի տե-սակը (ներ-գրավ-ման սվոփ / տրա-մադր-ման սվոփ )

Սվո-փի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ISO կոդը

Սփոթ փոխ-ար-ժեքը

Ֆոր-վարդ (գոր-ծար-քի մար-ման) փոխ-ար-ժեքը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Սփոթ գործար-քի ըն-թացքում փոխա-նակվող արժույթ-ների ծավալը

Ֆորվարդ գործարքի ընթացքում փոխանակվող արժույթների ծավալը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թի-վը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թի-վը

Սփոթ գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Ֆոր-վար-դի վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի-բնույ-թը

Գոր-ծար-քի կնք-ման վայրը

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մը

Գոր-ծարքի մյուս կողմի ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

Գոր-ծար-քի մյուս կողմի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի մյուս կողմի եր-կիրը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարի ար-ժույ-թը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Գոր-ծիքի վե-գրա-նա-հատ-ված ար-ժեքը

Գոր-ծի-քի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի վե-րա-բեր-յալ տե-ղե-կու-թյուն-ները հար-կային մարմ-նին տրա-մա-դրե-լու հա-մա-ձայ-նու-թյունը

Սվո-փի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ծա-վա-լը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ծա-վա-լը

Սվոփի հիմ-քում ընկած ար-ժույթի ծավա-լը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ծա-վալը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1

                                                                       

2

                                                                       

                                                                       
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         


Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 13. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՍՎՈՓ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Գոր-ծարքի տե-սակը (ներ-գրավ-ման սվոփ /  տրա-մադր-ման սվոփ)

Սվո-փի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ISO կոդը

Սփոթ փոխ-ար-ժեքը

Ֆոր-վարդ (մար-ման) փոխ-ար-ժեքը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Ներ-գրավ-ված ար-ժույ-թի հա-մար վճար-վող տա-րե-կան տո-կո-սա-դրույք

Տրա-մա-դր-ված ար-ժույ-թի հա-մար ստաց-վող տա-րե-կան տո-կո-սա-դրույք

Սփոթ գործար-քի ըն-թացքում փոխա-նակվող արժույթ-ների ծավալը

Ֆորվարդ գործարքի ընթաց-քում փո-խանակ-վող արժույթ-ների գումարը (ծավալը)

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թի-վը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թիվը

Սփոթ գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Ֆոր-վար-դի վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թի-վը

Գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի բնույ-թը

Գոր-ծար-քի կնք-ման վայրը

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մը

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ան-վա-նումը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նունը)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի եր-կի-րը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/  ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարի ար-ժույ-թը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծարքի վերա-բերյալ տեղե-կություն-ները հար-կային մարմ-նին տրա-մադրե-լու հա-մա-ձայնու-թյունը

Սվո-փի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ծա-վա-լը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ծա-վա-լը

Սվո-փի հիմ-քում ըն-կած ար-ժույ-թի ծա-վալը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ծա-վա-լը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

                                                                             

1

                                                                           

2

                                                                           

                                                                           
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

 Աղյուսակ 14. ԻՐ ԿԱՄ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴԻ ՀԱՇՎԻՆ (ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԵՎ ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ) ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԱՅԻՆ ՍՎՈՓ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Սվոփի հիմ-քում ընկած ար-ժույթի ծավա-լը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Վճար-վող տո-կո-սա-դրույք

Ստաց-վող տոկո-սա-դրույք

Վճար-վող տո-կո-սա-դրույ-քի վճար-ման պար-բե-րա-կա-նու-թյունը

Ստաց-վող տոկո-սա-դրույ-քի վճար-ման պար-բերա-կա-նու-թյունը

Լո-ղա-ցող տո-կո-սա-դրույ-քի վե-րա-գնա-նշ-ման հա-ճա-խա-կա-նու-թյունը

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թիվը

Փո-փոխ-ված գոր-ծար-քի ամ-սա-թի-վը

Սփոթ գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թիվը

Ֆոր-վար-դի վերջ-նա-հաշ-վար-կի ի-րա-կա-նաց-ման ամ-սա-թի-վը

Գոր-ծար-քի վերջ-նա-հաշ-վար-կի բնույ-թը

Գոր-ծար-քի կնք-ման վայրը

Գոր-ծար-քի մյուս կողմը

Գոր-ծարքի մյուս կողմի ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

Գոր-ծար-քի մյուս կողմի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծարքի մյուս կողմի երկիրը

Միջ-նոր-դը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարը

Վճար-ված/ ստաց-ված նախ-նա-կան գու-մարի ար-ժույթը

Գրա-վի առ-կա-յու-թյու-նը

Գրա-վի ար-ժեքը

Գրա-վի ար-ժեքի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Գոր-ծիքի վերա-գնա-հատ-ված արժե-քը

Գոր-ծիքի վե-րա-գնա-հատ-ված ար-ժեքի ISO կոդը

Գոր-ծարքի վերա-բերյալ տեղե-կու-թյուն-ները հար-կային մարմ-նին տրա-մա-դրելու համա-ձայնու-թյունը

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 15. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ՓՈԽԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

 Ում ա-նու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գն-վող/ վա-ճառ-վող ար-ժույ-թի ISO կոդը

Գոր-ծար-քի ար-ժույ-թի ISO կոդը

Բաց-ման (վե-րա-կնք-ման) փոխ-ար-ժեքը

Կա-տար-ման փոխ-ար-ժեքը

Գործարքի ընդհա-նուր ծա-վալը (գոր-ծարքի ար-ժույթով)

Օ-գու-տը (ե-կա-մու-տը)/ կո-րուս-տը(ծախ-սը)

Գոր-ծար-քի կնք-ման (վե-րա-կնք-ման) ամ-սաթի-վը

Գոր-ծար-քի կա-տար-ման (փակ-ման) ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Գոր-ծար-քի մյուս կողմը

Գոր-ծարքի մյուս կողմի ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը, հայ-րա-նունը)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի եր-կի-րը

Միջ-նոր-դը

Գործարքի վերաբերյալ տեղեկությունները հարկային մարմնին տրամադրելու համաձայնությունը

Բաց-ման փոխ-ար-ժե-քով

Կա-տար-ման փոխ-ար-ժե-քով

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

                                             

2

                                             

                                             
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________

Աղյուսակ 16. ԻՐ ԱՆՈՒՆԻՑ ԵՎ ԻՐ ՀԱՇՎԻՆ ԳՆԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

N

Ում հաշ-վին է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նու-մը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Ում ա-նու-նից է գոր-ծար-քը կնք-վել

Ան-վա-նումը (անուն ազգա-նունը)

ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի նույ-նա-կա-նա-ցու-ցիչ հա-մա-րը

Գոր-ծար-քի ա-ռար-կա հան-դի-սա-ցող ակ-տի-վի տե-սա-կը

Ար-ժե-թղ-թի դա-սը

Ար-ժե-թղթի տար-բե-րա-կիչ ծած-կա-գիրը

Թո-ղար-կողի ֆիր-մա-յին ան-վա-նումը, գտնվե-լու վայրը

Գոր-ծար-քի ա-ռար-կա հան-դի-սացող ակ-տիվի ձեռք-բեր-ման (բաց-ման) գինը

 Բաց-ման գնի ար-ժույ-թի ISO կոդ

Գործար-քի առար-կա հան-դիսացող ակտիվի վաճառքի (փակման) գինը

Փակ-ման գնի ար-ժույ-թի ISO կոդ

Գոր-ծար-քի ա-ռար-կա հան-դի-սա-ցող ակ-տի-վի քա-նա-կը (առ-կա-յու-թյան դեպ-քում)

Գործարքի ընդհա-նուր ծա-վալը

Օգու-տը (ե-կամու-տը)/ կո-րուստը(ծախսը)

Գոր-ծար-քի կնք-ման ամ-սա-թի-վը

Գոր-ծար-քի փակ-ման ամ-սա-թիվը

Գոր-ծար-քի բնույ-թը

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մը

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ան-վա-նումը (ա-նուն ազ-գա-նու-նը, հայ-րա-նունը)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի ՀՎՀՀ (ՀԾՀ)

Գոր-ծար-քի մյուս կող-մի եր-կիրը

Միջ-նոր-դը

Գոր-ծարքի վերա-բերյալ տեղե-կու-թյուն-ները հար-կային մարմ-նին տրա-մա-դրելու համա-ձայնու-թյունը

Բաց-ման գնով

Փակ-ման գնով

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

                                                       

2

                                                       

                                                       
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

Հաշվետու անձի գործադիր տնօրեն

Կ.Տ.

______________

Գլխավոր հաշվապահ՝

______________