Համարը 
ՀՕ-30-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.01.25/5(460) Հոդ.106
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.12.2005
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.01.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.02.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2005 թվականի դեկտեմբերի 16-ին

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-186) 19-րդ հոդվածի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«9. ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 
   

9.1. հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի
     շահագործման համար` այդ թվում`

 

9.1.1. Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի

մարզերում ցանցի շահագործման համար` տարեկան

բազային տուրքի 3000-ապատիկի չափով
     

9.1.2. Երևան քաղաքի տարածքում ցանցի շահագործման

համար` տարեկան

բազային տուրքի 2000-ապատիկի չափով
   

9.1.3. Երևան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի մարզերի

տարածքում ցանցի շահագործման համար` տարեկան

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով
   

9.1.4. մեկ մարզի տարածքում ցանցի շահագործման համար`

տարեկան

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով
   

9.2. ձայնային ծառայությունների մատուցման համար`

տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
   

9.3. շարժական կապի ծառայությունների մատուցման

համար` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
   

9.4. հեռագրային կապի ծառայությունների մատուցման

համար` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
   

9.5. տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության

ծառայությունների

մատուցման համար` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
 

9.6. հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման համար`

այդ թվում`

 

ա) 9.6.1. հեռուստահաղորդումների հեռարձակման համար`

 

9.6.1.1. Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի

մարզերում հեռարձակման համար` տարեկան

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով
   

9.6.1.2. Երևան քաղաքի տարածքում հեռարձակման համար`

տարեկան

բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով
   

9.6.1.3. Երևան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի մարզերի

տարածքում հեռարձակման համար` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
   

9.6.1.4. մեկ մարզի տարածքում հեռարձակման համար`

տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
   

բ) 9.6.2. ռադիոհաղորդումների հեռարձակման համար`

 

9.6.2.1. Երևան քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի

մարզերում հեռարձակման համար` տարեկան

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով
   

9.6.2.2. Երևան քաղաքի տարածքում հեռարձակման համար`

տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով
   

9.6.2.3. Երևան քաղաքը չներառող` մեկից ավելի մարզերի

տարածքում հեռարձակման համար` տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով
    

9.6.2.4. մեկ մարզի տարածքում հեռարձակման

համար` տարեկան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով 
                

Սույն կետի 9.2.-9.5.-րդ ենթակետերով սահմանված գործունեության տեսակներից յուրաքանչյուրը 9.1.-րդ ենթակետով սահմանված գործունեության տեսակի հետ միաժամանակ իրականացվելու դեպքում կիրառվում է դրանց համար սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերից առավելագույնը:

Միաժամանակ հեռուստահաղորդումների և ռադիոհաղորդումների հեռարձակման գործունեության իրականացման դեպքում կիրառվում է դրանց համար սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերից առավելագույնը:»:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան
   

2006 թ. հունվարի 16
Երևան
ՀՕ-30-Ն