Համարը 
ՀՕ-141-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2008.09.24/59(649) Հոդ.971
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
21.08.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.09.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.10.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2008 թվականի օգոստոսի 21-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 18.14-րդ կետով.

 

«18.14. Առևտրի իրականացման վայրի

կազմակերպման համար`

 

18.14.1. Երևան քաղաքում կազմակերպման

համար` տարեկան 

բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով

18.14.2. Մարզկենտրոններում կազմակերպման

համար` տարեկան

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

18.14.3. Երևան քաղաքից և մարզկենտրոններից

դուրս կազմակերպման համար` տարեկան

բազային տուրքի 300-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 2. Oրենքի 19-րդ հոդվածի 19-րդ կետում «1-18.8-րդ կետերում» բառերը փոխարինել «1-18.14-րդ կետերում» բառերով:

 

Հոդված 3. Oրենքի 19-րդ հոդվածի 25-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«25. բացառությամբ սույն հոդվածի 9.1-9.6-րդ,

14.2-րդ, 14.3-րդ, 17.1-17.6-րդ և 18.14-րդ

կետերում նշված լիցենզավորման ենթակա

գործունեության տեսակների, մեկից ավելի

յուրաքանչյուր վայրում ևս լիցենզավորման

ենթակա նույն գործունեության տեսակով

զբաղվելու լիցենզիայի տրման համար`

տարեկան  

 
 

տվյալ լիցենզիայի տրման համար

սահմանված պետական

տուրքի դրույքաչափի հիսուն

տոկոսի չափով»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2008 թ. սեպտեմբերի 12

Երևան

ՀՕ-141-Ն