Համարը 
ՀՕ-140-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.12.28/72(371) Հոդ.1461
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
24.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.12.2004
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.01.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2004 թվականի նոյեմբերի 24-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (10 հունվարի 1998 թվականի, ՀՕ-186) 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

ա) 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «իգ» և «իդ» ենթակետերով`

«իգ) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար

2

իդ) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար

10».

բ) 2-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժը» և «ժթ» ենթակետերով`

«ժը) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար

2

ժթ) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար

10».

գ) 3-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժզ» և «ժէ» ենթակետերով`

«ժզ) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմում ներկայացնելու համար

2

ժէ) բաց լիցենզիա տալու մասին դիմումը հետ կանչելու համար

10».

դ) 4-րդ կետում`

1. «է» ենթակետից հանել «և վկայական տալու» բառերը.

2. «թ» ենթակետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տողով`

«ապրանքների և ծառայությունների միջազգային դասակարգմանը համապատասխան մեկից

ավելի յուրաքանչյուր դասի համար` լրացուցիչ 10». 

3. «ժե» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«ժե) նշանի միջազգային գրանցման կամ տարածքային

ընդարձակման հայտ ներկայացնելու համար

50».

4. երկրորդ «իա» ենթակետը համարել «իբ» ենթակետ.

5. «իբ» ենթակետից հետո ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ «իգ» և «իդ» ենթակետեր`

«իգ) ապրանքային նշանի հայտը զատելու մասին դիմում ներկայացնելու համար

10

իդ) ապրանքային նշանի գրանցումը բաժանելու մասին դիմում ներկայացնելու

համար

15»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «ժէ»-«ի» ենթակետերով, 2-րդ կետի «ա»-«ե», «է»-«ժ», «ժբ» (արտոնագրի զիջման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասով) և «ժգ»-«ժզ» ենթակետերով, 3-րդ կետի «ա»-«դ», «զ»-«ը», «ժ» (արտոնագրի զիջման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասով) և «ժա»-«ժդ» ենթակետերով նախատեսված տուրքերը» բառերը փոխարինել «ժէ»-«իա» ենթակետերով, 2-րդ կետի «ա»-«ե», «է»-«ժ», «ժբ» (արտոնագրի զիջման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասով) և «ժգ»-«ժէ» ենթակետերով, 3-րդ կետի «ա»-«դ», «զ»-«ը», «ժ» (արտոնագրի զիջման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասով), «ժա»-«ժե» ենթակետերով նախատեսված տուրքերը» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2004 թ. դեկտեմբերի 21
Երևան
ՀՕ-140-Ն