Համարը 
N 142-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.04.20/10(187) Հոդ.121
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.03.2005
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.04.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.06.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՝ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԲԱՆԿԵՐԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
13 ապրիլի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05005155


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

29 մարտի 2005 թ.

N 142-Ն


Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ՝ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԲԱՆԿԵՐԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը խմբ. 01.10.13 թիվ 230-Ն
)

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» և «լ» կետերը, 35-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Վարկային տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը»՝ համաձայն սույն որոշման Հավելված 1-ի (կցվում է):

(1-ին կետը խմբ. 11.07.17 N 157-Ն, 11.07.17 թիվ 157-Ն)

 2. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի աշխատակազմին՝ սույն որոշման ընդունման պահից եռամսյա ժամկետում կազմակերպել սույն որոշմամբ հաստատված կարգի անգլերեն և ռուսերեն պաշտոնական թարգմանությունն ու հրատարակումը:

 3. Սույն որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների,
օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը» հաստատելու մասին
թիվ 363-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է 2005 թվականի հունիսի 6-ից:

 

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2005 թ. ապրիլի 1
Երևան

 

Հավելված 1
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2005 թվականի մարտի 29-ի

թիվ 142-Ն որոշման

 

ԿԱՐԳ

 

ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՐժԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ` ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԲԱՆԿԵՐԻ, ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

(վերնագիրը խմբ. 11.07.17 թիվ 157-Ն)

 

Սույն կարգի և վարկային տեղեկատվական համակարգի ստեղծման նպատակն արդյունավետ վերահսկողության և վերլուծության իրականացման համար արժանահավատ տեղեկատվության հավաքագրումն է:

 

ԳԼՈՒԽ I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգը սահմանում է վարկային տեղեկատվական համակարգի (այսուհետև` Վարկային ռեգիստր) ստեղծման, վարկային ռեգիստրին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի (այսուհետ՝ սույն կարգի իմաստով՝ վարկատու) մասնակցության կարգն ու պայմանները:

 

2. Վարկային ռեգիստրը սույն կարգով ստեղծված համակարգ է, որտեղ կուտակվում և պահպանվում է վարկառուների և նրանց տրամադրված վարկերի վերաբերյալ սույն կարգով սահմանված տեղեկատվությունը, որը հնարավորություն է ընձեռում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին (այսուհետև՝ Կենտրոնական բանկ)՝ վերահսկել վարկառու-վարկատու փոխհարաբերությունները, իրականացնել վերլուծություններ, ինչպես նաև օգտագործել այդ տեղեկատվությունը Կենտրոնական բանկի այլ խնդիրներն իրականացնելու համար: Վարկային ռեգիստրի վարման համար պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության Վարկային ռեգիստրը:

 

3. Սույն կարգում կիրառվող հասկացություններն ունեն հետևյալ նշանակությունները.

 

1) վարկ` վարկատուի նկատմամբ ծագած այն պարտավորությունը, որն առաջացել է վարկի (այդ թվում՝ վարկային գծի), ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի), ֆակտորինգի, երաշխավորության, ակրեդիտիվի պայմանագրերից, երաշխիքի կամ վարկային քարտի տրամադրումից, հաշվի վարկավորումից (օվերդրաֆտ), հետգնման պայմանով արժեթղթերի ձեռքբերումից, արժութային սվոփից, ինչպես նաև վարկային հարաբերություններից առաջացած ցանկացած այլ պարտավորություն (դեբիտորական պարտք), որը սակայն կապված չէ վարկատուի կողմից վարկառուին ապրանքներ վաճառելու, ծառայություններ մատուցելու, աշխատանքներ կատարելու կամ վարկատուի կողմից պարտապանի թողարկած արժեթղթերը առանց հետգնման պայմանի ձեռք բերելու հետ,

 

2) վարկառու` անձ, ով վարկատուի հանդեպ ստանձնել է կամ արդեն իսկ կնքված պայմանագրով կարող է ստանձնել սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված պարտավորություններից որևէ մեկը,

 

3) գործող վարկ` վարկ, որի գծով վարկառուն չկատարած պարտավորություն ունի վարկատուի նկատմամբ,

 

4) ոչ ճիշտ կամ անարժանահավատ տեղեկատվություն՝ Վարկային ռեգիստր ներկայացվող տեղեկատվության սահմանված ձևաչափերին չհամապատասխանող, և (կամ) իրականությանը չհամապատասխանող և (կամ) տվյալների հակասություն պարունակող տեղեկատվություն:

 

ԳԼՈՒԽ II. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

4. Վարկային ռեգիստրին տեղեկատվություն է տրամադրվում իրավաբանական անձանց (բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների միջբանկային վարկերի վերաբերյալ), ֆիզիկական անձանց, այդ թվում` անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ, որոնք վարկատուի հանդեպ ստանձնել են սույն կարգի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված պարտավորություններից որևէ մեկը:

5. Վարկատուի կողմից Վարկային ռեգիստրին տեղեկատվությունը տրամադրվում է վարկային պայմանագրի կնքման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Տվյալ վարկի վերաբերյալ Վարկային ռեգիստր արդեն իսկ մուտքագրված տվյալների յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում վարկատուն պարտավոր է Վարկային ռեգիստր ներկայացնել այդ փոփոխությունները՝ դրանք կատարելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

6. Ոչ ճիշտ կամ անարժանահավատ տեղեկատվություն հայտնաբերելու դեպքում Վարկային ռեգիստրը տեղեկատվություն տրամադրող վարկատուին տեղեկացնում է անճշտության մասին (նույնիսկ, եթե սխալը տեղի է ունեցել ոչ տվյալ վարկատուի մեղքով): Վարկատուն պարտավոր է տեղեկատվությունը ստանալուն հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում (եթե Վարկային ռեգիստրի գրությամբ այլ ժամկետ սահմանված չէ) ճշգրտել՝ ներկայացնելով ճիշտ տեղեկատվությունը կամ տեղեկատվության ճշտությունը հաստատել Վարկային ռեգիստրին` համապատասխան նամակի տեսքով, որտեղ արտացոլված կլինի ճշգրտումների իրականացման պատճառներն ու հիմնավորումները: Այն դեպքում, երբ տեղեկատվության ճշգրտումը ենթադրում է վարկի հեռացում և ճիշտ տարբերակի մուտքագրում, ապա Վարկային ռեգիստր ուղարկվող հեռացման նամակը պետք է ստորագրված լինի Վարկային ռեգիստրի վարման համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ վարկատուի այլ ղեկավարի կողմից:

7. Վարկատուները Վարկային ռեգիստրին տրամադրած տեղեկատվությունը պարտավոր են իրենց մոտ պահպանել անժամկետ և առանց փոփոխությունների ենթարկելու: Վարկային ռեգիստրին ուղարկված տվյալները և վարկատուի մոտ առկա տվյալները պետք է ցանկացած պահի դրությամբ լինեն նույնական:

8. Վարկատուները Վարկային ռեգիստրին տեղեկատվություն են տրամադրում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգով գրանցման և լիցենզավորման պահից:

9. Այն դեպքերում, երբ վարկատուն գտնվում է լուծարման գործընթացում, ապա վարկատուի վարկերի վերաբերյալ Վարկային ռեգիստր մուտքագրված տվյալների թարմացումը կատարվում է վարկառուի կամ տվյալ վարկատուի լուծարային կառավարչի կամ լուծարային հանձնաժողովի կողմից Վարկային ռեգիստր ներկայացված տեղեկանքների հիման վրա: Վարկառուն տեղեկանքները ստանում է լուծարվող բանկի լուծարային կառավարչից կամ լուծարային հանձնաժողովից:

10. Վարկատուները պարտավոր են հաշվետվությունները ներկայացնել Իքս-Էմ-Էլ (այսուհետ` XML) ֆորմատով: Կենտրոնական բանկը մշակում և վարկատուներին է տրամադրում համապատասխան XML-սխեմա (Իքս-Էս-Դի (այսուհետ` XSD) ֆայլ), որի հիման վրա բանկերը ձևավորում են հաշվետվության XML ֆայլը:

11. XML սխեմաների ցանկացած փոփոխության դեպքում Կենտրոնական բանկը հրապարակում է դրանց նոր տարբերակները` ուղարկելով տեղեկացման նամակ, որում նշվում է այն ամսաթիվը (ժամկետը), որից հետո (որի ընթացքում) հաշվետվությունները ընդունվելու են համաձայն նոր տարբերակի, ինչպես նաև XSD ֆայլի տարբերակի համարը (օրինակ` LR3v171230.xsd, որտեղ «LR3»-ը հաշվետվության նույնականացուցիչն է, «v171230»-ն հաշվետվության տարբերակն է, որը համարակալվում է հաշվետվության ուժի մեջ մտնելու ամսաթվով, «v»-ն նիշերի բաժանարարն է, որին հաջորդում է ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը` yymmdd ֆորմատով):

12. Վարկատուի կողմից ձևավորված XML ֆորմատի հաշվետվությունները պետք է Վարկային ռեգիստր ուղարկվելուց առաջ ստուգվեն համապատասխան տարբերակի XML սխեմայի (XSD)-ի միջոցով:

13. Վարկատուները XML ֆորմատով հաշվետվություններ պարունակող էլեկտրոնային հաղորդագրությունը պարտավոր են Կենտրոնական բանկ ներկայացնել «Վարկային ռեգիստր» համակարգի ՎԵԲ ծառայության (web service) միջոցով:

14. Հաշվետվություն պարունակող էլեկտրոնային հաղորդագրությունը «Վարկային ռեգիստր» համակարգի կողմից համարվում է ընդունված մշակման համար, եթե «Վարկային ռեգիստր» ՎԵԲ ծառայությունը հաշվետվություն պարունակող էլեկտրոնային հաղորդագրությունը ընդունելուց հետո տրամադրել է պատասխան եզակի (սniqսe) նույնականացուցիչ, հակառակ դեպքում` վարկատուի կողմից ուղարկված էլեկտրոնային հաղորդագրությունը չի համարվում ուղարկված:

15. Հաշվետվությունը համարվում է ընդունված համակարգի կողմից, եթե հաշվետվության համար ձևավորվել է դրական անդորրագիր, հակառակ դեպքում հաշվետվությունը մերժվում է և համակարգի կողմից ձևավորվում է բացասական անդորրագիր:

16. Վեբ ծառայության միջոցով տվյալների փոխանակման տեղեկատվական անվտանգության նպատակով Կենտրոնական բանկը վարկատուներին տրամադրում է անվանական անվտանգության հավաստագիր:

17. Վարկային ռեգիստրին ուղարկվող տեղեկատվության դաշտերն ու ձևաչափերի նկատմամբ պահանջները սահմանված են սույն կարգի Հավելված 1-ում: Հավելված 1-ում սահմանված բոլոր օժանդակ դաշտերը պարտադիր են լրացման տվյալների առկայության դեպքում:

 

ԳԼՈՒԽ III. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԸ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

18. Վարկային ռեգիստրի տեղեկատվության օգտագործողն է Կենտրոնական բանկը։

(18-րդ կետը խմբ. 14.02.20 թիվ 20-Ն)

19. Տեղեկատվության փոխանակումը կատարվում է տեղեկատվությունը տիրապետելու իրավունք ունեցող Վարկային ռեգիստրի և վարկատուի աշխատակիցների կողմից:

20. (կետն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն)

21. (կետն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն)

22. (կետն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն)

23. (կետն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն)

24. (կետն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն)

25. (կետն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն):

 

ԳԼՈՒԽ IV. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՐԺԱՆԱՀԱՎԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

26. Վարկատուները պարտավոր են Վարկային ռեգիստր ներկայացնել ամբողջական և արժանահավատ տեղեկատվություն:

27. Տրամադրված տեղեկատվության ամբողջականության և արժանահավատության համար օրենքով սահմանված պատասխանատվություն է կրում տեղեկատվությունը տրամադրող վարկատուն:

28. (կետն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն)

 

ԳԼՈՒԽ V. ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՏԵՐԻ ԵՎ ՁԵՎԱՉԱՓԵՐԻ ԵՎ Վարկային ռեգիստրի կողմից տրամադրվող ելքային պարբերական տեղեկատվությԱն ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

29. Սույն Կարգի Հավելված 1-ով սահմանված՝ Վարկային ռեգիստրին տրամադրվող տեղեկատվության դաշտերում լրացվում է հետևյալ տեղեկատվությունը.

1) ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁ - ընտրվում է «Անձի տեսակի» տեղեկագրից, եթե մասնակիցը` վարկառուն, համավարկառուն, երաշխավորը, սեփականատերը, փոխկապակցված անձը կամ գործադիր մարմնի ղեկավարը ֆիզիկական անձ է:

 

ա. Ֆիզիկական անձի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID) - լրացվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից տրամադրվող «Հաճախորդների Միասնական շտեմարան» տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID): Միասնական բանկային նույնականացուցիչը շնորհվում է այն դեպքում, երբ հարցման մեջ լրացված են բոլոր այն դաշտերը, որոնց համար սույն կարգի Հավելված 1-ի «այլ նշումներ» սյան մեջ նշված է «մասնակցում է վերիֆիկացիային»:

բ. Ֆիզիկական անձի անունը - լրացվում է ֆիզիկական անձի անունը:

գ. Ֆիզիկական անձի ազգանունը - լրացվում է ֆիզիկական անձի ազգանունը:

դ. Ֆիզիկական անձի հայրանունը - լրացվում է ֆիզիկական անձի հայրանունը:

ե. Ֆիզիկական անձի անհատ ձեռնարկատեր լինելը - ֆիզիկական անձի` անհատ ձեռնարկատեր հանդես գալու դեպքում լրացվում է «Այո», հակառակ դեպքում` «Ոչ»:

զ. Անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) - լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ):

է. Անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի պետական ռեգիստրում հաշվառման համարը - լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի պետական ռեգիստրում հաշվառման համարը:

ը. Անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի պետական ռեգիստրում հաշվառման ամսաթիվը - լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի պետական ռեգիստրում հաշվառման ամսաթիվը:

թ. Անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի գործունեության ոլորտը - լրացվում է անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի գործունեության ոլորտը` ըստ «Գործունեության/վարկի օգտագործման ոլորտի» տեղեկագրի: Եթե անհատ ձեռնարկատերը գործունեություն է ծավալում մի քանի ոլորտներում, ապա տվյալ դաշտում լրացվում է այն ոլորտը, որը ձևավորում է անհատ ձեռնարկատիրոջ հասույթի գերակշիռ մասը, իսկ եթե տարբեր ոլորտներ հավասարաչափ են ձևավորում հասույթը, ապա լրացվում է վարկառուի համար առավել նշանակալից ոլորտը:

ժ. Ֆիզիկական անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը - լրացվում է ֆիզիկական անձը հաստատող գործող որևէ փաստաթղթի տեսակը` ըստ «Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի» տեղեկագրի` կազմված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 767-Ն որոշման համաձայն:

ժա. Ֆիզիկական անձը հաստատող փաստաթղթի համարը - լրացվում է «ժ» ենթակետում ընտրված ֆիզիկական անձը հաստատող գործող փաստաթղթի համարը:

ժբ. Ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը - լրացվում է ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը:

ժգ. Ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը - լրացվում է ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը:

ժդ. Ֆիզիկական անձի ծննդյան ամսաթիվը - լրացվում է ֆիզիկական անձի ծննդյան ամսաթիվը:

ժե. Ֆիզիկական անձի սեռը - լրացվում է ֆիզիկական անձի սեռը` ըստ «Սեռի» տեղեկագրի:

ժզ. Ֆիզիկական անձի ռեզիդենտության երկիր - լրացվում է ֆիզիկական անձի ռեզիդենտության երկիրը` ըստ «Երկրների» տեղեկագրի: Ռեզիդենտությունը որոշվում է համաձայն «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված չափանիշների:

ժէ. Ֆիզիկական անձի գրանցման հասցեն - լրացվում է ֆիզիկական անձի գրանցման հասցեն` ըստ հասցեի ձևաչափի, որը բաղկացած է հետևյալ դաշտերից.

Երկիր

Մարզ/Շրջան-Համայնք
Բնակավայր/Վարչական շրջան

Փողոց

Շենքի/ տան համար

Բնակարանի համար

«Երկրների» տեղեկագիր

«Մարզ/Շրջան-Համայնք-Բնակավայր/Վարչական շրջան» տեղեկագիր

ժը. Ֆիզիկական անձի փաստացի բնակության վայրի հասցեն - լրացվում է ֆիզիկական անձի փաստացի բնակության վայրի հասցեն` ըստ «ժէ» ենթակետով սահմանված հասցեի ձևաչափի:

ժթ. Ֆիզիկական անձի զբաղվածության կարգավիճակը - լրացվում է ֆիզիկական անձի զբաղվածության կարգավիճակը` ըստ «Զբաղվածության կարգավիճակի» տեղեկագրի:

ի. Ֆիզիկական անձի կրթական մակարդակը - լրացվում է ֆիզիկական անձի կրթական մակարդակը` ըստ «Կրթական մակարդակի» տեղեկագրի:

իա. Ֆիզիկական անձի ընտանեկան կարգավիճակը - լրացվում է ֆիզիկական անձի ընտանեկան կարգավիճակը` ըստ «Ընտանեկան կարգավիճակի» տեղեկագրի:

իբ. Ֆիզիկական անձի ընտանիքի անդամների քանակը - լրացվում է ֆիզիկական անձի ընտանիքի անդամների քանակը: Տվյալ դաշտի հաշվարկման համար հիմք է հանդիսանում այն մարդկանց քանակը, ովքեր վարում են համատեղ տնտեսություն և ապրում են միևնույն հարկի տակ:

 

2) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ - ընտրվում է «Անձի տեսակի» տեղեկագրից, եթե մասնակիցը` վարկառուն, համավարկառուն, երաշխավորը/երաշխիք տրամադրողը, սեփականատերը, փոխկապակցված անձը իրավաբանական անձ է:

 

ա. Իրավաբանական անձի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID) - լրացվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից տրամադրվող «Հաճախորդների Միասնական շտեմարան» տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID):

բ. Իրավաբանական անձի ռեզիդենտության երկիր - լրացվում է իրավաբանական անձի ռեզիդենտության երկիրը` ըստ «Երկրների» տեղեկագրի: Ռեզիդենտությունը որոշվում է համաձայն «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված չափանիշների:

գ. Իրավաբանական անձի անվանումը - լրացվում է իրավաբանական անձի անվանումը:

դ. Իրավաբանական անձի կազմակերպական-իրավական ձևը - լրացվում է իրավաբանական անձի կազմակերպական-իրավական ձևը` ըստ «Կազմակերպական-իրավական ձևը» տեղեկագրի:

ե. Իրավաբանական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)/ Իրավաբանական անձի անհատականացման համարը - լրացվում է ռեզիդենտ իրավաբանական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), իսկ ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց դեպքում` անհատականացման համարը (պետական գրանցման համար, հաշվառման համար կամ այլ նույնականացման համար):

զ. Իրավաբանական անձի պետական ռեգիստրում գրանցման համարը - լրացվում է ռեզիդենտ իրավաբանական անձի պետական ռեգիստրում գրանցման համարը:

է. Իրավաբանական անձի պետական ռեգիստրում գրանցման ամսաթիվը - լրացվում է ռեզիդենտ իրավաբանական անձի պետական ռեգիստրում գրանցման ամսաթիվը:

ը. Իրավաբանական անձի սեփականության/մասնակցության ձևը - կախված իրավաբանական անձի կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում 50 տոկոսից ավելի կամ մնացած սեփականատերերի նկատմամբ գերակշռող մասնակցություն ունենալուց` լրացվում է իրավաբանական անձի սեփականության/մասնակցության ձևը` ըստ «Սեփականության/մասնակցության ձևի» տեղեկագրի:

թ. Իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID) - լրացվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից տրամադրվող «Հաճախորդների Միասնական շտեմարան» տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID):

ժ. Իրավաբանական անձի գործունեության ոլորտը - լրացվում է իրավաբանական անձի գործունեության ոլորտը` ըստ «Գործունեության/վարկի օգտագործման ոլորտի» տեղեկագրի: Եթե իրավաբանական անձը գործունեություն է ծավալում մի քանի ոլորտներում, ապա տվյալ դաշտում լրացվում է այն ոլորտը, որը ձևավորում է իրավաբանական անձի հասույթի գերակշիռ մասը, իսկ եթե տարբեր ոլորտներ հավասարաչափ են ձևավորում հասույթը, ապա լրացվում է վարկառուի համար առավել նշանակալից ոլորտը:

ժա. Իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը - լրացվում է իրավաբանական անձի գտնվելու վայրը` ըստ հասցեի ձևաչափի:

ժբ. Իրավաբանական անձի փաստացի գործունեության վայրը - լրացվում է իրավաբանական անձի փաստացի գործունեության վայրը` ըստ հասցեի ձևաչափի: Փաստացի գործունեության վայրը մեկից ավելի լինելու դեպքում լրացվում են այն վայրի տվյալները, որտեղ գործունեության գերակշիռ մասն է իրականացվում:

 

3) ՀՀ/ԼՂՀ ԱՆՈՒՆԻՑ ՀԱՆԴԵՍ ԵԿՈՂ ՄԱՐՄԻՆ - ընտրվում է «Անձի տեսակի» տեղեկագրից, եթե մասնակիցը` վարկառուն, համավարկառուն, երաշխավորը/երաշխիք տրամադրողը, սեփականատերը, փոխկապակցված անձը ՀՀ/ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմին է:

 

ա. ՀՀ/ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմինը - լրացվում է ՀՀ կամ ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմնի անվանումը` ըստ «ՀՀ/ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմնի» տեղեկագրի:

բ. ՀՀ/ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմնի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID) - լրացվում է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից տրամադրվող «Հաճախորդների Միասնական շտեմարան» տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID):

գ. ՀՀ/ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմնի գործունեության հասցեն - լրացվում է ՀՀ/ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմնի գործունեության հասցեն` ըստ հասցեի ձևաչափի:

 

4) ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ ՀԱՆԴԵՍ ԵԿՈՂ ՄԱՐՄԻՆ - ընտրվում է «Անձի տեսակի» տեղեկագրից, եթե մասնակիցը` վարկառուն, համավարկառուն, երաշխավորը/երաշխիք տրամադրողը, սեփականատերը, փոխկապակցված անձը օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմին է:

 

ա. Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID) - լրացվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից տրամադրվող «Հաճախորդների Միասնական շտեմարան» տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID):

 

բ. Օտարերկրյա պետության կոդը - լրացվում է օտարերկրյա պետության կոդը` ըստ «Երկրների» տեղեկագրի:

գ. Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի տեսակը - լրացվում է օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի տեսակը` ըստ «Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի տեսակի» տեղեկագրի:

դ. Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի անվանումը - լրացվում է օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի անվանումը:

ե. Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի գործունեության հասցեն - լրացվում է օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի գործունեության հասցեն` ըստ հասցեի ձևաչափի:

 

5) ՎԱՐԿԱՌՈՒ

 

ա. Վարկառուի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID) - լրացվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից տրամադրվող «Հաճախորդների Միասնական շտեմարան» տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID):

բ. Վարկառուի կապվածությունը վարկատուի հետ - վարկատուի հետ վարկառուի կապվածության առկայության դեպքում լրացվում է՝ «այո», հակառակ դեպքում՝ «ոչ»: Կապվածությունը որոշվում է համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 39-րդ հոդվածում սահմանված չափանիշների:

գ. Վարկառուի վերաբերյալ այլ նշումներ - լրացվում է վարկառուի վերաբերյալ այլ էական տեղեկատվություն:

 

6) ՀԱՄԱՎԱՐԿԱՌՈՒ

 

ա. Համավարկառուի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID) - լրացվում է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից տրամադրվող «Հաճախորդների Միասնական շտեմարան» տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID):

բ. Համավարկառուի համամասնական մասնակցության չափը - լրացվում է համավարկառուի համամասնական մասնակցության չափը` արտահայտված տոկոսով` համաձայն վարկային պայմանագրի կամ լրացուցիչ համաձայնագրի:

գ. Համավարկառուի վերաբերյալ այլ նշումներ - լրացվում է համավարկառուի վերաբերյալ այլ էական տեղեկատվություն:

 

7) ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ/ԵՐԱՇԽԻՔ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ

 

ա. Երաշխավորի/երաշխիք տրամադրողի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID) - լրացվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից տրամադրվող «Հաճախորդների Միասնական շտեմարան» տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID):

բ. Երաշխավորության գումարի/տրամադրված երաշխիքի արժույթը - լրացվում է երաշխավորության գումարի/տրամադրված երաշխիքի արժույթը` ըստ «Արժույթի» տեղեկագրի:

գ. Երաշխավորության գումարը/տրամադրված երաշխիքի գումարը - լրացվում է երաշխավորության գումարի/տրամադրված երաշխիքի գումարը` ըստ տրամադրված արժույթի:

դ. Երաշխավորի/Երաշխիք տրամադրողի վերաբերյալ այլ նշումներ - լրացվում է երաշխավորի/երաշխիք տրամադրողի վերաբերյալ այլ էական տեղեկատվություն:

 

8) ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁ – փոխկապակցված լինելը սահմանվում է համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի և «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի:

 

ա. Փոխկապակցված անձի բանկային նույնականացուցիչը (BankID) - լրացվում է ՀՀ ԿԲ-ի կողմից տրամադրվող «Հաճախորդների Միասնական շտեմարան» տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID):

բ. Փոխկապակցված անձի վերաբերյալ այլ նշումներ - լրացվում է փոխկապակցված անձի վերաբերյալ այլ էական տեղեկատվություն:

 

9) ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ - լրացվում են իրավաբանական անձ վարկառուի կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում մինչև 5 ամենամեծ մասնակցություն ունեցող սեփականատերերի վերաբերյալ տվյալները:

 

ա. Սեփականատիրոջ բանկային նույնականացուցիչը (BankID) - լրացվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից տրամադրվող «Հաճախորդների Միասնական շտեմարան» տեղեկատվական համակարգից հարցման արդյունքում ստացված «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID):

բ. Սեփականատիրոջ մասնակցության չափը - լրացվում է իրավաբանական անձ վարկառուի կանոնադրական կամ բաժնեհավաք կապիտալում տվյալ սեփականատիրոջ ունեցած մասնակցության չափը` արտահայտված տոկոսով, ընդ որում՝ բոլոր սեփականատերերի մասնակցության չափերի հանրագումարը պետք է փոքր կամ հավասար լինի 100 տոկոսից:

գ. Սեփականատիրոջ վերաբերյալ այլ նշումներ - լրացվում է սեփականատիրոջ վերաբերյալ այլ էական տեղեկատվություն:

 

10) ՎԱՐԿ

 

ա. Վարկային ռեգիստրի կոդը - պարունակում է վարկատուի կոդը, մասնաճյուղի կոդը, վարկի մուտքագրման ամսաթիվը, տվյալ օրվա ընթացքում ձևավորված վարկի հերթական համարը և ստուգիչ նիշը: Վարկն առաջին անգամ մուտքագրելիս վարկային ռեգիստրի կոդը շնորհվում է համակարգի կողմից, իսկ դրանից հետո յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում հաշվետվությունը ներկայացնելիս՝ լրացվում է արդեն իսկ ձևավորված կոդը:

բ. Վարկատուի կոդը - լրացվում է վարկատուի կոդը` ըստ «Վարկատուի» տեղեկագրի:

գ. Մասնաճյուղի կոդը - լրացվում է վարկատուի տարածքային ստորաբաժանման կոդը` ըստ «Վարկատուի» տեղեկագրի:

դ. Վարկատուի կարգավիճակը - լրացվում է վարկատուի կարգավիճակը` ըստ «Վարկատուի կարգավիճակի» տեղեկագրի:

ե. Վարկի տրամադրումը որպես անհատ ձեռնարկատիրոջ - եթե վարկը տրամադրվել է անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձին, ապա լրացվում է «այո», հակառակ դեպքում` «ոչ»:

զ. Վարկային պայմանագրի տեսակը - լրացվում է վարկային պայմանագրի տեսակը` ըստ «Վարկային պայմանագրի տեսակի» տեղեկագրի:

է. Վարկային պայմանագրի համարը - լրացվում է վարկային պայմանագրի համարը՝ ըստ վարկատուի կողմից ընդունված համարակալման:

ը. Վարկային պայմանագրի կնքման ամսաթիվը - լրացվում է վարկային պայմանագրի կնքման ամսաթիվը:

թ. Վարկի վերջնական մարման ամսաթիվը (ըստ պայմանագրի) - լրացվում է վարկի մարման ամսաթիվն ըստ պայմանագրի: Մարման ժամկետի վերանայման դեպքում լրացվում է վերանայված ամսաթիվը: Վարկային քարտի, վարկային գծի կամ այլ դեպքերում, երբ մարման ամսաթիվ սահմանված չէ, պայմանականորեն լրացվում է 01/01/2999:

ժ. Վարկի փաստացի տրամադրման ամսաթիվը - լրացվում է վարկի փաստացի տրամադրման ամսաթիվը (չափաբաժիններով տրամադրման դեպքում՝ վերջին չափաբաժինը տրամադրելու ամսաթիվը):

ժա. Վարկի փաստացի (մասնակի) մարման ամսաթիվը - լրացվում է փաստացի կատարված վերջին մարման ամսաթիվը: Այլ դեպքերում, երբ վարկառուի պարտավորությունը դադարում է վարկատուի նկատմամբ առանց փաստացի մարում իրականացնելու, լրացվում է պարտավորության դադարման ամսաթիվը:

ժբ. Վարկի տեսակը - լրացվում է վարկի տեսակը՝ ըստ «Վարկի տեսակի» տեղեկագրի:

ժգ. Վարկի արժույթը - լրացվում է վարկի արժույթի կոդը` ըստ «Արժույթի» տեղեկագրի:

ժդ. Պայմանագրով նախատեսված վարկի գումարը (վարկի սահմանաչափը) - լրացվում է պայմանագրով նախատեսված վարկի գումարն այն արժույթով, որով տրամադրվում է վարկը/վարկի սահմանաչափը:

ժե. Պայմանագրով նախատեսված վարկի փոփոխված գումար (սահմանաչափ) - լրացվում է միայն այն դեպքերում, երբ պայմանագրով նախատեսված վարկի գումարը (սահմանաչափ) փոփոխվել է:

ժզ. Վարկի փաստացի տրամադրված գումարը - լրացվում է վարկի փաստացի տրամադրված գումարը (կուտակային): Վարկի խմբային լինելու դեպքում լրացվում է խմբի յուրաքանչյուր անդամին տրված փաստացի մասնաբաժնի չափը:

ժէ. Վարկի փաստացի մարված գումարը - լրացվում է վարկի փաստացի մարված գումարը (կուտակային):

ժը. Վարկի մայր գումարի մնացորդը - լրացվում է վարկի մայր գումարի փաստացի մնացորդը:

ի. Վարկի անվանական տոկոսադրույքը - լրացվում է պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը:

իա. Վարկի փաստացի տոկոսադրույքը - լրացվում է պայմանագրով նախատեսված փաստացի տոկոսադրույքը:

իբ. Վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակը - լրացվում է վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակը` ըստ «Վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակի» տեղեկագրի:

իգ. Վարկի անվանական տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը - եթե վարկի անվանական տոկոսադրույքը սուբսիդավորված է, ապա լրացվում է «այո», հակառակ դեպքում` «ոչ»: Այն դեպքում, երբ սուբսիդավորումը կատարվել է վարկի որևէ ժամանակահատվածի համար, ապա վերջինիս ավարտից հետո, տվյալ դաշտը ընդունում է «ոչ» արժեքը:

իդ. Վարկի անվանական տոկոսադրույքի սուբսիդավորված գումարը - լրացվում է փաստացի սուբսիդավորված գումարը:

իե. Վարկի գծով փաստացի վճարված տոկոսագումար - լրացվում են վարկային պայմանագրով փաստացի վճարված տոկոսագումարները: Փաստացի վճարված տոկոսագումարները լրացվում և Վարկային ռեգիստր են ներկայացվում վճարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում։

իզ. Վարկի տրամադրման միջազգային կազմակերպության անվանումը - եթե վարկը տրամադրվել է միջազգային կազմակերպության միջոցների հաշվին, ապա լրացվում է տվյալ միջազգային կազմակերպության անվանումը` ըստ «Միջազգային կազմակերպության» տեղեկագրի: Միջազգային կազմակերպության սահմանումն ու տվյալ տեղեկագրի բովանդակությունը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 377-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերից համապարփակ տվյալների ստացման կարգի» հավելված 4-ի համաձայն:

իէ. Վարկի տրամադրման միջազգային ծրագրի անվանումը - եթե վարկը տրամադրվել է միջազգային ծրագրի միջոցների հաշվին, ապա լրացվում է միջազգային ծրագրի անվանումը` ըստ «Միջազգային ծրագրերի» տեղեկագրի: Տվյալ տեղեկագրի բովանդակությունը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 377-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերից համապարփակ տվյալների ստացման կարգի» հավելված 6-ի համաձայն:

իը. Վարկի օգտագործման ոլորտը - լրացվում է տնտեսության այն ճյուղը, որտեղ օգտագործվելու է վարկի գերակշռող մասը` ըստ «Գործունեության/վարկի օգտագործման ոլորտի» տեղեկագրի: Վարկի օգտագործման ոլորտը չի լրացվում ֆիզիկական անձ վարկառուների դեպքում` բացառությամբ գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն ծավալող, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող ֆիզիկական անձանց: Եթե վարկը հավասարաչափ է օգտագործվում տարբեր ոլորտների համար, ապա լրացվում է վարկառուի համար առավել նշանակալից ոլորտը:

իթ. Վարկի օգտագործման նպատակ - լրացվում է վարկի օգտագործման նպատակը` ըստ «Վարկի օգտագործման նպատակի» տեղեկագրի: Մեկից ավելի նպատակների առկայության դեպքում, լրացվում է այն տարբերակը, որին ուղղված է վարկի գումարի գերակշիռ մասը: Եթե վարկը հավասարաչափ է օգտագործվում տարբեր նպատակների համար, ապա լրացվում է նպատակներից որևէ մեկը: Տվյալ տեղեկագրի բովանդականությունը սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2014 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 377-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերից համապարփակ տվյալների ստացման կարգի» համաձայն:

լ. Վարկի օգտագործման երկիրը - լրացվում է այն երկիրը, որտեղ օգտագործվելու է վարկի գերակշռող մասը` ըստ «Երկրների» տեղեկագրի: Վարկային քարտի դեպքում լրացվում է քարտի տրամադրման երկիրը: Եթե վարկը հավասարաչափ է օգտագործվում տարբեր երկրներում, ապա լրացվում է այդ երկրներից որևէ մեկը:

լա. Վարկի օգտագործման մարզը - լրացվում է այն մարզը, որտեղ օգտագործվելու է վարկի գերակշիռ մասը` ըստ «Մարզերի» տեղեկագրի: Վարկային քարտի դեպքում լրացվում է քարտի տրամադրման մարզը: Եթե վարկը հավասարաչափ է օգտագործվում տարբեր մարզերում, ապա լրացվում է այդ մարզերից որևէ մեկը:

լբ. Վարկը ժամկետանց դառնալու ամսաթիվը - լրացվում է այն ամսաթիվը, որ օրվանից ժամկետանց են դարձել մայր գումարը, տոկոսագումարը, առկա են վարկի գծով հաշվարկված այլ ժամկետանց պարտավորություններ, տույժեր և տուգանքներ: Եթե մայր գումարը, տոկոսները, վարկի գծով հաշվարկված այլ ժամկետանց պարտավորությունները կամ տույժերը և տուգանքները ժամկետանց են դարձել տարբեր ամսաթվերի, ապա նշվում է դրանցից առաջինը:

լգ. Վարկի ժամկետանց մայր գումարը - լրացվում է վարկային պայմանագրով նախատեսված ժամկետին չմարված մայր գումարը: Ժամկետանց մայր գումարը թարմացվում է առնվազն շաբաթը մեկ անգամ` յուրաքանչյուր շաբաթվա երկուշաբթի օրը (նախորդ օրվա դրությամբ), ինչպես նաև յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը (նույն օրվա դրությամբ) և Վարկային ռեգիստր է ներկայացվում հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկատուն վարկի գծով ժամկետանց մայր գումարի մարման դեպքում այն զրոյացնում և Վարկային ռեգիստր է ներկայացնում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: ժամկետանց մայր գումարի մասնակի մարման դեպքում այն նվազեցվում և Վարկային ռեգիստր է ներկայացվում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

լդ. Վարկի ժամկետանց տոկոսագումարը - լրացվում է վարկային պայմանագրով նախատեսված ժամկետին չմարված տոկոսագումարը: Ժամկետանց տոկոսագումարը թարմացվում է առնվազն շաբաթը մեկ անգամ` յուրաքանչյուր շաբաթվա երկուշաբթի օրը (նախորդ օրվա դրությամբ), ինչպես նաև յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը (նույն օրվա դրությամբ) և Վարկային ռեգիստր է ներկայացվում հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկատուն վարկի գծով ժամկետանց տոկոսագումարի մարման դեպքում այն զրոյացնում և Վարկային ռեգիստր է ներկայացնում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: ժամկետանց տոկոսագումարի մասնակի մարման դեպքում այն նվազեցվում և Վարկային ռեգիստր է ներկայացվում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

լե. Վարկի գծով հաշվարկված այլ ժամկետանց պարտավորությունները - լրացվում է վարկային պայմանագրով նախատեսված ժամկետում չմարված վարկի գծով հաշվարկված այլ պարտավորությունները (կոմիսիոն վճարներ, գերածախսեր և այլն): Վարկի գծով հաշվարկված այլ ժամկետանց պարտավորությունները թարմացվում են առնվազն շաբաթը մեկ անգամ` յուրաքանչյուր շաբաթվա երկուշաբթի օրը (նախորդ օրվա դրությամբ), ինչպես նաև յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը (նույն օրվա դրությամբ) և Վարկային ռեգիստր է ներկայացվում հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկատուն վարկի գծով հաշվարկված այլ ժամկետանց պարտավորությունների մարման դեպքում այն զրոյացնում և Վարկային ռեգիստր է ներկայացնում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի գծով ժամկետանց պարտավորությունների մասնակի մարման դեպքում այն նվազեցվում և Վարկային ռեգիստր է ներկայացվում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

լզ. Վարկի գծով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների գումարը - լրացվում է վարկի գծով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների գումարը: Վարկի գծով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների գումարը թարմացվում է առնվազն շաբաթը մեկ անգամ` յուրաքանչյուր շաբաթվա երկուշաբթի օրը (նույն օրվա դրությամբ), ինչպես նաև յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը (նույն օրվա դրությամբ) և Վարկային ռեգիստր է ներկայացվում հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկատուն վարկի գծով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների գումարի մարման դեպքում այն զրոյացնում և Վարկային ռեգիստր է ներկայացնում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի գծով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների գումարի մասնակի մարման դեպքում այն նվազեցվում և Վարկային ռեգիստր է ներկայացվում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

լէ. Վարկային ռիսկի դասը - լրացվում է վարկի վարկային ռիսկի դասը՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 1999 թվականի հունիսի 4-ի թիվ 214-Ա հրամանով հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» կարգի: Վարկը արտահաշվեկշռից դուրս գրելու դեպքում լրացվում է «չհաշվառվող»: Նշված կարգով չդասակարգվող վարկերի համար լրացվում է «չդասակարգվող» (բացառությամբ՝ բլանկային ակտիվի):

լը. Վարկի ժամկետանց օրերի քանակը - այն դեպքում, երբ վարկը դասակարգվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 1999 թվականի հունիսի 4-ի թիվ 214-Ա հրամանով հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» կարգով սահմանված օբյեկտիվ չափանիշների, լրացվում է վարկի մայր գումարի, տոկոսագումարի, վարկի գծով հաշվարկված այլ ժամկետանց պարտավորությունների, տույժերի և տուգանքների ժամկետանց օրերի քանակը: Այն դեպքում, երբ վարկի գծով առկա ժամկետանց պարտավորությունները չեն գերազանցում 1000 ՀՀ դրամը (համարժեք արտարժույթը), ապա այս դաշտը չի լրացվում: Երբ այդ վարկի գծով առկա ժամկետանց պարտավորություններն արդեն սկսում են գերազանցել 1000 ՀՀ դրամը (համարժեք արտարժույթը), ապա այդ վարկի գծով ժամկետանց օրերը հաշվարկվում և Վարկային ռեգիստր են ներկայացվում` սկսած 1000 ՀՀ դրամը (համարժեք արտարժույթը) գերազանցելու պահից: Եթե «Վարկային ռիսկի դասը» դաշտում լրացված է «չդասակարգվող» կամ «չհաշվառվող», ապա ժամկետանց օրերի քանակը լրացվում է «0»:

Վարկատուն գործող վարկի վերաբերյալ ժամկետանց օրերի քանակը լրացնում և թարմացնում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը (նույն օրվա դրությամբ) և Վարկային ռեգիստր է ներկայացնում հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկատուն վարկի գծով ժամկետանց պարտավորությունների մարման դեպքում ժամկետանց օրերի քանակը զրոյացնում և վարկային ռեգիստր է ներկայացնում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկի գծով ժամկետանց պարտավորությունների մասնակի մարման դեպքում (եթե վարկատուն կատարում է վերահաշվարկ) ժամկետանց օրերի քանակը նվազեցվում և Վարկային ռեգիստր է ներկայացվում մարման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

լթ. Վարկի վերջին դասակարգման ամսաթիվը - լրացվում է ըստ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 1999 թվականի հունիսի 4-ի թիվ 214-Ա հրամանով հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» կարգի դասի փոփոխության ամսաթիվը:

խ. Վարկի վերջին վերանայման ամսաթիվը - այն դեպքում, երբ վարկը վերանայվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 1999 թվականի հունիսի 4-ի թիվ 214-Ա հրամանով հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» կարգի 2.9 կետի, լրացվում է վարկի վերջին վերանայման ամսաթիվը:

խա. Վարկի վերանայումների թիվը - այն դեպքում, երբ վարկը վերանայվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 1999 թվականի հունիսի 4-ի թիվ 214-Ա հրամանով հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» կարգի 2.9 կետի, լրացվում է վերանայումների քանակը:

խբ. Վարկի վերանայված օրերի քանակը - այն դեպքում, երբ վարկը վերանայվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 1999 թվականի հունիսի 4-ի թիվ 214-Ա հրամանով հաստատված՝ «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» կարգի 2.9 կետի, լրացվում է վարկի վերանայված օրերի քանակը` հաշվարկված վարկի առաջին վերանայման ամսաթվից:

Վարկատուն վարկի վերանայված օրերի քանակը լրացնում և թարմացնում է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին աշխատանքային օրը (նույն օրվա դրությամբ) և Վարկային ռեգիստր է ներկայացնում հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վերանայված օրերի քանակի նվազեցման/զրոյացման դեպքում վարկատուն վերանայված օրերի քանակը նվազեցնում/զրոյացնում և Վարկային ռեգիստր է ներկայացվում նվազեցման/զրոյացման օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

խգ. Վարկի վերանայման պատճառը - լրացվում է վարկի վերանայման պատճառը` ըստ «Վարկի վերանայման պատճառի» տեղեկագրի:

խդ. Վարկի կարգավիճակը - եթե վարկը մարված է, կամ վարկառուի պարտավորությունը դադարել է վարկատուի նկատմամբ, լրացվում է՝ «մարված», հակառակ դեպքում վարկը համարվում է «գործող»:

խե. Վարկի մարման աղբյուրը - լրացվում է վարկի մարման աղբյուրը` ըստ «Վարկի մարման աղբյուրի» տեղեկագրի: Եթե վարկը մարվել է մեկից ավելի մարման աղբյուրների հաշվին, լրացվում է այն մարման աղբյուրը, որի գումարն առավելագույնն է վարկի ամբողջ սպասարկման ընթացքում: Եթե վարկի սպասարկման ընթացքում առկա չէ հստակ տեղեկատվություն մարման բոլոր աղբյուրների վերաբերյալ և հնարավոր չէ հաշվարկել մարումների գումարները ըստ յուրաքանչյուր աղբյուրի, ուստի լրացվում է վերջնական մարման աղբյուրը` անկախ այն հանգամանքից հանդիսանում է այն առավելագույն չափը, թե ոչ:

խզ. Վարկի ապահովվածության տեսակը - լրացվում է վարկի ապահովվածության տեսակը` ըստ «Վարկի ապահովվածության տեսակի» տեղեկագրի:

խէ. Փոխանցված վարկի վարկային ռեգիստրի կոդ - լրացվում է վարկի` այլ վարկատուից կամ մասնագիտացված կազմակերպությունից փոխանցված վարկի վարկային ռեգիստրի կոդը:

խը. Վարկի վերաբերյալ այլ նշումներ - լրացվում է վարկի վերաբերյալ այլ էական տեղեկատվություն: Այն դեպքում, երբ վարկի տեսակը լիզինգ է, ապա տվյալ դաշտում լրացվում է մատակարարի հետ կնքած առուվաճառքի գործարքի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվությունը (մասնավորապես` գործարքի գումարը, կնքման ամսաթիվը, մատակարարի ֆիզիկական անձի կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար` անունը, ազգանունը, ծննդյան տարին, ամիսը, ամսաթիվը, անձը հաստատող փաստաթղթի համարը և տրամադրման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար՝ նաև հաշվառման համարը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը, իրավաբանական անձի համար՝ անվանումը, գտնվելու վայրը, անհատականացման համարը (պետական գրանցման, հաշվառման համար կամ այլ) և, առկայության դեպքում, հարկ վճարողի հաշվառման համարը):

 

11) ԳՐԱՎ

ա. Գրավի նույնականացուցիչ - լրացվում է յուրաքանչյուր գրավի համար վարկատուի կողմից տվյալ համակարգի շրջանակներում տրված ունիկալ նույնականացուցիչը:

բ. Գրավի առարկա - լրացվում է գրավի առարկան` ըստ «Գրավի առարկայի» տեղեկագրի:

գ. Գրավի գնահատման արժույթը - լրացվում է գրավի գնահատման արժույթը` ըստ «Արժույթի» տեղեկագրի:

դ. Գրավի գնահատված արժեքը - լրացվում է գրավի գնահատված շուկայական արժեքը` ըստ գնահատման արժույթի:

ե. Գրավի վերաբերյալ այլ նշումներ - լրացվում է գրավի վերաբերյալ այլ էական տեղեկատվություն (օրինակ` գրավի առարկայի հասցեն, սեփականության վկայականի համարը, ավտոմեքենայի դեպքում` մակնիշը և այլն):

(29-րդ կետը խմբ. 14.02.20 թիվ 20-Ն)

30. Հավելված 1-ում կիրառվող տեղեկագրերի բովանդակությունը սահմանված է սույն կարգի Հավելված 2-ում:

31. (կետն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն)

 

Հավելված 1 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2005 թվականի մարտի 29-ի
թիվ 142-Ն որոշման Հավելված 1-ի

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՏԵՂԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԴԱՇՏԵՐՆ ՈՒ ՁԵՎԱՉԱՓԵՐԸ

1.    ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁ

Հ/Հ

Անվանումը

Փոփոխման հնարավո- րություն

Ներկայացման անհրաժեշ- տություն

Այլ նշումներ

Սահմանա- փակումներ

Ձևաչափ*

1.1

Ֆիզիկական անձի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID)

հաստատուն

օժանդակ

   

13n

1.2

Ֆիզիկական անձի անունը

փոփոխական

պարտադիր

Մասնակցում է վերիֆիկացիային:

 

128x

1.3

Ֆիզիկական անձի ազգանունը

փոփոխական

պարտադիր

Մասնակցում է վերիֆիկացիային:

 

128x

1.4

Ֆիզիկական անձի հայրանունը

փոփոխական

օժանդակ

   

128x

1.5

Ֆիզիկական անձի անհատ ձեռնարկատեր լինելը

փոփոխական

օժանդակ

 

տեղեկագիր

1a

(Այո/Ոչ)

1.6

Անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

փոփոխական

պարտադիր

1.6-1.9 դաշտերը լրացվում են այն դեպքում, երբ 1.5 դաշտն ունի «Y» («Այո») արժեքը:

 

128x

1.7

Անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի պետական ռեգիստրում հաշվառման համարը

փոփոխական

օժանդակ

 

3n.3n.5n

1.8

Անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի պետական ռեգիստրում հաշվառման ամսաթիվը

փոփոխական

օժանդակ

 

10date

1.9

Անհատ ձեռնարկատեր ֆիզիկական անձի գործունեության ոլորտը

փոփոխական

պարտադիր

տեղեկագիր

2n.3n

1.1

Ֆիզիկական անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը

փոփոխական

պարտադիր

Մասնակցում է վերիֆիկացիային:

տեղեկագիր

x

1.11

Ֆիզիկական անձը հաստատող փաստաթղթի համարը

փոփոխական

պարտադիր

Մասնակցում է վերիֆիկացիային:

 

1x-30x

1.12

Ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշը

հաստատուն

պարտադիր

 Մասնակցում է վերիֆիկացիային (Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար պարտադիր լրացման ենթակա է կամ 1.12, կամ 1.13 դաշտը):

 

10n

1.13

Ֆիզիկական անձի հանրային ծառայությունների համարանիշ չունենալու մասին տեղեկանքի համարը

հաստատուն

պարտադիր

 

50x

1.14

Ֆիզիկական անձի ծննդյան ամսաթիվը

հաստատուն

պարտադիր

 Մասնակցում է վերիֆիկացիային:

 

10date

1.15

Ֆիզիկական անձի սեռը

փոփոխական

պարտադիր

 Մասնակցում է վերիֆիկացիային

տեղեկագիր

1a

(M/F)

1.16

Ֆիզիկական անձի ռեզիդենտության երկիրը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

3a

1.17

Ֆիզիկական անձի գրանցման հասցեն

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

հասցեի ձևաչափ

1.18

Ֆիզիկական անձի փաստացի բնակության հասցեն

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

հասցեի ձևաչափ

1.19

Ֆիզիկական անձի զբաղվածության կարգավիճակը

փոփոխական

օժանդակ

 

տեղեկագիր

n

1.2

Ֆիզիկական անձի կրթական մակարդակը

փոփոխական

օժանդակ

 

տեղեկագիր

n

1.21

Ֆիզիկական անձի ընտանեկան կարգավիճակը

փոփոխական

օժանդակ

 

տեղեկագիր

n

1.22

Ֆիզիկական անձի ընտանիքի անդամների քանակը

փոփոխական

օժանդակ

   

n


* Ձևաչափերի նկարագրության մեջ օգտագործվում են կոդեր, որոնք ունեն հետևյալ իմաստները՝

 a-տառային

 n-թվային

 x-տառաթվային

 number- թվային կոդ է, որը ներառում է իր մեջ նաև տասնորդական կոտորակը,
օգտագործվում է գումարներ, տոկոսներ ներկայացնելիս

 nn- տվյալը պարտադիր պետք է ներկայացված լինի նշված քանակի նիշերով:

 

2. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁ

Հ/Հ

Անվանումը

Փոփոխման հնարավո- րություն

Ներկայացման անհրաժեշ- տություն

Այլ նշումներ

Սահմանա- փակումներ

Ձևաչափ

2.1

Իրավաբանական անձի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID)

հաստատուն

օժանդակ

   

13n

2.2

Իրավաբանական անձի ռեզիդենտության երկիր

փոփոխական

պարտադիր

Մասնակցում է վերիֆիկացիային:

տեղեկագիր

3a

2.3

Իրավաբանական անձի անվանումը

փոփոխական

պարտադիր

   

256x

2.4

Իրավաբանական անձի կազմակերպական-իրավական տեսակը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

n

2.5

Իրավաբանական անձի հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ) / Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձի անհատականացման համարը

հաստատուն

պարտադիր

Մասնակցում է վերիֆիկացիային:

 

 128x

2.6

Իրավաբանական անձի պետական ռեգիստրում գրանցման համարը

փոփոխական

օժանդակ

   

3n.3n.5n

2.7

Իրավաբանական անձի պետական ռեգիստրում գրանցման ամսաթիվը

փոփոխական

օժանդակ

   

10date

2.8

Իրավաբանական անձի սեփականության ձևը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

n

2.9

Իրավաբանական անձի գործադիր մարմնի ղեկավարի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID)

փոփոխական

պարտադիր

   

13n

2.1

Իրավաբանական անձի գործունեության ոլորտը

փոփոխական

օժանդակ

 

տեղեկագիր

2n.3n

2.11

Իրավաբանական անձի գործունեության գրանցման հասցեն

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

հասցեի ձևաչափ

2.12

Իրավաբանական անձի փաստացի գործունեության հասցեն

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

հասցեի ձևաչափ

3. ՀՀ/ԼՂՀ ԱՆՈՒՆԻՑ ՀԱՆԴԵՍ ԵԿՈՂ ՄԱՐՄԻՆ

Հ/Հ

Անվանումը

Փոփոխման հնարավո- րություն

Ներկայացման անհրաժեշ- տություն

Այլ նշումներ

Սահմանա- փակումներ

Ձևաչափ

3.1

ՀՀ/ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմնի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչ» (BankID)

հաստատուն

օժանդակ

   

13n

 

ՀՀ անունից հանդես եկող մարմին լինելը

հաստատուն

պարտադիր

Մասնակցում է վերիֆիկացիային (Դաշտի «Y» («Այո») արժեքը համապատասխանում է ՀՀ-ին, իսկ «N» («Ոչ») արժեքը` ԼՂՀ-ին):

տեղեկագիր

1a

(Այո/Ոչ)

3.2

ՀՀ/ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմինը

հաստատուն

պարտադիր

 Մասնակցում է վերիֆիկացիային:

 

n

տեղեկագիր

3.3

ՀՀ/ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմնի գործունեության հասցեն

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

հասցեի ձևաչափ

4. ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՈՒՆԻՑ ՀԱՆԴԵՍ ԵԿՈՂ ՄԱՐՄԻՆ

Հ/Հ

Անվանումը

Փոփոխման հնարավո- րություն

Ներկայացման անհրաժեշ-տություն

Այլ նշումներ

Սահմանա- փակումներ

Ձևաչափ

4.1

Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչ» (BankID)

հաստատուն

օժանդակ

   

13n

4.2

Օտարերկրյա պետության կոդը

հաստատուն

պարտադիր

Մասնակցում է վերիֆիկացիային:

տեղեկագիր

3a

4.3

Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի տեսակը

հաստատուն

պարտադիր

Մասնակցում է վերիֆիկացիային:

տեղեկագիր

n

4.4

Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի անվանումը

փոփոխական

պարտադիր

   

256x

4.5

Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի գործունեության հասցեն

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

հասցեի ձևաչափ

5. ՀԱՍՑԵԻ ՁԵՎԱՉԱՓ

Հ/Հ

Անվանումը

Փոփոխման հնարավորություն

Ներկայացման անհրաժեշ-տություն

Այլ նշումներ

Սահմանա- փակումներ

Ձևաչափ

5.1

Երկիր

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

 

3a

 

5.2

Մարզ/Շրջան-Համայնք-
Բնակավայր/Վարչական շրջան

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

 9n

5.3

Փողոց

փոփոխական

օժանդակ

   

512x

5.4

Տուն/շենք

փոփոխական

օժանդակ

   

128x

5.5

Բնակարան

փոփոխական

օժանդակ

   

128x

ՎԱՐԿԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Հ/Հ

Անվանումը

Փոփոխման հնարա- վորություն

Ներկա-յացման անհրաժեշ- տություն

Այլ նշումներ

Սահմանա-փակումներ

Ձևաչափ

1

Վարկառու

հաստատուն

պարտադիր

     

1.1

Վարկառուի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID)

հաստատուն

պարտադիր

   

13n

1.2

Վարկառուի կապվածությունը վարկատուի հետ

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

1a

(Այո/Ոչ)

1.3

Վարկառուի վերաբերյալ այլ նշումներ

փոփոխական

օժանդակ

   

512x

2

Համավարկառու

փոփոխական

օժանդակ

     

2.1

Համավարկառուի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID)

փոփոխական

պարտադիր

   

13n

2.2

Համավարկառուի համամասնական մասնակցության չափը

փոփոխական

պարտադիր

   

number

2.3

Համավարկառուի վերաբերյալ այլ նշումներ

փոփոխական

օժանդակ

   

512x

3

Երաշխավոր/Երաշխիք տրամադրող

փոփոխական

պարտադիր

 Սույն կետի լրացումը պարտադիր է այն դեպքում, երբ «Վարկի ապահովվածությունը» դաշտն ունի «ապահովված է` երաշխավորությամբ» կամ «ապահովված է` երաշխիքով» արժեքներից մեկը:

   

3.1

Երաշխավորի/երաշխիք տրամադրողի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID)

փոփոխական

պարտադիր

   

13n

3.2

Երաշխավորության գումարի/տրամադրված երաշխիքի արժույթը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

3a

3.3

Երաշխավորության գումարը/տրամադրված երաշխիքի գումարը

փոփոխական

պարտադիր

   

number

3.5

Երաշխավորի/Երաշխիք տրամադրողի վերաբերյալ այլ նշումներ

փոփոխական

օժանդակ

   

512x

4

Փոխկապակցված անձ

փոփոխական

օժանդակ

     

4.1

Փոխկապակցված անձի «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID)

փոփոխական

պարտադիր

   

13n

4.2

Փոխկապակցված անձի վերաբերյալ այլ նշումներ

փոփոխական

օժանդակ

   

512x

5

Սեփականատեր

փոփոխական

պարտադիր

Սույն կետի լրացումը պարտադիր է իրավաբանական անձ վարկառուների համար:

   

5.1

Սեփականատիրոջ «Միասնական Բանկային Նույնականացուցիչը» (BankID)

փոփոխական

պարտադիր

   

13n

5.2

Սեփականատիրոջ մասնաբաժինը

փոփոխական

պարտադիր

   

number

5.3

Սեփականատիրոջ վերաբերյալ այլ նշումներ

փոփոխական

օժանդակ

   

512x

6

Վարկ

հաստատուն

պարտադիր

     

6.1

Վարկային ռեգիստրի կոդը

հաստատուն

պարտադիր

   

5n-8n-6n

6.2

Վարկատուի կոդը

հաստատուն

պարտադիր

 

տեղեկագիր

5n

6.3

Մասնաճյուղի կոդը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

5n

6.4

Վարկատուի կարգավիճակը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

n

6.5

Վարկի տրամադրումը որպես անհատ ձեռնարկատիրոջ

հաստատուն

պարտադիր

Սույն կետի լրացումը պարտադիր է ֆիզիկական անձ վարկառուների համար:

տեղեկագիր

1a

(Այո/Ոչ)

6.6

Վարկային պայմանագրի տեսակը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

n

6.7

Վարկային պայմանագրի համարը

հաստատուն

պարտադիր

   

20x

6.8

Վարկային պայմանագրի կնքման ամսաթիվը

հաստատուն

պարտադիր

   

10date

6.9

Վարկի վերջնական մարման ամսաթիվը (ըստ պայմանագրի)

փոփոխական

պարտադիր

   

10date

6.1

Վարկի փաստացի տրամադրման ամսաթիվը

փոփոխական

օժանդակ

   

10date

6.11

Վարկի փաստացի (մասնակի) մարման ամսաթիվը

փոփոխական

օժանդակ

   

10date

6.12

Վարկի տեսակը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

n

6.13

Վարկի արժույթը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

3a

6.14

Պայմանագրով նախատեսված վարկի գումարը (սահմանաչափը)

փոփոխական

պարտադիր

   

number

6.15

Պայմանագրով նախատեսված վարկի փոփոխված գումարը (սահմանաչափը)

փոփոխական

օժանդակ

   

number

6.16

Վարկի փաստացի տրամադրված գումարը

փոփոխական

օժանդակ

   

number

6.17

Վարկի փաստացի մարված գումարը

փոփոխական

օժանդակ

   

number

6.18

Վարկի մայր գումարի մնացորդը

փոփոխական

պարտադիր

   

number

6.19

Վարկի անվանական տոկոսադրույքը

փոփոխական

պարտադիր

   

number

6.2

Վարկի փաստացի տոկոսադրույքը

փոփոխական

պարտադիր

   

number

6.21

Վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

n

6.22

Վարկի անվանական տոկոսադրույքի սուբսիդավորումը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

1a

(Այո/Ոչ)

6.23

Վարկի անվանական տոկոսադրույքի սուբսիդավորված գումարը

փոփոխական

օժանդակ

   

number

6.24

Վարկի գծով փաստացի վճարված տոկոսագումար

փոփոխական

օժանդակ

   

number

6.25

Վարկի տրամադրման միջազգային կազմակերպության անվանումը

հաստատուն

օժանդակ

 

տեղեկագիր

x

6.26

Վարկի տրամադրման միջազգային ծրագրի անվանումը

հաստատուն

օժանդակ

 

տեղեկագիր

x

6.27

Վարկի օգտագործման ոլորտը

հաստատուն

օժանդակ

 

տեղեկագիր

2n.3n

6.28

Վարկի օգտագործման նպատակ

հաստատուն

օժանդակ

 

տեղեկագիր

n

6.29

Վարկի օգտագործման երկիրը

հաստատուն

պարտադիր

 

տեղեկագիր

3a

6.3

Վարկի օգտագործման մարզը

հաստատուն

պարտադիր

   

9n

6.31

Վարկի ժամկետանց դառնալու ամսաթիվը

փոփոխական

օժանդակ

   

10date

6.32

Վարկի ժամկետանց մայր գումարը

փոփոխական

օժանդակ

   

number

6.33

Վարկի ժամկետանց տոկոսագումարը

փոփոխական

օժանդակ

   

number

6.34

Վարկի գծով հաշվարկված այլ ժամկետանց պարտավորություններ

փոփոխական

օժանդակ

   

number

6.35

Վարկի գծով հաշվարկված տույժերի և տուգանքների գումարը

փոփոխական

օժանդակ

   

number

6.36

Վարկային ռիսկի դասը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

n

6.37

Վարկի ժամկետանց օրերի քանակը

փոփոխական

օժանդակ

   

n

6.38

Վարկի վերջին դասակարգման ամսաթիվը

փոփոխական

օժանդակ

   

10date

6.39

Վարկի վերջին վերանայման ամսաթիվը

փոփոխական

օժանդակ

   

10date

6.4

Վարկի վերանայումների թիվը

փոփոխական

օժանդակ

   

n

6.41

Վարկի վերանայված օրերի քանակը

փոփոխական

օժանդակ

   

n

6.42

Վարկի վերանայման պատճառը

փոփոխական

օժանդակ

 

տեղեկագիր

n

6.43

Վարկի կարգավիճակը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

1a

(Այո/Ոչ)

6.44

Վարկի մարման աղբյուրը

փոփոխական

օժանդակ

Դաշտի լրացումը պարտադիր է այն դեպքում, երբ «Վարկի կարգավիճակը» դաշտն ունի «N» («Մարված») արժեքը:

տեղեկագիր

n

6.45

Վարկի ապահովվածության տեսակը

փոփոխական

պարտադիր

Հնարավոր է ընտրել մեկից ավելի ապահովվածության տեսակներ (առանց դաշտերի արժեքների կրկնության):

տեղեկագիր

n

6.46

Փոխանցված վարկի վարկային ռեգիստրի կոդ

հաստատուն

օժանդակ

   

5n-8n-6n

6.47

Վարկի վերաբերյալ այլ նշումներ

փոփոխական

օժանդակ

   

512x

7

Գրավ

փոփոխական

պարտադիր

Սույն կետի լրացումը պարտադիր է այն դեպքում, երբ «Վարկի ապահովվածությունը» դաշտն ունի «ապահովված է` գրավով» արժեքը:

   

7.1

Գրավի նույնականացուցիչ

հաստատուն

պարտադիր

   

128x

7.2

Գրավի առարկան

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

n

7.3

Գրավի գնահատման արժույթը

փոփոխական

պարտադիր

 

տեղեկագիր

3a

7.4

Գրավի գնահատված արժեքը ըստ գնահատման արժույթի

փոփոխական

պարտադիր

   

number

7.5

Գրավի վերաբերյալ այլ նշումներ

փոփոխական

օժանդակ

   

512x

Հավելված 2 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2005 թվականի մարտի 29-ի
թիվ 142-Ն որոշման Հավելված 1-ի

Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

 P001, BankID.xsd

Կիրառվող տիպը

 stIdentityType

Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի նկարագիր

Անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակի արժեքը

ՀՀ քաղաքացու ոչ բիոմետրիկ անձնագիր

NON_BIOMETRIC_PASSPORT

Նույնականացման քարտ

ID_CARD

ՀՀ քաղաքացու բիոմետրիկ անձնագիր

BIOMETRIC_PASSPORT

Ծննդյան վկայական

BIRTH_CERTIFICATE

Կացության քարտ

RESIDENCE_CARD

Ճամփորդային փաստաթուղթ

TRAVEL_DOCUMENT

Արտասահմանյան անձնագիր

FOREIGN_PASSPORT

Այլ փաստաթուղթ

OTHER

Զբաղվածության կարգավիճակի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

P001, BankID.xsd

Կիրառվող տիպը

EmploymentStatus

Զբաղվածության կարգավիճակի նկարագիր

Զբաղվածության կարգավիճակի արժեքը

Այլ

0

Աշխատում է որպես վարձու աշխատող պետական հատվածում

1

Աշխատում է որպես վարձու աշխատող ոչ պետական հատվածում

2

Ինքնազբաղված է` սեփական բիզնեսում կամ որպես ընտանիքի անդամ աշխատում է առանց վարձատրության

3

Գործատու է

4

Չի աշխատում՝ աշխատունակ է

5

Չի աշխատում՝ անաշխատունակ է

6

Կրթական մակարդակի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

P001, BankID.xsd

Կիրառվող տիպը

Education

Կրթական մակարդակի նկարագիր

Կրթական մակարդակի արժեքը

Չունի տարրական

1

Տարրական հանրակրթական

2

Հիմնական հանրակրթական

3

Միջնակարգ հանրակրթական

4

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական)

5

Միջին մասնագիտական

6

Բարձրագույն մասնագիտական

7

Հետբուհական մասնագիտական

8

Ընտանեկան կարգավիճակի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

P001, BankID.xsd

Կիրառվող տիպը

MartialStatus

Ընտանեկան կարգավիճակի նկարագիր

Ընտանեկան կարգավիճակի արժեքը

Երբևէ չամուսնացած

1

Ամուսնացած (գրանցված և փաստացի)

2

Այրի/Կնակորույս

3

Ամուսնալուծված

4

Կազմակերպական-իրավական ձևի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

P001, BankID.xsd

Կիրառվող տիպը

LegalType

Կազմակերպական-իրավական ձևի նկարագիր

Կազմակերպական-իրավական տեսակի արժեքը

Այլ կազմակերպական-իրավական ձև

0

Լիակատար ընկերակցություն

1

Կոմանդիտային (վստահության վրա հիմնված) ընկերակցություն

2

Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն

3

Լրացուցիչ պատասխանատվությամբ ընկերություն

4

Բաց բաժնետիրական ընկերություն

5

Փակ բաժնետիրական ընկերություն

6

Արտադրական կոոպերատիվ

7

Սպառողական կոոպերատիվ

8

Հասարակական միավորում

9

Հիմնադրամ

10

Իրավաբանական անձանց միություն

11

Հիմնարկ (պետական և այլ)

12

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն

13

Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն

14

Պետական (իշխանության տեղական մարմնի) ձեռնարկություն

15

Գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն

16

Ինքնակարգավորվող կազմակերպություն

17

Գյուղատնտեսական վարկային ակումբ

18

Սեփականության/մասնակցության ձևի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

P001, BankID.xsd

Կիրառվող տիպը

OwnershipType

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Պետական մասնակցությամբ

1

Մասնավոր մասնակցությամբ

2

Օտարերկրյա մասնավոր մասնակցությամբ

3

Օտարերկրյա պետական մասնակցությամբ

4

Օտարերկրյա պետության անունից հանդես եկող մարմնի տեսակի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

P001, BankID.xsd

Կիրառվող տիպը

FCDelegate

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Պետական գերատեսչություն

1

Դեսպանատուն

2

Հյուպատոսարան

3

ՀՀ/ԼՂՀ անունից հանդես եկող մարմնի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

P001, BankID.xsd

Կիրառվող տիպը

ctPersonRA

Որպես տեղեկագրի արժեք ընտրվում է «Վարկային Ռեգիստր համակարգի շրջանակներում հաշվետվություններում օգտագործվող տեղեկագրերի բեռնման ՎԵԲ ծառայության» «Ֆունկցիոնալ նկարագիր» փաստաթղթում (Functional Specification-Reference_ books_WEB Service.docx) նկարագրված ծառայության միջոցով ստացվող համապատասխան տեղեկագրի արժեքը:

Վարկատուի կարգավիճակի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

BankID.xsd, LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

OrganizationStatus

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Գործող է

0

Գտնվում է սնանկության գործընթացում

1

Գտնվում է լուծարման գործընթացում

2

Լուծարված է

3

Վարկային պայմագրի տեսակի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stContractType

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Պարզ

1

Բարդ

2

Համատեղ

3

Խմբային

4

Վարկի տեսակի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stLoanType

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Վարկ

1

Վերականգնվող վարկային գիծ

2

Չվերականգնվող վարկային գիծ

3

Այլ վարկային գիծ

4

Վերականգնվող օվերդրաֆտ

5

Չվերականգնվող օվերդրաֆտ

6

Վարկային քարտերով տրամադրված վարկեր

7

Լիզինգ

8

Ֆակտորինգ

9

Երաշխիք

10

Ակրեդիտիվ

11

Ռեպո

12

Սվոփ

13

Փոխառություն

14

Դեբիտորական պարտք

15

Վարկի անվանական տոկոսադրույքի տեսակի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stInterestRateType

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Լողացող

1

Ֆիքսված

2

Փոփոխվող

3

Անտոկոս

4

Լողացող փոփոխվող

5

Վարկային ռիսկի դասի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stRisk

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Ստանդարտ

0

Հսկվող

1

Ոչ ստանդարտ

2

Կասկածելի

3

Անհուսալի

4

Չհաշվառվող

5

Չդասակարգվող

6

Չդասակարգվող (բլանկային)

7

Վարկի մարման աղբյուրի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stRepaymentSource

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Սեփական միջոցների հաշվին

1

Գրավի իրացման հաշվին

2

Երաշխավորի (երաշխիք տրամադրողի) միջոցների հաշվին

3

Զիջվել է/ներվել է վարկատուի կողմից

4

Զիջված է այլ անձի (անձանց)

5

Փոխանցվել է այլ վարկատուի

6

Փոխանցվել է այլ մասնագիտացված կազմակերպությանը

7

Վարկի ապահովվածության տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

ctCollateral

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Ապահովված չէ` բլանկային

0

Ապահովված է` այլ ապահովվածությամբ

1

Ապահովված է` երաշխավորությամբ

2

Ապահովված է` երաշխիքով

3

Ապահովված է` գրավով

4

Գրավի առարկայի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

ctPawn

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Այլ

0

Բանկային ոսկի

1

Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ

2

Ոսկյա իրեր և զարդեր

3

Այլ թանկարժեք մետաղներ

4

Այլ թանկարժեք մետաղներից զարդեր և իրեր

5

Թանկարժեք քարեր

6

Հաշվարկային հաշիվ (ներ)

7

Ժամկետային ավանդներ

8

Այլ դրամական միջոցներ

9

Դեբիտորական պարտքեր

10

Բաժնետոմսեր

11

Պետական արժեթղթեր

12

Այլ արժեթղթեր

13

Հումք, նյութեր, կիսաֆաբրիկատներ

14

Պատրաստի արտադրանք պահեստում/ վաճառակետերում

15

Ապրանքներ պահեստում / վաճառակետերում

16

Կենցաղային ապրանքներ (էլեկտրատեխնիկա, կազմ. Տեխնիկա, կահույք և այլն)

17

Այլ շրջանառու միջոցներ

18

Ավտոմեքենա

19

Մեքենաներ, սարքավորումներ, հոսքագծեր

20

Գյուղտեխնիկա՝ կոմբայններ, տրակտորներ և այլն

21

Շինարարական տեխնիկա՝ կռունկներ և այլն

22

Այլ շարժական գույք

23

Հող, հողատարածքներ

24

Բնակարան

25

Բնակելի առանձնատուն

26

Ոչ բնակելի տարածք

27

Այլ անշարժ գույք

28

Այլ հիմնական միջոցներ

29

Իրավունքի գրավ

30

Աշխատավարձ

31

Վարկառուի ֆինանսական հոսքեր (հաշվարկային հաշվի և դրամարկղային միջոցների շրջանառություն)

32

Մանր և խոշոր կենդանիներ

33

Արժույթի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stCurrency

Որպես Արժույթի տեղեկագիր օգտագործվում է ISO 4217 աղյուսակի (http://www.currency-iso.org/en/home/tables/table-a1.html) տեղեկագիրը, որպես Արտարժույթի արժեք ընտրվում է «Alphabetic Code» դաշտի արժեքը: Օրինակ.

Armenian Dram

AMD

US Dollar

USD

Euro

EUR

Russian Ruble

RUB

...

...

Վարչատարածքային Բաժանման Միավորների
(Մարզ/շրջան/Համայնք/Թաղային համայնք/Բնակավայր) տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stRegion

Վարչատարածքային միավորի համար օգտագործվում է «ՀԴ 003-2016 Վարչատարածքային Բաժանման Միավորների Դասակարգիչ» փաստաթուղթը (Հայաստանի Հանրապետության համար` ARM_Regions_Districts v2.docx, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար՝ NKR_Regions_Districts v2.xlsx): Որպես միավորի արժեք գրանցվում է համապատասխան վարչատարածքային միավորի վերջին մակարդակի «Միավորի կոդը», ներառյալ ստուգիչ նիշը:
Օրինակ՝ Երևան մարզի, Ավան Համայնքի, Ավան թաղամասի համար որպես արժեք գրանցվում է «010010239»:
Արտերկրի վարչատարածքային միավորների համար որպես արժեք ընտրվում է «990000002»

   

Երկրների տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stCountry

Երկրի կոդի ներկայացնելու համար օգտագործվում է ISO 1366 աղյուսակի (http://www.iso.org/iso/home/standards/country_codes.htm) «Alpha-3 Code» դաշտի արժեքը:
Օրինակ.

Հայաստան

ARM

Ավստրիա

AUT

ԱՄՆ

USA

Ռուսաստանի դաշնություն

RUS

...

...

Գործունեության/վարկի օգտագործման ոլորտի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd, BankID.xsd

Կիրառվող տիպը

stUseField, stActivityField

Օգտագործման ոլորտը ներկայացնելու համարը օգտագործվում է միայն «Ոլորտի արժեքը», այլ արժեքները, մասնավորապես «Ոլորտի խումբը», կիրառելի չեն

Ոլորտի նկարագիր

Ոլորտի խումբը

Ոլորտի արժեքը

Ոլորտի նկարագիր

Ոլորտի խումբը

Ոլորտի արժեքը

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն

1

 

Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության և ձկնորսության այլ

 

01.001

Բուսաբուծություն

 

01.002

Անասնաբուծություն

 

01.003

Անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ

 

01.004

Ձկնորսություն և ձկնաբուծություն

 

01.005

Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում

2

 

Հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման այլ

 

02.001

Մետաղական հանքաքարի արդյունահանում

 

02.002

Շինանյութի արդյունահանում

 

02.003

Մշակող արդյունաբերություն

3

 

Մշակող արդյունաբերության այլ

 

03.001

Մսի մշակում և պահածոյացում, մսամթերքի արտադրություն

 

03.002

Մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում

 

03.003

Կաթնամթերքի արտադրություն

 

03.004

Հացի և ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն

 

03.005

սննդի արդյունաբերության այլ ճյուղեր

 

03.006

խմիչքների արդյունաբերություն

 

03.007

Ծխախոտի արդյունաբերություն

 

03.008

Մանածագործական արտադրատեսակների և հագուստի արտադրություն

 

03.009

Կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն

 

03.010

Փայտանյութի, թղթի, փայտե և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (բացի կահույքից)

 

03.011

Պոլիգրաֆիական գործունեություն

 

03.012

Քիմիական նյութերի արտադրություն

 

03.013

Դեղագործական արտադրատեսակների արտադրություն

 

03.014

Ռետինե և պլաստմասսե արտադրատեսակների արտադրություն

 

03.015

Ոչ մետաղական արտադրատեսակների արտադրություն

 

03.016

Հիմնային մետաղների արտադրություն

 

03.017

Մետաղե պատրաստի արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորումներից

 

03.018

Համակարգիչների, էլեկտրոնային, օպտիկական և էլեկտրական սարքավորումների արտադրություն

 

03.019

Կահույքի արտադրություն

 

03.020

Մեքենաների և սարքավորումների նորոգում և տեղադրում

 

03.021

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում

4

 

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման այլ

 

04.001

Էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, հաղորդում և բաշխում

 

04.002

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

5

 

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարման և վերամշակման այլ

 

05.001

Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

 

05.002

Շինարարություն

6

 

Շինարարության այլ

 

06.001

Բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն

 

06.002

Ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն

 

06.003

Առևտուր

7

 

Առևտրի այլ

 

07.001

Ավտոմեքենաների, մոտոցիկլերի և դրանց պահեստամասերի առևտուր և նորոգում

 

07.002

Մեծածախ առևտուր

 

07.003

Մանրածախ առևտուր

 

07.004

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն

8

 

Փոխադրումների և պահեստային տնտեսության այլ

 

08.001

Տաքսի ծառայություններ

 

08.002

Ավտոճանապարհային բեռնափոխադրումներ և փոխադրման ծառայություններ

 

08.003

Օդային տրանսպորտի գործունեություն

 

08.004

Պահեստավորում և պահպանում

 

08.005

Կեցության և հանրային սննդի կազմակերպում

9

 

Կեցության և հանրային սննդի կազմակերպման այլ

 

09.001

Հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ

 

09.002

Հանրային սննդի կազմակերպում

 

09.003

Տեղեկատվություն և կապ

10

 

Տեղեկատվության և կապի այլ

 

10.001

Հրատարակչական գործ

 

10.002

Հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում

 

10.003

Հեռահաղորդակցություն

 

10.004

Համակարգչային ծրագրավորում և հարակից գործունեություն

 

10.005

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն

11

 

Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեության այլ

 

11.001

Առևտրային բանկեր

 

11.002

Վարկային կազմակերպություններ

 

11.003

Ապահովագրական ընկերություններ

 

11.004

Ներդրումային ընկերություններ

 

11.005

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններ

 

11.006

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն

12

 

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեության այլ

 

12.001

Սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի առք և վաճառք

 

12.002

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն

13

 

Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեության այլ

 

13.001

Իրավաբանական և հաշվապահական գործունեություն

 

13.002

Ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն

 

13.003

Գիտական հետազոտություններ և մշակումներ

 

13.004

Գովազդային գործունեություն

 

13.005

Կրթություն

14

 

Կրթության այլ

 

14.001

Բարձրագույն կրթություն

 

14.002

Առողջապահություն

15

 

Առողջապահության այլ

 

15.001

Առողջապահություն

 

15.002

Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ

16

 

Մշակույթի, զվարճության, հանգստի այլ

 

16.001

Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ

 

16.002

Տնտեսության այլ ճյուղեր

17

 

Ոսկերչական արտադրատեսակների և զարդերի արտադրություն

 

17.001

Զբոսաշրջություն

 

17.002

Տնտեսության այլ ճյուղերի այլ

 

17.003

Միջազգային և արտասահմանյան ֆինանսական կազմակերպությունների տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stInterOrg

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր (ENG)

Տեղեկագրի արժեքը

Աֆրիկյան Զարգացման Բանկ

African Development Bank

AFDB

Ասիական Զարգացման Բանկ

Asian Development Bank

ADB

Միջազգային Հաշվարկների Բանկ

Bank of International Settlements

BIS

Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկ

 Black Sea Trade and Development Bank

BSTDB

Կարիբյան Զարգացման Բանկ

Caribbean Development Bank

CDB

Կենտրոնական Ամերիկայի Տնտեսական Ինտեգրացիայի Բանկ

Central American Bank of Economic Integration

CABEI

Լատինական Ամերիկայի Զարգացման Բանկ

 Corporation Andina de Fomento

CAF

Արևելյան Աֆրկիայի Զարգացման Բանկ

East African Development Bank

EADB

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկ

European Bank for Reconstruction and Development

EBRD

Եվրոպական Կոմիսիա

European Commission

EC

Եվրոպական Ներդրումային Բանկ

European Investment Bank

EIB

Միջամերիկյան Զարգացման Բանկ

Inter-American Development Bank

IntAmDB

Գյուղատնտեսության Զարգացման Միջազգային Հիմնադրամ

International Fund for Agricultural Development

IFAD

Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամ

International Monetary Fund

IMF

Իսլամական Զարգացման Բանկ

Islamic Development Bank

IDB

Սկանդինավյան Զարգացման Հիմնադրամ

Nordic Development Fund

NDF

Սկանդինավյան Ներդրումային Բանկ

Nordic Investment Bank

NIB

Նավթ Արտահանող Երկրների Կազմակերպության Միջազգային Զարգացման Հիմնադրամ

OPEC Fund for International Development

OPECFUND

Տնտեսական Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպություն

Organization for Economic Co-operation and Development

OECD

Նավթ Արտահանող Երկների Կազմակերպություն

Organization of Petroleum-Exporting Countries

OPEC

Արևմտյան Աֆրիկայի Զարգացման Բանկ

West African Development Bank

BOAD

Համաշխարհային Բանկի Խումբ

World Bank Group

WB

Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկ

International Bank for Reconstruction and Development

IBRD

Միջազգային Զարգացման Ասոցիացիա

International Development Association

IDA

Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա

International Finance Corporation

IFC

Բազմազգ Ներդրումների Երաշխավորման Գործակալություն

Multinational Investment Guarantee Agency

MIGA

Ներդրումային Վեճերի Կարգավորման Միջազգային Կենտրոն

International Centre for Settlement of Investment Disputes

ICSID

«Բլյու Օրչարդ» Միկրոֆինանսավորման Հիմնադրամ

Blueorchard microfinance fund

BlOrch

Կոմերց Բանկ

CommerzBank

COM

Գերմանական ներդրումների և զարգացման ընկերություն

Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft

DEG

Հարավարևելյան Եվրոպայի Եվրոպական հիմնադրամ

European fund for southeast euroupe

EFSE

Զարգացման Հոլլանդական Բանկ

Nederlandse financierings-maatschappij voor ontwikkelingslanden n.v.

NedFin

Կանաչապատում աճի համար Հիմնադրամ

Green for Growth Fund

GGF

Հազարամյակի Մարտահրավեր կորպորացիա

Millenium Challenge Coproration

MCC

Ավստրիական Զարգացման Բանկ

Oesterreichische Entwicklungsbank

OeEB

Եվրասիական Զարգացման Բանկ

Eurasian Development Bank

EABR

Միգրացիայի Միջազգային Կազմակերպություն

International Organization for Migration

IOM

Միջպետական Բանկ

Interstate Bank

IB

Գլոբալ միկրոֆինանսական ֆոնդ

Responsibility Global Microfinance fund

ResGMFund

Միջազգային ծրագրերի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stInterProgram

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Ասիական Զարգացման Բանկի Առևտրի խթանման Ծրագրի Վերականգնվող Վարկային Համաձայնագիր

ADB/TFP/RCA

Ասիական Զարգացման Բանկի Առևտրի խթանման Ծրագիր Issuing bank Agreement

ADB/TFP/IBA

ԱԶԲ Կանանց Ձեռներեցության Ոլորտի Աջակցման և Զարգացման Ծրագիր

ADB/WESSD

Ատլանտիկ Ֆորֆեյտինգ ԷյՋի ներմուծման/արտահանման վարկավորման ծրագիր

AtlanticAG/EXPIMP

Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման առաջին ծրագիր

BS/SME1

Սևծովյան Առևտրի և Զարգացման Բանկի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման երկրորդ ծրագիր

BS/SME2

ԲլուՕրչարդ Գլոբալ Միկրոֆինանսավորման հիմնադրամի Միկրո և Փոքր Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր

BlueOrchard/MSE

ԲլուՕրչարդ Գլոբալ Միկրոֆինանսավորման հիմնադրամի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր

BlueOrchard/SME

Կոմերց Բանկ Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագիր

COM/SME

Գերմանական Զարգացման Բանկի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր

DEG/SME

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի Հիփոթեքային վարկավորման ծրագիր

EBRD/MORTGAGE

Զարգացման և Վերակառուցման Եվրոպական Բանկ (ՎԶԵԲ) - Կովկասյան էներգոարդյունավետության ծրագիր

EBRD/CEEP

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի Համաֆինանսավորման ծրագիր

EBRD/COF

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի Միկրովարկավորման ծրագիր

EBRD/MC

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագիր

EBRD/MSME

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի Սինդիկացված Վարկի առաջին ծրագիր

EBRD/SL1

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի Սինդիկացված Վարկի երկրորդ ծրագիր

EBRD/SL2

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի Առևտրի խթանման ծրագիր Revolving Credt Agreement

EBRD/TFP/RCA

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի Առևտրի խթանման ծրագիր Issuing Bank Agreement

EBRD/TFP/IBA

Եվրասիական զարգացման բանկի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր

EDB/SME

Հարավարևելյան Եվրոպայի Եվրոպական հիմնադրամի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր

EFSE/SME

Եվրոպական Ներդրումային Բանկ

EIB/APEX

Հոլանդական զարգացման բանկի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր

FMO/SME

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ Ասիական Զարգացման Բանկի կողմից ֆինանսավորվող Կանանց ՓՄՁ ոլորտի զարգացման ծրագիր

GAF/ADB/AGRO

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ ՀՀ կառավարության կողմից Տնտեսության կայունացման վարկավորման ծրագիր

GAF/GOV/ECSTAB

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ KfW-ի կողմից ֆինանսավորվող Վերականգնվող Էներգիայի աջակցման ծրագիր

GAF/KfW/ENERGY

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ KfW-ի կողմից ֆինանսավորվող ՓՄՁ ձեռնարկությունների էներգախնայողական միջոցառումների ֆինանսավորման ծրագիր

GAF/KfW/SME/ENERGY

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ KfW-ի կողմից ֆինանսավորվող Գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցման ծրագիր

GAF/KfW/AGRO

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող ՓՄՁ ոլորտի աջակցման ծրագիր

GAF/GOV/SME

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ KfW-ի կողմից ֆինանսավորվող Բնակարանային ֆինանսավորման կայուն շուկայի զարգացման ծրագիր

GAF/KfW/MORTGAGE

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ KfW-ի կողմից ֆինանսավորվող ՓՄՁ ոլորտի աջակցման ծրագիր

GAF/KfW/SME

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ Համաշխարհային բանկի կողմից ֆինանսավորվող ՓՄՁ համար Ֆինանսական միջոցների հասանելիության ծրագիր

GAF/WB/SME

«Կանաչ աճի» հիմնադրամի էներգոարդյունավետության ծրագիր

GGF/EE

Գյուղատնտեսության Զարգացման Միջազգային Հիմնադրամ

IFAD

Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման առաջին ծրագիր

IFC/SME1

Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի Առևտրի խթանման ծրագիր

IFC/TFP

Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիայի և Կանադայի կլիմայական փոփոխությունների ծրագիր

IFC/CCCP

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության ծրագիր

IOM

Հազարամյակի մարտահրավեր հիմնադրամի «Ջրից դեպի շուկա» վարկային ծրագիր

MCC/WM

Ավստրիական Զարգացման Բանկ

OeEB

ՆԱԵԿ Առևտրի խթանման ծրագիր

OFID/TFP

ՆԱԵԿ Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր

OFID/SME

Ռեսփոնսիբիլիթի Գլոբալ Միկրոֆինանսավորման հիմնադրամի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր

Responsibility/SME

Միկրո, փոքր և միջին Բոնդզ ԷսԷյ ընկերության միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագիր

MSMEBondsSA/MSME

Ինկոֆին Սի Վի Բի Էյ միկրո և փոքր ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագիր

INCOFINCVBA/MSE

Ֆինետիկ Էս Սի Էյ ընկերության միկրո և փոքր ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագիր

FINSCA/MSE

Գլոբալ Իմպեկտ Ինվեստընթս ընկերության միկրո ձեռնակրությունների վարկավորման ծրագիր

GLII/ME

ԷսԱյՍիԷյՎի-ԷսԱյԷֆ ընկերության միկրո ձեռնարկությունների վարկավորման թիվ 1 ծրագիր

SICAV-SIF/ME1

ԷսԱյՍիԷյՎի-ԷսԱյԷֆ ընկերության միկրո ձեռնարկությունների վարկավորման թիվ 2 ծրագիր

SICAV-SIF/ME2

Եվրասիական զարգացման բանկի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր արժութային հեջավորման բաղադրիչով

EDB/SME/AMD

Ասիական Զարգացման Բանկի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր

ADB\MSME

Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների Վարկավորման ծրագիր

EBRD\LCF\MSME

Հարավարևելյան Եվրոպայի Եվրոպական հիմնադրամի Փոքր և Միջին Ձեռնարկությունների և գյուղատնտեսության վարկավորման ծրագիր

EFSE\MSME\Rural

ՋիԷլԷսԷյԱյԷմԷֆԷֆ ընկերության միկրո ձեռնարկությունների վարկավորման ծրագիր

GLS_AI_MFF/ME

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ KfW-ի կողմից ֆինանսավորվող Գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցման ծրագրի 2-րդ փուլ

GAF/KfW/AGRO II

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ Համակարգիչ բոլորի համար ծրագիր

GAF/WB/CFA

Habitat for humanity կազմակերպության համատիրությունների ֆինանսավորման ծրագիր

HABITAT/Munic

Գերմանահայկական հիմնադրամի՝ մատչելի ավտոմեքենա երիտասարդներին ծրագիր

GAF/RF/MAV

Գյուղատնտեսական ֆինանսական կառույցի գյուղ. վարկավորման ծրագիր

GFK/AGRO

Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության՝ անապահով խավերի սոցիալ-տնտեսական ինտեգրման ծրագիր

IMO/Social

Վարկի վերանայման պատճառի տեղեկագիր

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stRevisionReason

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Վերանայվել է՝ պայմանավորված վարկային պայմանագրի պայմանների փոփոխությամբ, վարկային ռիսկի դասը չի խստացվել

1

Վերանայվել է՝ պայմանավորված վարկառուի վատ ֆինանսական դրությամբ, վարկային ռիսկի դասը խստացվել է

2

Վարկի օգտագործման նպատակ

Կիրառվող հաղորդագրությունը

LR3.xsd

Կիրառվող տիպը

stUsePurpose

Տեղեկագրի արժեքի նկարագիր

Տեղեկագրի արժեքը

Այլ նպատակ

0

Անշարժ գույքի ձեռքբերման հիփոթեք

1

Անշարժ գույքի կապիտալ վերանորոգման հիփոթեք

2

Անշարժ գույքի շինարարության հիփոթեք

3

Անշարժ գույքի ձեռքբերում, վերանորոգում, շինարարություն (այն վարկերի համար (ներառյալ ֆիզիկական անձանց՝ նշված նպատակներով, գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնելու համար տրամադրված), որոնք չեն որակվում որպես հիփոթեքային և չեն ընդգրկվում 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերում)

4

Ապառիկով կահույքի, կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի, ջեռուցման կամ նմանատիպ այլ համակարգերի ձեռքբերման համար սպառողական (կարող է լրացվել միայն ֆիզիկական անձանց պարագայում)

5

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման համար սպառողական

6

Այլ ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռք բերում, վերանորոգում և շինարարություն

7

Ընթացիկ ակտիվների ձեռք բերում և վերանորոգում (կարող է լրացվել միայն իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի պարագայում: Ֆիզիկական անձանց պարագայում լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ վերջիններս գործունեություն են իրականացնում գյուղատնտեսական ոլորտում)

8

Ֆինանսական ներդրումների (բաժնային և պարտքային արժեթղթերի, բաժնեմասերի ձեռքբերման և ֆինանսական շուկայում այլ գործունեության իրականացման) ֆինանսավորում

9

Պարտավորության մարում

10

Կրթության ֆինանսավորում (ուսման վարձերը մարելու, դասընթացների մասնակցության, քննությունների գրանցման և հանձնման նպատակով տրամադրված վարկերը) (կարող է լրացվել միայն ֆիզիկական անձանց պարագայում)

11

Ընթացիկ սպառման նպատակով (կարող է լրացվել միայն ֆիզիկական անձանց պարագայում)

12

Ներմուծման ֆինանսավորում (կարող է լրացվել միայն իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի պարագայում)

13

Արտահանման ֆինանսավորում (կարող է լրացվել միայն իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի պարագայում)

14

Վարկի անվանական տոկոսի տեղեկագիր

1.«անտոկոս»

երբ պարտավորությունը ձևավորվել է առանց տոկոսների վճարման պայմանի

2.«ֆիքսված»

երբ ներգրավված միջոցների դիմաց իրականացվում է ֆիքսված տոկոսադրույքով վճարում

3.«փոփոխվող»

երբ ա. ներգրավված միջոցների դիմաց իրականացվում է վճարում ֆիքսված տոկոսադրույքով, որը պայմանագրի համաձայն վերանայվելու է կամ կարող է վերանայվել, կամ
բ.ներգրավված միջոցների դիմաց սահմանվել է տոկոսադրույք՝ որպես փոփոխվող բազային տոկոսադրույքի և որոշակի մարժայի հանրագումար, ընդ որում` փոփոխվող բազային տոկոսադրույքի վրա գործընկերը ուղղակիորեն կարող է ազդեցություն ունենալ (օրինակ՝ բանկի հաշվարկային տոկոսադրույք +2.5%)

4.«լողացող»

երբ ներգրավված միջոցների համար տոկոսադրույքը սահմանվել է որպես շուկայական փոփոխվող բազային տոկոսադրույքի և որոշակի մարժայի հանրագումար, ընդ որում, փոփոխվող բազային տոկոսադրույքի վրա գործընկերը ուղղակիորեն չի կարող ազդեցություն ունենալ (օրինակ՝ ԼԻԲՈՐ+2.5%)

5.«լողացող-փոփոխվող»

երբ կիրառվող տոկոսադրույքը միաժամանակ բավարարում է սույն կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետով սահմանված պայմաններին:

Վարկի պայմանագրի տեսակի տեղեկագիր

1.«պարզ»

լրացվում է այն դեպքում, երբ պայմանագրի կողմ են հանդիսանում վարկատուն և մեկ վարկառու

2.«համատեղ»

լրացվում է համավարկառուներ ունեցող վարկային պայմանագրերի դեպքում

3.«բարդ»

լրացվում է այն վարկային պայմանագրերի դեպքում, երբ առկա է գլխավոր պայմանագիր, որի շրջանակում տրամադրվում է տարբեր տեսակի վարկային պրոդուկտներ

4.«խմբային»

լրացվում է խմբային վարկերի դեպքում:

Հավելված 3 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2005 թվականի մարտի 29-ի
թիվ 142-Ն որոշման Հավելված 1-ի
(հավելվածն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն)

Հավելված 4 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2005 թվականի մարտի 29-ի
թիվ 142-Ն որոշման Հավելված 1-ի
(հավելվածն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն)

Հավելված 5 
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2005 թվականի մարտի 29-ի
թիվ 142-Ն որոշման Հավելված 1-ի
(հավելվածն ուժը կորցրել է 14.02.20 թիվ 20-Ն)

 

(կարգը խմբ., լրաց., փոփ.  27.11.07 N 383-Ն, լրաց. 05.05.09 թիվ 116-Ն, լրաց., խմբ. 24.05.11 թիվ 157-Ն, խմբ., փոփ. 01.10.13 թիվ 230-Ն, խմբ. 11.07.17 թիվ 157-Ն, փոփ., խմբ. 14.02.20 թիվ 20-Ն)