Համարը 
թիվ 298-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.02.01/3(606) Հոդ.20
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.2017
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.02.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

22 հունվարի 2018 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05018016

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

26 դեկտեմբերի 2017 թ.

թիվ 298-Ն


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» Կանոնակարգ 15-ը համապատասխանեցնել Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներում իրականացված փոփոխություններին,

հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածը,

ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» և «իա» կետերով, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մարտի 3-ի ««Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին» թիվ 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ում (այսուհետ` Կանոնակարգ) կատարել հետևյալ լրացումներն ու փոփոխությունները.

1) Կանոնակարգի 11-րդ կետում.

ա. «առևտրական նպատակով պահվող» բառերը փոխարինել «շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող» բառերով,

բ. «վաճառքի համար մատչելի» բառերը փոխարինել «իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող» բառերով,

2) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվությունում «վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ» բառերը՝ դրանց համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվներ» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով,

3) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվությունում «մինչև մարման ժամկետը պահվող» բառերը՝ դրանց համապատասխան հոլովաձևերով փոխարինել «ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձևերով,

4) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 12-րդ բաժինը 12810-րդ տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր ենթաբաժիններով.

 

«

129

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ

 

1290

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված ֆինանսական կազմակերպություններին

   

12900

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված բանկերին

   

12901

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված վարկային կազմակերպություններին

   

12902

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված ներդրումային ընկերություններին

   

12903

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ տրված ապահովագրական ընկերություններին

   

12904

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

       
 

1291

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց

   

12910

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ տրված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

   

12911

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

   

12912

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված հիմնարկներին

   

12913

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

   

12914

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

   

12915

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված ֆիզիկական անձանց

   

12916

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված անհատ ձեռնարկատերերին

   

12917

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող վարկեր և փոխառություններ՝ տրված այլ անձանց

       
 

1292

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

   

12920

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ բանկերի գծով

     

12921

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ վարկային կազմակերպությունների գծով

   

12902

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ ներդրումային ընկերությունների գծով

   

12923

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ ապահովագրական ընկերությունների գծով

   

12924

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

       
 

1293

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

   

12930

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

   

12931

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

   

12932

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ հիմնարկների գծով

   

12933

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

   

12934

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

   

12935

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ ֆիզիկական անձանց գծով

   

12936

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

   

12937

Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող այլ պահանջի իրավունքներ տրված այլ անձանց գծով

»,

 

5) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 13-րդ բաժինը 13710-րդ տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր ենթաբաժիններով.

 

«

138

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ

 

1380

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված ֆինանսական կազմակերպություններին

   

13800

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված բանկերին

   

13801

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված վարկային կազմակերպություններին

   

13802

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված ներդրումային ընկերություններին

   

13803

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված ապահովագրական ընկերություններին

   

13804

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

       
 

1381

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց

   

13810

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

   

13811

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

   

13812

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված հիմնարկներին

   

13813

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

   

13814

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

   

13815

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված ֆիզիկական անձանց

   

13816

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված անհատ ձեռնարկատերերին

   

13817

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող վարկեր և փոխառություններ տրված այլ անձանց

       
 

1382

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

   

13820

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ բանկերի գծով

   

13821

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ վարկային կազմակերպությունների գծով

   

13802

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ ներդրումային ընկերությունների գծով

   

13823

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ ապահովագրական ընկերությունների գծով

   

13824

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

       
 

1383

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

   

13830

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

   

13831

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

   

13832

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ հիմնարկների գծով

   

13833

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

   

13834

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

   

13835

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ ֆիզիկական անձանց գծով

   

13836

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

   

13837

Իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող այլ պահանջի իրավունքներ տրված այլ անձանց գծով

»,

 

6) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 14-րդ բաժնի անվանումը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«

14 Ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

»,

 

7) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 186-րդ ենթաբաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«

186

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 

1860

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիք գումարներ

   

18600

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիք պարգևավճարներ

   

18601

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիք այլ գումարներ

»,

 

8) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվությունից հանել 19116-րդ «Կանխավճարներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով» տողը և 19117-րդ «Գերավճարներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով» տողը,

9) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 192-րդ ենթաբաժնի անվանումից հանել «ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից» բառերը,

10) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 192-րդ ենթաբաժինը 19220-րդ տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր ենթաբաժիններով.

 

«
      
 

1923

Ասոցիացված կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19230

Ասոցիացված բանկերում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19231

Ասոցիացված վարկային կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19232

Ասոցիացված ներդրումային ընկերություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19233

Ասոցիացված ապահովագրական ընկերություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19234

Ասոցիացված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19235

Ասոցիացված այլ կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

       
 

1924

Դուստր կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19240

Դուստր բանկերում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19241

Դուստր վարկային կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19242

Դուստր ներդրումային ընկերություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19243

Դուստր ապահովագրական ընկերություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19244

Դուստր այլ ֆինանսական կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19245

Դուստր այլ կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

       
 

19252

Համատեղ վերահսկվող միավորներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

   

19250

Համատեղ վերահսկվող միավորներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

»,

11) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 20-րդ բաժնի անվանման մեջ «Ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ» բառերը փոխարինել «Ներդրումներ» բառով,

12) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 20-րդ բաժինը 20105-րդ տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր ենթաբաժիններով.

 

«

202

Ասոցիացված և դուստր կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 

2020

Ասոցիացված կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20000

Ասոցիացված բանկերում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20001

Ասոցիացված վարկային կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20002

Ասոցիացված ներդրումային ընկերություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20003

Ասոցիացված ապահովագրական ընկերություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20004

Ասոցիացված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20005

Ասոցիացված այլ կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

       
 

2021

Դուստր կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20210

Դուստր բանկերում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20211

Դուստր վարկային կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20212

Դուստր ներդրումային ընկերություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20213

Դուստր ապահովագրական ընկերություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20214

Դուստր այլ ֆինանսական կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20215

Դուստր այլ կազմակերպություններում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

       
 

2022

Համատեղ վերահսկվող միավորներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

   

20220

Համատեղ վերահսկվող միավորներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

       

203

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ

 

2030

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ

   

20300

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

   

20301

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

   

20302

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

   

20303

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

   

20304

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

   

20305

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում բաժնեմասնակցության մեթոդով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ կազմակերպությունների գծով

»,

13) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 22-րդ բաժինը 22313-րդ տողից հետո լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ 224-րդ «Գուդվիլ» ենթաբաժնով.

 

«

224

Գուդվիլ

 

2240

Գուդվիլ

   

22400

Գուդվիլ

 

2241

Գուդվիլի արժեզրկում

   

22410

Գուդվիլի արժեզրկում

»,

14) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 23-րդ բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«

23 Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

230

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

 

2300

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

   

23000

Հողամասեր

   

23001

Շենքեր և շինություններ

   

23002

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ

   
 

«2301

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվների կուտակված արժեզրկում

   

23010

Հողամասերի կուտակված արժեզրկում

   

23011

Շենքերի և շինությունների կուտակված արժեզրկում

   

23012

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների կուտակված արժեզրկում

   

231

Գույքի բռնագանձման արդյունքում առաջացած վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

 

2310

Գույքի բռնագանձման արդյունքում առաջացած վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

   

23100

Հողամասեր

   

23101

Շենքեր և շինություններ

   

23102

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվներ

     
 

2311

Գույքի բռնագանձման արդյունքում առաջացած վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվների կուտակված արժեզրկում

   

23110

Հողամասերի կուտակված արժեզրկում

   

23111

Շենքերի և շինությունների կուտակված արժեզրկում

   

23112

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների կուտակված արժեզրկում

»,

15) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 250-րդ ենթաբաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«

250

Պաշարներ

 

2500

Պաշարներ

   

25000

Պաշարներ

     
 

2501

Գույքի բռնագանձման արդյունքում առաջացած պաշարներ

   

25010

Գույքի բռնագանձման արդյունքում առաջացած պաշարներ

»,

16) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվությունից հանել 253-րդ «Բռնագանձված գրավ» ենթաբաժինն իր համապատասխան տողերով,

17) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 3700-րդ տողում «ավանդային սերտիֆիկատներ» բառերը փոխարինել «արժեթղթեր» բառով,

18) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 392-րդ «Ներքին և արտաքին կրեդիտորական պարտքեր» ենթաբաժինը 39230-րդ տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողերով.

 

«
  

3924

Կրեդիտորական պարտքեր բաժնային արժեթղթերի հետգնման գծով

   

39240

Կրեդիտորական պարտքեր բաժնային արժեթղթերի հետգնման գծով

»,

19) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 420-րդ «Պահուստներ» ենթաբաժինը 42000 տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողերով.

 

«
 

4201

Պայմանական պարտավորությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ

    

42010

Պայմանական պարտավորությունների գծով հնարավոր կորուստների պահուստ

»,

20) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 511-րդ «Չվճարված կապիտալ» ենթաբաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«

511

Չվճարված կապիտալ

 

5110

Չվճարված բաժնետոմսեր

   

51100

Չվճարված սովորական բաժնետոմսեր՝ անվանական արժեքով

   

51101

Չվճարված սովորական բաժնետոմսեր՝ անվանական արժեքը գերազանցող չափով

   

51102

Չվճարված արտոնյալ բաժնետոմսեր՝ անվանական արժեքով

   

51103

Չվճարված արտոնյալ բաժնետոմսեր՝ անվանական արժեքը գերազանցող չափով

       
 

5111

Չվճարված բաժնեմասեր և փայամասնակցություններ

   

51110

Չվճարված բաժնեմասեր՝ անվանական արժեքով

   

51111

Չվճարված բաժնեմասեր՝ անվանական արժեքը գերազանցող չափով

   

51112

Չվճարված փայամասնակցություններ՝ անվանական արժեքով

   

51113

Չվճարված փայամասնակցություններ՝ անվանական արժեքը գերազանցող չափով

»,

21) Կանոնակարգի Ձև թիվ 1 հաշվետվության 81-րդ բաժինը 81301-րդ տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողերով.

 

«

814

Ապահովագրության պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարներ

 

8140

Կազմակերպության կողմից կնքված ապահովագրական պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարներ

   

81400

Կազմակերպության կողմից կնքված ապահովագրական պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարներ

 

8141

Հաճախորդի կողմից կնքված ապահովագրական պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարներ

   

81410

Ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից կնքված ապահովագրական պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարներ

   

81411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային, ոչ առևտրային կազմակերպությունների և հիմնարկների կողմից կնքված ապահովագրական պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարներ

   

81412

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնակատերերի կողմից կնքված ապահովագրական պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարներ

   

81413

Այլ անձանց կողմից կնքված ապահովագրական պայմանագրերով նախատեսված ապահովագրական գումարներ

»,

22) Ձև թիվ 5 հաշվետվության 3.14-րդ կետում «Առևտրային նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների» բառերը փոխարինել «Շահույթ/վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող և իրական արժեքով՝ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքի միջոցով չափվող ֆինանսական ակտիվների» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2017 թ. դեկտեմբերի 28

Երևան