Համարը 
N 93-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2005.04.20/10(187) Հոդ.118
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
03.03.2005
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.03.2005
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.06.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
11 ապրիլի 2005 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05005151

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

3 մարտի 2005 թ.

N 93-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

«ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 15-Ը ՆՈՐ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածները, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի դեկտեմբերի 13-ի ««Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը  հաստատելու մասին» թիվ 407-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2005 թվականի հունիսի 1-ից:
 

ՀՀ կենտրոնական
բանկի նախագահ

Տ. Սարգսյան


2005 թ. մարտի 11
 Երևան


Հավելված 1

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  1 5

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ I

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կանոնակարգը սահմանված է համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի և կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետև՝ Կենտրոնական բանկ) ներկայացվող  հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգն ու ժամկետները:

 

ԳԼՈՒԽ II

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

2. Վարկային կազմակերպությունները, բացառությամբ սույն կանոնակարգի 3-րդ կետով սահմանված վարկային կազմակերպությունների, Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը՝ նշված պարբերականությամբ.

 

  Հաշվետվության անվանումը

Հաշվետվության
համարը

Ներկայացման հաճախականությունը

1 Հաշվեկշիռ  1

ամսական, տարեկան

2 Հաշվետվություն հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 3 ամսական
3 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ 5 ամսական, տարեկան 
4 Հաշվետվություն վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ

6

ամսական
4.1

Հաշվետվություն արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ

7 ամսական
5 Հաշվետվություն ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետայնությունների վերաբերյալ  9 եռամսյակային 
6 Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի ձևավորման վերաբերյալ  10 յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում
7 (7-րդ տողը հանվել է 04.11.08 N 298-Ն)
8 Հաշվետվություն դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ (ամփոփ և ըստ մասնաճյուղերի) 13 ամսական
9 Հաշվետվություն նախորդող շաբաթվա ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ  17 շաբաթական
10 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ 18 եռամսյակային
11 Հաշվետվություն արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ  19 օրական 
12 Վարկային կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների և վճարային գործիքների վերաբերյալ  20 եռամսյակային
13 Հաշվետվություն արժեթղթերի թողարկման արդյունքների վերաբերյալ 21 յուրաքանչյուր թողարկման համար
14 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ  22 տարեկան 
15 (15-րդ տողը հանվել է 04.11.08 N 298-Ն)
16 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության աշխատակազմի վերաբերյալ  28 եռամսյակային
17 Հրապարակվող հաշվետվություն տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ 30 եռամսյակային
18

Հաշվետվություն ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ

31

տարեկան

19.

Հաշվետվություն արժեթղթերի երկրորդային շուկայում իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ

32

օրական

20.

Հաշվետվություն տարեկան պետական տուրքի և ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի օգտին վճարված պարտադիր վճարների վերաբերյալ

33

տարեկան

Սույն կետով սահմանված հաշվետվություններից բացի, վարկային կազմակերպությունները պարտավոր են Կենտրոնական բանկի պահանջով ներկայացնել լրացուցիչ հաշվետվություններ:

(2-րդ կետը լրաց., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն, 08.09.09 թիվ 268-Ն)

3. Վարկային կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի  2002 թվականի նոյեմբերի 5-ի թիվ 347-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ի (այսուհետև՝ կանոնակարգ 14) 12.1 կետով սահմանված կարգով, իրենց կանոնադրության համաձայն հրապարակային օֆերտաների միջոցով չեն ներգրավում փոխառություններ, Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում հաշվետվությունների հետևյալ ձևերը՝ նշված  պարբերականությամբ.
 

  Հաշվետվության անվանումը Հաշվետվության համարը Ներկայացման հաճախականությունը   
1 Հաշվեկշիռ 1 ամսական, տարեկան
2 Հաշվետվություն ընդհանուր կապիտալի նորմատիվի վերաբերյալ   3.1 ամսական
3 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ  5 ամսական, տարեկան
4 Հաշվետվություն վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ  6 ամսական
4.1

Հաշվետվություն արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ

7 ամսական
5 Հաշվետվություն ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետայնությունների վերաբերյալ  9 եռամսյակային
6 Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի ձևավորման վերաբերյալ 10 յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում
7 (7-րդ տողը հանվել է 04.11.08 N 298-Ն)
8 Հաշվետվություն դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ (ամփոփ և ըստ մասնաճյուղերի) 13 ամսական
9 Հաշվետվություն նախորդող շաբաթվա ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ 17 շաբաթական
10 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ  18 եռամսյակային
11 Հաշվետվություն արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ  19 օրական
12 Վարկային կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների և վճարային գործիքների վերաբերյալ  20 եռամսյակային
13 Հաշվետվություն արժեթղթերի թողարկման արդյունքների վերաբերյալ 21 յուրաքանչյուր թողարկման համար
14 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ  22 տարեկան
15 Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության աշխատակազմի վերաբերյալ 28 եռամսյակային
16 Հրապարակվող հաշվետվություն տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ  30 եռամսյակային
17

Հաշվետվություն ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ

31

տարեկան

18.

Հաշվետվություն արժեթղթերի երկրորդային շուկայում իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ

32

օրական

19.

Հաշվետվություն տարեկան պետական տուրքի և ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի օգտին վճարված պարտադիր վճարների վերաբերյալ

33

տարեկան

 

  Սույն կետով սահմանված հաշվետվություններից բացի, վարկային կազմակերպությունները պարտավոր են Կենտրոնական բանկի պահանջով ներկայացնել լրացուցիչ հաշվետվություններ:

(3-րդ կետը լրաց., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն, լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն, 08.09.09 թիվ 268-Ն)


ԳԼՈՒԽ III

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

4. Վարկային կազմակերպությունները հաշվետվությունները, ծանուցումները, կից տեղեկանքները, բացառությամբ «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ի հավելված 1-ի (այսուհետ՝ հավելված 1) ձև թիվ 30-ի, ներկայացնում են «Սի Բի Էյ Նեթ» համակարգի միջոցով կամ էլեկտրոնային կրիչների վրա՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող ֆայլերին համապատասխան: Հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժնի կողմից վարկային կազմակերպություններին ուղարկված պաշտպանված ֆայլերով, որոնց փոփոխումն արգելվում է: Այլ կերպ ներկայացված հաշվետվությունը համարվում է չընդունված:

Հաշվետվություններում նշվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթվերը (օրինակ՝ շաբաթական հաշվետվություններում նշվում է կիրակի օրվա ամսաթիվը, իսկ ամսական, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվություններում՝ ամսվա վերջին օրվա ամսաթիվը), բացառությամբ թիվ 33 հաշվետվության: Ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով՝ օր. ամիս. տարի (օրինակ՝ 31/01/2001):

Սույն կետով սահմանված պահանջներին համապատասխան Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված հաշվետվությունները, ծանուցումները, կից տեղեկանքները հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 54-րդ հոդվածով սահմանված գրավոր ապացույցներ:

Վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի (հետհաշվեկշռային պարտավորությունների) և ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստները սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվություններում արտացոլվում են (իսկ հաշվետվություններում ներկայացվող հիմնական տնտեսական նորմատիվների և չբաշխված շահույթի հաշվարկում ընդգրկվում են) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1998 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 188 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի և վարկային կազմակերպությունների ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորման և օգտագործման» կարգերին համապատասխան հաշվարկված գումարների չափով:

(4-րդ կետը խմբ. 26.02.08 N 51-Ն, լրաց. 08.09.09 թիվ 268-Ն)

5. Վարկային կազմակերպությունները հաշվետվությունները էլեկտրոնային փոստով կամ էլեկտրոնային կրիչների վրա ներկայացնելիս ֆայլերը կոդավորում են՝ համաձայն Կենտրոնական բանկի կողմից ստացված կոդի:

Ֆայլի կոդն ունի հետևյալ կառուցվածքը.


Ներմուծեք նկարագրությունը_10469

6. Հավելված 1-ի ձև թիվ 1 հաշվետվությունը լրացվում է Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2004 թվականի հոկտեմբերի 12-ի թիվ 251-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլանին» և «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող վարկային կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշիվների պլանի կիրառման հրահանգին» համապատասխան՝ հազար դրամներով, առանց տասնորդական միավորների:

«I խմբի արտարժույթ» և «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում արտարժույթի խմբավորումն իրականացվում է համաձայն սույն կանոնակարգի: Արտարժույթի առաջին խմբի մեջ են մտնում ԱՄՆ դոլարը, եվրոն, ճապոնական իենը, անգլիական ֆունտ ստեռլինգը, շվեյցարական ֆրանկը, կանադական դոլարը, շվեդական կրոնը, դանիական կրոնը և ավստրալիական դոլարը: Արտարժույթի երկրորդ խմբի մեջ են մտնում բոլոր այն արտարժույթները, որոնք չեն մտնում արտարժույթի առաջին խմբի մեջ: Հետհաշվեկշռային հաշիվները լրացվում են հազար դրամներով: Հաշվետվությունները պետք է պարունակեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե վարկային կազմակերպությունը աշխատել է նաև շաբաթ, կիրակի կամ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրը՝ ապա այդ օրվա) դրությամբ տվյալները: Վարկային կազմակերպության կողմից ինքնուրույն բացված հաշիվները Կենտրոնական բանկ ներկայացնող հաշվետվություններում չեն արտացոլվում: 

(6-րդ կետը խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

7. Հավելված 1-ի ձև թիվ 3 հաշվետվությունը բաղկացած է 6 էջից (ֆայլով՝ 6 շիթից):

Առաջին էջում ներկայացվում և ամփոփվում են հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվարկին մասնակցող միջին ամսական ցուցանիշներն ու տնտեսական նորմատիվների փաստացի մեծությունները՝ հաշվարկված կանոնակարգ 14-ի համաձայն: Առաջին (1) և երկրորդ (2) սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների նորմատիվային միջին ամսական մեծությունները: Մեկ փոխառուի գծով վարկային կազմակերպության ռիսկի առավելագույն չափը, անկախ այդ նորմատիվի խախտման փաստից, արտացոլվում է երրորդ (3) սյունակի առաջին տողում: Եթե նորմատիվը խախտվել է մի քանի փոխառուների գծով, ապա հաջորդ տողերում ցույց են տրվում խախտում առաջացրած բոլոր գումարները՝ ըստ նվազող հաջորդականության: Վարկային կազմակերպությունը հաշվետվությանը կից պարտադիր ներկայացնում է տեղեկանք՝ խախտում առաջացրած բոլոր գումարների տրամադրման պահի դրությամբ խախտման փաստի առկայության  մասին:

Առաջին էջի չորրորդ սյունակը լրացվում է ըստ վարկային կազմակերպության տեսակի: Ընդ որում, խնայողական միությունների համար լրացվում են «50», վարկային միությունների համար՝ «50/3», լիզինգային կազմակերպությունների համար՝ «12.5», ֆակտորինգային կազմակերպությունների համար՝ «10», ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների համար՝ «10» գործակիցները:

Երկրորդ էջում ներկայացվում են ընդհանուր կապիտալի ու դրա տարրերի հաշվեկշռային և նորմատիվային մեծությունները, ինչպես նաև նորմատիվային մեծությունների հաշվարկի համար Կանոնակարգ 14-ով նախատեսված անհրաժեշտ նվազեցումներն՝ ըստ ամսվա բոլոր օրերի: Ընդ որում, լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկին մասնակցում են ընդգրկվող և չընդգրկվող գումարներ: Ընդգրկվող գումարները, մասնավորապես, հիմնական միջոցների վերագնահատման պահուստներն ու հաշվեկշռի միավորման (կոնսոլիդացիայի) ընթացքում առաջացած արտարժութային տարբերությունների պահուստն են, իսկ չընդգրկվող գումարները՝ երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններն են, ինչպես նաև այն գումարները, որոնք հաշվառվում են որպես կապիտալ, սակայն համաձայն «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» Կանոնակարգ 14-ի, չեն մտնում նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի մեջ: Այն օրերին, երբ վարկային կազմակերպության հաշվեկշիռը փոփոխություններ չի կրել (ներառյալ ոչ աշխատանքային օրերը), լրացվում են նախորդ օրվա տվյալները:

Երրորդ էջում ներկայացվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր կապիտալի համարժեքության՝ Ն1 նորմատիվի հաշվարկում ներառվող հաշվեկշռային հոդվածները (ռիսկով կշռված ակտիվների հաշվարկում չեն ներառվում կանոնակարգ 14-ի 16.2-րդ կետով նախատեսված հիմնական կապիտալի հաշվարկից նվազեցվող ակտիվները)՝ ըստ ռիսկի կշիռների և ակտիվների հնարավոր կորուստների մասհանումները:

Չորրորդ էջում ներկայացվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր կապիտալի համարժեքության՝ Ն1 տնտեսական նորմատիվի հաշվարկում ներառվող հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունները և անավարտ ժամկետային գործառնությունները՝ ըստ ռիսկի կշիռների և դրանց համապատասխան պահուստները: Արտարժութային անավարտ ժամկետային գործարքները (հետհաշվեկշռային մասով) հաշվետվության մեջ պետք է գրանցվեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով: 

(Պարբերությունն ուժը կորցրել է 04.11.08 N 298-Ն)

Հինգերորդ և վեցերորդ էջերում ներկայացվում են արտարժութային ռիսկի հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը՝ համաձայն Կանոնակարգ 14-ի: Ընդ որում, կախված այն բանից, թե վարկային կազմակերպությունն արտարժութային ռիսկի հաշվարկի որ մեթոդաբանությունից է օգտվում, լրացվում է այս երկու էջերից միայն մեկը:

Հինգերորդ էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունն օգտվում է արտարժութային ռիսկի գնահատման Ստանդարտ մեթոդաբանությունից: Հինգերորդ էջի առաջին սյունակում լրացվում է արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումարը, երկրորդ սյունակում՝ կարճ դիրքերի հանրագումարը (բացարձակ մեծությամբ), իսկ երրորդ սյունակում՝ թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորների բաց դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումարը:

Վեցերորդ էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունն օգտվում է արտարժութային ռիսկի գնահատման ՎաՌ մեթոդաբանությունից: Երրորդ սյունակում լրացվում է, թե հաշվետու ամսվա վերջին օրվան նախորդող 250 աշխատանքային օրերի ընթացքում փոխարժեքի փոփոխության պատճառով քանի անգամ է վարկային կազմակերպության օրական կորուստների մեծությունը գերազանցել տվյալ օրվա արտարժութային ՎաՌ-ը:

(7-րդ կետը լրաց., խմբ., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)

8. Այն վարկային կազմակերպությունները, որոնք իրենց կանոնադրության համաձայն հրապարակային օֆերտայի միջոցով փոխառություններ չեն ներգրավում, ներկայացնում են Հավելված 1-ի ձև թիվ 3.1 հաշվետվությունը, որը լրացվում է Հավելված 1-ի ձև թիվ 3 հաշվետվության 2-րդ էջի մեկնաբանությունների համաձայն:

9. Հավելված 1-ի ձև թիվ 5 հաշվետվությունը լրացվում է աճողական տվյալներով՝ տարեսկզբից ստացված տոկոսային և ոչ տոկոսային եկամուտների, կատարված տոկոսային և ոչ տոկոսային ծախսերի, ակտիվների հնարավոր կորուստների գծով պահուստներին կատարված հատկացումների, դուրս գրված ակտիվների վերադարձից առաջացած գումարների չափով: «Նախորդ ժամանակաշրջան» սյունակում լրացվում են՝ ամսական հաշվետվություններում՝ նախորդ ամսվա, եռամսյակային հաշվետվություններում՝ նախորդ եռամսյակի, իսկ տարեկան հաշվետվություններում՝ նախորդ տարվա վերջին օրվա դրությամբ աճողական տվյալները:

Առանձին տողերի տարանջատումն ըստ ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների՝ կատարվում է եկամուտների ստացման աղբյուրի տեսանկյունից: Օրինակ՝ ոչ ռեզիդենտին ռեզիդենտի կողմից թողարկված արժեթղթի վաճառքից ստացված եկամուտը պետք է արտացոլվի «Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ» տողի  «Ոչ ռեզիդենտ» ենթատողում:

Հաշվետվության «3.16. Ներդրումային ծառայությունների մատուցումից ստացված զուտ եկամուտ» տողում լրացվում են Կանոնակարգ 14-ի 6.4-րդ և 6.5-րդ կետերում նշված ծառայությունների դիմաց ստացված զուտ եկամուտները, բացառությամբ 6.4-րդ կետի 4-րդ ենթակետում նշված ծառայության, որի դիմաց եկամուտները լրացվում են «3.6. Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ» տողում:

«Հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին» և «Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին կատարված մասհանումների վերադարձ» բաժինների համապատասխան տողերը լրացվում են առանձին գումարներով՝ առանց հաշվանցելու:

(9-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

10. Հավելված 1-ի ձև թիվ 6 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 էջից (ֆայլով՝ 2 շիթից):

Առաջին էջը (շիթ 1-ը) բաղկացած է «I Վարկային ներդրումները, ավանդները, ֆակտորինգը, լիզինգը, ռեպո համաձայնագրերը ըստ ժամկետների», «II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը» և «III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի չափը» աղյուսակներից:

«I Վարկային ներդրումները, ավանդները, ֆակտորինգը, լիզինգը, ռեպո համաձայնագրերը ըստ ժամկետների» աղյուսակի (այսուհետ I աղյուսակ) «1. Ընդամենը ակտիվներ՝ վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր», «2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր» և «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողերի համապատասխանաբար 2-ից 11-րդ սյուները չեն լրացվում, այլ լրացվում են միայն «Ընդամենը» 12-րդ (դրամով) և 13-րդ (արտարժ.) սյուները:

I աղյուսակի «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» տողում արտացոլվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր ժամկետային վարկերի, բանկային ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի գումարներն՝ ըստ պայմանագրային ժամկետների: Ընդ որում, եթե պայմանագրով նախատեսված են մասնակի մարումներ, ապա յուրաքանչյուր մասնաբաժնի համար պայմանագրային մարման ժամկետ է հանդիսանում պայմանագրով նախատեսված տվյալ մասնաբաժնի մարման ժամկետը, այլ ոչ թե պայմանագրի վերջնական ժամկետը: I աղյուսակի «1.2 Երկարաձգված ակտիվներ» տողում արտացոլվում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր վարկերի, բանկային ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի գումարները՝ ըստ փաստացի երկարաձգված օրերի: Ընդ որում, եթե ակտիվը երկարաձգվել է մի քանի անգամ, ապա հաշվի է առնվում ընդհանուր երկարաձգումը: Օրինակ, եթե ակտիվը երկարաձգվել է 3 անգամ՝ 40-ական օրով, ապա վարկի գումարը ցույց է տրվում «91-180 օր» սյունակում: Եթե ակտիվի մարման ժամկետը երկարաձգվել է նախքան մարման սկզբնական ժամկետի ավարտը, ապա երկարաձգման օրվանից ակտիվը պետք է համարել երկարաձգված՝ արտացոլելով 1.2 (երկարաձգված ակտիվներ) տողերում:

I աղյուսակի «1.3 Ժամկետանց ակտիվներ» տողում ցույց են տրվում վարկային կազմակերպության ժամկետանց վարկերի, բանկային ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի գումարներն ըստ ժամկետանց և փաստացի երկարաձգված օրերի հանրագումարի՝ համապատասխան սյունակներում: Օրինակ, եթե ակտիվը երկարաձգված է 80 օր, և հաշվետվության ներկայացման օրը ժամկետանց է արդեն 60 օր, ապա գումարը ցույց է տրվում տողի «91-ից 180 օր» սյունակում:

I աղյուսակի «1.1 Ժամկետային ակտիվներ», «1.2 Երկարաձգված ակտիվներ» և «1.3 Ժամկետանց ակտիվներ» կետերի «վարկեր (լիզինգ, ֆակտորինգ)» ենթակետերում վարկային միությունները, խնայողական միությունները և ունիվերսալ վարկային կազմակերպություններն արտացոլում են տրված վարկերի (բացառությամբ վարկային կազմակերպություններին և բանկերին տրված վարկերի), լիզինգային կազմակերպությունները՝ լիզինգի (բացառությամբ վարկային կազմակերպությունների և բանկերի գծով լիզինգի), ֆակտորինգային կազմակերպությունները՝ ֆակտորինգի (բացառությամբ վարկային կազմակերպությունների և բանկերի գծով ֆակտորինգի) ծավալները: Վարկային կազմակերպություններին և բանկերին տրված վարկերի ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի հանրագումարներն արտացոլվում են վերը նշված 1.1, 1.2 և 1.3 կետերի «վարկային կազմակերպություններին և բանկերին» ենթակետերում:

Միևնույն ակտիվը ցույց է տրվում 1.1, 1.2 և 1.3 կետերից մեկում (այսինքն, եթե ակտիվն արդեն երկարաձգվել կամ ժամկետանց է, ապա այն ցույց չի տրվում «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» կետում, այլ արտացոլվում է համապատասխան կետում):

I աղյուսակի «2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր» կետի 2.1, 2.2 և 2.3 ենթակետերը լրացվում են նույն սկզբունքով, ինչ որ 1.1, 1.2 և 1.3 ենթակետերը:

I աղյուսակի «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր՝ ըստ ճյուղերի» կետի ենթակետերը լրացվում են համաձայն պարտապանի ճյուղային պատկանելության և պայմանագրերում նշված սկզբնական ժամկետների՝ գումարած երկարաձգված և ժամկետանց օրերը: Օրինակ, եթե ակտիվը տրամադրվել է գյուղատնտեսությանը 150 օր սկզբնական ժամկետով, գումարը գրանցվում է 3.2 տողում, «91-ից 180 օր» սյունակում: Եթե տվյալ ակտիվը երկարաձգվում է 180 օրով, գումարը տեղափոխվում է «271-ից 1 տարի» սյունակ, իսկ 40 օր ժամկետանց դառնալու դեպքում՝ «1 տարուց ավելի» սյունակ: Երկարաձգված օրերի հաշվարկը կատարվում է հաշվետվության «1. Ընդամենը ակտիվներ՝ վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր» մասի երկարաձգված տողի լրացման սկզբունքի համաձայն: Ընդ որում, մեկ տարին պետք է հասկանալ 365 կամ 366 օր՝ այսինքն՝ օրացուցային օրերի քանակը:

I աղյուսակի «Հանրային սնունդ և սպասարկման այլ ոլորտներ» տողում ընդգրկվում են ռեստորանները, սրճարանները, հյուրանոցները, լվացքատները, ժամանցի բոլոր վայրերը և սպասարկման գործունեություն իրականացնող մնացած բոլոր սուբյեկտները: «Ֆինանսական հատված» տողում ընդգրկվում են բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, գրավատների, արժութային դիլերների և այլ բրոքերային ու դիլերային կազմակերպություններին տրված միջոցները: «Հիփոթեքային (բնակարանային) վարկեր» տողում պետք է արտացոլվեն ֆիզիկական անձանց բնակարան ձեռք բերելու կամ բնակարանը վերանորոգելու նպատակով տրամադրված վարկերը կամ փոխառությունները, որոնք ապահովված են տվյալ բնակարաններով: Հիփոթեքային վարկի դեպքում գրավատուին է մնում գրավադրված գույքի օգտագործման իրավունքը: «Տնտեսության այլ ճյուղեր» տողում արտացոլվում են բոլոր այն միջոցները, որոնք չեն արտացոլվել վերը նշված ճյուղային դասակարգման մեջ:

«II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը» աղյուսակում (այսուհետ II աղյուսակ) լրացվում են տրված վարկերը, բանկային ավանդները, բանկային հաշիվները, դեբիտորական պարտքերը և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածները: II աղյուսակում վարկերի, բանկային ավանդների, բանկային հաշիվների, դեբիտորական պարտքերի, վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների խմբավորումը, դասերի հաշվառումն ու դրանց գծով պահուստների ձևավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգին» (այսուհետ ակտիվների դասակարգման կարգ) համապատասխան:

«III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների չափը» աղյուսակում (այսուհետ III աղյուսակ) արժեթղթերի դասերի հաշվառումն ու դրանց գծով պահուստների ձևավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 1998 թվականի սեպտեմբերի 15-ի թիվ 188 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների ձևավորման և օգտագործման կարգին» (այսուհետ արժեթղթերի դասակարգման կարգ) համապատասխան:

Երկրորդ էջը (շիթ 2-ը) բաղկացած է «IV Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ» աղյուսակից (այսուհետ IV աղյուսակ):

IV աղյուսակի «1. Ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ/ընդամենը» բաժնի տողերը և տողերի ենթակետերը լրացվում են համաձայն պարտապանի ճյուղային պատկանելության:

«Չաշխատող ակտիվներ սկզբին/» սյունակում արտացոլվում են չաշխատող վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին, «Չաշխատող ակտիվներ /ժամանակաշրջանի վերջին/» սյունակում արտացոլվում են չաշխատող վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների ֆակտորինգի, լիզինգի, այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին: «Հետհաշվեկշռային մնացորդը ժամանակաշրջանի սկզբին» սյունակում արտացոլվում են հետհաշվեկշիռ դուրս գրված վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին, «Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ» սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված վերը նշված ակտիվների հանրագումարը, «Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվների վերադարձ» սյունակում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում պարտապանների կողմից վերադարձված կամ մարված վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը, որոնք դուրս են գրվել հաշվեկշռից, իսկ «Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշռից դուրսգրումներ» սյունակում արտացոլվում են հետհաշվեկշռից դուրս գրված գումարները, մասնավորապես՝ այն պահանջները, որոնք զիջվել (ներվել) են կամ էլ դադարել է պահանջի իրավունքը:

IV աղյուսակի բոլոր արտարժութային հոդվածների մնացորդները ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ, այդ հոդվածների գծով հոսքերը ժամանակաշրջանի ընթացքում և մնացորդները ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա հաշվարկային փոխարժեքներով:

(10-րդ կետը փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)

10.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 7 հաշվետվությունը բաղկացած է 3 էջից:

Արտարժութային առաջին (երկրորդ) խմբերի համար հաշվարկվում է համախառն արտարժութային դիրք, որն իրենից ներկայացնում է առաջին (երկրորդ) խմբի արտարժույթների դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումար:

Առաջին էջում լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» և «Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոս» սյունակները: Առաջին աղյուսակում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է՝ ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, իսկ երկրորդում՝ առանց ածանցյալ գործիքների: Առաջին և երկրորդ աղյուսակների «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» սյունակի համապատասխան «I արտարժութային խմբի համախառն դիրք» և «II արտարժութային խմբի համախառն դիրք» ենթասյունակներում լրացվում են արտարժութային համախառն դիրքերը՝ ըստ արտարժութային խմբերի: Առաջին և երկրորդ աղյուսակների «Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոս» սյունակում լրացվում է տվյալ օրվա նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոսը՝ ըստ օրերի:

Երկրորդ էջում լրացվում են «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» տողերը՝ ըստ առանձին արտարժույթների (երբ առանձին արտարժույթի գծով վարկային կազմակերպությունն ունի կարճ դիրք, ապա «Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին» տողում նշված մեծությունը տրվում է բացասական նշանով): Երրորդ աղյուսակում արտարժութային դիրքերի հաշվարկը կատարվում է ներառյալ համապատասխան արժույթների գծով ածանցյալ գործիքները, իսկ չորրորդում՝ առանց ածանցյալ գործիքների:

«Արտարժույթի ISO կոդը» տողում լրացվում է տվյալ արտարժութային դիրքի մեծություն ունեցող արտարժույթի ISO կոդը:

Երրորդ էջում ներկայացվում է վարկային կազմակերպության ակտիվների, պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային հոդվածների կազմն ըստ արտարժույթների: Երրորդ էջը լրացվում է այն արտարժույթների համար, որոնց գծով համախառն ակտիվները կամ համախառն պարտավորությունները հաշվետվության կազմման պահի դրությամբ գերազանցում են 500.000 ՀՀ դրամի համարժեքը: Արտարժութային անավարտ ժամկետային գործարքները աղյուսակ 5-ում պետք է լրացվեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով: Ձև թիվ 7 հաշվետվության 5-րդ աղյուսակի 3-րդ տողում պետք է լրացնել հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունները: «Արտարժութային հետհաշվեկշռային հոդվածներ» տողը լրացնելիս յուրաքանչյուր արտարժույթի գծով կնքված հետհաշվեկշռային արտարժութային գործարքները պետք է ներկայացվեն զուտ տեսքով: Օրինակ՝ եթե կնքվել է 50 ԱՄՆ դոլարի գնման և 100 ԱՄՆ դոլարի վաճառքի ֆորվարդ, ապա տվյալ տողում պետք է արտացոլել (-50) ԱՄՆ դոլարը:

(10.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

11. Հավելված 1-ի ձև թիվ 9 հաշվետվությունը լրացվում է ըստ ակտիվների և պարտավորությունների պայմանագրով նախատեսված մարմանը (մասնակի մարումներին) մնացած ժամկետների:

Այն ակտիվները, որոնք ցպահանջ չեն և չունեն հստակ սահմանված մարման ժամկետներ, համարվում են անժամկետ և արտացոլվում են «Անժամկետ» սյունակում:

Այն ակտիվները, որոնք, համաձայն ակտիվների դասակարգման կարգի, դասակարգված են չաշխատող, լրացվում են «Չաշխատող» սյունում, ընդ որում, ակտիվի այն մասը, որը դեռ ժամկետի մեջ է, լրացվում է «Ժամկետային» ենթասյունում:

Եթե վարկային կազմակերպության բանկային հաշիվների միջոցներն ամբողջությամբ (կամ մասամբ) սառեցվել (դեպոնացվել) են որոշակի ժամանակով, ապա սառեցված (դեպոնացված) մասը համարվում է ժամկետային միջոց և արտացոլվում է համապատասխան (պայմանագրով նախատեսված սառեցման ժամկետով) ժամկետային սյունակներում: Եթե այդ միջոցները սառեցվել (դեպոնացվել) են անժամկետ, ապա դրանք արտացոլվում են «Անժամկետ» սյունակում:

Հաշվետվության մեջ ակտիվների կազմում չեն ընդգրկվում հիմնական միջոցները, ոչ նյութական ակտիվները, վերջիններիս գծով կատարված կապիտալ ներդրումները, արագամաշ առարկաները, դրանց ձեռքբերման նպատակով կատարված կանխավճարները, ինչպես նաև հետագայում ծախսերով ձևակերպման ենթակա կանխավճարները:

«Կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված դրամական միջոցներ» տողում արտացոլվում են կանխիկ դրամական միջոցները և վճարային փաստաթղթերը (կանխիկ դրամը դրամարկղում, կանխիկ դրամը ճանապարհին, կանխիկ դրամը բանկոմատներում, կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթերը), թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորները և թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորները ճանապարհին: Ոսկու ոչ ստանդարտացված ձուլակտորները Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ չհաստատված վճարային քարտերը հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում:

«Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ» տողում լրացվում են վարկային կազմակերպությունների կողմից Կենտրոնական բանկում բացված հաշիվների միջոցները, տեղաբաշխված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, կանոնադրական կապիտալի համալրման նպատակով Կենտրոնական բանկում միջոցները, դեպոնացված միջոցները Կենտրոնական բանկում, սառեցված միջոցները Կենտրոնական բանկում, ինչպես նաև այլ պահանջները Կենտրոնական բանկի նկատմամբ (առկայության դեպքում):

«Պահանջներ ռեզիդենտ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության բանկերում բացված բանկային հաշիվները, ավանդները, վարկերը, բանկերում սառեցված (դեպոնացված) միջոցները, բանկերի նկատմամբ պահանջները ֆակտորինգի, լիզինգի, երաշխավորությունների գծով, դեբիտորական պարտքերը, հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարները, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը (բացառությամբ բաժնետոմսերի): Այս տողում չեն ընդգրկվում  ռեզիդենտ բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերը և արժութային սվոպը:

«Պահանջներ ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր վարկանիշ ունեցող բանկերի,  նրանց դուստր բանկերի, մասնաճյուղերի նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող բանկերում, նրանց մասնաճյուղերում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող դուստր բանկերում բացված բանկային հաշիվները, ավանդները, այդ թվում՝ թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով ավանդները, վարկերը, բանկերում դեպոնացված միջոցները, բանկերի նկատմամբ պահանջները ֆակտորինգի, լիզինգի և երաշխավորությունների գծով, դեբիտորական պարտքերը, հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարները, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը, բացառությամբ բաժնետոմսերի, բանկերում սառեցված հաշիվները: Այս տողում չեն ընդգրկվում ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերը և արժութային սվոպը:

«Պահանջներ այլ բանկերի նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ-(Բաա3) -ից ցածր ռեյտինգ ունեցող և ռեյտինգ չունեցող բանկերում, նրանց մասնաճյուղերում և Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գտնվող դուստր բանկերում բացված բանկային հաշիվները, ավանդները՝ այդ թվում թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով ավանդները, վարկերը, բանկերում դեպոնացված միջոցները, բանկերի նկատմամբ պահանջները ֆակտորինգի, լիզինգի և երաշխավորությունների գծով, դեբիտորական պարտքերը, հավատարմագրային կառավարման  գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարները, բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթերը, բացառությամբ բաժնետոմսերի, բանկերում սառեցված հաշիվները: Այս տողում չեն ընդգրկվում ԲԲԲ-(Բաա3) -ից ցածր ռեյտինգ ունեցող բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերը և արժութային սվոպը:

«Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ» տողում արտացոլվում են բյուջեի նկատմամբ դեբիտորական պարտքերը, վճարված կանխավճարները: Ընդ որում, կանխավճարներն արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված՝ հարկերի վճարման վերջին ժամկետի լրանալուն մնացած օրերի քանակին համապատասխանող սյունակում:

«Պահանջներ ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ-(Բաա3) և բարձր ռեյտինգ ունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների կողմից թողարկված արժեթղթերում կատարված ներդրումները:

«Պահանջներ այլ կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ» տողում լրացվում են ԲԲԲ - (Բաա3) - ից ցածր ռեյտինգ ունեցող և ռեյտինգ չունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների կողմից թողարկված արժեթղթերում կատարված ներդրումները:

Հաշվետվության «1.4» և «1.5» տողերում արտացոլվում են բանկերի նկատմամբ ինչպես երկարաժամկետ, այնպես էլ կարճաժամկետ պահանջները, սակայն հաշվետվությունը լրացվում է հաշվի առնելով բանկի երկարաժամկետ (երկարաժամկետ պահանջներին տրվող) ռեյտինգը:

Հաշվետվության «1.8» և «1.9» տողերում արտացոլվում են օտարերկրյա կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ ինչպես երկարաժամկետ, այնպես էլ կարճաժամկետ պահանջները, սակայն հաշվետվությունը լրացվում է հաշվի առնելով օտարերկրյա կենտրոնական բանկի կամ կառավարության երկարաժամկետ (երկարաժամկետ պահանջներին տրվող) ռեյտինգը:

«Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթեր» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերը: Ընդ որում, արժեթղթերը տարանջատվում են ոչ թե ըստ մարմանը մնացած օրերի, այլ ըստ արժեթղթերի հետ վերադարձմանը (վաճառքին) մնացած օրերի:

«Ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթեր և արժութային սվոպով վաճառված արտարժույթ» տողում լրացվում են ռեզիդենտներին և ոչ ռեզիդենտներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթերը և արժութային սվոպով վաճառված արտարժույթը: Ընդ որում, վաճառված արժեթղթերը և արտարժույթը հաշվետվության մեջ արտացոլվում են ըստ արժեթղթերի և արտարժույթի հետ ստացմանը (գնմանը) մնացած օրերի:

«Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ստացվելիք հաշվեգրված բոլոր տեսակի տոկոսները և չճանաչված տոկոսային եկամուտը՝ բացասական նշանով: Չաշխատող ակտիվների դիմաց հաշվեգրված չճանաչված տոկոսային եկամտի բացարձակ մեծությունը լրացվում է «Չաշխատող» սյան համապատասխան ենթասյուներում և «1. Ակտիվների մարման ժամկետայնության վերաբերյալ» բաժնի «Ընդամենը» սյան հաշվարկի մեջ չի ընդգրկվում:

«Այլ պահանջներ» տողում լրացվում են ածանցյալ գործիքները (հաշվեկշռում ճանաչված ակտիվային մասով), ստացվելիք շահաբաժինները, առևտրական նպատակով պահվող, վաճառքի համար մատչելի, բաժնեմասնակցության և ինքնարժեքի մեթոդներով հաշվառվող ներդրումները ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների կանոնադրական կապիտալներում և այլ պահանջները, որոնք արտացոլված չեն նախորդ տողերից ոչ մեկում:

Այն ակտիվները, որոնք հաշվեկշռում հաշվառվում են զեղչատոկոսով կամ հավելավճարով (oրինակ՝ պետական գանձապետական արժեթղթեր, ֆակտորինգ, ֆինանսական լիզինգ և այլն), այս հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են հաշվեկշռային արժեքով՝ հաշվի առած զեղչատոկոսը կամ հավելավճարը, ինչպես նաև համապատասխան ճշգրտման հաշիվները:

Եթե հստակ մարման ժամկետ ունեցող ակտիվի պայմանագրային ժամկետը գերազանցում է ակտիվի սառեցման կամ դեպոնացման ժամկետը, ապա ակտիվն արտացոլվում է ըստ մարմանը մնացած ժամկետների, հակառակ դեպքում՝ ըստ սառեցման ժամկետների:

Պարտավորությունների «ժամկետանց» սյունակը լրացվում է միայն այն պարտավորությունների մասով, որոնք, բացառությամբ դատարանի, կամ միջնորդ դատարանի վարույթում գտնվողների, չեն կատարվել պարտավորությամբ սահմանված ժամկետում:

Պարտավորությունների ցպահանջ սյունակում լրացվում են հաշվեկշռի «Պարտավորություններ» կարգում հաշվառվող ցպահանջ, իսկ «Անժամկետ» սյունակում՝ մարման սահմանված ժամկետ չունեցող միջոցները, ընդ որում դատարանի կամ միջնորդ դատարանի վարույթում գտնվող գործերով պարտավորությունները համարվում են ցպահանջ և լրացվում են «ցպահանջ» սյունակում:

«Պարտավորություններ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նկատմամբ» տողում լրացվում են գանձապետարանից ստացված վարկերը, կրեդիտորական պարտքերը բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով և կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունները: 

«Պարտավորությունների ժամկետայնության վերաբերյալ» բաժնում հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների և ֆինանսական լիզինգի գծով վճարվելիք գումարներն ընդգրկվում են պայմանագրի կողմ հանդիսացող հաճախորդի պատկանելության համապատասխան տողերում:

«Պարտավորություններ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ» տողում արտացոլվում են միջազգային կազմակերպություններից ներգրավված բոլոր միջոցները՝ անկախ  երաշխավորից:

«Պարտավորություններ վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով» տողում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բոլոր տեսակի արժեթղթերի գումարները, բացառությամբ բաժնետոմսերի:

«Ռեպո համաձայնագրերով և արժութային սվոպով ներգրավված միջոցներ» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով և արժութային սվոպով ներգրավված միջոցները:

«Այլ պարտավորություններ» տողում արտացոլվում են ածանցյալ գործիքները (հաշվեկշռում ճանաչված պարտավորությունների մասով), վճարման ենթակա շահաբաժինները, հաշվարկային պարտավորությունները չեկերի, այլ վճարային փաստաթղթերի և ակրեդիտիվների գծով, ներքին և արտաքին կրեդիտորական պարտքերը, տարանցիկ հաշիվները և այլ ֆինանսական պարտավորությունները, որոնք չեն ընդգրկվել վերը նշված տողերում:

«Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ» տողում լրացվում են պայմանական պարտավորությունները տրամադրված երաշխավորությունների, վարկային գծերի, վարկային քարտերի և օվերդրաֆտների չօգտագործված մասերը:

««Խոշոր» պարտավորություններ» տողում լրացվում են այն բոլոր պարտավորությունների գումարները, որոնք առանձին վերցրած գերազանցում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր պարտավորությունների 5% սահմանաչափը, առանց հաշվի առնելու փոխկապակցվածությունը:

«Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել կամ տեղաբաշխվել են ոչ ֆիքսված տոկոսադրույքներով (այսինքն՝ այդ միջոցների տոկոսադրույքները վերանայվում են շուկայական տոկոսադրույքների ցանկացած փոփոխության դեպքում):

«Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողերում միջոցները լրացվում են ըստ տոկոսադրույքների վերանայմանը մնացած ժամկետների, այլ ոչ թե ակտիվի կամ պարտավորության մարմանը մնացած ժամկետների:

Օրինակ 1. եթե վարկային կազմակերպությունը ներգրավել է մինչև 5 տարի մարման ժամկետով փոխառություն, որի տոկոսադրույքները վերանայվելու են յուրաքանչյուր 3 ամիսը մեկ, ապա հաշվետվության «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում այդ փոխառության գումարը պետք է լրացվի «91-120 օր» սյունակում, իսկ հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում նույն փոխառության գումարը կարտացոլվի «61-90 օր» սյունակում:

Օրինակ 2. եթե վարկային կազմակերպությունը ներգրավել է մինչև 3 տարի մարման ժամկետով փոխառություն, որի տոկոսադրույքները վերանայվելու են շուկայի ցանկացած փոփոխության դեպքում, ապա հաշվետվության «Փոփոխվող տոկոսադրույքներով» տողում այդ փոխառության գումարը պետք է լրացվի «Ցպահանջ» սյունակում:

«Ֆիքսված տոկոսադրույքներով» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել և տեղաբաշխվել են ֆիքսված տոկոսադրույքներով: Ակտիվները և պարտավորությունները արտացոլվում են ըստ մարմանը մնացած ժամկետների:

«Անտոկոս» տողերում լրացվում են այն միջոցները, որոնք ներգրավվել կամ տեղաբաշխվել են առանց տոկոսների վճարման (ստացման) պայմանի:

Արտարժույթի խմբավորումը կատարվում է համաձայն սույն կանոնակարգի 6-րդ կետի: Հաշվետվության մեջ «I  խմբի արտարժույթով» և «II խմբի արտարժույթով» տողերում արտացոլվում են վերը նշված բոլոր տողերում ընդգրկվող արտարժույթով (այդ թվում նաև թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով արտահայտված պահանջներն ու պարտավորությունները), ինչպես նաև արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային ակտիվների և պարտավորությունների գումարները և անավարտ ժամկետային գործարքների պայմանագրային արժեքը, բացառությամբ «Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ» տողի գումարի և անավարտ ժամկետային գործարքների իրական արժեքի: «Փոփոխվող», «Ֆիքսված» և «Անտոկոս» տողերի գումարները պետք է հավասար լինեն բոլոր տողերի հանրագումարին, բացառությամբ «Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ» (Պարտավորությունների ժամկետայնության վերաբերյալ բաժնում), «Հաշվարկված վճարվելիք տոկոսներ» և «Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ» տողերի գումարի:

(11-րդ կետը լրաց., փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)

12. Հավելված 1-ի ձև թիվ 10 հաշվետվությունը ներկայացվում է կանոնադրական կապիտալի յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում: «Ամսաթիվը» մասում լրացվում է.

ա) կանոնադրական կապիտալի փոփոխության օրը, այն է՝ Կենտրոնական բանկի կողմից կանոնադրության կամ կանոնադրությունում կատարված փոփոխության գրանցման օրը,

բ) վարկային կազմակերպության 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերի տվյալներում յուրաքանչյուր փոփոխության օրը, այն է՝ դեպոզիտարիայում կամ վարկային կազմակերպության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցման օրը (բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների համար),

գ) բոլոր փայատերերի (բաժնետերերի, անդամների) տվյալներում յուրաքանչյուր փոփոխության օրը, այն է՝ դեպոզիտարիայում, վարկային կազմակերպության ռեեստրում կամ Կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը (փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն և կոոպերատիվ հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների համար): «Վարկային կազմակերպության կազմակերպական-իրավական կարգավիճակը» մասում լրացվում է, բաժնետիրական ընկերություն, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն կամ կոոպերատիվ՝ կախված կազմակերպության կարգավիճակից:

«Կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը» մասում լրացվում է վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը՝ նման փաստի առկայության դեպքում: Սույն հաշվետվության իմաստով, հայտարարման ամսաթիվ է համարվում վարկային կազմակերպության իրավասու մարմնի կողմից վարկային կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի համալրման մասին որոշման կայացման օրը: «Կանոնադրական կապիտալի համալրման ամսաթիվը» մասում լրացվում է վարկային կազմակերպության կողմից իր հաշվին կապիտալի համալրման նպատակով գումարը փոխանցելու ամսաթիվը:

Հաշվետվությունը լրացվում է.

Բաց բաժնետիրական ընկերություն հանդիսացող վարկային կազմակերպությունների կողմից՝ 1% և ավելի բաժնեմաս ունեցող բաժնետերերի տվյալներն առանձին տողերով, իսկ մինչև 1% բաժնեմաս ունեցող բոլոր բաժնետերերի տվյալները երկու տողով՝ ընդ որում, առաջին տողով լրացվում են ռեզիդենտ, իսկ երկրորդ տողով՝ ոչ ռեզիդենտ բաժնետերերը:

Փակ բաժնետիրական, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն հանդիսացող և կոոպերատիվ վարկային կազմակերպությունների բոլոր փայատերերի (բաժնետերերի, անդամների) տվյալները առանձին տողերով:

Եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է, ապա «Սեփականության ձևը» սյունակում անհրաժեշտ է նշել «ֆիզիկական անձ», եթե մասնակիցը իրավաբանական անձ է և իր բաժնեմասերի 50%-ից ավելին պատկանում է պետությանը՝ «պետական մասնակցությամբ», մնացած դեպքերում՝ «ոչ պետական»:

«Բաժնետոմսի տեսակը (սովորական, արտոնյալ)» սյունակը լրացվում է միայն բաժնետիրական ընկերությունների համար՝ «Սովորական» կամ «Արտոնյալ» բառերով՝ կախված բաժնետոմսի տեսակից (սահմանափակ պատասխանատվությամբ և կոոպերատիվ վարկային կազմակերպությունների համար վերը նշված սյունակը չի լրացվում):

Բաժնետիրական ընկերությունների համար «Բաժնետոմսերի դեպոզիտարիայում գրանցման օրը/Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը» սյունակում լրացվում է բաժնետոմսերի դեպոզիտարիայում, իսկ սահմանափակ պատասխանատվությամբ (այդ թվում՝ կոոպերատիվ) վարկային կազմակերպությունների համար՝ Կենտրոնական բանկի գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը:

«Ռեզիդենտ (ոչ ռեզիդենտ)» սյունակը լրացվում է «ռեզիդենտ» կամ «ոչ ռեզիդենտ» բառերով՝ կախված մասնակցի ռեզիդենտությունից: Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ տերմինների սահմանումները տրված են Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 14-ի թիվ 173 որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային և բանկային վիճակագրության ձեռնարկում»:

Բաժնետիրոջ կամ բաժնեմասի յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում վարկային կազմակերպությունը ձև թիվ 10 հաշվետվության հետ մեկտեղ Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում նաև այդ փոփոխության օրինականությունը հաստատող փաստաթղթերը՝ առուվաճառքի պայմանագիր, քաղվածք ռեեստրից, քաղվածք հաշվից: Նշված փաստաթղթերը բաց բաժնետիրական ընկերությունները ներկայացնում են 5%-ից ավելի մասնակցություն ունեցող բաժնետերերի կազմում փոփոխությունների դեպքում:

(12-րդ կետը խմբ., լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

13.(13-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.11.08 N 298-Ն)

14. Հավելված 1-ի ձև թիվ 13 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 էջից: 1-ին էջում ներկայացվում է ամփոփ հաշվետվություն վարկային կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետության դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և այլ արժույթներով դրամարկղային շրջանառության մասին, իսկ 2-րդ էջում՝ ըստ մասնաճյուղերի: Հաշվետվության 1-ին էջի 3-րդ և 5-րդ տողերում պետք է ընդգրկվեն այլ բանկերից ստացված և բանկերին հանձնված գումարները:

«Այլ արտարժույթներ» սյունակի սկզբնական մնացորդը ԱՄՆ դոլարի է վերածվում նախորդ ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի փոխարժեքով, իսկ վերջնական մնացորդը՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա՝ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

2-րդ էջի 2.2, 2.3 և 2.4 տողերում ընդգրկվում են տվյալ մասնաճյուղի կողմից ստացված դրամական մուտքերը, համապատասխանաբար, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերից, հաճախորդներից, ինչպես նաև 2.5 տողում՝ տվյալ վարկային կազմակերպության գլխամասից և այլ մասնաճյուղերից ստացված մուտքերը: Աղյուսակի 2.6 տողում արտացոլվում են բոլոր այն մուտքերը, որոնք չեն ներառվել 2-րդ էջի վերը նշված տողերում: Նույն էջի 3.2, 3.3 և 3.4 տողերում ընդգրկվում են, համապատասխանաբար, ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ բանկերին, հաճախորդներին, ինչպես նաև 3.5 տողում՝ տվյալ վարկային կազմակերպության գլխամասին և այլ մասնաճյուղերին վճարած գումարները: Աղյուսակի 3.6 տողում արտացոլվում են բոլոր այն դրամական ծախսերը, որոնք չեն ներառվել ծախսային այլ տողերում:

2-րդ էջում մասնաճյուղերի վերաբերյալ տեղեկատվության մեջ արտացոլվում են միայն դրամով գործառնությունները:

(14-րդ կետը խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

15. Ձև թիվ 17 հաշվետվությունը բաղկացած է 5 էջից: Ձև թիվ 17 հաշվետվությունը լրացվում է միայն հաշվետու շաբաթվա ընթացքում կնքված նոր վարկային, օվերնայթային, ռեպո համաձայնագրերի, արժութային սվոպի, ֆակտորինգի, լիզինգի, ինչպես նաև նախկինում կնքված պայմանագրերի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանում ներգրավված կամ տեղաբաշխված միջոցների հիման վրա՝ հազար միավորներով: Հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են միայն այն երկարաձգված ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցները, որոնց տոկոսադրույքները և արժույթները, համաձայն կնքված պայմանագրերի, փոփոխվել են: Կենտրոնական բանկի հետ կատարված գործարքները հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում: Հաշվետվության 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում չեն ընդգրկվում նաև բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կատարված գործարքները: Տոկոսադրույքների հաշվարկման ժամանակ տարվա օրերի քանակը պետք է ընդունել 365 օր:

«Ֆիզիկական անձանց տրված հիփոթեքային վարկեր» տողում պետք է արտացոլվեն ֆիզիկական անձանց բնակարան ձեռք բերելու կամ բնակարանը վերանորոգելու նպատակով տրամադրված վարկերը կամ փոխառությունները, որոնք ապահովված են տվյալ բնակարաններով: Հիփոթեքային վարկի դեպքում վարկառուին (գրավատուին) է մնում գրավադրված գույքի օգտագործման իրավունքը:

«Ֆիզիկական անձանց տրված սպառողական և այլ վարկեր» տողում արտացոլվում են ֆիզիկական անձանց տրված այն վարկերը, որոնք օգտագործվում են սպառողական ծախսերի ֆինանսավորման համար, այդ թվում՝ ապրանքների ապառիկ վաճառքի վարկավորումը:

Միջազգային վարկային ծրագրերով ներգրավված/տեղաբաշխված գումարները պետք է արտացոլվեն միայն սույն հաշվետվության 1-ին, 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերի «Միջազգային վարկային ծրագրերով» տողերում՝ 1-ին էջում՝ ներգրավված, իսկ 2-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում՝ տեղաբաշխված գումարները: Ընդ որում, «Միջազգային վարկային ծրագրերով» տողերում արտացոլվում են միջազգային բոլոր վարկային ծրագրերով ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցները (Գերմանահայկական հիմնադրամից և այլն): «Միջազգային վարկային ծրագրերով» և «Կառավարության երաշխիքով» տողերում արտացոլվող միջոցները չպետք է արտացոլել այլ տողերում:

«Այլ արժույթներ» տողերը, ինչպես նաև հաշվետվության այն տողերը, որոնք ներկայացված չեն ըստ արժույթների, լրացվում են դրամական արտահայտությամբ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ՝ Կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

Շաբաթվա ընթացքում տրված վարկերի միջին տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Մտ=(Վ1*Տ1+Վ2*Տ2+…+Վm*Sm)/(Վ1+Վ2+...+Վm), որտեղ Վ-ն տրված վարկերի ծավալն է, Տ-ն՝ տրված վարկերի տարեկան տոկոսները, 1-m-ը՝ տրված վարկերի քանակը:

Շաբաթվա ընթացքում ներգրավված փոխառությունների դիմաց վճարվող միջին տարեկան տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

Մտ=(Փ1*Տ1+Փ2*Տ2+…+Փn*Sn)/(Փ1+Փ2+...+Փn), որտեղ Փ-ն՝ փոխառությունների ծավալներն են, Տ-ն՝ փոխառությունների դիմաց վճարվող տարեկան տոկոսները, 1-n-ը՝ փոխառությունների քանակը: Ձևերը լրացվում են տարեկան տոկոսադրույքներով:

Շաբաթվա ընթացքում կայացած ռեպո գործարքների միջին ռեպո տոկոսադրույքը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

Մտ=(Ռ1*Տ1+Ռ2*Տ2+…+Ռn*Տn)/(Ռ1+Ռ2+…+Ռn), որտեղ Ռ-ն կնքված ռեպո գործարքների ծավալն է, Տ-ն՝ կնքված ռեպո գործարքների տոկոսադրույքները, 1-n-ը՝ կայացած գործարքների քանակը:

1-ին և 2-րդ էջերում արտացոլվում են ներգրավված/տեղաբաշխված գումարների անվանական տոկոսադրույքները: Մասնակի մարումների սահմանված գրաֆիկով ներգրավված/տեղաբաշխված միջոցները հաշվետվության մեջ արտացոլվում են ըստ կնքված պայմանագրերի վերջնական ժամկետի:

Առանձին աղյուսակում լրացվում են այն բանկերի, վարկային կազմակերպությունների անվանումները, որոնց հետ իրականացվել են գործարքները՝ նշելով ներգրաված կամ տեղաբաշխված միջոցի ծավալը, ժամկետը և միջին տարեկան տոկոսադրույքը՝ ըստ արժույթի տեսակի, և գործարքի տեսակը (օրինակ՝ օվերնայթ, վարկ, փոխառություն, ռեպո և այլն): Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հետ իրականացված գործարքների արտացոլման համար նախատեսված աղյուսակում տրամադրված օվերնայթները պետք է արտացոլել առանձին տողերով՝ շաբաթվա յուրաքանչյուր օրվա համար:

3-րդ և 4-րդ էջերում արտացոլվում են ներգրավված/տեղաբաշխված գումարների արդյունավետ տոկոսադրույքները:

3-րդ և 4-րդ էջերում ցպահանջ միջոցների բաժնի «գումար» սյունակում ընդգրկվում են ակտիվների և պարտավորությունների՝ հաշվետվության օրվա դրությամբ մնացորդային գումարները (առկա պաշարները), իսկ «%» սյունակում լրացվող տոկոսադրույքի հաշվարկման համար կիրառվում է համաձայնեցված տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման (annualized agreed rate, AAR) բանաձևը՝

 

X = ( 1 + 

rag

) n  -1

 n 

 (1)

 

որտեղ՝

X - համաձայնեցված տարեկան տոկոսադրույքն է (ՀՏՏ),

rag - վարկային կազմակերպության և հաճախորդի միջև համաձայնեցված պարզ տոկոսադրույքն է,

n - հաշվեգրված տոկոսների վճարումների (կապիտալիզացիաների) քանակն է մեկ տարվա ընթացքում:

3-րդ և 4-րդ էջերում ժամկետային միջոցների բաժնի «գումար» սյունակներում ընդգրկվում են ակտիվների և պարտավորությունների՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված գործարքների գումարները, իսկ տոկոսադրույքի հաշվարկման համար կիրառվում է մանրամասն սահմանված էֆեկտիվ տոկոսադրույքի հաշվարկման (narrowly defined effective rate, NDER) բանաձևը՝

 

A =

 N
 ∑

 n=1

 

Kn

(1+i)Dn/365

 (2)

 

որտեղ՝

i - մանրամասն սահմանված էֆեկտիվ տոկոսադրույքն է (ՄՍԷՏ),

Kn - դրամական միջոցների n հոսքեր՝ վարկային կազմակերպության տեսանկյունից,

N - դրամական միջոցների հոսքերի քանակը՝ կապված տվյալ ֆինանսական գործիքի հետ,

A - ներգրավված կամ տրամադրված միջոցի սկզբնական գումարը,

Dn - n-րդ դրամական հոսքի ստացման ժամանակահատվածը՝ արտահայտված առաջին հոսքից հետո անցած օրերի թվով (առաջին հոսքը՝ միջոցի ներգրավման կամ տրամադրման ամսաթիվն է):

Ինչպես ՀՏՏ, այնպես էլ ՄՍԷՏ-ը իրենց մեջ ներառում են ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների գծով բոլոր տոկոսային վճարները և չեն ներառում այլ վճարներ (միջնորդավճարներ և այլն): Նրանց տարբերությունը կայանում է վերջիններիս հաշվարկման հիմքում ընկած տոկոսադրույքների տարեկանացման մեթոդի մեջ: ՀՏՏ-ն կիրառելի է միայն այն դեպքերում, երբ ներգրավված/տեղաբաշխված միջոցների գծով տոկոսների կապիտալիզացիան կատարվում է կանոնավոր (հավասար) ժամանակահատվածներում: ՄՍԷՏ-ը հանդիսանում է արդյունավետ մոտարկում և կարող է կիրառվել ցանկացած տեսակի ներգրավված/տեղաբաշխված միջոցի պարագայում:

5-րդ էջում արտացոլվում են տեղաբաշխված գումարների տարեկան փաստացի տոկոսադրույքները: Նշված տոկոսադրույքը հաշվարկվում է (2) բանաձևով և նույն մեթոդաբանությամբ, ինչ ՄՍԷՏ-ը, սակայն իր մեջ ներառում է ինչպես բոլոր տոկոսները, այնպես էլ այլ վճարումները, որոնք միջոց ստացողը պարտավոր է վճարել տվյալ միջոցը ստանալու համար: (2) բանաձևի տարրերը տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելիս ունեն հետևյալ նշանակությունները.

i - տարեկան փաստացի տոկոսադրույքն է,

A - միջոց ստացողին տրամադրվող միջոցի սկզբնական գումարն է,

n - միջոցի մարմանն ուղղված վճարի հերթական համարն է,

Kn - միջոց ստացողի կողմից միջոցի ստացման պահին և(կամ) միջոցի գործողության ընթացքում կատարված հերթական n-րդ վճարի գումարն է (մայր գումար, տոկոսագումարներ և(կամ) այլ վճարումների գումարներ): Այն դեպքում, երբ միջոց տրամադրելու մասին պայմանագրով թույլատրվում են տոկոսների և (կամ) միջոց ստացողի ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարների քանակի կամ չափի փոփոխություններ, և հնարավոր չէ այդ փոփոխություններին տալ գումարային արտահայտություն, ապա տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի՝ ենթադրելով, որ տոկոսները և (կամ) միջոց ստացողի ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարները մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև միջոց ստանալու պայմանագրի գործողության ավարտը:

Dn - այն թիվն է, որը ցույց է տալիս, թե քանի օր է անցել միջոցի ստացման օրից մինչև միջոցի գումարի հերթական՝ n-րդ մարման օրը ներառյալ:

Օրինակ՝ վարկը տրամադրվել է սեպտեմբերի 15-ին, վարկի տրամադրման համար վարկի ստացման պահին նախատեսված են այլ վճարումներ, և վարկի առաջին մասնակի մարումը տեղի է ունենալու նույն տարվա հոկտեմբերի 15-ին: Այս դեպքում D1=0, քանի որ այլ վճարումները կատարվելու են վարկի ստացման օրը, D2 = 30, քանի որ վարկի տրամադրումից մինչև հերթական մարումն ընկած օրերի թիվը 30 է, իսկ D3-ից մինչև Dn ընկած օրերի թիվը հաշվարկվում է նույն սկզբունքով:

Միջոց ստացողի ընդհանուր ծախսի մեջ չեն ներառվում հետևյալ վճարները.

1) օրենքով և միջոց ստանալու պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար վճարված կամ վճարվելիք տուժանքները և այլ վճարները,

2) այն վճարները, որոնք միջոց ստացողի կողմից ենթակա են վճարման՝ անկախ ապրանքների, ծառայությունների կամ աշխատանքների դիմաց վճարումը տրամադրված միջոցով կամ առանց տրամադրված միջոցի կատարելու հանգամանքից,

3) կազմակերպություններին, միություններին կամ այլ խմբերին անդամակցելու կամ բաժանորդագրվելու համար նախատեսված վճարները, եթե միջոցի ստացման պայմանները կախված են նման անդամակցումից կամ բաժանորդագրումից: Բացառություն են կազմում կազմակերպություններին, միություններին կամ այլ խմբերին անդամակցելու կամ բաժանորդագրվելու համար նախատեսված վճարները, եթե միջոց տրամադրողը հանդիսանում է այդ կազմակերպությունների, միությունների կամ այլ խմբերի հիմնադիրը կամ մասնակիցը, և տրամադրվող միջոցի պայմանները կախված են նման անդամակցումից կամ բաժանորդագրումից: Օրինակ, վարկային կազմակերպությունը հայտարարում է վարկային պայմանագրի կնքման արտոնյալ պայմաններ այն անձանց համար, ովքեր կհանդիսանան իր կողմից հիմնադրած միության անդամ: Անդամակցության համար պահանջվում է տարեկան անդամավճար: Տրամադրված միջոցի ժամկետի ընթացքում հաճախորդի կողմից վճարվելիք անդամավճար(ներ)ի գումարը պետք է ներառվի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ,

4) ապահովագրության, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ ծառայություններից օգտվելը հանդիսանում է միջոց տրամադրելու պայմանագիրը կնքելու կամ գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման և

ա) այդ ծառայությունների շահառուն հանդիսանում է միջոց տրամադրողը, կամ

բ) միջոց տրամադրողը սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ միջոց ստացողն իրավունք ունի կնքելու օժանդակ ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր: Օրինակ, ապահովագրության, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի մեջ ներառվում են, երբ

 վարկային կազմակերպությունը, որպես վարկային պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես վարկային պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես վարկային պայմանագիրը կնքելու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

 վարկային կազմակերպությունը, որպես գովազդվող տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ստանալու նախապայման, պահանջում է գրավադրված գույքի ապահովագրություն, հանդիսանում է այդ պայմանագրի շահառուն, ինչպես նաև սահմանում է այն անձանց շրջանակը, որոնց հետ հաճախորդն իրավունք ունի կնքել ապահովագրական ծառայությունների մատուցման պայմանագիր,

5) միջոց ստանալու հետ կապված այլ վճարները, որոնք միջոց ստացողը պարտավոր չէ կատարել միջոց ստանալու համար (օրինակ՝ բիզնես պլանի մշակման, միջոց ստացողի կողմից միջոց ստանալու համար բանկ այցելության տրանսպորտային ծախսերը):

Այն դեպքերում, երբ միջոց տրամադրելու պայմանագիրը պարունակում է դրույթներ, որոնք թույլատրում են տոկոսների և ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարների քանակի կամ չափի փոփոխություններ կամ տատանումներ, և հնարավոր չէ այդ փոփոխություններին տալ գումարային արտահայտություն, ապա տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի ենթադրելով, որ տոկոսները և/կամ ընդհանուր ծախսի մեջ ներառվող այլ վճարները մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը:

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելիս անհրաժեշտության պարագայում գործում են հետևյալ սկզբունքները.

ա) պայմանագրով տրամադրված միջոցի առավելագույն սահմանաչափը սահմանված չլինելու դեպքում տրամադրված միջոցի առավելագույն չափը մեկ միլիոն դրամ է,

բ) եթե պայմանագրով նախատեսված է, որ հաճախորդը կարող է տրամադրված միջոցի գումարը ստանալ մաս առ մաս կամ կարող է ընտրել տրամադրված միջոցի գումարը ստանալու պահը, ապա համարվում է, որ տրամադրված միջոցի գումարը հաճախորդին փոխանցվել է ամբողջությամբ պայմանագիրը կնքելու պահին,

գ) պայմանագրով տրամադրված միջոցի վերադարձման ժամանակացույցը կամ պայմանագրի դրույթներով վերադարձման ժամկետներ սահմանված չլինելու դեպքում տրամադրված միջոցի վերադարձման ժամկետը մեկ տարի է,

դ) այն դեպքում, երբ պայմանագիրը սահմանում է տրամադրված միջոցի վերադարձման մեկից ավելի ժամկետներ, ապա տրամադրված միջոցի վերադարձը կատարվում է պայմանագրով սահմանված ամենամոտ ժամկետում, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

(15-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն, խմբ. 18.11.08 թիվ 313-Ն)

16. Հավելված 1-ի ձև թիվ 18 հաշվետվությունը բաղկացած է 2 աղյուսակից (ֆայլով՝ 2 շիթ): «1. Վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ» աղյուսակում (այսուհետ I աղյուսակ) գրանցվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված բոլոր գործառնությունները, իսկ «2. Ոչ ռեզիդենտներից վարկերի(փոխառությունների) ներգրավման և սպասարկման վերաբերյալ» աղյուսակում (այսուհետ II աղյուսակ)՝ միայն ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի (փոխառությունների) ու դրանց սպասարկման վերաբերյալ տվյալները: Տվյալները լրացվում են միայն հաշվետվության ազատ վանդակներում:

Հաշվետվությունը լրացվում է միլիոն դրամներով, բացառությամբ հաշվետվության I աղյուսակի 12 և 23 սյունակների և II աղյուսակի 5-րդ սյունակի: Նշված սյունակներից 12 և 23 սյունակներում տվյալները լրացվում են ԱՄՆ դոլարով, իսկ 5-րդ սյունակում` համապատասխան արժույթի միավորով, ընդ որում գումարները նշվում են ամբողջությամբ:

Հաշվետվությունում յուրաքանչյուր գործառնություն տարանջատվում է ըստ արժույթների. ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ռուսական ռուբլի և այլ արտարժույթ (ներառյալ ոսկին):

Հաշվետվության մեջ լրացվող արտարժույթով արտահայտված բոլոր գումարները (բացառությամբ՝ «Կապիտալի արժեթղթեր» տողի «Պասիվ» մասում (բացառությամբ շահաբաժինների) լրացվող տվյալների) վերածվում են դրամի՝ հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով:

I աղյուսակի բոլոր տողերը, բացառությամբ «Շահաբաժիններ», «Եկամուտներ և ծախսեր» տողերի, լրացվում են համապատասխան ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ հաշվեկշռային մնացորդների տվյալների հիման վրա:

«Շահաբաժիններ» հոդվածների «Ակտիվ» մասում լրացվում են տարեսկզբից աճողական տվյալներ հայտարարված (ստացվելիք) շահաբաժինների, իսկ «Պասիվ» մասում՝ հայտարարված (վճարվելիք) շահաբաժինների վերաբերյալ: 

I աղյուսակի «Եկամուտներ և ծախսեր» տողերի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ստացված ու ստացվելիք (հաշվեգրված) եկամուտների, իսկ «Պասիվ» մասում՝ վճարված ու վճարվելիք (հաշվեգրված) ծախսերի վերաբերյալ տվյալներ: «Հաշվետու ժամանակաշրջան» սյունակը լրացվում է աճողական տվյալներով՝ հաշվետու տարվա սկզբից մինչև հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ ստացված (վճարված) և հաշվեգրված եկամուտների և ծախսերի չափով: «Նախորդ ժամանակաշրջան» սյունակը լրացվում է հաշվետու տարվա սկզբից մինչև նախորդ եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ աճողական տվյալները, ընդ որում՝ առաջին եռամսյակի հաշվետվության «նախորդ  ժամանակաշրջան» սյունակում համապատասխան տողերում լրացվում են զրոներ:

«Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից որևէ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում կատարված ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները, իսկ «Պասիվ» մասում՝ վարկային կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում ոչ ռեզիդենտների կողմից կատարված ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները: Ընդ որում, «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասի տվյալները պետք է համապատասխանեն ձև թիվ 24 հաշվետվության այլ անձանց (ոչ ռեզիդենտ) կանոնադրական կապիտալում իրականացված ներդրումների վերաբերյալ տվյալներին, իսկ «Պասիվ» մասի տվյալները պետք է համապատասխանեն Հավելված 1-ի ձև թիվ 10 հաշվետվության՝ ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությունում կատարված ներդրումների տվյալներին:

Կապիտալի արժեթղթերի հետ կապված գործարքների բաժանումը «Ուղղակի ներդրումների» և «Պորտֆելային ներդրումների» կատարվում է հետևյալ սկզբունքներով.

Ուղղակի (նշանակալից մասնակցություն) համարվում են այն ներդրումները, որոնց գումարը կազմում է բաժնետիրական կապիտալի 10 և ավելի տոկոսը, իսկ պորտֆելային (ոչ նշանակալից մասնակցություն)՝ այն ներդրումները, որոնց գումարը կազմում է բաժնետիրական կապիտալի մինչև 10%-ը:

«Պարտքային արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից թողարկված և վարկային կազմակերպության կողմից ձեռք բերված ցանկացած տեսակի պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ, իսկ «Պասիվ» մասում՝ հաշվետու վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված և ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ:

«Կարճաժամկետ» տողում գրանցվում են տվյալներ այն պարտատոմսերի վերաբերյալ, որոնց համար ձեռքբերման պահին մինչև մարումը մնացած ժամկետը չի գերազանցում մեկ տարին ներառյալ, իսկ մնացածը գրանցվում է «Երկարաժամկետ» տողում:

Ժամկետայնության տարանջատման նշված սկզբունքը՝ ըստ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ գործառնությունների, տարածվում է նաև «Վարկեր (փոխառություններ), այդ թվում՝ օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» և «Ավանդներ/փոխառություններ» բաժինների վրա:

«Կանխիկ դրամական միջոցներ» տողում լրացվում են վարկային կազմակերպության կանխիկ արտարժութային միջոցների վերաբերյալ տվյալներ: Ընդ որում, համապատասխան ժամանակաշրջանի ընդհանուր գումարը պետք է հավասար լինի տվյալ եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ վարկային կազմակերպության հաշվեկշռի 101 ենթաբաժնի արտարժույթով  մնացորդին:

«Վարկեր (փոխառություններ), այդ թվում՝ օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» տողը լրացվում է հետևյալ կերպ.

 Վարկային գծերի և օվերդրաֆտների ծավալները գրանցվում են փաստացի մնացորդի (օգտագործված մասի) չափով:

 «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված զուտ վարկերի (փոխառությունների) (տրված և մարված) և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների գումարները:

 «Պասիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությանը տրամադրած զուտ վարկերի (փոխառությունների) (տրված և մարված) և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների գումարները, ինչպես նաև ոչ ռեզիդենտ բանկերից ներգրավված ժամկետային փոխառությունների և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների գումարները:

Այս հոդվածում պետք է ներառել նաև ռեպո գործառնությունների, ֆակտորինգի, ֆինանսական վարձակալության և արժութային սվոպի հետևանքով առաջացած պահանջներն ու պարտավորությունները: Ընդ որում, «Վարկեր (փոխառություններ), այդ թվում՝ օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» տողում «օվերդրաֆտը» վերաբերում է միայն «Պասիվ» մասին:

«Ավանդներ/փոխառություններ» տողը լրացվում է նույն սկզբունքով, որը գործում է «Վարկեր (փոխառություններ), այդ թվում՝ օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» տողում: «Ավանդներ/փոխառություններ» հոդվածում, բացի ավանդներից, գրանցվում են նաև վարկային կազմակերպության բանկային հաշիվները և դրանց հետ կապված ստացվելիք (վճարվելիք) տոկոսների վերաբերյալ տվյալները: Ընդ որում, «Պասիվ» մասում չեն լրացվում ոչ ռեզիդենտ բանկերից ներգրաված ժամկետային փոխառությունները և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսները:

«Ծառայությունների դիմաց ստացվելիք (վճարվելիք) գումարներ» տողի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին, իսկ «Պասիվ» մասում՝ ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությանը մատուցված ծառայությունների (հավատարմագրային ծառայությունների, երաշխիքների, փոխարկումների կամ այլ նմանատիպ ծառայությունների) դիմաց ստացվելիք («Ակտիվ») և վճարվելիք («Պասիվ») գումարների վերաբերյալ տվյալներ:

Օրինակ՝ հայկական «Ա» վարկային կազմակերպությունը որևէ ծառայություն է մատուցում իր ոչ ռեզիդենտ հաճախորդին: Այդ ծառայության համար վարկային կազմակերպությունը գանձում է 3 մլն դրամ, որը վճարվելու է հաճախորդի կողմից ծառայությունը մատուցելուց մեկ ամսվա ընթացքում: Ենթադրենք, ծառայությունը մատուցվում է հաշվետու եռամսյակում, իսկ վարձը գանձվում է հաջորդ եռամսյակում: Այս դեպքում հաշվետվությունը կլրացվի հետևյալ կերպ.

Ներմուծեք նկարագրությունը_10473

Մյուս եռամսյակում, երբ վարկային կազմակերպությունը գանձի ծառայության դիմաց 3 մլն դրամի վճարը, հաշվետվությունը կստանա հետևյալ տեսքը.

Ներմուծեք նկարագրությունը_10474

«Այլ գործառնություններ» հոդվածի մեջ ներառվում են նաև անդամավճարները, ֆինանսական ածանցյալները և նմանատիպ վճարները ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններին: Օրինակ՝ վարկային կազմակերպությունը իրեն պատկանող գույք է վաճառում ոչ ռեզիդենտին, որի դիմաց վճարումն իրականացվելու է երկու ամսից: Ինչպես նախորդ օրինակում, այդ գումարը կընդգրկվի «Այլ գործառնություններ» տողի «Ակտիվ» մասում և «եկամուտներ և ծախսեր» ենթատողում: Վճարվելուց հետո գումարը կլրացվի միայն «եկամուտներ և ծախսեր» ենթատողում:

I աղյուսակի համապատասխան սյունակներում լրացվում է նաև ակտիվների դուրսգրման և պարտքերի ներման վերաբերյալ տեղեկատվություն: Տեղեկատվությունը պետք է ներկայացվի ԱՄՆ դոլարով (յուրաքանչյուր նման գործառնություն՝ այդ օրվա հաշվարկային փոխարժեքով)։ Ընդ որում, ակտիվի դուրսգրման և վերադարձման, ինչպես նաև վարկերի ներման և վերադարձման հետ կապված գործառնությունները գրանցվում են զուտ տեսքով։

I աղյուսակի 4-րդ բաժնի՝ «Վարկեր (փոխառություններ), այդ թվում՝ օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» տողի, «Պասիվ» մասի վերաբերյալ մանրամասն տվյալները հավաքագրվում են II աղյուսակում:

II աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ.

2-րդ սյունակում նշվում է վարկ տրամադրող ոչ ռեզիդենտի երկիրը:

3-րդ սյունակում նշվում է վարկ տրամադրող ոչ ռեզիդենտի՝ այս կամ այն հատվածին պատկանելությունը՝ ըստ հետևյալ տառերի հաջորդականության.

  Ֆ-ն ընդգրկում է այլ պետությունների կենտրոնական բանկերը, ոչ ռեզիդենտ բանկերը, միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները, ինվեստիցիոն հիմնադրամները, բորսաները և այլ ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունները,

  Պ-ն ընդգրկում է այլ  պետությունների կառավարությունները (կենտրոնական և տեղական մակարդակներով),

  Ի-ն ընդգրկում է Ֆ-ում և Պ-ում չներառված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները (այսինքն՝ պետական մասնակցությամբ կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ պետական կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող սուբյեկտները և շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունները):

4-րդ սյունակում նշվում է այն տնտեսության ճյուղը, որի ֆինանսավորմանն է ուղղվել ներգրավված վարկը: Տնտեսության ճյուղը լրացվում է՝ համաձայն սույն կանոնակարգի Հավելված 1-ի ձև թիվ 6 հաշվետվության մեջ նշված տնտեսության ճյուղերի դասակարգման:

5-րդ, 6-րդ սյունակներում նշվում են վարկային պայմանագրում տվյալ արժույթով նշված վարկի գումարը և արժույթի՝ Միջազգային ստանդարտների կազմակերպության կոդը:

7-րդ սյունակում լրացվում է վարկային պայմանագրում նշված վարկի ներգրավման ժամկետը՝ հետևյալ ֆորմատով՝ 25/03/98:

8-րդ սյունակը լրացվում է վարկային պայմանագրում նշված վարկի մարման ժամկետը՝ հետևյալ ֆորմատով՝ 25/06/06:

9-րդ սյունակում նշվում է վարկի տոկոսադրույքը: Եթե, օրինակ, տոկոսադրույքը կազմում է ԼԻԲՕՐ գումարած 5%, ապա այն լրացվում է «ԼԻԲՕՐ+5»:

10-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակի սկզբի դրությամբ ներգրավված վարկերի հաշվեկշռային մնացորդը:

11-րդ սյունակում նշվում է հաշվետու եռամսյակի ընթացքում ներգրավված վարկի մասնաբաժինը կամ մասնաբաժինները (եթե վարկը տրամադրվում է մի քանի մասնաբաժնով), կամ վարկի ընդհանուր գումարը (եթե վարկը տրամադրվում է ամբողջությամբ):

12-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում վարկի հիմնական գումարի մարմանն ուղղված վճարումների ծավալը (եթե վարկը մարվում է մի քանի մասնաբաժիններով): Տվյալ եռամսյակում հիմնական գումարի միանվագ մարումը նշվում է ամբողջ ծավալով:

13-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակում վարկի դիմաց հաշվեգրված (վճարվելիք) տոկոսագումարները։ 

14-րդ սյունակում լրացվում են ներգրավված վարկերի հաշվեկշռային մնացորդը:

(16-րդ կետը խմբ. 26.02.08 N 51-Ն) 

17. Թիվ 19 (օրական) հաշվետվության մեջ լրացվում են հաշվետու օրվան նախորդող օրվա ժամը 14:30-ից մինչև հաշվետու օրվա ժամը 14:30-ը իրականացված արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունները:

Ֆայլի անվանումը պետք է ունենա թվային «թթթթթ_19.xls» ֆորմատը, որտեղ թթթթթ-ն հաշվետվությունն ուղարկող վարկային կազմակերպության թվային կոդն է, 19-ը՝ թիվ 19 հաշվետվության նույնացուցիչը:

Թիվ 19 (օրական) հաշվետվությունը կազմելիս պետք է հետևել աղյուսակում բերված կանոններին.

 

Հ/Հ

Անվանում

Տեսք

1

Վարկային կազմակերպության կոդը և

անվանումը

5թ և 50տթ

2

Ամսաթիվը

2թ/2թ/2թ

3

Ժամանակահատվածը

4

Գրառման համարը (N)

5

Գործարքի տեսակը

1թ/1թ/[1թ]

6

Գործարքի արժույթները

(սակարկվող/գնանշող)

3տ/3տ

7

Առքի ծավալը (արտարժույթով)

թվային

8

Առքի միջին կշռված փոխարժեքը

թվային

9

Վաճառքի ծավալը (արտարժույթով) 

թվային

10

Վաճառքի միջին կշռված փոխարժեքը

թվային

 

Աղյուսակի պարզաբանումներ.

Աղյուսակում ընդունված են հետևյալ նշանակումները՝

տթ-տառաթվային, թ-թվային, տ-տառային, թ-տվյալը պետք է պարտադիր ներկայացված լինի նշված քանակի նիշերով:

Ամսաթիվը պետք է լրացված լինի «օր/ամիս/տարի» տեսքով: Այն դեպքերում, երբ վարկային կազմակերպությունն աշխատել է ոչ աշխատանքային օրերին, ապա այդ օրերին իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ տվյալները գրանցվում են որպես ոչ աշխատանքային օրվան նախորդող աշխատանքային օրվա ժամը 14:30-ից հետո իրականացված գործարքներ:

«Ժամանակահատվածը» տողի վրա մուտքագրվում է 1:

«Գործարքի տեսակը» սյունակում լրացվում է գործարքի կոդը, որը բաղկացած է երեք պարամետրերից և ունի հետևյալ տեսքը` «1թ/1թ/[1թ]», որտեղ առաջին պարամետրը ցուցադրում է, թե ում միջև է կատարվել գործարքը, և այն կարող է ունենալ հետևյալ արժեքները՝

«1» - գործառնություններ վարկային կազմակերպությունների միջև,

«3» - գործառնություններ վարկային կազմակերպության տարածքում:

Երկրորդ պարամետրը ցույց է տալիս գործարքի տեսակը և կարող է ունենալ հետևյալ արժեքները`

«1» - Սփոթ տեսակի գործառնություններ,

«2» - Սվոփ տեսակի գործառնություններ (արժութային սվոփ, ֆորվարդ, ֆյուչերս, օպցիոն):

Երրորդ պարամետրը ցույց է տալիս գործարքի մասնակցի տեսակը. «1» - ռեզիդենտների համար (ինչպես նաև չլրացնելու դեպքում), «2» - ոչ ռեզիդենտների համար:

Օրինակ` 3/2/2 ոչ ռեզիդենտի հետ իրականացված վարկային կազմակերպության տարածքում սվոփ տիպի գործարք:

«Գործարքի արժույթներ» սյունակը պետք է լրացվի տարադրամների ISO կոդերի տեսքով, անգլերեն տառերով՝ օգտագործելով «/» նշանը որպես բաժանիչ՝ առանց չակերտների (USD/AMD), ընդ որում, համարիչում գրվում է սակարկվող արժույթի նշանը, հայտարարում` գնանշող:

«Առքի ծավալ» և «Վաճառքի ծավալ» սյունակներում լրացվում են, համապատասխանաբար, գնվող և վաճառվող (սակարկվող) արժույթների ծավալները:

«Առքի միջին փոխարժեք» և «Վաճառքի միջին փոխարժեք» սյունակներում, համապատասխանաբար, լրացվում են տվյալ տիպի գործարքի միջին կշռված փոխարժեքները՝ յուրաքանչյուր արտարժույթի տեսակի գծով, որը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով՝

ՄՓառք= (ԱԾ1*ԱՓ1+ԱԾ2*ԱՓ2+...+ԱԾn*ԱՓn) / (ԱԾ1+ԱԾ2+...+ԱԾn),

ՄՓվաճառք= (ՎԾ1*ՎՓ1+ՎԾ2*ՎՓ2+...+ՎԾn*ՎՓn) / (ՎԾ1+ՎԾ2+...+ՎԾn), որտեղ՝

ՄՓառք (ՄՓվաճառք) - առքի (վաճառքի) միջին փոխարժեք,

ԱԾi (ՎԾi) - «i»-րդ գործարքի առքի (վաճառքի) ծավալ,

ԱՓi (ՎՓi) - «i»-րդ գործարքի առքի (վաճառքի) փոխարժեք,

«i» - փոփոխական թիվ, որը փոխվում է 1-ից «n»:

Սույն հաշվարկը կատարվում է արտարժույթի յուրաքանչյուր տեսակի համար, որով գործարք է կատարվել:

Փոխարժեքները պետք է ներկայացվեն սակարկվող արժույթի ուղիղ գնանշման տեսքով, այսինքն՝ ցույց տան արտարժույթի փոխարժեքը 1 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ, բացառությամբ՝ անգլիական ֆունտ ստեռլինգի և եվրոյի փոխարժեքների:

Մուտքագրվող տեղեկությունները չպետք է ընդհատվեն և պարունակեն դատարկ տողեր:

Սփոթ տիպի գործարքները հաշվետվության մեջ գրանցվում են գործարքի կնքման օրը:

(17-րդ կետը խմբ. 21.11.06 N 691-Ն)

18. Հավելված 1-ի ձև թիվ 20 հաշվետվության «Կազմակերպության հաշիվները» աղյուսակում  բերվում են տեղեկություններ հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ կազմակերպության հաշիվների քանակի վերաբերյալ, որոնք տարանջատվում են «ՀՀ տարածքում գործող բանկերում» և «Արտասահմանում գործող բանկերում» բացված հաշիվների:

«Ընթացիկ հաշիվներ» սյունակում նշվում են Կազմակերպության անունով բացված այն ցպահանջ ավանդները և բանկային հաշիվները (դրամով և արտարժույթով հաշվարկային հաշիվներ, չեկային հաշիվներ, հաշվարկների իրականացման համար նախատեսված այլ հաշիվներ), որոնցով տեղի է ունեցել միջոցների շարժ (ոչ վերագնահատման շարժ) վերջին 1 տարվա ընթացքում:

«Ժամկետային հաշիվներ» սյունակում նշվում են Կազմակերպության անունով բացված ժամկետային ավանդների (դրամով և արտարժույթով) հաշիվները, որոնց վրա կա մնացորդ:

«Հաճախորդների քանակը» աղյուսակում բերվում են տվյալներ կազմակերպության «Տնտեսվարող սուբյեկտներ» և «ֆիզիկական անձինք» հաճախորդների վերաբերյալ՝ հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ: Հաճախորդներ են համարվում այն տնտեսվարող սուբյեկտները և ֆիզիկական անձինք, որոնք կազմակերպության հանդեպ ձեռք են բերել իրավունքներ և/կամ ստանձնել են որոշակի պարտավորություններ կազմակերպությանը տրամադրված լիցենզիայի համաձայն վերջինիս վերապահված գործառնությունների իրականացման ժամանակ (բացառությամբ կազմակերպության կողմից թանկարժեք մետաղների և ձուլակտորների ի պահ ընդունման ծառայության):

«Տնտեսվարող սուբյեկտեր» տողում բերվում են տվյալներ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց (բացի բանկերից) վերաբերյալ:

«Ֆիզիկական անձինք» տողում բերվում են տվյալներ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց վերաբերյալ:

«Կատարված կանխիկ և անկանխիկ գործառնություններ» աղյուսակը տարանջատվում է երկու սյունակների «Կանխիկ» և «Անկանխիկ» գործառնությունների որտեղ.

«Կանխիկ» սյունակում նշվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպության կողմից կանխիկ միջոցներով կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը՝ ըստ համապատասխան տողերի: Այս սյունակի «Վճարումներ» տողում նշվում է կազմակերպության կողմից (դրամարկղից) կանխիկ տրամադրված միջոցների ծավալը և գործառնությունների քանակը: «Ստացումներ» տողում նշվում են կազմակերպությանը վճարված (դրամարկղ մուտքագրված) միջոցները:

«Անկանխիկ» սյունակում՝ ըստ համապատասխան տողերի նշվում է հաշվետու ժամանակահատվածում կազմակերպության բանկային հաշվով/հաշիվներով կատարված անկանխիկ գործառնությունների ծավալը և քանակը (բացառությամբ դրամարկղի հետ թղթակցող գործառնությունների): Այս սյունակի «Վճարումներ» տողում նշվում է կազմակերպության հաշվից/հաշիվներից ՀՀ տարածքում գործող բանկերին/բանկերի հաճախորդներին կատարված անկանխիկ վճարումների ծավալը և քանակը: Իսկ «Ստացումներ» տողում նշվում են ՀՀ տարածքում գործող բանկերից/բանկերի հաճախորդներից կազմակերպության հաշվին/հաշիվներին ուղղված վճարումները:

«Կազմակերպության ճանապարհային չեկերով գործառնություններ» (,) աղյուսակում բոլոր տվյալները բերվում են հաշվետու ժամանակահատվածի համար: «Կազմակերպության ճանապարհային չեկերի տեսակներ» սյունակում նշվում են կազմակերպության կողմից տրամադրված կամ սպասարկված կազմակերպությանը պատկանող ճանապարհային չեկերի տեսակները:

«Տրամադրում» սյունակում նշվում են կազմակերպության կողմից հաճախորդին տրամադրված կազմակերպության կողմից թողարկված սեփական ճանապարհային չեկերի գումարը և քանակը՝ ըստ չեկի տեսակների:

«Սպասարկում» սյունակում նշվում են հաճախորդի կողմից կազմակերպությանը վճարման ներկայացված կազմակերպության այն ճանապարհային չեկերը (չեկերի գումարը և քանակը), որոնց դիմաց վճարը հաճախորդին կատարվել է հաշվետու ժամանակահատվածում:

«Վարկային (կրեդիտային) քարտերի տրամադրում և սպասարկում» (,) աղյուսակում`

«Քարտի անվանումը» սյան մեջ նշվում են Կազմակերպության կողմից թողարկված վարկային քարտերի անվանումները:

«Տրամադրված քարտերի քանակը» սյունակում նշումներ են կատարվում առաջին սյան մեջ նշված այն վարկային քարտերի դիմաց, որոնք տրամադրվել են կազմակերպության կողմից և գտնվում են շրջանառության մեջ հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին օրվա դրությամբ:

«Սպասարկված քարտեր» սյունակում նշումներ են կատարվում համապատասխան վարկային քարտերով կատարված գործառնությունների ծավալը և քանակը:

Քարտեր սպասարկողներ և սպասարկման միջոցներ» (,)  աղյուսակում`

«Քարտեր սպասարկող կետերի քանակը» սյան մեջ ըստ առաջին սյունակի համապատասխան տողերի ամփոփ նշվում է սպասարկման կետերի քանակը՝ տարանջատելով ըստ կանխիկացման կամ անկանխիկ գործառնությունների: Որպես «Առևտրի/սպասարկման կետեր» դիտարկվում են օր. առևտրի և ծառայություն մատուցող կետեր, հյուրանոցներ, ավիա և տուրիստական գործակալություն, բենզալցակայան և տեխ. սպասարկում և այլ նմանատիպ ծառայություն մատուցող կազմակերպություններ: Իսկ «Կանխիկացման կետեր» կհամարվեն այն սպասարկման կետերը, որտեղ իրականացվում է կանխիկ գումարների տրամադրում՝ տեղադրված ՊՈՍ-տերմինալների կամ ԱԳՄ-ների միջոցով: Այլ տողում նշվում է սույն աղյուսակի առաջին և երկրորդ տողերից տարբերվող սպասարկման կետերի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

(,)-Այս տվյալները ներկայացնում են միայն ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները:

18.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 21 հաշվետվությունը ներկայացվում է վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթի տեղաբաշխումը սկսելու պահից յուրաքանչյուր եռամսյակի ավարտին, ինչպես նաև տեղաբաշխման ավարտից հետո՝ 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հաշվետվության մեջ լրացվում է թողարկման մասին որոշման ամսաթիվը, արժեթղթերի տեղաբաշխման սկիզբը և ավարտը: Եթե տեղաբաշխումն ավարտված է, ապա որպես ավարտի ամսաթիվ պետք է նշել տեղաբաշխման փաստացի ավարտի ամսաթիվը, հակառակ դեպքում՝ նախատեսվող ավարտի ամսաթիվը:

Հաշվետվությունը բաղկացած է չորս աղյուսակից: Աղյուսակ 1-ում լրացվում են տեղեկություններ վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի վերաբերյալ՝ թողարկվող արժեթղթերի տեսակը և տարատեսակը (օրինակ՝ սովորական անվանական բաժնետոմս, փոխարկելի անվանական պարտատոմս), թողարկման ընդհանուր ծավալը, թողարկված արժեթղթերի քանակը, անվանական արժեքը, տեղաբաշխված արժեթղթերի քանակը և ընդհանուր ծավալը: Երկրորդ աղյուսակում լրացվում են տեղեկություններ վարկային կազմակերպության թողարկած արժեթղթերի տեղաբաշխմանը մասնակցած կազմակերպությունների վերաբերյալ՝ նրա լրիվ անվանումը, գտնվելու հասցեն, ծառայության համար վճարված միջնորդավճարը: Երրորդ և չորրորդ աղյուսակներում լրացվում են համապատասխանաբար վարկային կազմակերպության խորհրդի և վարչության անդամներին պատկանող աժեթղթերի վերաբերյալ տեղեկություններ:

Հաշվետվությունը չպետք է ներկայացվի վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված այն արժեթղթերի համար, որոնք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն գրանցված են ֆոնդային բորսայում և/կամ Կենտրոնական բանկում:

(18.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

18.2. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 22 հաշվետվությունը բաղկացած է երկու մասից: Առաջին մասում լրացվում են տեղեկություններ հաշվետու տարվա ընթացքում վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված և տեղաբաշխված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթերի վերաբերյալ, իսկ երկրորդ մասում՝ վարկային կազմակերպության կողմից այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում կատարված ներդրումների վերաբերյալ: Հաշվետվությունը ներկայացվում է անկախ վարկային կազմակերպության կազմակերպա-իրավական ձևից: Աղյուսակ 2-ը լրացվում է միայն այն դեպքում, եթե վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված բաժնային և/կամ պարտքային արժեթղթերը հաշվետու տարվա ընթացքում շրջանառվել են բորսաներում:

Ձև թիվ 22 հաշվետվությունը չպետք է ներկայացվի այն վարկային կազմակերպությունների կողմից, որոնք «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն, որպես հաշվետու թողարկող, հաշվետվություններ են ներկայացնում Կենտրոնական բանկ:

(18.2-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

19.(19-րդ կետն ուժը կորցրել է 04.11.08 N 298-Ն)

 19.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 28 հաշվետվությունը լրացնելիս «Վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների թվաքանակը» տողում պետք է արտացոլվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված ղեկավարների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական կտրվածքով:

«Վարկային կազմակերպության ոչ ղեկավար աշխատակիցների թվաքանակը» տողում պետք է արտացոլվի «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի գործառնությունների իրականացման, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության խնդիրների կատարման հետ ուղղակիորեն առնչվող աշխատակիցների թվաքանակը հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական կտրվածքով:

«Այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի» տողում ներառվում են վարկային կազմակերպության այն աշխատակիցները, ովքեր չեն մասնակցում «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի գործառնությունների իրականացմանը, ինչպես նաև նրանք, ում պարտականությունները ուղղակիորեն չեն առնչվում վարկային կազմակերպության խնդիրների կատարման հետ, օրինակ՝ գործավարները կամ օժանդակ տնտեսության սպասարկման բնագավառում ընդգրկված աշխատակիցները:

Աշխատակիցների միջին օրական թվաքանակը հաշվարկելու համար աշխատողների թվաքանակն ըստ օրերի գումարվում են և բաժանվում օրացուցային օրերի վրա: Ընդ որում, հաշվարկի մեջ ներառվում են որոշակի ժամկետով կնքված միայն այն պայմանագրով աշխատող աշխատողները, որոնց հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրի ժամկետը ներառում է տվյալ եռամսյակն ամբողջությամբ:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդ» տողում լրացվում է վարկային կազմակերպության հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին ամսական աշխատավարձի ֆոնդը, որի մեջ չեն ներառվում Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամին գործատուի հաշվին կատարվող հատկացումները:

«Վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին այլ վճարումներ» տողում լրացվում է վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին վճարվող աշխատավարձին հավասարեցված վճարումները՝ պարգևատրումների, հավելավճարների և այլ վճարումների հանրագումարը միջին ամսական կտրվածքով:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների վերապատրաստումների (վերապատրաստումները ֆինանսաբանկային ոլորտում՝ համապատասխան վկայականի առկայության դեպքում) քանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսաբանկային ոլորտում վերապատրաստումների քանակը, որոնց մասնակցել են վարկային կազմակերպության աշխատակիցները:

«Վերապատրաստումներին մասնակցած աշխատակիցների քանակը» տողում լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսաբանկային ոլորտում վերապատրաստումների մասնակցած աշխատակիցների քանակը:

«Վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն ֆինանսաբանկային համակարգում փորձ» տողը լրացնելիս ֆինանսաբանկային համակարգում աշխատանքային փորձ ունեցող են համարվում այն անձինք, ովքեր աշխատել են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի 6-րդ բաժնով սահմանված, ինչպես նաև «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածով նախատեսված գործառնություններ իրականացնող կազմակերպություններում:

«Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն գիտական աստիճան» տողում լրացվում է բոլոր երկրների ԲՈՒՀ-երի կողմից սահմանված գիտական աստիճան ունեցող աշխատակիցների քանակը:

Ձև թիվ 28 հաշվետվության 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ տողերում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի միջին օրական տվյալները:

(19.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

20. Հավելված 1-ի ձև թիվ 30 հաշվետվությունում ներկայացվում են Կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված հիմնական տնտեսական նորմատիվների փաստացի և թույլատրելի մեծությունները: «Փաստացի մեծությունը» սյունակում ամսական հաշվարկվող նորմատիվների համար արտացոլվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին ամսվա նորմատիվի փաստացի մեծությունը՝ հաշվարկված կանոնակարգ 14-ով սահմանված կարգով: «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած նորմատիվի թույլատրելի մեծությունը» սյունակում արտացոլվում է Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված նորմատիվների թույլատրելի մեծությունը՝ հաշվարկված կանոնակարգ 14-ով սահմանված կարգով: «Հաշվետու եռամսյակում խախտումների թիվը» սյունակում արտացոլվում է յուրաքանչյուր նորմատիվի գծով խախտումների քանակը (օրական հաշվարկվող նորմատիվների համար ներառվում են նաև ոչ աշխատանքային օրերը), իսկ եթե խախտում առկա չէ, համապատասխան տողում լրացվում է «խախտում առկա չէ» արտահայտությունը:

(20-րդ կետը փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)

20.1. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 31 հաշվետվությունում արտացոլվում են վարկային կազմակերպության կողմից ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ տվյալները՝ յուրաքանչյուր տարվա վերջի դրությամբ՝ ըստ հաշվեկշռային ցուցանիշների: Հաշվետվությունում չեն ներառվում բանկերից և վարկային կազմակերպություններից ներգրավված փոխառությունները: Հաշվետվությունում տվյալները լրացվում են հազար դրամներով:

Հաշվետվության «Այդ թվում՝ այն փոխառությունները, որոնց համար նախատեսված է ժամկետից շուտ վերադարձ» սյունակում արտացոլվում են այն փոխառությունները կամ փոխառությունների այն մասը, որոնք ըստ փոխառուի պահանջի կարող են վերադարձվել պայմանագրով նախատեսված ժամկետից շուտ, նույնիսկ եթե գանձվում են տույժեր:

«Փոխառություն տրամադրող սուբյեկտը» սյունակը լրացնելիս անհրաժեշտ է ընտրել հետևյալ տարբերակներից որևէ մեկը՝ «մասնակից ֆիզիկական անձ», «իրավաբանական անձ», «հիմնարկներ», «այլ ֆինանսական կազմակերպություններ», «այլ»:

Հաշվետվության 4-րդ սյունակում լրացվում է փոխառության արժույթի ISO կոդը:

Փոխառությունների տարանջատումն ըստ ժամկետների իրականացվում է համաձայն փոխառությունների պայմանագրերում նշված ժամկետների:

(20.1-րդ կետը լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

20.2. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում ընդգրկված աղյուսակներում նշված թիվ 32 հաշվետվությունը ներկայացվում է միայն այն վարկային կազմակերպությունների կողմից, որոնք ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ չեն հանդիսանում: Հաշվետու վարկային կազմակերպությունները սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունը չեն ներկայացնում հետևյալ գործառնությունների համար`

1) Կենտրոնական բանկի հետ իրականացված գործառնությունների համար.

2) ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց միջոցով կնքված գործարքների համար.

3) հետգնման ժամանակ արժեթղթերի վաճառքի գործարքների համար.

4) պարտատոմսերի մարումների (այդ թվում՝ մասնակի մարումների) համար.

5) ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների մարումների համար (սույն ենթակետը վերաբերում է միայն սույն կետով նախատեսված հաշվետվության երկրորդ աղյուսակին).

6) ռեպո/հակադարձ ռեպո գործարքների պայմանների փոփոխման համար, բացառությամբ գործարքի ժամկետի երկարաձգման (սույն ենթակետը վերաբերում է միայն սույն կետով նախատեսված հաշվետվության երկրորդ աղյուսակին).

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունը ներկայացնում է հաշվետու ժամանակահատվածում (հաշվետու օրվան նախորդող օրվա ժամը 1600-ից մինչև հաշվետու օրվա ժամը 1600) արժեթղթերի երկրորդային շուկայում հաշվետու անձի կողմից արժեթղթերով իրականացված գործառնությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունը ներկայացվում է այն օրերի համար, որոնց ընթացքում արժեթղթերի երկրորդային շուկայում շրջանառության օրական ծավալը գերազանցում է 3.000.000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարը:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվությունը բաղկացած է 3 աղյուսակից, որոնց սյունակները լրացվում են հետևյալ կանոններին համապատասխան.

1) «Արժեթղթի դասը» սյունակում նշվում է «բաժնային» կամ «ոչ բաժնային»: Արժեթղթերի տարբերակիչ ծածկագրի (թողարկման պետական գրանցման համարի) առկայության դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում: Սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

2) «Արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը» սյունակում նշվում է արժեթղթի կոդը, մասնավորապես` Հայաստանի Հանրապետությունում թողարկված ոչ պետական արժեթղթերի դեպքում` Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից շնորհված արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը: Պետական արժեթղթերի դեպքում նշվում է դրանց թողարկման պետական գրանցման համարը: Օտարերկրյա արժեթղթերի դեպքում նշվում է օտարերկրյա իրավասու մարմնի կողմից արժեթղթին շնորհված տարբերակիչ ծածկագիրը (հայտնի լինելու դեպքում):

3) «Թողարկողի ֆիրմային անվանումը գտնվելու վայրը» սյունակը լրացվում է արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագրի բացակայության դեպքում: Սյունակում նշվում է թողարկողի ֆիրմային անվանումը (ֆիզիկական անձի դեպքում` անունը, ազգանունը, հայրանունը), գտնվելու վայրը (բնակության վայր): Սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը օտարերկրյա արժեթղթերի համար պարտադիր լրացման ենթակա է` անկախ այն հանգամանքից արժեթղթի տարբերակիչ ծածկագիրը առկա է, թե ոչ:

4) «Արժեթղթերի ծավալն անվանական արժեքով» սյունակում լրացվում է միայն արժեթղթերի ընդհանուր անվանական արժեքը, ընդ որում՝ սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը լրացվում է միայն ծավալային արժեթղթերի (արժեթղթեր, որոնք չունեն քանակ, այլ միայն ծավալ, մասնավորապես` պետական արժեթղթերը) համար:

5) «Գործարքի արժույթի ISO կոդը» սյունակում լրացվում է գործարքով վճարման միջոց հանդիսացող արժույթի կոդը:

6) «Արժեթղթի տարեկան եկամտաբերությունը» սյունակում լրացվում է ոչ ծավալային արժեթղթերի դեպքում միավոր արժեթղթի գնի, իսկ ծավալային արժեթղթերի դեպքում գործարքի ընդհանուր գումարի հիման վրա հաշվարկված տարեկան եկամտաբերությունը` հաշվարկված թողարկողի կողմից տվյալ արժեթղթի թողարկման և (կամ) տեղաբաշխման պայմաններով սահմանված բանաձևով՝ ստորակետից հետո 4 նիշի ճշտությամբ: Սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում այն արժեթղթերի համար, որոնց համար նախատեսված չէ եկամտաբերության հաշվարկ (մասնավորապես` հասարակ բաժնետոմսերի, բաժնեմասերի, ներդրումային ֆոնդերի փայերի կամ դրանցում մասնակիցների բաժնեմասը հավաստող նման այլ արժեթղթերի համար և այլն):

7) «Գործարքի կնքման ամսաթիվը» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր գործարքի կնքման ամսաթիվը, իսկ երկարաձգված գործարքների դեպքում՝ երկարաձգման ամսաթիվը` հետևյալ ֆորմատով՝ օր/ամիս/տարի (օրինակ՝ 31/01/08):

8) «Գործարքի մյուս կողմը» սյունակում լրացվում է գործարքի մյուս կողմ հանդիսացող սուբյեկտին Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհված կոդը, դրա բացակայության դեպքում նշվում է այդ կողմի ռեզիդենտությունը` կատարելով «ռեզիդենտ» կամ ոչ ռեզիդենտ» նշումը: Սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը կարգավորվող շուկայի գործարքների դեպքում չի լրացվում:

9) «Նշումներ» սյունակը լրացվում է այն դեպքում, եթե «Գործարքի մյուս կողմը» հանդիսանում է ներդրումային ընկերություն կամ ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձ` կատարելով «Ներդրումային» նշումը:

10) Ի լրումն սույն կետով սահմանված լրացման կանոնների` սույն կետով նախատեսված հաշվետվության յուրաքանչյուր աղյուսակի համար սույն կետով նախատեսվում են լրացման լրացուցիչ կանոններ:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության «Հաշվետու անձի կողմից արժեթղթերի առուվաճառքի գործարքների վերաբերյալ» 1-ին աղյուսակում լրացվում են հաշվետու անձանց կողմից իրականացված արժեթղթերի առքի ու վաճառքի գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության 1-ին աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման հրահանգին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը առք (վաճառք)» սյունակում նշվում է` հաշվետվություն ներկայացնող սուբյեկտի տեսանկյունից գործարքը առք է, թե` վաճառք:

2) «Քանակը» սյունակում լրացվում է գնվող կամ վաճառվող արժեթղթերի քանակը` հատերով, ընդ որում` ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

3) «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում լրացվում է մեկ արժեթղթի առքի (վաճառքի) գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

4) «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր գնի և քանակի արտադրյալ: Ծավալային արժեթղթերի դեպքում լրացվում է ծավալային արժեթղթերով կնքված գործարքի ընդհանուր գինը:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության «Հաշվետու անձի կողմից իրականացված ռեպո գործարքների վերաբերյալ» 2-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու անձի կողմից կնքված ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության 2-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը (ռեպո/ հակադարձ ռեպո)» սյունակում նշվում է` հաշվետվություն ներկայացնող սուբյեկտի տեսանկյունից գործարքը ռեպո է, թե հակադարձ ռեպո: Արժեթղթերի վաճառքի գործարքը` հետգնման պայմանով, ներկայացվում է որպես «ռեպո» գործարք, իսկ արժեթղթերի առքի գործարքը` հետ վաճառելու պայմանով, լրացվում է որպես «հակադարձ ռեպո» գործարք:

2) «Ռեպո գործարքի բնույթը» սյունակում նշվում է «նոր կնքված», «երկարաձգված» կամ «կրճատված»: Ընդ որում` ռեպոն (հակադարձ ռեպոն) երկարաձգված է համարվում, եթե երկարաձգվել է նախկինում կնքված պայմանագրի գործողության ժամկետը, իսկ կրճատված է համարվում, եթե կրճատվել է նախկինում կնքված պայմանագրի գործողության ժամկետը:

3) «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում նշվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի առաջնային գնման կամ վաճառքի միավորի գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

4) «Քանակը» սյունակում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի հիմքում ընկած արժեթղթի քանակը: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

5) «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր գնի և քանակի արտադրյալ: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի առաջնային առքի (վաճառքի) ընդհանուր արժեքը:

6) «Տարեկան ռեպո (հակադարձ ռեպո) տոկոսադրույքը» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքի տարեկան (տարին՝ 365 կամ 366 օր) տոկոսադրույքը՝ ստորակետից հետո 2 նիշի ճշտությամբ: Այն դեպքում, երբ տոկոսադրույք վճարողը արժեթղթերի գնորդն է, տոկոսադրույքը լրացվում է բացասական նշանով:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության «Հաշվետու անձի կողմից կնքված ռեպո գործարքների վերաբերյալ» 3-րդ աղյուսակում լրացվում են հաշվետու օրվա ժամը 16:00-ի դրությամբ առկա հաշվետու անձի կողմից կնքված և չմարված բոլոր ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների վերաբերյալ տեղեկությունները, ընդ որում, գործարքի պայմանների փոփոխության դեպքում ներկայացվում են գործարքի վերաբերյալ ամենավերջին տեղեկությունները:

Սույն կետով նախատեսված հաշվետվության 3-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ լրացման կանոններին համապատասխան.

1) «Գործարքի տեսակը (ռեպո/ հակադարձ ռեպո)» սյունակում նշվում է հաշվետվություն ներկայացնող սուբյեկտի տեսանկյունից գործարքը ռեպո է, թե հակադարձ ռեպո: Արժեթղթերի վաճառքի գործարքը` հետգնման պայմանով, ներկայացվում է որպես «ռեպո» գործարք, իսկ արժեթղթերի առքի գործարքը` հետ վաճառելու պայմանով, լրացվում է որպես «հակադարձ ռեպո» գործարք:

2) «Միավոր արժեթղթի գինը» սյունակում նշվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի առաջնային գնման կամ վաճառքի միավորի գինը: Ծավալային արժեթղթերի համար սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

3) «Քանակը» սյունակում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի հիմքում ընկած արժեթղթի քանակը: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում սույն ենթակետով նախատեսված սյունակը չի լրացվում:

4) «Ընդհանուր գումարը» հաշվարկվում է որպես միավոր արժեթղթի գնի և քանակի արտադրյալ: Ընդ որում` ծավալային արժեթղթերով ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքների կնքման դեպքում լրացվում է ռեպո (հակադարձ ռեպո) գործարքի առաջնային առքի (վաճառքի) ընդհանուր արժեքը:

5) «Տարեկան ռեպո (հակադարձ ռեպո) տոկոսադրույքը» սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր ռեպո կամ հակադարձ ռեպո գործարքի տարեկան (տարին՝ 365 կամ 366 օր) տոկոսադրույքը՝ ստորակետից հետո 2 նիշի ճշտությամբ: Այն դեպքում, երբ տոկոսադրույք վճարողը արժեթղթերի գնորդն է, տոկոսադրույքը լրացվում է բացասական նշանով:

(20.2 կետը լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն)

20.3. Հավելված 1-ի Ձև թիվ 33 հաշվետվությունը (տարեկան) բաղկացած է երկու աղյուսակից: Առաջին աղյուսակը ներառում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վարկային կազմակերպության կողմից վճարված և վճարման ենթակա հերթական տարեկան պետական տուրքի վերաբերյալ տեղեկատվություն: Հաշվետվությանը կից Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վճարված հերթական տարեկան պետական տուրքի, ինչպես նաև, դրա վճարումն ուշացնելու համար վճարված տույժի (առկայության դեպքում) վճարումը հավաստող փաստաթղթերի (պետական տուրքի անդորրագիր, վճարման հանձնարարական և այլն) սքան արված տարբերակները:

Հաշվետվության ներկայացման հաշվետու ժամանակաշրջան է համարվում լիցենզիայի տրամադրման օրվանից մինչև յուրաքանչյուր հաջորդ տարվա նույն օրն ընկած ժամանակահատվածը:

Ձև թիվ 33 հաշվետվության 1-ին աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ կերպ.

1. «Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը» սյունակում նշվում է վարկային կազմակերպության գործունեության իրականացման համար Կենտրոնական բանկի կողմից լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը: Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` օր.ամիս.տարի (օրինակ` 15.04.2003):

2. «Վճարված պետական տուրքի գումարը» սյունակում նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում հերթական տարեկան պետական տուրքի գծով վճարված գումարը (առանց տույժերի գումարի):

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վարկային կազմակերպության կողմից կատարված առանձին վճարումները պետք է արտացոլել առանձին տողերով, բացառությամբ նույն օրվա ընթացքում նույն ժամանակաշրջանի համար պետական տուրքի գծով կատարված մեկից ավելի վճարումների, որոնք նշված սյունակում լրացվում են մեկ թվով:

3. «Ժամկետանց օրերի համար վճարված տույժի չափը» սյունակում լրացվում է հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում ամբողջությամբ կամ մասնակի չկատարելու համար հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարված տույժի չափը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում վարկային կազմակերպության կողմից տույժերի գծով կատարված առանձին վճարումները պետք է արտացոլել առանձին տողերով (բացառությամբ նույն օրվա ընթացքում տույժերի գծով կատարված մեկից ավելի վճարումների, որոնք նշված սյունակում լրացվում են մեկ թվով)` յուրաքանչյուր վճարված տույժի համար լրացնելով միայն «Վճարման ամսաթիվը», «Հաշվի համարը» և «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակները:

4. «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարված պետական տուրքի կամ տույժերի վճարման ամսաթիվը: Այն դեպքում, երբ պետական տուրքի և տույժերի վճարման ամսաթվերը համընկնում են, այդ գումարները լրացվում են նույն տողի վրա, հակառակ դեպքում լրացվում են առանձին տողերով` յուրաքանչյուր վճարված գումարի համար նշելով համապատասխան վճարման ամսաթիվը: Վճարման ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` օր.ամիս.տարի (օրինակ` 15.04.2003):

5. «Ժամանակաշրջանը» սյունակում նշվում է այն ժամանակաշրջանի սկիզբը և վերջը, որի համար վճարվել է «Վճարված պետական տուրքի գումարը» սյունակում նշված գումարը: Ժամանակաշրջանի սկիզբը և վերջը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` օր.ամիս.տարի (օրինակ` 15.04.2003): Օրինակ, եթե վարկային կազմակերպության գործունեության լիցենզիան ստացվել է 11.08.2003թ. և վարկային կազմակերպությունը կատարել է հերթական տարեկան պետական տուրքի վճարում 01.07.2008թ.` հաջորդ տարվա համար, ապա «Ժամանակաշրջան» սյունակի «սկիզբ» մասում կնշվի 11.08.2008, իսկ «վերջ» մասում` 11.08.2009:

Այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունը մեկ վճարումով իրականացնում է պետական տուրքի վճարում տարբեր ժամանակաշրջանների համար, ապա դրանք պետք է արտացոլել առանձին տողերով` վճարված գումարի յուրաքանչյուր մասի համար լրացնելով վճարման համապատասխան ժամանակաշրջանը:

6. «Հաշվի համարը» սյունակում լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի համապատասխան հաշվի համարը, որին կատարվել է «Վճարված պետական տուրքի գումարը» և (կամ) «Ժամկետանց օրերի համար վճարված տույժի չափը» սյունակում նշված գումարների վճարումը:

7. «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակում լրացվում է «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում նշված օրվա վերջի դրությամբ տարեկան պետական տուրքի գծով վճարման ենթակա գումարի ժամկետանց մասի և վճարման ենթակա տույժերի հանրագումարը:

 «Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ» տողը լրացվում է միայն «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակի համար, որտեղ նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ պետական տուրքի գումարի ժամկետանց մասի և վճարման ենթակա տույժերի հանրագումարը:

Հաշվետվության երկրորդ աղյուսակը ներառում է հաշվետու ժամանակաշրջանում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակին վճարված և վճարման ենթակա պարտադիր վճարների վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Ձև թիվ 33 հաշվետվության 2-րդ աղյուսակի սյունակները լրացվում են հետևյալ կերպ.

1. «Վճարման ենթակա պարտադիր վճարի չափը» սյունակում լրացվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակին «Ժամանակաշրջանը» սյունակում նշված եռամսյակի համար ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պարտադիր վճարի այն մասը, որը դեռևս չի վճարվել «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում նշված օրվա սկզբի դրությամբ:

2. «Վճարված պարտադիր վճարի չափը» սյունակում լրացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում վարկային կազմակերպության կողմից վճարված պարտադիր վճարները (առանց տոկոսագումարների):

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում վարկային կազմակերպության կողմից կատարված առանձին վճարումները պետք է արտացոլել առանձին տողերով, բացառությամբ նույն օրվա ընթացքում նույն ժամանակաշրջանի համար կատարված մեկից ավելի վճարումների, որոնք նշված սյունակում լրացվում են մեկ թվով:

3. «Ժամանակաշրջանը» սյունակում նշվում է տարվա այն եռամսյակը, որի համար վճարվել է «Վճարված պարտադիր վճարի չափը» սյունակում նշված գումարը: Եռամսյակը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` եռամսյակ.տարի (օրինակ` 2.2003):

Այն դեպքում, երբ վարկային կազմակերպությունը մեկ վճարումով իրականացնում է պարտադիր վճարների մուծում տարբեր ժամանակաշրջանների (եռամսյակների) համար, ապա դրանք պետք է արտացոլել առանձին տողերով` վճարված պարտադիր վճարի յուրաքանչյուր մասի համար լրացնելով վճարման համապատասխան ժամանակաշրջանը:

4. «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում նշվում է հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարված պարտադիր վճարների կամ տոկոսագումարների վճարման ամսաթիվը: Այն դեպքում, երբ պարտադիր վճարների և տոկոսագումարների վճարման ամսաթվերը համընկնում են, ապա այդ գումարները լրացվում են նույն տողի վրա, հակառակ դեպքում` լրացվում են առանձին տողերով` յուրաքանչյուր վճարված գումարի համար նշելով համապատասխան վճարման ամսաթիվը: Վճարման ամսաթիվը նշվում է հետևյալ ֆորմատով` օր.ամիս.տարի (օրինակ` 15.04.2003):

5. «Ժամկետանց օրերի համար հաշվեգրված տոկոսագումարների չափը» սյունակում նշվում է «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում նշված օրվա սկզբի դրությամբ` ժամկետանց օրերի համար ՀՀ օրենսդրության համաձայն հաշվեգրված և չվճարված տոկոսագումարների չափը (առկայության դեպքում):

Այն դեպքում, երբ «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում առկա է նույն ամսաթիվն ունեցող մեկից ավելի տողեր, ապա «Ժամկետանց օրերի համար հաշվեգրված տոկոսագումարների չափը», «Ժամկետանց օրերի համար վճարված տոկոսագումարների չափը» և «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակները լրացվում են միայն վերջին տողի համար:

6. «Ժամկետանց օրերի համար վճարված տոկոսագումարների չափը» սյունակում լրացվում է ժամկետանց օրերի համար հաշվեգրված տոկոսագումարների` հաշվետու ժամանակաշրջանում վճարված չափը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում վարկային կազմակերպության կողմից տոկոսագումարների գծով կատարված առանձին վճարումները պետք է արտացոլել առանձին տողերով (բացառությամբ նույն օրվա ընթացքում կատարված մեկից ավելի վճարումների, որոնք այս սյունակում լրացվում են մեկ թվով)` յուրաքանչյուր վճարված տոկոսագումարի համար լրացնելով միայն «Վճարման ամսաթիվը», «Ժամկետանց օրերի համար հաշվեգրված տոկոսագումարների չափը», «Հաշվի համարը» և «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակները:

7. «Հաշվի համարը» սյունակում լրացվում է Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի համապատասխան հաշվի համարը, որին կատարվել է «Վճարված պարտադիր վճարը» և (կամ) «Ժամկետանց օրերի համար վճարված տոկոսագումարների չափը» սյունակում նշված գումարների վճարումը:

8. «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակում լրացվում է «Վճարման ամսաթիվը» սյունակում նշված օրվա վերջի դրությամբ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակին վճարման ենթակա պարտադիր վճարի ժամկետանց մասի և վճարման ենթակա տոկոսագումարների հանրագումարը:

9. «Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ» տողը լրացվում է միայն «Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը» սյունակի համար, որտեղ լրացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակին վճարման ենթակա պարտադիր վճարի ժամկետանց մասի և վճարման ենթակա տոկոսագումարների չափը:

(20.3 կետը լրաց. 08.09.09 թիվ 268-Ն)

ԳԼՈՒԽ IV

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ

 

21. Հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժին են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված ժամկետներում: Եթե հաշվետվության ներկայացման օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա հաշվետվությունը ներկայացվում է այդ օրվան հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:

Եթե ներկայացվող տվյալները հաշվետու ժամանակաշրջանում փոփոխություն չեն կրել, կամ եթե հաշվետվությանն առնչվող գործարքներ չեն իրականացվել, ապա վարկային կազմակերպությունը ներկայացնում է գրություն՝ նշելով չներկայացվող ձևերը:

(21-րդ կետը փոփ. 21.11.06 N 691-Ն, խմբ. 26.02.08 N 51-Ն)

22. Հաշվետվությունը համարվում է ներկայացված և ընդունված, եթե հաշվետվությունների էլեկտրոնային տարբերակները չունեն ծրագրային կամ տեխնիկական թերություն: Գլուխ 5-ով սահմանված ժամկետներից հետո ներկայացվող ճշգրտված հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային տարբերակով՝ զուգահեռաբար հաշվետվությունների փոփոխման (ճշգրտման) վերաբերյալ գրավոր տեղեկացնելով Կենտրոնական բանկի նախագահին: Ճշգրտված հաշվետվության էլեկտրոնային տարբերակի և գրավոր տեղեկանքի առկայության դեպքում միայն փոփոխված հաշվետվությունները կհամարվեն Կենտրոնական բանկ ներկայացված:

23. Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման՝ տվյալ վարկային կազմակերպության համապատասխան վերահսկողը հաշվետվությունների պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերլուծական նպատակներից ելնելով, ծանուցման միջոցով վարկային կազմակերպություններից կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ:

Վարկային կազմակերպությունը պարտավոր է ծանուցումը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան մեկ օրվա ընթացքում (եթե ծանուցման մեջ այլ ժամկետ նշված չէ), միջոցներ ձեռնարկել՝ ծանուցմամբ պահանջվող պարզաբանումները և (կամ) այլ տեղեկություններն ապահովելու համար:

Հաշվի առնելով վարկային կազմակերպության գտնվելու վայրը՝ վարկային կազմակերպությանը ծանուցումը կարող է տրվել հեռախոսի (հեռախոսագրի), «Սի Բի Էյ նեթ» ցանցի էլեկտրոնային փոստի կամ կապի սահմանված այլ պահուստային միջոցներով:

Ծանուցման միջոցով վարկային կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչը կարող է հրավիրվել  ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանում՝ հաշվետվությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ ու մեկնաբանումներ տալու համար:

Ծանուցումը ստորագրվում է Կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ ղեկավարի տեղակալի և վարկային կազմակերպությունների վերահսկողության համար պատասխանատու կոնկրետ ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից:

(23-րդ կետը փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)


ԳԼՈՒԽ V

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

24. Շաբաթական հաշվետվությունները ներկայացվում են մինչև հաշվետու շաբաթվան հաջորդող 2-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

25. Ամսական և եռամսյակային հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը վարկային կազմակերպության մասնաճյուղերի քանակից ելնելով` սահմանվում է.

1) մասնաճյուղեր չունեցող կամ մինչև 15 (ներառյալ) մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 4-րդ աշխատանքային (բանկային) օրը (ներառյալ).

2) 16 և ավելի մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող ամսվա 7-րդ աշխատանքային (բանկային) օրը (ներառյալ):

(25-րդ կետը խմբ. 29.05.07 N 154-Ն)

26. Տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման ժամկետը սահմանվում է`

1) մասնաճյուղեր չունեցող կամ մինչև 15 (ներառյալ) մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 20-ը.

2) 16 և ավելի մասնաճյուղ ունեցող վարկային կազմակերպությունների համար` մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա հունվարի 30-ը.

3) ձև թիվ 33 հաշվետվության համար` մինչև տարեկան պետական տուրքի վճարման` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը (ներառյալ):

(26-րդ կետը խմբ. 29.05.07 N 154-Ն, լրաց. 08.09.09 թիվ 268-Ն)

27. Հավելված 1-ի ձև թիվ 10 հաշվետվությունը փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալի մեծության կամ կառուցվածքի փոփոխության դեպքում ներկայացվում է փոփոխությունը կատարվելուց հետո մինչև 7-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: 

28. Հավելված 1-ի ձև թիվ 13 հաշվետվությունը ներկայացնում են միայն կանխիկ գործառնություններ իրականացնելու լիցենզիա ունեցող վարկային կազմակերպությունները:

29. Հավելված 1-ի ձև թիվ 21 հաշվետվությունը ներկայացվում է արժեթղթերի թողարկման ավարտից հետո մինչև 7-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

30. Կենտրոնական բանկի կողմից հաշվետվությունների գործող ձևերը փոխելու կամ հաշվետվությունների նոր ձևեր սահմանելու դեպքում դրանք ուժի մեջ են մտնում Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից ընդունման պահից երեք ամիս հետո, եթե Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշմամբ առավել ուշ ժամկետ նախատեսված չէ:

31. «Հաշվետվություն արտարժույթի առք և վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ» թիվ 19 (օրական) հաշվետվությունը, անկախ իրականացված գործարքի ծավալի մեծությունից, ներկայացվում է Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչության հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու բաժին՝ յուրաքանչյուր օր, մինչև ժամը 15:00-ը (հաշվետվությունը պետք է ներկայացնել Սի Բի Էյ Նեթ համակարգի միջոցով, իսկ Սի Բի Էյ Նեթ համակարգի խափանման դեպքում` էլեկտրոնային փոստով կամ էլեկտրոնային կրիչների միջոցով):

(31-րդ կետը խմբ. 21.11.06 N 691-Ն, փոփ. 26.02.08 N 51-Ն)

31.1. Թիվ 32 հաշվետվությունը ներկայացվում է յուրաքանչյուր օր մինչև ժամը 1700 :

Սույն կետում նշված ժամկետում Կենտրոնական բանկի համապատասխան ստորաբաժանում հաշվետվություն չներկայացնելը հանդիսանում է հայտարարություն առ այն, որ տվյալ հաշվետու ժամանակահատվածում հաշվետու անձը սույն կետի համաձայն թիվ 32 հաշվետվությունով ներկայացվող գործառնություններ չի իրականացրել, կամ իրականացված գործառնությունների ծավալը չի գերազանցել 3.000.000 Հայաստանի Հանրապետության դրամ գումարը:

(31.1 կետը լրաց. 02.06.09 թիվ 158-Ն)


ԳԼՈՒԽ VI

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

(Գլուխն ուժը կորցրել է 02.06.09 թիվ 166-Ն)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

 

Ձև թիվ 1

 

xxxxx վարկային կազմակերպություն                                   թ.

 

(հազ. դրամ)           

 

Հաշիվ

Դրամ

I խմբի արտարժույթ

II խմբի արտարժույթ

Այդ թվում՝ ՌԴ ռուբլի

Ընդամենը

 
         

0

Ակտիվներ

0

         

0

Պարտավորություն-ներ

0

         

0

Կապիտալ

0

         

0

Հաշվեկշիռ

0

         

0

   
         

0

I խումբ

0

         

0

Դիրք I

 
         

0

II խումբ

0

         

0

Դիրք II

 
         

0

Համախառն դիրք

 
         

0

 
         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

         

0

(Ձև թիվ 1 խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ

 

Ձև թիվ 3

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը __________

Ամսաթիվը _________

թ -ից մինչև _______ թ.

 

(հազ. դրամ)

 

Ընդհանուր կապիտալ

Ռիսկով կշռված ակտիվներ

Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի գումարը

Գործակից

1

2

3

4

0

0

   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ն11  նորմատիվի մեծությունը

Ն3 նորմատիվի մեծությունը

 

(1/2)

(3/1)

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

 

Ամսաթիվը ___________ թ-ից մինչև __________

 

Ընդհանուր կապիտալի և նրա տարրերի հաշվարկն ըստ օրերի

(հազ. դրամ)

 

Ամսվա օրերը

Հիմնական կապիտալ

Լրացուցիչ կապիտալ

Ընդհանուր կապիտալ

Նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի համար անհրաժեշտ հիմնական կապիտալից պակասեցվող գումարներ

Նորմատիվային լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկին մասնակցող գումարներ

Նորմատիվների
հաշվարկին մասնակցող

Ընդգրկվող գումարներ

Չընդգրկվող գումարներ

Հիմնական կապիտալ
(1-4)

Լրացուցիչ կապիտալ (2+5-6)

Լրացուցիչ կապիտալ (ոչ ավելի, քան հիմնական կապիտալի 50%)

Ընդհա-նուր կապիտալ (7+9)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

                 

0

2

                 

0

3

                 

0

4

                 

0

5

                 

0

6

                 

0

7

                 

0

8

                 

0

9

                 

0

10

                 

0

11

                 

0

12

                 

0

13

                 

0

14

                 

0

15

                 

0

16

                 

0

17

                 

0

18

                 

0

19

                 

0

20

                 

0

21

                 

0

22

                 

0

23

                 

0

24

                 

0

25

                 

0

26

                 

0

27

                 

0

28

                 

0

29

                 

0

30

                 

0

31

                 

0

Միջին

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

 

(շարունակություն)

 

Ռիսկով կշռված ակտիվների հաշվարկն ըստ օրերի

 

 Հաշվեկշռային հոդվածներ ըստ ռիսկերի, դրանց համապատասխան
ակտիվների հնարավոր կորուստների մասհանումներ

Ամսվա օրերը

Ռիսկի
0 %
կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի
10 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի
20 %
կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի
50 %
կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի
100 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկով կշռված ակտիվներ [(1-2)*0% + (3-4)*10%+(5-6)*20%+(7-8)*50%+(9-10)*100%)]

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

                   

0

2

                   

0

3

                   

0

4

                   

0

5

                   

0

6

                   

0

7

                   

0

8

                   

0

9

                   

0

10

                   

0

11

                   

0

12

                   

0

13

                   

0

14

                   

0

15

                   

0

16

                   

0

17

                   

0

18

                   

0

19

                   

0

20

                   

0

21

                   

0

22

                   

0

23

                   

0

24

                   

0

25

                   

0

26

                   

0

27

                   

0

28

                   

0

29

                   

0

30

                   

0

31

                   

0

Միջին

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

 

(շարունակություն)

 

Ռիսկով կշռված ակտիվների հաշվարկն ըստ օրերի

 

Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ և անավարտ ժամկետային գործառնություններ (հետհաշվեկշռային հոդված) ըստ ռիսկի կշիռների, դրանց համապատասխան պահուստներ

Ամսվա օրերը

Ռիսկի
0 %
կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի
10 % կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի
20 %
կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի
50 %
կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի
100 % կշիռ

Պահուստ

Ռիսկով կշռված հետհաշվե-կշռային հոդված-ներ [(1-2)*0% + (3-4)*10%+(5-6)*20%+(7-8)*50%+(9-10)*100%)]

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

                   

0

2

                   

0

3

                   

0

4

                   

0

5

                   

0

6

                   

0

7

                   

0

8

                   

0

9

                   

0

10

                   

0

11

                   

0

12

                   

0

13

                   

0

14

                   

0

15

                   

0

16

                   

0

17

                   

0

18

                   

0

19

                   

0

20

                   

0

21

                   

0

22

                   

0

23

                   

0

24

                   

0

25

                   

0

26

                   

0

27

                   

0

28

                   

0

29

                   

0

30

                   

0

31

                   

0

Միջին

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Արտարժութային ռիսկի հաշվարկ (Ստանդարտ մեթոդաբանություն)

 

Արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումար

Արտարժութային կարճ դիրքերի հանրագումար (բացարձակ մեծությամբ)

Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորների բաց դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումար

Արտարժութային առավելագույն դիրքը

Արտարժութային ռիսկ (4) * 12%

Ամսվա օրերը

1

2

3

4

5

1

     

0

0

2

     

0

0

3

     

0

0

4

     

0

0

5

     

0

0

6

     

0

0

7

     

0

0

8

     

0

0

9

     

0

0

10

     

0

0

11

     

0

0

12

     

0

0

13

     

0

0

14

     

0

0

15

     

0

0

16

     

0

0

17

     

0

0

18

     

0

0

19

     

0

0

20

     

0

0

21

     

0

0

22

     

0

0

23

     

0

0

24

     

0

0

25

     

0

0

26

     

0

0

27

     

0

0

28

     

0

0

29

     

0

0

30

     

0

0

31

     

0

0

Առավելագույն

     

0

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

Արտարժութային ռիսկի հաշվարկ (ՎաՌ մեթոդաբանություն)

 

(հազ. դրամ)

 

Օրական ՎաՌ

Տասնօրյա ՎաՌ

Գերազանցող օրերի քանակը

Գ

Արտարժութային ռիսկ

Ամսվա օրերը

1

2

3

4

5

1

 

0.00

 

3.00

0.00

2

   

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

Միջին

0

(Ձև թիվ 3 խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

 

Ձև թիվ 5

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
 

Վարկային կազմակերպության եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ

       
 

 Վարկային կազմակերպության անվանումը

________________
 

Ամսաթիվը

________

թ-ից

 

մինչև

________

թ.

       
     

(հազ. դրամ)

 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Նախորդ ժամանակա-շրջան

Հաշվետու ժամանակա-շրջան

1. ՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

1.1

Բանկային հաշիվներից

   

1.1.1

 Ռեզիդենտ բանկերից

   

1.1.2

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերից

   

1.2

Առևտրային բանկերում և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում տեղաբաշխված միջոցներից ստացված տոկոսներ

   

1.2.1

 Ռեզիդենտ բանկերից

   

1.2.2

 Ռեզիդենտ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

   

1.2.3

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

   

1.3

Տնտեսությանը տրված վարկերից

   

1.3.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանցից և հիմնարկներից

   

1.3.2

 Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից

   

1.3.3

 Ոչ ռեզիդենտ հիմնարկներից, անհատ ձեռնարկատերերից, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանցից

   

1.4

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերին տրամադրված օվերնայթից ստացված տոկոսներ

   

1.5

Վարկային քարտերից ստացված տոկոսներ

   

1.5.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանցից և հիմնարկներից

   

1.5.2

 Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից

   

1.5.3

 Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանցից և հիմնարկներից

   

1.5.4

 Ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից և անհատ ձեռնարկատերերից

   

1.6

Աշխատակիցներին տրամադրված միջոցներից

   

1.7

Վարկային կազմակերպության հետ կապված անձանց մոտ տեղաբախշված միջոցներից՝ բանկային հաշիվներից, ավանդներից, վարկերից և այլ փոխառություններից

   

1.7.1

 Ռեզիդենտ

   

1.7.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.8

Պետական գանձապետական արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

   

1.8.1

 Ռեզիդենտ

   

1.8.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.9

Արժութային սվոպից և ռեպո համաձայնագրերից ստացված տոկոսներ

   

1.9.1

 Ռեզիդենտ

   

1.9.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.1

Բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

   

1.10.1

 Ռեզիդենտ

   

1.10.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.11

Կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերից ստացված տոկոսներ

   

1.11.1

 Ռեզիդենտ

   

1.11.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.12

Ֆինանսական վարձակալությունից ստացված տոկոսներ

   

1.12.1

 Ռեզիդենտ

   

1.12.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

1.13

Այլ տոկոսային եկամուտներ

   

1.13.1

 Ռեզիդենտ

   

1.13.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

Ընդամենը տոկոսային եկամուտներ

   

2. Տոկոսային ծախսեր

2.1

Ցպահանջ փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.1.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների փոխառությունների

   

2.1.2

 Ռեզիդենտ մասնակիցների փոխառությունների

   

2.1.3

 Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերի փոխառությունների

   

2.1.4

 Ռեզիդենտ ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց փոխառությունների

   

2.1.5

 Ոչ ռեզիդենտ մասնակիցներց

   

2.1.6

 Այլ ոչ ռեզիդենտների փոխառությունների

   

2.2

Արժութային սվոպի և ռեպո համաձայնագրերի դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.2.1

 Ռեզիդենտ

   

2.2.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

2.3

Առևտրային բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից
ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.3.1

 Ռեզիդենտ բանկերից

   

2.3.2

 Ռեզիդենտ ֆինանսական կազմակերպություններից

   

2.3.3

 Ոչ ռեզիդենտ բանկերից և այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

   

2.4

Ժամկետային փոխառությունների դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.4.1

 Ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների փոխառությունների

   

2.4.2

 Ռեզիդենտ մասնակիցների փոխառությունների

   

2.4.3

 Ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերերի փոխառությունների

   

2.4.4

 Ռեզիդենտ ոչ առևտրային իրավաբանական անձանց փոխառությունների

   

2.4.5

 Ոչ ռեզիդենտ մասնակիցների փոխառությունների

   

2.4.6

 Այլ ոչ ռեզիդենտների փոխառությունների

   

2.5

Տոկոսային ծախսեր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց

   

2.5.1

 Գանձապետարանից ստացված վարկերի դիմաց

   

2.5.2

ՀՀ կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունների դիմաց

   

2.5.3

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ այլ պարտավորությունների դիմաց

   

2.5.4

Այլ պետությունների կառավարությունների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց

   

2.6

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրաված միջոցների դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.7

Օվերդրաֆտների դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.7.1

Ռեզիդենտ

   

2.7.2

Ոչ ռեզիդենտ

   

2.8

Տոկոսային ծախսեր վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի դիմաց

   

2.9

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց վճարված տոկոսներ

   

2.9.1

 Ռեզիդենտ

   

2.9.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

2.10

Հաշվեգրված, բայց չհավաքագրված չաշխատող ակտիվների տոկոսների գծով

 

2.11

Այլ տոկոսային ծախսեր

   

2.11.1

 Ռեզիդենտ

   

2.12.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

Ընդամենը տոկոսային ծախսեր

   

Զուտ տոկոսային եկամուտներ

   

3. Ոչ տոկոսային եկամուտներ

3.1

Ստացված միջնորդավճարներ

   

 3.1.1

 Ռեզիդենտ

   

 3.1.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

3.2

Երաշխիքներից, հոժարագրերով, հավատարմագրային կառավարման գործառնություններից ստացված եկամուտներ

   

 3.2.1

 Ռեզիդենտ

   

 3.2.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

3.3

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներից զուտ եկամուտներ

   

3.3.1

 Ռեզիդենտ

   

3.3.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

3.4

Ֆակտորինգից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.4.1

 Ռեզիդենտ

   

3.4.2

 Ոչ ռեզիդենտ

   

3.5

Այլ կազմակերպություններում ներդրումներից ստացված եկամուտներ

   

3.5.1

 Ներդրումներից շահաբաժիններ

   

3.5.2

 Ասոցիացված կազմակերպություններում ներդրումներից զուտ շահույթ (վնաս

   

3.5.3

 Համատեղ վերահսկվող միավորներում ներդրումներից զուտ շահույթ) վնաս

   

3.5.4

 Դուստր բանկերում և վարկային կազմակերպություններում ներդրումներից զուտ շահույթ/ վնաս

   

3.5.5

 Այլ դուստր ընկերություններում ներդրումներից զուտ շահույթ / վնաս

   

3.6

Արժեթղթերի վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

   

 3.6.1

 Ռեզիդենտից՝ պետական արժեթղթերի գծով

   

 3.6.2

 Ռեզիդենտից՝ ոչ պետական արժեթղթերի գծով

   

 3.6.3

 Ոչ ռեզիդենտից՝ պետական արժեթղթերի գծով

   

 3.6.4

 Ոչ ռեզիդենտից՝ ոչ պետական արժեթղթերի գծով

   

3.7

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտներ

   

3.7.1

 Պետական արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտ

   

3.7.2

 Ոչ պետական արժեթղթերի վերավաճառքից զուտ եկամուտ

   

3.8

Արտարժույթի առք ու վաճառքից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.9

Արտարժույթի վերագնահատումից ստացված դրական (բացասական) փոխարժեքային տարբերություն

   

3.10

Հիմնական միջոցների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.11

Հիմնական միջոցների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.12

Ոչ նյութական ակտիվների օտարումից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.13

Ոչ նյութական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտներ

   

3.14

Առևտրային նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների վերագնահատումից ստացված զուտ եկամուտ

   

3.14.1

Պետական արժեթղթերի վերագնահատումից զուտ եկամուտ

   

3.14.2

Ոչ պետական արժեթղթերի վերագնահատումից զուտ եկամուտ

   

3.15

Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորներով և հուշադրամներով գործառնություններից զուտ եկամուտ

   

3.16

Ներդրումային ծառայությունների մատուցումից ստացված զուտ եկամուտ

   

3.17

Արտասովոր եկամուտ

   

3.18

Ստացված տույժեր, տուգանքներ

   

3.19

Այլ ոչ տոկոսային եկամուտներ

   

Ընդամենը ոչ տոկոսային եկամուտներ

   

4. Ոչ տոկոսային ծախսեր

4.1

Հաշվարկված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ (տրված այլ փոխհատուցումներ և սոցիալական պահանջների ֆինանսավորում)

   

4.2

Գործուղման ծախսեր

   

4.3

Հատկացումներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

   

4.4

Հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ

   

4.5

Ամորտիզացիոն մասհանումներ

   

4.6

Վարկային կազմակերպության շենքի և այլ հիմնական միջոցների վարձակալության վճար

   

4.7

Շենքերի տնտեսական պահպանության և անվտանգության ապահովման ծախսեր

   

4.8

Վարկերի տրամադրման և վերադարձման գծով ծախսեր

   

4.9

Գովազդային, ներկայացուցչական ծախսեր

   

4.10

Գրասենյակային և տպագրական ծախսեր

   

4.11

Աուդիտային և խորհրդատվական ծառայությունների գծով ծախսեր

   

4.12

Վարկային կազմակերպության սարքավորումների սպասարկման և պահպանման
գծով ծախսեր

   

4.13

Տրանսպորտային ծախսեր

   

4.14

Կապի և հաղորդակցման միջոցների գծով ծախսեր

   

4.15

Վճարված տույժեր, տուգանքներ

   

4.16

Ուսուցման ծախսեր

   

4.16.1

ՀՀ տարածքում

   

4.16.2

Արտասահմանում

   

4.17

Վճարված միջնորդավճարներ

   

4.18

Ապահովագրության գծով ծախսեր

   

4.19

Երաշխիքներից, պարտամուրհակների ընդունման և լիազորագրային գործառնությունների գծով ծախսեր

   

4.20

Արտասովոր ծախսեր

   

4.21

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր

   

Ընդամենը ոչ տոկոսային ծախսեր

   

Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ

   

5. Հատկացումներ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին

5.1

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստին

   

5.2

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստին

   

5.3

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների պահուստին

   

5.4

Բանկային երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների պահուստին

   

Ընդամենը հատկացումներ

0

0

6. Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին կատարված մասհանումների վերադարձ

6.1

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների ընդհանուր պահուստից

   

6.2

Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների հատուկ պահուստից

   

6.2.1

այդ թվում` դասակարգված, բայց դեռևս դուրս չգրված ակտիվների գծով

   

6.3

Արժեթղթերի հնարավոր կորուստների պահուստից

   

6.4

Բանկային երաշխիքների և այլ պայմանական պարտավորությունների պահուստից

   

Ընդամենը վերադարձ

0

0

Զուտ մասհանումներ

0

0

Շահույթ մինչև հարկվելը

0

0

Շահութահարկ

   

Զուտ շահույթ

0

0

Հաշվարկված շահաբաժիններ

0

0

 այդ թվում` արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով

   

 սովորական բաժնետոմսերի գծով

   

Չբաշխված շահույթ

0

0

 

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների թվաքանակը

այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի

 

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

 

Կ.Տ.                                Գլխավոր հաշվապահ

 

(Ձև թիվ 5 խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

 

Ձև թիվ 6

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ

Վարկային կազմակերպության անվանումը

__________                                

Ամսաթիվը

__________   _____

թ.

                         

 

I. Վարկային ներդրումները, ավանդները, ֆակտորինգը, լիզինգը, ռեպո համաձայնագրերը և արժութային սվոպը ըստ ժամկետների

(հազ. դրամ)

 

 

Ժամկետները

Ընդամենը

 

մինչև 90 օր

91-ից 180 օր

181-ից 270 օր

271-ից 1 տարի

1-ից 5 տարի

5 տարուց ավելի

   
 

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

դրամով

արտարժ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Ընդամենը ակտիվներ՝ վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր, արժութային սվոպ (1.1+1.2+1.3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

1.1. Ժամկետային ակտիվներ

                       

0

0

այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                       

0

0

վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                       

0

0

1.2. Երկարաձգված ակտիվներ

                       

0

0

այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                       

0

0

վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                       

0

0

1.3. Ժամկետանց ակտիվներ

                       

0

0

այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                       

0

0

վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                       

0

0

2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր, արժութային սվոպ

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

 2.1. Ժամկետային ակտիվներ

                       

0

0

 2.2. Երկարաձգված ակտիվներ

                       

0

0

 2.3. Ժամկետանց ակտիվներ

                       

0

 

3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր, արժութային սվոպ ըստ ճյուղերի՝

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0

0

 3.1. արդյունաբերություն՝

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

հանքագործական

                           

էներգետիկա

                       

0

0

սննդամթերք

                       

0

0

թեթև

                       

0

0

քիմիական

                       

0

0

շինանյութեր

                       

0

0

թանկարժեք իրեր

                       

0

0

մետալուրգիա

                       

0

0

մեքենաշին. և էլեկտրատեխնիկ.

                       

0

0

արդյունաբերության այլ ճյուղեր

                       

0

0

 3.2. գյուղատնտեսություն

                       

0

0

այդ թվում՝ անասնապահություն

                           

բուսաբուծություն

                       

0

0

 3.3. շինարարություն

                       

0

0

 3.4. տրանսպորտ և կապ

                       

0

0

 3.5. առևտուր

                       

0

0

այդ թվում՝ մեծածախ առևտուր

                           

մանրածախ առևտուր

                           

 3.6. հանրային սնունդ և սպասարկման այլ ոլորտներ

                           

 3.7. ֆինանսական հատված

                       

0

0

այդ թվում՝ ռեզիդենտ բանկեր և վարկային կազմակերպություններ

                           

 3.8. սպառողական վարկեր

                       

0

0

 3.9. հիփոթեքային (բնակարանային) վարկեր

                       

0

0

 3.10. տնտեսության այլ ճյուղեր

                       

0

0

               

II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը

 

 

III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում

ներդրումների հնարավոր

կորուստների պահուստի չափը

Ռիսկի դասերը

Վարկեր

Դեբիտորական պարտքեր

 

Հետհաշվեկշռային հոդվածներ

Քանակ

Գումար

Տրված վարկերի գծով պահուստ

Քանակ

Գումար

Դեբիտո-
րական պարտքերի գծով պահուստ

Քանակ

Գումար

Հետհաշվե-
կշռային հոդվածների գծով պահուստ

Արժեթղթերի տեսակները և դասերը

Արժեթղթերի գծով պահուստ

մնացորդը

%

մնացորդը

%

մնացորդը

%

Մարման ժամկետ   ունեցող, այդ թվում՝

Գումար

մնա-ցորդը

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Ոչ ռիսկային

     

1. Ստանդարտ

                       

2. Ռիսկային

     

2. Հսկվող

                       

3. Միջին ռիսկային

     

3. Ոչ ստանդարտ

                       

4. Բարձր ռիսկային

     

4. Կասկածելի

                       

5. Անհուսալի

     

5. Անհուսալի

                       

 Անժամկետ

     

Ընդամենը

 

0

0

   

0

0

   

0

0

 

Ընդամենը

0

0

 

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

* Վարկային միությունները, խնայողական միությունները և ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները լրացնում են տրամադրված վարկերի, լիզինգային կազմակերպությունները՝ լիզինգի,
իսկ ֆակտորինգային կազմակերպությունները՝ ֆակտորինգի ծավալները, բացառությամբ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին տրամադրված վարկերի, լիզինգի և ֆակտորինգի:

** Այս տողում լրացվում են բանկերին և վարկային կազմակերպություններին տրամադրված վարկերի, ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի հանրագումարը:

 

 

                 

Ձև թիվ 6

                   

 IV. Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ

(հազ. դրամ)

         

Ճյուղերը

Չաշխատող ակտիվներ

Հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ

Չաշխատող ակտիվներ
(ժամա-
նակա-շրջանի սկզբին)

Ժամա-
նակա-շրջանի ընթաց-
քում չաշխա-
տող դասա-
կարգված ակտիվներ

Ժամա-
նակա-շրջանի ընթացքում չաշխա-
տողից աշխատող դասա-
կարգ-
ված ակտիվներ

Չաշխատող ակտիվներ
(ժամանակա-շրջանի վերջին)

Հետհաշվե-կշռային մնացորդ ժամանակա-շրջանի սկզբին

Ժամա-
նակա-շրջանի ընթաց-
քում հետհաշվե-
կշիռ դուրս գրված ակտիվներ

 Հետհաշվե-կշիռ
դուրս գրված ակտիվ-
ների վերադարձ

Ժամա-
նակա-շրջանի ընթաց-
քում հետհաշվե-կշռից դուրս-գրումներ

Հետհաշվե-կշռային մնացորդ ժամա-
նակա-շրջանի վերջին

Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ
(ընդամենը)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ (ընդամենը)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 1.1 արդյունաբերություն

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 հանքագործություն

                 

 էներգետիկա

                 

 սննդամթերքի

                 

 թեթև

                 

 քիմիական

                 

 շինանյութեր

                 

 թանկարժեք իրերի

                 

 մետալուրգիա

                 

 մեքենաշին. և էլեկտրատեխնիկ.

                 

 արդյունաբերության այլ ճյուղեր

                 

 1.2 գյուղատնտեսություն

                 

 այդ թվում՝ անասնապահություն

                 

 բուսաբուծություն

                 

 1.3 շինարարություն

                 

 1.4 տրանսպորտ և կապ

                 

 1.5 առևտուր

                 

 այդ թվում՝ մեծածախ առևտուր

                 

 մանրածախ առևտուր

                 

 1.6 հանրային սնունդ և սպասարկման այլ ոլորտներ

                 

 1.7 ֆինանսական հատված

                 

 այդ թվում՝ ռեզիդենտ բանկեր և վարկային կազմակերպություններ

                 

 1.8 սպառողական վարկեր

                 

 1.9 հիփոթեքային (բնակարանային) վարկեր

                 

 1.10 տնտեսության այլ ճյուղեր

                 

2. Ոչ ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ (ընդամենը)

                 

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

(Ձև թիվ 6 խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Արտարժութային դիրքերի վերաբերյալ

       
     

 Ձև թիվ 7

     

(ամսական)

Վարկային կազմակերպության անվանումը

__________

Ամսաթիվը

________ թ-ից մինչև   __________
       

Աղյուսակ 1 (Ածանցյալ գործիքներով)

(հազ. դրամ)

 

 

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոս

I արտարժութային խմբի համախառն դիրք

II արտարժութային խմբի համախառն դիրք

1

2

3

4

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

Աղյուսակ 2 (Առանց ածանցյալ գործիքների)

  

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի 5 տոկոսը

I արտարժութային խմբի համախառն դիրք

II արտարժութային խմբի համախառն դիրք

1

2

3

4

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

Աղյուսակ 3 (Ածանցյալ գործիքներով)

   

Արտար-
ժույթի ISO
կոդը

…………..

1

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

2

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

3

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

4

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

5

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

6

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

7

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

8

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

9

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

10

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

11

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

12

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

13

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

14

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

15

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

16

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

17

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

18

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

19

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

20

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

21

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

22

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

23

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

24

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

25

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

26

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

27

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

28

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

29

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

30

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

31

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

Աղյուսակ 4 (Առանց ածանցյալ գործիքների)

   

Արտար-
ժույթի ISO
կոդը

…………..

1

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

2

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

3

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

4

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

5

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

6

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

7

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

8

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

9

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

10

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

11

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

12

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

13

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

14

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

15

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

16

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

17

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

18

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

19

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

20

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

21

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

22

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

23

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

24

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

25

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

26

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

27

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

28

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

29

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

30

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

31

Արտարժութային դիրքի մեծությունն օրվա վերջին

   

 

Աղյուսակ 5. Վարկային կազմակերպության ակտիվների, պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային հոդվածների կազմը ըստ արտարժույթների

 

 

Արտար-ժույթի ISO կոդը

……………………………………………

1

Արտարժութային ակտիվներ

   

1.1

այդ թվում՝ արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային ակտիվների

   

2

Արտարժութային պարտավորություններ

   

2.1

այդ թվում՝ արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային պարտավորություններ

   

3

Արտարժութային հետհաշվեկշռային հոդվածներ

   

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

(Ձև թիվ 7 լրաց. 04.11.08 N 298-Ն)

 

 

Ձև թիվ 9

(ամսական)

Հ ա շ վ ե տ վ ու թ յ ու ն

   
     
Ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետայնությունների վերաբերյալ
Վարկային կազմակերպության անվանումը _______

Ձև թիվ 9(եռամսյակային)

Ամսաթիվը _______

թ-ից մինչև ______թ.

     
1. Ակտիվների մարման ժամկետայնության վերաբերյալ 

(հազ. դրամ)

 

 

Չաշխատող

Մարմանը մնացել է՝

Անժամ-
կետ

Ընդա-
մենը

Ժամկե-
տանց

Ժամկե-
տային

ցպա-
հանջ

մինչև 30 օր

31-ից 60 օր

61-ից 90 օր

91-ից 120 օր

121-ից 150 օր

151-ից 180 օր

181 օրից 1 տարի

1 տարուց 3 տարի

3 տարուց ավելի

1

 

2.1

2.2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.1

Կանխիկ և կանխիկին հավասարեցված դրամական միջոցներ

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

   

1.2

Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի նկատմամբ

                           

1.3

Պահանջներ ռեզիդենտ բանկերի նկատմամբ

                           

1.4

Պահանջներ ԲԲԲ- (Բաա3) և բարձր վարկանիշ ունեցող բանկերի, նրանց դուստր բանկերի և մասնաճյուղերի նկատմամբ

                           

1.5

Պահանջներ այլ բանկերի նկատմամբ

                           

1.6

Պահանջներ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նկատմամբ

                           

1.7

Պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

                           

1.8

Պահանջներ ԲԲԲ- (Բաա3) և բարձր վարկանիշ ունեցող կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ

                           

1.9

Պահանջներ այլ կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ

                           

1.10

Պահանջներ ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ

                           

1.11

Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսեր

                           

1.11.1

այդ թվում՝ պետական գանձապետական պարտատոմսեր

                           

1.11.2

 ՀՀ ԿԲ թողարկած արժեթղթեր

                           

1.12

Հայաստանի Հանրապետության պետական մուրհակներ

                           

1.13

Պահանջներ ֆիզիկական անձանց նկատմամբ

                           

1.14

Պահանջներ անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ

                           

1.15

Պահանջներ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների նկատմամբ

                           

1.16

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթեր

                           

1.17

Ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսեր

                           

1.18

Ռեպո համաձայնագրերով վաճառված արժեթղթեր և արժութային սվոպով վաճառված արտարժույթ

                           

1.19

Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ

                           

1.20

Այլ պահանջներ

                           
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

                           
 

Այդ թվում՝ I խմբի արտարժույթով

                           
 

 II խմբի արտարժույթով

                           
 

այդ թվում՝ Փոփոխվող տոկոսադրույքներով

                           
 

 Ֆիքսված տոկոսադրույքներով

                           
 

 Անտոկոս

                           

2. Պարտավորությունների ժամկետայնության վերաբերյալ

 

(հազ. դրամ)

2.1

Պարտավորություններ բանկերի նկատմամբ

     

x

x

x

x

x

x

x

x

x

   

2.2

Պարտավորություններ ռեզիդենտ վարկային կազմակերպություն-ների նկատմամբ

                           

2.3

Պարտավորություններ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

                           

2.4

Պարտավորություններ մասնակիցների նկատմամբ

                           

2.5

Պարտավորություններ անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ

                           

2.6

Պարտավորություններ իրավաբանական անձանց և հիմնարկների նկատմամբ

                           

2.7

Պարտավորություններ ՀՀ կառավարության նկատմամբ

                           

2.8

Պարտավորություններ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

                           

2.9

Պարտավորություններ վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով

                           

2.10

Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի և արժութային սվոպով ձեռք բերված արժույթի գծով

                           

2.11

Ռեպո համաձայնագրերով և արժութային սվոպով ներգրաված միջոցներ

                           

2.12

Հաշվարկված վճարվելիք տոկոսներ

                           

2.13

Այլ պարտավորություններ

                           

2.14

Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ

                           
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ (2.1. - 2.16.)

                           
 

Այդ թվում՝ I խմբի արտարժույթով

                           
 

 II խմբի արտարժույթով

                           
 

 «Խոշոր» պարտավորություններ

                           
 

այդ թվում՝ Փոփոխվող տոկոսադրույքներով

                           
 

 Ֆիքսված տոկոսադրույքներով

                           
 

 Անտոկոս

                           

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

(Ձև թիվ 9 խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

 

           Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
 

Ձև թիվ 10

Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման մասին

Վարկային կազմակերպության անվանումը

________        

Ամսաթիվը

թ._____

  ______

թ.

 
           

Կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը

 _______

թ.

 

 Կանոնադրական կապիտալի համալրման ամսաթիվը

________

Վարկային կազմակերպության կազմակերպական-իրավական կարգավիճակը __________

 

 

Հ/հ

Բաժնետերերի (փայատերերի) լրիվ անվանումը

Ղեկավարների (խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) նախագահ և գործադիր տնօրեն) անունը, ազգանունը, հայրանունը

Սեփակա-նության ձևը

Բաժնետոմսի տեսակը (սովորական, արտոնյալ)

 

  

Բաժնետոմսերի դեպոզիտարիայում կամ վարկային կազմակերպության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցման օրը/ ՀՀ ԿԲ գրանցամատյանում գրառում կատարելու օրը

 

  

Ռեզիդենտ (ոչ ռեզիդենտ)

 

Հայտարարված մասնաբաժին

 

 Փաստացի վճարված մասնաբաժին 

 Փոստային ինդեքսը, հասցեն (նշել շրջանը), հեռախոսը, ֆաքսը 

 Սպա-սարկող բանկը և հաշվի համարը 

ՀՀ դրամով (հազ. դրամ)

Տեսակարար կշիռը կանո-նադրական կապիտալում (%)

 ՀՀ դրամով (հազ. դրամ)

Տեսակարար կշիռը կանո-նադրական կապիտալում (%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

                           

2

                           

3

                           

4

                           

5

                           

6

                           

7

                           

8

                           

9

                           

10

                           

11

                           

12

                           

13

                           

14

                           

15

                           

16

                           

17

                           

18

                           

19

                           
 

Ընդամենը

             

0

0.0%

0

0.0%

   
 

այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտ բաժնետերեր (փայատերեր)

                         

 

Բաժնետերերի (փայատերերի) ընդհանուր թիվը

  

 այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտների

 

 

II. Փոխկապակցված բաժնետերեր (փայատերեր)
1  
2  
3  
4  
5  

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

(Ձև թիվ 10 խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

 

Ձև թիվ 13

(ամսական)

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը

________      

Ամսաթիվը

________

թ-ից մինչև

______

թ.

         
         
         
       

(հազ. դրամ)

 

Հոդվածի անվանումը

Ցուցանիշը

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

Այլ արժույթներ

1. Դրամարկղի մնացորդը հաշվետու ամսվա սկզբին

       

2. Մուտքեր

       

 այդ թվում՝

       

- արտարժույթի վաճառքից

       

3. Կանխիկ դրամի մուտքեր բանկերից

       

4. Ծախսեր

       

այդ թվում՝

       

- վճարումներ՝ արտարժույթ գնելու համար

       

5. Բանկերին հանձնված կանխիկ դրամ

       

6. Դրամարկղի մնացորդը հաշվետու ամսվա վերջին

       

7. Հաշվեկշիռ (1+2+3) = 4+5+6)

       

 

Ձև թիվ 13

(էջ 2)

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

     

Դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ (ըստ մասնաճյուղերի)

     
         

Վարկային կազմակերպության անվանումը

_________      

Ամսաթիվը

_____ թ-ից մինչև_____թ.

     
         
   

(հազ. դրամ)

 

N/N

Մասնա-
ճյուղի
անվա-
նումը

Մասնա-
ճյուղի կոդը

1, Դրամ-
արկղի մնացորդը
հաշվետու ամսվա սկզբին

2, Մուտ
քեր

2,1, այդ թվում՝
արտար-
ժույթի վաճառքից

2,2, Կանխիկ դրամական
մուտքեր ռեզիդենտ բանկերից

2,3, Կանխիկ դրամական մուտքեր ոչ ռեզիդենտ բանկերից

2,4, Հաճա-
խորդներից

2,5, Կանխիկ դրամի
մուտքեր գլխամասից և այլ մասնա-
ճյուղերից

2,6, Այլ մուտքեր

3, Ծախսեր

3,1, այդ թվում՝ վճարումներ արտար-
ժույթ գնելու համար

3,2, Ռեզիդենտ բանկերին հանձնված կանխիկ դրամ

3,3, Ոչ ռեզիդենտ բանկերին հանձնված կանխիկ դրամ

3,4, Հաճա-
խորդ-
ներին

3,5, Գլխա-
մասին կամ այլ մասնա-ճյուղերին հանձնված կանխիկ դրամ

3,6, Այլ ծախսեր

4, Դրամարկղի մնացորդը
հաշվետու ամսվա վերջին

11, Հաշվեկշիռ (1+2)=(3+4)

1

                                     

2

                                     

3

                                     

4

                                     

5

                                     

6

                                     

7

                                     

8

                                     

9

                                     

10

                                     

11

                                     

12

                                     

13

                                     

14

                                     

15

                                     

16

                                     

17

                                     

18

                                     

19

                                     

20

                                     

21

                                     

22

                                     

23

                                     

24

                                     

25

                                     

26

                                     

27

                                     

28

                                     

29

                                     

30

                                     

31

                                     

32

                                     

33

                                     

34

                                     

35

                                     

36

                                     

37

                                     

38

                                     

39

                                     

40

                                     

41

                                     

42

                                     

43

                                     

44

                                     

45

                                     

46

                                     

47

                                     

48

                                     

49

                                     

50

                                     

51

                                     

52

                                     

53

                                     

54

                                     

55

                                     

56

                                     

57

                                     

58

                                     

59

                                     

60

                                     

61

                                     

62

                                     

63

                                     

64

                                     

65

                                     

66

                                     

67

                                     

68

                                     

69

                                     

70

                                     

71

                                     

72

                                     

73

                                     

74

                                     

75

                                     

76

                                     

77

                                     

78

                                     

79

                                     

80

                                     

81

                                     

82

                                     

83

                                     

84

                                     

85

                                     

86

                                     

87

                                     

88

                                     

89

                                     

90

                                     

91

                                     

92

                                     

93

                                     

94

                                     

95

                                     

96

                                     

97

                                     

98

                                     

99

                                     

100

                                     
 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

                                   

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ
(գործադիր տնօրեն)

__________  
 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

 

(Ձև թիվ 13 խմբ. 04.11.08 N 298-Ն)

 

Ձև թիվ 17

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Նախորդող շաբաթվա ընթացքում ներգրավված եվ տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը  _________________________

Ամսաթիվը

 _____ թ-ից մինչև ______ թ.

 

I. Ներգրավված միջոցների միջին տոկոսադրույքները

(հազ. միավոր)


Ներգրավված միջոցներ

Ցպա-
հանջ

Ներգրավված միջոցների ժամկետները

մինչև 15 օր

16-ից 30 օր

31-ից 60 օր

61-ից 90 օր

91-ից 180 օր

181-ից
1 տարի

1 տարուց ավելի

 

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

1.1. Տնտեսավարող սուբյեկտներից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՄՆ-ի դոլար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եվրո

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՌԴ ռուբլի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այլ արժույթներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Մասնակիցներից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՄՆ-ի դոլար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եվրո

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՌԴ ռուբլի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այլ արժույթներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Անհատ ձեռնարկատերերից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՄՆ-ի դոլար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եվրո

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՌԴ ռուբլի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ արժույթներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Ֆիզիկական անձանցից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՄՆ-ի դոլար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եվրո

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՌԴ ռուբլի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ արժույթներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Ռեզիդենտ բանկերից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՄՆ-ի դոլար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եվրո

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՌԴ ռուբլի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այլ արժույթներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

1.6. Այլ բանկերից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՄՆ-ի դոլար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եվրո

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՌԴ ռուբլի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այլ արժույթներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպություններից

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՄՆ-ի դոլար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եվրո

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՌԴ ռուբլի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այլ արժույթներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. Միջազգային վարկային ծրագրերով

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՄՆ-ի դոլար

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Եվրո

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՌԴ ռուբլի

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

այլ արժույթներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. Դրամով ռեպո համաձայնագրեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆիզիկական անձանց հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ բանկերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վարկային կազմակերպությունների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Արտարժույթով ռեպո համաձայնագրեր

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆիզիկական անձանց հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ բանկերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վարկային կազմակերպությունների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

1.11. Արժութային սվոպ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆիզիկական անձանց հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ բանկերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վարկային կազմակերպությունների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. Դրամով լիզինգ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆիզիկական անձանց հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ բանկերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վարկային կազմակերպությունների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

1.13. Արտարժույթով լիզինգ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆիզիկական անձանց հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այլ բանկերի հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վարկային կազմակերպությունների հետ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Բանկի/Վարկային կազմակերպության անվանումը

արժույթի տեսակը

ժամկետ, օր

գումարը

%

գործարքի տեսակը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ձև թիվ 17

 

II. Տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքները

(հազ. միավոր)

Տեղաբաշխված միջոցներ

Ցպա-
հանջ

Տեղաբաշխված միջոցների ժամկետները

մինչև 15 օր

16-ից 30 օր

31-ից 60 օր

61-ից 90 օր

91-ից 180 օր

181-ից
1 տարի

1 տարուց ավելի

 

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

2.1. Տնտեսավարող սուբյեկտներին

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

 

                               

2.2. Ֆիզիկական անձանց տրված հիփոթեքային վարկեր

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

 

                               

2.3. Ֆիզիկական անձանց տրված սպառողական և այլ վարկեր

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

 

                               

2.4. Անհատ ձեռնարկատերերին

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

 

                               

2.5. Ռեզիդենտ բանկերին

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

 

                               

2.6. Այլ բանկերին

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

 

                               

2.7. Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպություններին

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

 

                               

2.8. Դրամով ռեպո համաձայնագրեր

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների հետ

                               

 

                               

2.9. Արտարժույթով ռեպո համաձայնագրեր

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների հետ

                               

 

                               

2.10. Միջազգային վարկային ծրագրերով

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

 

                               

2.11. Կառավարության երաշխիքով

                               

Հայաստանի Հանրապետության դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

 

                               

2.12.Դրամով ֆակտորինգ և լիզինգ

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների հետ

                               

 

                               

2.13. Արտարժույթով ֆակտորինգ և լիզինգ

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների հետ

                               

 

                               

2.14. Արժութային սվոպ

                               

Տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

Ֆիզիկական անձանց հետ

                               

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ

                               

Ռեզիդենտ բանկերի հետ

                               

Այլ բանկերի հետ

                               

Ռեզիդենտ վարկային կազմակերպությունների հետ

                               

 

Բանկի/վարկային կազմակերպության անվանումը

արժույթի տեսակ

ժամ-
կետ, օր

գումարը

%

գործարքի տեսակը

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հաշվետվություն տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող

ՆՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ

(Ներգրավված միջոցներ)

 

III. Ներգրավված միջոցների միջին արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ

Ներգրավված միջոցներ

Ցպա-
հանջ

Ժամկետային միջոցներ

մինչև 15 օր

16-ից 30 օր

31-ից 60 օր

61-ից 90 օր

91-ից 180 օր

181-ից
1 տարի

1-ից
5 տարի

5 տարուց ավելի

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

Տնային
տնտե-
սու-
թյուն-
ներից
ներ-
գրավ-
ված
միջոց-
ներ (1)

1.1 Ֆիզիկական անձանցից

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

1.2 Ֆիզիկական անձ տնտեսվարող սուբյեկտներից

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

1.3 Տնային տնտեսություններից ռեպո համաձայնագրերով ներգրավված միջոցներ

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

արտարժույթ

                                   

1.4 Լիզինգ տնային տնտեսությունների հետ

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

արտարժույթ

                                   

Ոչ ֆինան-
սական
կազմա-
կերպու-
թյուն-
ներից
ներ-
գրավ-
ված
միջոց-
ներ (2)

2.1 Տնտեսավարող սուբյեկտներից

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

2.2 Տնտեսավարող սուբյեկտներից ռեպո համաձայնագրերով ներգրավված միջոցներ

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

արտարժույթ

                                   

2.3 Լիզինգ տնտեսավարող սուբյեկտների հետ

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

արտարժույթ

                                   

 

 

Հաշվետվություն տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող

ՆՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ

(Տեղաբաշխված միջոցներ)

 

IV. Տեղաբաշխված միջոցների միջին արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ

Տեղաբաշխված միջոցներ

Ցպահանջ միջոցներ (Օվեր-
դրաֆտներ)

Ժամկետային միջոցներ

մինչև 15 օր

16-ից 30 օր

31-ից 60 օր

61-ից 90 օր

91-ից 180 օր

181-ից
1 տարի

1-ից
5 տարի

5 տարուց ավելի

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

Տնային
տնտե-
սություն-
ներին
տրամա-
դրված
միջոց-
ներ (3)

3.1 Ֆիզիկական անձանց տրված հիփոթեկային վարկեր

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

3.2 Ֆիզիկական անձանց տրված սպառողական և այլ վարկեր

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

3.3 Ֆիզիկական անձ տնտեսվարող սուբյեկտներին տրված վարկեր

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

3.4 Միջազգային վարկային ծրագրերով

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

3.5 Կառավարության երաշխիքով

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

3.6 Ֆիզիկական անձ և ֆիզիկական անձ տնտեսվարող սուբյեկտներին տրված օվերդրաֆտներ

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

3.7 Ֆիզիկական անձանց և ֆիզիկական անձ տնտեսվարող սուբյեկտներին ռեպո համաձայնագրերով տրամադրված միջոցներ

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

արտարժույթ

                                   

3.8 Ֆակտորինգ և լիզինգ ֆիզիկական անձանց և ֆիզիկական անձ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

արտարժույթ

                                   

Ոչ
ֆինան-
սական
կազմա-
կերպու-
թյուն-
ներին
տրամա-
դրված միջոց-
ներ (4)

4.1 Տնտեսավարող սուբյեկտներին տրված վարկեր

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

4.2 Միջազգային վարկային ծրագրերով

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

4.3 Կառավարության երաշխիքով

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

4.4 Տնտեսավարող սուբյեկտներին տրված օվերդրաֆտներ

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

ԱՄՆ-ի դոլար

                                   

Եվրո

                                   

ՌԴ ռուբլի

                                   

այլ արժույթներ

                                   

4.5 Տնտեսավարող սուբյեկտներին ռեպո համաձայնագրերով տրամադրված միջոցներ

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

արտարժույթ

                                   

4.6 Ֆակտորինգ և լիզինգ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                                   

ՀՀ դրամ

                                   

արտարժույթ

                                   

 

Վարկերի (ՆՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐ) գծով բոլոր ծախքերը ներառող արդյունավետ տոկոսադրույքի համար (APRC)*

(Տեղաբաշխված միջոցներ)

 

V. Տեղաբաշխված միջոցների բոլոր ծախսերը ներառող միջին արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ (APRC)

Տեղաբաշխված միջոցներ

Ժամկետային միջոցներ

մինչև 15 օր

16-ից 30 օր

31-ից 60 օր

61-ից 90 օր

91-ից 180 օր

181-ից
1 տարի

1-ից
5 տարի

5 տարուց ավելի

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

գու-
մար

%

Տնային
տնտե-
սություն-
ներին
տրամա-
դրված
միջոց-
ներ (5)

5.1 Ֆիզիկական անձանց տրված հիփոթեկային վարկեր

                               

ՀՀ դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

5.2 Ֆիզիկական անձանց տրված սպառողական և այլ վարկեր

                               

ՀՀ դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

5.3 Ֆիզիկական անձ տնտեսվարող սուբյեկտներին տրված վարկեր

                               

ՀՀ դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

5.4 Միջազգային վարկային ծրագրերով

                               

ՀՀ դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

5.5 Կառավարության երաշխիքով

                               

ՀՀ դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

5.6 Ֆիզիկական անձանց և ֆիզիկական անձ տնտեսվարող սուբյեկտներին ռեպո համաձայնագրերով տրամադրված միջոցներ

                               

ՀՀ դրամ

                               

արտարժույթ

                               

5.7 Ֆակտորինգ և լիզինգ ֆիզիկական անձանց և ֆիզիկական անձ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

ՀՀ դրամ

                               

արտարժույթ

                               

Ոչ
ֆինան-
սական
կազմա-
կերպու-
թյուն-
ներին
տրամա-
դրված միջոց-
ներ (6)

6.1 Տնտեսավարող սուբյեկտներին տրված վարկեր

                               

ՀՀ դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

6.2 Միջազգային վարկային ծրագրերով

                               

ՀՀ դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

6.3 Կառավարության երաշխիքով

                               

ՀՀ դրամ

                               

ԱՄՆ-ի դոլար

                               

Եվրո

                               

ՌԴ ռուբլի

                               

այլ արժույթներ

                               

6.4 Տնտեսավարող սուբյեկտներին ռեպո համաձայնագրերով տրամադրված միջոցներ

                               

ՀՀ դրամ

                               

արտարժույթ

                               

6.5 Ֆակտորինգ և լիզինգ տնտեսվարող սուբյեկտների հետ

                               

ՀՀ դրամ

                               

արտարժույթ

                               

 

(Ձև թիվ 17 խմբ. 04.11.08 N 298-Ն, 18.11.08 թիվ 313-Ն)

 Ձև թիվ 19
(օրական)

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության կոդը և անվանումը   _________________________

Ամսաթիվը  __________ թ.

 

Արտարժութային գործառնություններ

Հ/հ

Գործարքի տեսակը

Փոխարկվող արժույթներ (գնվող/վաճառվող)

Առքի ծավալ (արտար-
ժույթով)

Առքի միջին կշռված փոխարժեք

Վաճառքի ծավալ (արտար-
ժույթով)

Վաճառքի միջին կշռված փոխարժեք

Միջին փոխարժեք

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ _________

(գործադիր տնօրեն)

 Գլխավոր հաշվապահ _________

(Ձև թիվ 19 խմբ. 18.11.08 թիվ 313-Ն)

Ձև թիվ 21 (էջ 1,  2)

Ձև թիվ 22

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ

 

200 թ.

____________________________________

(վարկային կազմակերպության լրիվ անվանումը)

 

Վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված արժեթղթերի մասին հաշվետվությունն ըստ թողարկումների

 

Արժեթղթի տեսակը և տարատեսակը (թողարկում N)

Արժեթղթի
պետական գրանցման համարը

Գրանցման ամսաթիվը

Փաստացի տե-ղաբաշխված արժեթղթերի քանակը

Տեղաբաշխման ընդհանուր ծավալը անվանական արժեքով

Արժեթղթերի թողարկումից ստացված հասույթը

Հաշվետու տարում արժեթղթերի դիմաց վճարված գումարները

     

հատ

դրամ

արտար-ժույթ

դրամ

արտ-ար-ժույթ

դրամ

արտ-ար-ժույթ

                   
                   
                   

 

Արժեթղթի տեսակը և տարատեսակը (թողարկում N)

Բորսաների ցանկը, որոնք գնանշել են արժեթղթերը

Արժեթղթերով գործառնությունների ընդհանուր ծավալը

Արժեթղթերի նվազագույն գինը

Արժեթղթերի առավելագույն գինը

         
         

 

Այն իրավաբանական անձանց ցուցակը, որոնց կանոնադրական հիմնադրամում վարկային կազմակերպությունը տնօրինում է 10%-ից ոչ պակաս բաժնեմաս

 

Իրավաբանական անձանց լրիվ անվանումը

Գտնվելու վայրը
(քաղաք, պետություն)

Վարկային կազմակերպության բաժինը կանոնադրական կապիտալում

     
     

 

Այն իրավաբանական անձանց ցուցակը, որոնց կանոնադրական կապիտալում վարկային կազմակերպությունը տնօրինում է 10%-ից պակաս բաժնեմաս

 

Կազմակերպության լրիվ անվանումը

Գտնվելու վայրը (քաղաք, պետություն)

   
   

 

Տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության և դատարանի կողմից հաշվետու տարվա ընթացքում վարկային կազմակերպության նկատմամբ կիրառված պատժամիջոցների մասին

 

Պատժամիջոցի կիրառման ամսաթիվը

Կիրառող մարմինը

Պատճառը

Տեսակը

Չափը

Կատարման աստիճանը հաշվետվության ներկայացման օրը

           
           

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ

(գործադիր տնօրեն)

__________

 

Գլխավոր հաշվապահ

__________

(Ձև թիվ 22 փոփ. 04.11.08 N 298-Ն)

 

Ձև թիվ 28

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Վարկային կազմակերպության աշխատակազմի վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը _____________

Ամսաթիվը _____________

 

(հազ. դրամ)

 

1.

Վարկային կազմակերպության ղեկավարների թվաքանակը

 

1.1.

 այդ թվում՝ ձևավորված վարկային կազմակերպության նախկին աշխատակիցներից

 

2.

Վարկային կազմակերպության ոչ ղեկավար աշխատակիցների թվաքանակը

 

2.1.

 այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի

 

3.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների աշխատավարձի ֆոնդ

 

3.1.

 այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի

 

4.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցներին այլ վճարումներ

 

4.1.

 այդ թվում՝ սպասարկող անձնակազմի

 

5.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների վերապատ-րաստումները (վերապատրաստումները ֆինանսաբանկային
ոլորտում՝ համապատասխան վկայականի առկայության դեպքում) քանակը

 

5.1.

այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում

 

5.2.

 ԱՊՀ երկրներում

 

5.3.

 այլ երկրներում

 

6.

Վերապատրաստումներին մասնակցած աշխատակիցների քանակը

 

6.1.

այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետությունում

 

6.2.

 ԱՊՀ երկրներում

 

6.3.

 այլ երկրներում

 

7.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն ֆինանսաբանկային համակարգում փորձ

 

7.1.

 10 տարուց ավելի

 

7.2.

 5-10 տարվա

 

7.3.

 2-3 տարվա

 

7.4.

 1-2 տարվա

 

7.5.

 մինչև 1 տարվա

 

8.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն միջնակարգ կրթություն

 

8.1.

 այդ թվում՝ մասնագիտական

 

9.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն

 

9.1.

 այդ թվում՝ մասնագիտական

 

10.

Վարկային կազմակերպության աշխատակիցների քանակը, ովքեր ունեն գիտական աստիճան

 

10.1.

 այդ թվում՝ մասնագիտական

 

 

Կ.Տ.

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ