Համարը 
N 54-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2003.08.15/20(138) Հոդ.308
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
17.07.2003
Ստորագրող մարմինը 
Քաղաքաշինության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
17.07.2003
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.08.2003
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 13-Ի ԹԻՎ 28-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
4 օգոստոսի 2003 թ.
Պետական գրանցման թիվ 11703235

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

17 հուլիսի 2003 թ.
ք. Երևան

N 54-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 13-Ի ԹԻՎ 28-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 101 հոդվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությանը քաղաքաշինության բնագավառում կառավարման պետական լիազորված մարմնի իրավասություն վերապահելու մասին» թիվ 156-Ն որոշման համաձայն

 

Հրամայում եմ՝

 

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարի 2003 թ. մայիսի 13-ի «ՀՀՇՆ IV-11.03-03-02 (ՄՍՆ 2.02-05-2000) «Ավտոկայանատեղեր» շինարարական նորմերի հաստատման մասին» թիվ 28-Ն հրամանով հաստատված ՀՀՇՆ IV-11.03-03-02 (ՄՍՆ 2.02-05-2000) «Ավտոկայանատեղեր» շինարարական նորմերում» (այսուհետև՝ նորմեր) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1. Նորմերի 4.6 կետի երկրորդ պարբերության առաջին նախադասության մեջ «ոչ ավել» բառերից հետո լրացնել «խմբերով» բառով, իսկ երկրորդ նախադասության մեջ նշված «Դրանց միջև» բառերը փոխարինել «Այդպիսի խմբերի միջև» բառերով:

2. Նորմերի 5.33 կետի «բ» ենթակետում «փակ տիպի» բառերից առաջ լրացնել «այլ նշանակության շենքերում տեղաբաշխված» բառերով:

3. Նորմերի 6.2 կետի վերջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Ստորգետնյա ավտոկայանատեղերում պետք է կիրառել այրում չտարածող պատյաններով էլեկտրական մալուխներ»:

4. Նորմերի աղյուսակ 6-ի 4-րդ սյունակի «20» թիվը փոխարինել «25» թվով:

5. Նորմերի 6.19 կետում «հրդեհային ազդասարքերից» բառերից հետո

լրացնել «հեռակառավարմամբ» բառով:

6. Նորմերի 6.22 կետում N 189-9 թիվը փոխարինել N 189-ԳՄ թվով:

 

Նախարար`

Ա.Արամյան