Համարը 
թիվ 343-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.02.15/4(387) Հոդ.46
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
21.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
24.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.02.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

10 փետրվարի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05011065

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

21 դեկտեմբերի 2010 թ.

 թիվ 343-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մարտի 3-ի ««Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը հաստատելու մասին» թիվ 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ում (այսուհետև` Կանոնակարգ 15) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) 2-րդ կետի աղյուսակի 20-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

20

Հաշվետվություն տարեկան պետական տուրքի վերաբերյալ

33

տարեկան

 

2) 3-րդ կետի աղյուսակի 19-րդ տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

19

Հաշվետվություն տարեկան պետական տուրքի վերաբերյալ

33

տարեկան

 

3) 10-րդ կետի 3-րդ պարբերության «11-րդ», «12-րդ» և «13-րդ» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «13-րդ», «14-րդ» և «15-րդ» թվերով:

4) 10-րդ կետի 9-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«I աղյուսակի «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր, ըստ ճյուղերի» կետի ենթակետերում օգտագործված ճյուղային դասակարգումն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 2009 թվականի հունիսի 3-ի թիվ 372-Ն հրամանով հաստատված «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության (NACE rev.2): Հաշվետվության մեջ օգտագործված գործունեության հիմնական խմբերի (A, B…) տառերը և ենթախմբի հերթական համարները համապատասխանում են դասակարգչում օգտագործված տառերին և համարներին:

Հիմնական խմբերի մնացորդները կարող են մեծ կամ հավասար լինել յուրաքանչյուրի ենթախմբերի մնացորդների հանրագումարից, այսինքն` տվյալ հիմնական խմբի ենթախմբերում անհրաժեշտ գործունեության տեսակի բացակայության դեպքում այդ ճյուղին տրամադրված գումարների մնացորդն անհրաժեշտ է ներառել հիմնական խմբում:

Հաշվետվության A-R, ինչպես նաև «Տնտեսության այլ ճյուղեր» բաժիններում անհրաժեշտ է ներկայացնել տնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներին տրամադրած գումարները, իսկ «Հիփոթեքային վարկեր» և «Սպառողական վարկեր» բաժիններում ներկայացվում է ֆիզիկական անձանց վարկավորումը:

A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն. Այս խումբն ընդգրկում է բուսական և կենդանական բնական պաշարների շահագործումը: Բաժինը ներառում է մշակաբույսերի աճեցումը, անասնաբուծությունը, անտառային տնտեսությունը, այլ բույսերի և կենդանիների բուծումը գյուղացիական տնտեսություններում կամ բույսերի հավաքումը և կենդանիների որսը բնական միջավայրում:

B. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում. Այս խումբը ներառում է բնության մեջ հանդիպող պինդ ապարների և հանքանյութերի արդյունահանումը բոլոր եղանակներով: Այս խումբը տարանջատված է երկու ենթախմբերի` «մետաղական հանքաքարի արդյունահանում», որը համապատասխանում է «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության 05 խմբում ներառվող գործունեության տեսակներին, և «շինանյութերի արդյունահանում», որում ներառվում են դասակարգչի 08 խմբում նկարագրված գործունեության տեսակները:

C. Մշակող արդյունաբերություն. Մշակող արդյունաբերության խմբում դասվող տնտեսական միավորներն իրականացնում են տնտեսության այլ ճյուղերի (գյուղատնտեսություն, հանքագործական արդյունաբերություն և այլն) կողմից արտադրվող արտադրանքի, նյութերի բաղադրիչների ձևափոխում, նորոգում, վերականգնում:

D. Էլեկտրականություն, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում. Տվյալ խմբում ներառվում է էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարումը արդյունաբերական կազմակերպություններին և բնակելի զանգվածներին:

E. Ջրամատակարարում, կոյուղու, թափոնների կառավարում և վերամշակում. Այս խումբը ներառում է ջրամատակարարումը, կոյուղու, ջրահեռացման և պինդ և ոչ պինդ թափոնների հավաքման և վերամշակման հետ կապված գործունեությունը:

F. Շինարարություն. Այս խմբում ներառվում են նոր շինարարությունը, շինարարական օբյեկտների ընդլայնման կամ վերափոխման, նորոգման հետ կապված աշխատանքները, պատրաստի բլոկավոր կոնստրուկցիաներից շենքերի և ժամանակավոր շինությունների կանգնեցումը շինհրապարակներում:

G. Առևտուր. Այս խմբում ներառվում են ցանկացած ապրանքների մեծածախ և մանրածախ առևտուրը (ապրանքի վաճառք առանց ձևափոխման) և ապրանքների վաճառքին բնորոշ ծառայությունների մատուցումը: Ընդ որում, «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության 45 ենթախմբում ընդգրկված գործունեության գումարներն անհրաժեշտ է բաշխել 46 և 47 ենթախմբերում:

H. Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն. Այս խումբը ներառում է մարդատար և բեռնատար տրանսպորտային միջոցների գործունեությունը, խողովակաշարերով փոխադրումները, ուղևորների և բեռների տերմինալների շահագործումը, բեռների մշակումը, պահպանումը, ինչպես նաև փոստային ծառայությունները:

I. Կեցության և հանրային սննդի կազմակերպում. Այս խումբը ներառում է կարճաժամկետ բնակության համար հաճախորդներին բնակատեղերի տրամադրման և/կամ տեղում սպառման նպատակով սննդամթերքի և խմիչքների պատրաստումը և վաճառքը (օրինակ` ռեստորաններ, սրճարաններ, հյուրանոցներ և այլն): Խմբում չեն ներառվում ամսական կամ տարեկան ժամկետներով բնակարանների վարձակալության տրամադրումը և կերակրատեսակների և խմիչքների պատրաստումը և վաճառքը, որոնք նախատեսված չեն տեղում սպառման համար:

J. Տեղեկատվություն և կապ. Այս խումբը ներառում է տեղեկատվության փոխանցման հաղորդակցման ուղիների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառի գործունեությունը, տվյալների կամ այլ տեղեկատվության մշակման ծառայությունները:

K. Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն. Այս խմբում ներառվում են առևտրային բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային ընկերությունների և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեությունը (վճարահաշվարկային կազմակերպություններ, գրավատներ, ապահովագրական միջնորդներ և այլն): Այս բաժնում չեն ներառվում կենտրոնական բանկի հետ իրականացված գործառնությունները:

L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն. Այս խումբը ներառում է անշարժ գույքի առք և վաճառքը, վարձակալության տրամադրումը, գնահատումը:

M. Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն. Այս խումբը ներառում է համապատասխան մասնագիտական որակավորման, գիտելիքների և հմտությունների օգնությամբ սպառողներին ծառայությունների մատուցումը, վերլուծական և հետազոտական աշխատանքների իրականացումը:

P. Կրթություն. Այս խումբը ներառում է տարբեր մակարդակների կրթություն և ցանկացած մասնագիտական ուսուցում:

Q. Առողջապահություն. Այս խումբը ներառում է առողջապահական բնագավառի գործունեությունը և ծառայությունների մատուցումը:

R. Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ. Այս խումբը ներառում է մշակույթի, սպորտի, հանգստի և զվարճության բնագավառում հասարակությանը մատուցվող ծառայությունները:

Տնտեսության այլ ճյուղեր. Այս խմբում արտացոլվում են տնտեսության այն ճյուղերը և գործունեության տեսակները, որոնք ներառված չեն A-R խմբերում, ինչպես նաև «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» երկրորդ խմբագրության 32.1 և 79 բաժիններում ընդգրկված գործունեության տեսակները:

Հիպոթեքային վարկեր. Այս խմբում ներառվում են ֆիզիկական անձ հաճախորդներին տրամադրվող հիպոթեքային վարկերը` անշարժ գույքի ձեռքբերման և վերանորոգման նպատակով, որոնք ապահովված են տվյալ անշարժ գույքով:

Սպառողական վարկեր. Այս խմբում ներառվում են տնային տնտեսություններին տրամադրվող սպառողական վարկերը, որոնք օգտագործվում են անձնական (ձեռնարկատիրական գործունեության հետ չկապված) կարիքները հոգալու համար, այդ թվում` ապրանքների ապառիկ վաճառքի վարկավորումը:

Սույն հաշվետվության իմաստով վարկերի դասակարգումը որևէ ճյուղի մեջ անհրաժեշտ է իրականացնել ելնելով տրամադրվող վարկի օգտագործման նպատակից: Մասնավոր դեպքերում, երբ վարկի օգտագործման նպատակը հնարավոր չէ վերագրել որևէ ճյուղի, անհրաժեշտ է տվյալ վարկը դասակարգել` հիմնվելով վարկառու տնտեսվարող սուբյեկտի գործունեության տեսակի վրա: Այն դեպքում, երբ սուբյեկտի գործունեությունը կապված է տնտեսության մի քանի ճյուղերի հետ, անհրաժեշտ է վարկի դասակարգումն իրականացնել հիմնվելով տվյալ սուբյեկտի գործունեության հիմնական տեսակին` ըստ շրջանառության ծավալում ունեցած կշիռների:

«3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, արժութային սվոփ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողի ենթակետերը լրացվում են համաձայն պայմանագրերում նշված սկզբնական ժամկետների` գումարած երկարաձգված և ժամկետանց օրերը: Օրինակ` եթե ակտիվը տրամադրվել է 150 օր սկզբնական ժամկետով, գումարը գրանցվում է «91-ից 180 օր» սյունակում: Եթե տվյալ ակտիվը երկարաձգվում է 180 օրով, գումարը տեղափոխվում է «271 օրից 1 տարի» սյունակ, իսկ 40 օր ժամկետանց դառնալու դեպքում` «1-ից 5 տարի» սյունակ: Երկարաձգված օրերի հաշվարկը կատարվում է հաշվետվության «1. Ընդամենը վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, արժութային սվոփ, ռեպո համաձայնագրեր» մասի երկարաձգված տողի լրացման սկզբունքի համաձայն: Ընդ որում, «3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, արժութային սվոփ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի» տողում լրացվում են միայն վերջին երկու սյունակները (ընդամենը):»:

5) 10-րդ կետի 10-րդ պարբերությունը ուժը կորցրած ճանաչել:

6) 10-րդ կետի 11-րդ պարբերությունը «հոդվածները» բառից հետո լրացնել «ըստ համապատասխան արժույթների» բառերով:

7) 10-րդ կետի 15-րդ պարբերությունը առաջին նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն հաշվետվության իմաստով չաշխատող ակտիվների մեջ են ներառվում հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի դասակարգված վարկերը, ավանդները, թղթակցային հաշիվները, ֆակտորինգը, լիզինգը և այլ դեբիտորական պարտքերը, ընդ որում, «Չաշխատող ակտիվներ /ամսվա վերջին/» սյան «ՀՀ դրամ» և «արտարժույթ» սյունակների «ընդամենը» տողի հանրագումարը պետք է հավասար լինի հաշվետվության առաջին էջի երկրորդ աղյուսակի «Վարկեր» և «Դեբիտորական պարտքեր» բաժինների հսկվող, ոչ ստանդարտ, կասկածելի դասակարգված ակտիվների հանրագումարին:»:

8) 10.1-րդ կետի վերջին պարբերության երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Երրորդ էջում լրացվում են այն արտարժույթների սյուներն ամբողջությամբ, որոնց գծով համախառն ակտիվները կամ համախառն պարտավորությունները հաշվետվության կազմման պահի դրությամբ գերազանցում են 500.000 Հայաստանի Հանրապետության դրամի համարժեքը:»:

9) 11-րդ կետի 31-րդ պարբերությունից հանել « , վարկային քարտերի» բառերը:

10) 12-րդ կետը 4-րդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

««Երկրի կոդ» սյունակում լրացվում է մասնակցի ռեզիդենտության երկրի եռանիշ կոդը` համաձայն ISO 3166-1 alpհa-3 միջազգային ստանդարտի:»:

11) 15-րդ կետի առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«15. Թիվ 17 հաշվետվությունը բաղկացած է 5 էջից: Թիվ 17 հաշվետվությունը լրացվում է միայն հաշվետու շաբաթվա ընթացքում կնքված նոր վարկային, օվերնայթային, ռեպո համաձայնագրերի, արժութային սվոփի, ֆակտորինգի, լիզինգի, ինչպես նաև նախկինում կնքված պայմանագրերի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների հիման վրա` հազար միավորներով: Հաշվետվության մեջ ընդգրկվում են միայն այն երկարաձգված ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցները, որոնց տոկոսադրույքները և/կամ արժույթները, համաձայն կնքված պայմանագրերի, փոփոխվել են: Կենտրոնական բանկի հետ կատարված գործարքները հաշվետվության մեջ չեն ընդգրկվում: Հաշվետվության բոլոր էջերում տոկոսադրույքի հաշվարկն իրականացվում է միջին կշռված եղանակով: Հաշվետվության 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում չեն ընդգրկվում նաև բանկերի և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կատարված գործարքները: Տոկոսադրույքների հաշվարկման ժամանակ տարվա օրերի քանակը ընդունել 365 օր: Հաշվետվության 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերի ժամկետային միջոցների մասում գրանցումները իրականացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում կնքված պայմանագրերի հիման վրա (պայմանագրային գումարով): Եթե պայմանագրում առկա են դրույթներ, որոնք թույլ են տալիս տոկոսների փոփոխություններ և/կամ հաճախորդի կողմից կատարվող կամ կատարվելիք ծախսերում ներառվող վճարների քանակական կամ գումարային փոփոխություններ և որոնց վերաբերյալ հնարավոր չէ ունենալ հստակ կանխատեսումներ, ապա տարեկան արդյունավետ տոկոսադրույքը պետք է հաշվարկվի պայմանագրի կնքման պահին գործող չափանիշների հիման վրա` ենթադրելով, որ տոկսները և/կամ հաճախորդի կողմից կատարվող կամ կատարվելիք ծախսերը մնալու են կայուն և կիրառվելու են մինչև պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը:»:

12) 15-րդ կետի 15-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«3-րդ և 4-րդ էջերում ցպահանջ միջոցների բաժնի «գումար» մասում ներառվում են միայն օվերդրաֆտները և վարկային գծերը, ընդ որում, վերջիններիս գումարների գրանցումն իրականացվում է փաստացի ստացված/տրամադրված գումարների (հաշվետվության օրվա դրությամբ մնացորդային գումարների/առկա պաշարների) չափով, իսկ «%» սյունակում լրացվող տոկոսադրույքի հաշվարկման համար կիրառվում է համաձայնեցված տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկման (annualized agreed rate, AAR) բանաձևը`»:

13) 15-րդ կետը վերջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերություններով` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Հաշվետվության 5-րդ էջում օվերդրաֆտները և վարկային գծերն ընդգրկվում են ժամկետային միջոցների մասում` հաշվետու ժամանակաշրջանում կնքված պայմանագրերի հիման վրա պայմանագրի ամբողջ գումարի չափով, ներառյալ չօգտագործված մասը:

3-րդ, 4-րդ և 5-րդ էջերում ընդգրկված տոկոսադրույքը ներկայացվում է` անտեսելով արտոնյալ ժամանակահատվածի (grace period) առանձնահատկությունները:

Արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկում ծախսերը ընդգրկելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով` արդյոք հաճախորդը պարտավոր է կատարել նշված ծախսերը վարկավորման համար, մասնավորապես.

- վարկի գումարի կանխիկացման համար գանձվող միջնորդավճարը չի մասնակցում արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկմանը, եթե վարկային գծի տրամադրման պայմանների համաձայն հաճախորդը հարկադրված չէ ստացած միջոցները կանխիկացնել.

- առևտրային վարկերի գծով արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկմանը մասնակցում են բոլոր այն վճարները, որոնք կատարվել են տվյալ հաճախորդի կողմից տվյալ վարկը ստանալու նպատակով, այդ թվում` բանկում ընթացիկ հաշվի բացման համար գանձվող կոմիսիոն վճարը, եթե ընթացիկ հաշիվը բացվել է անմիջապես վարկի տրամադրման համար:

Արտարժույթով վարկերի գծով արդյունավետ տոկոսադրույքի հաշվարկման ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության դրամով գանձվող կոմիսիոն բոլոր վճարները հաշվարկում ներառվում են պայմանագրի կնքման օրվա համար Կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկացված` արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքով:»:

14) 16-րդ կետի 7-րդ պարբերությունում «համապատասխան» բառը փոխարինել «եկամուտներ և ծախսեր» բառերով:

15) 16-րդ կետի 8-րդ պարբերության 2-րդ նախադասությունը հանել:

16) 16-րդ կետի 13-րդ և 16-րդ պարբերություններից հանել «(փոխառություններ)» և «և վարկային քարտեր» բառերը:

17) 16-րդ կետի 15-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

««Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ» տողը լրացվում է հետևյալ կերպ.

 Վարկային գծերի և օվերդրաֆտների ծավալները գրանցվում են փաստացի մնացորդի (օգտագործված մասի) չափով:

 «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված զուտ վարկերի (տրված և մարված) և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների գումարները:

 «Պասիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությանը տրամադրված զուտ վարկերի (տրված և մարված) և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների գումարները:»:

18) 16-րդ կետի 17-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

««Ավանդներ/փոխառություններ» տողը լրացվում է նույն սկզբունքով, որը գործում է «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ» տողում: «Ավանդներ/փոխառություններ» հոդվածի ակտիվային մասում գրանցվում են վարկային կազմակերպությունների ավանդները ոչ ռեզիդենտ բանկերում, ինչպես նաև վարկային կազմակերպության բանկային հաշիվները և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալները: «Ավանդներ/փոխառություններ» հոդվածի պասիվային մասում գրանցվում են ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունները և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալները:»:

19) 16-րդ կետի 21-րդ պարբերությունը առաջին նախադասությունից առաջ լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

««Այլ գործառնություններ» բաժնում գրանցվում են այն բոլոր գործառնությունները, որոնք տվյալ վարկային կազմակերպությունն իրականացնում է ոչ ռեզիդենտների հետ, և որոնք չեն հանդիսանում վերը նշված գործառնություններից ոչ մեկը:»:

20) 16-րդ կետի 23-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«I աղյուսակի 4-րդ բաժնի «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ» տողի և 5-րդ բաժնի «Ավանդներ/փոխառություններ» տողի «Պասիվ» մասի վերաբերյալ մանրամասն տվյալները հավաքագրվում են II աղյուսակում:»:

21) 16-րդ կետի 25-րդ և 26-րդ պարբերությունները շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2-րդ սյունակում նշվում է վարկ (փոխառություն) տրամադրող ոչ ռեզիդենտ երկիրը: Այն դեպքում, երբ վարկը (փոխառությունը) տրամադրված է միջազգային ֆինանսական կազմակերպության կողմից, 2-րդ սյունակում նշվում է կազմակերպության անվանումը (օրինակ` Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա):

3-րդ սյունակում նշվում է վարկ (փոխառություն) տրամադրող ոչ ռեզիդենտի` այս կամ այն հատվածին պատկանելությունը` ըստ հետևյալ տառերի հաջորդականության.

 Ֆ-ն ընդգրկում է ոչ ռեզիդենտ բանկերը, ապահովագրական ընկերությունները, ներդրումային հիմնադրամները, բորսաները և այլ ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունները,

 Ֆ’-ն ընդգրկում է այլ պետությունների կենտրոնական բանկերը,

 Պ-ն ընդգրկում է այլ պետությունների կառավարությունները (կենտրոնական և տեղական մակարդակներով),

 Մ-ն ընդգրկում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները,

 Ի-ն ընդգրկում է Ֆ-ում, Ֆ’-ում, Պ-ում և Մ-ում չներառված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները (այսինքն` պետական մասնակցությամբ կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ պետական կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող սուբյեկտները և շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունները):»:

22) 16-րդ կետի 27-րդ, 33-րդ և 34-րդ պարբերությունները «վարկը» բառից հետո լրացնել «(փոխառությունը)» բառով:

23) 16-րդ կետի 28-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 33-րդ, 34-րդ և 35-րդ պարբերությունները «վարկի» բառից հետո լրացնել «(փոխառության)» բառով:

24) 16-րդ կետի 28-30-րդ պարբերությունները «վարկային պայմանագրում» բառերից հետո լրացնել «(փոխառության պայմանագրում)» բառերով:

25) 16-րդ կետի 32-րդ պարբերությունը «վարկերի» բառից հետո լրացնել «(փոխառությունների)» բառով:

26) 16-րդ կետի 35-րդ պարբերությունից հանել «(վճարվելիք)» բառը:

27) 16-րդ կետի 36-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«14-րդ սյունակում լրացվում է եռամսյակի վերջի դրությամբ ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի (փոխառությունների) հաշվեկշռային մնացորդը:»:

28) 16-րդ կետը վերջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«2-րդ աղյուսակի 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ սյունակները լրացվում են միայն այն դեպքում, երբ առկա է տվյալ վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտի միջև կնքված վարկային (փոխառության) պայմանագրով նախատեսված վարկերի (փոխառությունների) մուտքեր և/կամ այդ վարկերի (փոխառությունների) գծով հիմնական գումարի մարումներ/տոկոսագումարների հաշվեգրումներ:»:

29) 17-րդ կետի 6-րդ պարբերությունում «SWAP տեսակի» բառերը փոխարինել «ածանցյալ» բառով, իսկ 9-րդ պարբերությունում «SWAP տիպի գործարք» բառերը փոխարինել «ածանցյալ գործառնություն» բառերով:

30) 17-րդ կետի 10-րդ պարբերությունում ««3/1/1/1» կոդի տակ» բառերը փոխարինել ««3/1/1/1» և (կամ) «3/1/1/2» կոդերի տակ» բառերով:

31) 18-րդ կետի 14-18-րդ պարբերություններն ուժը կորցրած ճանաչել:

32) 20.1-րդ կետի 4-րդ պարբերության «4-րդ» բառը փոխարինել «2-րդ» բառով:

33) 20.3-րդ կետից հանել առաջին նախադասությունը:

34) 20.3-րդ կետի երկրորդ նախադասությունում «Առաջին աղյուսակը» բառերը փոխարինել «Հավելված 1-ի Ձև թիվ 33 հաշվետվությունը (տարեկան)» բառերով:

35) 20.3-րդ կետի 3-րդ պարբերության առաջին նախադասությունից հանել «1-ին աղյուսակի» բառերը:

36) 20.3-րդ կետի 15-27-րդ պարբերություններն ուժը կորցրած ճանաչել:

37) 30-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

38) «Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ» Ձև թիվ 3 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն Հավելված 1-ի (կցվում է):

39) «Վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ» Ձև թիվ 6 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն Հավելված 2-ի (կցվում է):

40) «Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման վերաբերյալ» Ձև թիվ 10 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն Հավելված 3-ի (կցվում է):

41) «Դրամարկղային շրջանառության վերաբերյալ» Ձև թիվ 13 հաշվետվական ձևի առաջին էջում «հազ. դրամ» բառերը փոխարինել «հազ. միավոր» բառերով:

42) «Նախորդ շաբաթվա ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ» Ձև թիվ 17 հաշվետվական ձևի 4-րդ էջում երկրորդ սյունակի վերնագրից հանել «(օվերդրաֆտներ)» բառը:

43) «Վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ» Ձև թիվ 18 հաշվետվական ձևի 1-ին էջի 1-ին սյունակի 4-րդ մասի վերնագրից հանել «(փոխառություններ)» և «և վարկային քարտեր» բառերը, իսկ 2-րդ էջի 12-րդ և 13-րդ սյունակների վերնագրից հանել «(վճարվելիք)» բառը:

44) «Վարկային կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների և վճարային գործիքների վերաբերյալ» Ձև թիվ 20 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն Հավելված 4-ի (կցվում է):

45) «Վարկային կազմակերպության աշխատակազմի վերաբերյալ» Ձև թիվ 28 հաշվետվական ձևի 7.3-րդ տողում «2-3» բառերը փոխարինել «2-5» բառերով:

46) «Ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ» Ձև թիվ 31 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն Հավելված 5-ի (կցվում է):

47) «Հաշվետվություն տարեկան պետական տուրքի վերաբերյալ» Ձև թիվ 33 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն Հավելված 6-ի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը, բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետի 4-7-րդ և 39-րդ ենթակետերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2011 թվականի հուլիսի 1-ին, սույն որոշման 1-ին կետի 38-րդ ենթակետի, որն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հոկտեմբերի 1-ին, և սույն որոշման 1-ին կետի 33-36-րդ և 47-րդ կետերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2011 թվականի մարտի 1-ին:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2010 թ. դեկտեմբերի 24
ք. Երևան

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2010 թվականի դեկտեմբերի 21-ի թիվ 343-Ն որոշմամբ

 

Ձև թիվ 3

 

 Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն
 Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ

Վարկային կազմակերպության անվանումը  __________________

Ամսաթիվը _____________

թ. -ից մինչև __________թ.

 (հազ. դրամ)

Ընդհանուր կապիտալ

Ռիսկով կշռված ակտիվներ

Մեկ փոխառուի գծով ռիսկի գումարը

Գործակից

1

2

3

4

0

0

   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ն1 նորմատիվի մեծությունը

Ն3 նորմատիվի մեծությունը

(1/2)

(3/1)

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ _______________

 (գործադիր տնօրեն)

Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ ______________

 Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

 

Ամսաթիվը --------------------

թ. -ից մինչև _____________

 

Ընդհանուր կապիտալի և նրա տարրերի հաշվարկն ըստ օրերի

(հազ. դրամ)

Ամսվա օրերը

Հիմնական կապիտալ

Լրացուցիչ կապիտալ

Ընդհանուր կապիտալ

Նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի համար անհրաժեշտ հիմնական կապիտալից պակասեցվող գումարներ

Նորմատիվային լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկին մասնակցող գումարներ

Նորմատիվների հաշվարկին մասնակցող

Ընդգրկվող գումարներ

Չընդգրկվող գումարներ

Հիմնական կապիտալ (1-4)

Լրացուցիչ կապիտալ (2+5-6)

Լրացուցիչ կապիտալ (ոչ ավելի, քան հիմնական կապիտալի 50%)

Ընդհանուր կապիտալ (7+9)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

                 

0

2

                 

0

3

                 

0

4

                 

0

5

                 

0

6

                 

0

7

                 

0

8

                 

0

9

                 

0

10

                 

0

11

                 

0

12

                 

0

13

                 

0

14

                 

0

15

                 

0

16

                 

0

17

                 

0

18

                 

0

19

                 

0

20

                 

0

21

                 

0

22

                 

0

23

                 

0

24

                 

0

25

                 

0

26

                 

0

27

                 

0

28

                 

0

29

                 

0

30

                 

0

31

                 

0

Միջին

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

(շարունակություն)

 

Ռիսկով կշռված ակտիվների հաշվարկն ըստ օրերի

 Հաշվեկշռային հոդվածներ ըստ ռիսկերի, դրանց համապատասխան ակտիվների հնարավոր կորուստների մասհանումներ

Ամսվա օրերը

Ռիսկի 0 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի 10 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի 20 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի 30 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի 50 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի 75% կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի 100 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի 110 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի 150 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկի 225 % կշիռ

Ակտիվի հնարավոր կորուստի մասհանում

Ռիսկով կշռված ակտիվներ [ (1-2)*0%+ (3-4)*
10%+
(5-6)*20%+(7-8)*30%+(9-10)*50%+(11-12)*75%+
(13-14)*
100%+(15-16)*110%+
(17-18)*
150%+(19-20)*225%]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1                                        

0

2                                        

0

3                                        

0

4                                        

0

5                                        

0

6                                        

0

7                                        

0

8                                        

0

9                                        

0

10                                        

0

11                                        

0

12                                        

0

13                                        

0

14                                        

0

15

                                       

0

16                                        

0

17                                        

0

18                                        

0

19                                        

0

20                                        

0

21                                        

0

22                                        

0

23                                        

0

24                                        

0

25                                        

0

26                                        

0

27                                        

0

28                                        

0

29                                        

0

30                                        

0

31                                        

0

Միջին

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

(շարունակություն)

 

Ռիսկով կշռված ակտիվների հաշվարկն ըստ օրերի

Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորություններ և անավարտ ժամկետային գործառնություններ (հետհաշվեկշռային հոդված) ըստ ռիսկի կշիռների, դրանց համապատասխան պահուստներ

Ամսվա օրերը

Ռիսկի 0% կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի 10% կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի 20% կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի 30% կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի 50% կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի 75% կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի 100% կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի 110% կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի 150% կշիռ

Պահուստ

Ռիսկի 225% կշիռ

Պահուստ

Ռիսկով կշռված
հետհաշվեկշռային
հոդվածներ
( (1-2)*0%+(3-4)*
10%+(5-6)*20%+(7-8)*
30%+(9-10)*50%+
(11-12)*75%+
(13-14)*100%+(15-16)*
110%+(17-18)*
150%+(19-20)*
225%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1                                        

0

2                                        

0

3                                        

0

4                                        

0

5                                        

0

6                                        

0

7                                        

0

8                                        

0

9                                        

0

10                                        

0

11                                        

0

12                                        

0

13                                        

0

14                                        

0

15                                        

0

16                                        

0

17                                        

0

18                                        

0

19                                        

0

20                                        

0

21                                        

0

22                                        

0

23                                        

0

24                                        

0

25                                        

0

26                                        

0

27                                        

0

28                                        

0

29                                        

0

30                                        

0

31                                        

0

Միջին

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Արտարժութային ռիսկի հաշվարկ (Ստանդարտ մեթոդաբանություն)

 

Արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումար

Արտարժութային կարճ դիրքերի հանրագումար (բացարձակ մեծությամբ)

Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորների բաց դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումար

Արտարժութային առավելագույն դիրքը

Արտարժութային ռիսկ (4) * 12%

Ամսվա օրերը

1

2

3

4

5

1

     

0

0

2

     

0

0

3

     

0

0

4

     

0

0

5

     

0

0

6

     

0

0

7

     

0

0

8

     

0

0

9

     

0

0

10

     

0

0

11

     

0

0

12

     

0

0

13

     

0

0

14

     

0

0

15

     

0

0

16

     

0

0

17

     

0

0

18

     

0

0

19

     

0

0

20

     

0

0

21

     

0

0

22

     

0

0

23

     

0

0

24

     

0

0

25

     

0

0

26

     

0

0

27

     

0

0

28

     

0

0

29

     

0

0

30

     

0

0

31

     

0

0

Առավելագույն   

0

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

Արտարժութային ռիսկի հաշվարկ (ՎաՌ մեթոդաբանություն)

 

(հազ. դրամ)

 

Օրական ՎաՌ

Տասնօրյա ՎաՌ

Գերազանցող օրերի քանակը

Գ

Արտարժութային ռիսկ

Ամսվա օրերը

1

2

3

4

5

1

 

0.00

 

3.00

0.00

2

       

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

Միջին

0

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Հաստատված է
ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2010 թվականի դեկտեմբերի 21-ի 
թիվ 343-Ն որոշմամբ

  

 «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները,

 դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ի

 

 Ձև թիվ 6

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 Վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը________________________________

Ամսաթիվը________________________________

 

   I. Վարկային ներդրումները, ավանդները, ֆակտորինգը, լիզինգը, ռեպո համաձայնագրերը և արժութային սվոպը ըստ ժամկետների

 

 (հազ. դրամ)

   

Ժամկետները

Ընդամենը

մինչև 90 օր

91-ից 180 օր

181-ից 270 օր

271-ից
1 տարի

1-ից 5 տարի

5 տարուց ավելի

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1. Ընդամենը ակտիվներ՝ վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր (1.1+1.2+1.3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 1.1. Ժամկետային ակտիվներ

                       

0

0

 այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                       

0

0

 վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                       

0

0

 1.2. Երկարաձգված ակտիվներ

                       

0

0

 այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                       

0

0

 վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                       

0

0

 1.3. Ժամկետանց ակտիվներ

                       

0

0

 այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                       

0

0

 վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                       

0

0

2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 2.1. Ժամկետային ակտիվներ

                       

0

0

 2.2. Երկարաձգված ակտիվներ

                       

0

0

 2.3. Ժամկետանց ակտիվներ

                       

0

0

3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, արժութային սվոպ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի՝

                           

A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն, այդ թվում`

                       

0

0

(01.1/3) բուսաբուծություն

                       

0

0

(01.4) անասնապահություն

                       

0

0

(02) անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ

                       

0

0

(03) ձկնորսություն և ձկնաբուծություն

                       

0

0

B. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում, այդ թվում`

                       

0

0

(07) մետաղական հանքաքարի արդյունահանում

                       

0

0

(08.1-12) շինանյութի արդյունահանում

                       

0

0

C. Մշակող արդյունաբերություն, այդ թվում`

                       

0

0

(10) սննդի արդյունաբերություն

                       

0

0

 (10.1) մսի մշակում և պահածոյացում

                       

0

0

 (10.3 ) մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում

                       

0

0

 (10.5) կաթնամթերքի արտադրություն

                       

0

0

 (10.7) հացի և ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն

                       

0

0

(11) խմիչքների արդյունաբերություն

                       

0

0

(12) ծխախոտի արդյունաբերություն

                       

0

0

(13+14) մանածագործական արտադրատեսակների և հագուստի արտադրություն

                       

0

0

(15) կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն

                       

0

0

(16+17) փայտանյութի, թղթի, փայտե և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (բացի կահույքից)

                       

0

0

(18) պոլիգրաֆիական գործունեություն

                       

0

0

(20) քիմիական նյութերի արտադրություն

                       

0

0

(21) դեղագործական արտադրատեսակների արտադրություն

                       

0

0

(22) ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն

                       

0

0

(23) ոչ մետաղական արտադրատեսակների արտադրություն

                       

0

0

(24) հիմնային մետաղների արտադրություն

                       

0

0

(25) մետաղե պատրաստի արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորումներից

                       

0

0

(26+27) համակարգիչների, էլեկտրոնային, օպտիկական և էլեկտրական սարքավորումների արտադրություն

0

0

(31) կահույքի արտադրություն

0

0

(33) մեքենաների և սարքավորումների նորոգում և տեղակայում

0

0

D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում, այդ թվում՝

0

0

(35.1) էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, փոխանցում և բաշխում

0

0

E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

0

0

F. Շինարարություն, այդ թվում`

0

0

(41.2) բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն

0

0

(42.1) ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն

0

0

G. Առևտուր, այդ թվում`

0

0

(45) ավտոմեքենաների, մոտոցիկլերի և դրանց պահեստամասերի առևտուր և նորոգում

0

0

(46) մեծածախ առևտուր

0

0

(47) մանրածախ առևտուր

0

0

H. Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, այդ թվում`

0

0

(49.32) տաքսու ծառայություններ

0

0

(49.4) ավտոճանապարհային բեռնափոխադրումներ և փոխադրման ծառայություններ

0

0

(51) օդային տրանսպորտի գործունեություն

0

0

(52.1) պահեստավորում և պահպանում

0

0

I. Կեցության և հանրային սննդի կազմակերպում, այդ թվում`

0

0

(55.1) հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ

0

0

(56) հանրային սննդի կազմակերպում

0

0

J. Տեղեկատվություն և կապ, այդ թվում`

0

0

(58) հրատարակչական գործ

0

0

(60) հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում

0

0

(61) հեռահաղորդակցություն

0

0

(62) համակարգչային ծրագրավորում և հարակից գործունեություն

0

0

K. Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, այդ թվում`

0

0

 K.1. այդ թվում՝ վարկեր, ավանդներ

0

0

 K.2. այդ թվում՝ թղթակցային հաշիվներ

0

0

 առևտրային բանկեր

0

0

 K.1.1. այդ թվում՝ վարկեր, ավանդներ

0

0

 K.2.1. այդ թվում՝ թղթակցային հաշիվներ

0

0

 վարկային կազմակերպություններ

0

0

 ապահովագրական ընկերություններ

0

0

 ներդրումային ընկերություններ

0

0

 այլ ֆինանսական կազմակերպություններ

0

0

L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն, այդ թվում`

0

0

(68.1) սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի առք և վաճառք

0

0

M. Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն, այդ թվում`

0

0

(69) իրավաբանական և հաշվապահական գործունեություն

0

0

(71) ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն

0

0

(72) գիտական հետազոտություններ և մշակումներ

0

0

(73.1) գովազդային գործունեություն

0

0

P. Կրթություն, այդ թվում`

0

0

(85.4) բարձրագույն կրթություն

0

0

Q. Առողջապահություն

0

0

R. Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ

0

0

 Տնտեսության այլ ճյուղեր, այդ թվում՝

0

0

(32.1) ոսկերչական արտադրատեսակների և զարդերի արտադրություն

0

0

(79) զբոսաշրջություն

0

0

 Հիպոթեկային վարկեր, այդ թվում`

0

0

անշարժ գույքի ձեռքբերման հիպոթեկային վարկեր

0

0

անշարժ գույքի վերանորոգման հիպոթեկային վարկեր

0

0

 Սպառողական վարկեր, այդ թվում`

0

0

քարտային վարկեր

0

0

ավտովարկեր

0

0

կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման վարկեր

0

0

ոսկու գրավով վարկեր

0

0

այլ սպառողական վարկեր

0

0

II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկվող պահուստների չափը

Ռիսկի դասերը

Վարկեր

Դեբիտորական պարտքեր

Հետհաշվեկշռային հոդվածներ

Քանակ

Գումար

Տրված վարկերի գծով պահուստ

Քանակ

Գումար

Դեբիտորական պարտքերի
գծով պահուստ

Քանակ

Գումար

Հետհաշվեկշռային
հոդվածների
գծով պահուստ

մնացորդը

%

մնացորդը

%

Մնացորդը

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

դրամ

արտարժույթ

1. Ստանդարտ

                                               

2. Հսկվող

                                               

3. Ոչ ստանդարտ

                                               

4. Կասկածելի

                                               

5. Անհուսալի

                                               

Ընդամենը

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

               

 

III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր  կորուստների պահուստի չափը

 

Արժեթղթերի տեսակները և դասերը

Արժեթղթերի գծով պահուստ

 Մարման ժամկետ ունեցող, այդ թվում՝

Գումար

մնացորդը

%

       

1. Ոչ ռիսկային

   

#DIV/0!

2. Ռիսկային

   

#DIV/0!

 3. Միջին ռիսկային

   

#DIV/0!

4. Բարձր ռիսկային

   

#DIV/0!

5. Անհուսալի

   

#DIV/0!

 Անժամկետ

   

#DIV/0!

Ընդամենը

0

0

#DIV/0!

 Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ ______________

 (գործադիր տնօրեն)

Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ ________________

* Վարկային միությունները, խնայողական միությունները և ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները լրացնում են տրամադրված վարկերի, լիզինգային կազմակերպությունները՝ լիզինգի, իսկ ֆակտորինգային կազմակերպությունները՝ ֆակտորինգի ծավալները, բացառությամբ բանկերին և վարկային կազմակերպություններին տրամադրված վարկերի, լիզինգի և ֆակտորինգի: 

 

 ** Այս տողում լրացվում են բանկերին և վարկային կազմակերպություններին տրամադրված վարկերի, ավանդների, ֆակտորինգի, լիզինգի և ռեպո համաձայնագրերի հանրագումարը:

 

Ամսաթիվը __________ թ.

 

«IV. Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվները»

Ճյուղերը

Չաշխատող ակտիվներ

Հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ

Չաշխատող ակտիվներ /ժամանակաշրջանի սկզբին/

Ժամանակաշրջանի ընթացքում չաշխատող դասակարգված ակտիվներ

Ժամանակաշրջանի ընթացքում չաշխատողից աշխատող դասակարգված ակտիվներ

Չաշխատող ակտիվներ /ժամանակաշրջանի վերջին/

Հետհաշվեկշռային մնացորդ ժամանակաշրջանի սկզբին

Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ

 Հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվների վերադարձ

Ժամանակաշրջանի ընթացքում հետհաշվեկշռից դուրսգրումներ

Հետհաշվեկշռային մնացորդ ժամանակաշրջանի վերջին

Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ /ընդամենը/

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1. Ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ /ընդամենը/

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն,
այդ թվում`

                 

(01.1/3) բուսաբուծություն

                 

(01.4) անասնապահություն

                 

(02) անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ

                 

(03) ձկնորսություն և ձկնաբուծություն

                 

B. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում,
այդ թվում`

                 

(07) մետաղական հանքաքարի արդյունահանում

                 

(08.1-12) շինանյութի արդյունահանում

                 

C. Մշակող արդյունաբերություն, այդ թվում`

                 

(10) սննդի արդյունաբերություն

                 

(10.1) մսի մշակում և պահածոյացում

                 

(10.3 ) մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում

                 

(10.5) կաթնամթերքի արտադրություն

                 

(10.7) հացի և ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն

                 

(11) խմիչքների արդյունաբերություն

                 

(12) ծխախոտի արդյունաբերություն

                 

(13+14) մանածագործական արտադրատեսակների և հագուստի արտադրություն

                 

(15) կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն

                 

(16+17) փայտանյութի, թղթի, փայտե և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (բացի կահույքից)

                 

(18) պոլիգրաֆիական գործունեություն

                 

(20) քիմիական նյութերի արտադրություն

                 

(21) դեղագործական արտադրատեսակների արտադրություն

                 

(22) ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն

                 

(23) ոչ մետաղական արտադրատեսակների արտադրություն

                 

(24) հիմնային մետաղների արտադրություն

                 

(25) մետաղե պատրաստի արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորումներից

                 

(26+27) համակարգիչների, էլեկտրոնային, օպտիկական և էլեկտրական սարքավորումների արտադրություն

                 

(31) կահույքի արտադրություն

                 

(33) մեքենաների և սարքավորումների նորոգում և տեղակայում

                 

D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում,
այդ թվում՝

                 

(35.1) էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, փոխանցում և բաշխում

                 

E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

                 

F. Շինարարություն, այդ թվում`

                 

(41.2) բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն

                 

(42.1) ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն

                 

G. Առևտուր, այդ թվում`

                 

(45) ավտոմեքենաների, մոտոցիկլերի և դրանց պահեստամասերի առևտուր
և նորոգում

                 

(46) մեծածախ առևտուր

                 

(47) մանրածախ առևտուր

                 

H. Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, այդ թվում`

                 

(49.32) տաքսու ծառայություններ

                 

(49.4) ավտոճանապարհային բեռնափոխադրումներ և փոխադրման ծառայություններ

                 

(51) օդային տրանսպորտի գործունեություն

                 

(52.1) պահեստավորում և պահպանում

                 

I. Կեցության և հանրային սննդի կազմակերպում, այդ թվում`

                 

(55.1) հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ

                 

(56) հանրային սննդի կազմակերպում

                 

J. Տեղեկատվություն և կապ, այդ թվում`

                 

(58) հրատարակչական գործ

                 

(60) հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում

                 

(61) հեռահաղորդակցություն

                 

(62) համակարգչային ծրագրավորում և հարակից գործունեություն

                 

K. Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, այդ թվում`

                 

 K.1. այդ թվում՝ վարկեր, ավանդներ

                 

 K.2. այդ թվում՝ թղթակցային հաշիվներ

                 

 առևտրային բանկեր

                 

 K.1.1. այդ թվում՝ վարկեր, ավանդներ

                 

 K.2.1. այդ թվում՝ թղթակցային հաշիվներ

                 

 վարկային կազմակերպություններ

                 

 ապահովագրական ընկերություններ

                 

 ներդրումային ընկերություններ

                 

 այլ ֆինանսական կազմակերպություններ

                 

L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն, այդ թվում`

                 

(68.1) սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի առք և վաճառք

                 

M. Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն,
այդ թվում`

                 

(69) իրավաբանական և հաշվապահական գործունեություն

                 

(71) ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն

                 

(72) գիտական հետազոտություններ և մշակումներ

                 

(73.1) գովազդային գործունեություն

                 

P. Կրթություն, այդ թվում`

                 

(85.4) բարձրագույն կրթություն

                 

Q. Առողջապահություն

                 

R. Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ

                 

 Տնտեսության այլ ճյուղեր, այդ թվում

                 

(32.1) ոսկերչական արտադրատեսակների և զարդերի արտադրություն

                 

(79) զբոսաշրջություն

                 

 Հիպոթեկային վարկեր, այդ թվում`

                 

անշարժ գույքի ձեռքբերման հիպոթեկային վարկեր

                 

անշարժ գույքի վերանորոգման հիպոթեկային վարկեր

                 

 Սպառողական վարկեր, այդ թվում`

                 

քարտային վարկեր

                 

ավտովարկեր

                 

կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման վարկեր

                 

ոսկու գրավով վարկեր

                 

այլ սպառողական վարկեր

                 

2. Ոչ ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ /ընդամենը/

                 

 

Հավելված 3

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2010 թվականի դեկտեմբերի 21-ի
թիվ 343-Ն որոշմամբ

 

 Ձև թիվ 10

 

 Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

Կանոնադրական կապիտալի ձևավորման վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը________________________________

Ամսաթիվը              թ________________________________

 

Կանոնադրական կապիտալի հայտարարման ամսաթիվը ______

Կանոնադրական կապիտալի համալրման ամսաթիվը ___

 

 Վարկային կազմակերպության կազմակերպական-իրավական կարգավիճակը

ՀՀ

Բաժնետերերի (փայատերերի) լրիվ անվանումը

Ղեկավարների (խորհրդի (դիտորդ խորհրդի) նախագահ և գործադիր տնօրեն) անունը, ազգանունը, հայրանունը

Սեփակա-նության ձևը

Բաժնետոմսի տեսակը (սովորական, արտոնյալ)

Բաժնետոմսերի դեպոզի-տարիայում գրանցման օրը/ ՀՀ ԿԲ գրանցա-մատյանում գրառում կատարելու օրը

Ռեզիդենտ (ոչ ռեզիդենտ)

Հայտարարված մասնաբաժին

Մասնակցությունը կանոնադրական կապիտալում

Փաստացի վճարված մասնաբաժինը

Փոստային ինդեքսը, հասցեն (նշել շրջանը), հեռախոսը, ֆաքսը

Սպասարկող բանկը և հաշվի համարը

Երկրի կոդ

ՀՀ դրամով (հազ. դրամ)

Տեսակա-րար կշիռը կանոնա-դրական կապիտա-լում (%)

 ՀՀ դրամով (հազ. դրամ)

Տեսակարար կշիռը կանոնա-դրական կապիտալում (%)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

                           

2

                           

3

                           

4

                           

5

                           

6

                           

7

                           

8

                           

9

                           

10

                           

11

                           

12

                           

13

                           

14

                           

15

                           

16

                           

17

                           

18

                           

19

                           
 

Ընդամենը

         

0

0.0%

0

0.0%

       
 

այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտ բաժնետերեր (փայատերեր )

                         

Բաժնետերերի (փայատերերի) ընդհանուր թիվը
այդ թվում՝ ոչ ռեզիդենտների

II. Փոխկապակցված բաժնետերեր (փայատերեր)

1

                                                                                                          

2

 

3

 

4

 

5

 

 Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ ______________

 (գործադիր տնօրեն)

Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ ____________

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2010 թվականի դեկտեմբերի 21-ի
թիվ 343-Ն որոշմամբ

 

Ձև թիվ 20

 

  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 

 

 Վարկային կազմակերպության կողմից մատուցված վճարային ծառայությունների  և վճարային գործիքների վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը________________________________

Ամսաթիվը________________________________ թ.

 

Վարկային կազմակերպության հաշիվները

 

ՀՀ տարածքում գործող բանկերում

Արտասահմանում գործող բանկերում

Ընթացիկ հաշիվներ

Ժամկետային հաշիվներ

Ընթացիկ հաշիվներ

Ժամկետային հաշիվներ

Վարկային կազմակերպության հաշիվների քանակը

       

Հաճախորդների քանակը

Հաճախորդներ

Հաճախորդների քանակը

Տնտեսավարող սուբյեկտներ

 

Ֆիզիկական անձինք

 

Ընդամենը

 

Կատարված կանխիկ և անկանխիկ գործառնություններ

Միջոցների շարժ

 Կանխիկ

 Անկանխիկ

Գումար
(հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար
(հազ. դրամ)

Քանակ

Վճարումներ

       

Ստացումներ

       

Վարկային կազմակերպության ճանապարհային չեկերով գործառնություններ (')

Վարկային կազմակերպության ճանապարհային չեկերի տեսակներ

Տրամադրում

Սպասարկում

Գումար
(հազ. դրամ)

Քանակ

Գումար
(հազ. դրամ)

Քանակ

         
         
         

(') -Այս տվյալները ներկայացնում են միայն ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունները

 Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ _______________

 (գործադիր տնօրեն)

Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ ________________

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2010 թվականի դեկտեմբերի 21-ի
թիվ 343-Ն որոշմամբ

 

  Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

  Ռեզիդենտներից ներգրավված փոխառությունների վերաբերյալ

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը 

Ձև թիվ 31
(տարեկան)

 

Ամսաթիվը __________________ թ.-ից մինչև _________________  թ.-ը

 

 հազ. դրամ

Փոխառություն տրամադրող սուբյեկտը

Փոխառության արժույթը

Փոխառության ներգրավման ժամկետը

Այդ թվում՝ այն փոխառությունները, որոնց համար նախատեսված է ժամկետից շուտ վերադարձ

   

ցպահանջ

ժամկետային

 
     

մինչև 1 տարի

1-ից 5 տարի

5 տարուց ավել

 

1

2

3

4

5

6

7

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ __________________

 (գործադիր տնօրեն)

Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ ________________

 


ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6

Հաստատված է
 Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի 
2010 թ. դեկտեմբերի 21-ի
թիվ 343-Ն որոշմամբ

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տ Ա Ր Ե Կ Ա Ն 

  

 ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 Ձև թիվ 33
(տարեկան)

 

Վարկային կազմակերպության անվանում՝  ___________________________

Ամսաթիվը ________________________

 

 (հազար դրամ)

Լիցենզիայի տրամադրման ամսաթիվը

Վճարված պետական տուրքի գումարը

Ժամկետանց օրերի համար վճարված տույժի չափը

Վճարման ամսաթիվը

Ժամանակաշրջանը

Հաշվի համարը

Ժամկետանց պարտավորության ամբողջ գումարը

Սկիզբ

Վերջ

1

2

3

4

5

6

7

8

               
               
               
 

Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

 

 Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ ______________

 (գործադիր տնօրեն)

Կ.Տ.

Գլխավոր հաշվապահ _________________