Համարը 
N 298-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2008.12.19/43(317) Հոդ.385
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
04.11.2008
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.11.2008
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

11 դեկտեմբերի 2008 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05008372

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

4 նոյեմբերի 2008 թ.

 N 298-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մարտի 3-ի ««Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը հաստատելու մասին» թիվ 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ում (այսուհետև՝ Կանոնակարգ 15) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Կանոնակարգ 15-ի 2-րդ և 3-րդ կետերի աղյուսակները լրացնել նոր 4.1 կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

 

4.1

Հաշվետվություն արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ

7

ամսական

 

2) Կանոնակարգ 15-ի 2-րդ և 3-րդ կետերի աղյուսակներից հանել հետևյալ տողը.

 

7

Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ

12

եռամսյակային, տարեկան

 

3) Կանոնակարգ 15-ի 2-րդ և 3-րդ կետերի աղյուսակների 8-րդ տողում «եռամսյակային» բառը փոխարինել «ամսական» բառով:

4) Կանոնակարգ 15-ի 2-րդ կետի աղյուսակից հանել հետևյալ տողը.

 

15

Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության սեփականությունը հանդիսացող և վերջինիս գործունեության համար չօգտագործվող նյութական ակտիվների, ինչպես նաև բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալներում իրականացված ներդրումների գումարների վերաբերյալ

24

ամսական

 

5) Կանոնակարգ 15-ի 2-րդ կետի աղյուսակը լրացնել նոր 18-րդ կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

 

18

Հաշվետվություն ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ

31

տարեկան

 

6) Կանոնակարգ 15-ի 3-րդ կետի աղյուսակը լրացնել նոր 17-րդ կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

 

17

Հաշվետվություն ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ

31

տարեկան

 

7) Կանոնակարգ 15-ի 6-րդ կետի 2-րդ պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

««I խմբի արտարժույթ» և «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում արտարժույթի խմբավորումն իրականացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի: Արտարժույթի առաջին խմբի մեջ են մտնում ԱՄՆ դոլարը, եվրոն, ճապոնական իենը, անգլիական ֆունտ ստեռլինգը, շվեյցարական ֆրանկը, կանադական դոլարը, շվեդական կրոնը, դանիական կրոնը և ավստրալիական դոլարը: Արտարժույթի երկրորդ խմբի մեջ են մտնում բոլոր այն արտարժույթները, որոնք չեն մտնում արտարժույթի առաջին խմբի մեջ: Հետհաշվեկշռային հաշիվները լրացվում են հազար դրամներով: Հաշվետվությունները պետք է պարունակեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե վարկային կազմակերպությունը աշխատել է նաև շաբաթ, կիրակի կամ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրը՝ ապա այդ օրվա) դրությամբ տվյալները: Վարկային կազմակերպության կողմից ինքնուրույն բացված հաշիվները Կենտրոնական բանկ ներկայացնող հաշվետվություններում չեն արտացոլվում:»:

8) Կանոնակարգ 15-ի 7-րդ կետը 2-րդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Առաջին էջի չորրորդ սյունակը լրացվում է ըստ վարկային կազմակերպության տեսակի: Ընդ որում, խնայողական միությունների համար լրացվում են «50», վարկային միությունների համար՝ «50/3», լիզինգային կազմակերպությունների համար՝ «12.5», ֆակտորինգային կազմակերպությունների համար՝ «10», ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների համար՝ «10» գործակիցները:»:

9) Կանոնակարգ 15-ի 7-րդ կետի 3-րդ պարբերության 3-րդ նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Ընդգրկվող գումարները, մասնավորապես, հիմնական միջոցների վերագնահատման պահուստներն ու հաշվեկշռի միավորման (կոնսոլիդացիայի) ընթացքում առաջացած արտարժութային տարբերությունների պահուստն են, իսկ չընդգրկվող գումարները՝ երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններն են, ինչպես նաև այն գումարները, որոնք հաշվառվում են որպես կապիտալ, սակայն համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» Կանոնակարգ 14-ի, չեն մտնում նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի մեջ:»:

10) Կանոնակարգ 15-ի 7-րդ կետի վերջին պարբերությունը ուժը կորցրած ճանաչել:

11) Կանոնակարգ 15-ի 7-րդ կետը լրացնել նոր պարբերություններով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Հինգերորդ և վեցերորդ էջերում ներկայացվում են արտարժութային ռիսկի հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը՝ համաձայն Կանոնակարգ 14-ի: Ընդ որում, կախված այն բանից, թե վարկային կազմակերպությունն արտարժութային ռիսկի հաշվարկի որ մեթոդաբանությունից է օգտվում, լրացվում է այս երկու էջերից միայն մեկը:

Հինգերորդ էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունն օգտվում է արտարժութային ռիսկի գնահատման Ստանդարտ մեթոդաբանությունից: Հինգերորդ էջի առաջին սյունակում լրացվում է արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումարը, երկրորդ սյունակում՝ կարճ դիրքերի հանրագումարը (բացարձակ մեծությամբ), իսկ երրորդ սյունակում՝ թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորների բաց դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումարը:

Վեցերորդ էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունն օգտվում է արտարժութային ռիսկի գնահատման ՎաՌ մեթոդաբանությունից: Երրորդ սյունակում լրացվում է, թե հաշվետու ամսվա վերջին օրվան նախորդող 250 աշխատանքային օրերի ընթացքում փոխարժեքի փոփոխության պատճառով քանի անգամ է վարկային կազմակերպության օրական կորուստների մեծությունը գերազանցել տվյալ օրվա արտարժութային ՎաՌ-ը:»:

12) Կանոնակարգ 15-ի 9-րդ կետը լրացնել նոր պարբերություններով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Հաշվետվության «3.16. Ներդրումային ծառայությունների մատուցումից ստացված զուտ եկամուտ» տողում լրացվում են Կանոնակարգ 14-ի 6.4-րդ և 6.5-րդ կետերում նշված ծառայությունների դիմաց ստացված զուտ եկամուտները, բացառությամբ 6.4-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված ծառայության, որի դիմաց եկամուտները լրացվում են «3.6. Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ» տողում:

«Հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին» և «Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին կատարված մասհանումների վերադարձ» բաժինների համապատասխան տողերը լրացվում են առանձին գումարներով՝ առանց հաշվանցելու:»:

13) Կանոնակարգ 15-ի 10-րդ կետի 4-րդ պարբերությունից հանել «(երկարաձգման պայմանագրի կնքման օրվանից մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրը ներառյալ)» բառերը:

14) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել 10.1 կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«10.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 7 հաշվետվությունը բաղկացած է 3 էջից:

Արտարժութային առաջին (երկրորդ) խմբերի համար հաշվարկվում է համախառն արտարժութային դիրք, որն իրենից ներկայացնում է առաջին (երկրորդ) խմբի արտարժույթների դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումար:

Առաջին էջում լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» և «Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոս» սյունակները: Առաջին աղյուսակում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է՝ ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, իսկ երկրորդում՝ առանց ածանցյալ գործիքների: Առաջին և երկրորդ աղյուսակների «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» սյունակի համապատասխան «I արտարժութային խմբի համախառն դիրք» և «II արտարժութային խմբի համախառն դիրք» ենթասյունակներում լրացվում են արտարժութային համախառն դիրքերը՝ ըստ արտարժութային խմբերի: Առաջին և երկրորդ աղյուսակների «Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոս» սյունակում լրացվում է տվյալ օրվա նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոսը՝ ըստ օրերի:

Երկրորդ էջում լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» տողերը՝ ըստ առանձին արտարժույթների (երբ առանձին արտարժույթի գծով վարկային կազմակերպությունն ունի կարճ դիրք, ապա «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» տողում նշված մեծությունը տրվում է բացասական նշանով): Երրորդ աղյուսակում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, իսկ չորրորդում՝ առանց ածանցյալ գործիքների:

«Արտարժույթի ISO կոդը» տողում լրացվում է տվյալ արտարժութային դիրքի մեծություն ունեցող արտարժույթի ISO կոդը:

Երրորդ էջում ներկայացվում է վարկային կազմակերպության ակտիվների, պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային հոդվածների կազմն ըստ արտարժույթների: Երրորդ էջը լրացվում է այն արտարժույթների համար, որոնց գծով համախառն ակտիվները կամ համախառն պարտավորությունները հաշվետվության կազմման պահի դրությամբ գերազանցում են 500.000 ՀՀ դրամի համարժեքը: Արտարժութային անավարտ ժամկետային գործարքները աղյուսակ 5-ում պետք է լրացվեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով: Ձև թիվ 7 հաշվետվության 5-րդ աղյուսակի 3-րդ տողում պետք է լրացնել հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունները: «Արտարժութային հետհաշվեկշռային հոդվածներ» տողը լրացնելիս յուրաքանչյուր արտարժույթի գծով կնքված հետհաշվեկշռային արտարժութային գործարքները պետք է ներկայացվեն զուտ տեսքով: Օրինակ՝ եթե կնքվել է 50 ԱՄՆ դոլարի գնման և 100 ԱՄՆ դոլարի վաճառքի ֆորվարդ, ապա տվյալ տողում պետք է արտացոլել (-50) ԱՄՆ դոլարը:»:

15) Կանոնակարգ 15-ի 11-րդ կետը 6-րդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

««Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ» տողում լրացվում են վարկային կազմակերպությունների կողմից Կենտրոնական բանկում բացված հաշիվների միջոցները, տեղաբաշխված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, կանոնադրական կապիտալի համալրման նպատակով Կենտրոնական բանկում միջոցները, դեպոնացված միջոցները Կենտրոնական բանկում, սառեցված միջոցները Կենտրոնական բանկում, ինչպես նաև այլ պահանջները Կենտրոնական բանկի նկատմամբ (առկայության դեպքում):»:

16) Կանոնակարգ 15-ի 11-րդ կետը 15-րդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

««Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսեր» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերը: Ընդ որում, պարտատոմսերը տարանջատվում են ոչ թե ըստ մարմանը մնացած օրերի, այլ ըստ պարտատոմսերի հետ վերադարձմանը (վաճառքին) մնացած օրերի:»:

17) Կանոնակարգ 15-ի 11-րդ կետի վերջին պարբերության առաջին նախադասության մեջ «Կանոնակարգ 14-ի» բառերը փոխարինել «սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի» բառերով:

18) Կանոնակարգ 15-ի 12-րդ կետի 2-րդ նախադասությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

««Ամսաթիվը» մասում լրացվում է.

ա) կանոնադրական կապիտալի փոփոխության օրը, այն է՝ Կենտրոնական բանկի կողմից կանոնադրության կամ կանոնադրությունում կատարված փոփոխության գրանցման օրը,

բ) վարկային կազմակերպության 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերի տվյալներում յուրաքանչյուր փոփոխության օրը, այն է՝ դեպոզիտարիայում կամ վարկային կազմակերպության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցման օրը (բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների համար),

գ) բոլոր փայատերերի (բաժնետերերի, անդամների) տվյալներում յուրաքանչյուր փոփոխության օրը, այն է՝ դեպոզիտարիայում, վարկային կազմակերպության ռեեստրում կամ Կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը (փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն և կոոպերատիվ հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների համար):»:

19) Կանոնակարգ 15-ի 12-րդ կետը առաջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

««Կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը» մասում լրացվում է վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը՝ նման փաստի առկայության դեպքում: Սույն հաշվետվության իմաստով, հայտարարման ամսաթիվ է համարվում վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի համալրման մասին որոշման կայացման օրը: «Կանոնադրական կապիտալի համալրման ամսաթիվը» մասում լրացվում է վարկային կազմակերպության կողմից իր հաշվին կապիտալի համալրման նպատակով գումարը փոխանցելու ամսաթիվը:»:

20) Ուժը կորցրած ճանաչել Կանոնակարգ 15-ի 13-րդ կետը:

21) Կանոնակարգ 15-ի 14-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«14. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 13 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 էջից: 1-ին էջում ներկայացվում է ամփոփ հաշվետվություն վարկային կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետության դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և այլ արժույթներով դրամարկղային շրջանառության մասին, իսկ 2-րդ էջում՝ ըստ մասնաճյուղերի: Հաշվետվության 1-ին էջի 3-րդ և 5-րդ տողերում պետք է ընդգրկվեն այլ բանկերից ստացված և բանկերին հանձնված գումարները:

«Այլ արտարժույթներ» սյունակի սկզբնական մնացորդը ԱՄՆ դոլարի է վերածվում նախորդ ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի փոխարժեքով, իսկ վերջնական մնացորդը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

2-րդ էջի 2.2, 2.3 և 2.4 տողերում ընդգրկվում են տվյալ մասնաճյուղի կողմից ստացված դրամական մուտքերը, համապատասխանաբար, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերից, հաճախորդներից, ինչպես նաև 2.5 տողում՝ տվյալ վարկային կազմակերպության գլխամասից և այլ մասնաճյուղերից ստացված մուտքերը: Աղյուսակի 2.6 տողում արտացոլվում են բոլոր այն մուտքերը, որոնք չեն ներառվել 2-րդ էջի վերը նշված տողերում: Նույն էջի 3.2, 3.3 և 3.4 տողերում ընդգրկվում են, համապատասխանաբար, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերին, հաճախորդներին, ինչպես նաև 3.5 տողում՝ տվյալ վարկային կազմակերպության գլխամասին և այլ մասնաճյուղերին վճարած գումարները: Աղյուսակի 3.6 տողում արտացոլվում են բոլոր այն դրամական ծախսերը, որոնք չեն ներառվել ծախսային այլ տողերում:

2-րդ էջում մասնաճյուղերի վերաբերյալ տեղեկատվության մեջ արտացոլվում են միայն դրամով գործառնությունները:»:

22) Կանոնակարգ 15-ի 15-րդ կետը վերջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

««Միջազգային վարկային ծրագրերով» և «Կառավարության երաշխիքով» տողերում արտացոլվող տեղաբաշխված միջոցները չպետք է արտացոլել «Տնտեսվարող սուբյեկտներին», «Ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային վարկեր», «Ֆիզիկական անձանց սպառողական և այլ վարկեր», «Անհատ ձեռնարկատերերին», «Ռեզիդենտ բանկերին», «Այլ բանկերին», «Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպություններին», «Դրամով ռեպո համաձայնագրեր», «Արտարժույթով ռեպո համաձայնագրեր» տողերում: Միջազգային վարկային ծրագրերով ներգրավված և տեղաբաշխված գումարները պետք է արտացոլվեն միայն, համապատասխանաբար, «Ներգրավված միջոցներ» բաժնի «Միջազգային վարկային ծրագրերով» կամ «Տեղաբաշխված միջոցներ» բաժնի «Միջազգային վարկային ծրագրերով» տողերում: Ընդ որում, «Միջազգային վարկային ծրագրերով» տողերում արտացոլվում են միջազգային բոլոր վարկային ծրագրերով ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցները (Գերմանահայկական հիմնադրամից և այլն):»:

23) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել 18.1 և 18.2 կետերով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«18.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 21 հաշվետվությունը ներկայացվում է վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթի տեղաբաշխումը սկսելու պահից յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտին, ինչպես նաև տեղաբաշխման ավարտից հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաշվետվության մեջ լրացվում է թողարկման մասին որոշման ամսաթիվը, արժեթղթերի տեղաբաշխման սկիզբը և ավարտը: Եթե տեղաբաշխումն ավարտված է, ապա որպես ավարտի ամսաթիվ պետք է նշել տեղաբաշխման փաստացի ավարտի ամսաթիվը, հակառակ դեպքում՝ նախատեսվող ավարտի ամսաթիվը:

Հաշվետվությունը բաղկացած է չորս աղյուսակից: Աղյուսակ 1-ում լրացվում են տեղեկություններ վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի վերաբերյալ՝ թողարկվող արժեթղթերի տեսակը և տարատեսակը (օրինակ՝ սովորական անվանական բաժնետոմս, փոխարկելի անվանական պարտատոմս), թողարկման ընդհանուր ծավալը, թողարկված արժեթղթերի քանակը, անվանական արժեքը, տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը և ընդհանուր ծավալը: Երկրորդ աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ վարկային կազմակերպության թողարկած արժեթղթերի տեղաբաշխմանը մասնակցած կազմակերպությունների վերաբերյալ՝ նրա լրիվ անվանումը, գտնվելու հասցեն, ծառայության համար վճարված միջնորդավճարը: Երրորդ և չորրորդ աղյուսակներում լրացվում են համապատասխանաբար վարկային կազմակերպության խորհրդի և վարչության անդամներին պատկանող աժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ:

Հաշվետվությունը չպետք է ներկայացվի վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված այն արժեթղթերի համար, որոնք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն գրանցված են ֆոնդային բորսայում և/կամ Կենտրոնական բանկում:

18.2. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 22 հաշվետվությունը բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասում լրացվում են տեղեկություններ հաշվետու տարվա ընթացքում վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված և տեղաբաշխված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթերի վերաբերյալ, իսկ երկրորդ մասում՝ վարկային կազմակերպության կողմից այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում կատարված ներդրումների վերաբերյալ: Հաշվետվությունը ներկայացվում է անկախ վարկային կազմակերպության կազմակերպա-իրավական ձևից: Աղյուսակ 2-ը լրացվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթերը հաշվետու տարվա ընթացքում շրջանառվել են բորսաներում:

Ձև թիվ 22 հաշվետվությունը չպետք է ներկայացվի այն վարկային կազմակերպությունների կողմից, որոնք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, որպես հաշվետու թողարկող, հաշվետվություններ են ներկայացնում Կենտրոնական բանկ:»:

24) Ուժը կորցրած ճանաչել Կանոնակարգ 15-ի 19-րդ կետը:

25) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել նոր 19.1 կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«19.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 28 հաշվետվությունը լրացնելիս «Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների թվաքանակը» տողում պետք է արտացոլվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված ղեկավարների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական կտրվածքով:

«Վարկային կազմակերպության ոչ ղեկավար աշխատակիցների թվաքանակը» տողում պետք է արտացոլվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի գործառնությունների իրականացման, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության խնդիրների կատարման հետ ուղղակիորեն առնչվող աշխատակիցների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական կտրվածքով:

«Այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի» տողում ներառվում են վարկային կազմակերպության այն աշխատակիցները, ովքեր չեն մասնակցում «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի գործառնությունների իրականացմանը, ինչպես նաև նրանք, ում պարտականությունները ուղղակիորեն չեն առնչվում վարկային կազմակերպության խնդիրների կատարման հետ, օրինակ՝ գործավարները կամ օժանդակ տնտեսության սպասարկման բնագավառում ընդգրկված աշխատակիցները:

Աշխատակիցների միջին օրական թվաքանակը հաշվարկելու համար աշխատողների թվաքանակն ըստ օրերի գումարվում են և բաժանվում օրացուցային օրերի վրա: Ընդ որում, հաշվարկի մեջ ներառվում են որոշակի ժամկետով կնքված միայն այն պայմանագրով աշխատող աշխատողները, որոնց հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը ներառում է տվյալ եռամսյակն ամբողջությամբ:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդ» տողում լրացվում է վարկային կազմակերպության հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին ամսական աշխատավարձի ֆոնդը, որի մեջ չեն ներառվում Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամին գործատուի հաշվին կատարվող հատկացումները:

«Վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին այլ վճարումներ» տողում լրացվում է վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձին հավասարեցված վճարումները՝ պարգևատրումների, հավելավճարների և այլ վճարումների հանրագումարը միջին ամսական կտրվածքով:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների վերապատրաստումների (վերապատրաստումները ֆինանսաբանկային ոլորտում՝ համապատասխան վկայականի առկայության դեպքում) քանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսաբանկային ոլորտում վերապատրաստումների քանակը, որոնց մասնակցել են վարկային կազմակերպության աշխատակիցները:

«Վերապատրաստումներին մասնակցած աշխատակիցների քանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսաբանկային ոլորտում վերապատրաստումների մասնակցած աշխատակիցների քանակը:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն ֆինանսաբանկային համակարգում փորձ» տողը լրացնելիս ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ ունեցող են համարվում այն անձինք, ովքեր աշխատել են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 6-րդ բաժնով սահմանված, ինչպես նաև «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված գործառնություններ իրականացնող կազմակերպություններում:

«Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն գիտական աստիճան» տողում լրացվում է բոլոր երկրների ԲՈՒՀ-երի կողմից սահմանված գիտական աստիճան ունեցող աշխատակիցների քանակը:

Ձև թիվ 28 հաշվետվության 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ տողերում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական տվյալները:»:

26) Կանոնակարգ 15-ի 20-րդ կետի երկրորդ նախադասությունից հանել «, իսկ օրական հաշվարկվող նորմատիվների համար՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա փաստացի մեծությունը» բառերը:

27) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել նոր 20.1 կետով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«20.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 31 հաշվետվությունում արտացոլվում են վարկային կազմակերպության կողմից ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ տվյալները՝ յուրաքանչյուր տարվա վերջի դրությամբ՝ ըստ հաշվեկշռային ցուցանիշների: Հաշվետվությունում չեն ներառվում բանկերից և վարկային կազմակերպություններից ներգրավված փոխառությունները: Հաշվետվությունում տվյալները լրացվում են հազար դրամներով:

Հաշվետվության «Այդ թվում՝ այն փոխառությունները, որոնց համար նախատեսված է ժամկետից շուտ վերադարձ» սյունակում արտացոլվում են այն փոխառությունները կամ փոխառությունների այն մասը, որոնք ըստ փոխառուի պահանջի կարող են վերադարձվել պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ, նույնիսկ եթե գանձվում են տույժեր:

«Փոխառություն տրամադրող սուբյեկտը» սյունակը լրացնելիս անհրաժեշտ է ընտրել հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկը՝ «մասնակից ֆիզիկական անձ», «իրավաբանական անձ», «հիմնարկներ», «այլ ֆինանսական կազմակերպություններ», «այլ»:

Հաշվետվության 4-րդ սյունակում լրացվում է փոխառության արժույթի ISO կոդը:

Փոխառությունների տարանջատումն ըստ ժամկետների իրականացվում է համաձայն փոխառությունների պայմանագրերում նշված ժամկետների:»:

28) Կանոնակարգ 15-ի 23-րդ կետում «բանկային» բառերը փոխարինել «ֆինանսական» բառերով:

29) Կանոնակարգ 15-ի «Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ» Հաշվետվություն Ձև թիվ 22-ի ամբողջ տեքստում «4.99%» բառը փոխարինել «10%» բառով:

30) Կանոնակարգ 15-ի «Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ» Հաշվետվություն Ձև թիվ 22-ում «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության» բառերը փոխարինել «Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության» բառերով:

31) Կանոնակարգ 15-ի «Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հրապարակվող հաշվետվություն» Ձև թիվ 30-ի աղյուսակից հանել վերջին «Արտարժութային համախառն դիրքի առավելագույն չափը» տողը:

32) Կանոնակարգ 15-ի «Հաշվեկշիռ» Ձև թիվ 1-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 1-ի (կցվում է):

33) Կանոնակարգ 15-ի «Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ» Հաշվետվություն Ձև թիվ 3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 2-ի (կցվում է):

34) Կանոնակարգ 15-ի «Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ» Ձև թիվ 5-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 3-ի (կցվում է):

35) Կանոնակարգ 15-ի «Հաշվետվություն վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ» Ձև թիվ 6-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 4-ի (կցվում է):

36) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել նոր «Հաշվետություն արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ» Ձև թիվ 7-ով՝ համաձայն Հավելված 5-ի (կցվում է):

37) Կանոնակարգ 15-ի «Ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետայնությունների վերաբերյալ» Ձև թիվ 9 հաշվետվությունը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 6-ի (կցվում է):

38) Կանոնակարգ 15-ի «Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի ձևավորման վերաբերյալ» Ձև թիվ 10-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 7-ի (կցվում է):

39) Ուժը կորցրած ճանաչել Կանոնակարգ 15-ի «Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ» Ձև թիվ 12-ը:

40) Կանոնակարգ 15-ի «Հաշվետվություն դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ (ամփոփ և ըստ մասնաճյուղերի)» Ձև թիվ 13-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 8-ի (կցվում է):

41) Կանոնակարգ 15-ի «Հաշվետվություն նախորդ շաբաթվա ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ» Ձև թիվ 17-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 9-ի (կցվում է):

42) Ուժը կորցրած ճանաչել Կանոնակարգ 15-ի «Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության սեփականությունը հանդիսացող և վերջինիս գործունեության համար չօգտագործվող նյութական ակտիվների, ինչպես նաև բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալներում իրականացված ներդրումների գումարների վերաբերյալ» Ձև թիվ 24-ը:

43) Կանոնակարգ 15-ի «Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության աշխատակազմի վերաբերյալ» Ձև թիվ 28-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն Հավելված 10-ի (կցվում է):

44) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել նոր «Հաշվետվություն ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ» Ձև թիվ 31-ով՝ համաձայն Հավելված 11-ի (կցվում է):

45) Կանոնակարգ 15-ի ամբողջ տեքստում «Ն11» բառերը փոխարինել «Ն1» բառերով:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2008 թ. նոյեմբեր

Երևան

 

 


 Հավելված 1

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

 

Ձև թիվ 1

 

xxxxx վարկային կազմակերպություն                                   թ.

 

(հազ. դրամ)

Հաշիվ

Դրամ

I խմբի արտարժույթ

II խմբի արտարժույթ

Այդ թվում՝ ՌԴ ռուբլի

Ընդամենը

 
         

0

Ակտիվներ

0

         

0

Պարտավորություն-ներ

0

         

0

Կապիտալ

0

         

0

Հաշվեկշիռ

0

         

0

   
         

0

I խումբ

0

         

0

Դիրք I

 
         

0

II խումբ

0

         

0

Դիրք II

 
         

0

Համախառն դիրք

 
         

0

 
         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

 

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

 

 

Հավելված 2

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

 

Ձև թիվ 3

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը __________

Ամսաթիվը _________

թ -ից մինչև _______ թ.

 

(հազ. դրամ)

Ընդհանուր կապիտալ

Ռիսկով կշռված ակտիվներ

Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի գումարը

Գործակից

1

2

3

4

0

0

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ն11  նորմատիվի մեծությունը

Ն3 նորմատիվի մեծությունը

 

(1/2)

(3/1)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

 

Ամսաթիվը ___________ թ-ից մինչև __________

 

Ընդհանուր կապիտալի և նրա տարրերի հաշվարկն ըստ օրերի

 

(հազ. դրամ)

Ամսվա օրերը

Հիմնական կապիտալ

Լրացուցիչ կապիտալ

Ընդհանուր կապիտալ

Նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի համար անհրաժեշտ հիմնական կապիտալից պակասեցվող գումարներ

Նորմատիվային լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկին մասնակցող գումարներ

Նորմատիվների
հաշվարկին մասնակցող

Ընդգրկվող գումարներ

Չընդգրկվող գումարներ

Հիմնական կապիտալ
(1-4)

Լրացուցիչ կապիտալ (2+5-6)

Լրացուցիչ կապիտալ (ոչ ավելի, քան հիմնական կապիտալի 50%)

Ընդհա-նուր կապիտալ (7+9)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

                 

0

2

                 

0

3

                 

0

4

                 

0

5

                 

0

6

                 

0

7

                 

0

8

                 

0

9

                 

0

10

                 

0

11

                 

0

12

                 

0

13

                 

0

14

                 

0

15

                 

0

16

                 

0

17

                 

0

18

                 

0

19

                 

0

20

                 

0

21

                 

0

22

                 

0

23

                 

0

24

                 

0

25

                 

0

26

                 

0

27

                 

0

28

                 

0

29

                 

0

30

                 

0

31

                 

0

Միջին

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

 

(շարունակություն)

 

Ռիսկով կշռված ակտիվների հաշվարկն ըստ օրերի

 

 Հաշվեկշռային հոդվածներ ըստ ռիսկերի, դրանց համապատասխան ակտիվների հնարավոր կորուստների մասհանումներ

Ամսվա օրերը

Ռիսկի
0 %
կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի
10 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի
20 %
կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի
50 %
կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի
100 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկով կշռված ակտիվներ [(1-2)*0% + (3-4)*10%+(5-6)*20%+(7-8)*50%+(9-10)*100%)]

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

                   

0

2

                   

0

3

                   

0

4

                   

0

5

                   

0

6

                   

0

7

                   

0

8

                   

0

9

                   

0

10

                   

0

11

                   

0

12

                   

0

13

                   

0

14

                   

0

15

                   

0

16

                   

0

17

                   

0

18

                   

0

19

                   

0

20

                   

0

21

                   

0

22

                   

0

23

                   

0

24

                   

0

25

                   

0

26

                   

0

27

                   

0

28

                   

0

29

                   

0

30

                   

0

31

                   

0

Միջին

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

 

(շարունակություն)

 

Ռիսկով կշռված ակտիվների հաշվարկն ըստ օրերի

 

Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ և անավարտ ժամկետային գործառնություններ (հետհաշվեկշռային հոդված) ըստ ռիսկի կշիռների, դրանց համապատասխան պահուստներ

Ամսվա օրերը

Ռիսկի
0 %
կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի
10 % կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի
20 %
կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի
50 %
կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի
100 % կշիռ

Պահուստ

Ռիսկով կշռված հետհաշվե-կշռային հոդված-ներ [(1-2)*0% + (3-4)*10%+(5-6)*20%+(7-8)*50%+(9-10)*100%)]

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

                   

0

2

                   

0

3

                   

0

4

                   

0

5

                   

0

6

                   

0

7

                   

0

8

                   

0

9

                   

0

10

                   

0

11

                   

0

12

                   

0

13

                   

0

14

                   

0

15

                   

0

16

                   

0

17

                   

0

18

                   

0

19

                   

0

20

                   

0

21

                   

0

22

                   

0

23

                   

0

24

                   

0

25

                   

0

26

                   

0

27

                   

0

28

                   

0

29

                   

0

30

                   

0

31

                   

0

Միջին

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Արտարժութային ռիսկի հաշվարկ (Ստանդարտ մեթոդաբանություն)

 

Արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումար

Արտարժութային կարճ դիրքերի հանրագումար (բացարձակ մեծությամբ)

Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորների բաց դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումար

Արտարժութային առավելագույն դիրքը

Արտարժութային ռիսկ (4) * 12%

Ամսվա օրերը

1

2

3

4

5

1

     

0

0

2

     

0

0

3

     

0

0

4

     

0

0

5

     

0

0

6

     

0

0

7

     

0

0

8

     

0

0

9

     

0

0

10

     

0

0

11

     

0

0

12

     

0

0

13

     

0

0

14

     

0

0

15

     

0

0

16

     

0

0

17

     

0

0

18

     

0

0

19

     

0

0

20

     

0

0

21

     

0

0

22

     

0

0

23

     

0

0

24

     

0

0

25

     

0

0

26

     

0

0

27

     

0

0

28

     

0

0

29

     

0

0

30

     

0

0

31

     

0

0

Առավելագույն

     

0

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

Արտարժութային ռիսկի հաշվարկ (ՎաՌ մեթոդաբանություն)

 

(հազ. դրամ)

 

Օրական ՎաՌ

Տասնօրյա ՎաՌ

Գերազանցող օրերի քանակը

Գ

Արտարժութային ռիսկ

Ամսվա օրերը

1

2

3

4

5

1

 

0.00

 

3.00

0.00

2

   

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

Միջին

0

 

 

Հավելված 3

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

 

Ձև թիվ 5

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
 

Վարկային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ

       
 

 Վարկային կազմակերպության անվանումը

________________
 

Ամսաթիվը

________

թ-ից

 

մինչև

________

թ.

 

(հազ. դրամ)

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նախորդ ժամանակա-շրջան

Հաշվետու ժամանակա-շրջան

1. ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

1.1

Բանկային հաշիվներից

   

1.1.1

 Ռեզիդենտ բանկերից

   

1.1.2

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերից

   

1.2

Առևտրային բանկերում և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից ստացված տոկոսներ

   

1.2.1

 Ռեզիդենտ բանկերից

   

1.2.2

 Ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

   

1.2.3

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

   

1.3

Տնտեսությանը տրված վարկերից

   

1.3.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանցից և հիմնարկներից

   

1.3.2

 Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից

   

1.3.3

 Ոչ ռեզիդենտ հիմնարկներից, անհատ ձեռնարկատերերից, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից

   

1.4

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերին տրամադրված օվերնայթից ստացված տոկոսներ

   

1.5

Վարկային քարտերից ստացված տոկոսներ

   

1.5.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանցից և հիմնարկներից

   

1.5.2

 Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից

   

1.5.3

 Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանցից և հիմնարկներից

   

1.5.4

 Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից

   

1.6

Աշխատակիցներին տրամադրված միջոցներից

   

1.7

Վարկային կազմակերպության հետ կապված անձանց մոտ տեղաբախշված միջոցներից՝ բանկային հաշիվներից, ավանդներից, վարկերից և այլ փոխառություններից

   

1.7.1

 Ռեզիդենտ

   

1.7.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.8

Պետական գանձապետական արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

   

1.8.1

 Ռեզիդենտ

   

1.8.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.9

Արժութային սվոպից և ռեպո համաձայնագրերից ստացված տոկոսներ

   

1.9.1

 Ռեզիդենտ

   

1.9.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.1

Բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

   

1.10.1

 Ռեզիդենտ

   

1.10.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.11

Կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

   

1.11.1

 Ռեզիդենտ

   

1.11.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.12

Ֆինանսական վարձակալությունից ստացված տոկոսներ

   

1.12.1

 Ռեզիդենտ

   

1.12.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.13

Այլ տոկոսային եկամուտներ

   

1.13.1

 Ռեզիդենտ

   

1.13.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ

   

2. Տոկոսային ծախսեր

2.1

Ցպահանջ փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.1.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների փոխառությունների

   

2.1.2

 Ռեզիդենտ մասնակիցների փոխառությունների

   

2.1.3

 Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերի փոխառությունների

   

2.1.4

 Ռեզիդենտ ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց փոխառությունների

   

2.1.5

 Ոչ ռեզիդենտ մասնակիցներց

   

2.1.6

 Այլ ոչ ռեզիդենտների փոխառությունների

   

2.2

Արժութային սվոպի և ռեպո համաձայնագրերի դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.2.1

 Ռեզիդենտ

   

2.2.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

2.3

Առևտրային բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից
ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.3.1

 Ռեզիդենտ բանկերից

   

2.3.2

 Ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպություններից

   

2.3.3

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

   

2.4

Ժամկետային փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.4.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների փոխառությունների

   

2.4.2

 Ռեզիդենտ մասնակիցների փոխառությունների

   

2.4.3

 Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերի փոխառությունների

   

2.4.4

 Ռեզիդենտ ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց փոխառությունների

   

2.4.5

 Ոչ ռեզիդենտ մասնակիցների փոխառությունների

   

2.4.6

 Այլ ոչ ռեզիդենտների փոխառությունների

   

2.5

Տոկոսային ծախսեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց

   

2.5.1

 Գանձապետարանից ստացված վարկերի դիմաց

   

2.5.2

ՀՀ կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունների դիմաց

   

2.5.3

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ այլ պարտավորությունների դիմաց

   

2.5.4

Այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց

   

2.6

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.7

Օվերդրաֆտների դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.7.1

Ռեզիդենտ

   

2.7.2

Ոչ ռեզիդենտ

   

2.8

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի դիմաց

   

2.9

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.9.1

 Ռեզիդենտ

   

2.9.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

2.10

Հաշվեգրված, բայց չհավաքագրված չաշխատող ակտիվների տոկոսների գծով

 

2.11

Այլ տոկոսային ծախսեր

   

2.11.1

 Ռեզիդենտ

   

2.12.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

Ընդամենը տոկոսային ծախսեր

   

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

   

3. Ոչ տոկոսային եկամուտներ

3.1

Ստացված միջնորդավճարներ

   

 3.1.1

 Ռեզիդենտ

   

 3.1.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

3.2

Երաշխիքներից, հոժարագրերով, հավատարմագրային կառավարման գործառնություններից ստացված եկամուտներ

   

 3.2.1

 Ռեզիդենտ

   

 3.2.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

3.3

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներից զուտ եկամուտներ

   

3.3.1

 Ռեզիդենտ

   

3.3.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

3.4

Ֆակտորինգից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.4.1

 Ռեզիդենտ

   

3.4.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

3.5

Այլ կազմակերպություններում ներդրումներից ստացված եկամուտներ

   

3.5.1

 Ներդրումներից շահաբաժիններ

   

3.5.2

 Ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս

   

3.5.3

 Համատեղ վերահսկվող միավորներում ներդրումներից զուտ շահույթ) վնաս

   

3.5.4

 Դուստր բանկերում և վարկային կազմակերպություններում ներդրումներից զուտ շահույթ/ վնաս

   

3.5.5

 Այլ դուստր ընկերություններում ներդրումներից զուտ շահույթ / վնաս

   

3.6

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

   

 3.6.1

 Ռեզիդենտից՝ պետական արժեթղթերի գծով

   

 3.6.2

 Ռեզիդենտից՝ ոչ պետական արժեթղթերի գծով

   

 3.6.3

 Ոչ ռեզիդենտից՝ պետական արժեթղթերի գծով

   

 3.6.4

 Ոչ ռեզիդենտից՝ ոչ պետական արժեթղթերի գծով

   

3.7

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտներ

   

3.7.1

 Պետական արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտ

   

3.7.2

 Ոչ պետական արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտ

   

3.8

Արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.9

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական (բացասական) փոխարժեքային տարբերություն

   

3.10

Հիմնական միջոցների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.11

Հիմնական միջոցների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.12

Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.13

Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.14

Առևտրային նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտ

   

3.14.1

Պետական արժեթղթերի վերագնահատումից զուտ եկամուտ

   

3.14.2

Ոչ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից զուտ եկամուտ

   

3.15

Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով և հուշադրամներով գործառնություններից զուտ եկամուտ

   

3.16

Ներդրումային ծառայությունների մատուցումից ստացված զուտ եկամուտ

   

3.17

Արտասովոր եկամուտ

   

3.18

Ստացված տույժեր, տուգանքներ

   

3.19

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ

   

Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ

   

4. Ոչ տոկոսային ծախսեր

4.1

Հաշվարկված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (տրված այլ փոխհատուցումներ և սոցիալական պահանջների ֆինանսավորում)

   

4.2

Գործուղման ծախսեր

   

4.3

Հատկացումներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

   

4.4

Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ

   

4.5

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

   

4.6

Վարկային կազմակերպության շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության վճար

   

4.7

Շենքերի տնտեսական պահպանության և անվտանգության ապահովման ծախսեր

   

4.8

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման գծով ծախսեր

   

4.9

Գովազդային, ներկայացուցչական ծախսեր

   

4.10

Գրասենյակային և տպագրական ծախսեր

   

4.11

Աուդիտային և խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

   

4.12

Վարկային կազմակերպության սարքավորումների սպասարկման և պահպանման
գծով ծախսեր

   

4.13

Տրանսպորտային ծախսեր

   

4.14

Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր

   

4.15

Վճարված տույժեր, տուգանքներ

   

4.16

Ուսուցման ծախսեր

   

4.16.1

ՀՀ տարածքում

   

4.16.2

Արտասահմանում

   

4.17

Վճարված միջնորդավճարներ

   

4.18

Ապահովագրության գծով ծախսեր

   

4.19

Երաշխիքներից, պարտամուրհակների ընդունման և լիազորագրային գործառնությունների գծով ծախսեր

   

4.20

Արտասովոր ծախսեր

   

4.21

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր

   

Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր

   

Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

   

5. Հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

5.1

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստին

   

5.2

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստին

   

5.3

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների պահուստին

   

5.4

Բանկային երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների պահուստին

   

Ընդամենը հատկացումներ

0

0

6. Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին կատարված մասհանումների վերադարձ

6.1

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստից

   

6.2

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստից

   

6.2.1

այդ թվում` դասակարգված, բայց դեռևս դուրս չգրված ակտիվների գծով

   

6.3

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների պահուստից

   

6.4

Բանկային երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների պահուստից

   

Ընդամենը վերադարձ

0

0

Զուտ մասհանումներ

0

0

Շահույթ մինչև հարկվելը

0

0

Շահութահարկ

   

Զուտ շահույթ

0

0

Հաշվարկված շահաբաժիններ

0

0

 այդ թվում` արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով

   

 սովորական բաժնետոմսերի գծով

   

Չբաշխված շահույթ

0

0

 

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների թվաքանակը

այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի

 

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

 

Կ.Տ.                                Գլխավոր հաշվապահ

 

 

Հավելված 4

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

 

Ձև թիվ 6

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ

Վարկային կազմակերպության անվանումը

__________                                

Ամսաթիվը

__________   _____

թ.

                         

 

I. Վարկային ներդրումները, ավանդները, ֆակտորինգը, լիզինգը, ռեպո համաձայնագրերը և արժութային սվոպը ըստ ժամկետների

(հազ. դրամ)

 

Ժամկետները

Ընդամենը

 

մինչև 90 օր

91-ից 180 օր

181-ից 270 օր

271-ից 1 տարի

1-ից 5 տարի

5 տարուց ավելի

   
 

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Ընդամենը ակտիվներ՝ վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր, արժութային սվոպ (1.1+1.2+1.3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

1.1. Ժամկետային ակտիվներ

                       

0

0

այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                       

0

0

վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                       

0

0

1.2. Երկարաձգված ակտիվներ

                       

0

0

այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                       

0

0

վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                       

0

0

1.3. Ժամկետանց ակտիվներ

                       

0

0

այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                       

0

0

վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                       

0

0

2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր, արժութային սվոպ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

 2.1. Ժամկետային ակտիվներ

                       

0

0

 2.2. Երկարաձգված ակտիվներ

                       

0

0

 2.3. Ժամկետանց ակտիվներ

                       

0

 

3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր, արժութային սվոպ ըստ ճյուղերի՝

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

 3.1. արդյունաբերություն՝

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

հանքագործական

                           

էներգետիկա

                       

0

0

սննդամթերք

                       

0

0

թեթև

                       

0

0

քիմիական

                       

0

0

շինանյութեր

                       

0

0

թանկարժեք իրեր

                       

0

0

մետալուրգիա

                       

0

0

մեքենաշին. և էլեկտրատեխնիկ.

                       

0

0

արդյունաբերության այլ ճյուղեր

                       

0

0

 3.2. գյուղատնտեսություն

                       

0

0

այդ թվում՝ անասնապահություն

                           

բուսաբուծություն

                       

0

0

 3.3. շինարարություն

                       

0

0

 3.4. տրանսպորտ և կապ

                       

0

0

 3.5. առևտուր

                       

0

0

այդ թվում՝ մեծածախ առևտուր

                           

մանրածախ առևտուր

                           

 3.6. հանրային սնունդ և սպասարկման այլ ոլորտներ

                           

 3.7. ֆինանսական հատված

                       

0

0

այդ թվում՝ ռեզիդենտ բանկեր և վարկային կազմակերպություններ

                           

 3.8. սպառողական վարկեր

                       

0

0

 3.9. հիփոթեքային (բնակարանային) վարկեր

                       

0

0

 3.10. տնտեսության այլ ճյուղեր

                       

0

0

               

II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը

 

 

III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում

ներդրումների հնարավոր

կորուստների պահուստի չափը

Ռիսկի դասերը

Վարկեր

Դեբիտորական պարտքեր

 

Հետհաշվեկշռային հոդվածներ

Քանակ

Գումար

Տրված վարկերի գծով պահուստ

Քանակ

Գումար

Դեբիտո-
րական պարտքերի գծով պահուստ

Քանակ

Գումար

Հետհաշվե-
կշռային հոդվածների գծով պահուստ

Արժեթղթերի տեսակները և դասերը

Արժեթղթերի գծով պահուստ

մնացորդը

%

մնացորդը

%

մնացորդը

%

Մարման ժամկետ   ունեցող, այդ թվում՝

Գումար

մնա-ցորդը

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Ոչ ռիսկային

     

1. Ստանդարտ

                       

2. Ռիսկային

     

2. Հսկվող

                       

3. Միջին ռիսկային

     

3. Ոչ ստանդարտ

                       

4. Բարձր ռիսկային

     

4. Կասկածելի

                       

5. Անհուսալի

     

5. Անհուսալի

                       

 Անժամկետ

     

Ընդամենը

 

0

0

   

0

0

   

0

0

 

Ընդամենը

0

0

 

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

* Վարկային միությունները, խնայողական միությունները և ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները լրացնում են տրամադրված վարկերի, լիզինգային կազմակերպությունները՝ լիզինգի,
իսկ ֆակտորինգային կազմակերպությունները՝ ֆակտորինգի ծավալները, բացառությամբ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին տրամադրված վարկերի, լիզինգի և ֆակտորինգի:

** Այս տողում լրացվում են բանկերին և վարկային կազմակերպություններին տրամադրված վարկերի, ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի հանրագումարը:

 

         

Ձև թիվ 6

 

IV. Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ

(հազ. դրամ)

Ճյուղերը

Չաշխատող ակտիվներ

Հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ

Չաշխատող ակտիվներ
(ժամա-
նակա-շրջանի սկզբին)

Ժամա-
նակա-շրջանի ընթաց-
քում չաշխա-
տող դասա-
կարգված ակտիվներ

Ժամա-
նակա-շրջանի ընթացքում չաշխա-
տողից աշխատող դասա-
կարգ-
ված ակտիվներ

Չաշխատող ակտիվներ
(ժամանակա-շրջանի վերջին)

Հետհաշվե-կշռային մնացորդ ժամանակա-շրջանի սկզբին

Ժամա-
նակա-շրջանի ընթաց-
քում հետհաշվե-
կշիռ դուրս գրված ակտիվներ

 Հետհաշվե-կշիռ
դուրս գրված ակտիվ-
ների վերադարձ

Ժամա-
նակա-շրջանի ընթաց-
քում հետհաշվե-կշռից դուրս-գրումներ

Հետհաշվե-կշռային մնացորդ ժամա-
նակա-շրջանի վերջին

Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ
(ընդամենը)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ (ընդամենը)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 1.1 արդյունաբերություն

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 հանքագործություն

                 

 էներգետիկա

                 

 սննդամթերքի

                 

 թեթև

                 

 քիմիական

                 

 շինանյութեր

                 

 թանկարժեք իրերի

                 

 մետալուրգիա

                 

 մեքենաշին. և էլեկտրատեխնիկ.

                 

 արդյունաբերության այլ ճյուղեր

                 

 1.2 գյուղատնտեսություն

                 

 այդ թվում՝ անասնապահություն

                 

 բուսաբուծություն

                 

 1.3 շինարարություն

                 

 1.4 տրանսպորտ և կապ

                 

 1.5 առևտուր

                 

 այդ թվում՝ մեծածախ առևտուր

                 

 մանրածախ առևտուր

                 

 1.6 հանրային սնունդ և սպասարկման այլ ոլորտներ

                 

 1.7 ֆինանսական հատված

                 

 այդ թվում՝ ռեզիդենտ բանկեր և վարկային կազմակերպություններ

                 

 1.8 սպառողական վարկեր

                 

 1.9 հիփոթեքային (բնակարանային) վարկեր

                 

 1.10 տնտեսության այլ ճյուղեր

                 

2. Ոչ ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ (ընդամենը)

                 

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

 

Հավելված 5

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ

 

Ձև թիվ 7

 

(ամսական)

Վարկային կազմակերպության անվանումը

__________

Ամսաթիվը

________ թ-ից մինչև __________
 

Աղյուսակ 1 (Ածանցյալ գործիքներով)

(հազ. դրամ)

 

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոս

I արտարժութային խմբի համախառն դիրք

II արտարժութային խմբի համախառն դիրք

1

2

3

4

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

Աղյուսակ 2 (Առանց ածանցյալ գործիքների)

  

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոսը

I արտարժութային խմբի համախառն դիրք

II արտարժութային խմբի համախառն դիրք

1

2

3

4

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

Աղյուսակ 3 (Ածանցյալ գործիքներով)

   

Արտար-
ժույթի ISO
կոդը

…………..

1

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

2

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

3

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

4

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

5

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

6

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

7

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

8

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

9

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

10

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

11

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

12

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

13

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

14

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

15

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

16

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

17

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

18

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

19

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

20

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

21

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

22

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

23

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

24

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

25

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

26

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

27

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

28

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

29

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

30

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

31

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

Աղյուսակ 4 (Առանց ածանցյալ գործիքների)

   

Արտար-
ժույթի ISO
կոդը

…………..

1

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

2

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

3

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

4

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

5

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

6

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

7

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

8

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

9

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

10

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

11

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

12

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

13

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

14

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

15

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

16

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

17

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

18

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

19

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

20

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

21

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

22

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

23

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

24

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

25

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

26

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

27

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

28

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

29

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

30

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

31

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

 

Աղյուսակ 5. Վարկային կազմակերպության ակտիվների, պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային հոդվածների կազմը ըստ արտարժույթների

 

 

Արտար-ժույթի ISO կոդը

……………………………………………

1

Արտարժութային ակտիվներ

   

1.1

այդ թվում՝ արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային ակտիվների

   

2

Արտարժութային պարտավորություններ

   

2.1

այդ թվում՝ արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային պարտավորություններ

   

3

Արտարժութային հետհաշվեկշռային հոդվածներ

   

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

 

Հավելված 6

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

 

Ձև թիվ 9

(ամսական)

 

Հ ա շ վ ե տ վ ու թ յ ու ն

 
Ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետայնությունների վերաբերյալ

Վարկային կազմակերպության անվանումը____________

Ձև թիվ 9
(եռամսյակային)

Ամսաթիվը_______ թ-ից մինչև ______թ.

 
1. Ակտիվների մարման ժամկետայնության վերաբերյալ

(հազ. դրամ)

 

Չաշխատող

Մարմանը մնացել է՝

Անժամ-
կետ

Ընդա-
մենը

Ժամկե-
տանց

Ժամկե-
տային

ցպա-
հանջ

մինչև 30 օր

31-ից 60 օր

61-ից 90 օր

91-ից 120 օր

121-ից 150 օր

151-ից 180 օր

181 օրից 1 տարի

1 տարուց 3 տարի

3 տարուց ավելի

1

 

2.1

2.2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.1

Կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված դրամական միջոցներ

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

   

1.2

Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ

                           

1.3

Պահանջներ ռեզիդենտ բանկերի նկատմամբ

                           

1.4

Պահանջներ ԲԲԲ- (Բաա3) և բարձր վարկանիշ ունեցող բանկերի, նրանց դուստր բանկերի և մասնաճյուղերի նկատմամբ

                           

1.5

Պահանջներ այլ բանկերի նկատմամբ

                           

1.6

Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նկատմամբ

                           

1.7

Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

                           

1.8

Պահանջներ ԲԲԲ- (Բաա3) և բարձր վարկանիշ ունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ

                           

1.9

Պահանջներ այլ կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ

                           

1.10

Պահանջներ ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ

                           

1.11

Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսեր

                           

1.11.1

այդ թվում՝ պետական գանձապետական պարտատոմսեր

                           

1.11.2

 ՀՀ ԿԲ թողարկած արժեթղթեր

                           

1.12

Հայաստանի Հանրապետության պետական մուրհակներ

                           

1.13

Պահանջներ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ

                           

1.14

Պահանջներ անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ

                           

1.15

Պահանջներ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների նկատմամբ

                           

1.16

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթեր

                           

1.17

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսեր

                           

1.18

Ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթեր և արժութային սվոպով վաճառված արտարժույթ

                           

1.19

Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ

                           

1.20

Այլ պահանջներ

                           
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

                           
 

Այդ թվում՝ I խմբի արտարժույթով

                           
 

 II խմբի արտարժույթով

                           
 

այդ թվում՝ Փոփոխվող տոկոսադրույքներով

                           
 

 Ֆիքսված տոկոսադրույքներով

                           
 

 Անտոկոս

                           

2. Պարտավորությունների ժամկետայնության վերաբերյալ

 

(հազ. դրամ)

2.1

Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

   

2.2

Պարտավորություններ ռեզիդենտ վարկային կազմակերպություն-ների նկատմամբ

                           

2.3

Պարտավորություններ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

                           

2.4

Պարտավորություններ մասնակիցների նկատմամբ

                           

2.5

Պարտավորություններ անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ

                           

2.6

Պարտավորություններ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների նկատմամբ

                           

2.7

Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ

                           

2.8

Պարտավորություններ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

                           

2.9

Պարտավորություններ վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

                           

2.10

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի և արժութային սվոպով ձեռք բերված արժույթի գծով

                           

2.11

Ռեպո համաձայնագրերով և արժութային սվոպով ներգրաված միջոցներ

                           

2.12

Հաշվարկված վճարվելիք տոկոսներ

                           

2.13

Այլ պարտավորություններ

                           

2.14

Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ

                           
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (2.1. - 2.16.)

                           
 

Այդ թվում՝ I խմբի արտարժույթով

                           
 

 II խմբի արտարժույթով

                           
 

 «Խոշոր» պարտավորություններ

                           
 

այդ թվում՝ Փոփոխվող տոկոսադրույքներով

                           
 

 Ֆիքսված տոկոսադրույքներով

                           
 

 Անտոկոս

                           

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

 

Հավելված 7

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

Ձև թիվ 10

 

           Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
 

Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման մասին
 

Վարկային կազմակերպության անվանումը

________        

Ամսաթիվը

թ._____

  ______

թ.

 
           

Կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը

 _______

թ.

 

 Կանոնադրական կապիտալի համալրման ամսաթիվը

________

Վարկային կազմակերպության կազմակերպական-իրավական կարգավիճակը __________

 

 

Հ/հ

Բաժնետերերի (փայատերերի) լրիվ անվանումը

Ղեկավարների (խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) նախագահ և գործադիր տնօրեն) անունը, ազգանունը, հայրանունը

Սեփակա-նության ձևը

Բաժնետոմսի տեսակը (սովորական, արտոնյալ)

 

  

Բաժնետոմսերի դեպոզիտարիայում կամ վարկային կազմակերպության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցման օրը/ ՀՀ ԿԲ գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը

 

  

Ռեզիդենտ (ոչ ռեզիդենտ)

 

Հայտարարված մասնաբաժին

 

 Փաստացի վճարված մասնաբաժին 

 Փոստային ինդեքսը, հասցեն (նշել շրջանը), հեռախոսը, ֆաքսը 

 Սպա-սարկող բանկը և հաշվի համարը 

ՀՀ դրամով (հազ. դրամ)

Տեսակարար կշիռը կանո-նադրական կապիտալում (%)

 ՀՀ դրամով (հազ. դրամ)

Տեսակարար կշիռը կանո-նադրական կապիտալում (%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

                           

2

                           

3

                           

4

                           

5

                           

6

                           

7

                           

8

                           

9

                           

10

                           

11

                           

12

                           

13

                           

14

                           

15

                           

16

                           

17

                           

18

                           

19

                           
 

Ընդամենը

             

0

0.0%

0

0.0%

   
 

այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտ բաժնետերեր (փայատերեր)

                         

 

Բաժնետերերի (փայատերերի) ընդհանուր թիվը

  

 այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտների

 

 

II. Փոխկապակցված բաժնետերեր (փայատերեր)
1  
2  
3  
4  
5  

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

 

Հավելված 8

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

 

Ձև թիվ 13

(ամսական)

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը

________      

Ամսաթիվը

________

թ-ից մինչև

______

թ.

         
         
         

 

(հազ. դրամ)

Հոդվածի անվանումը

Ցուցանիշը

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Այլ արժույթներ

1. Դրամարկղի մնացորդը հաշվետու ամսվա սկզբին

       

2. Մուտքեր

       

 այդ թվում՝

       

- արտարժույթի վաճառքից

       

3. Կանխիկ դրամի մուտքեր բանկերից

       

4. Ծախսեր

       

այդ թվում՝

       

- վճարումներ՝ արտարժույթ գնելու համար

       

5. Բանկերին հանձնված կանխիկ դրամ

       

6. Դրամարկղի մնացորդը հաշվետու ամսվա վերջին

       

7. Հաշվեկշիռ (1+2+3) = 4+5+6)

       

 

Ձև թիվ 13

(էջ 2)

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

     

Դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ (ըստ մասնաճյուղերի)

     
         

Վարկային կազմակերպության անվանումը

_________      

Ամսաթիվը

_____ թ-ից մինչև_____թ.

     
         

 

(հազ. դրամ)

N/N

Մասնա-
ճյուղի
անվա-
նումը

Մասնա-
ճյուղի կոդը

1, Դրամ-
արկղի մնացորդը
հաշվետու ամսվա սկզբին

2, Մուտ
քեր

2,1, այդ թվում՝
արտար-
ժույթի վաճառքից

2,2, Կանխիկ դրամական
մուտքեր ռեզիդենտ բանկերից

2,3, Կանխիկ դրամական մուտքեր ոչ ռեզիդենտ բանկերից

2,4, Հաճա-
խորդներից

2,5, Կանխիկ դրամի
մուտքեր գլխամասից և այլ մասնա-
ճյուղերից

2,6, Այլ մուտքեր

3, Ծախսեր

3,1, այդ թվում՝ վճարումներ արտար-
ժույթ գնելու համար

3,2, Ռեզիդենտ բանկերին հանձնված կանխիկ դրամ

3,3, Ոչ ռեզիդենտ բանկերին հանձնված կանխիկ դրամ

3,4, Հաճա-
խորդ-
ներին

3,5, Գլխա-
մասին կամ այլ մասնա-ճյուղերին հանձնված կանխիկ դրամ

3,6, Այլ ծախսեր

4, Դրամարկղի մնացորդը
հաշվետու ամսվա վերջին

11, Հաշվեկշիռ (1+2)=(3+4)

1

                                     

2

                                     

3

                                     

4

                                     

5

                                     

6

                                     

7

                                     

8

                                     

9

                                     

10

                                     

11

                                     

12

                                     

13

                                     

14

                                     

15

                                     

16

                                     

17

                                     

18

                                     

19

                                     

20

                                     

21

                                     

22

                                     

23

                                     

24

                                     

25

                                     

26

                                     

27

                                     

28

                                     

29

                                     

30

                                     

31

                                     

32

                                     

33

                                     

34

                                     

35

                                     

36

                                     

37

                                     

38

                                     

39

                                     

40

                                     

41

                                     

42

                                     

43

                                     

44

                                     

45

                                     

46

                                     

47

                                     

48

                                     

49

                                     

50

                                     

51

                                     

52

                                     

53

                                     

54

                                     

55

                                     

56

                                     

57

                                     

58

                                     

59

                                     

60

                                     

61

                                     

62

                                     

63

                                     

64

                                     

65

                                     

66

                                     

67

                                     

68

                                     

69

                                     

70

                                     

71

                                     

72

                                     

73

                                     

74

                                     

75

                                     

76

                                     

77

                                     

78

                                     

79

                                     

80

                                     

81

                                     

82

                                     

83

                                     

84

                                     

85

                                     

86

                                     

87

                                     

88

                                     

89

                                     

90

                                     

91

                                     

92

                                     

93

                                     

94

                                     

95

                                     

96

                                     

97

                                     

98

                                     

99

                                     

100

                                     
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

                                   

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

__________  
 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

 

Հավելված 9

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

 

Ձև թիվ 17

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Նախորդող շաբաթվա ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ

Վարկային կազմակերպության անվանումը

_____________________

Ամսաթիվը

_________

թ-ից մինչև

_____թ.

 

I. Ներգրավված միջոցների միջին տոկոսադրույքները

(հազ.միավոր)

Ներգրավված միջոցներ

Ցպահանջ

Ներգրավված միջոցների ժամկետները

մինչև 15 օր

16-ից 30 օր

31-ից 60 օր

61-ից 90 օր

91-ից
180 օր

181-ից
1 տարի

1 տարուց ավելի

 

գումար

%

գումար

%

գումար

%

գումար

%

գումար

%

գումար

%

գումար

%

գումար

%

1.1. Տնտեսվարող սուբյեկտներից

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

1.2. Մասնակիցներից

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

1.3. Անհատ ձեռնարկատերերից

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

Այլ արժույթներ

                               
                                 

1.4.Ֆիզիկական անձանցից

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

Այլ արժույթներ

                               
                                 

1.5. Ռեզիդենտ բանկերից

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

1.6. Այլ բանկերից

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

1.7. Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպություններից

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

1.8. Միջազգային վարկային ծրագրերով

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

1.9. Դրամով ռեպո համաձայնագրեր

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Վարկային կազմակերպությունների հետ

                               
                                 

1.10. Արտարժույթով ռեպո համաձայնագրեր

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Վարկային կազմակերպությունների հետ

                               
                                 

1.11. Արժութային սվոպ

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Վարկային կազմակերպությունների հետ

                               
                                 

1.12. Դրամով լիզինգ

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Վարկային կազմակերպությունների հետ

                               
                                 

1.13. Արտարժույթով լիզինգ

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Վարկային կազմակերպությունների հետ

                               

 

Բանկի/Վարկային կազմակերպության անվանումը

արժույթի տեսակը

ժամկետ, օր

գումարը

%

Գործարքի տեսակը

           
           
           
           

 

Ձև թիվ 17

 

II. Տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքները (հազ. միավոր)
 

Ցպահանջ

 

Տեղաբաշխված միջոցների ժամկետները

Տեղաբաշխված միջոցներ

 

մինչև 15 օր

 

16-ից 30 օր

 

31-ից 60 օր

 

61-ից 90 օր

91-ից 180 օր 181-ից
1 տարի
1 տարուց ավելի
 

գումար

%

գումար

%

գումար

%

գումար

%

գումար

%

գումար

%

գումար

%

գումար

%

2.1. Տնտեսավարող սուբյեկտներին

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

2.2. Ֆիզիկական անձանց հիփոթեքային վարկեր

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

2.3. Ֆիզիկական անձանց սպառողական և այլ վարկեր

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

2.4. Անհատ ձեռնարկատերերին

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

2.5. Ռեզիդենտ բանկերին

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

2.6. Այլ բանկերին

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

2.7. Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպություններին

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

2.8. Դրամով ռեպո համաձայնագրեր

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների հետ

                               
                                 

2.9. Արտարժույթով ռեպո համաձայնագրեր

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների հետ

                               
                                 

2.10. Միջազգային վարկային ծրագրերով

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

2.11. Կառավարության երաշխիքով

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               
                                 

2.12. Դրամով ֆակտորինգ և լիզինգ

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների հետ

                               
                                 

2.13. Արտարժույթով ֆակտորինգ և լիզինգ

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների հետ

                               
                                 

2.14. Արժութային սվոպ

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների հետ

                               

Բանկի/վարկային կազմակերպության անվանումը

արժույթի տեսակը

ժամկետ, օր

գումարը

%

Գործարքի տեսակը

           
           
           
           

Ձև թիվ 22

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ

 

200 թ.

____________________________________

(վարկային կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի մասին հաշվետվությունն ըստ թողարկումների

 

Արժեթղթի տեսակը և տարատեսակը (թողարկում N)

Արժեթղթի
պետական գրանցման համարը

Գրանցման ամսաթիվը

Փաստացի տե-ղաբաշխված արժեթղթերի քանակը

Տեղաբաշխման ընդհանուր ծավալը անվանական արժեքով

Արժեթղթերի թողարկումից ստացված հասույթը

Հաշվետու տարում արժեթղթերի դիմաց վճարված գումարները

     

հատ

դրամ

արտար-ժույթ

դրամ

արտ-ար-ժույթ

դրամ

արտ-ար-ժույթ

                   
                   
                   

 

Արժեթղթի տեսակը և տարատեսակը (թողարկում N)

Բորսաների ցանկը, որոնք գնանշել են արժեթղթերը

Արժեթղթերով գործառնությունների ընդհանուր ծավալը

Արժեթղթերի նվազագույն գինը

Արժեթղթերի առավելագույն գինը

         
         

 

Այն իրավաբանական անձանց ցուցակը, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում վարկային կազմակերպությունը տնօրինում է 10%-ից ոչ պակաս բաժնեմաս

 

Իրավաբանական անձանց լրիվ անվանումը

Գտնվելու վայրը
(քաղաք, պետություն)

Վարկային կազմակերպության բաժինը կանոնադրական կապիտալում

     
     

 

Այն իրավաբանական անձանց ցուցակը, որոնց կանոնադրական կապիտալում վարկային կազմակերպությունը տնօրինում է 10%-ից պակաս բաժնեմաս

 

Կազմակերպության լրիվ անվանումը

Գտնվելու վայրը (քաղաք, պետություն)

   
   

 

Տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության և դատարանի կողմից հաշվետու տարվա ընթացքում վարկային կազմակերպության նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների մասին

 

Պատժամիջոցի կիրառման ամսաթիվը

Կիրառող մարմինը

Պատճառը

Տեսակը

Չափը

Կատարման աստիճանը հաշվետվության ներկայացման օրը

           
           

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

 

Հավելված 10

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

 

Ձև թիվ 28

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Վարկային կազմակերպության աշխատակազմի վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը _____________

Ամսաթիվը _____________

 

(հազ. դրամ)

1.

Վարկային կազմակերպության ղեկավարների թվաքանակը

 

1.1.

 այդ թվում՝ ձևավորված վարկային կազմակերպության նախկին աշխատակիցներից

 

2.

Վարկային կազմակերպության ոչ ղեկավար աշխատակիցների թվաքանակը

 

2.1.

 այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի

 

3.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդ

 

3.1.

 այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի

 

4.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին այլ վճարումներ

 

4.1.

 այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի

 

5.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների վերապատ-րաստումները (վերապատրաստումները ֆինանսաբանկային
ոլորտում՝ համապատասխան վկայականի առկայության դեպքում) քանակը

 

5.1.

այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում

 

5.2.

 ԱՊՀ երկրներում

 

5.3.

 այլ երկրներում

 

6.

Վերապատրաստումներին մասնակցած աշխատակիցների քանակը

 

6.1.

այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում

 

6.2.

 ԱՊՀ երկրներում

 

6.3.

 այլ երկրներում

 

7.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն ֆինանսաբանկային համակարգում փորձ

 

7.1.

 10 տարուց ավելի

 

7.2.

 5-10 տարվա

 

7.3.

 2-3 տարվա

 

7.4.

 1-2 տարվա

 

7.5.

 մինչև 1 տարվա

 

8.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն միջնակարգ կրթություն

 

8.1.

 այդ թվում՝ մասնագիտական

 

9.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն

 

9.1.

 այդ թվում՝ մասնագիտական

 

10.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն գիտական աստիճան

 

10.1.

 այդ թվում՝ մասնագիտական

 

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

Ձև թիվ 30

 

Հ Ր Ա Պ Ա Ր Ա Կ Վ Ո Ղ  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը ________

Ամսաթիվը ________

-ից

________

 

 

(հազ. դրամ)

Նորմատիվներ

Փաստացի մեծությունը

 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած նորմատիվի թույլատրելի մեծությունը

Հաշվետու եռամսյակում խախտումների թիվը

1

2

3

4

Վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափը

     

Ընդհանուր (սեփական) կապիտալի նվազագույն չափը

     

Ն11 ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների միջև սահմանային հարաբերակցության նվազագույն չափը.

     

Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը

     

 

 

Հավելված 11

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2008 թվականի նոյեմբերի 4-ի

թիվ 298-Ն որոշման

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ

 

Ձև թիվ 31

(տարեկան)

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը

Ամսաթիվը __________ թ-ից մինչև ________ թ-ը

 

 

(հազ. դրամ)

Փոխառության գումարը

Այդ թվում՝ այն փոխառությունները, որոնց համար նախատեսված է ժամկետից շուտ վերադարձ

Փոխառություն տրամադրող սուբյեկտը

Փոխառության արժույթը

Փոխառության ներգրավման ժամկետը

       

ցպահանջ

ժամկետային

         

մինչև 1 տարի

1-ից 5 տարի

5 տարուց ավելի

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________