Համարը 
N 14-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.03.17/8(282) Հոդ.78
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
15.01.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.01.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.03.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/02-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

29 փետրվարի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008060

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

15 հունվարի 2008 թ.
ք. Երևան

  N 14-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/02-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին և 3-րդ մասերը և «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի180-րդ հոդվածի 4-րդ մասը, 184-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 2-րդ մասը, 185-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, 193-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, 221-րդ հոդվածի 1-ին մասը, 222-րդ հոդվածի 14-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 3-րդ մասը և 20-րդ հոդվածի «ե» կետը՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

(Նախաբանը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

1. Հաստատել «Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը՝ համաձայն Հավելվածի (այսուհետ՝ Կանոնակարգ 5/02):

2. 2008 թվականի հունիսի 30-ից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2006 թվականի դեկտեմբերի 5-ի ««Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագիրքը» հաստատելու մասին» թիվ 713-Ն որոշմամբ հաստատված «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման կանոնագրքի» 28-րդ բաժինը, 104.2-2/ԻԿԿ, 104.2-3/ԻԿԿ ձևերը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2008 թ. հունվարի 23
Երևան

 

  

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի հունվարի 15-ի
թիվ 14-Ն որոշման

 

«ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆ ՈՒ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՈՒՄԸ, ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ»

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  5/02

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  I

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման (ներառյալ` փոփոխությունների գրանցման) և լիցենզավորման, գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վերագրանցման և վերալիցենզավորման, կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի երեք տարվա գործարար ծրագրի և դրանում կատարվող փոփոխությունների ներկայացման կարգ և ժամկետները, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի (պահառուի) տեխնիկական հագեցվածության նկատմամբ պահանջները, ինչպես նաև կարգավորում է այդ հարցերի հետ կապված և Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի իրավասությանը վերապահված այլ հարաբերություններ:

2. Սույն կանոնակարգը տարածվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնադրվող կամ գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի վրա:

3. Սույն կանոնակարգով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում տպագիր և հայերեն՝ պատվիրված նամակով կամ մուտքագրվում են Կենտրոնական բանկ: Ներկայացվող փաստաթղթերի պատճենները պետք է ստորագրված լինեն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասու անձի կողմից և ներկայացվեն «իսկականի հետ ճիշտ է» մակագրությամբ:

4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման, վերագրանցման և վերալիցենզավորման գործընթացներն իրականացվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի և սույն կանոնակարգի համաձայն:

(4-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՍՈՒՅՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

5. Սույն կանոնակարգում օգտագործվում են հետևյալ հասկացությունները`

1) «Կենտրոնական բանկ»` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ,

2) «հանձնաժողով»` Կենտրոնական բանկի լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողով,

3) «ծրագիր»` Կենտրոնական բանկ ներկայացվող երեք տարվա գործարար ծրագիր,

4) «ֆինանսական խումբ (միություն)»` որևէ երկրի օրենսդրության իմաստով ֆինանսական խումբ կամ ֆինանսական միություն,

5) «ֆինանսական կազմակերպություն»` բանկ, վարկային կազմակերպություն, ապահովագրական ընկերություն, ներդրումային ընկերություն, կենսաթոշակային ֆոնդ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և (կամ) այլ իրավական ակտերի համաձայն ֆինանսական կազմակերպություն համարվող այլ անձինք,

6) «Կենտրոնական դեպոզիտարիա»` բաժնետիրական ընկերություն, որը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով և իր կանոններով սահմանված կարգով իրականացնում է կենտրոնացված պահառուի, կենտրոնացված ռեեստրավարի և արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի օպերատորի գործառույթները:

6. Սույն կանոնակարգում օգտագործված այլ հասկացություններն ունեն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կիրառվող նշանակությունը:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  II

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

7. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի (բացառությամբ Հայաստանի ֆոնդային բորսա ինքնակարգավորվող կազմակերպության՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 222-րդ հոդվածի 9-րդ մասի համաձայն որպես բաց բաժնետիրական ընկերության վերագրանցվող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի) պետական գրանցման և լիցենզավորման, ինչպես նաև վերագրանցման և վերալիցենզավորման համար Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 184-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը, ընդ որում՝

ա. գրանցման և լիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է հիմնադիր ժողովի կողմից լիազորված անձի կողմից վավերացված, իսկ վերագրանցման և վերալիցենզավորման մասին դիմումը ներկայացվում է դիմումատուի կանոնադրությամբ ամրագրված իրավասու կառավարման մարմնի որոշմամբ վավերացված` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 2-ի,

բ. գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն կանոնակարգի գլուխ 12-ի,

գ. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների մասին տեղեկությունները (տեղեկանքը) ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 3-ի,

դ. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի բաժնետերերի (մասնակիցների) վերաբերյալ տեղեկությունները (տեղեկանքը) ներկայացվում են համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 4-ի,

ե. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների նախագծերը (ներառյալ կանոնների ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը) կցվում են Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների գրանցման միջնորդագրին, որի ձևը սահմանված է սույն կանոնակարգի հավելված 12-ով:

(«ե» պարբերությունը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ֆիրմային անվանման գրանցման վկայականի պատճենը,

3) եթե դիմումատուն հանդես է գալիս լիազոր ներկայացուցչի միջոցով, ապա նաև նրան պատշաճ կարգով տրված լիազորագիրը,

4) վերագրանցվող և վերալիցենզավորվող ընկերությունների համար` այն իրավաբանական անձանց վերաբերյալ տեղեկություններ, որոնց որևէ դասի բաժնային արժեթղթերի 20 և ավելի տոկոսն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանում է Կենտրոնական դեպոզիտարիային (տվյալ անձի անվանումը, գտնվելու վայրը, կապի միջոցները, դիմորդին ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատկանող ՝ տվյալ անձի բաժնային արժեթղթերի դասը և քանակը (տոկոսային արտահայտությամբ)),

5) տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական պայմանագրի պատճենը:

8. Լիցենզիա ստանալու դիմումի մեջ կամ կից փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպումներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ, թվաբանական սխալներ և նման այլ բացթողումներ) առկայության դեպքում Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից գրանցման և լիցենզիայի տրամադրման մասին որոշումը կայացվում է այդ թերությունները վերացնելուց հետո: Այդ դեպքում դիմումը ներկայացված է համարվում փոփոխված տեղեկությունները և փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկի կողմից ստանալու պահից: Նշված թերությունները պետք է վերացվեն Կենտրոնական բանկի կողմից դրանց մասին տեղեկացման օրվանից առավելագույնը 10 օրվա ընթացքում: Ընդ որում` նշված ժամկետում թերությունները չշտկելու դեպքում գրանցման և լիցենզավորման դիմումը համարվում է մերժված:

(8-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

9. Կենտրոնական բանկը բավարարում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի պետական գրանցման և լիցենզավորման դիմումը՝ օրենքով և սույն կանոնակարգով սահմանված կարգով:

10. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումը կատարվում է, ինչպես նաև լիցենզիան Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից տրվում է Կենտրոնական բանկի կողմից ստեղծված լիցենզավորման և վերահսկողության հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:

11. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման և լիցենզավորման մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո 5 օրվա ընթացքում հիմնադիրներին տրվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցման վկայականը՝ համաձայն հավելված 5-ի և լիցենզիան` համաձայն հավելված 1-ի:

12. Գրանցման և լիցենզավորման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հետ մեկտեղ Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերը: Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարները գրանցվում են համաձայն Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման:

13. Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է մերժել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի լիցենզիայի տրամադրումը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 185-րդ հոդվածում նշված հիմքերով:

(13-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

14.(14-րդ կետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  III

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼԸ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

15. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու կամ ձայնի իրավունք տվող մասնակցության՝ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան ավելացման մտադրություն ունեցող իրավաբանական անձը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) իրավաբանական անձի կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար տվյալ իրավաբանական անձի միջնորդագիրը` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 6ա-ի,

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությունը իրավաբանական անձի կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով (միայն գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համար),

3) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի իրավասու մարմնի որոշումը,

4) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի կանոնադրությունը՝ մինչև միջնորդագրի ներկայացման պահը կատարված փոփոխություններով,

(4-րդ ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

5) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի մասնակիցների ցուցակը՝ նշելով նրանց մասնակցության չափը (տոկոսով) կանոնադրական կապիտալի մեջ,

6) տեղեկանք՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձի վերաբերյալ` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 7ա-ի,

7) իրավաբանական անձի վերջին երեք տարիների և վերջին միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները: Եթե սույն ենթակետով սահմանված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են օտարերկրյա պետության ազգային ստանդարտների համաձայն, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև տվյալ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված հաշվետվությունները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին, կամ հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջի, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին: Գործունեության մինչև երեք տարի ժամկետ ունեցող անձանց համար ներկայացվում է տեղեկատվություն իրականացված գործունեության ողջ ժամկետի համար,

(7-րդ ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

8) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատությունը հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության եզրակացությունը՝ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական ստանդարտներին (օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին) համապատասխան,

(8-րդ ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

9) (9-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 190-Ն)

10) տեղեկանք` տրված իրավասու մարմնի կողմից բյուջեի և կենսաթոշակային հիմնադրամի նկատմամբ ունեցած պարտքերի կամ դրանց բացակայության վերաբերյալ (ռեզիդենտների համար),

11) ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն),

12) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող իրավաբանական անձի հայտարարագիրը՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացված գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ,

(12-րդ ենթակետը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

13) հայտարարություն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ ենթակետերով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին,

(13-րդ ենթակետը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

14) հայտարարություն այն մասին, որ իր միջոցով որևէ այլ անձ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում՝ համաձայն հավելված 8-ի, հակառակ դեպքում՝ պետք է ներկայացնի իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի գլուխ 6-ով սահմանված փաստաթղթերը: Սույն կետում նշված հայտարարությունը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ այն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությամբ, որում անձը նախատեսել է ձեռք բերել կամ ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն:

16. Եթե իրավաբանական անձ հանդիսացող ուղղակի մասնակիցն ընդգրկված է որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով իրենց ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում սույն գլխի 15-րդ կետով ներկայացված փաստաթղթերը, ինչպես նաև

1) խմբի (միության) կառուցվածքը,

2) խմբի (միության) վերջին ֆինանսական տարվա՝

ա. հաշվապահական հաշվեկշիռը,

բ. ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը,

գ. դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը,

դ. սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը,

ե. ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները,

3) խմբի (միության) վերջին տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատությունը հաստատող անկախ աուդիտորական եզրակացությունը՝ «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին և Հայաստանի Հանրապետության հաշվապահական ստանդարտներին (օտարերկրյա իրավաբանական անձանց համար՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին) համապատասխան (առկայության դեպքում):

(3-րդ ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

17. Եթե 16-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ֆինանսական հաշվետվությունները կազմված են օտարերկրյա պետության ազգային ստանդարտների համաձայն, ապա Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում նաև

1) տվյալ կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունները հաստատող անկախ աուդիտորական կազմակերպության հայտարարությունն այն մասին, որ ներկայացված հաշվետվությունները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին, կամ

(1-ին ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

2) հղում այդ պետության որևէ պաշտոնական ինտերնետային էջի, որտեղ նշված է, որ տվյալ պետության հաշվապահական հաշվառման ստանդարտները համապատասխանում են Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին կամ միջազգայնորեն ճանաչված այլ ստանդարտներին:

(2-րդ ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

18. Եթե սույն կանոնակարգի 16-րդ կետով սահմանված հաշվետվությունները (տեղեկությունները) տեղակայված են խմբի (միության) ինտերնետային կայքում, ապա Կենտրոնական բանկին ներկայացվում է համապատասխան կայքի (տնային էջի) հասցեն:

(18-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

19. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերվելու միջազգային կազմակերպությունների կողմից, ապա վերջիններիս կողմից Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ 8-րդ և 12-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը: Կենտրոնական բանկի խորհրդի համաձայնությամբ սույն կետը կարող է տարածվել նաև միջազգային համբավ և Ստանդարտ և Փուրզ կամ Մուդիզ վարկանշային գործակալությունների կողմից սահմանված «Ա-» կամ «Ա3» կամ ավելի բարձր վարկանիշ ունեցող կազմակերպությունների վրա:

(19-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

20. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերում «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում 15-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

(20-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

21. Ինչպես գործող, այնպես էլ նորաստեղծ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող ֆիզիկական անձը մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) ֆիզիկական անձի կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում,

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությունը՝ ֆիզիկական անձի կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով (միայն գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համար),

3) տեղեկանք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող ֆիզիկական անձի վերաբերյալ՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 7բ-ի,

4) հայտարարագիր չմարված պարտավորությունների մասին,

(4-րդ ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

5) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող ֆիզիկական անձի հայտարարագիրը՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացրած գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ,

(5-րդ ենթակետը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

6) հայտարարություն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 8-րդ և 9-րդ կետերով նախատեսված հիմքերի բացակայության մասին,

(6-րդ ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

7) հայտարարություն այն մասին, որ իր միջոցով որևէ այլ անձ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չի բերում՝ համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 8-ի, հակառակ դեպքում՝ պետք է ներկայացնի իր միջոցով անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի վերաբերյալ սույն կանոնակարգի գլուխ 18-ով սահմանված փաստաթղթերը: Սույն կետում նշված հայտարարությունը պետք է ներկայացվի Կենտրոնական բանկ այն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությամբ, որում անձը նախատեսել է ձեռք բերել կամ ձեռք է բերել նշանակալից մասնակցություն,

8) ներդրվող միջոցների ծագման օրինականության վերաբերյալ բավարար և ամբողջական հիմնավորումներ (փաստաթղթեր, տեղեկություններ և այլն):

22. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերել ցանկացող պետությունը պարտավոր է մինչև տվյալ մասնակցությունը ձեռք բերելը, նախնական համաձայնություն ստանալու համար դիմել Կենտրոնական բանկ՝ ներկայացնելով հետևյալ փաստաթղթերը.

1) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համար դիմում պետության անունից հանդես գալու իրավունք ունեցող մարմնից,

2) կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող պետության իրավասու մարմնի որոշումը` տվյալ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մասին,

3) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի միջնորդությունը պետության կողմից Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու վերաբերյալ՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի կողմից լիազորված անձի ստորագրությամբ` վավերացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով (միայն գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համար),

4) (4-րդ ենթակետն ուժը կորցրել է 01.07.08 թիվ 190-Ն)

5) նշանակալից մասնակցություն ակնկալող պետության իրավասու մարմնի կողմից լրացվող հայտարարագիրը՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացրած գործարար ծրագրում իր կողմից առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ:

(5-րդ ենթակետը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  6

 

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ ՈՒ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

23. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք են բերում իրար հետ փոխկապակցված անձինք կամ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մասնակցի հետ փոխկապակցված անձինք, ապա սույն գլխով պահանջվող փաստաթղթերը պահանջվում են նրանցից յուրաքանչյուրից:

24. Կենտրոնական դեպոզիտարիայում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ակնկալող անձի վերաբերյալ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում իրավաբանական անձի համար` սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 10-րդ և 13-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, իսկ ֆիզիկական անձի համար` սույն կանոնակարգի 21-րդ կետի 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ ենթակետերով սահմանված փաստաթղթերը, ինչպես նաև տեղեկանք նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց (այդ թվում` այն իրավաբանական անձանց, որոնցում ներդրումային ընկերության կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձը նշանակալից մասնակից է) մասին` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 9ա-ի և տեղեկանք նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող անձի հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց մասին` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 9բ-ի:

(24-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

25. Եթե անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում ուղղակի նշանակալից մասնակցի միջոցով, ապա վերոնշյալ փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում ուղղակի նշանակալից մասնակիցը, այլ դեպքերում՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիան:

26. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 13-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը:

(26-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

27. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք է բերում Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա» կամ «Բ» վարկանիշ ստացած կազմակերպությունը, ապա վերջինս Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 6-րդ և 13-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

(27-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

28. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակիցը և Կենտրոնական դեպոզիտարիայում ուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերող իրավաբանական անձը ընդգրկված են որևէ խմբի (միության) կամ ցանկացած այլ հիմքով ֆինանսական հաշվետվությունները համախմբող անձանց կազմում, ապա անուղղակի մասնակիցը Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացնի սույն կանոնակարգի 15-րդ կետի 4-րդ, 6-րդ, 10-րդ և 13-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

(28-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

28.1. Եթե Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու մտադրություն ունեցող անձի միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք են բերում մի քանի անձինք, ապա անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելու համաձայնություն ստանալու համար ներկայացվում են «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և սույն կանոնակարգով պահանջվող փաստաթղթերը միայն այն ֆիզիկական անձի վերաբերյալ, որի միջոցով որևէ այլ անձ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն ձեռք չի բերում: Անհրաժեշտության դեպքում Կենտրոնական բանկը կարող է պահանջել փաստաթղթեր նաև այն անձանցից, որոնց միջոցով Կենտրոնական դեպոզիտարիայում նշանակալից մասնակցություն է ձեռք բերվում:

(28.1-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

Գ Լ ՈՒ Խ  7

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼԸ

 

29. Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը ստանալու համար պահանջվող բոլոր փաստաթղթերն ստանալուց հետո 30-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է ընդունում նշանակալից մասնակցության ձեռքբերմանը նախնական համաձանություն տալու կամ տրամադրումը մերժելու մասին:

30. Կենտրոնական բանկի կողմից 30-օրյա ժամկետում սույն կանոնակարգի 29-րդ կետում նախատեսված որոշումներից որևէ մեկը ընդունելու մասին անձին չտեղեկացնելու դեպքում համաձայնությունը համարվում է տրված` նշված 30-օրյա ժամկետը լրանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրվանից:

31. Նշանակալից մասնակցի միջոցով ձեռք բերվող անուղղակի նշանակալից մասնակցությունը Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում համարվում է մերժված, եթե մերժվել է ուղղակի նշանակալից մասնակցության միջնորդագիրը:

32. Անձի և նրա հետ փոխկապակցված անձանց` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն նախնական համաձայնությունը Կենտրոնական բանկի կողմից տրվում է եռամսյա ժամկետով, եթե գործողության ավելի երկար ժամկետ տվյալ որոշմամբ նախատեսված չէ: Գործարքի իրականացումը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացվում են Կենտրոնական բանկ: Եթե Կենտրոնական բանկի որոշմամբ սահմանված ժամկետում գործարքը չի իրականացվում, Կենտրոնական բանկի նախնական համաձայնությունը համարվում է ուժը կորցրած:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  8

 

ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ, ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ (ԲԱԺՆԵՄԱՍԵՐԻ) ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԲ ՏԵՂԵԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

33. Անձը, որը ձեռք է բերում նշանակալից մասնակցություն Կենտրոնական դեպոզիտարիայում կամ ավելացնում է իր մասնակցությունը «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված սահմանաչափերից ավելի ցանկացած իրադարձության կամ գործարքի արդյունքում, որի մասին անձը տեղյալ չէր և չէր կարող տեղյակ լինել, այդ մասին տեղեկանալու պահից 10 օրվա ընթացքում տեղեկացնում է Կենտրոնական բանկին համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 10ա-ի:

34. Նշանակալից մասնակիցը ձեռքբերված բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի)՝ համաձայն «Արժեթղթեի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 54-րդ հոդվածի 7-րդ մասի, օտարման մասին Կենտրոնական բանկ է տեղեկացնում համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 10բ-ի:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  IV

 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  9

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ԿՐԿՆՕՐԻՆԱԿԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄԸ

 

35. Կենտրոնական դեպոզիտարիային լիցենզիան տրվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից` սահմանված լիցենզիայի ձևերին համապատասխան` սույն կանոնակարգի հավելված 1-ի համաձայն:

36. Լիցենզիան տրվում է մեկ օրինակ:

37. Կենտրոնական բանկը լիցենզավորված անձին լիցենզիան տրամադրելիս ծանուցում է, որ բանկային գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի ցանկը գտնվում է Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում:

(37-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

38. Լիցենզիայի կորստի կամ ոչնչացման դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կենտրոնական բանկ դիմում է ներկայացնում լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար` կցելով լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը:

(38-րդ կետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

39. Կենտրոնական բանկը կորած կամ ոչնչացած լիցենզիայի կրկնօրինակը տալիս է Կենտրոնական դեպոզիտարիային՝ վերջինիս կողմից համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում:

40. Կորած լիցենզիան գտնելու դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան գտնված լիցենզիայի օրինակը վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

41. Լիցենզիան օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու (վնասվելու, պատռվելու, տառերի ջնջվելու և այլնի) դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիան դիմում է ներկայացնում Կենտրոնական բանկ (լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար)` կցելով լիցենզիայի կրկնօրինակը ստանալու համար պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը և լիցենզիայի ոչ պիտանի օրինակը:

42. Կենտրոնական բանկը ոչ պիտանի դարձած լիցենզիայի կրկնօրինակը Կենտրոնական դեպոզիտարիային տալիս է նրա կողմից դիմում ներկայացնելու օրվան հաջորդող 10-օրյա ժամկետում: Լիցենզիայի կրկնօրինակի վերին աջ անկյունում կատարվում է «Կրկնօրինակ» նշագրումը` անկախ լիցենզիայի կրկնօրինակը տրամադրելու հիմքից:

43. Լիցենզիայի կրկնօրինակի կորստի, ոչնչացման կամ օգտագործման համար ոչ պիտանի դառնալու դեպքում լիցենզիայի նոր կրկնօրինակը տրվում է սույն գլխով սահմանված կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  10

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

 

44. Լիցենզիայի վերաձևակերպման համար Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմում՝ կցելով համապատասխան փոփոխությունները հավաստող փաստաթղթերը և լիցենզիայի վերաձևակերպման համար նախատեսված պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը: Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է համապատասխան փոփոխությունները ներառող լիցենզիայի նոր օրինակը Կենտրոնական դեպոզիտարիային տրամադրելու միջոցով` վերաձևակերպման ենթակա լիցենզիան Կենտրոնական բանկ ներկայացնելու դեպքում:

45. Լիցենզիայի վերաձևակերպումն իրականացվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ՝ հանձնաժողովի դրական եզրակացության հիման վրա, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի համապատասխան դիմումը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելուց հետո 30 օրվա ընթացքում:

46. Լիցենզիայի վերաձևակերպման մասին դիմումը մերժվում է «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 185-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում և կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  11

 

ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՎԵՐԱԴԱՐՁՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

47. Օրենքով սահմանված հիմքերով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշումն ստանալուց հետո Կենտրոնական դեպոզիտարիան 3 օրվա ընթացքում՝ կից գրությամբ լիցենզիան վերադարձնում է Կենտրոնական բանկ:

48. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշման բողոքարկումը հիմք չէ 3 օրվա ընթացքում լիցենզիան չվերադարձնելու համար:

 

Բ Ա Ժ Ի Ն  V

 

ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  12

 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳԻՐԸ, ԴՐԱ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ, ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

49. Սույն գլուխը սահմանում է նոր ստեղծվող և գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից Կենտրոնական բանկ՝ երեք տարվա գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը:

50. Գործարար ծրագիրը ամբողջական փաստաթուղթ է, որի խնդիրներն են.

1) ծառայել շահագրգիռ անձանց (մասնակիցներ, անդամներ, ներդրողներ, ղեկավարներ և այլ շահագրգիռ անձինք)՝ որպես մի ամփոփ փաստաթուղթ, որով կարող են գնահատվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության բնույթը և առանձնահատկությունները,

2) օգնել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարներին պարզաբանել, հստակեցնել և հետազոտել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության զարգացման հնարավոր հեռանկարները, ծառայել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարներին որպես հիմք, որով կարող են գնահատվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի փաստացի գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը,

3) օգնել Կենտրոնական դեպոզիտարիային հետևողականորեն իրականացնել նախանշված նպատակները և խնդիրները պլանավորվող երեք տարիների ընթացքում,

4) Կենտրոնական բանկին ներկայացնել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից պլանավորված գործունեությունները, որը Կենտրոնական բանկին հնարավորություն կտա գնահատել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեությունը և նրա ընտրած ռազմավարությունը:

51. Գործարար ծրագրի հիմքում դրվում են հետևյալ հիմնական սկզբունքները.

1) իրատեսություն (առաջադրված նպատակների և խնդիրների իրականացման բավարար հիմնավորումների առկայություն),

2) գնահատելիություն (կատարման արդյունքների գնահատման հնարավորություն),

3) համահունչություն (ծրագրի առանձին բաժինների և բաժինների գլուխների միջև պատճառահետևանքային կապի, ծրագրի ընդհանուր տրամաբանական ընթացքի առկայություն),

4) կոնկրետություն (վերնագրի ըստ էության ներկայացում, վերնագրից դուրս ավելորդ տեղեկատվության բացակայություն, խնդիրների ըստ էության դիտարկում),

5) ծրագրի հիմքում կարող են դրվել նաև այլ, սակայն նշված սկզբունքներին չհակասող սկզբունքներ:

52. Կենտրոնական դեպոզիտարիան լիցենզավորման փաստաթղթերը Կենտրոնական բանկ ներկայացնելիս, ինչպես նաև մինչև յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում առաջիկա երեք տարիների իր գործարար ծրագիրը՝ համաձայն սույն գլխի: Ընդ որում, «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքի 187-րդ հոդվածի 2-րդ մասերով սահմանված գործարար ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը ներառվում է գործարար ծրագրի կազմում:

53. Կենտրոնական դեպոզիտարիան մինչև յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 15-ը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև վերանայված ծրագիրը (գործարար ծրագրի փոփոխությունները), եթե տեղի է ունեցել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության ռազմավարության փոփոխություն: Վերանայված ծրագրում նշվում է ռազմավարության փոփոխության հիմնավորումը:

54. Ծրագիրը հաստատվում է Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մասնակիցների ընդհանուր ժողովի կամ դիտորդ խորհրդի կողմից:

55. Ծրագիրը, ինչպես նաև վերանայված ծրագիրը և ծրագրով նախատեսված տվյալները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում ինչպես փաստաթղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային կրիչով:

(55-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

56. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործարար ծրագիրը առնվազն ներառում է քլիրինգի և վերջնահաշվարկի իրականացման համակարգերի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ներքին կազմակերպական կառուցվածքի, գործունեության վայրերի, կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և այլ տեխնիկական միջոցների, ինչպես նաև իր տնտեսական ցուցանիշների մանրամասն նկարագրությունը: Ծրագիրը պետք է ներառի նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության նպատակները, խնդիրները, միջոցառումները, կատարվելիք գործարքների վերաբերյալ կանխատեսումները, ցուցակումների կանխատեսվող մակարդակը, կանխատեսվող հաշվեկշիռը, եկամուտների և ծախսերի կանխատեսումը, կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների կանխատեսումը (նշված կանխատեսումները իրականցվում են առնվազն 3 տարվա կտրվածքով), ինչպես նաև ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը (նախորդ տարվա խնդիրների կատարողականի վերլուծությունը, խնդիրների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հիմնական պատճառները):

57. Ծրագիրը կարող է Կենտրոնական բանկի կողմից օգտագործվել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ռազմավարական կառավարման մակարդակը գնահատելու նպատակով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  13

 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՁԵՎԸ

 

58. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիան փոփոխությունները տեղի ունենալուց հետո 10 օրվա ընթացքում Կենտրոնական բանկի գրանցմանն է ներկայացնում «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 221-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված փոփոխությունները, ինչպես նաև Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների փոփոխությունները (լրացումները):

(58-րդ կետը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

59. Ղեկավարների կազմում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցվում են Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի հունվարի 15-ի՝ «Ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց, օպերատորի, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավարների ու ներդրումային ծառայություններ մատուցող ֆիզիկական անձանց որակավորումը, նրանց մասնագիտական համապատասխանության չափանիշներն ու մասնագիտական որակավորման ստուգման թեմաների ցանկը» Կանոնակարգ 4/05-ը հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման համաձայն:

60. Կենտրոնական դեպոզիտարիան կանոնադրություններում կատարված փոփոխությունները Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) կատարված փոփոխությունները գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացված Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով,

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասու մարմնի որոշումը կամ արձանագրությունից քաղվածք՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրությունում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ,

3) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի փոփոխված կանոնադրությունը (6 օրինակ), ընդ որում՝ կանոնադրության թերթերը պետք է լինեն համարակալված, կանոնադրությունը պետք է լինի թելակարված, ընդ որում` կանոնադրության վերջին թերթի հետնամասում, կարի վրա պետք է փակցված լինի պիտակ` համաձայն հավելված 11-ի:

61. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության վայրի փոփոխությունը գրանցելու համար սույն կանոնակարգի 60-րդ կետում նշված փաստաթղթերից բացի, Կենտրոնական բանկ պետք է ներկայացվեն նաև՝

1) տարածքի սեփականության, վարձակալության (ենթավարձակալության) կամ անհատույց օգտագործման իրավունքի պետական գրանցման վկայականի պատճենը: Ենթավարձակալության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել նաև հիմնական վարձակալության պայմանագրի պատճենը,

2) տեխնիկական հագեցվածության պահանջների` սույն կանոնակարգի գլուխ 14-ով սահմանված չափանիշներին համապատասխանելու մասին փաստաթղթերը:

62. Կանոնադրական հիմնադրամի ավելացման դեպքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրության գրանցման համար Կենտրոնական դեպոզիտարիան Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում սույն կանոնակարգի 60-րդ կետով նախատեսված փաստաթղթերը, ինչպես նաև բաժնետոմսերի վերջին թողարկման ազդագրի գրանցման վերաբերյալ որոշման պատճենը:

62.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի շուկայի կանոններում կատարված փոփոխությունները (լրացումները) Կենտրոնական բանկում գրանցելու համար Կենտրոնական դեպոզիտարիան ներկայացնում է հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) կանոններում կատարված փոփոխությունները (լրացումները) գրանցելու մասին միջնորդագիր՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի լիազոր անձի ստորագրությամբ՝ վավերացրած Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կնիքով` համաձայն սույն կանոնակարգի հավելված 12-ի,

2) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի փոփոխված կանոնների նախագծերը,

3) կանոնների փոփոխությունների (լրացումների) ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը:

(62.1-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

63. Կենտրոնական բանկը պարտավոր է վերոհիշյալ փոփոխությունների գրանցման համար սույն գլխով սահմանված փաստաթղթերն ստանալու պահից 30-օրյա ժամկետում գրանցել փոփոխությունները կամ մերժել գրանցումը (բացառությամբ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների, որոնց փոփոխությունները (լրացումները) գրանցվում կամ մերժվում են 45 օրվա ընթացքում): Փոփոխությունները գրանցվում են կամ դրանց գրանցումը մերժվում է Կենտրոնական բանկի նախագահի անհատական որոշմամբ:

(63-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

64. Կենտրոնական բանկի կողմից պահանջվող որոշակի փաստեր պարզաբանելու նպատակով 30-օրյա ժամկետը կարող է կասեցվել, բայց ոչ ավելի, քան մինչև կասեցումն ընկած օրերի և 30-օրյա ժամկետի տարբերությամբ առաջացող օրերի քանակը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  14

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

65. Կենտրոնական դեպոզիտարիան պետք է.

1) ունենա սեփականության իրավունքով, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով իրեն պատկանող առանձնացված տարածք,

2) ունենա կանխիկ դրամով գործառնություններ կատարելու դեպքում հաճախորդների դրամարկղային սպասարկումն իրականացնելու, կանխիկ դրամի հուսալի պահպանության համար դրամարկղային հանգույց,

3) ունենա ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի պահպանման համար առանձին պահոց,

4) ունենա պահպանիչ-հակահրդեհային ազդարարման, անվտանգության ահազանգման համակարգ, որի էլեկտրասնուցումը կատարվում է տարբեր աղբյուներից, որոնցից մեկը կարող է լինել տեղային (լոկալ),

5) ունենա էլեկտրասնուցման տարբեր աղբյուրներ, որոնցից մեկը պետք է լինի պահուստային: Հիմնական էլեկտրասնուցումը շարքից դուրս գալու դեպքում պետք է ունենա տեղային էլեկտրասնուցման աղբյուր (գեներատորներ, մարտկոցներ), որոնք բավարար են բնականոն գործունեության ապահովման համար՝ առանց տեղեկությունների և համակարգի ամբողջականությանը վնաս հասցնելու,

6) ապահովի հաճախորդների ազատ մուտքը տարածք՝ հանձնարարագրերի, հարցումների և այլ փաստաթղթերի լրացման և փոխանցման, ինչպես նաև արժեթղթերի հաշիվներից քաղվածքների և տեղեկանքների ստացման համար,

7) փաստաթղթային արժեթղթերի պահառություն իրականացնելու դեպքում ունենա պահոց և չհրկիզվող պահարան արժեթղթերի հավաստագրերի պահպանման համար: Պահոցին և չհրկիզվող պահարանին մուտք կարող են ունենալ միայն Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակիցները,

8) ունենա պահոց և չհրկիզվող պահարաններ՝ վարվող արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակների և գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի բնօրինակների պահպանման համար,

9) արժեթղթերի հաշվառման համակարգը էլեկտրոնային եղանակով վարելու դեպքում կիրառի այնպիսի համակարգ, որը կպաշտպանի արժեթղթերի հաշվառման ժամանակ օգտագործվող ողջ տեղեկատվությունը ոչ լիազորված օգտագործումից,

10) հնարավորություն ունենա օգտվելու արժեթղթերի էլեկտրոնային հաշվառման պահուստային համակարգից կամ իրականացնելու արժեթղթերի հաշվառումը թղթային եղանակով, այն դեպքում, երբ հիմնական ավտոմատացման համակարգը շարքից դուրս է եկել կամ այլ պատճառներով հնարավորություն չկա այն օգտագործել,

11) կիրառի արժեթղթերի հաշվառման միայն այնպիսի համակարգչային ծրագիր, որն ապահովում է օրենքով և սույն կետով սահմանված պահանջները,

12) տվյալների և տեղեկատվության կանոնավոր և անխափան փոխանակման հնարավորություն ունենա պահառուի և ռեեստրավարի, պահառուի և օտարերկրյա պահառուի միջև՝ համապատասխան պայմանագրերով սահմանված կարգով,

13) պահպանի արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող փաստաթղթերը (գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և արժեթղթերի հաշվառման գրքերը), ինչպես նաև տվյալների բազան առնվազն 70 տարի,

14) այն դեպքում, երբ արժեթղթերի հաշվառումը իրականացվում է թղթային եղանակով, Կենտրոնական դեպոզիտարիան շաբաթվա վերջում պետք է իրականացնի արժեթղթերի հաշվառման մատյաններում և արժեթղթերի հաշիվներում տվյալ օրվա մուտքագրած տվյալների կրկնօրինակումը և ի պահ հանձնի դրանք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի տարածքի չհրկիզվող պահարանում,

15) սույն կանոնակարգի սույն կետի 14-րդ ենթակետում նշված տվյալների բազայի կրկնօրինակները պետք է պատրաստվեն այնպիսի եղանակով, որ ցանկացած պահի հնարավոր լինի վերականգնել դրանց սկզբնական տեսքը: Տվյալների բազայի և արժեթղթերի հաշվառման փաստաթղթերի կրկնօրինակներ կարելի չպատրաստել, եթե համապատասխան ժամանակահատվածի ընթացքում տվյալների բազայում և արժեթղթերի հաշվառման հաշիվներում և հաշվառման գրքերում մուտքեր կամ գրառումներ չեն եղել,

(15-րդ ենթակետը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

16) Կենտրոնական դեպոզիտարիայի տարածքում Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ներքին կանոններով սահմանված իրավասու աշխատակցի` աշխատանքի վայրից բացակայության դեպքում արժեթղթերի հաշվառմանն առնչվող բոլոր թղթային կրիչով փաստաթղթերը (ներառյալ գործառնությունների համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերը և արժեթղթերի հաշվառման գրքերը) պետք է պահվեն չհրկիզվող պահարանում կամ պահոցում:

65.1. Կենտրոնական դեպոզիտարիան կարող է սույն կանոնակարգի 65-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 14-րդ ենթակետերով սահմանված տեխնիկական հագեցվածության պահանջների փոխարեն կնքել ապահովագրության պայմանագիր, որը պետք է ներառի առնվազն հետևյալ պատահարները.

Կենտրոնական դեպոզիտարիային սեփականության, վարձակալությամբ կամ անհատույց օգտագործման իրավունքով պատկանող առանձնացված տարածքում գտնվող գույքի, այդ թվում և կանխիկ դրամի, արժեթղթերի հավաստագրերի, ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի, արժեթղթերի հաշիվների տվյալների բազայի էլեկտրոնային կրկնօրինակների և գործառնություններին վերաբերող փաստաթղթերի և այլ արժեքավոր գույքի՝ հրդեհի, ավազակության, գողության, կողոպուտի հետևանքով կորուստը կամ վնասվածքը:

Նշված ապահովագրական ռիսկերի գծով ապահովագրական գումարը չի կարող փոքր լինել ընկերության բոլոր ակտիվների 1 տոկոսից:

Ընդ որում, վերոնշյալ ապահովագրություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ ապահովագրական ընկերությունը պետք է ունենա ստորև նշված միջազգային վարկանշող կազմակերպություններից առնվազն մեկի կողմից տրված վարկանիշ, որը պետք է ցածր չլինի՝

- Ստանդարտ և Փուրզի «ԲԲԲ» խմբի`      ԲԲԲ-

- Մուդիզի «Բաա» խմբի`                       Բաա3

- Ա. Մ. Բեստի «Բ» խմբի`                       Բ+

- Դաֆֆ և Ֆելփզի «ԲԲԲ» խմբի`             ԲԲԲ-

- Վեիսսի «Բ» խմբի`                              Բ-

- Ֆիթչի «ԲԲԲ» խմբի`                            ԲԲԲ-:

(65.1-րդ կետը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 1
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ԿԴ

Ներմուծեք նկարագրությունը_19808

ԹԻՎ XXXX

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության

 

Իրավաբանական անձի անվանումը`

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ` _______________

Կ.Տ.

Տրված է՝ ____ _________ 200  թ.

 

(1-ի հավելվածը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 2
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԵՎ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ

_________________ -ին

 

Հարգելի _________________

_________________________________________________________

(կազմակերպության անվանումը (ֆիրմային անվանումը))

որոշում է կայացրել _____________________________________________

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի)

գործունեության լիցենզիա ստանալու համար դիմելու մասին:

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք լիցենզիա ստանալու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` ___ էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն դիմումին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունը արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տրամադրել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործունեության լիցենզիա.

___________________________________________________________

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի իրավասու անձի անունը, ազգանունը, ստորագրությունը, կապի միջոցները)

_____ _______________ 200  թ.

 

 

Հավելված 3
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Անձնական տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _________________________________

1.2. Սեռը ___________

1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

____________
(օր/ամիս/տարի)

1.4. Ծննդավայրը

_______________________________________

1.5. Քաղաքացիությունը

_______________________________________

1.6. Անձնագրի համարը և սերիան, ում կողմից և երբ է տրված

______________

______________


1.7. Հասցեն (մշտական և բնակության տվյալ պահին)
_____________________________________________________


1.8. Հեռախոսահամար


__________

1.9. Էլեկտրոնային
փոստի հասցե________


1.9. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու  ժամանակաշրջանը

Անունը, ազգանունը, հայրանունը

___________________________

 Կրելու  ժամանակաշրջանը

_______________
օր/ամիս/տարի

 

_______________

 

2. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք

 

3. Ղեկավար պաշտոնը

3.1. Առաջադրվող պաշտոնը

 ______________________________    

3.2. Արդյո՞ք նշանակված եք այդ պաշտոնում որպես ժամանակավոր
պաշտոնակատար: Եթե «այո», նշել նշանակման ամսաթիվը:

__________
(օր/ամիս/տարի)

3.3. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր իրավասությունները և պատասխանատվության ոլորտները որպես ղեկավար.
Դուք կարող են օգտագործել լրացուցիչ թերթեր մանրամասն նկարագիրը ներկայացնելու համար և կցել դրանք սույն հավելվածին:

 

4. «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 179-րդ հոդվածի 1-ի մասի, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ կետերով նշված հիմքերի մասին.

Մեկնաբանությունների համար կարող եք օգտագործել լրացուցիչ թեսթեր

4.2. Արդյո՞ք Դուք ունեցել եք դատվածություն դիտավորությամբ

կատարված հանցագործությունների համար:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

Այո c 

Ոչ c 

4.3. Արդյո՞ք դատարանի կողմից Դուք զրկված եք ֆինանսական,

բանկային, հարկային, մաքսային, առևտրային, տնտեսական,

իրավական ոլորտներում պաշտոններ վարելու իրավունքից:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

Այո c

Ոչ c 

4.4. Արդյո՞ք Դուք ճանաչվել եք սնանկ և ունեք չմարված (չներված)

պարտավորություններ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.5. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ կամ այլ պետությունների իրավապահ

մարմինների կողմից քրեական գործով ներգրավված եք որպես

կասկածյալ, մեղադրյալ կամ ամբաստանյալ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 

 Ոչ c 

4.6. Արդյո՞ք Դուք ՀՀ քրեական օրենսգրքով կամ այլ

պետությունների քրեական օրենսդրությամբ նախատեսված հանցագործության

համար ենթարկվել եք քրեական պատասխանատվության:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

________________________________________________________

Նախկինում կամ ներկայումս ղեկավար հանդիսացող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 4.7-ից 4.14 հարցերին

Նախկինում կամ ներկայումս նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձինք պետք է պատասխանեն նաև 4.7-ից 4.9 հարցերին

4.7. Արդյո՞ք ՀՀ տարածքում գործող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի, այլ
պետությունների Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կազմում կամ այլ
ֆինանսական հաստատություններում

Ձեր պաշտոնավարման կամ գործունեության ընթացքում Կենտրոնական
դեպոզիտարիան (այլ ֆինանսական հաստատությունը) հայտարարվել է
անվճարունակ կամ սնանկ, կամ Ձեր գործողությունների կամ անգործության
հետևանքով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի (այլ ֆինանսական
հաստատության) ֆինանսական վիճակը, համաձայն Հայաստանի
Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված
չափանիշների, վատթարացել է:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.8. Արդյո՞ք Դուք զրկվել եք որակավորման վկայականից
«Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 51-րդ հոդվածով սահմանված
հիմքերով:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները

 Այո c 

 Ոչ c

   

4.9. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար,
Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում միտումնավոր կերպով
խախտել եք օրենքները և այլ իրավական ակտերը:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.10. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար,
Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում վարել եք անհիմն
և վտանգավոր գործունեություն, խոչընդոտել եք վերահսկողություն
իրականացնելու կապակցությամբ Կենտրոնական բանկի, նրա ծառայողների
գործողությունները:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.11. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար,
Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում կատարել եք այնպիսի գործողություններ,
որոնց հետևանքով Կենտրոնական դեպոզիտարիան կրել է կամ կարող էր կրել
ֆինանսական կամ այլ վնաս:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.12. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով օպերատորի ղեկավար, Ձեր
պաշտոնավարման ընթացքում կատարել եք
անձնական շահերից բխող այնպիսի գործողություններ, որոնք հակասում են
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի հաճախորդների շահերին:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.13. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար,
Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում անազնիվ և անբարեխիղճ վերաբերմունք եք
դրսևորել Ձեր ծառայողական պարտականությունների, այդ թվում՝
Կենտրոնական դեպոզիտարիայի նկատմամբ ստանձնած
պարտականությունների նկատմամբ:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

4.14. Արդյո՞ք Դուք, հանդիսանալով Կենտրոնական դեպոզիտարիայի ղեկավար
Ձեր պաշտոնավարման ընթացքում չեք կատարել
Կենտրոնական բանկի հանձնարարականը կամ անտեսել եք Կենտրոնական
բանկի նախազգուշացումը:

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները

 Այո c 

 Ոչ c 

5. Կրթություն, որակավորում

Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

5.1. Ուսումնական
հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(----թ-ից մինչև ----թ.)

 

Գիտական
աստիճան

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում: ____________________________________

6. Աշխատանքային գործունեություն
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

6.1. Աշխատանքային գործունեությունը` վերջին տաս տարվա

Կազմակերպության անվանումը,
գտնվելու վայրը, հեռախոսը,
երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի ընդունման և
ազատման ժամկետները

Պաշտոնը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կազմում և (կամ) ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անուն, ազգանուն

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

 

Հասցե

 

Հեռախոս

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Նշանակալից մասնակցություն և փոխկապվածություն

ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 7.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:

Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

7.1. Նշեք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կամ ֆինանսական կազմակերպության անվանումը, որի կանոնադրական կապիտալում ունեք կամ ունեցել եք նշանակալից մասնակցություն:
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից:

Կազմակերպության անվանումը

 

%

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Ընդհանուր գումար
(դրամով)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Նշեք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը, որի կանոնադրական կապիտալում Ձեզ հետ փոխկապակցված անձինք ունեն կամ ունեցել են նշանակալից մասնակցություն:
Մասնակցությունները նշել սկսած ներկայումս առկա ամենախոշորներից:

Կազմակերպության անվանումը

 

%

 

Բաժնետոմսերի
քանակը

 

Ընդհանուր գումար (դրամով)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կազմում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, (եթե այդպիսիք կան).

Անունը, ազգանունը, անձնագրի
համարը, փոխկապակցվածության
տեսակը

 

 

Աշխատանքի վայրը,
պաշտոնը

 

 

Հեռախոսը

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

8. Արդյո՞ք Դուք (կամ Ձեր հետ փոխկապակցված անձինք) ունեք
կամ նախկինում ունեցել եք ժամկետանց պարտավորություններ այն Կենտրոնական

դեպոզիտարիայի նկատմամբ, որի ղեկավար պետք է հանդիսանաք:

 Այո c 

 Ոչ c 

«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները, (բացառությամբ՝ 7.3 կետում նշված անձանց).

Անունը, ազգանունը, անձնագրի
համարը, փոխկապակցվածության
տեսակը

 

 

Աշխատանքի
վայրը, պաշտոնը

 

 

Հեռախոսը

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

9.2. Նշեք Ձեզ հետ փոխկապակցված իրավաբանական անձանց վերաբերյալ հետևյալ տվյալները,

Կազմակերպության անվանումը

 

Գործունեության վայրը

 

Գտնվելու վայրը (հեռախոսը)

     

 

 

 

9.3. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական, վարչական և կարգապահական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

(3-րդ հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 4
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ (ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Իրավաբանական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)
Ֆիրմային անվանումը, գտնվելու վայրը Պետական գրանցում շնորհած երկիրը, պետական գրանցման կամ դրան համարժեք այլ վկայականի համարը, գրանցման ամսաթիվը, կապի միջոցները Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով)
հավաստվող ձայների
Քանակը Տոկոսային մեծությունը Քանակը Տոկոսային մեծությունը
1                         
2            
..            
  Ֆիզիկական անձ հանդիսացող բաժնետերեր (մասնակիցներ)
Անունը, ազգանունը, բնակության վայրը Անձնագրի սերիան և համարը Բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի) Բաժնետոմսերով (բաժնեմասով) հավաստվող ձայների
Քանակը Տոկոսային մեծությունը Քանակը Տոկոսային մեծությունը
1            
2            
           

 

 

Հավելված 5
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ՁԵՎ

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_18754

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԲԱՆԿ


ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ
ԳՐԱՆՑՄԱՆ
ՎԿԱՅԱԿԱՆ


Ք. ԵՐԵՎԱՆ

Գրանցված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի

---- թվականի թիվ --- որոշմամբ

 

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ թիվ ---

 

Համաձայն «Արժեթղթերի շուկայի մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների՝ սույն վկայականը տրվում է

 

----------------------------------------------------------------------------

(անվանումը, կազմակերպական-իրավական տեսակը, գտնվելու վայրի հասցեն)

----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------Կենտրոնական դեպոզիտարիային

առ այն, որ այն գրանցված է Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկում:

 

Գրանցման համարը ________________________

 

Գրանցման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը ___ _______

 

Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական բանկի նախագահ ______________

 

…… ……………...… 200 ... թ.

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված 6ա
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Մ Ի Ջ Ն Ո Ր Դ Ա Գ Ի Ր

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ
_____________ -ին

Հարգելի ____________________
_______________________________________________________

  (իրավաբանական անձի անվանումը)

որոշում է կայացրել ___________________________________________

  (Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացնել մասնակցությունն այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը կազմի 20 (50, 75) տոկոս (տոկոսից ավելի)):

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` --- էջ:

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Ձեր նախնական համաձայնությունը:

_________________________________________
(իրավաբանական անձի տնօրենի անունը, ազգանունը)
_______________________
(ստորագրությունը)

_____ ________________ 200  թ.

(6ա-րդ հավելվածը փոփ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 6բ
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ԿՈՂՄԻՑ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

 

Կենտրոնական բանկի նախագահ
_____________ -ին

Հարգելի ____________________
_______________________________________________________

  (ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը)

որոշում է կայացրել ___________________________________________

  (Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացնել մասնակցությունն այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը կազմի 20 (50, 75) տոկոս (տոկոսից ավելի)):

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք նշանակալից մասնակցության նախնական համաձայնության ստացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը և դրանց ցանկը: Առդիր` --- էջ:

 

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և դիմումի մերժմանը:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տալ նշանակալից մասնակցության ձեռքբերման համար Ձեր նախնական համաձայնությունը:

_______________________
(ստորագրությունը)

_____ ________________ 200  թ.

 

 

Հավելված 7ա
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ (ՈՒՆԵՑՈՂ) ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

1. Իրավաբանական անձ-մասնակցի (կազմակերպության) տվյալներ

1.1. Անվանումը __________________________________________

1.2. Գտնվելու վայրը,

 

1.3. Գրացման ամսաթիվը

______________
(օր/ամիս/տարի)

վայրը

_________________


1.4. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը, որտեղ մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. _________________________________________

 

2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)


2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) ձեռքբերման գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ  շուկայական արժեքը

_________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները
3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները.

 

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

 

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը ______________

բ) Գտնվելու/բնակության վայրը

գ) Վարկի/ փոխառության գումարը _______  դ) Գրավի առարկան _________

ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները

զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի _____________

 

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորոն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի
անունը (անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի/
մասնակցության չափը  (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ.
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

 Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը,

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամի, գործադիր մարմնի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում
աշխատելու տարիները
(որոնցից` նշված պաշտոնում)

 

Բնակության վայրը

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

6. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն:
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, անձի
անունը, անձնագրի համարը,

 

 

Գտնվելու
(բնակության վայրը)

 

 

Փոխկապակցվածության տեսակը

1.

 

 

2.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Այլ տեղեկատվություն

7.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները (գումար, ժամկետ և այլն):

 Այո c 

 Ոչ c 

 

7.2. Արդյո՞ք կազմակերպության մոտ բացակայում են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

7.3. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

8. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:


Տնօրենի անունը, ազգանունը  ___________________________________________

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

(7ա-րդ հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 7բ
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

1. Ֆիզիկական անձ-մասնակցի տվյալներ

1.1. Անունը, ազգանունը, հայրանունը _______________________________

1.2. Սեռը 

 

_________ 1.3. Ծննդյան տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը

____________
օր/ամիս/տարի

1.4. Ծննդավայրը ____________________________________________
1.5. Քաղաքացիությունը _______________________________________
1.6. Անձնագրի սերիան և համարը ___ 

_______________

_____________

 

_______________

_____________

1.7. Բնակության վայրը (մշտական և բնակության տվյալ պահին)

 

1.8. Հեռախոսահամար

___________

1.9. Էլեկտրոնային
փոստի հասցե

_________

1.10. Նշեք նախկինում Ձեր ունեցած մյուս բոլոր անունները, դրանք կրելու  ժամանակաշրջանը


Անունը, ազգանունը, հայրանունը

_________________________________
_________________________________

Կրելու ժամանակաշրջանը

_____________
օր/ամիս/տարի

 

_________

 

1.11. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել
նշանակալից մասնակցություն _______________________________________
2. Ձեռքբերման ենթակա բաժնետոմսեր (փայեր)


2.1. Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

               այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

2.2. Յուրաքանչյուր բաժնետոմսի (փայի) վաճառքի գինը

_________

2.3. Բաժնետոմսի (փայի) ընթացիկ հաշվեկշռային արժեքը

_________

 

3. Մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները, ներդրման աղբյուրները

3.1. Նշեք մասնակցության ձեռքբերման ժամկետները և պայմանները

 

3.2. Նշել ներդրման աղբյուրները (սեփական, փոխառու)՝
Եթե ներդրումը կատարվում է փոխառության կամ վարկի ստացմամբ, լրացնել 3.3 կետը

3.3. Փոխառության կամ վարկի ստացմամբ կատարվող ներդրումների համար նշել՝

ա) Վարկ/փոխառություն տրամադրողի անունը /անվանումը _______________
բ) Գտնվելու/բնակության վայրը
գ) Վարկի/ փոխառության գումարը _______ դ) Գրավի առարկան __________
ե) Վարկի/ փոխառության ստացման պայմանները և ժամկետները
զ) Ի՞նչ աղբյուրներից վարկը/փոխառությունը պետք է մարվի ______________

3.4. Եթե նշանակալից մասնակցությունը ձեռք է բերվում այլ մասնակցից անմիջականորեն (ոչ թե կարգավորվող շուկայի միջոցով), ապա նշել.

Վաճառողի/փոխանցողի անունը
(անվանումը)

 

Վաճառքի/փոխանցման
ենթակա բաժնետոմսերի
քանակը

 

Վաճառքի/փոխանցման ենթակա
բաժնետոմսերի/ մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Տեղեկություններ այլ անձանց կանոնադրական հիմնադրամում մասնակցությունների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել նաև 4.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները

Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս մասնակցության համար՝

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Կրթություն, որակավորում
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

5.1. Ուսումնական
հաստատության
անվանումը

 

Գտնվելու
վայրը

 

Հաճախումների
ժամանակաշրջանը
(___թ-ից մինչև ___թ.)

 

Գիտական
աստիճանը

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Ի՞նչ օտար լեզուների եք տիրապետում ________________________________
6. Աշխատանքային գործունեություն
Այս կետը լրացնելու փոխարեն թեկնածուն կարող է ներկայացնել իր ինքնակենսագրությունը (տպագիր և հայերեն), որտեղ նվազագույնս պետք է ներկայացվի սույն կետով սահմանված տեղեկատվությունը

6.1.Աշխատանքային գործունեությունը վերջին 10 տարվա դրությամբ

Կազմակերպության անվանումը,
գտնվելու վայրը, հեռախոսը,
երաշխավորողի անունը

Աշխատանքի ընդունման և
ազատման ժամկետները

Պաշտոնը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Նշեք Ձեզ անձամբ ճանաչող՝ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կազմում և (կամ) ֆինանսական համակարգում աշխատող կամ աշխատած անձանց վերաբերյալ տվյալները, որոնք, անհրաժեշտության դեպքում, կարող են տրամադրել երաշխավորություն Ձեր անձի վերաբերյալ (եթե այդպիսիք կան).

Անունը, ազգանունը

 

Աշխատանքի վայրը, պաշտոնը

 

Հեռախոսը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Մանրամասնորեն նկարագրեք Ձեր պատասխանատվության ոլորտը որպես Կենտրոնական դեպոզիտարիայի մասնակից
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

 

 

8. Տեղեկություններ փոխկապակցված անձանց վերաբերյալ
Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:
Եթե մեկնաբանությունների համար տեղը բավարար չէ, օգտագործեք լրացուցիչ թերթեր

Կազմակերպության անվանումը, անձի
անունը, ազգանունը, անձնագրի համարը,

 

 

Գտնվելու (բնակության վայրը)

 

 

Փոխկապակցվածության
տեսակը

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

9. Այլ տեղեկատվություն

9.1. Արդյո՞ք Դուք ունեք 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտավորություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասնությունները (գումար, ժամկետ, այլ)

 Այո c 

 Ոչ c 

 

 

9.2. Արդյո՞ք Ձեզ մոտ բացակայում են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի, ինչպես նաև դրանց հիման վրա ընդունված իրավական ակտերով սահմանված հիմքերը:
«Ոչ» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

9.3. Այլ` Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

10. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

 

(7բ-րդ հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 8
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ԱՅԼ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ՉԲԵՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Ես՝ ______________________________________________________

 

(ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը,
իրավաբանական անձի համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

հայտարարում եմ, որ _____________________________________ - ում իմ

 

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի)

 

մասնակցության միջոցով որևէ այլ անձ Կենտրոնական դեպոզիտարիայում անուղղակի նշանակալից մասնակցություն ունեցող անձի կարգավիճակ ձեռք չեմ բերում:

 

Հավաստիացնում եմ, որ սույն տեղեկատվությունն արժանահավատ է: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

 

Համաձայն եմ՝ իմ կողմից ներկայացված վերոնշյալ տեղեկատվության որևէ փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին՝ փոփոխության օրվանից հետո 10-օրյա ժամկետում:

 

Ստորագրություն __________

Ամսաթիվ __________

(օր/ամիս/տարի)

 

 

Հավելված 9ա
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

1. Նշանակալից մասնակիցը

1. Անվանումը (անունը, ազգանունը) ____________________________
 

2. Փոխկապակցված իրավաբանական անձի (կազմակերպության) տվյալներ

2.1. Անվանումը ________________________________________
2.2. Գտնվելու վայրը

 

2.3. Գրանցման ամսաթիվը

_______________

օր/ամիս/տարի
 

վայրը   _____________

2.4. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. __________________________________

 

3. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության վերաբերյալ.

Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

 

4. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի նշանակալից մասնակիցների վերաբերյալ
ԿԲ կողմից կարող են լրացուցիչ պահանջվել 4.1 կետում նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները
4.1. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող իրավաբանական անձինք.

Կազմակերպության
անվանումը

 

Գտնվելու վայրը

 

Մասնակցության
չափը (դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոս ունեցող ֆիզիկական անձինք.

Անունը, ազգանունը,

անձնագրի համարը,

 

Բնակության վայրը

 

Մասնակցության չափը
(դրամով)

 

Մասնակցության
չափը (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Տեղեկություններ կազմակերպության ղեկավարների (խորհրդի նախագահի և անդամների, գործադիր տնօրենի և գլխավոր հաշվապահի) վերաբերյալ

Անունը, ազգանունը,

անձնագրի համարը

 

Պաշտոնը

 

Կազմակերպությունում աշխատելու տարիները

(որոնցից՝ նշված պաշտոնում)

1.

 

 

2.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Այլ տեղեկատվություն

6.1 Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտականություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

6.2 Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

7. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից սույն փաստաթղթում ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Անունը, ազգանունը

____________________________
 

Ստորագրություն ___________________

Ամսաթիվ

___________________
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

 

(9ա-րդ հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 9բ
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՂ ԱՆՁԻ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

1. Նշանակալից մասնակիցը

1. Անվանումը (անունը, ազգանունը) ____________________________
 

2. Փոխկապակցված ֆիզիկական անձի տվյալներ

Փոխկապակցվածությունը պետք է դիտարկվի «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 36-րդ կետի համաձայն: Ֆիզիկական անձի համար փոխկապակցված անձինք են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը և չափահաս երեխաները:

2.1. Անունը, ազգանունը ________________________________________
2.2. Բնակության վայրը

 

2.3. Անձնագրի համարը

_______________

_____________

2.4 Փոխկապակցվածության տեսակ
2.5. Կազմակերպության անվանումը, որում մասնակիցն ակնկալում է ձեռք բերել նշանակալից մասնակցություն. __________________________________
 

3. Տեղեկություններ իրավաբանական անձի կանոնադրական հիմնադրամում նշանակալից մասնակցության վերաբերյալ.

Բաժնետոմսերի (փայերի) ընդհանուր թիվը


___________
գումար


_________
%

այդ թվում՝ ձայնի իրավունք տվող

___________
գումար

_________
%

 

4. Այլ տեղեկատվություն

4.1. Արդյո՞ք կազմակերպությունն ունի 30 օր ժամկետանց (չմարված) պարտականություններ:
«Այո» պատասխանի դեպքում ներկայացնել մանրամասները:

 Այո c 

 Ոչ c 

4.2. Այլ՝ Ձեր կարծիքով կարևոր տեղեկատվություն

 

5. Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական: Գիտակցում եմ, որ որևէ փաստաթղթի կամ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված քրեական և վարչական պատասխանատվության:

Ես համաձայն եմ՝ իմ կողմից սույն փաստաթղթում ներկայացված տեղեկատվության որևիցե փոփոխության դեպքում տեղեկացնել Կենտրոնական բանկին:

 

Անունը, ազգանունը

____________________________

 

Ստորագրություն ___________________


Ամսաթիվ


___________________
օր/ամիս/տարի

Կ. Տ.

(9բ-րդ հավելվածը խմբ. 01.07.08 թիվ 190-Ն)

 

 

Հավելված 10ա
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԿԱՄ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 

Ես՝ ___________________________________________________

 

(ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը,
իրավաբանական անձի համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)

տեղեկացնում եմ, որ________________________________________ -ի

 

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

կանոնադրական կապիտալում ձեռք եմ բերել նշանակալից մասնակցություն (ավելացրել եմ իմ մասնակցությունը այնպես, որ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունս 20 (50, 75) տոկոս է (տոկոսից ավելի է)՝ կազմելով ---------- տոկոս):
______________________________________________________

 

(ֆիզիկական անձի համար՝ բնակության վայրը, կապի միջոցները,
իրավաբանական անձի համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

Ստորագրություն ____________

Ամսաթիվ _________
(օր/ամիս/տարի)

 

 

Հավելված 10բ
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՈՒՄ

 

Ես՝ __________________________________________________
 

(ֆիզիկական անձի համար` անունը, ազգանունը, հայրանունը,
իրավաբանական անձի համար` անվանումը, կազմակերպական-իրավական ձևը)


տեղեկացնում եմ, որ իմ կողմից ձեռքբերված բաժնետոմսերի (բաժնետոմսերի) օտարման արդյունքում __________________________________________________ -ում
 

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)


իմ՝ ձայնի իրավունք տվող մասնակցությունը նվազում է 10 (20, 50, 75) տոկոսից (10 և ավելի տոկոսով
կամ դադարում եմ հսկել _____________________________________- ը)՝
 

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

կազմելով ----------------- տոկոս:
_______________________________________________________
 

(ֆիզիկական անձի համար՝ բնակության վայրը, կապի միջոցները,
իրավաբանական անձի համար՝ գրանցման վայրը, կապի միջոցները)

Ստորագրություն ____________

Ամսաթիվ _________
(օր/ամիս/տարի)

 

 

Հավելված 11
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02 Հավելվածի

 

Համարակալված, կնքված և կարված է
------------ (--------------) թերթ:
նշել թվերով, նշել տառերով
ԻՎ Լիցենզավորման ու գրանցման բաժնի
պետ՝
----------------------- --------------------
անուն, ազգանուն          ստորագրություն
վերահսկող՝
---------------------- --------------------
անուն, ազգանուն          ստորագրություն

 

 

 

Հավելված 12
«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գրանցումն ու լիցենզավորումը, Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ունենալու համար նախնական համաձայնություն ստանալու կարգը, գործարար ծրագրի ներկայացման կարգը, ձևը և ժամկետները» Կանոնակարգ 5/02-ը` Հավելվածի

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ (ԿԱՆՈՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ)) ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

 

ՄԻՋՆՈՐԴԱԳԻՐ

 


Կենտրոնական բանկի նախագահ
_____________ -ին

Հարգելի ____________________
_______________________________________________________

  (Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը)

որոշում է կայացրել գրանցման ներկայացնել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնները (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)):

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքների և այլ իրավական ակտերի՝ կից ներկայացնում ենք Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնների նախագծերը (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)) և դրանց (դրանց փոփոխությունների (լրացումների)) ներդրման անհրաժեշտության հիմնավորումը:

 

Մենք՝ ներքոստորագրյալներս, հավաստիացնում ենք, որ մանրակրկիտ դիտարկել ենք սույն միջնորդագրին կից ներկայացված յուրաքանչյուր փաստաթղթում արտացոլված տեղեկատվությունը: Հավաստիացնում ենք, որ տեղեկատվությունն արժանահավատ է ու ամբողջական, և գիտակցում ենք, որ որևէ փաստի սխալ ներկայացումը կամ բացթողումը հանգեցնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվության և միջնորդագրի մերժմանը:

 

Խնդրում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրանցել Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կանոնները (կանոններում փոփոխությունները (լրացումները)):

 

Կից` … էջ:

____________________________________________

(Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կառավարման մարմնի լիազոր անձի անունը , ազգանունը)

 

_______________

(ստորագրություն)

 

________________ 200  թ.

 Կ. Տ.

 

(12-րդ հավելվածը լրաց. 01.07.08 թիվ 190-Ն)