Համարը 
ՀՕ-139-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2005.07.06/42(414) Հոդ.822
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
25.05.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.06.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.07.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2005 թվականի մայիսի 25-ին

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-186) 19-րդ հոդվածում՝

ա)  2.7-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ և ավելացնել 2.71-րդ կետ հետևյալ բովանդակությամբ՝

 

«2.7. բժշկական միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման համար` տարեկան

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով».


2.71. բժշկական բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացման համար` տարեկան

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով».


բ) 8-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«8. Կրթության բնագավառ

 

8.1. հիմնական ընդհանուր կրթական ծրագրի իրականացման համար

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

8.2. միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր կրթական ծրագրի իրականացման համար


բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով


8.3. հատուկ ընդհանուր կրթական ծրագրի իրականացման համար

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

8.31. նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագրի իրականացման համար

բազային տուրքի 30-ապատիկի չափով

8.4. միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի (բացառությամբ բժշկական միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի) իրականացման համար` տարեկան

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով

8.5. բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի (բացառությամբ բժշկական միջին մասնագիտական կրթական  ծրագրի) իրականացման համար՝ տարեկան


բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով»։


Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից։

 

Հոդված 3. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի  8.31-րդ կետն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո։


Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2005 թ. հունիսի 24
Երևան
ՀՕ-139-Ն