Համարը 
ՀՕ-14
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 1999.12.06/30(96)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.10.1999
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.11.1999
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.12.1999
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից
26 հոկտեմբերի 1999 թվականի

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18 հոդվածում`


ա) առաջին մասի 1-ին կետի «է» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«է) գյուտի ըստ էության փորձաքննություն անցկացնելու համար

180


եթե հայտը վերաբերում է միասնական մտահղացում կազմող գյուտերի խմբի, ապա մեկից ավելի յուրաքանչյուր գյուտի համար` լրացուցիչ

140

եթե գյուտի ըստ էության փորձաքննություն անցկացնելու դիմումը ներկայացվել է սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 12 ամսվա ընթացքում` լրացուցիչ`
 

 

     մեկ գյուտի համար

 90

միասնական մտահղացում կազմող գյուտերի խմբի
մեկից ավելի յուրաքանչյուր գյուտի համար


70».
 

բ) երկրորդ մասում «50» թիվը փոխարինել «30» թվով:


Հոդված 2. Օրենքի 28 հոդվածի երրորդ մասը «կապված» բառից հետո լրացնել «տուրքերը, բացառությամբ սույն օրենքի 18 հոդվածի 1-ին կետի «է» ենթակետով սահմանվածների» բառերով, հանել «և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող ձեռնարկությունները» բառերը:


Հոդված 3. Օրենքի 18, 28, և 33 հոդվածներում «օգտակար սարքի» և «օգտակար սարքերի» բառերը փոխարինել «օգտակար մոդելի» և «օգտակար մոդելների» բառերով, իսկ օրենքի 18 հոդվածում «ժամանակավոր արտոնագիր» բառերը փոխարինել «նախնական արտոնագիր» բառերով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ


Երևան
23 նոյեմբերի 1999 թ.
ՀՕ-14