Համարը 
ՀՕ-186-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.12.20/64(519) Հոդ.1307
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
27.11.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.12.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.12.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2006 թվականի նոյեմբերի 27-ին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի (2 մայիսի 2001 թվականի) 2-րդ հոդվածի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«8) համայնքին, քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասերը հասարակության և պետության կարիքների համար օտարումը.»:

 

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենսգրքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, 56-րդ հոդվածի 4-րդ կետը և 110-րդ հոդվածի 3-րդ կետը:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 33-րդ հոդվածի 2-րդ կետում «պետության ու համայնքների կարիքների համար վերցնելիս» բառերը փոխարինել «հասարակական և պետական կարիքների համար օտարելիս» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 93-րդ հոդվածի 1-ին կետից հանել «պետական և համայնքային կարիքների համար օտարելու,» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 100-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«4) հողամասը հասարակության և պետության կարիքների համար օտարելիս.»:

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 1-ին կետի 8-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

 

«8) հողամասը հասարակության և պետության կարիքների համար օտարելիս.»:

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 104-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

«Հոդված 104. Հողամասի օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար

 

Հողամասի օտարումը հասարակության և պետության կարիքների համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ` գերակա հանրային շահերի դեպքերում, օրենքով սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ:»:

 

Հոդված 8. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենսգրքի 106-րդ և 108-րդ հոդվածները:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2006 թ. դեկտեմբերի 12
Երևան
ՀՕ-186-Ն