Համարը 
ՀՕ-34-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.04.11/19(893) Հոդ.353
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
19.03.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.04.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.04.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՀ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2012 թվականի մարտի 19-ին

 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 7-րդ գլխի վերնագրում «կուլտուրայի» բառը փոխարինել «մշակույթի» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 95-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

 «Հոդված 95. Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության կամ օգտագործման կանոնները խախտելը

 

Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության կամ օգտագործման կանոնները խախտելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում քաղաքացիների նկատմամբ` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից ութսունապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ` հարյուրհիսնապատիկից երկուհարյուրապատիկի չափով:»:

 

Հոդված 3. Օրենսգիրքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 172.2-րդ և 172.3-րդ հոդվածներով.

 

«Հոդված 172.2. Հասարակական վայրերն օգտագործելու կանոնները խախտելը

 

Փողոցները, մայթերը, հրապարակները, պուրակները, զբոսայգիները, մարզադաշտերը և հասարակական այլ վայրերն օգտագործելու` օրենքով կամ օրենքի հիման վրա արձակված վարչական ակտով սահմանված սահմանափակումները խախտելը`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև վաթսունապատիկի չափով:

 

Հոդված 172.3. Ոստիկանության ծառայողին կամ զինծառայողին վիրավորելը

 

Ոստիկանության ծառայողին կամ զինծառայողին հրապարակայնորեն վիրավորելը` կապված նրա կողմից հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման պարտականությունները կատարելու հետ`

առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանապատիկից մինչև հիսնապատիկի չափով:»:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 219-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերից հանել «95 հոդվածով,» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 220-րդ հոդվածից հանել «95,» թիվը, իսկ «100 հոդվածներով» բառերը փոխարինել «100 հոդվածով» բառերով:

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 223-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը «166.1» թվից հետո լրացնել «,172.3» թվով:

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 224-րդ հոդվածում`

 

1) 1-ին մասը «115» թվից առաջ լրացնել «95 հոդվածով,» բառերով, իսկ նույն մասի «172, 172.1» թվերը փոխարինել «172.2» թվով.

2) երկրորդ մասի`

ա. 1-ին կետում «44.1 և 44.2 հոդվածներով» բառերը փոխարինել «44.1, 44.2 և 95 հոդվածներով» բառերով,

բ. 1-ին կետի երկրորդ պարբերության «172.1» թիվը փոխարինել «172.2» թվով:

 

Հոդված 8. Օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում «182 հոդվածով» բառերը փոխարինել «172.3, 182 հոդվածներով» բառերով:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2012 թ. ապրիլի 2

Երևան

ՀՕ-34-Ն