Համարը 
թիվ 145-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.07.17/18(431).1 Հոդ.200.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
29.05.2012
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
01.06.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.08.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվան հաջորդող ամսվա 1-ին, բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերության, 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերության 12-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 22-րդ կետերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ին:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

28 հունիսի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05012261

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

29 մայիսի 2012 թ.

թիվ 145-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով հստակեցնել վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունների լրացման կարգը, հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածը և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» և «իա» կետերը` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մարտի 3-ի ««Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին» թիվ 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ում (այսուհետ` Կանոնակարգ 15) կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումները.

1) Կանոնակարգ 15-ի 2-րդ կետի աղյուսակում`

ա. 10-րդ կետում «Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված գործառնությունների և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի վերաբերյալ» բառերով,

բ. 20-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

2) Կանոնակարգ 15-ի 3-րդ կետում`

ա. աղյուսակի 10-րդ կետում «Հաշվետվություն վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված գործառնությունների և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի վերաբերյալ» բառերով,

բ. աղյուսակի 19-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

3) Կանոնակարգ 15-ի 4-րդ կետում`

ա. երկրորդ պարբերությունից «, բացառությամբ թիվ 33 հաշվետվության» բառերը հանել,

բ. վերջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Սույն կանոնակարգի իմաստով` ակտիվի կամ պարտավորության համախառն հաշվեկշռային մնացորդ (արժեք) է համարվում վերջինիս գծով հաշվեկշռում գրանցված գումարը, ներառյալ` տոկոսները, տույժերը և տուգանքները, առանց նրա գծով ձևավորված պահուստի, կուտակված ամորտիզացիայի կամ արժեզրկման նվազեցման, եթե այդպիսիք կան:

Սույն կանոնակարգի իմաստով` ակտիվի կամ պարտավորության հաշվեկշռային մնացորդ է համարվում նրա համախառն հաշվեկշռային մնացորդը նվազեցրած նրա գծով ձևավորված պահուստը, կուտակված ամորտիզացիան և արժեզրկումը, եթե այդպիսիք կան:»:

4) Կանոնակարգ 15-ի 6-րդ կետի երրորդ պարբերությունում վերջին նախադասությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Օրինակ` «10420 NV» տողում ներկայացվում է «10420» տողի հանրագումարում ընդգրկված տվյալ ակտիվի մայր գումարը, իսկ «10421 NI» տողում` «10421» տողի հանրագումարում ընդգրկվող հաշվեգրված և դեռ չվճարված տոկոսագումարին վերաբերող մասը:»:

5) Կանոնակարգ 15-ի 7-րդ կետը առաջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Հաշվետվությունում հաշվեկշռային ֆինանսական գործիքները ընդգրկվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով:»:

6) Կանոնակարգ 15-ի 10-րդ կետում`

 ա. երրորդ պարբերությունում ««Ընդամենը» 14-րդ (դրամով) և 15-րդ արտարժույթով սյուները» բառերը փոխարինել ««Ընդամենը (մայր գումարի մնացորդ)», «Ընդամենը (համախառն հաշվեկշռային մնացորդ)», «Ընդամենը (քանակ)» սյուները» բառերով,

բ. յոթերորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Միևնույն գումարը ցույց է տրվում 1.1, 1.2 և 1.3 կետերից մեկում (այսինքն, եթե ակտիվն արդեն երկարաձգվել է, ապա այն ցույց չի տրվում «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» տողում, այլ արտացոլվում է «1.2 Երկարաձգված ակտիվներ» տողում, կամ եթե ակտիվը ժամկետանց է, ապա ժամկետանց մասը ցույց է տրվում «1.3 Ժամկետանց ակտիվներ» տողում, իսկ ժամկետում գտնվող մասը` «1.1 Ժամկետային ակտիվներ» տողում):»,

գ. երեսուներորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Սպառողական և այլ վարկեր. Այս խմբում ներառվում են տնային տնտեսություններին տրամադրվող բոլոր վարկերը, բացառությամբ «Հիպոթեքային վարկեր» խմբում ընդգրկվող վարկերի: Խմբում ընդգրկվում են նաև ֆիզիկական անձ հաճախորդներին` անշարժ գույքի ձեռքբերման և/կամ վերանորոգման նպատակով տրամադրված այն վարկերը, որոնք ապահովված չեն տվյալ անշարժ գույքով:»,

դ. երեսուներկուերորդ պարբերությունից «արժութային սվոփ» բառերը հանել,

ե. երեսուներկուերորդ պարբերությունում «միայն վերջին երկու սյունակները» բառերը փոխարինել «միայն վերջին վեց սյունակները» բառերով,

զ. երեսուներկուերորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերություններով` հետևյալ բովանդակությամբ.

««Ընդամենը (մայր գումարի մնացորդ)» սյունակում լրացվում են վարկային ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի մայր գումարների մնացորդները հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ` ըստ համապատասխան արժույթների:

«Ընդամենը (համախառն հաշվեկշռային մնացորդ)» սյունակում լրացվում են վարկային ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի համախառն հաշվեկշռային մնացորդները հաշվետու ամսվա վերջի դրությամբ` ըստ համապատասխան արժույթների: Հաշվեգրված տույժերը և տուգանքները, որոնք հաշվարկվել են ժամկետանց կամ երկարաձգված ակտիվների նկատմամբ, ցույց են տրվում համապատասխանաբար սյունակի «Ժամկետանց ակտիվներ» կամ «Երկարաձգված ակտիվներ» տողերում:

«Ընդամենը (քանակ)» սյունակում լրացվում են վարկային ներդրումների, ավանդների, լիզինգի, ֆակտորինգի և ռեպո համաձայնագրերի քանակները` ըստ համապատասխան արժույթների: Միևնույն ակտիվի քանակը լրացվում է 1.1, 1.2, 1.3 տողերից միայն մեկում (օրինակ` սյունակում չաշխատող (ժամկետանց) ակտիվի քանակը լրացվում է միայն «Ժամկետանց ակտիվներ» տողում):»,

է. երեսուներեքերորդ պարբերությունում առաջին նախադասությունը «ըստ համապատասխան արժույթների» բառերից հետո լրացնել «, ընդ որում, հաշվեկշռային հոդվածներն ընդգրկվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով» բառերով,

ը. երեսունյոթերորդ պարբերությունում «արտացոլվում են չաշխատող վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի մնացորդների հանրագումարը» բառերը փոխարինել «արտացոլվում են չաշխատող վարկերի, ավանդների, բանկային հաշիվների, ֆակտորինգի, լիզինգի և այլ դեբիտորական պարտքերի համախառն հաշվեկշռային մնացորդների հանրագումարը» բառերով,

թ. երեսունյոթերորդ պարբերությունում վերջին նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

««Հետհաշվեկշռային ակտիվների հաշվարկային փոփոխություններ» սյունակում արտացոլվում են հետհաշվեկշռում հաշվառվող ակտիվների գծով հաշվարկված տոկոսների, տույժերի և տուգանքների գումարները, եթե այդպիսիք կան, հակառակ դեպքում սյունակը չի լրացվում:»:

7) Կանոնակարգ 15-ի 10.1-րդ կետը առաջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Հաշվետվությունում հաշվեկշռային արտարժութային հոդվածները և արտարժութային ռիսկ պարունակող դրամային հոդվածները ընդգրկվում են համախառն հաշվեկշռային մնացորդներով:»:

8) Կանոնակարգ 15-ի 11-րդ կետում`

ա. առաջին պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «Հաշվետվությունում հոդվածները ընդգրկվում են անվանական գումարների (մայր գումարների) մնացորդներով: Եթե հոդվածը չունի անվանական արժեք (մայր գումար), ապա այն հաշվետվության մեջ ընդգրկվում է համախառն հաշվեկշռային մնացորդով:»,

բ. ութերորդ, իններորդ և տասներորդ պարբերություններից «և արժութային սվոպը» բառերը հանել,

գ. ութերորդ, իններորդ, տասներորդ և քսանվեցերորդ պարբերություններում «հավատարմագրային կառավարման գործառնությունների» բառերը փոխարինել «արժեթղթերով գործարքների» բառերով,

դ. տասնվեցերորդ պարբերությունը «ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերը» բառերից հետո լրացնել «, որոնք հաշվառվում են հետհաշվեկշռում» բառերով,

ե. տասնյոթերորդ պարբերությունը «Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտատոմսերը» բառերից հետո լրացնել «, որոնք հաշվառվում են հետհաշվեկշռում» բառերով,

զ. տասնութերորդ պարբերությունից «և արժութային սվոպով վաճառված արտարժույթ» բառերը հանել,

է. տասնիններորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

««Հաշվարկված ստացվելիք տոկոսներ» տողում լրացվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ստացվելիք հաշվեգրված անվանական տոկոսները: Չաշխատող ակտիվների դիմաց հաշվեգրված ստացվելիք անվանական տոկոսների մեծությունը լրացվում է «Չաշխատող» սյան համապատասխան ենթասյուներում և ընդգրկվում է «1. Ակտիվների մարման ժամկետայնության վերաբերյալ» բաժնի «Ընդամենը» սյան հաշվարկի մեջ:»,

ը. քսաներորդ պարբերությունը «ստացվելիք շահաբաժինները,» բառերից հետո լրացնել «տույժերը, տուգանքները,» բառերով,

թ. քսաներորդ պարբերության «բաժնեմասնակցության և ինքնարժեքի մեթոդներով» բառերը փոխարինել «ինքնարժեքի մեթոդով» բառերով,

ժ. քսանմեկերորդ պարբերությունը ուժը կորցրած ճանաչել,

ժա. քսանիններորդ պարբերությունից «և արժութային սվոպով» բառերը հանել,

ժբ. քսանիններորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

««Պարտավորություններ ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի գծով» տողում արտացոլվում են ռեզիդենտներից և ոչ ռեզիդենտներից ռեպո համաձայնագրերով ձեռք բերված արժեթղթերի վաճառքի արդյունքում առաջացած պարտավորությունների գումարները:»,

ժգ. երեսուներորդ պարբերությունում «վճարման ենթակա շահաբաժինները,» բառերից հետո լրացնել «տույժերը, տուգանքները,» բառերով,

ժդ. երեսուներկուերորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

««Խոշոր» պարտավորություններ» տողում լրացվում են այն բոլոր պարտավորությունների անվանական արժեքների և անվանական տոկոսների հանրագումարները, որոնց հաշվեկշռային արժեքները, առանձին վերցված, կազմում են վարկային կազմակերպության ընդհանուր պարտավորությունների 5 և ավելի տոկոսը` առանց հաշվի առնելու փոխկապակցվածությունը:»:

9) Կանոնակարգ 15-ի 12-րդ կետում առաջին պարբերությունը «փոփոխության դեպքում» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաև հաշվետվության ձևի փոփոխության դեպքում» բառերով:

10) Կանոնակարգ 15-ի 15-րդ կետում`

ա. «արժութային սվոփի» բառերը հանել,

բ. առաջին պարբերությունից ութերորդ նախադասությունը հանել,

գ. տասներեքերորդ պարբերությունում «3-րդ և 4-րդ էջերում ժամկետային միջոցների բաժնի «գումար» սյունակներում ընդգրկվում են ակտիվների և պարտավորությունների` հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված գործարքների գումարները» բառերը փոխարինել «3-րդ և 4-րդ էջերում ժամկետային միջոցների բաժնի «գումար» սյունակներում ընդգրկվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում, ինչպես նաև նախկինում կնքված պայմանագրերի համաձայն հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի ներգրավված կամ տեղաբաշխված գումարները ամբողջությամբ,» բառերով,

դ. տասնչորսերորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ. «3-րդ և 4-րդ էջերի առանձին աղյուսակներում ներկայացվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կնքված նոր գործարքների պայմանագրային գումարները՝ հազար դրամներով, ընդ որում, վարկային գծերի և օվերդրաֆտների գումարները չեն ընդգրկվում: Աղյուսակներում արտարժութային հոդվածները ներկայացվում են դրամական արտահայտությամբ` պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ Կենտրոնական բանկի կողմից հայտարարված՝ արժութային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքներով:»,

ե. քսաներկուերորդ պարբերությունից հետո լրացնել նոր պարբերությամբ` հետևյալ բովանդակությամբ.

«Այն դեպքում, երբ վարկը տրամադրվելու է մի քանի փուլերով, ապա ամբողջ պայմանագրին վերաբերող գրավադրված գույքի ապահովագրության վճարը, գնահատման և այլ օժանդակ ծառայությունների դիմաց կատարվող վճարները ներառվում են յուրաքանչյուր փուլի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկում` համամասնորեն բաշխվելով փուլերի միջև»:

11) Կանոնակարգ 15-ի 16-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«16. Թիվ 18 հաշվետվությունը բաղկացած է 3 աղյուսակներից: Տվյալները լրացվում են միայն հաշվետվության ազատ վանդակներում:

1) Հաշվետվության I աղյուսակում գրանցվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված բոլոր գործառնությունները, II աղյուսակում` միայն ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի և փոխառությունների ու դրանց սպասարկման վերաբերյալ տվյալները, իսկ III աղյուսակում` վարկային կազմակերպության պահանջների և պարտավորությունների դիրքերն իր ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրողի և իր հետ նույն խմբի մեջ մտնող ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտների հետ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:

2) Հաշվետվությունը լրացվում է միլիոն դրամներով, բացառությամբ հաշվետվության II աղյուսակի 4-րդ սյան, որտեղ տվյալները լրացվում են համապատասխան արժույթի միավորով, ընդ որում, գումարները նշվում են ամբողջությամբ:

3) Հաշվետվության I աղյուսակում յուրաքանչյուր գործառնություն տարանջատվում է ըստ արժույթների. Հայաստանի Հանրապետության դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ռուսական ռուբլի, ճապոնական իեն, ֆունտ ստերլինգ, շվեյցարական ֆրանկ, իրանական ռիալ և այլ արտարժույթ (ներառյալ` բանկային ոսկին):

4) Հաշվետվության I աղյուսակի մեջ լրացվող արտարժույթով արտահայտված բոլոր գումարները (բացառությամբ` «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Պասիվ» մասում լրացվող տվյալների) վերածվում են դրամի` հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով կամ հաշվարկային փոխարժեքի միջոցով հաշվարկված քրոս-կուրսով:

5) Հաշվետվության մեջ գործիքների ժամկետայնությունը տարանջատվում է հետևյալ ձևով` «Կարճաժամկետ» տողում գրանցվում են տվյալներ այն գործիքների վերաբերյալ, որոնց պայմանագրային ժամկետը (վարկերի, ավանդների համար) կամ թողարկման պահին սկզբնական ժամկետայնությունը (արժեթղթերի համար) չի գերազանցում մեկ տարին ներառյալ, իսկ մնացածը գրանցվում է «Երկարաժամկետ» տողում:

6) Բոլոր բաժինները, բացառությամբ «Շահաբաժիններ», «Հաշվեգրված տոկոսներ», «Եկամուտներ/ծախսեր» տողերի, լրացվում են համապատասխան ժամանակաշրջանի վերջին օրվա դրությամբ անվանական գումարների (մայր գումարների) մնացորդների հիման վրա:

7) «Շահաբաժիններ» հոդվածի «Ակտիվ» մասում լրացվում են տարեսկզբից աճողական տվյալներ սովորական բաժնետոմսերի գծով հայտարարված (ստացվելիք), արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով հաշվեգրված (ստացվելիք) շահաբաժինների, իսկ «Պասիվ» մասում` տարեսկզբից աճողական տվյալներ սովորական բաժնետոմսերի մասով հայտարարված (վճարվելիք), արտոնյալ բաժնետոմսերի մասով հաշվեգրված (վճարվելիք) շահաբաժինների վերաբերյալ: Այն դեպքում, եթե արտոնյալ բաժնետոմսերի գծով շահաբաժինները չեն հաշվեգրվել, դրանք հաշվետվությունում արտացոլվում են այն պահին, երբ ճանաչվում են վճարման ենթակա: Եթե շահաբաժինները եռամսյակի ընթացքում փաստացի վճարվել են, դրանք չեն նվազեցվում շահաբաժինների կուտակային գումարից:

8) «Ակտիվ» մասի «Հաշվեգրված տոկոսներ» տողերում լրացվում են ոչ ռեզիդենտներից ձեռք բերված պարտքային արժեթղթերի, նրանց տրամադրված վարկերի և փոխառությունների գծով հաշվեգրված տոկոսների, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտներին վաճառված պարտքային արժեթղթերի, նրանցից ներգրաված վարկերի և ավանդների գծով հաշվեգրված տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ: Տվյալները լրացվում են աճողական կարգով` տարեսկզբից մինչև հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ հաշվեգրված տոկոսները: Ընդ որում, վարկերի և փոխառությունների դիմաց հաշվեգրված տոկոսները լրացնելիս անհրաժեշտ է տարանջատել դրանք ըստ արժույթների, այսինքն` յուրաքանչյուր արժույթով ներգրավված (տրամադրված) ավանդների կամ վարկերի գծով հաշվեգրված տոկոսները անհրաժեշտ է լրացնել համապատասխան արժույթի սյան մեջ, այլ ոչ թե, օրինակ, բոլոր հաշվեգրված ծախսերը (եկամուտները) արտացոլել դրամային սյան մեջ, այն պատճառով, որ տոկոսային եկամուտների հաշվեգրումը կատարվում է դրամով: Այս տողում չեն ներառվում առանձին գործիքների գծով ոչ տոկոսային եկամուտներն ու ծախսերը:

9) Ֆինանսական ածանցյալների գծով «Եկամուտներ/ծախսեր» տողի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների հետ կնքված ածանցյալ գործիքների (ֆյուչերս, ֆորվարդ, սվոպ, օպցիոն) իրական արժեքի փոփոխության գծով եկամուտները (ոչ տոկոսային եկամուտներ), ինչպես նաև ածանցյալ գործիքների գծով տոկոսային եկամուտները, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների հետ կնքված ածանցյալ գործիքների իրական արժեքի փոփոխության գծով ծախսերը (ոչ տոկոսային ծախսեր), ինչպես նաև ածանցյալ գործիքների գծով տոկոսային ծախսերը: Ընդ որում, տվյալները կարող են լրացվել համախմբված ձևով դրամով սյան մեջ:

10) Առաջին եռամսյակի հաշվետվությունում անհրաժեշտ է ներկայացնել միայն հաշվետու ժամանակաշրջանի գործիքների գծով շահաբաժինները, հաշվեգրված տոկոսները և եկամուտներ/ծախսերը` թողնելով նախորդ ժամանակաշրջանի համապատասխան տողերը դատարկ: «Կապիտալի արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից որևէ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում կատարված ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները, իսկ «Պասիվ» մասում` վարկային կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում ոչ ռեզիդենտների կողմից կատարված ուղղակի և պորտֆելային ներդրումները:

11) Կապիտալի արժեթղթերի հետ կապված գործարքների բաժանումը «Ուղղակի ներդրումների» և «Պորտֆելային ներդրումների»` կատարվում է հետևյալ սկզբունքներով։

12) Ուղղակի (նշանակալից մասնակցություն) համարվում են այն ներդրումները, որոնց գումարը կազմում է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10 և ավելի տոկոսը, իսկ պորտֆելային (ոչ նշանակալից մասնակցություն)` այն ներդրումները, որոնց գումարը կազմում է ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի մինչև 10 տոկոսը:

13) Կապիտալ արժեթղթերում ներառվում են նաև արտոնյալ բաժնետոմսերը, որոնք ապահովում են իրավունք ընկերության մնացորդային արժեքի նկատմամբ: Եթե ընկերության արտոնյալ բաժնետոմսերը գտնվում են ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրողի մոտ, ապա ներառվում են ուղղակի ներդրումներում, իսկ եթե դրանք գտնվում են ոչ ռեզիդենտ պորտֆելային ներդրողի մոտ, ապա ներառվում են պորտֆելային ներդրումներում:

14) «Ներդրումային հիմնադրամներում փայաբաժիններ» հոդվածը լրացվում է միայն «Ակտիվ» մասում` տարեսկզբից աճողական տվյալներ ոչ ռեզիդենտ ներդրումային հիմնադրամներում ունեցած փայաբաժինների դիրքի վերաբերյալ: Այս բաժինը տարանջատվում է ըստ ժամկետայնության սկզբունքի` կարճաժամկետ և երկարաժամկետ (ժամկետայնության որոշումը տես վերևում): «Շահաբաժիններ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտ ներդրումային հիմնադրամներում ունեցած փայաբաժինների գծով հայտարարված (ստացվելիք) շահաբաժինների վերաբերյալ տվյալներ ըստ արժութային բաշխվածքի:

15) «Պարտքային արժեթղթեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից թողարկված և վարկային կազմակերպության կողմից ձեռք բերված ցանկացած տեսակի պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ, իսկ «Պասիվ» մասում` հաշվետու վարկային կազմակերպության կողմից թողարկված և ոչ ռեզիդենտների կողմից ձեռք բերված պարտքային արժեթղթերի և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների վերաբերյալ տվյալներ: Այս բաժնում ներառվում են պարտատոմսերը, մուրհակները և այլ արժեթղթերը:

16) «Կանխիկ արտարժույթ» բաժնում լրացվում են վարկային կազմակերպության կանխիկ արտարժութային միջոցների վերաբերյալ տվյալներ` ներառյալ կանխիկը ճանապարհին:

17) «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին տրամադրված վարկերի և դրանց հետ կապված ստացվելիք տոկոսների (հաշվեգրված, սակայն չստացված տոկոսների) հաշվեկշռային անվանական գումարները: «Պասիվ» մասում լրացվում են ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությանը տրամադրված վարկերի և դրանց հետ կապված վճարվելիք տոկոսների (հաշվեգրված չվճարված տոկոսների) գումարները: Ընդ որում` վարկային գծերի և օվերդրաֆտների ծավալները գրանցվում են փաստացի մնացորդի (օգտագործված մասի) չափով: Այս բաժնում պետք է ներառել նաև ռեպո գործառնությունների (բացառությամբ արտարժութային ռեպո գործարքների), ֆակտորինգի և ֆինանսական վարձակալության հետևանքով առաջացած պահանջներն ու պարտավորությունները:

18) «Ավանդներ/փոխառություններ» բաժինը լրացվում է «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի լրացման սկզբունքով: «Ավանդներ/փոխառություններ» բաժնում լրացվում են բանկային հաշիվների, ժամկետային ու ցպահանջ ավանդների, փոխառությունների, ինչպես նաև թղթակցային «նոստրո» և «լորո» հաշիվների ու դրանց հետ կապված ստացվելիք (վճարվելիք) տոկոսների վերաբերյալ տվյալները:

19) Ֆինանսական ածանցյալ գործիքները ներառում են ոչ ռեզիդենտների հետ ֆորվարդ, ֆյուչերս, օպցիոն, սվոփ և այլ ածանցյալ գործիքների դիրքերը, ընդ որում՝ գործիքի իրական արժեքի նվազումը արտացոլվում է «Պասիվ» մասում, իսկ իրական արժեքի աճը` «Ակտիվ» մասում:

20) «Ապրանքների, ծառայությունների և կատարված աշխատանքների դիմաց կանխավճարներ և հետաձգված վճարներ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են տվյալներ ապրանքների, ծառայությունների դիմաց վարկային կազմակերպության կողմից տրված կանխավճարները, ինչպես նաև ոչ ռեզիդենտներից ապրանքների կամ ծառայությունների դիմաց ստացվելիք գումարները: «Պասիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպությանը ծառայությունների դիմաց տրված կանխավճարների, ինչպես նաև ստացված ապրանքների, ծառայությունների և կատարված աշխատանքների դիմաց ոչ ռեզիդենտներին վճարվելիք գումարների վերաբերյալ: Այս բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են նաև վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտներին, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների կողմից վարկային կազմակերպությանը մատուցված ծառայությունների (փոխանցումներ, հավատարմագրային կառավարում, արժեթղթերի փաթեթի կառավարում, խորհրդատվական ծառայություններ, պահառություն, փոխարկումներ, երաշխիքներ, ակրեդիտիվներ կամ այլ նմանատիպ ծառայություններ), վարկերի սպասարկման վճարների, վարկային գծերի չօգտագործված մասի դիմաց հաշվարկվող եկամուտների/ծախսերի գծով ստացվելիք/վճարվելիք գումարների վերաբերյալ տվյալներ: Աշխատավարձի գծով վճարվելիք գումարները ներառվում են «Այլ գործառնությունների դիմաց ստացվելիք/վճարվելիք գումարներ» բաժնում:

21) «Այլ գործառնությունների դիմաց ստացվելիք/վճարվելիք գումարներ» բաժնում լրացվում են այն բոլոր գործառնությունները, որոնք տվյալ վարկային կազմակերպությունը իրականացնում է ոչ ռեզիդենտների հետ և որոնք չեն հանդիսանում վերը նշված գործառնություններից և ոչ մեկը:

22) «Ժամկետանց պահանջներ և պարտավորություններ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են հաշվեկշռային տվյալներ վարկային կազմակերպության կողմից ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ ունեցած ժամկետանց պահանջների, իսկ «Պասիվ» մասում` ոչ ռեզիդենտների նկատմամբ ունեցած ժամկետանց պարտավորությունների վերաբերյալ:

23) «Արտահաշվեկշռում հաշվառված ակտիվներ» բաժնում լրացվում է տեղեկատվություն հաշվեկշռից դուրս գրված վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և դուրս գրված այլ ակտիվների վերաբերյալ, ընդ որում, դրանց գծով նախկինում հաշվեգրված տոկոսները ներառվում են գործիքի գումարի մեջ: Յուրաքանչյուր նման գործառնություն ներկայացվում է արժութային բաշխվածքով և վերածվում է դրամի` հաշվետու եռամսյակի վերջին օրվա դրությամբ համապատասխան արժույթի գործող հաշվարկային փոխարժեքով:

24) «Հաշվեկշռից դուրս գրված ակտիվների գծով կորուստների վերականգնում» բաժնում լրացվում են այն մարումները, որոնք ստացվել են հաշվեկշռից դուրս գրված վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և այլ ակտիվների դիմաց:

25) «Արտահաշվեկշռից դուրս գրված/ներված ակտիվներ և պարտավորություններ» բաժնի «Ակտիվ» մասում լրացվում են վարկային կազմակերպության կողմից ներված վարկերը, դեբիտորական պարտքերը և ներված այլ ակտիվները, ինչպես նաև դրանց հետ կապված բոլոր եկամուտները, իսկ «Պասիվ» մասում գրանցվում են վարկային կազմակերպությանը ներված վարկերը, կրեդիտորական պարտքերը և այլ պարտավորություններ, ինչպես նաև դրանց հետ կապված բոլոր ծախսերը:

26) Հաշվետվության I մասի 4-րդ կետի` «Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր» բաժնի «Պասիվ» մասի վերաբերյալ մանրամասն տվյալները հավաքագրվում են սույն հաշվետվության II աղյուսակում: Հաշվեկշռային տվյալները լրացվում են անվանական, այլ ոչ թե ամորտիզացված արժեքով: Հաշվետվության II աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ։

27) 2-րդ սյունակում նշվում է վարկ տրամադրող ոչ ռեզիդենտի գրանցման երկիրը: Այն դեպքում, երբ վարկը տրամադրված է միջազգային ֆինանսական կազմակերպության կողմից, սյան մեջ նշվում է կազմակերպության անունը (օրինակ, Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա): (Միջազգային կազմակերպությունների բնորոշումը տրված է Հավելված 18.2-ում):

28) 3-րդ սյունակում նշվում է վարկ տրամադրող ոչ ռեզիդենտի հատվածի պատկանելությունը` ըստ հետևյալ տառերի.

ա. Ֆ-ն ընդգրկում է ոչ ռեզիդենտ բանկերը, վարկային կազմակերպությունները, ներդրումային ընկերությունները, ներդրումային հիմնադրամները, փոխադարձ հիմնադրամները (mսtսal fսոds), դրամական շուկայի հիմնադրամները, բորսաները, այլ ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունները (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունները և կենսաթոշակային հիմնադրամները),

բ. Մ-ն ընդգրկում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները (միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ավելի մանրամասն բացատրությունները տես «Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ» 18.2 հավելվածում),

գ. Պ-ն ընդգրկում է այլ պետությունների կառավարությունները (կենտրոնական և տեղական մակարդակներով),

դ. Ի-ն ընդգրկում է Ֆ-ում և Պ-ում չներառված ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները (այսինքն` պետական մասնակցությամբ կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող ոչ պետական կազմակերպությունները, իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող սուբյեկտները և շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները և կենսաթոշակային հիմնադրամները),

ե. Եթե Ֆ-ն, Մ-ն, Պ-ն կամ Ի-ն տվյալ վարկային կազմակերպության համար հանդիսանում է ուղղակի ներդրող կամ նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտ (ուղղակի ներդրողի և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների մանրամասն սահմանումները Հավելված 18.1-ում), ապա համապատասխան տառերը գրվում են շտրիխներով (Ֆ’, Մ’, Պ’ կամ Ի’):

29) 4-րդ սյունակում լրացվում է յուրաքանչյուր պարտքային գործիքի տեսակը, այսինքն` վարկ, ռեպո գործառնություն, օվերդրաֆտ կամ օվերնայթ:

30) 5-րդ, 6-րդ սյունակներում նշվում են վարկի գումարը վարկային պայմանագրում նշված արժույթով (գումարը լրացվում է ամբողջությամբ) և արժույթի` Ստանդարտների միջազգային կազմակերպության կոդը:

31) 7-րդ սյունակում լրացվում է վարկային պայմանագրում նշված վարկի ներգրավման ամսաթիվը` հետևյալ ֆորմատով` 25/03/12:

32) 8-րդ սյունակում լրացվում է վարկային պայմանագրում նշված վարկի մարման ժամկետը` հետևյալ ֆորմատով` 25/06/17:

33) Եթե վարկային պայմանագրով նախատեսված չէ մարման ժամկետ և տոկոսադրույք, այսինքն` վարկը ստացվում է առանձին մասնաբաժիններով և դրանցից յուրաքանչյուրի համար սահմանված են առանձին պայմաններ, ապա յուրաքանչյուր մասնաբաժնի համար տվյալները լրացվում են առանձին տողերի համապատասխան սյուներում:

34) 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ սյունակներում լրացվում են վարկի սպասարկման պայմանները, համապատասխանաբար` վարկի դիմաց տոկոսագումարի վճարման պարբերականությունը (միանվագ, ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան կամ ոչ պարբերական), տոկոսագումարի առաջին վճարման ամսաթիվը, հիմնական գումարի մարման պարբերականությունը (միանվագ, ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան կամ ոչ պարբերական) և վարկի հիմնական գումարի առաջին վճարման ամսաթիվը: Բոլոր ամսաթվերը պետք է նշվեն հետևյալ ֆորմատով` 25/06/2010: 13-րդ սյունակում նշվում է վարկի տոկոսադրույքը: Եթե, օրինակ, տոկոսադրույքը կազմում է ԼԻԲՕՐ գումարած 5%, ապա այն լրացվում է «ԼԻԲՕՐ+5»:

35) 14-րդ սյունակում լրացվում են հաշվետու եռամսյակի սկզբի դրությամբ ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի անվանական գումարների մնացորդները:

36) 15-րդ սյունակում նշվում են հաշվետու եռամսյակի ընթացքում տվյալ վարկային պայմանագրի շրջանակներում կատարված վարկային մուտքերը:

37) 16-րդ սյունակում լրացվում է հաշվետու եռամսյակում վարկի մայր գումարի մարմանն ուղղված վճարումների ծավալը: Տվյալ եռամսյակում մայր գումարի միանվագ մարումը նշվում է ամբողջ ծավալով:

38) 17-րդ և 18-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար եռամսյակի ընթացքում վարկի դիմաց հաշվեգրված և փաստացի վճարված տոկոսագումարները:

39) 19-րդ սյունակում լրացվում է եռամսյակի վերջի դրությամբ ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված վարկերի անվանական գումարների մնացորդները:

40) 20-րդ սյունակում լրացվում են հաշվեգրված, սակայն եռամսյակի վերջի դրությամբ չվճարված տոկոսագումարները:

41) Հաշվետվության III աղյուսակում լրացվում են վարկային կազմակերպության պահանջների և պարտավորությունների դիրքերն իր ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրողի, ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրման ընկերության և իր հետ նույն խմբի մեջ մտնող ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտների հետ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ: Յուրաքանչյուր սուբյեկտի նկատմամբ պահանջներն ու պարտավորությունները լրացվում են առանձին:

42) Ուղղակի ներդրող է համարվում այն ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտը, որն իրականացրել է ներդրումներ վարկային կազմակերպության բաժնետիրական կապիտալում կամ ձեռք է բերել փայամասնակցություն և ստացել է ընկերության ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի 10% և ավելին: Համապատասխանաբար, ուղղակի ներդրման ընկերություն է համարվում այն ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը, որի կապիտալում վարկային կազմակերպությունն ունի 10% և ավելի ձայնի իրավունք տվող մասնակցություն:

43) Նույն խմբի մեջ մտնող են համարվում վարկային կազմակերպության հետ անուղղակիորեն ուղղակի ներդրման հարաբերություններում ներգրավված ոչ ռեզիդենտ ընկերությունները, որոնք ունեն ընդհանուր ուղղակի ներդրող, կամ հանդիսանում են ուղղակի ներդումային շղթայի մի մաս (օրինակ. նույն մայր ընկերության` տարբեր երկրներում գտնվող երկու ուղղակի ներդրումներով ձեռնարկությունները):

44) Ուղղակի ներդրողների և նույն խմբի մեջ մտնող կազմակերպությունների ավելի մանրամասն նկարագրությունը տրված է «Ուղղակի ներդրումներ և նույն խմբի մեջ մտնող կազմակերպություններ» 18.1 հավելվածում:

45) Այս բաժնում ուղղակի ներդրողների կամ նրանց հետ կապված անձանց նկատմամբ պահանջը կամ պարտավորությունը պետք է լրացվեն այն դեպքում, եթե դրանք գերազանցում են 5 մլն դրամը (չի վերաբերվում հաշվեգրված տոկոսներին, որոնք ներառվում են յուրաքանչյուր գործիքի հետ մեկտեղ):

46) Աղյուսակում գործիքները ներկայացվում են խմբավորված ըստ տեսակների, ընդ որում՝ տարանջատումը իրականացվում է ըստ ժամկետայնության սկզբունքի:

47) Աղյուսակի վերջում լրացվում են ուղղակի ներդրողների և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների գործիքների գծով հաշվեգրված տոկոսային եկամուտները/ծախսերը, իսկ բաժնետիրական կապիտալում ներդրման գծով՝ հայտարարված շահաբաժինները՝ համախմբված ձևով: Տվյալները լրացվում են տարեսկզբից աճողական կարգով: «Հաշվեգրված տոկոսային եկամուտներ/ծախսեր, հայտարարված շահաբաժիններ ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրող կամ նույն խմբի մեջ մտնող ֆինանսական ընկերությունների նկատմամբ (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունների և կենսաթոշակային հիմնադրամների)» տողում լրացվում են միայն ֆինանսական ընկերություններ (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունների և կենսաթոշակային հիմնադրամների) հանդիսացող ուղղակի ներդրողների, ուղղակի ներդրման ձեռնարկությունների և նույն խմբի մեջ մտնող ընկերությունների գծով հաշվարկված տոկոսային եկամուտները/ծախսերը, կամ հայտարարված շահաբաժինները:

48) Հաշվետվության III աղյուսակը լրացվում է հետևյալ կերպ.

ա. 1-ին սյունակում լրացվում է տեղեկատվություն սուբյեկտի վերաբերյալ` ուղղակի ներդրող է (ուղղակի ներդրող), ուղղակի ներդրման ընկերություն (ուղղակի ներդրման ընկերություն), թե նույն խմբի մեջ մտնող (նույն խմբի մեջ մտնող ընկերություն):

բ. 2-րդ սյունակում նշվում է տվյալ սուբյեկտի գրանցման երկիրը (ֆիզիկական անձանց դեպքում ռեզիդենտության երկիրը): Այն դեպքում, երբ ուղղակի ներդրողը կամ նույն խմբի մեջ մտնող ընկերությունը հանդիսանում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպություն, սյան մեջ նշվում է կազմակերպության անունը (օրինակ, Միջազգային Ֆինանսական Կորպորացիա): (Միջազգային կազմակերպությունների բնորոշումը տրված է Հավելված 18.2-ում):

գ. 3-րդ սյունակում նշվում է տվյալ սուբյեկտի հատվածի պատկանելությունը` աղյուսակ II-ի նմանությամբ (տառերը չեն նշվում շտրիխով):

դ. 4-րդ և 9-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար տվյալ սուբյեկտի բաժնետիրական կապիտալում ունեցած ներդրումները (ներառյալ` արտոնյալ բաժնետոմսերի տեսքով), իսկ պարտավորություններում` նրա կողմից տվյալ ընկերության բաժնետիրական կապիտալում ներդրումները (ներառյալ` արտոնյալ բաժնետոմսերը):

ե. 5-րդ և 10-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար վարկերի և փոխառությունների գծով «Պահանջներ» մասում տվյալ սուբյեկտին տրամադրված վարկերը, փոխառությունները, ռեպո համաձայնագրերով տրամադրված միջոցները, օվերդրաֆտները, ֆինանսական լիզինգը, ֆակտորինգը և վարկային գծերի օգտագործված մասերը, իսկ «Պարտավորություններ» մասում` նրանից ստացված վարկերը, փոխառությունները, ռեպո համաձայնագրերով ստացված միջոցները, օվերդրաֆտները, ֆինանսական լիզինգը, ֆակտորինգը և վարկային գծերի օգտագործված մասերը:

զ. 6-րդ և 11-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար ավանդների գծով «Պահանջներ» մասում վարկային կազմակերպության կողմից տվյալ սուբյեկտի մոտ ներդրված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, թղթակցային հաշիվները և դրանց հավասարեցված միջոցները, իսկ «Պարտավորություններ» մասում` վարկային կազմակերպությունում նրա կողմից ներդրված ցպահանջ և ժամկետային ավանդները, թղթակցային հաշիվները և դրանց հավասարեցված միջոցները:

է. 7-րդ և 12-րդ սյունակներում լրացվում են համապատասխանաբար պարտատոմսերի և այլ պարտքային արժեթղթերի գծով «Պահանջներ» մասում՝ տվյալ սուբյեկտի պարտատոմսերում և այլ պարտքային արժեթղթերում վարկային կազմակերպության իրականացրած ներդրումները, իսկ «Պարտավորություններ» մասում` նրա կողմից իրականացրած ներդրումները վարկային կազմակերպության պարտատոմսերում և այլ պարտքային արժեթղթերում:

ը. 8-րդ և 13-րդ սյունակներում լրացվում են տվյալ սուբյեկտի նկատմամբ ունեցած այն բոլոր պահանջներն ու պարտավորությունները, որոնք ներառված չեն նախորդ խմբերում:»:

12) Կանոնակարգ 15-ի 20.1 կետի առաջին պարբերությունում «ըստ հաշվեկշռային ցուցանիշների» բառերը փոխարինել «ըստ համախառն հաշվեկշռային մնացորդների» բառերով:

13) Կանոնակարգ 15-ի 20.3 կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

14) Կանոնակարգ 15-ի 26-րդ կետում 3-րդ ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել:

15) Կանոնակարգ 15-ի Ձև թիվ 1 հաշվետվությունում`

ա. «31120 Այլ պարտավորություններ կառավարության նկատմամբ» տողից հետո լրացնել «31120NV Այլ պարտավորություններ կառավարության նկատմամբ (անվանական մնացորդ)» տողով,

բ. 12, 13 և 14 բաժինները շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 1-ի (կցվում է):

16) Կանոնակարգ 15-ի Ձև թիվ 5 հաշվետվությունում`

ա. 2.7 կետը «Օվերդրաֆտների» բառից հետո լրացնել «և վարկային գծերի» բառերով,

բ. 3.17 և 4.20 կետերը ուժը կորցրած ճանաչել։

17) Կանոնակարգ 15-ի Ձև թիվ 6 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 2-ի (կցվում է):

18) Կանոնակարգ 15-ի Ձև թիվ 17 հաշվետվությունում`

ա. 1.11 և 2.14 կետերը ուժը կորցրած ճանաչել,

բ. «Հաշվետվություն տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող ՆՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ (Ներգրավված միջոցների)» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն տնտեսության իրական հատվածից հաշվետու ժամանակաշրջանում ներգրավված միջոցների արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ» բառերով,

գ. լրացնել նոր «III.I Տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող նոր գործարքների պայմանագրային գումարների վերաբերյալ (ներգրավված միջոցներ)» աղյուսակով` հետևյալ բովանդակությամբ.

«III.I Տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող նոր գործարքների պայմանագրային գումարների վերաբերյալ (ներգրավված միջոցներ)

 

  (հազ. դրամ)

 

Պայմանագրային գումար

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

1. Տնային տնտեսություններից ներգրավված միջոցներ

   

2. Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված միջոցներ

   
»,

 

դ. 3.6 և 4.4 կետերում «օվերդրաֆտներ» բառերից հետո լրացնել «և վարկային գծեր» բառերով,

ե. լրացնել նոր «IV.I Տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող նոր գործարքների պայմանագրային գումարների վերաբերյալ (տեղաբաշխված միջոցներ)» աղյուսակով` հետևյալ բովանդակությամբ.

«IV.I Տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող նոր գործարքների պայմանագրային գումարների վերաբերյալ (տեղաբաշխված միջոցներ)

 

  (հազ. դրամ)

 

Պայմանագրային գումար

ՀՀ դրամ

արտարժույթ

1. Տնային տնտեսություններից ներգրավված միջոցներ

   

2. Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված միջոցներ

   
»,

 

զ. «Հաշվետվություն տնտեսության իրական հատվածի հետ հաշվետու ժամանակահատվածում կնքվող ՆՈՐ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ (Տեղաբաշխված միջոցների)» բառերը փոխարինել «Հաշվետվություն տնտեսության իրական հատվածում հաշվետու ժամանակաշրջանում տեղաբաշխված միջոցների արդյունավետ տոկոսադրույքների վերաբերյալ» բառերով,

է. «(Նոր Գործարքներ)» բառերը հանել:

19) Կանոնակարգ 15-ի Ձև թիվ 18 հաշվետվությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելված 3-ի (կցվում է):

20) Կանոնակարգ 15-ի Ձև թիվ 33 հաշվետվությունը հանել:

21) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել Ձև 18.1-ով՝ համաձայն հավելված 4-ի (կցվում է):

22) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել Ձև 18.2-ով` համաձայն հավելված 5-ի (կցվում է):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվան հաջորդող ամսվա 1-ին, բացառությամբ սույն որոշման 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «ա» պարբերության, 2-րդ ենթակետի «ա» պարբերության 12-րդ, 19-րդ, 21-րդ, 22-րդ կետերի, որոնք ուժի մեջ են մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ին:

 

ՀՀ կենտրոնական

բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2012 թ. հունիսի 1

Երևան

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2012 թվականի մայիսի 29-ի

թիվ 145-Ն որոշմամբ

12

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվներ
 

120

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

1200

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

12000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

     

12001NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1201

Պետական արժեթղթեր

   
     

12010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
     

12011NI

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1202

Ոչ պետական արժեթղթեր

   
     

12020

Սովորական բաժնետոմսեր

   
     

12021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

   
     

12022

Այլ փայամասնակցություններ

   
     

12023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12023NI

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
     

12024NI

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1203

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

 
     

12030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

12030NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

12031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

     

12031NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

121

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

 
   

1210

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

12100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

             
   

1211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

12110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

12117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

             
 

122

Ածանցյալ գործիքներ

   
   

1220

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

     

12200

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

     

12201

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

     

12202

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

     

12203

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

     

12204

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

     

12205

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

     

12206

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

     

12207

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

             
   

1221

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

     

12210

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

     

12211

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

     

12212

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

     

12213

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

     

12214

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

     

12215

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

     

12216

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

     

12217

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

             
   

1222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

     

12220

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆյուչերս

     

12221

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված ֆորվարդ

     

12222

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված օպցիոն

     

12223

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված արժութային սվոպ

     

12224

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

     

12225

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

     

12226

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

     

12227

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

             
   

1223

Այլ անձանց հետ կնքված ածանցյալ գործիքներ

   
     

12230

Այլ անձանց հետ կնքված ֆյուչերս

   
     

12231

Այլ անձանց հետ կնքված ֆորվարդ

   
     

12232

Այլ անձանց հետ կնքված օպցիոն

   
     

12233

Այլ անձանց հետ կնքված արժութային սվոպ

     

12234

Այլ անձանց հետ կնքված տոկոսադրույքային սվոպ

     

12235

Այլ անձանց հետ կնքված փոխարժեքային սվոպ

     

12236

Այլ անձանց հետ կնքված այլ տեսակի սվոպ

     

12237

Այլ անձանց հետ կնքված այլ ածանցյալ գործիքներ

             
 

123

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

   

1230

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

     

12300

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

     

12301

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

     

12302

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

     

12303

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

     

12304

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

         
   

1231

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

     

12310

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

12311

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

12312

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

     

12313

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

12314

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

12315

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

     

12316

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

     

12317

Շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

             
 

124

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

1240

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12406NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12407NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12408NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1241

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12416NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12417NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12418NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1242

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12426NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12427NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12428NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1243

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12436NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12437NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12438NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1244

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

12445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12446NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12447NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12448NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1245

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12456NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12457NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12458NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

125

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

   

1250

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12506NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12507NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12508NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1251

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12516NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12517NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12518NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1252

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12526NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12527NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12528NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1253

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12536NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12537NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12538NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1254

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12546NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12547NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12548NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1255

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12556NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12557NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12558NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1256

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12560

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12560NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12561

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12561NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12562

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12562NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12563

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12563NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12564

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12565

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12566

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12566NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12567

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12567NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12568

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12568NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1257

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված շահույթով կամ վնասով վերաչափվող իրական արժեքով հաշվառվող արժեթղթեր

     

12570

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12570NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12571

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12571NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12572

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12572NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12573

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12573NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12574

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12575

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12576

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12576NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12577

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12577NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12578

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12578NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

126

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1260

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12606NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12607NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12608NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1261

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12616NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12617NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12618NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1262

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12626NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12627NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12628NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1263

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12636NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12637NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12638NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1264

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12646NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12647NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12648NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1265

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12656NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12657NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12658NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

127

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1270

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12700

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12700NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12701

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12701NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12702

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12702NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12703

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12703NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12704

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12705

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12706

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12706NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12707

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12707NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12708

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12708NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1271

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12710

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12710NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12711

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12711NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12712

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12712NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12713

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12713NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12714

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12715

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12716

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12716NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12717

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12717NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12718

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12718NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1272

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
     

12720

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12720NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12721

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12721NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12722

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12722NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12723

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12723NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12724

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12725

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12726

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12726NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12727

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12727NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12728

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12728NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1273

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12730

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12730NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12731

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12731NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12732

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12732NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12733

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12733NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12734

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12735

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12736

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12736NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12737

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12737NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12738

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12738NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1274

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12740

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12740NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12741

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12741NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12742

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12742NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12743

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12743NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12744

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12745

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12746

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12746NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12747

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12747NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12748

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12748NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1275

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12750

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12750NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12751

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12751NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12752

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12752NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12753

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12753NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12754

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12755

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12756

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12756NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12757

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12757NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12758

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12758NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1276

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

12760

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12760NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12761

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12761NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12762

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12762NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12763

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12763NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12764

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12765

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12766

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12766NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12767

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12767NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12768

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12768NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1277

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

12770

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12770NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12771

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

12771NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12772

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

12772NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12773

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

12773NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12774

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12775

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12776

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

12776NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12777

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

12777NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

12778

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

12778NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

128

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

   
   

1280

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

12800

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

     

12801

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

     

12802

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

             
   

1281

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

     

12810

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

             

13

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվներ

   
 

130

Արժեթղթեր

     
   

1300

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

13000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

13001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

     

13001NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1301

Պետական արժեթղթեր

   
     

13010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

13011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
     

13011NI

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1302

Ոչ պետական արժեթղթեր

   
     

13020

Սովորական բաժնետոմսեր

   
     

13021

Արտոնյալ բաժնետոմսեր

   
     

13022

Այլ փայամասնակցություններ

   
     

13023

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13024

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
             
   

1303

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

13030NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

13031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

     

13031NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

131

Ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

   

1310

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

13100

Բանկերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13101

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13102

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13103

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13104

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

             
   

1311

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնությունների գծով ստացվելիք գումարներ

     

13110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13111

Այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13112

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13113

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13114

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13115

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13116

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

     

13117

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգային գործառնություններից ստացվելիք գումարներ

             
 

132

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

   

1320

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

     

13200

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

     

13201

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

     

13202

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

     

13203

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

     

13204

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

             
   

1321

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

     

13210

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

13211

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

13212

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

     

13213

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

13214

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

13215

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

     

13216

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

     

13217

Վաճառքի համար մատչելի ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

             
 

133

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

1330

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13300NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13301NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13302NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13303NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13304

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13305

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13306

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13306NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13307

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13307NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13308

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13308NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1331

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13310NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13311NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13312NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13313NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13314

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13315

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13316

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13316NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13317

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13317NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13318

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13318NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1332

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13320NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13321NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13322NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13323NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13324

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13325

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13326

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13326NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13327

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13327NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13328

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13328NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1333

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13330NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13331NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13332NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13333NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13334

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13335

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13336

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13336NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13337

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13337NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13338

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13338NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1334

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13340NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13341NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13342NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13343NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13344

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13345

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13346

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13346NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13347

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13347NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13348

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13348NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1335

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13350NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13351NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13352NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13353NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13354

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13355

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13356

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13356NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13357

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13357NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13358

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13358NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

134

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

   

1340

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13404

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13405

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13406

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13406NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13407

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13407NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13408

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13408NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1341

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13414

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13415

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13416

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13416NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13417

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13417NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13418

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13418NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1342

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13424

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13425

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13426

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13426NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13427

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13427NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13428

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13428NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1343

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13434

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13435

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13436

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13436NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13437

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13437NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13438

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13438NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1344

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13444

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13445

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13446

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13446NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13447

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13447NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13448

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13448NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1345

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13454

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13455

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13456

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13456NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13457

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13457NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13458

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13458NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1346

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13460NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13461NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13462NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13463NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13464

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13465

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13466

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13466NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13467

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13467NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13468

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13468NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1347

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված վաճառքի համար մատչելի արժեթղթեր

     

13470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13470NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13471NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13472NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13473NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13474

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

 
     

13475

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13476

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13476NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13477

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13477NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13478

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13478NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

135

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1350

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13504

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13505

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13506

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13506NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13507

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13507NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13508

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13508NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1351

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13514

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13515

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13516

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13516NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13517

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13517NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13518

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13518NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1352

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13524

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13525

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13526

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13526NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13527

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13527NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13528

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13528NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1353

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13534

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13535

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13536

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13536NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13537

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13537NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13538

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13538NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1354

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13544

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13545

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13546

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13546NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13547

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13547NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13548

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13548NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1355

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13554

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13555

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13556

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13556NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13557

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13557NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13558

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13558NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

136

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1360

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13604

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13605

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13606

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13606NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13607

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13607NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13608

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13608NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1361

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13614

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13615

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13616

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13616NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13617

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13617NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13618

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13618NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1362

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
     

13620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13624

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13625

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13626

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13626NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13627

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13627NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13628

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13628NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1363

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13634

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13635

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13636

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13636NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13637

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13637NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13638

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13638NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1364

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13644

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13645

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13646

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13646NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13647

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13647NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13648

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13648NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1365

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13654

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13655

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13656

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13656NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13657

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13657NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13658

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13658NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1366

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

13660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13660NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13661NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13662NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13663NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13664

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13665

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13666

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13666NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13667

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13667NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13668

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13668NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1367

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

13670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13670NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

13671NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

13672NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

13673NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13674

ՀՀ բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13675

Այլ երկրների բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13676

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

13676NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13677

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

13677NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

13678

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

13678NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

137

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

   
   

1370

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

13700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

     

13701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

     

13702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

             
   

1371

Ածանցյալ գործիքներ

   
     

13710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

 
             

14

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ներդրումներ

   
 

140

Արժեթղթեր

     
   

1400

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

 
     

14000

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

14000NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14000NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

14001

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր

     

14001NV

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14002

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14002NI

Կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1401

Պետական արժեթղթեր

   
     

14010

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

14010NV

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14010NI

Պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

14011

Պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
     

14011NV

Պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14012

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14012NI

Պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1402

Ոչ պետական արժեթղթեր

   
     

14020

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր

   
     

14020NV

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14020NI

Ոչ պետական առանց տոկոսի արժեթղթեր (զեղչ)

     

14021

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր

   
     

14021NV

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14022

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14022NI

Ոչ պետական տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1403

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր
     

14030

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր

     

14030NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների առանց տոկոսի արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14031

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր

     

14031NV

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթեր (անվանական մնացորդ)

     

14032

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14032NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տոկոսային արժեթղթերի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

141

Ֆակտորինգ

     
   

1410

Ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

 
     

14100

Բանկերի հետ ֆակտորինգ

   
     

14100NV

Բանկերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14101

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14101NI

Բանկերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14102

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14102NV

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14103

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14103NI

Վարկային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14104

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

     

14104NV

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14105

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14105NI

Ներդրումային ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14106

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ

     

14106NV

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14107

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14107NI

Ապահովագրական ընկերությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14108

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14108NV

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14109

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14109NI

Այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1411

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14110

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14110NV

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14111

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14111NI

Պետական առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14112

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ

     

14112NV

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14113

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14113NI

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1412

Հիմնարկների և ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14120

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ

   
     

14120NV

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14121

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14121NI

Հիմնարկների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14122

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14122NV

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14123

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14123NI

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14124

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ

     

14124NV

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14125

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14125NI

Այլ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1413

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

   
     

14130

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ

     

14130NV

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14131

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14131NI

Ֆիզիկական անձանց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14132

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ

     

14132NV

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14133

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14133NI

Անհատ ձեռնարկատերերի հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14134

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ

   
     

14134NV

Այլ անձանց հետ ֆակտորինգ (անվանական մնացորդ)

     

14135

Այլ անձանցց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ

     

14135NI

Այլ անձանցց հետ ֆակտորինգի գծով ստացվելիք տոկոսներ, տույժեր և տուգանքներ (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

142

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

   

1420

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

     

14200

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ բանկերի գծով

     

14201

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ վարկային կազմակերպությունների գծով

     

14202

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ներդրումային ընկերությունների գծով

     

14203

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ապահովագրական ընկերությունների գծով

     

14204

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գծով

             
   

1421

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց գծով

     

14210

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

14211

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

14212

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ հիմնարկների գծով

     

14213

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

14214

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ ոչ առևտրային կազմակերպությունների գծով

     

14215

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ ֆիզիկական անձանց գծով

     

14216

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ անհատ ձեռնարկատերերի գծով

     

14217

Մինչև մարման ժամկետը պահվող ֆինանսական ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ այլ անձանց գծով

             
 

143

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

1430

Կենտրոնական բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14300

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14300NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14301

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14301NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14302

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14302NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14303

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14303NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14304

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14304NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14305

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14305NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14306

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14306NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1431

Բանկերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14310

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14310NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14311

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14311NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14312

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14312NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14313

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14313NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14314

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14314NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14315

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14315NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14316

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14316NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1432

Վարկային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14320

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14320NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14321

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14321NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14322

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14322NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14323

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14323NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14324

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14324NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14325

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14325NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14326

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14326NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1433

Ներդրումային ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14330

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14330NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14331

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14331NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14332

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14332NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14333

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14333NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14334

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14334NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14335

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14335NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14336

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14336NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1434

Ապահովագրական ընկերություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14340

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14340NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14341

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14341NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14342

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14342NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14343

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14343NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14344

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14344NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14345

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14345NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14346

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14346NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1435

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14350

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14350NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14351

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14351NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14352

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14352NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14353

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14353NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14354

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14354NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14355

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14355NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14356

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14356NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

144

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

   

1440

Պետական առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14400

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14400NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14401

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14401NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14402

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14402NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14403

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14403NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14404

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14404NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14405

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14405NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14406

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14406NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1441

Այլ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14410

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14410NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14411

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14411NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14412

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14412NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14413

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14413NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14414

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14414NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14415

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14415NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14416

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14416NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1442

Հիմնարկներին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14420

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14420NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14421

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14421NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14422

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14422NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14423

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14423NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14424

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14424NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14425

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14425NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14426

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14426NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1443

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14430

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14430NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14431

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14431NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14432

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14432NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14433

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14433NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14434

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14434NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14435

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14435NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14436

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14436NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1444

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14440

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14440NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14441

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14441NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14442

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14442NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14443

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14443NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14444

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14444NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14445

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14445NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14446

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14446NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1445

Ֆիզիկական անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14450

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14450NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14451

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14451NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14452

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14452NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14453

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14453NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14454

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14454NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14455

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14455NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14456

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14456NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1446

Անհատ ձեռնարկատերերին ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14460

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14460NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14461

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14461NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14462

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14462NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14463

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14463NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14464

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14464NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14465

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14465NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14466

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14466NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1447

Այլ անձանց ռեպո համաձայնագրերով վաճառված մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթեր

     

14470

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14470NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14471

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14471NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14472

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14472NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14473

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14473NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14474

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14474NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14475

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14475NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14476

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14476NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

145

Կենտրոնական բանկերին և ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1450

Կենտրոնական բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14500

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14500NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14501

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14501NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14502

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14502NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14503

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14503NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14504

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14504NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14505

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14505NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14506

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14506NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1451

Բանկերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14510

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14510NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14511

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14511NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14512

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14512NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14513

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14513NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14514

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14514NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14515

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14515NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14516

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14516NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1452

Վարկային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14520

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14520NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14521

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14521NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14522

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14522NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14523

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14523NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14524

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14524NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14525

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14525NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14526

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14526NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1453

Ներդրումային ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14530

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14530NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14531

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14531NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14532

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14532NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14533

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14533NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14534

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14534NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14535

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14535NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14536

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14536NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1454

Ապահովագրական ընկերություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14540

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14540NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14541

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14541NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14542

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14542NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14543

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14543NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14544

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14544NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14545

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14545NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14546

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14546NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1455

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14550

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14550NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14551

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14551NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14552

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14552NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14553

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14553NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14554

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14554NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14555

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14555NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14556

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14556NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

146

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

   

1460

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող պետական առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14600

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14600NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14601

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14601NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14602

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14602NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14603

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14603NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14604

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14604NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14605

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14605NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14606

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14606NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1461

Ֆինանսական կազմակերպություն չհանդիսացող այլ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14610

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14610NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14611

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14611NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14612

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14612NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14613

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14613NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14614

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14614NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14615

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14615NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14616

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14616NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1462

Հիմնարկներին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր
     

14620

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14620NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14621

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14621NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14622

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14622NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14623

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14623NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14624

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14624NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14625

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14625NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14626

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14626NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1463

Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14630

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14630NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14631

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14631NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14632

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14632NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14633

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14633NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14634

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14634NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14635

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14635NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14636

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14636NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1464

Այլ ոչ առևտրային կազմակերպություններին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14640

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14640NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14641

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14641NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14642

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14642NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14643

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14643NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14644

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14644NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14645

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14645NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14646

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14646NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1465

Ֆիզիկական անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14650

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14650NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14651

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14651NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14652

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14652NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14653

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14653NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14654

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14654NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14655

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14655NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14656

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14656NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1466

Անհատ ձեռնարկատերերին փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

     

14660

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14660NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14661

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14661NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14662

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14662NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14663

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14663NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14664

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14664NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14665

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14665NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14666

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14666NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
   

1467

Այլ անձանց փոխառությամբ տրամադրված արժեթղթեր

 
     

14670

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14670NI

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14671

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր

     

14671NI

Այլ երկրների կենտրոնական բանկերի կողմից թողարկված արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14672

ՀՀ պետական արժեթղթեր

   
     

14672NI

ՀՀ պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14673

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր

   
     

14673NI

Այլ երկրների պետական արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14674

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր

   
     

14674NI

ՀՀ ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14675

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր

     

14675NI

Այլ երկրների ոչ պետական այլ արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

     

14676

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր

     

14676NI

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների արժեթղթեր (հաշվեգրված անվանական տոկոս)

             
 

147

Սկզբնական արժեքով չափվող ֆինանսական գործիքներ

   
   

1470

Սկզբնական արժեքով չափվող բաժնային արժեթղթեր և փայամասնակցություններ

     

14700

Սկզբնական արժեքով չափվող սովորական բաժնետոմսեր

     

14701

Սկզբնական արժեքով չափվող արտոնյալ բաժնետոմսեր

     

14702

Սկզբնական արժեքով չափվող փայամասնակցություններ

             
   

1471

Ածանցյալ գործիքներ

   
     

14710

Սկզբնական արժեքով չափվող ածանցյալ գործիքներ

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2012 թվականի մայիսի 29-ի

թիվ 145-Ն որոշմամբ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ

 

Ձև թիվ 6

(ամսական)

Վարկային կազմակերպության անվանումը _______________________________

Ամսաթիվը ___________ թ-ից մինչև ________ թ.

 

I. Վարկային ներդրումներ, ավանդներ, լիզինգ, ֆակտորինգ և ռեպո
համաձայնագրեր` ըստ ժամկետների

(հազար դրամ)      հատ

 

Ժամկետները

Ընդամենը
(մայր գումարի մնացորդ)

Ընդամենը (հաշվեկշռային մնացորդ)

Ընդամենը (քանակ)

մինչև 90 օր

91-ից 180 օր

181-ից 270 օր

271 օր-ից
1 տարի

1-ից 5 տարի

5 տարուց ավելի

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

արտ-արժույթ

1. Ընդամենը վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր (2+3)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

           

այդ թվում` 1.1. Ժամկետային ակտիվներ`

                                   

այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                                   

վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                                   

1.2. Երկարաձգված ակտիվներ

                                   

 այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                                   

վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                                   

1.3. Ժամկետանց ակտիվներ

                                   

այդ թվում՝ վարկեր*(լիզինգ, ֆակտորինգ)

                                   

 վարկային կազմակերպություններին և բանկերին

                                   

2. Ոչ ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

           

այդ թվում` 2.1. Ժամկետային ակտիվներ

                                   

2.2. Երկարաձգված ակտիվներ

                                   

2.3. Ժամկետանց ակտիվներ

                                   

3. Ռեզիդենտներին տրված վարկեր, ավանդներ, ֆակտորինգ, լիզինգ, ռեպո համաձայնագրեր ըստ ճյուղերի, այդ թվում`

                                   

A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն, այդ թվում`

                                   

(01.1/3) բուսաբուծություն

                                   

(01.4) անասնապահություն

                                   

(02) անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ

                                   

(03) ձկնորսություն և ձկնաբուծություն

                                   

B. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում, այդ թվում`

                                   

(07) մետաղական հանքաքարի արդյունահանում

                                   

(08.1-12) շինանյութի արդյունահանում

                                   

C. Մշակող արդյունաբերություն, այդ թվում`

                                   

(10) սննդի արդյունաբերություն

                                   

(10.1) մսի մշակում և պահածոյացում

                                   

(10.3 ) մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում

                                   

(10.5) կաթնամթերքի արտադրություն

                                   

(10.7) հացի և ալյուրե հրուշակեղենի արտադրու-թյուն

                                   

(11) խմիչքների արդյունաբերություն

                                   

(12) ծխախոտի արդյունաբերություն

                                   

(13+14) մանածագործական արտադրատեսակների և հագուստի արտադրություն

                                   

(15) կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն

                                   

(16+17) փայտանյութի, թղթի, փայտե և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (բացի կահույքից)

                                   

(18) պոլիգրաֆիական գործունեություն

                                   

(20) քիմիական նյութերի արտադրություն

                                   

(21) դեղագործական արտադրատեսակների արտադրություն

                                   

(22) ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն

                                   

(23) ոչ մետաղական արտադրատեսակների արտադրություն

                                   

(24) հիմնային մետաղների արտադրություն

                                   

(25) մետաղե պատրաստի արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորումներից

                                   

(26+27) համակարգիչների, էլեկտրոնային, օպտիկական և էլեկտրական սարքավորումների արտադրություն

                                   

(31) կահույքի արտադրություն

                                   

(33) մեքենաների և սարքավորումների նորոգում և տեղակայում

                                   

D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում, այդ թվում՝

                                   

(35.1) էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, փոխանցում և բաշխում

                                   

E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

                                   

F. Շինարարություն, այդ թվում`

                                   

(41.2) բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն

                                   

(42.1) ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն

                                   

G. Առևտուր, այդ թվում`

                                   

(45) ավտոմեքենաների, մոտոցիկլերի և դրանց պահեստամասերի առևտուր և նորոգում

                                   

(46) մեծածախ առևտուր

                                   

(47) մանրածախ առևտուր

                                   

H. Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, այդ թվում`

                                   

(49.32) տաքսու ծառայություններ

                                   

(49.4) ավտոճանապարհային բեռնափոխադրումներ և փոխադրման ծառայություններ

                                   

(51) օդային տրանսպորտի գործունեություն

                                   

(52.1) պահեստավորում և պահպանում

                                   

I. Կեցության և հանրային սննդի կազմակերպում, այդ թվում`

                                   

(55) հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ

                                   

(56) հանրային սննդի կազմակերպում

                                   

J. Տեղեկատվություն և կապ, այդ թվում`

                                   

(58) հրատարակչական գործ

                                   

(60) հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում

                                   

(61) հեռահաղորդակցություն

                                   

(62) համակարգչային ծրագրավորում և հարակից գործունեություն

                                   

K. Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, այդ թվում`

                                   

K.1.1. այդ թվում` վարկեր, ավանդներ

                                   

K.2. այդ թվում` թղթակցային հաշիվներ

                                   

առևտրային բանկեր

                                   

K.1.1. այդ թվում` վարկեր, ավանդներ

                                   

K.2.1. այդ թվում` թղթակցային հաշիվներ

                                   

վարկային կազմակերպություններ

                                   

ապահովագրական ընկերություններ

                                   

ներդրումային ընկերություններ

                                   

 այլ ֆինանսական կազմակերպություններ

                                   

L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն, այդ թվում`

                                   

(68.1) սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի առք և վաճառք

                                   

M. Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն, այդ թվում`

                                   

(69) իրավաբանական և հաշվապահական գործունեություն

                                   

(71) ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն

                                   

(72) գիտական հետազոտություններ և մշակումներ

                                   

(73.1) գովազդային գործունեություն

                                   

P. Կրթություն, այդ թվում`

                                   

(85.4) բարձրագույն կրթություն

                                   

Q. Առողջապահություն

                                   

R. Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ

                                   

 Տնտեսության այլ ճյուղեր, այդ թվում՝

                                   

(32.1) ոսկերչական արտադրատեսակների և զարդերի արտադրություն

                                   

(79) զբոսաշրջություն

                                   

Հիպոթեկային վարկեր, այդ թվում`

                                   

անշարժ գույքի ձեռքբերման հիպոթեկային վարկեր

                                   

անշարժ գույքի վերանորոգման հիպոթեկային վարկեր

                                   

Սպառողական և այլ վարկեր, այդ թվում`

                                   

քարտային վարկեր

                                   

ավտովարկեր

                                   

կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման վարկեր

                                   

ոսկու գրավով վարկեր

                                   

այլ վարկեր

                                   

 

II. Վարկերի, դեբիտորական պարտքերի և վարկային ռիսկ պարունակող հետհաշվեկշռային հոդվածների դիմաց հաշվարկված պահուստների չափը

Ռիսկի դասերը

Վարկեր, ավանդներ և բանկային հաշիվներ

Վարկեր և ավանդներ

Բանկային հաշիվներ

Քանակ

Գումար

Տրված վարկերի, ավանդների գծով պահուստ

Քանակ

Գումար

Տրված բանկային հաշիվների գծով պահուստ

մնացորդը

%

մնացորդը

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

1. Ստանդարտ

                             

2. Հսկվող

                             

3. Ոչ ստանդարտ

                             

4. Կասկածելի

                             

5. Անհուսալի

                             

Ընդամենը

                             

Ռիսկի դասերը

Դեբիտորական պարտքեր

Հետհաշվեկշռային հոդվածներ

   

Քանակ

Գումար

Դեբիտորական պարտքերի գծով պահուստ

Քանակ

Գումար

Հետհաշվեկշռային հոդվածների գծով պահուստ

մնացորդը

%

մնացորդը

%

1

10

11

12

13

14

15

16

17

 

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

արտ-արժույթ

դրամ

1. Ստանդարտ

                             

2. Հսկվող

                             

3. Ոչ ստանդարտ

                             

4. Կասկածելի

                             

5. Անհուսալի

                             

Ընդամենը

                             

III. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների կորուստների պահուստի չափը

 

Արժեթղթերի տեսակները և դասերը

Արժեթղթերի գծով պահուստ

 Մարման ժամկետ ունեցող, այդ թվում՝

Գումար

մնացորդը

%

1. Ոչ ռիսկային

     

 2. Ռիսկային

     

3. Միջին ռիսկային

     

4. Բարձր ռիսկային

     

5. Անհուսալի

     

Անժամկետ

     

Ընդամենը

     

IV. Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ`

(հազար դրամ)

Ճյուղերը

Չաշխատող ակտիվներ

Հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ

Չաշխատող ակտիվներ (ամսվա սկզբին)

Ամսվա ընթացքում չաշխատող ակտիվների փոփոխություն

Չաշխատող ակտիվներ (ամսվա վերջին)

Հետհաշվեկշռային մնացորդը ամսվա սկզբին

Ամսվա ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ

 Ամսվա ընթացքում հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվների վերադարձ

 Ամսվա ընթացքում հետհաշվեկշռից դուրսգրումներ

Հետհաշվեկշռային ակտիվների հաշվարկային փոփոխություններ

Հետհաշվեկշռային մնացորդը ամսվա վերջին

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

ՀՀ դրամ

արտ-արժույթ

Չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ (ընդամենը)

                                   

1. Ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ (ընդամենը)

                                   

A. Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն, այդ թվում`

                                   

(01.1/3) բուսաբուծություն

                                   

(01.4) անասնապահություն

                                   

(02) անտառային տնտեսություն և փայտամթերումներ

                                   

(03) ձկնորսություն և ձկնաբուծություն

                                   

B. Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում, այդ թվում`

                                   

(07) մետաղական հանքաքարի արդյունահանում

                                   

(08.1-12) շինանյութի արդյունահանում

                                   

C. Մշակող արդյունաբերություն, այդ թվում`

                                   

(10) սննդի արդյունաբերություն

                                   

(10.1) մսի մշակում և պահածոյացում

                                   

(10.3 ) մրգերի և բանջարեղենի մշակում և պահածոյացում

                                   

(10.5) կաթնամթերքի արտադրություն

                                   

(10.7) հացի և ալյուրե հրուշակեղենի արտադրություն

                                   

(11) խմիչքների արդյունաբերություն

                                   

(12) ծխախոտի արդյունաբերություն

                                   

(13+14) մանածագործական արտադրատեսակների և հագուստի արտադրություն

                                   

(15) կաշվե արտադրատեսակների արտադրություն

                                   

(16+17) փայտանյութի, թղթի, փայտե և թղթե արտադրատեսակների արտադրություն (բացի կահույքից)

                                   

(18) պոլիգրաֆիական գործունեություն

                                   

(20) քիմիական նյութերի արտադրություն

                                   

(21) դեղագործական արտադրատեսակների արտադրություն

                                   

(22) ռետինե և պլաստմասսայե արտադրատեսակների արտադրություն

                                   

(23) ոչ մետաղական արտադրատեսակների արտադրություն

                                   

(24) հիմնային մետաղների արտադրություն

                                   

(25) մետաղե պատրաստի արտադրատեսակների արտադրություն, բացի մեքենաներից և սարքավորումներից

                                   

(26+27) համակարգիչների, էլեկտրոնային, օպտիկական և էլեկտրական սարքավորումների արտադրություն

                                   

(31) կահույքի արտադրություն

                                   

(33) մեքենաների և սարքավորումների նորոգում և տեղակայում

                                   

D. Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում, այդ թվում՝

                                   

(35.1) էլեկտրաէներգիայի արտադրություն, փոխանցում և բաշխում

                                   

E. Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում

                                   

F. Շինարարություն, այդ թվում`

                                   

(41.2) բնակելի և ոչ բնակելի շենքերի շինարարություն

                                   

(42.1) ճանապարհների և երկաթուղիների շինարարություն

                                   

G. Առևտուր, այդ թվում`

                                   

(45) ավտոմեքենաների, մոտոցիկլերի և դրանց պահեստամասերի առևտուր և նորոգում

                                   

(46) մեծածախ առևտուր

                                   

(47) մանրածախ առևտուր

                                   

H. Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, այդ թվում`

                                   

(49.32) տաքսու ծառայություններ

                                   

(49.4) ավտոճանապարհային բեռնափոխադրումներ և փոխադրման ծառայություններ

                                   

(51) օդային տրանսպորտի գործունեություն

                                   

(52.1) պահեստավորում և պահպանում

                                   

I. Կեցության և հանրային սննդի կազմակերպում, այդ թվում`

                                   

(55) հյուրանոցների և համանման բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ

                                   

(56) հանրային սննդի կազմակերպում

                                   

J. Տեղեկատվություն և կապ, այդ թվում`

                                   

(58) հրատարակչական գործ

                                   

(60) հեռուստառադիոծրագրերի կազմում և հեռարձակում

                                   

(61) հեռահաղորդակցություն

                                   

(62) համակարգչային ծրագրավորում և հարակից գործունեություն

                                   

K. Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, այդ թվում`

                                   

K.1. այդ թվում` վարկեր, ավանդներ

                                   

K.2. այդ թվում` թղթակցային հաշիվներ

                                   

 առևտրային բանկեր

                                   

K.1.1. այդ թվում` վարկեր, ավանդներ

                                   

K.2.1. այդ թվում` թղթակցային հաշիվներ

                                   

 վարկային կազմակերպություններ

                                   

ապահովագրական ընկերություններ

                                   

 ներդրումային ընկերություններ

                                   

 այլ ֆինանսական կազմակերպություններ

                                   

L. Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն, այդ թվում`

                                   

(68.1) սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի առք և վաճառք

                                   

M. Մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական գործունեություն, այդ թվում`

                                   

(69) իրավաբանական և հաշվապահական գործունեություն

                                   

(71) ճարտարապետական և ճարտարագիտական գործունեություն

                                   

(72) գիտական հետազոտություններ և մշակումներ

                                   

(73.1) գովազդային գործունեություն

                                   

P. Կրթություն, այդ թվում`

                                   

(85.4) բարձրագույն կրթություն

                                   

Q. Առողջապահություն

                                   

R. Մշակույթ, զվարճություն, հանգիստ

                                   

 Տնտեսության այլ ճյուղեր, այդ թվում՝

                                   

(32.1) ոսկերչական արտադրատեսակների և զարդերի արտադրություն

                                   

(79) զբոսաշրջություն

                                   

Հիպոթեկային վարկեր, այդ թվում`

                                   

անշարժ գույքի ձեռքբերման հիպոթեկային վարկեր

                                   

անշարժ գույքի վերանորոգման հիպոթեկային վարկեր

                                   

Սպառողական և այլ վարկեր, այդ թվում`

                                   

քարտային վարկեր

                                   

ավտովարկեր

                                   

կենցաղային և համակարգչային տեխնիկայի ձեռքբերման վարկեր

                                   

ոսկու գրավով վարկեր

                                   

այլ վարկեր

                                   

2. Ոչ ռեզիդենտների չաշխատող և հետհաշվեկշիռ դուրս գրված ակտիվներ/ընդամենը/

                                   

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ ___________________________

(գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ ________________________

Կ.Տ.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2012 թվականի մայիսի 29-ի

թիվ 145-Ն որոշմամբ

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ոչ ռեզիդենտների հետ իրականացված գործառնությունների և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի վերաբերյալ

 

Ձև թիվ 18

(եռամսյակային)

 

Վարկային կազմակերպության անվանումը _______________________________

Ամսաթիվը ___________ թ-ից մինչև       թ.

 

1. Վարկային կազմակերպության և ոչ ռեզիդենտների հետ ֆինանսական դիրքերի և դրանց հետ
կապված գործառնությունների վերաբերյալ

մլն դրամ

N

Անվանումը

Ակտիվ

Պասիվ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

ՌԴ ռուբլի

Ճապո-նական յեն

Ֆունտ ստերլինգ

Շվեյցարա-կան ֆրանկ

Իրանական ռիալ

Այլ արտար-ժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

ԵՎՐՈ

ՌԴ ռուբլի

Ճապոնա-կան յեն

Ֆունտ ստերլինգ

Շվեյցարա-կան ֆրանկ

Իրանական ռիալ

Այլ արտար-ժույթ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Կապիտալի արժեթղթեր, բացառությամբ ներդրումային հիմնադրամներում փայաբաժինների

                   

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Ուղղակի ներդրումներ

                   

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 շահաբաժիններ

                   

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Պորտֆելային ներդրումներ

                   

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 շահաբաժիններ

                   

X

X

X

X

X

X

X

X

2

Ներդրումային հիմնադրամներում փայաբաժիններ

                 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Կարճաժամկետ

                 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 շահաբաժիններ

                 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Երկարաժամկետ

                 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 շահաբաժիններ

                 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Պարտքային արժեթղթեր

                                   
 

Կարճաժամկետ

                                   
 

 հաշվեգրված տոկոսներ

                                   
 

Երկարաժամկետ

                                   
 

 հաշվեգրված տոկոսներ

                                   

4

Կանխիկ արտարժույթ

X

               

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Վարկեր, այդ թվում` օվերդրաֆտ և վարկային քարտեր

                                   
 

Կարճաժամկետ

                                   
 

 հաշվեգրված տոկոսներ

                                   
 

Երկարաժամկետ

                                   
 

 հաշվեգրված տոկոսներ

                                   

6

Ավանդներ/
փոխառություններ

                                   
 

Կարճաժամկետ

                                   
 

 հաշվեգրված տոկոսներ

                                   
 

Երկարաժամկետ

                                   
 

 հաշվեգրված տոկոսներ

                                   

7

Ֆինանսական ածանցյալներ

                                   
 

 եկամուտներ/ծախսեր

                                   

8

Ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների դիմաց կանխավճարներ/հետա-ձգված վճարներ

                                   

9

Այլ գործառնությունների դիմաց ստացվելիք/վճարվելիք գումարներ

                                   
                                       

1

Հաշվեկշռում հաշվառված ժամկետանց պահանջներ և պարտավորություններ

                                   

2

Արտահաշվեկշռում հաշվառվող ակտիվներ

                 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

Հաշվեկշռից դուրս գրված ակտիվների գծով կորուստների վերականգնում

                 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Արտահաշվեկշռից դուրս գրված/ ներված ակտիվներ և պարտավորություններ

                                   

 

2. Ոչ ռեզիդենտներից վարկերի և փոխառությունների*
ներգրավման և սպասարկման վերաբերյալ

մլն դրամ

 

Վարկատու

Գործիքի տեսակը

Վարկի պայմանագրային գումարը

Վարկի ժամկետայ-նությունը

Վարկի սպասարկման պայմանները

Վարկի տոկոսա-
դրույքը

Ներգրավված վարկերի հաշվե-
կշռային մնացորդը եռամսյակի սկզբին

Վարկային մուտքեր եռամսյակի ընթացքում

Եռամսյակի ընթացքում կատարված մարումներ և վարկի դիմաց հաշվեգրած/վճարված տոկոսագումարներ

Ներգրավված վարկերի հաշվե
կշռային մնացորդը եռամսյակի վերջին

Եռամսյակի վերջի դրությամբ վարկի դիմաց հաշվեգրված, բայց դեռևս չվճարված տոկո-սագումար` հաշվարկված վարկի ստացման պահից

 

երկիրը

սեկտորի պատկա-նելությունը

Գումարն արտար-
ժույթով

Արժույթի ԻՍՕ կոդը

ներգրավման ամսաթիվ

մարման ամսաթիվ

Վարկի տոկոսա-գումարի վճարման պարբերակա-նություն

Տոկոսա-
գումարի առաջին վճարման ամսաթիվ

Հիմնական գումարի մարման պարբե-
րականու-թյուն

Հիմնական գումարի առաջին վճարման ամսաթիվ

հիմնական գումար

հաշվե-
գրված տոկոսա-
գումար

փաստացի վճարված տոկոսա-
գումար

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
ԸՆԴԱՄԵՆԸ              

 

3. Վարկային կազմակերպության պահանջների և պարտավորությունների դիրքերն իր ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրողների, ուղղակի ներդրման ընկերության և իր հետ նույն խմբի մեջ մտնող ոչ ռեզիդենտ սուբյեկտների հետ ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ

 

մլն դրամ

Ուղղակի ներդրող/
նույն խմբի մեջ մտնող

Երկիրը

Սեկտոր

Պահանջներ

Պարտավորություններ

Ներդրումներ բաժնետիրական կապիտալում

Վարկեր և
փոխառու-թյուններ

Ավանդներ

Պարտատոմսեր և այլ
պարտքային արժեթղթեր

Այլ

Ներդրումներ բաժնետիրական կապիտալում

Վարկեր և
փոխառու-թյուններ

Ավանդներ

Պարտատոմսեր
և այլ
պարտքային արժեթղթեր

Այլ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Կարճաժամկետ

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Երկարաժամկետ

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
ԸՆԴԱՄԵՆԸ                    
Հաշվեգրված տոկոսային եկամուտներ/ծախսեր, հայտարարված շահաբաժիններ                    
որից`                    
Հաշվեգրված տոկոսային եկամուտներ/ծախսեր, հայտարարված շահաբաժիններ ոչ ռեզիդենտ ուղղակի ներդրող, ուղղակի ներդրման ընկերության կամ նույն խմբի մեջ մտնող ֆինանսական ընկերությունների նկատմամբ (բացառությամբ ապահովագրական ընկերությունների և կենսա-թոշակային հիմնադրամների)                    

 

Վարկային կազմակերպության վարչության նախագահ ___________________________

(գործադիր տնօրեն)

Գլխավոր հաշվապահ ________________________

Կ.Տ.

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2012 թվականի մայիսի 29-ի

թիվ 145-Ն որոշմամբ

 

Ձև թիվ 18.1

 

Ուղղակի ներդրողներ և նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտներ

 

1. Ուղղակի ներդրումներ են համարվում ոչ ռեզիդենտի կողմից ընկերության բաժնետիրական կապիտալում կատարված ներդրումները կամ ձեռք բերված փայամասնակցությունը, եթե նրանք ապահովում են ձայնի իրավունք տվող բաժնեմասի 10%-ը և ավելին: Որպես ուղղակի ներդրումներ են դիտարկվում ոչ միայն ուղղակի ներդրողի կողմից կատարված ձեռնարկության կապիտալում մասնակցության ձևով ներդրումները, այլ նաև ուղղակի ներդրմամբ ձեռնարկության հետ նրա կողմից իրականացված ցանկացած այլ գործառնությունները: Որպես վերջինիս օրինակ կարող են ծառայել ուղղակի ներդրողի կողմից ուղղակի ներդրմամբ ձեռնարկությանը տրամադրվող վարկերը: Այդ պատճառով հաշվետվությունում տվյալներ են հավաքագրվում ոչ միայն բուն ուղղակի ներդրման գումարի վերաբերյալ, այլ նաև երկու ձեռնարկությունների միջև տեղի ունեցող բոլոր գործառնությունների մասով` ըստ գործիքների դասակարգմամբ:

2. Բացի ուղղակի ներդրող-ուղղակի ներդրումով ձեռնարկություն փոխհարաբերություններից երկու ձեռնարկությունների միջև կարող են լինել «միջնորդավորված» ներդրումային հարաբերություններ, թեև նրանց միջև բուն ներդրումներ կապիտալում իրականացված չեն: Այդպիսի օրինակ կարող են լինել նույն մայր ընկերության` տարբեր երկրներում գտնվող երկու ուղղակի ներդրումներով ձեռնարկությունները միմյանց նկատմամբ: Թեև նրանց միջև գոյություն չունեն ներդրումային հարաբերություններ, այս ընկերությունները դիտարկվում են որպես «նույն խմբի մեջ մտնող» սուբյեկտներ: Հնարավոր է մեկ այլ տարբերակ, երբ մի երկրի ռեզիդենտ լինելով որևէ ընկերության սեփականատեր` ավանդ է ներդնում մեկ այլ երկրում տեղակայված վերոնշյալ ընկերության ուղղակի ներդրումով ձեռնարկությունում (դուստր բանկում): Այս դեպքում ևս դուստր ձեռնարկությունը պետք է «նույն խմբի մեջ մտնող» սուբյեկտներին վերաբերող աղյուսակում պարտավորությունների մասում արտացոլի ներգրաված ավանդը` նշելով ավանդատուի վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Նման հարաբերություններ կարող են առաջանալ նաև երբ ռեզիդենտ ներդրողը ունի նաև դուստր ձեռնարկություն արտերկրում: Օրինակ, երբ ընկերությունը ունի ռեզիդենտ սեփականատեր, որն իր հերթին ուղղակի ներդրող է հանդիսանում մեկ այլ ոչ ռեզիդենտ ընկերությունում, ապա հարցվող ընկերության և վերոնշյալ ընկերության միջև ցանկացած ակտիվային կամ պասիվային գործառնություն պետք է նույնպես արտացոլվի նույն խմբի մեջ սուբյեկտներին վերաբերող աղյուսակում:

3. Ուղղակի ներդրման հարաբերություները իրենց մեջ ներառում են երկու կարգի հարաբերություններ՝ 10-50 % բաժնեմասի տնօրինում (նշանակալի մասնակցություն, որին կանվանենք կապված ընկերություն - associate) և 50 %-ից ավելի բաժնեմասի տնօրինում (որոշիչ մասնակցություն, որին կանվանենք դուստր ընկերություն - subsidiary): Ըստ այս հարաբերությունների շարունակվում և դադարում է ուղղակի ներդրումների շղթան: Քանի որ ուղղակի ներդրումները ենթադրում են կառավարման մեջ կայուն ազդեցություն, ապա նման ազդեցությունը շղթայի մեջ պահպանվում է հետևյալ կանոնների պահպանման դեպքում:

1) - Որոշիչ մասնակցության միջոցով շղթան շարունակվում է անընդհատ, այսինքն միմյանց հետ որոշիչ կապերի միջոցով կապված բոլոր սուբյեկտները հանդիսանում են նույն խմբի մեջ մտնող.

2) - Որոշիչ մասնակցությունից նշանակալիի անցնելիս կապը ներառում է միայն առաջին նշանակալի մասնակցության սուբյեկտին, այդ սուբյեկտի որոշիչ վերահսկողության տակ գտնվող սուբյեկտներին, և ընդհատվում է (չի ներառում) հաջորդ նշանակալի սուբյեկտներին անցնելիս: Առաջին նշանակալի մասնակցությամբ ընկերությունը դեռևս կապված է կառավարման կայուն ազդեցությամբ շղթայի վերևի և հորիզոնական մասնակիցների հետ, նրա որոշիչ մասնակցությամբ ընկերությունները նույնպես կապված են, քանի որ դրանք կարելի է դիտարկել որպես առաջին նշանակալի մասնակցությամբ ընկերության մասնաճյուղ: Սակայն հաջորդ նշանակալի մասնակցությամբ ընկերության մեջ խմբի վերևի օղակները չունեն էական ազդեցություն:

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1962

 

4. Սույն հաշվետվության սկզբունքների առավել ընդգրկուն սխեմատիկ պատկերը ներկայացված է հաջորդ նկարում.

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1963

 

Ելնելով վերոշարադրյալ գծապատկերից մի քանի ավելի պարզ և կոնկրետ օրինակների միջոցով ներկայացնենք այն դեպքերը, երբ երկու հաստատություններ դասակարգվում են որպես «մի խմբի անդամ» և նրանց միջև գործառնությունները ներկայացվում են առանձին: Աստղանիշով (*) կառանձնացվի այն ընկերությունը, որի տեսանկյունից լրացվում է սույն հարցաթերթիկը:

Դեպք 1

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1964

 

Ա, Բ և Գ ձեռնարկությունները գործում են տարբեր տնտեսություններում: Այս դեպքում, Ա մայր ձեռնարկությունը ուղղակի ներդրումներ ունի և Բ և Գ ձեռնարկություններում: Ու թեև Բ և Գ ձեռնարկությունների միջև անմիջական ներդրումային հարաբերություններ գոյություն չունեն, նրանց միջև իրականացված ցանկացած գործառնություն ցույց է տրվում որպես նույն խմբի անդամների միջև գործառնություն:

Դեպք 2

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1965

 

Տվյալ դեպքում Գ ձեռնարկությունը որպես նույն խմբի մեջ մտնող ընկերություն չի բացահայտում Ա ընկերությանը, քանի որ Բ ընկերության ներդրումը Գ-ում արդեն իսկ չի հանդիսանում ուղղակի ներդրում:

Դեպք 3

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1966

 

Ա, Բ և Գ ձեռնարկությունները գործում են տարբեր տնտեսություններում: Չնայած որ, Ա ընկերությունը Գ ընկերության բաժնետոմսերի ընդամենը 8%-ին է տնօրինում, այնուամենայնիվ լինելով Բ ընկերության ուղղակի ներդրող և քանի որ Բ ընկերությունը Գ-ում ունի ուղղակի ներդրում, ստացվում է, որ Ա ընկերությունը, միջնորդավորված Բ-ով, Գ-ում նույնպես ունի ուղղակի ներդրում: Այսպիսով, Գ ձեռնարկությունը որպես ուղղակի ներդրող պետք է արտացոլի Բ ընկերությանը, իսկ որպես նույն խմբի մեջ մտնող ձեռնարկություն նաև Ա ընկերության նկատմամբ պարտավորությունները և նրանց միջև տեղի ունեցող ցանկացած այլ ֆինանսական գործառնությունները:

Դեպք 4

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1967

 

Հնարավոր է, որ ուղղակի ներդրողը ունենա ազդեցության շղթա, որի մեջ մի կապը հանդիսանում է ռեզիդենտ-ռեզիդենտ հարաբերություն: Այսպիսի ռեզիդենտ-ռեզիդենտ հարաբերությունները, որոնք նկարագրված են Դեպք 4-ում Բ և Գ ընկերությունների միջև, չեն խոչընդոտում տարբեր տնտեսություններում ռեզիդենտ հանդիսացող ընկերությունների միջև ուղղակի ներդրումով հարաբերությունների առկայությանը, ինչպիսիք են Ա և Գ ընկերությունները: Այսպիսով, Դեպք 4-ում թեև Ա-ն ուղղակի ներդրումային հարաբերություններ չունի Գ ընկերության հետ, նրանց միջև փաստացի գոյություն ունեն ներդրումային հարաբերություններ` միջնորդավորված Բ ընկերությամբ և այդ պատճառով Գ ընկերությունը պետք է ներկայացնի Ա-ի հետ իր բոլոր գործառնությունները նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտին վերաբերող մասում: Դեպքը կարող է էլ ավելի բարդանալ, եթե Գ-ն գործառնություններ է իրականացնում Դ-ի հետ, որը նույնպես հանդիսանում է Ա-ի դուստր ձեռնարկություն: Եթե Գ ընկերությունը հնարավորություն ունենա բացահայտել նաև այսպիսի հարաբերությունները, ապա Գ և Դ-ի միջև գործառնությունները նույնպես պետք է ներկայացնել հարցաթերթիկի` նույն խմբի անդամներին վերաբերող մասում:

Դեպք 5

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1968

 

Բ և Գ ընկերությունները հանդիսանում են միևնույն տնտեսության ռեզիդենտներ, հետևաբար նրանց միջև հարաբերությունները չեն ընդգրկվում հարցման շրջանակներում: Սակայն Բ ընկերությունը ուղղակի ներդրում ունի նաև ոչ ռեզիդենտ Ա ընկերությունում: Այս դեպքում Գ ընկերությունը իր և Ա ընկերության միջև բոլոր գործառնությունները, թե ակտիվային և թե պասիվային պետք է ներառվեն նույն խմբի մեջ մտնող սուբյեկտների վերաբերյալ աղյուսակում: Միևնույն ժամանակ, եթե ենթադրենք, որ Ա ընկերությունը տիրապետում է նաև մեկ այլ ընկերության կանոնադրական կապիտալին, մեր դեպքում դա Դ ընկերությունն է, ապա Գ-ն պետք է, այսպիսի հարաբերությունների բացահայտման դեպքում, տեղեկատվություն ներկայացնի նաև իր և Դ ընկերության միջև տեղի ունեցող գործառնությունների վերաբերյալ:

Դեպք 6

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1969

 

Դեպք 6-րդը նկարագրում է ուղղակի ներդրումային կապերի բացահայտման համար միևնույն տնտեսության սահմաններում առկա կապերի կարևորությունը: Այս դեպքում բացատրված են ընդհանուր սկզբունքներ, այդ պատճառով հարցման մասնակից կարող է դիտարկվել նշված ընկերություններից ցանկացածը: Լինելով ռեզիդենտ-ռեզիդենտ հարաբերություններ Բ և Գ, ինչպես նաև Դ և Ե ընկերությունների միջև առկա ներդրումային հարաբերությունները որոշիչ դեր են խաղում Ա և Բ, ինչպես նաև Ա և Ե ընկերությունների միջև ուղղակի ներդրումների առկայության որոշման և չափերի գնահատման համար: Այսպես, Ա և Բ, Դ և Բ, Դ և Ա ընկերությունները հանդիսանում են նույն խմբի մեջ մտնող: Միևնույն ժամանակ նշենք, որ Ա և Ե, ինչպես նաև Բ և Ե ընկերությունների միջև գոյություն չունեն ներդրումային հարաբերություններ, որոնք ունեն առանձին արտացոլման կարիք, քանի որ ուղղակի ներդրումների կապը կտրվում է Գ և Ե ընկերության միջև:

 

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2012 թվականի մայիսի 29-ի

թիվ 145-Ն որոշմամբ

 

Ձև թիվ 18.2

 

Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ

 

1. Միջազգային կազմակերպությունները բաժանվում են երկու մասի.

1) միջազգային ոչ պետական կազմակերպություններ,

2) միջպետական միջազգային կազմակերպություններ:

2. Միջազգային ոչ պետական կազմակերպությունները (international non-governmental organizations) իրենց հերթին կարող են լինել շահույթ չհետապնդող հասարակական կազմակերպություններ (օրինակ World Organization of the Scout Movement, International Committee of the Red Cross և այլն), ինչպես նաև միջազգային ընկերություններ/կորպորացիաներ, որոնք զբաղվում են շուկայական գործունեությամբ տարբեր երկրներում, օրինակ, Coca-Cola, Toyota կամ HSBC Group, որոնց հաճախ անվանում են նաև վերազգային կորպորացիաներ (multinational corporations): Այս կազմակերպությունները պետք է դիտարկվեն որպես միջազգային գործունեություն ծավալող առևտրային կամ հասարակական կազմակերպություններ, որոնց դասակարգումը պետք է իրականացվի ըստ «Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրության ձեռնարկի» հատվածավորման սկզբունքների:

3. Միջազգային կազմակերպությունների մյուս տեսակի՝ միջպետական միջազգային կազմակերպությունների բնորոշման համար էլ առավելապես օգտագործվում է «միջազգային կազմակերպություն» տերմինը: Հենց այս իմաստով էլ այն օգտագործվում է պարզաբանման ընթացքում:

4. Միջազգային կազմակերպությունն իրենից ներկայացնում է անդամ երկրների իշխանությունների և/կամ այլ միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարությունների միջև կնքված պաշտոնական համաձայնագրի հիման վրա գործող կազմակերպություն: Վերջինիս գոյությունը ճանաչվում է անդամ երկրների օրենսդրությամբ, և նշված պաշտոնական համաձայնագիրը հանդիսանում է միջազգային կազմակերպության կանոնադրությունը: Այն իրենից ներկայացնում է միջազգային իրավաբանական անձ և ենթակա է կարգավորման միջազգային օրենսդրությամբ:

5. Միջազգային կազմակերպություններն իրենց հերթին բաժանվում են երկու մասի.

1) Միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ, որոնք իրականացնում են ֆինանսական միջնորդություն միջազգային մակարդակով, այսինքն իրականացնում են միջոցների վերաբաշխում տարբեր տնտեսությունների վարկատուների և վարկառուների միջև: Մի խումբ երկրների կենտրոնական բանկեր (ներառյալ արժութային միության կենտրոնական բանկը) միջազգային ֆինանսական կազմակերպության օրինակ է: Այլ օրինակներ են հանդիսանում Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, Համաշխարհային բանկի խմբի անդամ կազմակերպությունները, Ասիական զարգացման բանկը և այլն:

2) Այլ միջազգային կազմակերպություններ, որոնք տրամադրում են ոչ շուկայական բնույթի հասարակական ծառայություններ անդամ երկրներին, օրինակ խաղաղապահության, կրթության, գիտության, տարատեսակ հետազոտությունների ոլորտներում (օրինակ՝ Միավորված ազգերի կազմակերպություն):

6. Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները կարող են լինել տարածաշրջանային (օրինակ՝ Զարգացման և վերակառուցման եվրոպական բանկ) կամ համաշխարհային (օրինակ՝ Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան): Միջազգային կազմակերպությունները որևէ երկրի ռեզիդենտ չեն համարվում: Դրանք ոչ ռեզիդենտ են համարվում նաև այն երկրներում, որտեղ դրանք տեղակայված են, քանի որ չեն կարգավորվում կամ միայն մասամբ են կարգավորվում տվյալ երկրի օրենսդրությամբ: Ի հակադրություն միջազգային կազմակերպությանը՝ երկու և ավելի երկրների կառավարությունների սեփականության տակ գտնվող առևտրային ընկերությունը չի հանդիսանում միջազգային կազմակերպություն: Միջազգային կազմակերպություն չի համարվում նաև միջազգային ֆինանսական ծառայություններ կամ օժանդակություն մատուցող կազմակերպությունը, որի միակ կամ հիմնական բաժնետեր է հանդիսանում մեկ երկրի կառավարությունը (օրինակ՝ kfW):

7. Կից ներկայացվում է նաև առավել հայտնի միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների ցանկը: Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք. որ ցանկն ամբողջական չէ, և այլ միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների դասակարգումը պետք է իրականացվի վերը նշված չափանիշների հիման վրա:

1) African Development Bank

2) Asian Development Bank (ADB)

3) Bank for International Settlements (BIS)

4) Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB)

5) Caribbean Development Bank (CDB)

6) Central American Bank for Economic Integration (CABEI)

7) Corporacion Andina de Fomento (CAF)

8) East African Development Bank (EADB)

9) Eurasian Development Bank (EDB)

10) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

11) European Commission (EC)

12) European Central Bank (ECB)

13) European Fund for Southeast Europe (EFSE)

14) European Investment Bank (EIB)

15) Inter-American Development Bank (IDB)

16) International Fund for Agricultural Development (IFAD)

17) International Monetary Fund (IMF)

18) Islamic Development Bank (IDB)

19) Nordic Development Fund (NDF)

20) Nordic Investment Bank (NIB)

21) OPEC Fund for International Development (OPEC Fund)

22) Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

23) Organization of Petroleum-Exporting Countries (OPEC)

24) West African Development Bank (BOAD)

25) World Bank Group

26) International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

27) International Development Association (IDA)

28) International Finance Corporation (IFC)

29) Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

30) International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)