Համարը 
ՀՕ-183-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.05.30/27(551) Հոդ.653
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
09.04.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.05.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
30.09.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2007 թվականի ապրիլի 9-ին

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (30 հունիսի 1996 թվականի, ՀՕ-69) 20-րդ հոդվածում`

1) «ժէ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«ժէ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով բանկին, վարկային կազմակերպությանը կամ ապահովագրական ընկերությանը ճանաչում է անվճարունակ, հարուցում է դրանց սնանկության վարույթ, իրականացնում է այդ օրենքով նախատեսված այլ լիազորություններ, ընդունում է բանկերի, վարկային կազմակերպությունների կամ ապահովագրական ընկերությունների վերակազմակերպման հետ կապված՝ օրենքով իր իրավասությանը վերապահված որոշումներ.».

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «լա» կետով՝

«լա) սահմանում է ապահովագրական ընկերություններում ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները, իրականացնում է «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունները:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «պարունակում» բառից հետո լրացնել «, կամ ապահովագրական գործունեություն իրականացնող առանձին անձանց հետ կապված հարցեր, որոնք ապահովագրական գաղտնիք են պարունակում» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 391-րդ հոդվածում`

1) 5-րդ մասը «գաղտնիք» բառից հետո լրացնել «, իսկ ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերություններում` ապահովագրական գաղտնիք» բառերով.

2) 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«6. Բանկերում կամ ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերություններում ստուգումների ընթացքում հաստատապես հայտնի նախապատրաստվող կամ արդեն իսկ կատարված քրեորեն հետապնդելի արարքի հատկանիշներ պարունակող խախտումների բացահայտման դեպքում Կենտրոնական բանկն այդ մասին հայտնում է համապատասխան իրավապահ մարմիններին՝ համապատասխանաբար «Բանկային գաղտնիքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կամ «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:».

3) 7-րդ մասը «Բանկ» բառից հետո լրացնել «կամ ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերություն» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 395-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «ժե» կետը «բանկերի» բառից հետո լրացնել «, ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությունների» բառերով.

2) 6-րդ մասը «բանկը», «բանկի» և «բանկում» բառերից հետո լրացնել «, ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությունը» բառերի համապատասխան հոլովներով, բացառությամբ Կենտրոնական բանկին վերաբերող դրույթների:

 

Հոդված 5. Օրենքի 3910-րդ հոդվածի վերնագիրը և տեքստը «բանկի» բառից հետո լրացնել «, ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերության» բառերով, բացառությամբ Կենտրոնական բանկին վերաբերող դրույթների:

 

Հոդված 6. Օրենքի 3912-րդ, 3913-րդ, 3914-րդ հոդվածների տեքստը «բանկը» և «բանկի» բառերից հետո լրացնել «, ապահովագրական կամ վերաապահովագրական ընկերությունը» բառերի համապատասխան հոլովներով, բացառությամբ Կենտրոնական բանկին վերաբերող դրույթների:

 

Հոդված 7. Օրենքի 49-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «գ» կետը «բանկերի» բառից հետո լրացնել «, ապահովագրողների» բառով:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից չորս ամիս հետո:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2007 թ. մայիսի 22
Երևան
ՀՕ-183-Ն