Համարը 
ՀՕ-14-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.03.27/16(956) Հոդ.225
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.02.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.03.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
06.04.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2013 թվականի փետրվարի 26-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 6.1-ին հոդվածում`

1) 1-ին մասի 2-րդ կետը և 3-րդ կետի առաջին պարբերությունը «լիցենզիաների» բառից հետո լրացնել «, որակավորման վկայականների» բառերով, 3-րդ կետի երկրորդ պարբերության «կամ լիցենզիայի» բառերը փոխարինել «, լիցենզիայի կամ որակավորման վկայականի» բառերով, իսկ 4-րդ կետի «կամ լիցենզավորման» բառերը` «, լիցենզավորման կամ որակավորման» բառերով.

2) 2-րդ մասի «կամ լիցենզիայի» բառերը փոխարինել «, լիցենզիայի կամ որակավորման վկայականի» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 19.2-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «գ.1» կետով.

 

«գ.1) հինգ աստղ «Դելյուքս»

հյուրանոցի համար` տարեկան


բազային տուրքի
1500-ապատիկի չափով.»:

Հոդված 3. Օրենքի 34-րդ հոդվածում`

 

1) 3-րդ մասը «լիցենզիաների» բառից հետո լրացնել «, որակավորման վկայականների» բառերով.

2) 4-րդ մասի «կամ լիցենզիայի» բառերը փոխարինել «, լիցենզիայի կամ որակավորման վկայականի» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 35-րդ հոդվածում`

 

1) 5-րդ մասը «լիցենզիայի» բառից հետո լրացնել «, թույլտվության, արտոնագրի կամ որակավորման վկայականի» բառերով.

2) 6-րդ մասի «և թույլտվությունների» բառերը փոխարինել «, թույլտվությունների և որակավորման վկայականների» բառերով, իսկ «լիցենզավորված անձի դիմումի հիման վրա լիցենզիայի» բառերը` «դիմումի հիման վրա լիցենզիայի, արտոնագրի, թույլտվության կամ որակավորման վկայականի գործողության» բառերով:

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2013 թ. մարտի 18

Երևան

ՀՕ-14-Ն