Համարը 
ՀՕ-127
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործողությունը դադարեցված է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2000.12.30/33(131)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.2000
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2000
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
02.01.2015

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2000 թվականի դեկտեմբերի 26-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 102 հոդվածում՝

ա) մաքսատուրքի դրույքաչափերը սահմանող աղյուսակն ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի 04, 11, 15, 17, 18, 39 17 31 100 և 85 39 10 100 ծածկագրերի տողերից հետո համապատասխանաբար լրացնել հետևյալ տողերով՝

 

«04 08 11  ձվի փոշի  0  
«11 09 00 000 հացահատիկային սոսնձանյութ  0
«1515 30 100 գերչակի յուղ 0
«17 03 մաթ 0
«18 01 կակաո հատիկավոր, աղացած, չոր կամ բոված  0
«39 17 32 910 արհեստական թաղանթներ երշիկեղենի համար  0
«85 41  դիոդներ, տրանզիստորներ և նմանատիպ կիսահաղորդիչ սարքեր  0 0
85 42  էլեկտրոնային ինտեգրալ սխեմաներ և միկրոհավաքածուներ 0 0». 

 

բ) 4819 ծածկագրին վերաբերող տողի երկրորդ սյունակը լրացնել «այդ թվում՝ չծալված՝ սոսնձված կամ չսոսնձված՝ մեկից ավելի շերտեր ունեցող թերթեր ծալքավոր թղթից կամ ստվարաթղթից, արտաքինից հարթ երեսներով» բառերով.

գ) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետ՝

 

«4. Անկախ սույն հոդվածի 1-ին կետում սահմանված մաքսատուրքի դրույքաչափերից՝ 2203, 2204, 220410, 2205, 2206, 2207, 220820, 220830, 220840, 220850, 220860, 220870, 220890 ծածկագրերին դասվող ապրանքների համար մաքսատուրքը վճարվում է հետևյալ յուրահատուկ դրույքաչափերով՝

 

Ապրանքի
ծածկագիրն
ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի

 

ապրանքի համառոտ անվանումը

 

չ/մ

 

Մաքսատուրքի դրույքաչափը դրամով

Ներմուծում

Արտահանում

2203 գարեջուր 1 լիտր 50 0
2204 խաղողի գինիներ 1 լիտր 100 0
220410 փրփրուն գինիներ  1 լիտր 75 0
2205 վերմուտ և այլ խաղողի գինիներ՝ բուսական և արոմատիկ էքստրակտների հավելումներով 1 լիտր 140 0
2206  խմորման ենթարկված այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր, պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք)   1 լիտր 60 0
2207 էթիլային սպիրտ 1լ. 100% սպիրտի վերահաշվ. 70 0
2208 ալկոհոլային խմիչքներ, այդ թվում՝      
220820 խաղողի գինու կամ գինենյութի թորումից ստացվող սպիրտային թրմեր (կոնյակ, արմանյակ և այլն) 1լ. 100% սպիրտի վերահաշվ. 1100 0
220830 վիսկի 370 0
220840 ռոմ և տաֆֆա 420 0
220850 ջին և գիհու թրմօղի 450 0
220860 օղի   240 0
220870 լիկյորներ և մրգօղիներ 600 0
220890 սպիրտ պարունակող այլ խմիչքներ 240 0»:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 105 հոդվածի 1-ին կետը «որոնց» բառից առաջ լրացնել «որոնց ներմուծման համար մաքսատուրքի դրույքաչափը սույն օրենսգրքով սահմանված չէ 0 տոկոս և» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2001 թվականի հունվարի 1-ից:


Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


Երևան
 29 դեկտեմբերի 2000 թ.
ՀՕ-127