Համարը 
ՀՕ-232-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.12.27/65(939) Հոդ.1394
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
06.12.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.12.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
28.12.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 27-Ի ՀՕ-55-Ն ՕՐԵՆՔԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2012 թվականի դեկտեմբերի 6-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 27-Ի ՀՕ-55-Ն ՕՐԵՆՔԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19-րդ հոդվածի «14. ՎԻՃԱԿԱԽԱՂԵՐԻ, ՇԱՀՈՒՄՆԵՐՈՎ ԽԱՂԵՐԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ» բաժնում`

 

1) 14.2-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«14.2 յուրաքանչյուր վայրում մինչև 100 մեքենայացված շահումներով խաղերի սարքավորումների շահագործմամբ շահումներով խաղերի կազմակերպման համար` այդ թվում`

14.2.1

 

Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող տարածքներում` տարեկան

 

բազային տուրքի
250000-ապատիկի չափով

14.2.2

 

Երևան քաղաքի վարչական սահմաններից ուղիղ գծով մինչև 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող տարածքներում` տարեկան

 

բազային տուրքի
150000-ապատիկի չափով

14.2.3

 

Երևան քաղաքի վարչական սահմաններից ուղիղ գծով 15 կիլոմետրից մինչև 80 կիլոմետր հեռավորության
վրա գտնվող տարածքներում` տարեկան

 

բազային տուրքի
90000-ապատիկի չափով

14.2.4

 

Երևան քաղաքի վարչական սահմաններից ուղիղ գծով 80 (ներառյալ) կիլոմետրից ավելի հեռավորության վրա գտնվող տարածքներում` տարեկան

 

բազային տուրքի
50000-ապատիկի չափով».

2) 14.3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«14.3 յուրաքանչյուր վայրում մինչև 40 խաղասեղան շահագործող խաղատան կազմակերպման համար, այդ թվում`

 

14.3.1

 

Երևան քաղաքի վարչական սահմաններում գտնվող տարածքներում` տարեկան

 

բազային տուրքի
2000000-ապատիկի չափով

14.3.2

 

Երևան քաղաքի վարչական սահմաններից ուղիղ գծով մինչև 15 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող տարածքներում` տարեկան

 

բազային տուրքի
1200000-ապատիկի չափով

14.3.3

 

Երևան քաղաքի վարչական սահմաններից ուղիղ գծով 15 կիլոմետրից մինչև 80 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող տարածքներում` տարեկան

 

բազային տուրքի
700000-ապատիկի չափով

14.3.4

 

Երևան քաղաքի վարչական սահմաններից ուղիղ գծով 80 (ներառյալ) կիլոմետրից ավելի հեռավորության վրա գտնվող տարածքներում` տարեկան

 

բազային տուրքի
400000-պատիկի չափով»:

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

 

«Յուրաքանչյուր վայրում շահումով խաղերի կազմակերպիչների կողմից 100 և ավելի շահումով մեքենայացված խաղերի սարքավորումներ շահագործելու դեպքում նրանց կողմից վճարվող տարեկան պետական տուրքը սահմանվում է ըստ գործունեության իրականացման վայրի` համապատասխանաբար` սույն հոդվածի 14-րդ բաժնի 14.2.1-ին, 14.2.2-րդ, 14.2.3-րդ և 14.2.4-րդ կետերով սահմանված տարեկան պետական տուրքերի 1.3-ապատիկը: Յուրաքանչյուր վայրում խաղատների կողմից 40 և ավելի խաղասեղան շահագործելու դեպքում նրանց կողմից վճարվող տարեկան պետական տուրքը սահմանվում է ըստ գործունեության իրականացման վայրի` համապատասխանաբար` սույն հոդվածի 14-րդ բաժնի 14.3.1-ին, 14.3.2-րդ, 14.3.3-րդ և 14.3.4-րդ կետերով սահմանված տարեկան պետական տուրքերի 1.3-ապատիկը:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 32-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

 

«Օրենքի 19-րդ հոդվածի 14-րդ բաժնի 14.2.1-14.2.4-րդ, ինչպես նաև 14.3.1-14.3.4-րդ կետերով սահմանված պետական տուրքի տարեկան գումարի մեկ քառորդ մասը պետական բյուջե է վճարվում յուրաքանչյուր եռամսյակ` մինչև տվյալ եռամսյակի սկզբին նախորդող ամսվա 25-ը ներառյալ:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 43-րդ հոդվածի երրորդ պարբերությունում`

 

1) «2012 թվականի» բառերը փոխարինել «2013 թվականի» բառերով.

2) «2013 թվականի» բառերը փոխարինել «2014 թվականի» բառերով:

 

Հոդված 5. 2012 թվականի ընթացքում Օրենքի 43-րդ հոդվածի երրորդ պարբերության համաձայն վճարված տուրքերը մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը ենթակա են լրավճարման` Օրենքի 19-րդ հոդվածի 14-րդ բաժնի 14.2-րդ և 14.3-րդուղղ. կետերով սահմանված չափի և մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը 2012 թվականի ընթացքում վճարված տարեկան պետական տուրքի տարբերության չափով:

 

Հոդված 6. Այն լիցենզիաները, որոնց համար սույն օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն չի իրականացվում պետական տուրքի լրավճարում, 2013 թվականի հունվարի 1-ից համարվում են կասեցված, և նրանց նկատմամբ կիրառվում են «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193 օրենքի 34-րդ հոդվածի 7-րդ, 36-րդ հոդվածի 7-րդ և 10-րդ մասերով սահմանված դրույթները:

 

Հոդված 7. Չեղյալ ճանաչել «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2010 թվականի ապրիլի 27-ի ՀՕ-55-Ն օրենքը:

 

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հոդված 9. Սույն օրենքի 1-3-րդ հոդվածների գործողությունը տարածվում է 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2012 թ. դեկտեմբերի 22

Երևան

ՀՕ-232-Ն