Համարը 
ՀՕ-108-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.05.27/27(693) Հոդ.580
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
28.04.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.05.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.06.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2009 թվականի ապրիլի 28-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 14-րդ հոդվածի 9-րդ մասի «ա» և «բ» կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«ա) Հայաստանի Հանրապետություն այցելության մուտքի արտոնագիր տալու համար`

 

մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու

իրավունքով

բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով
   

մինչև 21 օր ժամկետով գտնվելու

իրավունքով

բազային տուրքի 3-ապատիկի չափով.

 

բ) Հայաստանի Հանրապետություն այցելության բազմակի մուտքի արտոնագիր տալու համար`

 

մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու

իրավունքով և մինչև մեկ տարի

վավերականության ժամկետով

բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով
   

մինչև 60 օր ժամկետով գտնվելու

իրավունքով և մինչև 6 ամիս

վավերականության ժամկետով

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ա» և «բ» կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

 

«ա) Հայաստանի Հանրապետություն այցելության մուտքի արտոնագիր տալու համար`

 

մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու

իրավունքով

բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով
   

մինչև 21 օր ժամկետով գտնվելու

իրավունքով

բազային տուրքի 3-ապատիկի չափով.

 

բ) Հայաստանի Հանրապետություն այցելության բազմակի մուտքի արտոնագիր տալու համար`

 

մինչև 120 օր ժամկետով գտնվելու

իրավունքով և մինչև մեկ տարի

վավերականության ժամկետով

բազային տուրքի 40-ապատիկի չափով
   

մինչև 60 օր ժամկետով գտնվելու

իրավունքով և մինչև 6 ամիս

վավերականության ժամկետով

բազային տուրքի 20-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի «ժբ» կետը «19.1» թվից հետո լրացնել «, 19.2» թվով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 18-րդ մասի 19-րդ կետում «19.1-րդ հոդվածում» բառերը փոխարինել «19.1-րդ և 19.2-րդ հոդվածներում» բառերով:

 

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19.2-րդ հոդվածով`

 

«Հոդված 19.2. 

Զբոսաշրջության բնագավառում լիցենզիաներ տրամադրելու և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման համար պետական տուրքի դրույքաչափերը

 

1. Զբոսաշրջության բնագավառում լիցենզիա տրամադրելու համար`

 

ա) զբոսավարների գործունեության

լիցենզիաների համար` տարեկան

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով.
   

բ) ուղեկցորդների գործունեության

լիցենզիաների համար` տարեկան

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով:
 

 

2. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման (սահմանված չափանիշներին համապատասխան) համար`

 

ա) մինչև երեք աստղ հյուրանոցի, մոթելի

յուրաքանչյուր աստղի համար` տարեկան

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով.
   

բ) չորս աստղ հյուրանոցի, մոթելի

յուրաքանչյուր աստղի համար` տարեկան

բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով.

 

գ) հինգ աստղ հյուրանոցի, մոթելի

յուրաքանչյուր աստղի համար` տարեկան 

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով.
   

դ) հյուրանոցատիպ հանգրվանի, առողջարանի

յուրաքանչյուր աստղի համար` տարեկան 

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով.

 

ե) հանգստյան և մասնագիտացված

ճամբարի կամ տան, պանսիոնի,

զբոսաշրջային, մանկապատանեկան,

ճամբարային բնակատեղի (համալիրի)`

   

I կարգի համար` տարեկան

II կարգի համար` տարեկան

III կարգի համար` տարեկան

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով.

 

զ) զբոսաշրջային տան`

 

I կարգի համար` տարեկան

II կարգի համար` տարեկան

III կարգի համար` տարեկան

բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով:»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան


2009 թ. մայիսի 18
Երևան
 ՀՕ-108-Ն