Համարը 
թիվ 326-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.12.26/29(412).1 Հոդ.416.4
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
30.11.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
08.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.01.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
20 դեկտեմբերի 2011 թ.
Պետական գրանցման թիվ 05011559

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

30 նոյեմբերի 2011 թ.

թիվ 326-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները համապատասխանեցնել ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին, հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մարտի 3-ի ««Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին» թիվ 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ում (այսուհետև` Կանոնակարգ 15) կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) Կանոնակարգ 15-ի 6-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Թիվ 1 հաշվետվությունը կազմված է մեկ էջից և լրացվում է հազար դրամներով, առանց տասնորդական միավորների:

«I խմբի արտարժույթ» և «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում արտարժույթի խմբավորումն իրականացվում է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2002 թվականի նոյեմբերի 5-ի ««Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը հաստատելու մասին» թիվ 347-Ն որոշման (այսուհետև` Կանոնակարգ 14): «I խմբի արտարժույթ», «II խմբի արտարժույթ» սյունակներում լրացվում են Կանոնակարգ 14-ով սահմանված արտարժութային դիրքի հաշվարկի մեջ մասնակցող բանկի արտարժույթով ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները, ինչպես նաև արտարժութային ռիսկ պարունակող ակտիվների և պարտավորությունների մնացորդները: Յուրաքանչյուր արժութային սյունակում ներկայացվող թվերը դասակարգվում են ըստ ռեզիդենտության: Հետհաշվեկշռային հաշիվները լրացվում են հազար դրամներով: Հաշվետվությունները պետք է պարունակեն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա (եթե բանկն աշխատել է նաև շաբաթ, կիրակի կամ օրենքով սահմանված ոչ աշխատանքային օրը, ապա` այդ օրվա) դրությամբ տվյալները: Բանկի կողմից ինքնուրույն բացված հաշիվները Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվություններում չեն արտացոլվում որպես առանձին հաշիվ:

Որոշ հոդվածներին կից ներկայացված են «NV» (ՆՎ) կամ «NI» (ՆԻ) հապավումներով տողեր: «NV» հապավումով տողում ներկայացվում են տվյալ տողի հիմնական հոդվածում ընդգրկված տվյալ ակտիվի կամ պարտավորության մայր գումարը, իսկ «NI» հապավումով տողում` անվանական տոկոսադրույքով հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարը, ինչպես նաև տվյալ հոդվածի գծով հաշվարկված տույժերը և տուգանքները: Օրինակ` «10420 NV» տողում ներկայացվում է «10420» տողում ընդգրկված տվյալ ակտիվի մայր գումարը, իսկ «10421» տողում` «10421» տողի հանրագումարում ընդգրկվող հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարին վերաբերող մասը, տույժերը և տուգանքները:»

2) Կանոնակարգ 15-ի Հավելված 1-ի ձև թիվ 1-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն սույն որոշման Հավելված 1-ի:

3) Կանոնակարգ 15-ի Հավելված 2-ի ձև թիվ 5-ից հանել 2.10 տողը:

4) Կանոնակարգ 15-ի Հավելված 2-ի ձև թիվ 9-ի 1.18 տողից հանել «և արժութային սվոպով վաճառված արժույթ» բառերը,

5) Կանոնակարգ 15-ի Հավելված 2-ի ձև թիվ 9-ի 2.10 տողից հանել «և արժութային սվոպով ձեռք բերված արժույթի» բառերը:

6) Կանոնակարգ 15-ի Հավելված 2-ի ձև թիվ 9-ի 2.11 տողից հանել «և արժութային սվոպով» բառերը:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող 10-րդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2011 թ. դեկտեմբերի 8
Երևան

 

 Հավելված N 1

Հաստատված է
Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի խորհրդի
2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի
թիվ 326-Ն որոշմամբ

Ձև թիվ 1
(ամսական, տարեկան)

Հ Ա Շ Վ Ե Կ Շ Ի Ռ
________ _________________ 20 __ թ.
_______________________________________
(վարկային կազմակերպության անվանումը)

ԿԱՐԳ 1-2 ԱԿՏԻՎՆԵՐ

 

10

Դրամական ակտիվներ և մնացորդներ կենտրոնական բանկերում

 
 

100

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

 
   

1000

Կանխիկ դրամական միջոցներ և վճարային փաստաթղթեր

 
     

10000

Կանխիկ դրամ դրամարկղում

 
     

10001

Կանխիկ դրամ ճանապարհին

 
     

10002

Կանխիկ դրամ ինքնասպասարկման սարքերում

 
     

10003

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր

 
     

10004

Կանխիկին հավասարեցված վճարային փաստաթղթեր ճանապարհին

 
           
 

101

Թղթակցային և այլ հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

 
   

1010

Թղթակցային և այլ հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

 
     

10100

Թղթակցային հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

 
     

10101

Կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10101NI

Կենտրոնական բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10102

Կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշիվ կենտրոնական բանկերում

 
     

10103

Կենտրոնական բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10103NI

Կենտրոնական բանկերում կանոնադրական հիմնադրամի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
           
 

102

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ բանկերում

 
   

1020

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում

 
     

10200

Թղթակցային հաշիվներ բանկերում

 
     

10201

Բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10201NI

Բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10202

Թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ բանկերում

 
     

10203

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10203NI

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
           
   

1021

Բանկային հաշիվներ բանկերում

 
     

10210

Բանկային հաշիվներ բանկերում

 
     

10211

Բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10211NI

Բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10212

Թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվներ բանկերում

 
     

10213

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10213NI

Բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10214

Կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշիվ բանկերում

 
     

10215

Բանկերում կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10215NI

Բանկերում կանոնադրական կապիտալի համալրման կուտակման հաշվի միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

103

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
   

1030

Թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10300

Թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10301

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10301NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թղթակցային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10302

Թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10303

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10303NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1031

Բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10310

Բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10311

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10311NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում բանկային հաշիվների միջոցների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10312

Թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվներ կազմակերպության հետ կապված բանկերում

 
     

10313

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10313NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում թանկարժեք մետաղներով բանկային հաշիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
           
 

104

Ավանդներ

 
   

1040

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ավանդներ

 
     

10400

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10401

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10401NI

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10402

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10402NV

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10403

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10403NI

Կենտրոնական բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1041

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10410

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10411

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10411NI

Բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10412

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10413

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10413NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1042

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10420

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10420NV

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10421

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10421NI

Բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10422

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10422NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10423

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10423NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1043

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10430

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10431

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10431NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10432

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդներ

 
     

10433

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10433NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1044

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10440

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10440NV

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10441

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10441NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10442

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ

 
     

10442NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10443

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10443NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1045

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ

 
     

10450

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

 
     

10451

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10451NI

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10452

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

 
     

10452NV

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10453

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10453NI

Ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1046

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ

 
     

10460

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

 
     

10461

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10461NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

10462

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

 
     

10462NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

10463

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

10463NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններում ներդրված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     

11

Թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ

 
 

110

Թանկարժեք մետաղների ձուլակտորներ

 
   

1100

Բանկային ոսկի

 
     

11000

Բանկային ոսկի

 
     

11001

Բանկային ոսկի ճանապարհին

 
                     
   

1101

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ

 
     

11010

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ

 
     

11011

Թանկարժեք մետաղների ստանդարտացված ձուլակտորներ ճանապարհին

 
           

12

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ

 
 

120

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
   

1200

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

12001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1201

Պետական արժեթղթեր

 
     

12010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

12011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1202

Ոչ պետական արժեթղթեր

 
     

12020

Սովորական բաժնետոմսեր

 
     

12021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

 
     

12022

Այլ փայամասնակցություններ

 
     

12023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

12024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1203

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
     

12030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

12031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
 

121

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1210

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

12100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
           
   

1211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

12110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

12117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
           
 

122

Ածանցյալ գործիքներ

 
   

1220

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 
     

12200

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

 
     

12201

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

 
     

12202

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

 
     

12203

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

 
     

12204

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 
     

12205

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 
     

12206

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 
     

12207

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 
                     
   

1221

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 
     

12210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

 
     

12211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

 
     

12212

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

 
     

12213

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

 
     

12214

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 
     

12215

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 
     

12216

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 
     

12217

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 
                     
   

1222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 
     

12220

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

 
     

12221

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

 
     

12222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

 
     

12223

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

 
     

12224

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 
     

12225

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 
     

12226

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 
     

12227

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 
                     
   

1223

Այլ անձանց հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

 
     

12230

Այլ անձանց հետ կնքված ֆյուչերս

 
     

12231

Այլ անձանց հետ կնքված ֆորվարդ

 
     

12232

Այլ անձանց հետ կնքված օպցիոն

 
     

12233

Այլ անձանց հետ կնքված արժութային սվոպ

 
     

12234

Այլ անձանց հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

 
     

12235

Այլ անձանց հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

 
     

12236

Այլ անձանց հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

 
     

12237

Այլ անձանց հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

 
                     
 

123

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
   

1230

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

12300

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 
     

12301

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

12302

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

12303

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

12304

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
                     
   

1231

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
     

12310

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

12311

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

12312

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 
     

12313

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

12314

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

12315

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 
     

12316

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 
     

12317

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 
                     
 

124

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
   

1240

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1241

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1242

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1243

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1244

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1245

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

125

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
   

1250

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1251

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1252

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1253

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1254

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1255

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1256

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12560

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12561

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12562

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12563

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12564

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12565

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12566

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12567

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12568

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1257

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

 
     

12570

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12571

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12572

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12573

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12574

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12575

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12576

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12577

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12578

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

126

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1260

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1261

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1262

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1263

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1264

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1265

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

127

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1270

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12700

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12701

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12702

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12703

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12704

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12705

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12706

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12707

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12708

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1271

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12710

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12711

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12712

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12713

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12714

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12715

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12716

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12717

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12718

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1272

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12720

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12721

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12722

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12723

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12724

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12725

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12726

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12727

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12728

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1273

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12730

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12731

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12732

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12733

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12734

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12735

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12736

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12737

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12738

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1274

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12740

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12741

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12742

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12743

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12744

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12745

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12746

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12747

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12748

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1275

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12750

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12751

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12752

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12753

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12754

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12755

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12756

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12757

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12758

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1276

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12760

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12761

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12762

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12763

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12764

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12765

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12766

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12767

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12768

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1277

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12770

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12771

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12772

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

12773

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

12774

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12775

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12776

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12777

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

12778

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

128

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 
   

1280

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12800

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

 
     

12801

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

 
     

12802

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

 
                     
   

1281

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գորժիքներ

 
     

12810

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գորժիքներ

 
                     

13

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

 
 

130

Արժեթղթեր

 
   

1300

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

13001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1301

Պետական արժեթղթեր

 
     

13010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

13011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1302

Ոչ պետական արժեթղթեր

 
     

13020

Սովորական բաժնետոմսեր

 
     

13021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

 
     

13022

Այլ փայամասնակցություններ

 
     

13023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

13024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
   

1303

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
     

13030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

13031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

 
                     
 

131

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1310

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

13100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1311

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

13110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
     

13117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

 
                     
 

132

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
   

1320

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

13200

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 
     

13201

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

13202

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

13203

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

13204

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
                     
   

1321

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
     

13210

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

13211

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

13212

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 
     

13213

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

13214

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

13215

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 
     

13216

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 
     

13217

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 
                     
 

133

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
   

1330

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13304

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13305

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13306

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13307

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13308

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1331

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13314

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13315

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13316

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13317

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13318

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1332

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13324

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13325

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13326

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13327

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13328

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1333

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13334

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13335

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13336

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13337

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13338

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1334

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13344

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13345

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13346

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13347

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13348

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1335

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13354

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13355

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13356

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13357

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13358

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

134

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
   

1340

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1341

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1342

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1343

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1344

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1345

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1346

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13464

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13465

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13466

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13467

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13468

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1347

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

 
     

13470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13474

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13475

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13476

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13477

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13478

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

135

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1350

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1351

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1352

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1353

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1354

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1355

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

136

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1360

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1361

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1362

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1363

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1364

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1365

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1366

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13664

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13665

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13666

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13667

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13668

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1367

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

13673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

13674

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13675

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13676

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13677

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

13678

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

137

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 
   

1370

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

 
     

13701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

 
     

13702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

 
                     
   

1371

Ածանցյալ գորժիքներ

 
     

13710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գորժիքներ

 
                     

14

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

 
 

140

Արժեթղթեր

 
   

1400

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

14000NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (հաշվեգրված եկամուտ)

 
     

14001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

 
     

14001NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14002

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14002NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1401

Պետական արժեթղթեր

 
     

14010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

14010NV

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (հաշվեգրված եկամուտ)

 
     

14011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
     

14011NV

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14012

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14012NI

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1402

Ոչ պետական արժեթղթեր

 
     

14020

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

14020NV

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14020NI

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (հաշվեգրված եկամուտ)

 
     

14021

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

 
     

14021NV

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14022

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14022NI

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1403

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
     

14030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

 
     

14030NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14030NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (հաշվեգրված եկամուտ)

 
     

14031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

 
     

14031NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

 
     

14032

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14032NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

141

Ֆակտորինգ

 
   

1410

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14100

Բանկերի հետ ֆակտորինգ

 
     

14100NV

Բանկերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14101

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14101NI

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14102

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14102NV

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14103

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14103NI

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14104

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14104NV

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14105

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14105NI

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14106

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14106NV

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14107NI

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14108

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14108NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
           
   

1411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14110NV

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14111NI

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14112

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ

 
     

14112NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14113

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14113NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1412

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14120

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ

 
     

14120NV

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14121

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14121NI

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14122

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14122NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14123NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14124NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14125

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14125NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1413

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

 
     

14130

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ

 
     

14130NV

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14131

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14131NI

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14132

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ

 
     

14132NV

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14133

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14133NI

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

14134

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

 
     

14134NV

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

 
     

14135

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

14135NI

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

142

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
   

1420

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

14200

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 
     

14200PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14200PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14200PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14201

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

14201PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14201PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14201PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14202

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

14202PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14202PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14202PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14203

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

14203PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14203PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14203PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14204

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

14204PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14204PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14204PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     
   

1421

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
     

14210

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

14210PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14210PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14210PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14211

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

14211PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14211PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14211PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14212

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 
     

14212PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14212PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14212PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14213

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

14213PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14213PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14213PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14214

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

14214PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14214PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14214PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14215

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 
     

14215PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14215PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14215PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14216

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 
     

14216PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14216PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14216PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

14217

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 
     

14217PC

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

14217PS

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

14217PA

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     
 

143

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
   

1430

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14304

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14305

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14306

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1431

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14314

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14315

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14316

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1432

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14324

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14325

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14326

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1433

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14334

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14335

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14336

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1434

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14344

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14345

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14346

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1435

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14354

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14355

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14356

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

144

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
   

1440

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14404

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14405

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14406

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1441

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14414

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14415

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14416

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1442

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14424

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14425

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14426

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1443

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14434

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14435

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14436

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1444

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14444

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14445

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14446

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
           
   

1445

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14454

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14455

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14456

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
           
   

1446

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14464

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14465

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14466

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1447

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

 
     

14470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14474

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14475

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14476

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

145

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1450

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14504

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14505

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14506

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1451

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14514

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14515

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14516

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1452

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14524

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14525

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14526

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1453

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14534

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14535

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14536

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1454

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14544

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14545

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14546

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1455

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14554

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14555

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14556

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

146

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
   

1460

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14604

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14605

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14606

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1461

ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14614

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14615

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14616

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1462

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14624

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14625

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14626

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1463

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14634

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14635

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14636

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1464

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14644

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14645

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14646

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1465

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14654

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14655

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14656

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1466

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14664

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14665

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14666

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
   

1467

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

 
     

14673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

 
     

14674

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14675

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

 
     

14676

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
                     
 

147

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

 
   

1470

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

14700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

 
     

14701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

 
     

14702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

 
                     
   

1471

Ածանցյալ գորժիքներ

 
     

14710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գորժիքներ

 
                     

15

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

 
 

150

Ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1500

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15000

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15000NV

Բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15001

Բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15001NI

Բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր բանկերին

 
     

15003

Բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15003NI

Բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15004

Բանկերին տրամադրված օվերնայթ

 
     

15005

Բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15005NI

Բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1501

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15010

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15010NV

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15011

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15011NI

Վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15012

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր վարկային կազմակերպություններին

 
     

15013

Վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15013NI

Վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1502

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15020

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15020NV

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15021

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15021NI

Ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15022

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ներդրումային ընկերություններին

 
     

15023

Ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15023NI

Ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1503

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15030

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15030NV

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15031

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15031NI

Ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15032

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ապահովագրական ընկերություններին

 
     

15033

Ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15033NI

Ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1504

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15040

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15040NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15041

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15041NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15042

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

 
     

15043

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15043NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

151

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1510

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15100

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15100NV

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15101

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15101NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15102

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված բանկերին

 
     

15103

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15103NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15104

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթ

 
     

15105

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15105NI

Կազմակերպության հետ կապված բանկերին տրամադրված օվերնայթի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1511

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15110

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15110NV

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15111

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15111NI

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15112

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպություններին

 
     

15113

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15113NI

Կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1512

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15120

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15120NV

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15121

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15121NI

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15122

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերություններին

 
     

15123

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15123NI

Կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1513

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15130

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15130NV

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15131

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15131NI

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15132

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերություններին

 
     

15133

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15133NI

Կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1514

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15140

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

15140NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

15141

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15141NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

15142

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններին

 
     

15143

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

15143NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

152

Այլ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
   

1520

Կարճաժամկետ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
     

15200

Կարճաժամկետ պահանջներ բանկերի նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
     

15201

Կարճաժամկետ պահանջներ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
     

15202

Կարճաժամկետ պահանջներ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
     

15203

Կարճաժամկետ պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
     

15204

Կարճաժամկետ պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ արտարժույթի առքուվաճառքի գծով

 
                     
   

1521

Կարճաժամկետ պահանջներ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
     

15210

Կարճաժամկետ պահանջներ բանկերի նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
     

15211

Կարճաժամկետ պահանջներ վարկային կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
     

15212

Կարճաժամկետ պահանջներ ներդրումային ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
     

15213

Կարճաժամկետ պահանջներ ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
     

15214

Կարճաժամկետ պահանջներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ այլ հաշվարկների գծով

 
                     
   

1522

Դեպոնացված միջոցներ

 
     

15220

Դեպոնացված միջոցներ կենտրոնական բանկերում

 
     

15221

Դեպոնացված միջոցներ բանկերում

 
     

15222

Դեպոնացված միջոցներ այլ կազմակերպություններում

 
                     
 

153

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
   

1530

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

15300

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 
     

15300PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15300PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15300PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15301

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

15301PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15301PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15301PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15302

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

15302PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15302PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15302PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15303

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

15303PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15303PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15303PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15304

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

15304PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15304PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15304PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     
   

1531

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

15310

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով

 
     

15310PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15310PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15310PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված բանկերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15311

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

15311PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15311PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15311PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված վարկային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15312

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

15312PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15312PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15312PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ներդրումային ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15313

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

15313PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15313PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15313PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

15314

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

15314PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

15314PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

15314PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     

16

Պահանջներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց նկատմամբ

 
 

160

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1600

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16000

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16000NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16001

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16001NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16003

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16003NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16004

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16004NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16005

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16005NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1601

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16010

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16010NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16011

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16011NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16012

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16013

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16013NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16014

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16014NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16015

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16015NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

161

Հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1610

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16100

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16100NV

Հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16101

Հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16101NI

Հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16102

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր հիմնարկներին

 
     

16103

Հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16103NI

Հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16104

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16104NV

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16105

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16105NI

Հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1611

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16110

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16110NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16111

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16111NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16112

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16113

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16113NI

Ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16114

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16114NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16115

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16115NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1612

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16120

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16120NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16121

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16121NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16122

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16123

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16123NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16124NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16125

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16125NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

162

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1620

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16200

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16200NV

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16201

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16201NI

Ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16202

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր ֆիզիկական անձանց

 
     

16203

Ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16203NI

Ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16204

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16204NV

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16205

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16205NI

Ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1621

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16210

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16210NV

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16211

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16211NI

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16212

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր անհատ ձեռնարկատերերին

 
     

16213

Անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16213NI

Անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16214

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16214NV

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16215

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16215NI

Անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1622

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16220

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16220NV

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16221

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16221NI

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16222

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության աշխատակիցներին

 
     

16223

Կազմակերպության աշխատակիցների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16223NI

Կազմակերպության աշխատակիցների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16224

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16224NV

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16225

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16225NI

Կազմակերպության աշխատակիցներին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1623

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16230

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16230NV

Այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16231

Այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16231NI

Այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16232

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր այլ անձանց

 
     

16233

Այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16233NI

Այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16234

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16234NV

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16235

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16235NI

Այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

163

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1630

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16300

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16300NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16301

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16301NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16302

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16303

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16303NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16304

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16304NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16305

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16305NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1631

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16310

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16310NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16311

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16311NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16312

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16313

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16313NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16314

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16314NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16315

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16315NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

164

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1640

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16400

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16400NV

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16401

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16401NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16402

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին

 
     

16403

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16403NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16404

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16404NV

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16405

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16405NI

Կազմակերպության հետ կապված հիմնարկներին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1641

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16410

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16410NV

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16411

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16411NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16412

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16413

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16413NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16414

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16414NV

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16415

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16415NI

Կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1642

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16420

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16420NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16421

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16421NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16422

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին

 
     

16423

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16423NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16424

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր

 
     

16424NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

16425

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16425NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին վարկային քարտերով տրված վարկերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

165

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
   

1650

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16500

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16500NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16501

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16501NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16502

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց

 
     

16503

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16503NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16504

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16504NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16505

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16505NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1651

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16510

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16510NV

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16511

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16511NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16512

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին

 
     

16513

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16513NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16514

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16514NV

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16515

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16515NI

Կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերին վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1652

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16520

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16520NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16521

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16521NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս])

 
     

16522

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց

 
     

16523

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16523NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց օվերդրաֆտների և վարկային գծերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

16524

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ

 
     

16524NV

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկեր և փոխառություններ (անվանական մնացորդ)

 
     

16525

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

16525NI

Կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց վարկային քարտերով տրված վարկերի և փոխառությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

166

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
   

1660

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
     

16600

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16600PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16600PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16600PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16601

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16601PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16601PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16601PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16602

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

 
     

16602PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16602PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16602PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16603

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16603PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16603PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16603PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16604

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16604PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16604PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16604PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16605

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

 
     

16605PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16605PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16605PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16606

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 
     

16606PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16606PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16606PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16607

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

 
     

16607PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16607PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16607PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     
   

1661

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

 
     

16610

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16610PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16610PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16610PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16611

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16611PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16611PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16611PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16612

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով

 
     

16612PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16612PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16612PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված հիմնարկների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16613

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16613PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16613PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16613PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16614

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

 
     

16614PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16614PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16614PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16615

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով

 
     

16615PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16615PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16615PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված ֆիզիկական անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16616

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով

 
     

16616PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16616PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16616PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
     

16617

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով

 
     

16617PC

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով (ընդհանուր պահուստ)

 
     

16617PS

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով (հատուկ պահուստ)

 
     

16617PA

Վարկերի հնարավոր կորուստների պահուստ կազմակերպության հետ կապված այլ անձանց գծով (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     

17

Ռեպո համաձայնագրեր

 
 

170

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

 
   

1700

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

 
     

17000

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ

 
     

17000NV

Ռեպո համաձայնագրեր կենտրոնական բանկերի հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17001

Կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17001NI

Կենտրոնական բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

171

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

 
   

1710

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

 
     

17100

Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ

 
     

17100NV

Ռեպո համաձայնագրեր բանկերի հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17101

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17101NI

Բանկերի հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17102

Ռեպո համաձայնագրեր վարկային կազմակերպությունների հետ

 
     

17102NV

Ռեպո համաձայնագրեր վարկային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17103

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17103NI

Վարկային կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17104

Ռեպո համաձայնագրեր ներդրումային ընկերությունների հետ

 
     

17104NV

Ռեպո համաձայնագրեր ներդրումային ընկերությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17105

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17105NI

Ներդրումային ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17106

Ռեպո համաձայնագրեր ապահովագրական ընկերությունների հետ

 
     

17106NV

Ռեպո համաձայնագրեր ապահովագրական ընկերությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17107NI

Ապահովագրական ընկերությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17108

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ

 
     

17108NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

172

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ

 
   

1720

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17200

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17200NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17201

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17201NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17202

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17202NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17203

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17203NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1721

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17210

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների հետ

 
     

17210NV

Ռեպո համաձայնագրեր հիմնարկների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17211

Հիմնարկների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17211NI

Հիմնարկների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17212

Ռեպո համաձայնագրեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17212NV

Ռեպո համաձայնագրեր պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17213NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17214

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ

 
     

17214NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17215

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17215NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1722

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ

 
     

17220

Ռեպո համաձայնագրեր ֆիզիկական անձանց հետ

 
     

17220NV

Ռեպո համաձայնագրեր ֆիզիկական անձանց հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17221

Ֆիզիկական անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17221NI

Ֆիզիկական անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17222

Ռեպո համաձայնագրեր անհատ ձեռնարկատերերի հետ

 
     

17222NV

Ռեպո համաձայնագրեր անհատ ձեռնարկատերերի հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17223

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17223NI

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

17224

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ

 
     

17224NV

Ռեպո համաձայնագրեր այլ անձանց հետ (անվանական մնացորդ)

 
     

17225

Այլ անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

17225NI

Այլ անձանց հետ ռեպո համաձայնագրերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     

18

Այլ գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
 

180

Ակրեդիտիվներ

 
   

1800

Ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18000

Բանկերին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18000NV

Բանկերին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18001

Բանկերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18001NI

Բանկերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18002

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18002NV

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18003

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18003NI

Վարկային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18004

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18004NV

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18005

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18005NI

Ներդրումային ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18006

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18006NV

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18007

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18007NI

Ապահովագրական ընկերություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18008

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18008NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18009

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18009NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1801

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18010

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18010NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18011

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18011NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18012

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18012NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18013

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18013NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1802

Հիմնարկներին և ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18020

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18020NV

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18021

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18021NI

Հիմնարկներին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18022

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18022NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18023

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18023NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18024

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18024NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18025

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18025NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1803

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18030

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18030NV

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18031

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18031NI

Ֆիզիկական անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18032

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18032NV

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18033

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18033NI

Անհատ ձեռնարկատերերին տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18034

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ

 
     

18034NV

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվներ (անվանական մնացորդ)

 
     

18035

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18035NI

Այլ անձանց տրված ակրեդիտիվների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

181

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ

 
   

1810

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների համար

 
     

18100

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ բանկերի համար

 
     

18100NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ բանկերի համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18101

Բանկերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18101NI

Բանկերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18102

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ վարկային կազմակերպությունների համար

 
     

18102NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ վարկային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18103

Վարկային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18103NI

Վարկային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18104

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ներդրումային ընկերությունների համար

 
     

18104NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ներդրումային ընկերությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18105

Ներդրումային ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18105NI

Ներդրումային ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18106

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ապահովագրական ընկերությունների համար

 
     

18106NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ապահովագրական ընկերությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18107

Ապահովագրական ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18107NI

Ապահովագրական ընկերությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18108

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար

 
     

18108NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1811

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18110

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18110NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18111NI

Պետական առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18112

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18112NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18113

Այլ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18113NI

Այլ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1812

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18120

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ հիմանարկների համար

 
     

18120NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ հիմանարկների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18121

Հիմնարկների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18121NI

Հիմնարկների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18122

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18122NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18123NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18124

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար

 
     

18124NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18125

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18125NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

1813

Երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ անձանց համար

 
     

18130

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ֆիզիկական անձանց համար

 
     

18130NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ ֆիզիկական անձանց համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18131

Ֆիզիկական անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18131NI

Ֆիզիկական անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18132

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ անհատ ձեռնարկատերերի համար

 
     

18132NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ անհատ ձեռնարկատերերի համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18133

Անհատ ձեռնարկատերերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18133NI

Անհատ ձեռնարկատերերի համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

18134

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ անձանց համար

 
     

18134NV

Երաշխիքներով և երաշխավորություններով կատարված վճարումներ այլ անձանց համար (անվանական մնացորդ)

 
     

18135

Այլ անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

18135NI

Այլ անձանց համար տրված երաշխիքների և երաշխավորությունների գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

182

Ֆինանսական վարձակալություն

 
   

1820

Ֆինանսական կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18200

Բանկերից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18201

Վարկային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18202

Ներդրումային ընկերություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18203

Ապահովագրական ընկերություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18204

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1821

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18212

Հիմնարկներից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18214

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18215

Ֆիզիկական անձանցից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18216

Անհատ ձեռնարկատերերից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18217

Այլ անձանցից Ֆինանսական վարձակալության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1822

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություններից

 
     

18220

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ բանկերից

 
     

18221

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ վարկային կազմակերպություններից

 
     

18222

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ներդրումային ընկերություններից

 
     

18223

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ապահովագրական ընկերություններից

 
     

18224

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

 
                     
   

1823

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից

 
     

18230

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ պետական առևտրային կազմակերպություններից

 
     

18231

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ առևտրային կազմակերպություններից

 
     

18232

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ հիմնարկներից

 
     

18233

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից

 
     

18234

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից

 
     

18235

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ ֆիզիկական անձանցից

 
     

18236

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ անհատ ձեռնարկատերերից

 
     

18237

Ֆինանսական վարձակալության դիմաց չվաստակած ֆինանսական եկամուտներ այլ անձանցից

 
                     
 

183

Արժեթղթերի փաթեթի կառավարում

 
   

1830

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18300

Բանկերից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18301

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18302

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18303

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18304

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1831

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18310

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18311

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18312

Հիմնարկներից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18313

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18314

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18315

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18316

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18317

Այլ անձանցից արժեթղթերի փաթեթի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
 

184

Արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1840

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18400

Բանկերից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18401

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18402

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18403

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18404

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1841

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18410

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18412

Հիմնարկներից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18413

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18414

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18415

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18416

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18417

Այլ անձանցից արժեթղթերով գործարքների գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1842

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18420

Բանկերից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18421

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18422

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18423

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18424

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1843

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18430

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18431

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18432

Հիմնարկներից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18433

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18434

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18435

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18436

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18437

Այլ անձանցից արժեթղթերի տեղաբաշխման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1844

Ֆինանսական կազմակերպություններից այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18440

Բանկերից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18441

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18442

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18443

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18444

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1845

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18450

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18451

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18452

Հիմնարկներից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18453

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18454

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18455

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18456

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18457

Այլ անձանցից արժեթղթերի այլ ներդրումային և ոչ հիմնական ծառայությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
 

185

Արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1850

Ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18500

Բանկերից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18501

Վարկային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18502

Ներդրումային ընկերություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18503

Ապահովագրական ընկերություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18504

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1851

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18510

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18511

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18512

Հիմնարկներից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18513

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18514

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18515

Ֆիզիկական անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18516

Անհատ ձեռնարկատերերից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18517

Այլ անձանցից արժեթղթերի պահառության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
 

186

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1860

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18600

Բանկերից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18601

Վարկային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18602

Ներդրումային ընկերություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18603

Ապահովագրական ընկերություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18604

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1861

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18610

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18611

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18612

Հիմնարկներից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18613

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18614

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18615

Ֆիզիկական անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18616

Անհատ ձեռնարկատերերից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18617

Այլ անձանցից ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1862

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիք պարգևավճարներ

 
     

18620

Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գծով կառավարիչների կողմից ստացվելիք պարգևավճարներ

 
                     
 

187

Խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1870

Ֆինանսական կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18700

Բանկերից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18701

Վարկային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18702

Ներդրումային ընկերություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18703

Ապահովագրական ընկերություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18704

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
   

1871

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18710

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18711

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18712

Հիմնարկներից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18713

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18714

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18715

Ֆիզիկական անձանցից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18716

Անհատ ձեռնարկատերերից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
     

18717

Այլ անձանցից մատուցած խորհրդատվության գծով ստացվելիք գումարներ

 
                     
 

188

Հեջավորման գործիքներ

 
   

1880

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ (իրական արժեքի հեջ)

 
     

18800

Ֆյուչերս - իրական արժեքի հեջ

 
     

18801

Ֆորվարդ - իրական արժեքի հեջ

 
     

18802

Օպցիոն - իրական արժեքի հեջ

 
     

18803

Արժութային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

 
     

18804

Տոկոսադրույքային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

 
     

18805

Փոխարժեքային սվոպ - իրական արժեքի հեջ

 
     

18806

Սվոպի այլ տեսակ - իրական արժեքի հեջ

 
     

18807

Հեջավորման այլ ածանցյալ գործիքներ-իրական արժեքի հեջ

 
                     
   

1881

Հեջավորման ածանցյալ գործիքներ (դրամական հոսքի հեջ)

 
     

18810

Ֆյուչերս - դրամական հոսքի հեջ

 
     

18811

Ֆորվարդ - դրամական հոսքի հեջ

 
     

18812

Օպցիոն - դրամական հոսքի հեջ

 
     

18813

Արժութային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

 
     

18814

Տոկոսադրույքային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

 
     

18815

Փոխարժեքային սվոպ - դրամական հոսքի հեջ

 
     

18816

Սվոպի այլ տեսակ - դրամական հոսքի հեջ

 
     

18817

Հեջավորման այլ ածանցյալ գործիքներ-դրամական հոսքի հեջ

 
                     
   

1882

Հեջավորման այլ գործիքներ

 
     

18820

Հեջավորման ոչ ածանցյալ գործիքներ

 
     

18821

Հեջավորման այլ գործիքներ

 
                     
 

189

Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև

 
   

1890

Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև

 
     

18900

Հաշվարկներ կազմակերպության և իր մասնաճյուղերի միջև

 
                     

19

Ստացվելիք գումարներ

 
 

190

Դեբիտորական պարտքեր

 
   

1900

Դեբիտորական պարտքեր

 
     

19000

Դեբիտորական պարտքեր բյուջեի նկատմամբ կանխիկի սպասարկման գծով

 
     

19001

Այլ դեբիտորական պարտքեր բյուջեի նկատմամբ

 
     

19002

Դեբիտորական պարտքեր այլ անձանց նկատմամբ

 
                     
 

191

Կանխավճարներ

 
   

1910

Կանխավճարներ աշխատակիցներին և մատակարարներին

 
     

19100

Կանխավճարված աշխատավարձ

 
     

19101

Կազմակերպության աշխատակիցներին տրված առհաշիվ գումարներ

 
     

19102

Կանխավճարներ մատակարարներին

 
                     
   

1911

Կանխավճարներ և գերավճարներ բյուջեի և պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

 
     

19110

Կանխավճարներ շահութահարկի գծով

 
     

19111

Գերավճարներ շահութահարկի գծով

 
     

19112

Կանխավճարներ ԱԱՀ-ի գծով

 
     

19113

Գերավճարներ ԱԱՀ-ի գծով

 
     

19114

Այլ կանխավճարված հարկեր և տուրքեր

 
     

19115

Այլ գերավճարված հարկեր և տուրքեր

 
     

19116

Կանխավճարներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

 
     

19117

Գերավճարներ պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարումների գծով

 
                     
   

1912

Ապագա ժամանակաշրջանի ծախսեր

 
     

19120

Ապագա ժամանակաշրջանի ծախսեր

 
                     
 

192

Ստացվելիք շահաբաժիններ ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից

 
   

1920

Ասոցիացված կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19200

Ասոցիացված բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19201

Ասոցիացված վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19202

Ասոցիացված ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19203

Ասոցիացված ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19204

Ասոցիացված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19205

Ասոցիացված այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
                     
   

1921

Դուստր կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19210

Դուստր բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19211

Դուստր վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19212

Դուստր ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19213

Դուստր ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19214

Դուստր այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19215

Դուստր այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
                     
   

1922

Համատեղ վերահսկվող միավորումներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
     

19220

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներից ստացվելիք շահաբաժիններ

 
                     
 

193

Ստացվելիք այլ գումարներ

 
   

1930

Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19300

Բանկերից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19301

Վարկային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19302

Ներդրումային ընկերություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19303

Ապահովագրական ընկերություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19304

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
                     
   

1931

Ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19310

Բանկերից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19311

Վարկային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19312

Ներդրումային ընկերություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19313

Ապահովագրական ընկերություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19314

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 
                     
   

1932

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19320

Պետական առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19321

Այլ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19322

Հիմնարկներից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19323

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19324

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19325

Ֆիզիկական անձանցից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19326

Անհատ ձեռնարկատերերից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
     

19327

Այլ անձանցից ստացվելիք այլ տոկոսներ և միջնորդավճարներ

 
                     
   

1933

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանցից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19330

Պետական առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19331

Այլ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19332

Հիմնարկներից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19333

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19334

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19335

Ֆիզիկական անձանցից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19336

Անհատ ձեռնարկատերերից ստացվելիք այլ գումարներ

 
     

19337

Այլ անձանցից ստացվելիք այլ գումարներ

 
                     
 

194

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
   

1940

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
     

19400

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
     

19400PC

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ (ընդհանուր պահուստ)

 
     

19400PS

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ (հատուկ պահուստ)

 
     

19400PA

Դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ (լրացուցիչ պահուստ)

 
                     

20

Ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
 

200

Ասոցիացված և դուստր կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
   

2000

Ասոցիացված կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20000

Ասոցիացված բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20001

Ասոցիացված վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20002

Ասոցիացված ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20003

Ասոցիացված ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20004

Ասոցիացված այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20005

Ասոցիացված այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
                     
   

2001

Դուստր կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20010

Դուստր բանկերում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20011

Դուստր վարկային կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20012

Դուստր ներդրումային ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20013

Դուստր ապահովագրական ընկերություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20014

Դուստր այլ ֆինանսական կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20015

Դուստր այլ կազմակերպություններում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
                     
   

2002

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
     

20020

Համատեղ վերահսկվող միավորներում ինքնարժեքի մեթոդով հաշվառվող ներդրումներ

 
                     
 

201

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
   

2010

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ

 
     

20100

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

 
     

20101

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

 
     

20102

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

 
     

20103

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

 
     

20104

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

 
     

20105

Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալներում ինքնարժեքով հաշվառվող ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ կազմակերպությունների գծով

 
                     

21

Հիմնական միջոցներ

 
 

210

Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցներ

 
   

2100

Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցներ

 
     

21000

Հողամասեր

 
     

21001

Շենքեր, շինություններ

 
     

21002

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

 
     

21003

Համակարգչային և այլ տեխնիկա

 
     

21004

Փոխադրամիջոցներ

 
     

21005

Այլ հիմնական միջոցներ

 
     

21006

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներ

 
                     
   

2101

Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

 
     

21010

Շենքերի և շինությունների կուտակված մաշվածություն

 
     

21011

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված մաշվածություն

 
     

21012

 Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված մաշվածություն

 
     

21013

Փոխադրամիջոցների կուտակված մաշվածություն

 
     

21014

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

 
     

21015

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

 
                     
   

2102

Շահագործման մեջ գտնվող հիմնական միջոցների արժեզրկում

 
     

21020

Հողամասերի կուտակված արժեզրկում

 
     

21021

Շենքերի և շինությունների կուտակված արժեզրկում

 
     

21022

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված արժեզրկում

 
     

21023

 Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված արժեզրկում

 
     

21024

Փոխադրամիջոցների կուտակված արժեզրկում

 
     

21025

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկում

 
     

21026

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկում

 
                     
 

211

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցներ

 
   

2110

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցներ

 
     

21100

Հողամասեր

 
     

21101

Շենքեր, շինություններ

 
     

21102

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

 
     

21103

Համակարգչային և այլ տեխնիկա

 
     

21104

Փոխադրամիջոցներ

 
     

21105

Այլ հիմնական միջոցներ

 
                     
   

2111

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

 
     

21110

Շենքերի և շինությունների կուտակված մաշվածություն

 
     

21111

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված մաշվածություն

 
     

21112

 Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված մաշվածություն

 
     

21113

Փոխադրամիջոցների կուտակված մաշվածություն

 
     

21114

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված մաշվածություն

 
                     
   

2112

Շահագործումից դուրս գտնվող հիմնական միջոցների արժեզրկում

 
     

21120

Հողամասերի կուտակված արժեզրկում

 
     

21121

Շենքերի և շինությունների կուտակված արժեզրկում

 
     

21122

Գույքի և գրասենյակային սարքավորումների կուտակված արժեզրկում

 
     

21123

 Համակարգչային և այլ տեխնիկայի կուտակված արժեզրկում

 
     

21124

Փոխադրամիջոցների կուտակված արժեզրկում

 
     

21125

Այլ հիմնական միջոցների կուտակված արժեզրկում

 
                     

22

Ոչ նյութական ակտիվներ

 
 

220

Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 
   

2200

Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 
     

22000

Համակարգչային ծրագրեր

 
     

22001

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

 
     

22002

Հեղինակային իրավունքներ

 
     

22003

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

 
                     
   

2201

Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա

 
     

22010

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված ամորտիզացիա

 
     

22011

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված ամորտիզացիա

 
     

22012

Հեղինակային իրավունքների կուտակված ամորտիզացիա

 
     

22013

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված ամորտիզացիա

 
                     
   

2202

Շահագործման մեջ գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում

 
     

22020

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

 
     

22021

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

 
     

22022

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

 
     

22023

Այլ ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկում

 
                     
 

221

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 
   

2210

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 
     

22100

Համակարգչային ծրագրեր

 
     

22101

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

 
     

22102

Հեղինակային իրավունքներ

 
     

22103

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

 
                     
   

2211

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների կուտակված ամորտիզացիա

 
     

22110

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված ամորտիզացիա

 
     

22111

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված ամորտիզացիա

 
     

22112

Հեղինակային իրավունքների կուտակված ամորտիզացիա

 
     

22113

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված ամորտիզացիա

 
                     
   

2212

Շահագործումից դուրս գտնվող որոշակի օգտակար ծառայության ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկում

 
     

22120

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

 
     

22121

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

 
     

22122

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

 
     

22123

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված արժեզրկում

 
                     
 

222

Շահագործման մեջ գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 
   

2220

Շահագործման մեջ գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 
     

22200

Համակարգչային ծրագրեր

 
     

22201

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

 
     

22202

Հեղինակային իրավունքներ

 
     

22203

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

 
                     
   

2221

Շահագործման մեջ գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների արժեզրկում

 
     

22210

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

 
     

22211

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

 
     

22212

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

 
     

22213

Այլ ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկում

 
                     
 

223

Շահագործումից դուրս գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 
   

2230

Շահագործումից դուրս գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվներ

 
     

22300

Համակարգչային ծրագրեր

 
     

22301

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

 
     

22302

Հեղինակային իրավունքներ

 
     

22303

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ

 
                     
   

2231

Շահագործումից դուրս գտնվող անորոշ օգտակար ժամկետով ոչ նյութական ակտիվների կուտակված արժեզրկում

 
     

22310

Համակարգչային ծրագրերի կուտակված արժեզրկում

 
     

22311

Լիցենզիաների և վստահագրերի կուտակված արժեզրկում

 
     

22312

Հեղինակային իրավունքների կուտակված արժեզրկում

 
     

22313

Այլ ոչ նյութական ակտիվներ կուտակված արժեզրկում

 
                     

23

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

 
 

230

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

 
   

2300

Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ

 
     

23000

Հողամասեր

 
     

23001

Շենքեր, շինություններ

 
     

23002

Գույք և գրասենյակային սարքավորումներ

 
     

23003

Համակարգչային և այլ տեխնիկա

 
     

23004

Փոխադրամիջոցներ

 
     

23005

Համակարգչային ծրագրեր

 
     

23006

Լիցենզիաներ և վստահագրեր

 
     

23007

Հեղինակային իրավունքներ

 
     

23008

Այլ ակտիվներ

 
                     

24

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում

 
 

240

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում

 
   

2400

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում

 
     

24000

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության հիմնական միջոցներում

 
                     
 

241

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվներում

 
   

2410

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվներում

 
     

24100

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ոչ նյութական ակտիվներում

 
                     
 

242

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության վարձակալված հիմնական միջոցներում

 
   

2420

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության վարձակալված հիմնական միջոցներում

 
     

24200

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներում

 
     

24201

Կապիտալ ներդրումներ կազմակերպության գործառնական վարձակալությամբ ստացված միջոցներում

 
                     
   

2421

Վարձակալված հիմնական միջոցներում կապիտալ ներդրումների մաշվածություն

 
     

24210

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցներում կապիտալ ներդրումների մաշվածություն

 
     

24211

Գործառնական վարձակալությամբ ստացված միջոցներում կապիտալ ներդրումների մաշվածություն

 
                     

25

Այլ ակտիվներ

 
 

250

Պաշարներ

 
   

2500

Արագամաշ առարկաներ

 
     

25000

Արագամաշ առարկաներ

 
                     
   

2501

Այլ պաշարներ

 
     

25010

Այլ պաշարներ

 
                     
 

251

Թանկարժեք քարեր

 
   

2510

Թանկարժեք քարեր

 
     

25100

Թանկարժեք քարեր

 
     

25101

Թանկարժեք քարեր ճանապարհին

 
                     
 

252

Հուշադրամներ

 
   

2520

Հուշադրամներ

 
     

25200

Հուշադրամներ

 
     

25201

Հուշադրամներ ճանապարհին

 
                     
 

253

Բռնագանձված գրավ

 
   

2530

Բռնագանձված գրավ

 
     

25300

Բռնագանձված գրավ - անշարժ գույք

 
     

25301

Բռնագանձված գրավ - փոխադրամիջոցներ

 
     

25302

Բռնագանձված գրավ - այլ ակտիվներ

 
                     
 

254

Սառեցված հաշիվներ

 
   

2540

Սառեցված հաշիվներ

 
     

25400

Սառեցված հաշիվներ կենտրոնական բանկերում

 
     

25401

Սառեցված հաշիվներ այլ անձանց մոտ

 
                     
 

255

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

 
   

2550

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

 
     

25500

Հետաձգված հարկային ակտիվներ

 
                     
 

256

Ներդրումային գույք

 
   

2560

Ներդրումային գույք

 
     

25600

Ներդրումային գույք

 
                     
 

257

Հաշվարկված տույժեր և տուգանքներ

 
   

2570

Հաշվարկված տույժեր և տուգանքներ

 
     

25700

Հաշվարկված տույժեր

 
     

25701

Հաշվարկված տուգանքներ

 
                     
 

258

Այլ ակտիվներ

 
   

2580

Այլ ակտիվներ

 
     

25800

Այլ ակտիվներ

 
                     

ԿԱՐԳ 3-4 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

30

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ

 
 

300

Թղթակցային և բանկային հաշիվներ

 
   

3000

Բանկերի թղթակցային հաշիվներ

 
     

30000

Կենտրոնական բանկերի թղթակցային հաշիվներ

 
     

30001

Կենտրոնական բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30001NI

Կենտրոնական բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30002

Բանկերի թղթակցային հաշիվներ

 
     

30003

Բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30003NI

Բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30004

Բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ

 
     

30005

Բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30005NI

Բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
           
   

3001

Ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30010

Վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30011

Վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30011NI

Վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30012

Ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30013

Ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30013NI

Ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30014

Ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30015

Ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30015NI

Ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30016

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30017

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30017NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3002

Ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30020

Վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30021

Վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30021NI

Վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30022

Ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30023

Ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30023NI

Ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30024

Ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30025

Ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30025NI

Ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30026

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30027

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30027NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

301

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների թղթակցային և բանկային հաշիվներ

 
   

3010

Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվներ

 
     

30100

Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվներ

 
     

30101

Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30101NI

Բանկի հետ կապված բանկերի թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30102

Բանկի հետ կապված բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվներ

 
     

30103

Բանկի հետ կապված բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30103NI

Բանկի հետ կապված բանկերի թանկարժեք մետաղներով թղթակցային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3011

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30110

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30111

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30111NI

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30112

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30113

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30113NI

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30114

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30115

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30115NI

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30116

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30117

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30117NI

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3012

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30120

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30121

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30121NI

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30122

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30123

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30123NI

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30124

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30125

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30125NI

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30126

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30127

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30127NI

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

302

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց բանկային հաշիվներ

 
   

3020

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30200

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30201

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30201NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30202

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30203

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30203NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3021

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30210

Հիմնարկների բանկային հաշիվներ

 
     

30211

Հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30211NI

Հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30212

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30213

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30213NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30214

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30215

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30215NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3022

Ֆիզիկական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվներ

 
     

30220

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվներ

 
     

30221

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30221NI

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30222

Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվներ

 
     

30223

Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30223NI

Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3023

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30230

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30231

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30231NI

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30232

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30233

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30233NI

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3024

 Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30240

Հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30241

Հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30241NI

Հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30242

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30243

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30243NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30244

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30245

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30245NI

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3025

 Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30250

Ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30251

Ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30251NI

Ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30252

Անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30253

Անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30253NI

Անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30254

Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30255

Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30255NI

Այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

303

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց բանկային հաշիվներ

 
   

3030

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30300

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30301

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30301NI

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30302

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30303

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30303NI

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3031

Բանկի հետ կապված ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30310

Բանկի հետ կապված հիմնարկների բանկային հաշիվներ

 
     

30311

Բանկի հետ կապված հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30311NI

Բանկի հետ կապված հիմնարկների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30312

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30313

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30313NI

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30314

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվներ

 
     

30315

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30315NI

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3032

Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվներ

 
     

30320

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվներ

 
     

30321

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30321NI

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30322

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվներ

 
     

30323

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30323NI

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30324

Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվներ

 
     

30325

Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30325NI

Բանկի հետ կապված այլ անձանց բանկային հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3033

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30330

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30331

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30331NI

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30332

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30333

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30333NI

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3034

Բանկի հետ կապված ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30340

Բանկի հետ կապված հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30341

Բանկի հետ կապված հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30341NI

Բանկի հետ կապված հիմնարկների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30342

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30343

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30343NI

Բանկի հետ կապված պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30344

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30345

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30345NI

Բանկի հետ կապված այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3035

Բանկի հետ կապված այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30350

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30351

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30351NI

Բանկի հետ կապված ֆիզիկական անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30352

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30353

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30353NI

Բանկի հետ կապված անհատ ձեռնարկատերերի թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

30354

Բանկի հետ կապված այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվներ

 
     

30355

Բանկի հետ կապված այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

30355NI

Բանկի հետ կապված այլ անձանց թանկարժեք մետաղներով հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     

31

Պարտավորություններ կենտրոնական բանկերի և կառավարությունների նկատմամբ

 
 

310

Պարտավորություններ կենտրոնական բանկերի նկատմամբ

 
   

3100

Կենտրոնական բանկերից ստացված վարկեր

 
     

31000

Կենտրոնական բանկերից ստացված վարկեր

 
     

31000NV

Կենտրոնական բանկերից ստացված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

31001

Կենտրոնական բանկերից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31001NI

Կենտրոնական բանկերից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

31002

Օվերդրաֆտներ և վարկային գծեր կենտրոնական բանկերից

 
     

31003

Կենտրոնական բանկերի օվերդրաֆտների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31003NI

Կենտրոնական բանկերի օվերդրաֆտների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

31004

Միջազգային ծրագրերով ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված վարկեր

 
     

31004NV

Միջազգային ծրագրերով ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

31005

Միջազգային ծրագրերով ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31005NI

Միջազգային ծրագրերով ՀՀ կենտրոնական բանկից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3101

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ավանդներ

 
     

31010

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

31011

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31011NI

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

31012

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

31012NV

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

31013

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31013NI

Կենտրոնական բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

311

Պարտավորություններ կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նկատմամբ

 
   

3110

Ծրագրերի իրականացման գրասենյակների հաշիվներ

 
     

31100

Ծրագրերի իրականացման գրասենյակների բանկային հաշիվներ

 
     

31101

Ծրագրերի իրականացման գրասենյակների հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31101NI

Ծրագրերի իրականացման գրասենյակների հաշիվների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

31102

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

31103

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31103NI

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

31104

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

31104NV

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

31105

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31105NI

Ծրագրերի իրականացման նպատակով ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3111

Վարկեր գանձապետարանից

 
     

31110

Վարկեր գանձապետարանից

 
     

31110NV

Վարկեր գանձապետարանից (անվանական մնացորդ)

 
     

31111

Գանձապետարանի վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31111NI

Գանձապետարանի վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

31112

Միջազգային ծրագրերով գանձապետարանից ստացված վարկեր

 
     

31112NV

Միջազգային ծրագրերով գանձապետարանից ստացված վարկեր (անվանական մնացորդ)

 
     

31113

Միջազգային ծրագրերով գանձապետարանից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31113NI

Միջազգային ծրագրերով գանձապետարանից ստացված վարկերի դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3112

Այլ պարտավորություններ կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և սոցիալական ապահովության հիմնադրամի նկատմամբ

 
     

31120

Այլ պարտավորություններ կառավարության նկատմամբ

 
     

31121

Կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31121NI

Կառավարության նկատմամբ այլ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

31122

Պարտավորություններ գանձապետական պահառուի գծով

 
     

31123

Գանձապետական պահառուի գծով պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31123NI

Գանձապետական պահառուի գծով պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

31124

Պարտավորություններ տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ

 
     

31125

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31125NI

Տեղական ինքնակառավարման մարմինների նկատմամբ պարտավորությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

31126

Սոցիալական ապահովության հիմնադրամի միջոցներ

 
     

31127

Սոցիալական ապահովության հիմնադրամի միջոցների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

31127NI

Սոցիալական ապահովության հիմնադրամի միջոցների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     

32

Պարտավորություններ ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ

 
 

320

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ավանդներ

 
   

3200

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32000

Բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32001

Բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32001NI

Բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32002

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32003

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32003NI

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32004

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32005

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32005NI

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32006

Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32007

Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32007NI

Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32008

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32009

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32009NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3201

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32010

Բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32010NV

Բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32011

Բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32011NI

Բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32012

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32012NV

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32013

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32013NI

Վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32014

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32014NV

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32015

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32015NI

Ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32016

Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32016NV

Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32017

Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32017NI

Ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32018

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32018NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32019

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32019NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3202

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ

 
     

32020

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

 
     

32021

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32021NI

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32022

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

 
     

32022NV

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32023

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32023NI

Ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
 

321

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ավանդներ

 
   

3210

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32100

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32101

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32101NI

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32102

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32103

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32103NI

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32104

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32105

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32105NI

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32106

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32107

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32107NI

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32108

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդներ

 
     

32109

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32109NI

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ցպահանջ ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3211

Բանկի հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32110

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ բանկերում

 
     

32110NV

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդներ բանկերում (անվանական մնացորդ)

 
     

32111

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32111NI

Բանկի հետ կապված բանկերից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32112

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32112NV

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32113

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32113NI

Բանկի հետ կապված վարկային կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32114

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32114NV

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32115

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32115NI

Բանկի հետ կապված ներդրումային ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32116

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32116NV

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32117

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32117NI

Բանկի հետ կապված ապահովագրական ընկերություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32118

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ

 
     

32118NV

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32119

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32119NI

Բանկի հետ կապված այլ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված ժամկետային ավանդների դիմաց հաշվեգրված տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
                     
   

3212

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ավանդներ

 
     

32120

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդներ

 
     

32121

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

 
     

32121NI

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ցպահանջ ավանդների դիմաց ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

 
     

32122

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ

 
     

32122NV

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված թանկարժեք մետաղներով ժամկետային ավանդներ (անվանական մնացորդ)

 
     

32123

Կազմակերպության հետ կապված ֆինանսակա