Համարը 
N 15-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.03.17/8(282) Հոդ.79
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
15.01.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.01.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.03.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/05-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 փետրվարի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008061

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

15 հունվարի 2008 թ.
ք. Երևան

  N 15-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ, ՆՐԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԹԵՄԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/05-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ և 4-րդ մասերը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 50-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 104-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 114-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ կետը, 179-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետը, 184-րդ հոդվածի 1-ին մասը և 221-րդ հոդվածի 4-րդ մասը և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

(նախաբանը փոփ. 02.05.11 թիվ 118-Ն)

1. Հաստատել «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը համաձայն Հավելվածի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 4/05):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը» հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշման 15-րդ բաժինը, 147.1-րդ կետը և 58.1-3 (ա) ձևը:

(3-րդ կետը լրաց. 02.05.11 թիվ 118-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2008 թ. հունվարի 23
Երևան

 

 

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի հունվարի 15-ի
թիվ 15-Ն որոշման

 

«ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՒ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ»

 

ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 4/05

 

ԳԼՈՒԽ 1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնադրվող կամ գործող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի (այսուհետ` օպերատոր), Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարներին ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորման, մասնագիտական համապատասխանության չափանիշների ստուգման, գրանցման կարգը, մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը, ինչպես նաև կարգավորում է այդ հարցերի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերություններ:

2. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների կամ նրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման վերաբերյալ տեղեկանքները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ինտերնետային կայքում նախատեսված համակարգի միջոցով, առցանց ռեժիմով տվյալները հայերենով մուտքագրելով և սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը ամրակցելով համակարգում նշված դաշտում՝ տվյալ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների միջնորդագրերը հաստատելու իրավասություն ունեցող պատասխանատու աշխատակցին Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված մուտքի տվյալների (անվան և ծածկագրի) միջոցով:

3. Նոր ստեղծվող ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագրերը և տվյալ գործընթացի շրջանակներում սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը ներկայացվում են էլեկտրոնային կրիչով, ընդ որում, ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկանքները ներկայացվում են էքսել (excel) ֆորմատով, իսկ սույն կետում նշված մյուս փաստաթղթերը «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով:

4. Ոչ հայերեն փաստաթղթերը ներկայացվում են իրավասու մարմնի կողմից հաստատված կամ նոտարական կարգով վավերացված հայերեն թարգմանության հետ, ընդ որում հայերեն և ոչ հայերեն փաստաթղթերի միջև հակասության կամ անհամապատասխանության դեպքում առաջնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:

5. Սույն կանոնակարգով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև ի լրումն ներկայացվող փաստաթղթերն ու տեղեկությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում կից միջնորդագրերով (դիմումներով)՝ ստորագրված կառավարման իրավասու մարմնի կողմից: Ընդ որում, սույն կետում նշված միջնորդագրերը (դիմումները) էլեկտրոնային եղանակով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու դեպքում դրանք պետք է ներկայացվեն «Փի-ԴԻ-Էֆ» ֆորմատով, իսկ ֆայլի անվանումը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը.

 

Դիմող ընկերության անվանումը

գծիկ

Փաստաթղթի տեսակը

գծիկ

Փաստաթղթի բովանդակությունը (12 նիշի սահմաններում)

գծիկ

ամսաթիվ` օօաատտ ֆորմատով

կետ

ֆայլի

ընդլայնումը

 

օրինակ

 

ԱԲԳ

_

միջնորդագիր

_

Կանոնադր. փոփ

_

250913

.

pdf

 

6. (կետն ուժը կորցրել է 02.02.18 թիվ 11-Ն)

7. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության Օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ, 58-րդ հոդվածի 1-ին, 114-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ, 179-րդ հոդվածի 1-ին մասերով սահմանված հետևյալ անձինք, իսկ այդ անձանց գործառույթների պատվիրակման դեպքում այն անձը կամ անձինք, որոնք պատասխանատվություն են կրում պատվիրակված գործառույթների իրականացման համար պետք է ունենան սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով ստացված որակավորում.

1) ներդրումային ընկերության տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները, մասնաճյուղի տնօրենը,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, գլխավոր հաշվապահը և նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը և անդամները,

3) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող կամ նման ծառայություններ մատուցելու առաջարկությամբ հանդես եկող ֆիզիկական անձը,

4) բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը,

5) օպերատորի դիտորդ խորհրդի անդամները, գործադիր մարմնի անդամը (այդ թվում` գործադիր մարմնի ղեկավարը և գործադիր տնօրենի տեղակալը), վերահսկող ծառայության ղեկավարը և անդամը, կարգապահական հանձնաժողովի նախագահը կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը,

6) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի դիտորդ խորհրդի անդամները, գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները (այդ թվում` գործադիր տնօրենի տեղակալը) և վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարը և անդամները կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը և անդամները:

8. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության Օրենքի 50-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ, 58-րդ հոդվածի 1-ին, 114-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ, 179-րդ հոդվածի 1-ին մասերով սահմանված հետևյալ անձանց վրա չի տարածվում սույն կանոնակարգով սահմանված որակավորում ունենալու պահանջը.

1) ներդրումային ընկերության (մասնաճյուղի), օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի կառուցվածքային ստորաբաժանումների (դեպարտամենտի, վարչության, բաժնի, խմբի կամ այլ միավորի) ղեկավարները,

2) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներկայացուցչության ղեկավարը,

3) բանկի խորհրդի նախագահը, նրա տեղակալը և խորհրդի անդամները, գործադիր տնօրենը, նրա տեղակալները (բացառությամբ, եթե գործադիր տնօրենը կամ նրա տեղակալը հանդիսանում են ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար), գլխավոր հաշվապահը, նրա տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը, նրա անդամները, բանկի տնօրինության անդամները, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի խորհրդի սահմանած չափանիշներով հիմնավորված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի կարծիքով որևէ կերպ բանկի հիմնական գործունեության հետ կապված կամ գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո աշխատող կամ բանկի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ ազդեցություն ունեցող աշխատակիցները: Սույն ենթակետով նշված անձինք որակավորվում են` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի ապրիլի 12-ի «Բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի գրանցումն ու լիցենզավորումը, բանկերի մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, բանկերի և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի ղեկավարների որակավորումը և գրանցումը» կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին» թիվ 145-Ն որոշման:

9. Սույն կանոնակարգով նախատեսված որակավորման վկայականներին հավասարեցվում են սույն կանոնակարգի 3-րդ գլխով նախատեսված որակավորումները, դիպլոմները կամ հավաստագրերը:

10. Սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկի կամ որակավորող կազմակերպության կողմից տրամադրված համապատասխան որակավորումը ստացած են համարվում նաև սույն կանոնակարգի Հավելված 3-ով սահմանված միջազգային հեղինակավոր կազմակերպություններում վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն 1 տարի աշխատած, գրանցման գործընթացում գտնվող այն անձինք, ովքեր դրանցում ստանձնել են որակավորման ենթակա պաշտոնին համանման պաշտոնի պարտականություններ և (կամ) զբաղեցրել նմանատիպ պաշտոններ:

(10-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

11. Կենտրոնական բանկում անցկացվող որակավորման քննություններին մասնակցելու և համապատասխան որակավորման վկայական ստանալու համար անհրաժեշտ է ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդրությունը, որում թեկնածուն նախատեսում է զբաղեցնել տվյալ որակավորմանը համապատասխան պաշտոն:

(11-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 2

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

12. Սույն կանոնակարգում օգտագործված հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունը.

1) Կենտրոնական բանկ` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

2) (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 353-Ն)

3) հանձնաժողով` Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

4) (ենթակետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 353-Ն)

5) ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար` անձ, որն առանց տվյալ ղեկավարի պաշտոնում Կենտրոնական բանկում գրանցման իրականացնում է այդ ղեկավարի պարտականությունները:

6) հանրային ծառայությունների համարանիշ՝ Հայաստանի Հանրապետության կողմից անձին տրամադրված հանրային ծառայությունների համարանիշ, սոցիալական ապահովության քարտի համար, հանրային ծառայության համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքի համար,

7) անձնագրի տվյալներ՝ անձնագրի սերիան և համարը, իսկ անձնագրի բացակայության դեպքում՝ անձը հաստատող այլ փաստաթղթի համարը:

8) ֆինասնական վիճակի վատթարացում` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի ««Ներդրումային ընկերությունների գրանցումն ու լիցենզավորումը, ներդրումային ընկերությունների և օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների գրանցումը, ներդրումային ընկերությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, ներդրումային ընկերությունների կողմից ներկայացվող գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները, բանկի, վարկային կազմակերպության կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման մասին տեղեկացումը» Կանոնակարգ 4/01-ը հաստատելու մասին» թիվ 16-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգ 4/01-ով սահմանված դեպքերից որևէ մեկը:

9) «Բարձրագույն կրթություն ունեցող անձ»՝ անձ, որն ավարտել է Հայաստանի Հանրապետության կամ օտարերկրյա պետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություն կամ ստացել է Հայաստանի Հանրապետության կամ միջազգային ճանաչում ունեցող ֆինանսական ոլորտի մասնագիտական որակավորման վկայական:

10) «որակավորող կազմակերպություն»՝ Կենտրոնական բանկի կողմից ընտրված կազմակերպություն, որն իրականացնում է ղեկավարների որակավորման ստուգում:

(12-րդ կետը փոփ., լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

13. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

ԳԼՈՒԽ 3

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ՏՐՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԸ ԿԱՄ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԸ

(վերնագիրը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

14. Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով որակավորման վկայական է տրամադրվում որոշակի պաշտոնում գրանցված այն ղեկավարին, որն ունի սույն կետի աղյուսակում նշված, տվյալ պաշտոնին համապատասխան որակավորում, դիպլոմ կամ հավաստագիր.

 

Պաշտոն

Որակավորում, դիպլոմ կամ հավաստագիր

1. Ներդրումային ընկերության ղեկավարներ, այդ թվում`

1.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) որակավորում կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ.

1.2 մասնաճյուղի տնօրեն

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) որակավորում կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ.

1.3 ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավար

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ կամ ՍԻ-ԱՅ-ԷՅ (CIA) որակավորում կամ ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ.

1.4 ներքին աուդիտի անդամ, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամ

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ կամ ՍԻ-ԱՅ-ԷՅ (CIA) որակավորում կամ ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ.

1.5 գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ կամ ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ

2. Բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ.

3. Օպերատորի ղեկավար, այդ թվում`

3.1 գործադիր մարմնի ղեկավար և անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) որակավորում կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ.

3.2 կարգապահական հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) որակավորում կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ.

3.3 վերահսկող ծառայության կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ կամ ՍԻ-ԱՅ-ԷՅ (CIA) որակավորում կամ ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ.

4. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար, այդ թվում`

4.1 գործադիր մարմնի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար, և անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակներ կամ ԷՖ-ԱՌ-ԷՄ (FRM) որակավորում կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ.

4.2 վերստուգող հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ

ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ կամ ՍԻ-ԱՅ-ԷՅ (CIA) որակավորում կամ ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ.

5. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձ

ՍԻ-ԷՖ-ԷՅ (CFA) որակավորման 2 մակարդակ կամ ԷՅ-ՍԻ-ՍԻ-ԷՅ (ACCA) որակավորման F1-F9 մակարդակներ.

 

ԳԼՈՒԽ 4

 

ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

15. Կենտրոնական բանկում հարցազրույցի միջոցով որակավորման ստուգումն անցնում են ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի անդամի պաշտոններում աշխատելու համար դիմող թեկնածուները:

(15-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

16. Հարցազրույցն (բացառությամբ` լրացուցիչ հարցազրույցի) իրականացվում է խորհրդի անդամի` Կենտրոնական բանկի կողմից գրանցման գործընթացում, որին խորհրդի անդամի մասնակցության համար ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերությունը, օպերատորը, Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում միջնորդագիր և տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի համապատասխանաբար Հավելված 7-ի և Հավելված 1-ի:

17. Կենտրոնական բանկը ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի անդամների որակավորման ստուգման համար հարցազրույցի անցկացման օրվանից առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ թեկնածուին տեղեկացնում է հարցազրույցի անցկացման օրվա վերաբերյալ:

18. Հարցազրույցի ժամանակ ստուգվում են թեկնածուի գիտելիքները սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ով սահմանված` ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում:

19. Հարցազրույցի արդյունքներով ընդունվում է որոշում` սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ով սահմանված` ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի անդամի թեկնածուների գիտելիքների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

(19-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

20. Խորհրդի անդամի թեկնածուի գիտելիքների համապատասխանության վերաբերյալ որոշումը կարող է կայացվել նաև առանց խորհրդի անդամի թեկնածուին հարցազրույցի հրավիրելու:

(20-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

21. Խորհրդի անդամի թեկնածուի գիտելիքների համապատասխանության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում նշված անձը համարվում է խորհրդի անդամի որակավորում ստացած:

(21-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

22. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի անդամի որակավորումը տրվում է մինչև տվյալ կազմակերպությունում նրանց պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը:

23. Որակավորում ստացած ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի նախագահը և խորհրդի անդամը իրենց պաշտոնավարման ընթացքում Կենտրոնական բանկի կողմից կարող են որակավորման ստուգման նպատակով հրավիրվել լրացուցիչ հարցազրույցի Կենտրոնական բանկ:

(23-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

24. Լրացուցիչ հարցազրույցը կարող է իրականացվել ոչ հաճախ, քան երեք տարին մեկ անգամ, որի մասին ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան տեղեկացվում է առնվազն 30 օր առաջ:

25. Լրացուցիչ հարցազրույցն անցկացվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ով սահմանված` ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում:

26. Լրացուցիչ հարցազրույցի արդյունքներով ընդունվում է որոշում` սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ով սահմանված` ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի անդամներին վերաբերող թեմաների շրջանակներում ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի անդամների գիտելիքների համապատասխանության կամ անհամապատասխանության վերաբերյալ:

(26-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

27. Խորհրդի անդամի գիտելիքների անհամապատասխանության վերաբերյալ որոշման ընդունման դեպքում, ինչպես նաև սույն գլխով սահմանված կարգով լրացուցիչ հարցազրույցին անհարգելի պատճառներով չներկայանալու դեպքում այդ անձինք համարվում են որակավորում չունեցող:

(27-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

28. Օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահը գրանցվում է` համաձայն սույն գլխի:

28.1 Այն դեպքում, երբ օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավարը, գործադիր տնօրենի տեղակալը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարը, գործադիր տնօրենի տեղակալը ունի վերջին 5 տարում օպերատորում կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում ղեկավար պաշտոնում աշխատելու առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, նրա որակավորումն իրականացվում է՝ համաձայն սույն գլխի:

(28.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 5

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

(վերնագիրը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

29. Որակավորման ստուգում անցնելու նպատակով Կենտրոնական բանկում համապատասխան ֆինանսական կազմակերպության միջնորդությամբ քննություն են հանձնում ստորև նշված պաշտոններում աշխատելու համար Կենտրոնական բանկ գրանցման դիմած թեկնածուները՝

1) ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները, գործադիր տնօրենի տեղակալը, ներքին աուդիտի ղեկավարը,

3) ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահը,

4) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը,

5) օպերատորի գործադիր մարմնի անդամները (այդ թվում` գործադիր մարմնի ղեկավարը և գործադիր տնօրենի տեղակալը), վերահսկող ծառայության ղեկավարը կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը (բացառությամբ սույն կանոնակարգի 28.1-ին կետով նախատեսված դեպքի),

6) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարը և անդամները (այդ թվում` գործադիր տնօրենի տեղակալը), վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարը կամ նման այլ մարմինների ղեկավարը (բացառությամբ սույն կանոնակարգի 28.1-ին կետով նախատեսված դեպքի)։

(29-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

29.1. Որակավորման ստուգում անցնելու նպատակով որակավորող կազմակերպությունում որակավորման քննություն են հանձնում ստորև նշված պաշտոններում աշխատելու համար դիմող թեկնածուները՝

1) ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի անդամները, մասնաճյուղի տնօրենը,

2) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամները,

3) ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի տեղակալը,

4) օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը,

5) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձը,

6) բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը,

7) օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամները,

8) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերստուգող հանձնաժողովի անդամները:

(29.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

29.2. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից ղեկավարի գրանցման միջնորդագիրը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո ղեկավարի թեկնածուն 15-օրյա ժամկետում անցնում է որակավորման ստուգում, ընդ որում, Կենտրոնական բանկը նախապես թեկնածուին տեղեկացնում է քննության ստույգ օրվա մասին: Բացասական արդյունք ապահոված թեկնածուները 15-օրյա ժամկետում կրկին կարող են մասնակցել քննությանը:

(29.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

29.3. Որակավորող կազմակերպությունների ցանկը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում:

(29.3-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

29.4. Այն դեպքում, երբ ղեկավար պաշտոնի որակավորման ստուգման անցկացման համար որևէ որակավորող կազմակերպություն չի ընտրվել և (կամ) ընտրված որակավորող կազմակերպության գործունեությունը դադարեցվել է, ապա սույն կանոնակարգի 29.1-ին կետով սահմանված համապատասխան ղեկավարի որակավորման ստուգման անցկացման գործընթացը կազմակերպվում է Կենտրոնական բանկում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված ընթացակարգի համաձայն:

(29.4-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

30. (կետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 353-Ն)

31. (կետն ուժը կորցրել է 16.12.14 թիվ 353-Ն)

32. Թեկնածուն գրանցման միջնորդագիրը ներկայացնելուց հետո 15-օրյա ժամկետում անցնում է որակավորման ստուգում, ընդ որում, Կենտրոնական բանկը նախապես թեկնածուին տեղեկացնում է քննության ստույգ օրվա մասին:

(32-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

33. Թեկնածուները քննությանը մասնակցում են՝ քննության օրը ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ և դրա պատճենը,

2) պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը,

3) հանրային ծառայությունների համարանիշը (սոցիալական ապահովության քարտը) կամ հանրային ծառայությունների համարանիշ չստանալու վերաբերյալ տեղեկանքը (ոչ ռեզիդենտների համար՝ առկայության դեպքում):

(33-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

34. Քննությունն անցկացվում է առանձնացված սենյակում, որը վերահսկվում է տեսախցիկների միջոցով:

35. Քննության համար առանձնացված սենյակում թեկնածուն նստում է համապատասխան համակարգչի մոտ` ըստ ցուցակի:

36. Ուշացած թեկնածուների համար քննության տևողությունը չի երկարաձգվում:

37. Քննությունն անցկացվում է համակարգչային ծրագրով` թեստային եղանակով:

38. Թեկնածուներին տրվում են բացատրություններ քննության անցկացման հետ կապված տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ:

39. Քննության սկիզբը հայտարարելուց հետո թեկնածուն ծանոթանում է առաջադրանքներին և յուրաքանչյուր հարցի (խնդրի) ենթադրյալ պատասխաններից ընտրում է մեկ (իր կարծիքով՝ նշվածներից միանշանակ ճիշտ) պատասխան:

40. Քննության ժամանակ թեկնածուին արգելվում է օգտվել տպագիր, մեքենագիր, ձեռագիր նյութերից, էլեկտրոնային սարքերից (բացառությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրված էլեկտրոնային հաշվիչների), ինչպես նաև աղմկել, հուշել, խոսել, հարցեր տալ ներկա գտնվող անձանց, դուրս գալ սենյակից: Եթե թեկնածուն ցանկանում է լքել սենյակը, նրա աշխատանքը համարվում է դադարեցված: Նշված պահանջներից յուրաքանչյուրի չկատարման դեպքում թեկնածուն զրկվում է քննության հետագա ընթացքին մասնակցելու իրավունքից և համարվում է բացասական արդյունք ապահոված:

41. Աշխատանքն ավարտելուց, ինչպես նաև քննության առաջադրանքները կատարելու համար սահմանված ժամանակը սպառվելուց հետո թեկնածուին տրվում է իր հանձնած թեստի արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը (երկու օրինակից), որտեղ արտացոլվում են թեկնածուի միավորները տոկոսային արտահայտությամբ: Հաշվետվությունները ստորագրվում են թեկնածուի կողմից. մեկ օրինակը մնում է Կենտրոնական բանկում, մյուսը տրվում է թեկնածուին:

 

ԳԼՈՒԽ 6

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԹԵՍՏԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

42. Սույն կանոնակարգի 29-րդ կետով, ինչպես նաև 29.1-րդ կետով սահմանված ղեկավարների թեկնածուները համապատասխանաբար Կենտրոնական բանկում և որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգումը անցնում են սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ում ներկայացված աղյուսակում նշված թեմաներով, ընդ որում, «V» նշանը նշանակում է` տվյալ թեման վերաբերում է, «-» նշանը` չի վերաբերում:

(42-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

43. Թեստը հարցեր պարունակող փաստաթուղթ է, որը կազմվում է սույն կանոնակարգի Հավելված 6-ում սահմանված թեմաների ցանկի հիման վրա:

44. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստերը, ինչպես նաև դրանցում կատարված լրացումները և փոփոխությունները հաստատվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ և ենթակա չեն հրապարակման: Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստերը վերանայվում են ըստ անհրաժեշտության:

(44-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

45. Թեսթերը և դրանցում պարունակվող հարցերի քանակը տարբերակվում են ըստ որակավորման հետևյալ տեսակների:

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՍԱԿ

Հարցերի քանակ

1. Ներդրումային ընկերության (օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի) ղեկավար, այդ թվում`

 

1.1. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,

 

1.2. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ,

 

1.3. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար, ներքին աուդիտի անդամ,

100 հարց

1.4 Ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն,

80 հարց

2. Օպերատորի ղեկավար, այդ թվում`

 

2.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ կամ նման այլ մարմնի ղեկավար

2.2 վերահսկող ծառայության կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ,

100 հարց

3. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար, այդ թվում`

 

3.1 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ կամ նման այլ մարմնի ղեկավար

3.2 վերստուգող հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ

100 հարց

4. Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձը

40 հարց

5. Բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը

100 հարց

 

45.1 Սույն կանոնակարգի 45-րդ կետով սահմանված աղյուսակի այն կետերը, որոնք վերաբերում են որակավորող կազմակերպություններում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարներին, գործում են միայն սույն կանոնակարգի 29.4-րդ կետով նախատեսված դեպքում:

(45.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

46. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստի յուրաքանչյուր հարցին պատասխանելու համար թեկնածուին հատկացվում է միջին հաշվով 1,5 րոպե:

(46-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

47. Հայոց լեզվին չտիրապետող թեկնածուների քննության անցկացման ընթացքում թույլատրվում է թարգմանչի մասնակցությունը, ընդ որում՝ Կենտրոնական բանկի համապատասխան աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է: Հայոց լեզվին չտիրապետող թեկնածուների քննության տևողությունը կարող է երկարաձգվել` Կենտրոնական բանկի Իրավաբանական վարչության պետի թույլտվությամբ:

48. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստերի հարցերից յուրաքանչյուրը պարունակում է 3-ից 4 պատասխան, որոնցից մեկն է միանշանակ ճիշտ:

(48-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

49. Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների թեստի հարցի միանշանակ ճիշտ պատասխանը գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ սխալ պատասխանը՝ զրո միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում միանշանակ սխալ և ոչ միանշանակ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխաններ նշելը կամ որևէ պատասխան չնշելը:

(49-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 7

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԱՆՑՆՈՂ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԹԵՍԹԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՈՒՄԸ

(վերնագիրը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

50. Թեսթերի հարցերի գնահատումը կատարվում է հետևյալ կերպ.

1) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի 70 և ավելի տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է դրական արդյունք ապահոված, և նրան տրվում է որակավորման վկայական:

2) թեկնածուի կողմից միավորների առավելագույն թվի մինչև 70 տոկոսը հավաքելու դեպքում թեկնածուն համարվում է բացասական արդյունք ապահոված:

51. Բացասական արդյունք ապահոված թեկնածուները կրկին կարող են մասնակցել քննությանը՝ սույն կանոնակարգի 29.2-րդ կետով սահմանված 15-օրյա ժամկետում:

(51-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

52. Թեկնածուի` թեստերի հարցերի պատասխանների արդյունքները (ելնելով համակարգչային տվյալներից) հաստատում է Հանձնաժողովը, որի դրական եզրակացության հիման վրա թեկնածուին տրվում է որակավորման վկայական:

53. Թեկնածուն կարող է բողոքարկել անցկացված որակավորման քննության արդյունքները՝ քննության անցկացման օրվանից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում` գրավոր դիմում ներկայացնելով Կենտրոնական բանկ` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 5-ի, կամ դիմումը լրացնելով Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքի համապատասխան էջում: Դիմումը ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկը տեղեկացնում է բողոքարկողին բողոքարկման արդյունքների վերաբերյալ:

(53-րդ կետը փոփ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 8

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

54. Կենտրոնական բանկում որակավորված թեկնածուներին որակավորման վկայականները տրվում են ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1) ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների, գործադիր տնօրենի տեղակալի համար,

2) ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավարի համար,

3) ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի համար,

4) օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

5) օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավարի համար,

6) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

7) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնի համար:

(54-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

54.1. Որակավորող կազմակերպությունում թեկնածուներին որակավորման վկայականները տրվում են ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1) բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնների համար,

2) ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամի պաշտոնների համար,

3) ներդրումային ընկերության և օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալի պաշտոնների համար,

4) ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնի համար,

5) օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամի պաշտոնի համար,

6) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերստուգող հանձնաժողովի անդամի պաշտոնների համար,

7) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձի համար, այդ թվում`

ա. Բրոքեր՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից,

բ. Խորհրդատու՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից,

գ. Դիլեր` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից,

դ. Կառավարիչ՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից,

ե. Տեղաբաշխող՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից,

զ. Պահառուի աշխատակից՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից:

(54.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

54.2. Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման վկայական տրամադրվում է այն ղեկավարներին, որոնք բավարարում են սույն կանոնակարգի 10-րդ և (կամ) 14-րդ կետերի պահանջները՝ ըստ պաշտոնների հետևյալ խմբավորման.

1) ներդրումային ընկերության գործադիր մարմնի ղեկավարի, գործադիր մարմնի անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավարի, գործադիր մարմնի անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

2) ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնի համար,

3) ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավարի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավարի պաշտոնների համար,

4) ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի անդամի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամի պաշտոնների համար,

5) ներդրումային ընկերության գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի և գլխավոր հաշվապահի տեղակալի պաշտոնների համար,

6) բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնի համար,

7) օպերատորի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

8) օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավարի պաշտոնի համար,

9) օպերատորի վերահսկող ծառայության կամ նման այլ մարմնի ղեկավարի և անդամի պաշտոնների համար,

10) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի կամ նման այլ մարմնի ղեկավարի և անդամի, գործադիր տնօրենի տեղակալի պաշտոնների համար,

11) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերստուգող հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավարի և անդամի պաշտոնների համար,

12) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձի պաշտոնի համար, այդ թվում՝

ա. Բրոքեր՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 2-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից,

բ. Խորհրդատու՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից,

գ. Դիլեր` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից,

դ. Կառավարիչ՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից,

ե. Տեղաբաշխող՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետերով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից,

զ. Պահառուի աշխատակից՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ծառայություններ մատուցող աշխատակից:

(54.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

55. Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգի Հավելված 4-ով սահմանված որակավորման վկայականը տրվում է սույն կանոնակարգի 10-րդ կետի պահանջները բավարարող, Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարին էլեկտրոնային եղանակով՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում` ուղարկվելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին:

(55-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

55.1 Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգի Հավելված 4.1-ով սահմանված որակավորման վկայականը տրվում է սույն կանոնակարգի 29.1-րդ կետով սահմանված որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցած ղեկավարին էլեկտրոնային եղանակով՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ուղարկելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին:

(55.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

55.2 Կենտրոնական բանկի կողմից սույն կանոնակարգի Հավելված 4.1-ով սահմանված որակավորման վկայականը տրվում է սույն կանոնակարգի 14-րդ կետով սահմանված որակավորում ունեցող ղեկավարին էլեկտրոնային եղանակով՝ Կենտրոնական բանկում գրանցվելու օրվանից հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ ուղարկելով ղեկավարի և նրա գործունեության վերաբերյալ տեղեկանքում ներկայացված էլեկտրոնային փոստին:

(55.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

56. Կենտրոնական բանկի կողմից որակավորման վկայականները սույն կանոնակարգի 55-րդ, 55.1-րդ, 55.2-րդ կետերով սահմանված ժամկետներում էլեկտրոնային փոստին չստանալու, էլեկտրոնային փոստի խափանման կամ թղթային եղանակով տրամադրված որակավորման վկայականների կորստի (ոչնչացման, ոչ պիտանի դառնալու) դեպքում անձը կարող է դիմել Կենտրոնական բանկ` ներկայացնելով գրավոր դիմում` նշելով այն էլեկտրոնային փոստի հասցեն, որով անձը ցանկանում է ստանալ որակավորման վկայականը: Դիմումն ստանալուց հետո տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորման վկայականը էլեկտրոնային տարբերակով կրկին տրամադրվում է որակավորված անձին` ուղարկելով դիմումում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

(56-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

57. Որակավորվող անձանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակվում է Կենտրոնական բանկի կամ որակավորող կազմակերպության ինտերնետային կայքում` «Որակավորման վկայական ունեցող անձինք» ցուցակում` քննությունը հանձնելու օրվանից (սույն կանոնակարգում սահմանված դեպքերում ղեկավարի գրանցումից հետո տրամադրելու դեպքում` որպես ղեկավար գրանցման օրվանից) տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում, Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայքում հղում է տրվում որակավորող կազմակերպության կայքէջի համապատասխան բաժնին:

(57-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

58. Թեկնածուներին որակավորման վկայականները տրվում են դրանց ստորագրման պահից հաշված երեք տարի ժամկետով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 10-րդ կետով սահմանված անձանց տրվող որակավորման վկայականների, որոնք տրվում են անժամկետ և սույն կանոնակարգի 14-րդ և 29.1-ին կետերով սահմանված անձանց տրվող որակավորման վկայականների, որոնք տրվում են մինչև որակավորման վկայականի տրման հիմք հանդիսացող որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի վավերականության ավարտը կամ տվյալ որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի՝ որակավորման վկայականի տրամադրման հիմք հանդիսանալու ավարտը կամ անձի կողմից այնպիսի գործողության կամ անգործության կատարումը, որի հետևանքով խախտվել են որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի տրամադրման և (կամ) պահպանման կանոնները:

(58-րդ կետը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

58.1 Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող գրանցված ղեկավարի որակավորման վկայականի ժամկետը լրանալուց առնվազն 15 օր առաջ համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է դիմում ղեկավարի որակավորման ստուգում անցնելու միջնորդությամբ: Դրական արդյունք ապահոված ղեկավարներին տրամադրվում է նոր որակավորման վկայական՝ քննությունը հանձնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով։

(58.1-ին կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

58.2 Որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցնող գրանցված ղեկավարների որակավորման վկայականի ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օր առաջ համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում դիմում՝ կցելով ղեկավարի որակավորումը հավաստող փաստաթուղթը: Կենտրոնական բանկը որակավորող կազմակերպությունում որակավորման ստուգում անցած ղեկավարներին տրամադրում է նոր որակավորման վկայական՝ դիմումը ներկայացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում՝ սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

(58.2-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ 9

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՈՎ ՏՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

 

59. Սույն կանոնակարգի 54-րդ կետի 1-րդ ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել նաև ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի տնօրեն, ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի կազմում կամ անունից ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձ:

60. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը ի պաշտոնե կարող է լինել տվյալ ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի (տնօրինության, վարչության) անդամ` առանց գործադիր մարմնի (տնօրինության, վարչության) անդամի որակավորման վկայական ստանալու:

61. Սույն կանոնակարգի 54-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետով նշված պաշտոնների համար որակավորման վկայական ստացած անձը կարող է աշխատել համապատասխանաբար ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ:

 

ԳԼՈՒԽ 10

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ

 

62. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությամբ որպես ղեկավար գրանցման ներկայացված անձը պետք է իրազեկ լինի, համապատասխանաբար, ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեությունը կարգավորող օրենքներին և այլ իրավական ակտերին, ինչպես նաև ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործարար ծրագրին, ինչպես նաև, համապատասխանաբար, ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեությունը կանոնակարգող ներքին ակտերին:

63. Անձը ստորև նշված որևէ պաշտոնում աշխատելու նպատակով գրանցվելու համար պետք է բացի սույն կանոնակարգի 62-րդ կետով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներից բավարարի նաև սույն կետով սահմանված մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներին, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 64-րդ կետով նախատեսված դեպքերի`

 

Պաշտոն

Մասնագիտական համապատասխանության չափանիշ

1. Ներդրումային ընկերության ղեկավարներ, այդ թվում`

1.1 տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ

ա. բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ,

բ. բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ

1.2 գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործադիր մարմնի ղեկավար, գործադիր մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում

1.3 մասնաճյուղի տնօրեն

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ

1.4 ներքին աուդիտի ղեկավար, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի ղեկավարը

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

1.5 ներքին աուդիտի անդամը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի անդամը

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, ընդ որում՝ տեղեկատվական համակարգերի համար պատասխանատու ներքին աուդիտի անդամի համար՝ առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում

1.6 գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվապահի տեղակալ, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահը և գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. առնվազն 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

2. Բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարը

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում

3. Օպերատորի ղեկավար, այդ թվում`

3.1 դիտորդ խորհրդի նախագահ և անդամ

ա. բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ

3.2 գործադիր մարմնի ղեկավար և անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում

3.3 կարգապահական հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ

3.4 վերահսկող ծառայության կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

4. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար, այդ թվում`

4.1 դիտորդ խորհրդի նախագահ և անդամ

ա. բարձրագույն կրթության առկայության դեպքում առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, իսկ բարձրագույն կրթության բացակայության դեպքում` առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ

4.2 գործադիր մարմնի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար, և անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ, որից առնվազն երկու տարին` ղեկավար պաշտոնում

4.3 վերստուգող հանձնաժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ

ա. բարձրագույն կրթություն և

բ. առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ

 

64. Եթե ղեկավարի թեկնածուն չունի սույն կանոնակարգի 63-րդ կետով նախատեսված աշխատանքային փորձ և (կամ) բարձրագույն կրթություն, ապա ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան իրավունք ունի Կենտրոնական բանկ ներկայացնել համապատասխան պաշտոններում աշխատելու համար ղեկավարի թեկնածուի մոտ բավարար գիտելիքների ու հմտությունների առկայության վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթեր, տեղեկություններ և (կամ) այլ հիմնավորումներ: Ներկայացված փաստաթղթերի, տեղեկությունների և (կամ) այլ հիմնավորումների հիման վրա Հանձնաժողովի դրական եզրակացությամբ, ղեկավարի թեկնածուն համարվում է համապատասխանության չափանիշներին բավարարող:

65. Սույն կանոնակարգի 63-րդ կետում նշված ֆինանսական կազմակերպությունում աշխատանքային փորձ է համարվում տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունում մասնագիտական գործունեության հետ կապված աշխատանքային փորձը:

66. Սույն կանոնակարգի 63-րդ կետում նշված աշխատանքային փորձը վերաբերում է ղեկավարների Կենտրոնական բանկում գրանցման պահին նախորդող 10 տարիներին, բացառությամբ խորհրդի անդամի համար նախատեսված աշխատանքային փորձի:

 

ԳԼՈՒԽ 11

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ, ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼԻ, ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻ ԿԱԶՄՈԻՄ ԿԱՄ ԱՆՈՒՆԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐԻ) ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ

 

67. Ղեկավարների գրանցումը իրականացվում է 2 ընթացակարգով՝ պարզ կամ բարդ: Ղեկավարների գրանցման ընթացակարգերը, ըստ զբաղեցրած պաշտոնների, սահմանված է սույն կանոնակարգի Հավելված 2-ով:

68. Բարդ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է՝

1) թեկնածուի գնահատում՝ սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերով ներկայացվող տեղեկատվության (ներառյալ՝ որակավորման), ինչպես նաև օրենքով սահմանված մերժման հիմքերի ուսումնասիրության միջոցով,

2) թեկնածուի հետ բանավոր հարցազրույցի անցկացում՝ վերջինիս կողմից համապատասխան պարտականությունները կատարելու ունակության, կոլեգիալ կառավարման մարմնում արդյունավետ գործունեություն իրականացնելու հնարավորության և այլ հմտությունների ստուգման նպատակով` սույն գլխով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 79-րդ կետով սահմանված դեպքերի:

69. Պարզ ընթացակարգով ղեկավարների գրանցումը ներառում է՝

1) թեկնածուի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում՝ սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման միջոցով,

2) թեկնածուի որակավորման առկայության ստուգում:

70. Անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխությունները գրանցելու համար ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը.

1) անձին որպես ղեկավար գրանցելու կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 7-ի և տեղեկանք` համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի:

2) Կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը ղեկավարի նշանակման կամ ղեկավարների կազմում փոփոխություն կատարելու մասին:

3) որակավորման առկայությունը հավաստող փաստաթուղթ՝ որակավորման վկայական (բացառությամբ՝ Կենտրոնական բանկում որակավորման ստուգում անցնող ղեկավարների):

(70-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

71. Ներդրումային ընկերությունները, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղերը, օպերատորը և Կենտրոնական դեպոզիտարիան պետք է ունենան և Կենտրոնական բանկ ներկայացնեն կառավարման իրավասու մարմնի կողմից հաստատված ներքին կանոնակարգ, որտեղ առնվազն պետք է նկարագրվեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված` ղեկավարների գրանցման մերժման հիմքերը ստուգելու գործընթացները, վերջիններիս նկատմամբ սահմանված պահանջների պահպանման մեխանիզմները:

72. Բարդ ընթացակարգով գրանցվող ղեկավարների կամ նրանց կազմում կատարված փոփոխությունները գրանցվում են Կենտրոնական բանկի նախագահի որոշմամբ:

73. Պարզ ընթացակարգերով գրանցվող ղեկավարները գրանցված են համարվում Կենտրոնական բանկ փաստաթղթերը մուտքագրվելու պահից օրենքով սահմանված ժամկետի վերջին օրվանից` առանց Կենտրոնական բանկի համապատասխան որոշման, եթե Կենտրոնական բանկը սույն կանոնակարգի 74, 75, 76 կետերի առկայության հիմնավորմամբ գրավոր կամ բանավոր եղանակով չի ծանուցվել անձին բարդ ընթացակարգով գրանցելու մասին, որի դեպքում գործում են բարդ ընթացակարգով գրանցման ընթացակարգերը:

74. Եթե ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մոտ առկա է կամ հնարավոր է ֆինանսական վիճակի վատթարացում, կամ Կենտրոնական բանկի կարծիքով բավարար մակարդակով պահպանված չեն կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները կամ սույն կանոնակարգի 71-րդ կետով սահմանված ներքին կանոնակարգը չի պարունակում պահանջվող բոլոր մեխանիզմները և/կամ դրանք իրականում չեն կիրառվում, ապա այդպիսի դեպքերում բոլոր ղեկավարները կարող են հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

75. Եթե ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, Կենտրոնական բանկի կարծիքով, հանդիսանում է ընկերության գործունեության վրա էական ազդեցություն ունեցող, ապա տվյալ մասնաճյուղի բոլոր ղեկավարները կարող են հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

76. Եթե ղեկավարի թեկնածուի վերաբերյալ տվյալների ուսումնասիրության արդյունքում Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման և (կամ) այլ պատասխանատու ստորաբաժանման կարծիքով առկա են ռիսկեր ընկերության և (կամ) ֆինանսական համակարգի կայունության, ինչպես նաև ղեկավարի թեկնածուի համբավի վերաբերյալ, ապա տվյալ թեկնածուն կարող է հրավիրվել գրանցման բարդ ընթացակարգով:

77. Սույն կանոնակարգի 73-րդ կետում նշված ծանուցումը ստանալուց հետո ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համապատասխան ղեկավարի գրանցումն իրականացվում է բարդ ընթացակարգով այնքան ժամանակ, քանի դեռ Կենտրոնական բանկը գրավոր կամ բանավոր ծանուցման միջոցով չի տեղեկացրել ներդրումային ընկերությանը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղին, օպերատորին կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիային համապատասխան ղեկավարին (ղեկավարներին) պարզ ընթացակարգով գրանցելու հնարավորության մասին:

78. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով, ինչպես նաև ղեկավարի թեկնածուի կողմից պահանջվող փաստաթղթերը թերի ներկայացնելու դեպքում ղեկավարների գրանցման օրենքով սահմանված ժամկետը կարող է կասեցվել առավելագույնը երեք ամիս ժամկետով: Ընդ որում, օրենքով սահմանված ժամկետի կասեցման դեպքում կասեցվում է նաև սույն կանոնակարգի 88-րդ կետով սահմանված եռամսյա ժամկետը: Կասեցումը դադարեցնելուց հետո ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնավարման ժամկետը չի կարող գերազանցել եռամսյա ժամկետի և ժամանակավոր պաշտոնավարման` մինչև կասեցումն ընկած օրերի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

79. Սույն կանոնակարգի 68-րդ կետով սահմանված բարդ ընթացակարգով գրանցելիս ղեկավարների թեկնածուները բանավոր հարցազրույցի կարող են չհրավիրվել Կենտրոնական բանկի կարծիքով հիմնավորված դեպքերում:

80. Եթե անձին որպես ղեկավար գրանցելու համար նախկինում Կենտրոնական բանկ է ներկայացվել սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ով պահանջվող ողջ տեղեկատվությունը և հետագայում ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան դիմում է Կենտրոնական բանկ նույն անձին այլ ղեկավար պաշտոնում գրանցելու միջնորդությամբ, ապա սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ով սահմանված տեղեկանքը սույն գլխով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս կարող են լրացվել միայն տեղեկանքի 1-ին և 2-րդ կետերի բոլոր դաշտերը, 3.1 (Անուն, ազգանուն, հայրանուն), 3.3 (Ծննդյան ամսաթիվ) դաշտերը և բոլոր այն դաշտերը, որոնցում նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը փոփոխվել է:

81. Ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան նախկինում ղեկավարների գրանցման համար օրենքով սահմանված կարգով Կենտրոնական բանկ ներկայացրած բոլոր փաստաթղթերը և/կամ տեղեկությունները կարող է չներկայացնել` հղում տալով նախկինում ներկայացված միջնորդագրի ամսաթվին, եթե նախկինում ներկայացված տեղեկատվությունը չի փոփոխվել:

82. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի անդամների գրանցման ժամանակ հիմք է ընդունվում սույն կանոնակարգի 19-րդ կետում նշված` Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումը:

83.Ներդրումային ընկերությանը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, կարգավորվող շուկայի օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի նախագահ ընտրված խորհրդի անդամը լրացուցիչ որակավորման ստուգման և գրանցման ենթակա չէ, և ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կենտրոնական բանկին տեղեկացնում է նրա՝ որպես խորհրդի նախագահ ընտրվելու մասին՝ համապատասխան փոփոխությունը տեղի ունենալուց հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` կից ներկայացնելով համապատասխան գրություն, որտեղ նշվում է իրավասու մարմնի կողմից որոշման կայացման ամսաթիվը և փոփոխության իրականացման ամսաթիվը:

84.Անձին որպես ղեկավար գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի որոշմամբ, եթե

1) առկա են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 51-րդ հոդվածի, 58-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 114-րդ հոդվածի 3-րդ մասի կամ 179-րդ հոդվածի 1-ին մասի սահմանած պայմանները,

2) Անձը Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2003 թվականի մարտի 25-ի թիվ 114-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու, այլ մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ղեկավար լինելու, ապահովագրական ընկերությունում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու, ապահովագրական ընկերությունում ղեկավար կամ ապահովագրական բրոքերային ընկերության պատասխանատու անձ լինելու, ներդրումային ընկերությունում, կարգավորող շուկայի օպերատորում, Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ղեկավար լինելու ուղեցույցի» համաձայն չի կարող զբաղեցնել այդ պաշտոնը,

3) ներկայացված փաստաթղթերը թերի են, անարժանահավատ կամ չեն համապատասխանում օրենքի, այլ իրավական ակտերի, այդ թվում՝ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված պահանջներին:

 

ԳԼՈՒԽ 12

 

ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄԻՑ ՀԱՆԵԼԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

85. Կենտրոնական բանկի որոշմամբ ղեկավարը հանվում է գրանցումից

1) եթե ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից.

2) Եթե ներդրումային ընկերության կամ օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գործունեությունը դադարեցվել է (տվյալ մասնաճյուղի ղեկավարի համար):

3) եթե ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան դիմել է համապատասխան միջնորդությամբ,

4) եթե խախտվել են օրենքներով և այլ իրավական ակտերով ղեկավարների նկատմամբ սահմանված պահանջները,

5) ներդրումային ընկերության լուծարային հանձնաժողովի նախագահի և անդամների գրանցման պահից:

86. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությամբ ղեկավարին Կենտրոնական բանկում գրանցումից հանելու համար ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան ղեկավարների կազմում փոփոխություններ տեղի ունենալուց հետո 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը`

1) ղեկավարին գրանցումից հանելու վերաբերյալ միջնորդագիր (գրանցումից հանելու պատճառների հիմնավորումներով)` ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման իրավասու մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ,

2) ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք` փոփոխություններ կատարելու, առկայության դեպքում` ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակման վերաբերյալ:

87. Եթե ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարը զրկվել է որակավորման վկայականից, ապա ղեկավարին որակավորման վկայականից զրկելու մասին Կենտրոնական բանկի որոշման ընդունման պահից երեք տարվա ընթացքում նա չի կարող գրանցվել որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար:

 

ԳԼՈՒԽ 13

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԱՆՁԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

88. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի և Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների պաշտոնները կարող են զբաղեցվել ժամանակավոր պաշտոնակատարների կողմից և (կամ) թափուր մնալ ոչ ավելի քան 3 ամիս՝ սկսած ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից ղեկավարին պաշտոնից փաստացի ազատելու պահից:

(88-րդ կետը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

89. Սույն կետի աղյուսակի համապատասխան պաշտոնների համար նշված ժամանակավոր պաշտոնակատարների վրա սույն կանոնակարգի 88-րդ կետով նշված եռամսյա ժամկետը չի տարածվում: Ընդ որում, եթե սույն կետում նշված դեպքերում ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը պաշտոնավարում է երեք ամսից ավելի, ապա եռամսյա ժամկետի ավարտին հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներդրումային ընկերությունը, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղը, օպերատորը կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիան պարտավոր է այդ մասին գրավոր տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

ՊԱՇՏՈՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

1. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավար (գործադիր տնօրեն)

Տվյալ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցված գործադիր տնօրենի տեղակալ, գործադիր մարմնի անդամ

2. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

Տվյալ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցված գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

3. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար

Տվյալ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գրանցված ներքին աուդիտի անդամ

 

90. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը կարող է չունենալ համապատասխան ղեկավարի պաշտոնի համար նախատեսված որակավորում, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 91-րդ և 92-րդ կետերով նախատեսված ղեկավարների ժամանակավոր պաշտոնակատարների:

91. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր մարմնի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող են լինել միայն տվյալ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր տնօրենի տեղակալը կամ գործադիր մարմնի անդամը:

92. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի ժամանակավոր պաշտոնակատար կարող է լինել միայն տվյալ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի տեղակալը կամ գլխավոր հաշվապահի, գլխավոր հաշվապահի տեղակալի որակավորման վկայական ունեցող այլ աշխատակիցը:

93. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավարի ժամանակավոր պաշտոնակատար չեն կարող լինել ներդրումային ընկերությունում, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղում այլ պաշտոն զբաղեցնող անձինք (բացառությամբ գրանցված ներքին աուդիտի անդամի), ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ փոխկապակցված անձինք:

94. Ներքին աուդիտի անդամի ժամանակավոր պաշտոնակատար չեն կարող լինել ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի այլ պաշտոն զբաղեցնող անձինք, ինչպես նաև գործադիր մարմնի անդամների հետ փոխկապակցված անձինք:

95. Սույն կանոնակարգի 88-րդ կետում նշված եռամսյա ժամկետը սահմանվում է տվյալ ղեկավարի պաշտոնում նշանակվող բոլոր ժամանակավոր պաշտոնակատարների համար, այսինքն` միևնույն պաշտոնի նոր ժամանակավոր պաշտոնակատարի նշանակումը, ինչպես նաև տվյալ պաշտոնի թափուր մնալը չի ընդհատում կամ վերսկսում եռամսյա ժամկետը:

96. Ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի խորհրդի նախագահի և անդամների ժամանակավոր պաշտոնակատար չի նախատեսվում:

 

ԳԼՈՒԽ 14

 

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

97.Սույն կանոնակարգի 2-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, իսկ մինչ այդ ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների կամ նրանց կազմի փոփոխությունների գրանցման վերաբերյալ միջնորդագրերը և սույն կանոնակարգով պահանջվող մյուս փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում էլեկտրոնային տարբերակով՝ Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, իսկ անհնարինության դեպքում՝ էլեկտրոնային կրիչով, ընդ որում, ղեկավարների վերաբերյալ տեղեկանքները ներկայացվում են էքսել ֆորմատով, իսկ սույն կետում նշված մյուս փաստաթղթերը «Փի Դի Էֆ» ֆորմատով:

98. Մինչև սույն կանոնակարգն ուժի մեջ մտնելը ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահի որակավորում ստացած անձը կարող է աշխատել որպես ներդրումային ընկերության, օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղի ներքին աուդիտի ղեկավար մինչև որակավորման ժամկետի ավարտը:

99. Սույն կանոնակարգի 63-րդ կետի աղյուսակի 1.5-րդ պարբերության պահանջները չեն տարածվում մինչև սույն կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելը գրանցված ղեկավարների վրա:

 

Հավելված 1

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի

ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց

մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման

թեմաների ցանկը»

Կանոնակարգ 4/05-ը Հավելվածի

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------------ին

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

Ղեկավարների (պատասխանատու անձի) վերաբերյալ տեղեկություններ

 

Խնդրում ենք սույն միջնորդագրում նշված անձին գրանցել (խորհրդի անդամի համար՝ նաև ստուգել մասնագիտական համապատասխանությունը) որպես ղեկավար և կից ներկայացնում ենք նրա վերաբերյալ տեղեկությունները:

 

Ամրակցեք այստեղ Ձեր լուսանկարը:

Այս վանդակում նշում է կատարվում, եթե տեղեկանքում ներկայացվում են միայն փոփոխությունները

1. Ֆինանսական կազմակերպության վերաբերյալ տվյալները

(այստեղ նշվում են այն կազմակերպության տվյալները, որի ղեկավար դուք պետք է հանդիսանաք: Ընդ որում` սույն միջնորդագրում «ղեկավար» հասկացությունը ներառում է նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց, ֆոնդի պահառուի աշխատակցի և ապահովագրական բրոքերների պատասխանատու անձանց:)

1.1 Ֆինանսական կազմակերպության անվանումը և կոդը(առկայության դեպքում)

(մասնաճյուղերի ղեկավարների համար նշել նաև ֆինանսական կազմակերպության մասնաճյուղի անվանումը և Կենտրոնական բանկի կողմից ֆինանսական կազմակերպությանը տրված կոդը)

1.2. Ֆինանսական կազմակերպության տեսակ

 

o բանկ

o օտարերկրյա բանկի մասնաճյուղ

o վարկային կազմակերպություն

o ապահովագրական ընկերություն

o օտարերկրյա ապահովագրական ընկերության մասնաճյուղ

o ապահովագրական բրոքեր

o ներդրումային ընկերություն

o օտարերկրյա ներդրումային ընկերության մասնաճյուղ

o կարգավորվող շուկայի օպերատոր

o Կենտրոնական դեպոզիտարիա

o ֆոնդի կառավարիչ

o օտարերկրյա ֆոնդի կառավարչի մասնաճյուղ

o Բյուրո

o վճարահաշվարկային կազմակերպություն

2. Ղեկավար պաշտոն

2.1 Ղեկավար պաշտոն, որը Դուք պետք է զբաղեցնեք 1.1 կետում նշված կազմակերպությունում

 

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի նախագահ (խորհրդի նախագահ)

o տնօրենների (դիտորդ) խորհրդի անդամ (խորհրդի անդամ),

o գործադիր տնօրեն (վարչության նախագահ, տնօրինության ղեկավար, գործադիր մարմնի ղեկավար)

o գործադիր տնօրենի (վարչության նախագահի) տեղակալ

o տնօրինության (վարչության, գործադիր մարմնի) անդամ

o գլխավոր հաշվապահ

o գլխավոր հաշվապահի տեղակալ

o ներքին աուդիտի ղեկավար

o ներքին աուդիտի անդամ

o բանկերի կողմից ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար

պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահ (ղեկավար)

o վերստուգիչ (վերստուգող) հանձնաժողովի նախագահի (ղեկավարի) տեղակալ

o վերստուգիչ ( վերստուգող ) հանձնաժողովի անդամ

o մասնաճյուղի կառավարիչ (տնօրեն)

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրեն

o մասնաճյուղի գործադիր տնօրենի տեղակալ

o մասնաճյուղի գլխավոր հաշվապահ

o օպերատորի կարգապահական հանձնաժողովի նախագահ

o օպերատորի վերահսկող ծառայության ղեկավար

o օպերատորի վերահսկող ծառայության անդամ

o ապահովագրական բրոքերի գործառնություններ իրականացնող ֆիզիկական անձ

o պատասխանատու ակտուար

o ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն

իրականացնող ֆիզիկական անձ

o ֆոնդի պահառուի ղեկավար

o ֆոնդի պահառուի աշխատակից

o բանկի ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից

2.2 Նշեք՝

 

o Բանկի ներքին դիտարկումների ստորաբաժանման և պաշտոնի անվանումը, եթե

հանդիսանում եք այդ ստորաբաժանման աշխատակից, կամ

o Կիրառելի չէ, եթե չեք հանդիսանում ներքին դիտարկումների մարմնի աշխատակից:

2.3 Նկարագրեք Ձեր իրավասություններն ու պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար՝ ըստ Ձեր աշխատատեղի նկարագրի, աշխատանքային պայմանագրի:

3. Անձնական տվյալներ

3.1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն

3.2 Սեռ`

o արական

o իգական

3.3 Ծննդյան ամսաթիվ (օր/ամիս/տարի)

3.4 Ծննդավայր

3.5 Քաղաքացիություն

3.6 Նշեք՝

 

o Անձնագրի տվյալները

o Գործող այլ անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

o Հին անձնագրի տվյալները (առկայության դեպքում)

3.7 Նշեք՝

 

o հանրային ծառայության համարանիշը

o կիրառելի չէ

3.8 Նշեք՝

 

o Հաշվառման վայր

o Փաստացի բնակության վայր

3.9 Նշեք հեռախոսահամար

 

o բջջային

o աշխատանքային

o տնային

3.10 Էլեկտրոնային փոստի հասցե

3.11 Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, ազգանունները, հայրանունները, դրանք կրելու ժամանակաշրջանը

 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

 

Կրելու ժամանակաշրջան (օր/ամիս/տարի)

4. Կրթություն, որակավորում, աշխատանքային գործունեություն

4.1

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության անվանումը, միջազգային որակավորման անվանումը

Բարձրագույն ուսումնական հաստատության գտնվելու վայրը

Սովորելու ժամանակա-շրջանը(--թ-ից մինչև --թ.)

Ֆակուլ-տետը

Մասնագի-տությունը

Գիտական աստիճա-նը

Միջազգային որակա-վորման մակարդակը

             
             
             
             

4.2 Ի՞նչ լեզուների եք տիրապետում

 

o հայերեն

o անգլերեն

o ռուսերեն

o այլ (նշել լեզուն)

4.3 Նշել վերջին 10 տարվա ընթացքում աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, ընդ որում, պետք է նշել փաստացի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ տվյալները՝ անկախ դրանց՝ աշխատանքային գրքույկում ներառված լինելու կամ չլինելու հանգամանքից:

Աշխատանքի ընդունման և ազատման ժամկետներ

Կազմակեր-պության անվանում

Գտնվելու վայր

Հեռախո-սա -համար

Պաշտոնը

Ազատման հիմքերը

Նշագրում կատարեք, եթե աշխա-տանքային

գրքույկում տվյալները ներառված չեն

             
             
             

4.4 Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող 3 անձանց վերաբերյալ տվյալներ (ներկայացման պահի դրությամբ), որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ, ընդ որում, այդ անձանցից մեկը պետք է լինի Ձեր վերջին աշխատատեղից, ընդ որում, վերջին աշխատատեղ համարվում է նախորդ կազմակերպությունը, որտեղ Դուք աշխատել եք, իսկ մյուս երկուսը չպետք է լինեն այն կազմակերպությունից, որտեղ նախատեսում եք անցնել աշխատանքի, բայց աշխատում են կամ աշխատել են ֆինանսական համակարգում: Եթե այդպիսի անձը բացակայում է, ապա նշեք «Կիրառելի չէ» տարբերակը:

 

Անունը, ազգանունը

Աշխատանքի վայրը, դրա գտնվելու վայրը

Պաշտոնը

Ֆինանսական համակարգում աշխատանքային տարիները

Հեռախոսահամարը, էլ. փոստի հասցեն

         
         
         

 

o Կիրառելի չէ

5. Ղեկավարների (որակավորվող անձանց) վերաբերյալ այլ տեղեկություններ

5.1 Արդյո՞ք Դուք օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել եք անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.2 Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ կատարված հանցագործությունների համար

o Ոչ,

o Այո, (ներկայացնել մանրամասներ, այդ թվում դատվածությունը օրենքով սահմանված

կարգով հանված կամ մարված լինելու վերաբերյալ)

5.3 Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական, իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.4 Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ կամ ունեք չմարված (չներված) պարտավորություններ

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.5 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.6 Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.7 Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում կամ այլ պետություններում գործող ֆինանսական կազմակերպություններում Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում ֆինանսական կազմակերպությունը ճանաչվել է անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպության ֆինանսական վիճակը, համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված չափանիշների, վատթարացել է:

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.8 Արդյո՞ք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ օտարերկրյա պետությունում գրանցված ֆինանսական կազմակերպությունում Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր գործողությունների կամ անգործության հետևանքով տվյալ ֆինանսական կազմակերպությունը հայտարարվել է անվճարունակ կամ սնանկ:

 

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.9 Արդյո՞ք որպես ֆինանսական կազմակերպության ղեկավար Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Ձեր նկատմամբ Կենտրոնական բանկի կամ տվյալ ֆինանսական կազմակերպության կողմից կիրառվել է որևէ պատասխանատվության միջոց վերջին 1 տարվա ընթացքում:

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ

5.10 Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով և հիմքերով

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (այդ թվում` որակավորման վկայականից զրկվելու հիմքերը)

6. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապակցվածություն

6.1 Նշեք

o այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) ունեք կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն

 

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

 

(Ընդ որում 6.1-6.3 կետերում հաշվետու թողարկողներին վերաբերող դրույթները լրացվում են միայն ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, կարգավորվող շուկայի օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, ֆոնդի պահառուների ղեկավարների, ինչպես նաև ֆոնդի կառավարչի անունից կամ կազմում ֆոնդի կառավարման գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձանց և ֆոնդի պահառուի աշխատակցի կողմից)

 

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%),

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված մասնակցությունը չունեք կամ չեք ունեցել:

 

6.2 Նշեք

o այն ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հադիսացող հաշվետու թողարկող ընկերությունները, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում (կապիտալում) Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են նշանակալից մասնակցություն կամ.

 

Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից

 

Ֆինանսական կազմակերպության (ոչ ֆինանսական կազմակերպություն հանդիսացող հաշվետու թողարկողի) անվանումը

Ժամանակահատվածը (նախկինում ունեցած մասնակցության համար նշել նշանակալից մասնակից լինելու ժամանակահատվածը)

Մասնակցության չափը (%)

Բաժնետոմսերի քանակը

Ընդհանուր գումարը (դրամով)

         
         
         

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա

o Իրազեկ չեմ, եթե սույն կետում նշված տվյալներին չեք տիրապետում

6.3 Նշեք

o Ձեզ հետ փոխկապակցված` ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև հաշվետու թողարկող ընկերություններում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները կամ նշեք «Կիրառելի չէ» տարբերակը, եթե նման փոխկապակցված անձ չկա:

 

(Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի 1.2 կետում նշված ֆինանսական կազմակերպության գործունեությունը կարգավորող համապատասխան օրենքի, հաշվետու թողարկողների դեպքում` «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն: Սույն կանոնակարգի իմաստով միևնույն ընտանիքի անդամ են համարվում ծնողները, ամուսինը և երեխաները:)

 

Անուն, ազգանուն

Ժամանակահատված (նախկինում ֆինանսական համակարգում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատած անձանց համար նշել համապատասխան ֆինանսական կազմակերպությունում (հաշվետու թողարկող ընկերություններում) աշխատելու ժամանակահատվածը

Անձնագրի տվյալները

Փոխկապակցվա-ծության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Հեռախոսա-համար

Բնակության
վայրը

             
             
             

 

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա

 

7. Դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ

7.1 Արդյո՞ք Դուք ունեք դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

 

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

7.2 Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն դրամային (կամ այլ) պարտավորություններ այն ֆինանսական կազմակերպության նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

o Իրազեկ չեմ

7.3 Արդյո՞ք Դուք ունեք կամ ունեցել եք ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (ֆինանսական կազմակերպության անվանումը,

գումար, ժամկետ, այլ)

7.4. Արդյո՞ք Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են ՀՀ տարածքում գործող ֆինանսական կազմակերպությունների հանդեպ ժամկետանց պարտավորություններ

o Ոչ,

o Այո, ներկայացնել մանրամասներ (գումար, ժամկետ, այլ)

o Իրազեկ չեմ

8. Այլ տեղեկատվություն

8.1 Նշեք

o Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները,

(բացառությամբ 6.3 կետում նշված անձանց)

 

Անուն, ազգանուն

Անձնագրի համար

Փոխկապակցվա-ծության ձև

Աշխատանքի վայր

Պաշտոն

Բնա-կության վայր

Հեռախոսահամար (բջջային և այլն)

             
             
             
             

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապացված անձը չկա:

8.2 Նշեք

o Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները

 

Կազմակերպության անվանում

Գտնվելու վայր

Փոխկապակցվածության ձև

ՀՎՀՀ

Հեռախոսահամար

         
         
         

o Կիրառելի չէ, եթե սույն կետում նշված փոխկապակցված անձ չկա:

9. Ձեր կարծիքով արդյոք առկա են այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

o Ոչ

o Այո, ներկայացնել մանրամասները

10. Այլ փաստաթղթեր

10.1 Այս կետը լրացվում է միայն բանկի խորհրդի անդամների կողմից.

Ծանոթացել եմ Կանոնակարգ 1-ի Հավելված 39-ով սամանված «Խորհրդի անդամների գործունեության ուղեցույց» փաստաթղթի հետ

o Այո

o Ոչ

11. Հավաստիացնում եմ, որ

 

ա. սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական,

 

բ. բացակայում են ղեկավարի գրանցումը մերժելու համար համապատասխան օրենքներով և կարգերով սահմանված հիմքերը,

   

Ամսաթիվ (օր/ ամիս/տարի)

 ______________

   
   
   

Գրանցման ներկայացված ղեկավարի ստորագրություն

Ամրակցեք ստորագրության նմուշը

(հավելվածը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

Հավելված 2

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի

ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց

մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման

թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը Հավելվածի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

N

Ֆինանսական կազմակերպությունների ղեկավարներ

Ընթացակարգը

 

1.

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻՆՔ, այդ թվում՝

 

1)

Տնօրենների խորհրդի նախագահը

Բ

2)

Տնօրենների խորհրդի անդամները

Բ

3)

Գործադիր մարմնի ղեկավարը

Բ

4)

Գործադիր մարմնի անդամները

Բ

5)

Գործադիր տնօրենի տեղակալը

Բ

6)

Գլխավոր հաշվապահը

Բ

7)

Գլխավոր հաշվապահի տեղակալը

Բ

8)

Ներքին աուդիտի ղեկավարը

Բ

9)

Ներքին աուդիտի անդամները

Պ

10)

Մասնաճյուղի տնօրենը

Պ

2.

ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՇՈՒԿԱՅԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐ , այդ թվում՝

 

1)

Դիտորդ խորհրդի նախագահը

Բ

2)

Դիտորդ խորհրդի անդամները

Բ

3)

Գործադիր մարմնի ղեկավարը

Բ

4)

Գործադիր մարմնի անդամը

Բ

5)

Գործադիր մարմնի ղեկավարի տեղակալը

Բ

6)

Վերահսկող ծառայության ղեկավարը

Բ

7)

Վերահսկող ծառայության անդամը

Պ

8)

Կարգապահական հանձնաժողովի նախագահը

Բ

3.

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱ

 

1)

Դիտորդ խորհրդի նախագահը

Բ

2)

Դիտորդ խորհրդի անդամները

Բ

3)

Գործադիր մարմնի ղեկավարը

Բ

4)

Գործադիր մարմնի անդամները

Բ

5)

Գործադիր տնօրենի տեղակալ

Բ

6)

Վերստուգող հանձնաժողովի ղեկավարը

Բ

7)

Վերստուգող հանձնաժողովի անդամները

Պ

 

Հավելված 3

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի

ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց

մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման

թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը Հավելվածի

 

1. Ասիական զարգացման բանկ (Asian Development Bank)

2. Միջազգային հաշվարկների բանկ (Bank of International Settlements)

3. Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկ (Black Sea Trade and Development Bank)

4. Կարիբյան զարգացման բանկ (Caribbean Development Bank)

5. Կենտրոնական Ամերիկայի տնտեսական ինտեգրման բանկ (Central American Bank of Economic Integration)

6. Լատինական Ամերիկայի զարգացման բանկ (Corporation Andina de Fomento)

7. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ (European Bank for Reconstruction and Development)

8. Եվրոպական հանձնաժողով (European Commission)

9. Եվրոպական ներդրումային բանկ (European Investment Bank)

10. Ներամերիկյան զարգացման բանկ (Inter-American Development Bank)

11. Միջազգային արժութային հիմնադրամ (International Monetary Fund)

12. Իսլամական զարգացման բանկ (Islamic Development Bank)

13. Սկանդինավյան զարգացման հիմնադրամ (Nordic Development Fund)

14. Սկանդինավյան ներդրումային բանկ (Nordic Investment Bank)

15. Նավթ արտահանող երկրների կազմակերպության միջազգային զարգացման հիմնադրամ (OPEC Fund for International Development)

16. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն (Organization for Economic Co-operation and Development)

17. Նավթանյութեր արտահանող երկրների կազմակերպություն (Organization of Petroleum-Exporting Countries)

18. Համաշխարհային բանկի խումբ (World Bank Group)

1) Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (International Bank for Reconstruction and Development)

2) Միջազգային զարգացման ասոցիացիա (International Development Association)

3) Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա (International Finance Corporation)

4) Բազմազգ ներդրումների երաշխավորման գործակալություն (Multinational Investment Guarantee Agency)

5) Ներդրումային վեճերի կարգավորման միջազգային կենտրոն (International Centre for Settlement of Investment Disputes)

19. Վերակառուցման բանկ (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW))

20. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության անդամ երկրների ֆինանսական կազմակերպություններ

 

Հավելված 4

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի

ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց

մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման

թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը Հավելվածի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն  N

 

Սույն վկայականը տրվում է

 

_______________________ -ին

(Անուն, ազգանուն)

___________________________

(անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալներ)

__________________________________________________________

(պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը)

 

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

 

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև «___» __________________ 20 թ.:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ ______________

«___» _____________20 թ.

 

Հավելված 4.1

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի

ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց

մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման

թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ի

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԱՆՁԻ, ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎՈՂ ԱՆՁԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

ԴԻՄԵՐԵՍ

Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն    N

Սույն վկայականը տրվում է

_______________________ -ին
Անուն, ազգանուն

___________________________
(հանրային ծառայությունների համարանիշ, իսկ բացակայության դեպքում` անձնագրի տվյալներ)

________________________________________
պաշտոնի կամ պաշտոնների անվանումը

պաշտոնում (պաշտոններում) աշխատելու համար:

Վկայականի տրման հիմք է հանդիսանում _______________________________________
                                                                       (որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրը)

Սույն վկայականն ուժի մեջ է մինչև որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի վավերականության ավարտը:

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ` _________________________________________________

«___» _____________20 թ.:

ԴԱՐՁԵՐԵՍ

 

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե վերջինիս տրման համար հիմք հանդիսացող որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրը կորցնում է վավերականությունը:

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե անձը կատարել է այնպիսի գործողություն կամ թույլ է տվել այնպիսի անգործություն, որի հետևանքով խախտել է որակավորման, դիպլոմի կամ հավաստագրի տրամադրման և (կամ) պահպանման կանոնները:

Սույն վկայականն ուժը կորցրած է ճանաչվում, եթե համապատասխան փոփոխությունների արդյունքում տվյալ որակավորումը, դիպլոմը կամ հավաստագիրն այլևս վկայագրի տրման հիմք չէ:

(հավելվածը լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

 

Հավելված 5

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի

ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց

մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման

ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը Հավելվածի

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

 Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ

 

  ---------------------------ին

 

Հարգելի _______________,

 

Ես _______________ ______________________________________________________ ,

(անուն, ազգանուն(հանրային ծառայությունների համարանիշը և անձնագրի տվյալները)

 

_________________________________ թվականին

(քննության անցկացման օր/ամիս/տարի)

 

մասնակցել եմ ______________________որակավորման ստուգման համար

(որակավորման տեսակը)

 

նախատեսված քննությանը:

 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ ______________

_______________________________________________________ _______________

______________________________________________________________________

(բողոքարկման պատճառ հանդիսացած խնդրահարույց հարցի նկարագրությունը)

   
Դիմող՝

_________________________________

_________________________________

(հեռախոսահամար, էլ. փոստի հասցե)

_______________________________

(ստորագրություն)

 

«___» _______________20 թ

 

Հավելված 6

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի

ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց

մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման

թեմաների ցանկը»

Կանոնակարգ 4/05-ը Հավելվածի

 

 

Թեմա

Ներդրումային ընկերություն

Ներդրումային ծառայություններ

մատուցող անձի կազմում

կամ անունից ներդրումային

ծառայություններ

մատուցող ֆիզիկական անձինք

Օպերատոր

Կենտրոնական դեպոզիտարիա

Ներդրու-մային ընկե-րության տնօրեն-

ների (դիտորդ) խորհրդի նախա-գահ, խորհրդի անդամ

Ներդրու-մային ընկե-րության և օտարեր-կրյա ներդրու-մային ընկե-րության

մասնա-ճյուղի

գործադիր

մարմնի

ղեկավար, գործադիր

մարմնի անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ,

ներդրու-մային ընկե-րության մասնա-ճյուղի

տնօրեն:

Բանկերի կողմից

ներդրու-մային ծառայու-թյունների մատուց-ման համար պատաս-խանատու ստորաբա-ժանման ղեկավար

Ներդրու-մային ընկե-րության և օտարեր-կրյա ներդրու-մային ընկե-րության մասնա-ճյուղի գլխավոր հաշվապահ, գլխավոր հաշվա-պահի տեղակալ

Ներդրու-մային ընկե-րության և օտարեր-կրյա ներդրու-մային ընկե-րության մասնա-ճյուղի ներքին

աուդիտի ղեկավար, անդամներ

բրոքեր

տեղա-բաշխող

խոր-հրդատու

դիլեր

արժե-

թղթերի փաթեթ կառա-վարիչներ

պահա-ռուի աշխա-տակից

Դիտորդ (տնօրեն-ների) խորհրդի նախագահ և անդամ

Գործադիր մարմնի ղեկավար, անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ, կարգա-պահական հանձնա-ժողովի նախագահ

Վերա-հսկող ծառա-յության կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ

Դիտորդ (տնօրեն-ների) խորհրդի նախագահ և անդամ

գործադիր մարմնի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ, գործադիր տնօրենի տեղակալ

վերստու-գող հանձնա-ժողովի կամ նման այլ մարմնի ղեկավար և անդամ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I «Արժեթղթերի շուկայի

մասին» ՀՀ օրենք և

«Արժեթղթերի շուկայի մասին»

 ՀՀ օրենքը կարգավորող

իրավական ակտեր

                               

1.1. «Արժեթղթերի շուկայի

մասին» օրենքի հիմնական

հասկացությունները

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1.2. «Արժեթղթերի շուկայի մասին»

ՀՀ օրենքի հիմնական նպատակը և կարգավորման առարկան

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1.3. Ազդագիրը, ծրագրային

ազդագիրը, դրանց նկատմամբ

պահանջները

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.4. Թողարկողի կամ

տեղաբաշխողի կողմից

ազդագրում տեղեկատվության

բաց թողնման կամ խեղաթյուրման

հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցումը

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

1.5. Գովազդի նկատմամբ

պահանջները

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

1.6. Թողարկողի կողմից

տեղաբաշխված արժեթղթերի

հետգնման պարտավորությունը

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

-

-

-

-

1.7. Արժեթղթերի տեղաբաշխումը, տեղաբաշխման կասեցումը,

տեղաբաշխման ընթացքի և

արդյունքների մասին

հաշվետվությունները

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

-

-

-

-

1.8. Արժեթղթերի հրապարակային

առաջարկն օտարերկրյա

թողարկողների կողմից

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.9. Օտարերկրյա պետությունում

արժեթղթերի առաջարկի

վերաբերյալ տեղեկացման պարտականությունը

-

V

-

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.10. Ներդրումային

ծառայությունները, դրանց

տեսակները

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

1.11. Ներդրումային

ծառայություններ

մատուցող անձինք և նրանց

գործունեության շրջանակները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

1.12. Ներդրումային

ծառայություններ

մատուցող անձանց

միությունները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

1.13. Ներդրումային

ծառայությունների մատուցման լիցենզիան, լիցենզիայի

գործողության շրջանակը

-

V

-

V

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.14. Ներդրումային ընկերության

գրանցումը և լիցենզավորումը,

լիցենզիայի ուժը կորցրած ճանաչելը

 

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.15. Օտարերկրյա ներդրումային

ընկերության` Հայաստանի

Հանրապետության տարածքում

ստեղծվող մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը, դրանց

գրանցումը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.16. Հայաստանի

Հանրապետության

տարածքում գործող

ներդրումային

ընկերության մասնաճյուղը և ներկայացուցչությունը, դրանց

գրանցումը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.17. Հայաստանի

Հանրապետությունում

ներդրումային ծառայությունների

մատուցումն օտարերկրյա

ներդրումային ծառայություններ

մատուցող անձի կողմից

-

V

                 

V

V

-

-

-

1.18. Ներդրումային ընկերության

կառավարման

մարմինները և

ղեկավարները, դրանց

կազմավորումը,

իրավասությունները և

պարտականությունները ներդրումային ընկերության փոխհարաբերությունները ներդրումային ընկերության

խորհրդի հետ

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.19. Ներդրումային

ծառայություններ

մատուցող ֆիզիկական

անձանց և

ղեկավարների

մասնագիտական

համապատասխա-

նությունն ու

որակավորումը

V

 

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

1.20. Ներդրումային

ծառայություններ

մատուցող անձի ղեկավարների

նկատմամբ պահանջները

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.21. Ներքին աուդիտը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.22. Ներդրումային

ծառայություններ

մատուցող անձանց

գործունեության

նկատմամբ պահանջները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

1.23. Ներդրումային

ծառայությունների

մատուցման պայմանագիրը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

1.24. Ներդրումային

ծառայություն

մատուցող անձի կողմից

հաճախորդին տրամադրվող տեղեկատվությունը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

1.25. Ներդրումային

ծառայություններ

մատուցող անձի

հաճախորդների

միջոցների հաշվառումը

և պաշտպանությունը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

1.26. Ներդրումային

ծառայություններ մատուցող

անձի կողմից գրանցումներ

վարելը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

1.27. Ներդրումային

ընկերություն-

ների համար սահմանվող

հիմնական տնտեսական նորմատիվները, հատուկ

տնտեսական նորմատիվները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

1.28. Ներդրումային

ընկերությունների

Հաշվապահական

հաշվառման

կազմակերպումը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.29. Ներդրումային

ծառայություններ

մատուցող անձանց կողմից

կենտրոնական բանկ

ներկայացվող

հաշվետվությունները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.30. Ներդրումային

ընկերությունների

կողմից հրապարակվող տեղեկատվությունը և հաշվետվությունները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.31. Ներդրումային

ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան

աուդիտը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.32. Ներդրումային ընկերության վերակազմակերպումը, միացումը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.33. Ներդրումային ընկերության

լուծարումը, ինքնալուծարումը,

պահանջների բավա-րարման

հերթականությունը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.34. Ներդրումային ընկերության

լուծարային հանձնաժողովը, նրա գործունեությունը, նրա նկատմամբ պահանջները, վերահսկողությունը և հաշվետվությունները

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.35. Օպերատորի գրանցումն ու լիցենզավորումը,

լիցենզիայի ուժը

կորցրած ճանաչելը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

1.36. Օպերատորի գործառնական

ռիսկերի կառավարումը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.37. Օպերատորի կանոնադրական

կապիտալը և ընդհանուր կապիտալը

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.38. Օպերատորի

կառավարումը, կառավարման

մարմինները, դրանց

կազմավորումը,

իրավասությունները և պարտականությունները, կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները

դիտորդ խորհրդի հետ

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

-

-

-

1.39. Օպերատորի կողմից

սահմանվող շուկայի կանոնները, դրանց նկատմամբ պահանջները, գրանցումը Կենտրոնական

բանկում

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

V

V

V

-

-

-

1.40. Օպերատորի պարտակա-

նությունները

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.41. Շուկայի մասնակիցների հավասարությունը

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.42. Առևտրի ազդագիրը,

առևտրի ազդագրի

հրապարակման պահանջն արժեթղթերի` շուկայում

առևտրին թույլտվության

դեպքում, առևտրի ազդագրի հրապարակումը և արժեթղթերի թույլտվությունը շուկայում

առևտրին, այլ պահանջներ

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.43. Անձի և օպերատորի միջև վեճերի լուծումը

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.44. Շուկայի մասնակցի պարտավորությունները

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.45. Հաշվետու թողարկողի պարտականությունները

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.46. Հաշվետու թողարկողների

կողմից տեղեկատվության պարբերական բացահայտումը

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.47. Հաշվետու թողարկողի

կողմից էական փաստերի

վերաբերյալ տեղեկությունների բացահայտումը

-

V

-

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.48. Հաշվետու թողարկողի

աուդիտն իրականացնող անձը և հաշվետվությունների աուդիտը

-

V

-

-

-

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.49. Գործարքները շուկայում,

դրանց նկատմամբ Կենտրոնական բանկի սահմանած պահանջները

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.50. Արժեթղթերի առևտրի

կասեցումը և դադարեցումը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.51. Օպերատորի կողմից գործարքների գրանցումը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.52. Հաշվետու թողարկողի կամ

ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձի սնանկության հատուկ պայմանները

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

1.53. Օպերատորի կողմից հրապարակման ոչ ենթակա տեղեկատվությունը պահպանելու պարտականությունը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.54. Օպերատորին տրամադրվող տեղեկատվությունը, դրա նկատմամբ պահանջները

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.55. Օպերատորի կողմից տեղեկատվության հրապարակումը, հրապարակման կարգը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.56. Շուկան վերահսկելու օպերատորի պարտականությունը

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

-

-

-

1.57. Օպերատորի հաշվետվությունները

կենտրոնական բանկին

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.58. Օպերատորի կողմից

կիրառվող տույժերը

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.59. Ֆոնդային բորսան, նրա անդամները

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.60. Բորսայի կանոնները

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

-

V

V

-

-

-

1.61. Բորսայում արժեթղթերի ցուցակում, ցուցակման

պայմանները

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

V

V

V

-

-

-

1.62. Բաժնետիրական

ընկերությունների կողմից

արժեթղթերը հանձնելու

առաջարկը, առաջարկի

պայմանները և դրանց

փոփոխումը, արժեթղթերը

հանձնելու առաջարկով նախատեսվածից ավելի

ներկայացված արժեթղթերի ընդունումը և այլն

V

V

-

-

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

1.63. Բաժնետիրական

ընկերության

կանոնադրական

կապիտալում

մասնակցություն ձեռք

բերելը, դրա

նկատմամբ պահանջները,

տեղեկատվության

հրապարակումը,

մասնակցության

ձեռքբերման կամ

օտարման հաստատումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

1.64. Շուկայի չարաշահումը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.65. Ներքին տեղեկությունները, դրանց անբարեխիղճ օգտագործման արգելումը, բացահայտումը, բացահայտման հետաձգումը, բացահայտումը դրանց արտահոսքի դեպքում

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.66. Ինսայդերը, ինսայդերների ցուցակը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.67. Թողարկողի կողմից ներքին տեղեկությունների չբացահայտման կամ ոչ ճշգրիտ բացահայտման արդյունքում կրած վնասների փոխհատուցումը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.68. Ներքին տեղեկությունների կապակցությամբ թողարկողի ընդհանուր պարտականությունները

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.69. Հաշվետու թողարկողի կողմից ներքին կանոններ սահմանելու պարտականությունը

-

-

-

V

-

-

V

-

-

-

-

V

V

-

-

-

1.70. Արժեթղթերի շուկայում գնային չարաշահումները, դրանց վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացումը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

1.71. Ներդրումային առաջարկությունները

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

 

1.72. Կենտրոնական

դեպոզիտարիան, նրա

գործառույթները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

1.73. Կենտրոնական

դեպոզիտարիայի

կանոնադրական

կապիտալը և ընդհանուր կապիտալը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

1.74. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետոմսերը և բաժնետերերը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

1.75. Կենտրոնական

դեպոզիտարիայի

կառավարումը,

կառավարման

մարմինները, դրանց կազմավորումը, իրավասությունները և պարտակա-

նությունները,

կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները դիտորդ խորհրդի հետ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

1.76. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի

կանոնները և դրանց գրանցումը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

1.77. Կենտրոնական դեպոզիտարիայում

առկա տեղեկատվության պահպանումը և պաշտպանությունը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.78. Կենտրոնական

դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ

ներկայացվող տեղեկությունները և հաշվետվությունները

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

1.79. Կենտրոնական

դեպոզիտարիայի

վերահսկողական իրավասությունը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.80. Կենտրոնական

դեպոզիտարիայի

գրանցումը և լիցենզավորումը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

1.81. Կենտրոնական

դեպոզիտարիայի ծառայությունների գների կարգավորումը

-

V

-

V

V

V

-

V

-

V

-

-

-

-

V

V

1.82. Արժեթղթերի պահառությունը,

արժեթղթերի

պահառության

համակարգը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.83. Պահառուներին ներկայացվող պահանջները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.84. Արժեթղթերի հաշիվները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

V

V

1.85. Պարտադիր կենտրոնացված ռեեստրավարման ենթակա արժեթղթերը

-

V

-

V

-

-

V

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.86. Սեփականության իրավունքի

փոխանցման պահը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

V

V

1.87. Սեփականատերերի ցուցակի տրամադրումը թողարկողին

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

-

-

V

V

1.88. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգը, նրա անդամները

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

1.89. Արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի գործառնական

ռիսկերի կառավարումը

-

-

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

1.90. Կենտրոնական դեպոզիտարիային տրված փոխանցման

հանձնարարականների անվերադարձելիությունը

-

V

-

V

V

V

-

V

-

V

-

V

V

-

V

V

1.91. Վերջնահաշվարկը, վերջնահաշվարկի

կատարման ապահովումը

-

V

-

V

V

V

-

V

-

V

-

V

V

-

V

V

1.92. Հաշվարկային համակարգի անդամի սնանկության հատուկ կանոնները

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

1.93. Կենտրոնական

դեպոզիտարիայի սնանկությունը

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

1.94. Կենտրոնական

բանկի կողմից պատասխանատվության միջոցներ կիրառելը

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1.95. Պատասխանա-տվությունը

գնային չարաշահումների համար

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

1.96. Հսկող անձանց պատասխանատվությունը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

1.97. Գործարար ծրագիրը

V

V

V

V

-

-

V

-

-

-

V

V

V

V

V

V

1.98. Մասնագիտական

որակավորման պահանջը, մասնագիտական

որակավորումից զրկելը

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

1.99. Որակավորված

մասնագետներ

ունենալու, նրանց կողմից

պաշտոններ

վարելու նկատմամբ պահանջը

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

1.100. Ղեկավարների նկատմամբ

պահանջները

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

1.101. Նշանակալից

մասնակցությունը

V

V

V

V

           

V

V

V

V

V

V

1.102. Փոխկապակցված անձինք

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

II Ընդհանուր տնտեսական օրենսդրություն և քաղաղաքացիա-իրավական հարաբերություններ

                               

1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք

                               

1) Իրավաբանական անձինք: Հիմնական դրույթներ

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

2) Ընդհանուր դրույթներ

տնտեսական ընկերակ-

ցությունների և

ընկերությունների մասին

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

3) Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

-

V

-

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

4) Բաժնետիրական ընկերություն

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

V

V

V

V

V

V

5) Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

-

V

-

-

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

6) Արժեթղթեր: Հիմնական դրույթներ:

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

7) Արժեթղթերի տեսակները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

8) Ընդհանուր դրույթներ սեփականության իրավունքի և այլ գույքային իրավունքների մասին

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

V

V

9) Ընդհանուր դրույթներ

գրավի մասին

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

10) Պարտավորության հասկացությունը և կողմերը

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

11) Պարտավորություններ

կատարելը

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

12)  Պարտավորությունների կատարման ապահովումը

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

13) Անձանց փոփոխվելը

պարտավորության մեջ

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

14) Պատասխա-նատվությունը պարտավորությունները խախտելու համար

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

15) Պարտավորությունները

դադարելը

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

16) Պայմանագիր. հասկացությունը և պայմանները

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

17) Պայմանագիր կնքելը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

18) Պայմանագիր փոփոխելը և լուծելը

-

V

-

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

19) Հանձնարարություն

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

20) Կոմիսիա

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

21) Գործակալություն

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

-

-

22) Չեկերով հաշվարկներ

-

V

V

V

V

V

V

V

V

V

-

V

V

-

V

V

23) Գույքի հավատարմագրային

կառավարում

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

24) Համատեղ գործունեություն

-

V

V

V

V

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

2. «Բաժնետիրական ընկերությունների

մասին» ՀՀ օրենքը

                               

1) Ընդհանուր դրույթներ բաժնետիրական ընկերությունների մասին

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

2) Բաժնետիրական ընկերության ստեղծումը, վերակազմակերպումը և լուծարումը

-

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

3) Բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը, ընկերության բաժնետոմսերը և այլ արժեթղթերը,

ընկերության զուտ ակտիվները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

4) Ընկերության բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի տեղաբաշխումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

5) Ընկերության շահութաբաժինները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

6) Բաժնետիրական ընկերության

բաժնետերերի ռեեստրը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

V

7) Ընկերության տեղաբաշխված

բաժնետոմսերի

ձեռքբերումը և

հետգնումը ընկերության կողմից

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

8) Խոշոր գործարքներ

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

9) Ընկերության գործարքներում շահագրգռվածություն

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

10) Բաժնետիրական ընկերության

ընդհանուր ժողովը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

11) Բաժնետիրական ընկերության

խորհուրդը և գործադիր մարմինը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

12) Բաժնետիրական ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերահսկումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

13) Հաշվառումը և հաշվետվությունները, բաժնետիրական ընկերության

մասին տեղեկությունները

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

3. «Սահմանափակ պատասխա-

նատվությամբ ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքը

                               

1) Ընդհանուր դրույթներ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների վերաբերյալ

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) Սահմանափակ պատասխա-

նատվությամբ

ընկերության ստեղծումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3) Սահմանափակ պատասխա-

նատվությամբ

ընկերության մասնակիցները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4) Սահմանափակ պատասխա-

նատվությամբ

ընկերության

կանոնադրական կապիտալը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5) Սահմանափակ պատասխա-

նատվությամբ

ընկերության

կառավարումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6) Սահմանափակ պատասխա-

նատվությամբ ընկերության վերակազմակերպումը և լուծարումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Հաշվապահական հաշվառման

օրենսդրություն և Հաշվապահական

հաշվառման միջազգային ստանդարտներ (այսուհետ՝ ՀՀՄՍ), հարկային

օրենսդրություն

                               

1) Ֆինանսական հաշվետվու-

թյունները և դրանց տարրերը

-

V

V

V

-

-

V

-

-

-

-

V

V

-

V

V

2) Ֆինանսական հաշվետվու-

թյունների տարրերի ճանաչումը և

չափումը

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

3) Հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու սկզբունքները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

4) Կազմակերպության ղեկավարի

իրավունքները և պարտակա-

նությունները հաշվապահական

հաշվառման

կազմակերպման գործում

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

5) Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը, դրա նշանակությունը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

6) Ներդրումային ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների հրապարակումը, այդ հաշվետվությունների պոտենցիալ սպառողները/ օգտագործողները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7) Համախմբված

հաշվետվությունների

կազմման դեպքերը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8) Հարկ վճարողների իրավունքները և պարտականությունները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

9) Ներդրումային ընկերությունների պատասխանատվությունը հարկային օրենսդրության խախտման համար

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10) Գլխավոր հաշվապահի իրավունքները և պարտականությունները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

11) Հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական կանոնները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

12) Սկզբնական հաշվապահական

հաշվառման

փաստաթղթերը

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

13) Հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանները

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

14) Ստորագրության իրավունքը հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերում

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

15) Ակտիվների և պարտավորությունների

գույքագրումը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

16) Հաշվապահական տեղեկատվության գաղտնիությունը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

17) Հաշվապահական հաշվառման

փաստաթղթերի պահպանումը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

18) Ֆինանսական հաշվետ-վություններ կազմելը և

ներկայացնելը

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

19) ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը, դրա կիրառման մասին հրահանգը

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

20) «Ֆինանսական հաշվետվությունների

ներկայացում» ՀՀՄՍ1

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

21) «Պաշարներ» ՀՀՄՍ2

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

22) «Հաշվետվություն դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն» ՀՀՄՍ7

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

23) «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, հաշվապահական հաշվառման գնահատումների

փոփոխություններ և սխալներ»

ՀՀՄՍ 8

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

24) «Հաշվետու ժամանակա-

շրջանից հետո տեղի

ունեցող դեպքեր» ՀՀՄՍ 10

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

25) «Շահութահարկ» ՀՀՄՍ12

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

26) «Հիմնական միջոցներ» ՀՀՄՍ16

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

27) «Վարձակալություն» ՀՀՄՍ17

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

28) «Հասույթ» ՀՀՄՍ18

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

29) «Պետական շնորհների

հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում» ՀՀՄՍ20

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

30) «Արտարժույթի փոխանակման փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները» ՀՀՄՍ21

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

31) «Փոխառության ծախսումներ» ՀՀՄՍ23

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

32) «Կապակցված կողմերի բացահայտում» ՀՀՄՍ24

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

33) «Ֆինանսական գործիքներ.

ներկայացումը» ՀՀՄՍ 32

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

34) «Միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվություններ» ՀՀՄՍ 34

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

35) «Ակտիվների արժեզրկում» ՀՀՄՍ 36

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

36) «Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ» ՀՀՄՍ 37

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

37) «Ոչ նյութական ակտիվներ» ՀՀՄՍ 38

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

38) «Ֆինանսական գործիքներ. ճանաչումը և չափումը» ՀՀՄՍ 39

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

39) «Ներդրումային գույք» ՀՀՄՍ 40

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

40) «Բաժնային արժեթղթերի վրա հիմնված վճարում» ՖՀՄՍ 2

-

-

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

41) Հարկերի և հարկային

 արտոնությունների տեսակները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

42) Հարկ վճարողների իրավունքները, պարտականությունները և հսկողությունը հարկերի վճարման նկատմամբ

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

43) Հարկային պարտավորու-

թյուններից ավել բյուջե վճարված գումարները հարկ վճարողին վերադարձնելու կարգը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

44) Հարկվող սուբյեկտները և

հարկվող օբյեկտը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

45) Համախառն եկամուտը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

46) Համախառն եկամտի նվազեցումները

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

47) Ոչ ռեզիդենտի հարկումը

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

IV. Գործնական խնդիրներ

-

V

-

V

V

V

V

V

V

-

-

V

V

-

V

V

V. Այլ

                               

1) ՀՀ Կենտրոնական բանկի

հիմնական խնդիրը և այլ խնդիրները

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2) ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ստուգումները և վերահսկողությունը

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

3) Ներքին հսկողության համակարգը,

խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) իրավունքները և պարտականությունները պատշաճ ներքին հսկողության համակարգ ապահովելու գործում,

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

-

4) Ներդրումային ընկերության ներքին աուդիտի ստորաբաժանման դերը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5) Խորհրդի փոխհարաբե-

րությունները ներքին աուդիտի

ստորաբաժանման հետ

(ներդրումային ընկերության դեպքում)

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6) Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) նիստերը, խորհրդին(դիտորդ խորհրդին) կից հանձնաժողովները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

7) Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) անդամի լիազորությունների վաղաժամկետ

դադարեցման հիմքերը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

8) Խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) անդամների նկատմամբ հնարավոր կիրառվող պատասխանատվության միջոցները

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

9) Շահութաբաժինների բաշխում, կանոնադրական հիմնադրամի նվազեցում

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

10) Գույքի ձեռքբերման և օտարման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքում

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

-

11) ներքին տեղեկատվական համակարգը, խորհրդին ներկայացվող հաշվետվությունները

V

V

V

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

12) Անվճարունակության հիմքերը

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

13) Ռազմավարության մշակման հիմնական սկզբունքները

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

14) Գործադիր մարմնի աշխատանքի գնահատման և վերահսկման սկզբունքները

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

15) Խորհրդի և գործադիր մարմնի վարձատրությունը

V

V

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

-

16) Անձնակազմի կառավարման քաղաքականությունը, դրա նշանակությունը, խորհրդի իրավունքները և պարտականություններն

անձնակազմի կառավարման

գործում

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

-

V

V

-

17) Գործունեության պլանավորման, գնահատման և որոշումների կայացման հիմնական սկզբունքները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

18) Ներդրումային ընկերության (օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) գործունեությանը բնորոշ ռիսկերի տեսակները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

19) Փողերի լվացման և ահաբեկչության

ֆինանսավորման դեմ պայքարի

առանձնահատկությունները

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

-

-

V

-

-

20) Կասկածելի գործառնությունների դադարեցումը և կասեցումը

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

V

V

V

-

-

-

21) Ներդրումային ընկերության միջոցների տեղաբաշխման

հնարավոր ուղիները, գործառնությունների տեսակները,

ներդրումային ընկերության մրցունակությունը միջոցների տեղաբաշխման տեսանկյունից

V

V

-

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22) Օգտագործվող վճարահաշվարկային

համակարգերը, դրանց առանձնահատկությունները,

դրանց անվտանգության

ապահովման նախապայմանները

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

-

V

V

-

V

23) Մարքետինգային ռազմավարություն/ քաղաքականություն

V

V

-

V

-

-

V

-

-

-

V

-

-

V

-

-

24) Ռիսկերի կառավարում

V

V

-

V

-

-

V

-

-

-

V

V

-

V

V

-

VI. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք և ներդրումային ֆոնդերի գործունեությունը կարգավորող այլ իրավական ակտեր

                               

«Ներդրումային ֆոնդերի մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

 

Հավելված 7

«Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի

ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց

մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման

թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ի

 

Միջնորդագիր

 

Ղեկավարի գրանցման վերաբերյալ

 

Հայաստանի Հանրապետության

Կենտրոնական բանկի նախագահ

------------------------------------ին

 

Հարգելի ----------------------------

 

Խնդրում ենք ------------------------------------------ (անուն, ազգանուն, հայրանուն)

o թույլ տալ մասնակցել որակավորման քննություններին

(լրացվում է միայն Կենտրոնական բանկում որակավորվող ղեկավարների համար)

 

o տրամադրել որակավորման վկայական՝ առանց քննության միջոցով որակավորման ստուգման

 

o գրանցել (խորհրդի անդամի համար՝ նաև ստուգել մասնագիտական համապատասխանությունը) որպես------------------------------------------------ (կազմակերպության անվանումը, ղեկավարի պաշտոնը):

 

Կից ներկայացնում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկությունները:

 

Հավաստիացնում եմ, որ վերոնշյալ անձը համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին, և վերջինիս ստորագրությունը, որն ամրակցվում է ղեկավարի վերաբերյալ ներկայացվող տեղեկանքին, համապատասխանում է իսկականի հետ:

 

Ֆինանսական կազմակերպության (օտարերկրյա ֆինանսական կազմակերպության) կառավարման իրավասու մարմին՝

 

/անուն, ազգանուն, ստորագրություն/

« » --------- 20 թ.

(հավելվածը խմբ. 16.12.14 թիվ 353-Ն)

(կանոնակարգը փոփ., լրաց., խմբ. 01.07.08 թիվ 191-Ն, լրաց., խմբ. 10.03.09 թիվ 58-Ն, լրաց., խմբ., փոփ. 01.12.09 թիվ 354-Ն, 02.05.11 թիվ 118-Ն, 20.12.11 թիվ 358-Ն, փոփ., խմբ. 07.02.12 թիվ 31-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 25.12.12 թիվ 374-Ն, խմբ. 15.07.14 թիվ 197-Ն, խմբ., փոփ., լրաց. 16.12.14 թիվ 353-Ն, փոփ. 02.02.18 թիվ 11-Ն)