Համարը 
ՀՕ-66-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.06.16/26(760) Հոդ.647
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
18.05.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.06.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.06.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2010 թվականի մայիսի 18-ին

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1996 թվականի հունիսի 30-ի ՀՕ-69 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 20-րդ հոդվածի «ժա» կետը «բանկերի» բառից հետո լրացնել «, իսկ «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերում` նաև Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրություն իրականացնող ապահովագրական ընկերությունների Բյուրոյի (այսուհետ` Բյուրո)» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 38.1-րդ հոդվածով.

 

 «Հոդված 38.1.

 Բյուրոյի վարկավորումը

 

Կենտրոնական բանկը «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով կարող է վարկեր տրամադրել Բյուրոյին:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 39.1-րդ հոդվածում՝

 

1) 1-ին մասը «այլ անձանց» բառերից հետո լրացնել «և Բյուրոյի» բառերով.

2) 5-րդ մասը «վերաապահովագրական ընկերություններում» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև Բյուրոյում» բառերով.

3) 6-րդ մասը «վերաապահովագրական ընկերություններում,» բառերից հետո լրացնել «Բյուրոյում,» բառով.

4) 7-րդ մասը «վերաապահովագրական ընկերություն» բառերից հետո լրացնել «և Բյուրո» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 39.5-րդ հոդվածի 6-րդ մասը «վերաապահովագրական ընկերության», «վերաապահովագրական ընկերությունը», «վերաապահովագրական ընկերությունում» բառերից հետո լրացնել համապատասխանաբար «, Բյուրոյի», «, Բյուրոն» և «, Բյուրոյում» բառերով:

 

Հոդված 5. Օրենքի 39.10-րդ հոդվածում՝

 

1) վերնագիրը «վերաապահովագրական ընկերության» բառերից հետո լրացնել «, Բյուրոյի» բառով.

2) 1-ին, 2-րդ մասերը և 3-րդ մասի «ը» ենթակետը «վերաապահովագրական ընկերության» բառերից հետո լրացնել «, Բյուրոյի» բառով.

3) 3-րդ մասը «հետևյալ պայմանները» բառերից հետո լրացնել «(կիրառելիության դեպքում)» բառերով, իսկ «ը» ենթակետը «վերաապահովագրական ընկերության» բառերից հետո` «, Բյուրոյի» բառով:

 

Հոդված 6. Օրենքի 39.12-րդ հոդվածում՝

 

1) 3-րդ մասը «վերաապահովագրական ընկերությունը» և «վերաապահովագրական ընկերության» բառերից հետո լրացնել համապատասխանաբար «, Բյուրոն» և «, Բյուրոյի» բառերով.

2) 4-րդ մասը «վերաապահովագրական ընկերության» բառերից հետո լրացնել «, Բյուրոյի» բառով:

 

Հոդված 7. Օրենքի 39.13-րդ հոդվածը «վերաապահովագրական ընկերության» բառերից հետո լրացնել «, Բյուրոյի» բառով:

 

Հոդված 8. Օրենքի 39.14-րդ հոդվածը «վերաապահովագրական ընկերության» բառերից հետո լրացնել «, Բյուրոյի» բառով:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2010 թ. հունիսի 9

Երևան

ՀՕ-66-Ն