Համարը 
N 07-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2014.05.05/10(489) Հոդ.127
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
03.03.2014
Ստորագրող մարմինը 
Առողջապահության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.03.2014
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.05.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 4-Ի ԹԻՎ 1009-Ն, 1009/5-Ն, 1009/12-Ն, 1009/15-Ն, 1009/19-Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

22 ապրիլի 2014 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10014181

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

3 մարտի 2014 թ. 

ք. Երևան

N 07-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 4-Ի ԹԻՎ 1009-Ն, 1009/5-Ն, 1009/12-Ն, 1009/15-Ն, 1009/19-Ն ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի ա) և 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի ա) կետերը, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1300-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրության 8-րդ կետի «ժէ» ենթակետի և 12-րդ կետի «դ» ենթակետը

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել`

1) «Առողջապահության առաջնային պահպանման (այսուհետ` ԱԱՊ) հաստատությունների սպասարկման տարածքում բնակվող անձանց մոտ գրանցված հիվանդությունների մասին» ձև 3 տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված N 1-ի,

2) «ԱԱՊ հաստատություններում գրանցված արյան շրջանառության և ներզատական համակարգերի հիվանդությունների թիվն ըստ սեռի և տարիքի» ձև 3-ա տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված N 2-ի,

3) «Շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) գործունեության մասին» ձև 8 տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված N 3-ի,

4) «Տուբերկուլոզով հիվանդների թվաքանակի մասին» ձև 33 տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված N 4-ի,

5) «Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձանց մասին» ձև 37 տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված N 5-ի,

6) «Հոգեկան և վարքի խանգարում ունեցող անձանց մասին (առանց ալկոհոլային փսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, թունամոլության)» ձև 61գ  տարեկան վարչական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված N 6-ի:

2. Սահմանել, որ սույն հրամանի N 1-6 հավելվածներում կիրառվում են հետևյալ հապավումները և կրճատումները.

1) ՄԻԱՎ - մարդու իմունային անբավարարության վիրուս

2) ՀՄԴ-10 - հիվանդությունների տասներորդ վերանայված միջազգային դասակարգիչ

3) ԱԱՊ - առողջության առաջնային պահպանում

4) ա - արական

5) ի - իգական

6) սն. - սյունյակ

7) աղ. - աղյուսակ

9) ՏԲ - տուբերկուլոզ

10) Կ.Տ. - կնիքի տեղ

11) տ. - տարեկան

12) ընդ - ընդամենը

13) Կ - կին

14) Տ - տղամարդ։

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2004 թվականի հոկտեմբերի 4-ի`

1) «ՀՀ առողջապահության նախարարության տարեկան վիճակագրային հաշվետվային ձևերի հաստատման մասին» թիվ 1009-Ն հրամանը,

2) «ՀՀ առողջապահության նախարարության տարեկան վիճակագրային հաշվետվային ձևերի հաստատման մասին» թիվ 1009/5-Ն հրամանը,

3) «ՀՀ առողջապահության նախարարության տարեկան վիճակագրային հաշվետվային ձևերի հաստատման մասին» թիվ 1009/12-Ն հրամանը,

4) «ՀՀ առողջապահության նախարարության տարեկան վիճակագրային հաշվետվային ձևերի հաստատման մասին» թիվ 1009/15-Ն հրամանը,

5) «ՀՀ առողջապահության նախարարության տարեկան վիճակագրային հաշվետվային ձևերի հաստատման մասին» թիվ 1009/19-Ն հրամանը:

4. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ` Սերգեյ Խաչատրյանին:

 

  Դ. Դումանյան

 

 

Հավելված 1

ՀՀ առողջապահության նախարարի

3 մարտի 2014 թ.

թիվ 07-Ն հրամանի

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 3

 

«ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄՈՏ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ»

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայնեցված է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի հետ 2014 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 06-Ա արձանագրային որոշմամբ

 

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1300-Ն որոշման հավելված 1-ի բաժին II-ի կետ 8-ի «Ժէ» ենթակետի, օրենքով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է ________________________

 

Ով է ներկայացնում _____________________________

(անվանում)

 

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համար  /_ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_ /

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդ /__/__/__/__/__/__/__/__/

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համար /__/__/__/__/__/__/__/__/

 

Մարզ______________________________________ /__/__/

 

Գտնվելու վայր _____________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստ _________________________________

 

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը լրացվում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

Ձև N-3

տարեկան

Հաստատված է` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի թիվ 07-Ն հրամանով

 

Ներկայացվում է`

Առողջապահության նախարարություն

 

Ներկայացնում են`

__________________

__________________

__________________

 

Ներկայացման ժամկետ`

 

համաձայն նախարարի հրամանով հաստատված ժամանակացույցի

.

ԱԱՊ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԲՆԱԿՎՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄՈՏ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

20 ___ թվականի համար

 

Բուժհաստատության սպասարկման տարածքում բնակվող հիվանդների մոտ գրանցված հիվանդությունների քանակ

 

[1000]

1. Մեծահասակներ

Գլուխների և առանձին հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն

ըստ ՀՄԴ

10-ի

Մեծահասակներ

գրանցվել են հիվանդներ տվյալ հիվանդությամբ

Դիսպանսերային հսկողություն` տարեվերջին

ընդամենը

այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Ընդամենը

1.0

A00-T98

     

Վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններ

2.0

A00-B99

     

Նորագոյացություններ

3.0

C00-D48

     

Արյան և արյունաստեղծ օրգանների հիվանդություններ, իմուն մեխանիզմները ներգրավող առանձին խանգարումներ

4.0

D50-D89

     

դրանցից`

սակավարյունություններ (անեմիաներ)

4.1

D50-D64

     

արյան մակարդելիության խանգարումներ

4.2

D65-D68

     

իմուն մեխանիզմները ներգրավող առանձին խանգարումներ

4.3

D80-D89

     

գլխի այլ հիվանդություններ

4.4

       

Ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումներ

5.0

E00-E90

     

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ

6.0

F00-F99

     

Նյարդային համակարգի հիվանդություններ

7.0

G00-G99

     

դրանցից`

Պարկինսոնի հիվանդություն

7.1

G20-G21

     

Ալցհեյմերի հիվանդություն

7.2

G30

     

էպիլեպսիա, էպիլեպտիկ ստատուս

7.3

G40-G41

     

առանձին նյարդերի, նյարդարմատների, հյուսակների և ծայրամասային նյարդային համակարգի ախտահարումներ և պոլինևրոպաթիաներ, միոպաթիաներ

7.4

G50-G72

     

գլխի այլ հիվանդություններ

7.5

       

Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի հիվանդություններ

8.0

H00–H59

     

դրանցից`

կատարակտա (ոսպնյակի պղտորում)

8.1

H25–H26

     

գլաուկոմա

8.2

H40, H44.5 մաս

     

կարճատեսություն

8.3

H52.1

     

գլխի այլ հիվանդություններ

8.4

       

 

[1000]

(շարունակություն)

Գլուխների և առանձին հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն

ըստ ՀՄԴ

10-ի

Մեծահասակներ

գրանցվել են հիվանդներ տվյալ հիվանդությամբ

Դիսպան-

սերային հսկողություն` տարեվերջին

ընդամենը

այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություններ

9.0

H60–H95

     

դրանցից`

քրոնիկ օտիտ (միջին ականջի քրոնիկ բորբոքում)

9.1

H65.2-9, H66.1-4, 9 մաս

     

գլխի այլ հիվանդություններ

9.2

       

Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններ

10.0

I00–I99

     

Շնչառական օրգանների հիվանդություններ

11.0

J00–J99

     

դրանցից`

թոքաբորբեր

11.1

J12 - 16, J18

     

ալերգիկ րինիտ

11.2

J30.1- 4

     

քրոնիկ րինիտ, նազոֆարինգիտ, ֆարինգիտ և սինուսիտ

11.3

J31-J32

     

նշագեղձերի և գեղձանմանների (ադենոիդների) քրոնիկ հիվանդություններ, հարնշիկային թարախակույտ

11.4

J35–J36

     

քրոնիկ և չճշտված բրոնխիտ

11.5

J40–J42

     

էմֆիզեմա

11.6

J43

     

թոքերի այլ քրոնիկ խցանող հիվանդություն

11.7

J44

     

ասթմա (հեղձուկ), ասթմատիկ ստատուս

11.8

J45-J46

     

բրոնխոէկտատիկ հիվանդություն

11.9

J47

     

ստորին շնչառական ուղիների թարախային և մեռուկային վիճակներ և թոքամզի (պլևրայի) այլ հիվանդություններ

11.10

J85–J94

     

գլխի այլ հիվանդություններ

11.11

       

 

[1000]

(շարունակություն)

Գլուխների և առանձին հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն

ըստ ՀՄԴ

10-ի

Մեծահասակներ

գրանցվել են հիվանդներ տվյալ հիվանդությամբ

դիսպանսերային հսկողություն` տարեվերջին

ընդամենը

այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Մարսողական օրգանների հիվանդություններ

12.0

K00–K93

     

դրանցից`

ստամոքսի խոց

12.1

K25

     

տասներկումատնյա աղու խոց

12.2

K26

     

ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու բորբոքում

12.3

K29

     

ոչ վարակային էնտերիտ և կոլիտ

12.4

K50–K52

     

լյարդի հիվանդություններ

12.5

K70–K76

     

այդ թվում`

լյարդի ցիռոզ

12.6

K70.3, K71.7 K74.3–6

     

լեղապարկի և լեղուղիների հիվանդություններ

12.7

K80–K83

     

ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններ

12.8

K85–K86

     

գլխի այլ հիվանդություններ

12.9

       

Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդություններ

13.0

L00-L99

     

դրանցից`

ատոպիկ մաշկաբորբ

13.1

L20

     

հպումային մաշկաբորբ

13.2

L23-L25

     

գլխի այլ հիվանդություններ

13.3

       

Մկանակմախքային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ

14.0

M00-M99

     

դրանցից`

ռեակտիվ հոդախտներ

14.1

M02

     

ռևմատոիդ հոդաբորբ

14.2

M05–M06

     

արտրոզներ

14.3

M15–M19

     

շարակցական հյուսվածքի համակարգային ախտահարումներ

14.4

M30–M35

     

սպոնդիլոպաթիաներ

14.5

M45–M48

     

օստեոպորոզ

14.6

M80–M81

     

գլխի այլ հիվանդություններ

14.7

       

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ

15.0

N00–N99

     

դրանցից`

գլոմերուլյար հիվանդություններ

15.1

N00–N07

     

երիկամների տուբուլոինտերստիցիալ հիվանդություններ

15.2

N10–N15

     

երիկամային անբավարարություն

15.3

N17–N19

     

միզաքարային հիվանդություն

15.4

N20–N23

     

երիկամի և միզածորանի այլ հիվանդություններ

15.5

N25–N28

     

շագանակագեղձի հիվանդություններ

15.6

N40–N42

     

արական անպտղություն (ամլություն)

15.7

N46

     

կրծքագեղձի բարորակ դիսպլազիա

15.8

N60

     

փողաբորբ և ձվարանաբորբ

15.9

N70

     

էնդոմետրիոզ

15.10

N80

     

արգանդի պարանոցի էրոզիա և էկտրոպիոն

15.11

N86

     

դաշտանի խանգարումներ

15.12

N91-N94 մաս

     

դաշտանադադարի և շուրջդաշտանադադարային շրջանի այլ խանգարումներ

15.13

N95

     

կանանց անպտղություն (չբերություն)

15.14

N97

     

գլխի այլ հիվանդություններ

15.15

       

 

[1000]

(շարունակություն)

Գլուխների և առանձին հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ 10-ի

Մեծահասակներ

գրանցվել են հիվանդներ տվյալ հիվանդությամբ

դիսպանսերային հսկողություն` տարեվերջին

Ընդամենը

այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդյան շրջան (բարդություններ)

16.0

O00–O75,

O81-O99

     

Բնածին զարգացման արատներ, դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային շեղումներ

17.0

Q00-Q99

     

դրանցից`

արյան շրջանառության համակարգի բնածին արատներ

17.1

Q20-Q28

     

գլխի այլ հիվանդություններ

17.2

       

Ախտանիշեր, նշաններ և կլինիկական ու լաբորատոր հետազոտություններով հայտնաբերված ախտաբանական շեղումներ` այլ դասերում չդասակարգված

18.0

R00-R99

     

Վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ

19.0

S00-T98

     

դրանցից`

կոտրվածքներ

19.1

S02,12,22,32, 42,52,62,72, 82,92,T02,08, 10,12,14.2

     

ջերմային և քիմիական այրվածքներ

19.2

T20–T32

     

թունավորում դեղամիջոցներից, դեղորայքներից, կենսաբանական նյութերից և առավելապես ոչ բժշկական նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններից

19.3

T36-T65

     

այդ թվում` օձի խայթոցից առաջացած թունավորում

19.4

T63.0

     

գլխի այլ հիվանդություններ

19.5

       

 

Բնակչության առողջական վիճակի վրա ազդող գործոններ և դիմելիությունը առողջապահական հաստատություններ

 

[1200]

2. Մեծահասակներ

Անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ 10-ի

Դիմելիություն

Ա

Բ

Գ

1

Առողջության վիճակի և առողջապահական հաստատություններ դիմելու վրա ազդող գործոններ

Ընդամենը

1.0

Z00-Z99

 

այդ թվում`

դիմում առոջապահական հաստատություններ բժշկական զննման և հետազոտման համար

1.1

Z00–Z13

 

պոտենցիալ վտանգ առողջությանը` կապված վարակիչ հիվանդությունների հետ

1.2

Z20–Z29

 

դիմում առողջապահական հաստատություններ` կապված վերարտադրության գործառույթին վերաբերվող հանգամանքների հետ

1.3

Z30–Z39

 

դիմում առոջապահական հաստատություններ ` կապված առանձնահատուկ բուժգործողությունների և բժշկական օգնություն ստանալու անհրաժեշտության հետ

1.4

Z40–Z54

 

պոտենցիալ վտանգ առողջությանը` կապված սոցիալատնտեսական և հոգեսոցիալական հանգամանքների հետ

1.5

Z55–Z65

 

դիմում առողջապահական հաստատություններ` կապված այլ հանգամանքների հետ

1.6

Z70–Z76

 

պոտենցիալ վտանգ առողջությանը, կապված առողջության վրա անձնական և ընտանեկան անամնեզի և որոշակի պայմանների ներգործման հետ

1.7

Z80–Z99

 

 

Բուժհաստատության սպասարկման տարածքում բնակվող հիվանդների մոտ գրանցված հիվանդությունների քանակ

 

[2000]

3. Երեխաներ

Գլուխների և առանձին հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ
10-ի

Երեխաներ (0-14 տարեկան)

գրանցվել են հիվանդներ տվյալ հիվանդությամբ

դիսպանսերային հսկողություն` տարեվերջին

Ընդամենը

այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Ընդամենը

1.0

A00-T98

     

Վարակիչ և մակաբուծային հիվանդություններ

2.0

A00-B99

     

Նորագոյացություններ

3.0

C00-D48

     

Արյան և արյունաստեղծ օրգանների հիվանդություններ, իմուն մեխանիզմները ներգրավող առանձին խանգարումներ

4.0

D50-D89

     

դրանցից`

սակավարյունություններ (անեմիաներ)

4.1

D50-D64

     

արյան մակարդելիության խանգարումներ

4.2

D65-D68

     

իմուն մեխանիզմները ներգրավող առանձին խանգարումներ

4.3

D80-D89

     

գլխի այլ հիվանդություններ

4.4

       

Ներզատական համակարգի հիվանդություններ, սնուցման և նյութափոխանակության խանգարումներ

5.0

E00-E90

     

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ

6.0

F00-F99

     

Նյարդային համակարգի հիվանդություններ

7.0

G00-G99

     

 դրանցից`

 էպիլեպսիա, էպիլեպտիկ ստատուս

7.1

G40-G41

     

առանձին նյարդերի, նյարդարմատների, հյուսակների և ծայրամասային նյարդային համակարգի ախտահարումներ և պոլինևրոպաթիաներ, միոպաթիաներ

7.2

G50-G72

     

մանկական ուղեղային պարալիզ

7.3

G80

     

գլխի այլ հիվանդություններ

7.4

       

Աչքի և նրա հավելյալ ապարատի հիվանդություններ

8.0

H00–H59

     

 դրանցից`

 կարճատեսություն

8.1

H52.1

     

 գլխի այլ հիվանդություններ

8.2

       

 

 

[2000]

(շարունակություն)

Տողի համար

Երեխաներ (15-17 տարեկան)

գրանցվել են հիվանդներ տվյալ հիվանդությամբ

դիսպանսերային հսկողություն` տարեվերջին

ընդամենը

այդ թվում` պատանիներ

այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված

ընդամենը

այդ թվում` պատանիներ

ընդամենը

այդ թվում` պատանիներ

Բ

4

5

6

7

8

9

1.0

           

2.0

           

3.0

           

4.0

           

4.1

           

4.2

           

4.3

           

4.4

           

5.0

           

6.0

           

7.0

           

7.1

           

7.2

           

7.3

           

7.4

           

8.0

           

8.1

           

8.2

           

 

[2000]

 

Գլուխների և առանձին հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ
10-ի

Երեխաներ (0-14 տարեկան)

գրանցվել են հիվանդներ տվյալ հիվանդությամբ

դիսպանսերային հսկողություն` տարեվերջին

ընդամենը

այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Ականջի և պտկաձև ելունի հիվանդություններ

9.0

H60–H95

     

դրանցից`

քրոնիկ օտիտ (միջին ականջի քրոնիկ բորբոքում)

9.1

H65.2-9, H66.1-4, 9 մաս

     

գլխի այլ հիվանդություններ

9.2

       

Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդություններ

10.0

I00–I99

     

Շնչառական օրգանների հիվանդություններ

11.0

J00–J99

     

դրանցից`

թոքաբորբեր

11.1

J12–J16, J18

     

ալերգիկ րինիտ

11.2

J30.1–4

     

քրոնիկ րինիտ, նազոֆարինգիտ, ֆարինգիտ և սինուսիտ

11.3

J31–J32

     

նշագեղձերի և գեղձանմանների (ադենոիդների) քրոնիկ հիվանդություններ և հարնշիկային թարախակույտ

11.4

J35-J36

     

քրոնիկ և չճշտված բրոնխիտ

11.5

J40–J42

     

թոքերի այլ քրոնիկ խցանող հիվանդություն

11.6

J44

     

ասթմա (հեղձուկ), ասթմատիկ ստատուս

11.7

J45-J46

     

ստորին շնչառական ուղիների թարախային և մեռուկային (նեկրոտիկ) վիճակներ, թոքամզի (պլևրայի) այլ հիվանդություններ

11.8

J85–J94

     

գլխի այլ հիվանդություններ

11.9

       

Մարսողական օրգանների հիվանդություններ

12.0

K00–K93

     

դրանցից`

ստամոքսի խոց

12.1

K25

     

տասներկումատնյա աղու խոց

12.2

K26

     

ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու բորբոքում

12.3

K29

     

մարսողության խանգարումներ (դիսպեպսիա), ստամոքսի և տասներկումատնյա աղու այլ հիվանդություններ

12.4

K30–K31

     

 ոչ վարակային էնտերիտ և կոլիտ

12.5

K50–K52

     

 լեղապարկի և լեղուղիների հիվանդություններ

12.6

K80–K83

     

 ենթաստամոքսային գեղձի հիվանդություններ

12.7

K85–K86

     

գլխի այլ հիվանդություններ

12.8

       

 

 

(շարունակություն)

Տողի համար

Երեխաներ (15-17 տարեկան)

գրանցվել են հիվանդներ տվյալ հիվանդությամբ

դիսպանսերային հսկողություն` տարեվերջին

Ընդամենը

այդ թվում` պատանիներ

այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված

Ընդամենը

այդ թվում` պատանիներ

Ընդամենը

այդ թվում` պատանիներ

Բ

4

5

6

7

8

9

9.0

           

9.1

           

9.2

           

10.0

           

11.0

           

11.1

           

11.2

           

11.3

           

11.4

           

11.5

           

11.6

           

11.7

           

11.8

           

11.9

           

12.0

           

12.1

           

12.2

           

12.3

           

12.4

           

12.5

           

12.6

           

12.7

           

12.8

           

 

[2000]

 

Գլուխների և առանձին հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ 10-ի

Երեխաներ (0-14 տարեկան)

գրանցվել են հիվանդներ տվյալ հիվանդությամբ

դիսպանսերային հսկողություն` տարեվերջին

Ընդամենը

այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված

Ա

Բ

Գ

1

2

3

Մաշկի և ենթամաշկային բջջանքի հիվանդություններ

13.0

L00-L99

     

դրանցից`

ատոպիկ մաշկաբորբ

13.1

L20

     

հպումային մաշկաբորբ

13.2

L23-L25

     

գլխի այլ հիվանդություններ

13.3

       

Մկանակմախքային համակարգի և շարակցական հյուսվածքի հիվանդություններ

14.0

M00-M99

     

դրանցից`

ռեակտիվ հոդախտներ

14.1

M02

     

 ռևմատոիդ հոդաբորբ, պատանեկան հոդաբորբ

14.2

M05, M06, M08

     

 շարակցական հյուսվածքի համակարգային ախտահարումներ

14.3

M30-M35

     

գլխի այլ հիվանդություններ

14.4

       

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ

15.0

N00–N99

     

դրանցից`

 գլոմերուլյար հիվանդություններ

15.1

N00–N07

     

 երիկամների տուբուլոինտերստիցիալ հիվանդություններ

15.2

N10–N15

     

 երիկամային անբավարարություն

15.3

N17–N19

     

 միզաքարային հիվանդություն

15.4

N20–N23

     

 երիկամի և միզածորանի այլ հիվանդություններ

15.5

N25–N28

     

 փողաբորբ և ձվարանաբորբ

15.6

N70

     

 դաշտանի խանգարումներ

15.7

N91-N94 մաս

     

գլխի այլ հիվանդություններ

15.8

       

Հղիություն, ծննդաբերություն և հետծննդյան շրջան (բարդություններ)

16.0

O 00–O75,O81-O99

x

x

x

Պերինատալ շրջանում առաջացող առանձին վիճակներ

17.0

P00-P96

     

Բնածին զարգացման արատներ, դեֆորմացիաներ և քրոմոսոմային շեղումներ

18.0

Q00-Q99

     

դրանցից`

 արյան շրջանառության համակարգի բնածին արատներ

18.1

Q20-Q28

     

գլխի այլ հիվանդություններ

18.2

       

Ախտանիշեր, նշաններ և կլինիկական ու լաբորատոր հետազոտություններով հայտնաբերված ախտաբանական շեղումներ` այլ դասերում չդասակարգված

19.0

R00-R99

     

Վնասվածքներ, թունավորումներ և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներ

20.0

S00-T98

     

դրանցից`

կոտրվածքներ

20.1

S02,12,22,32, 42, 52,62,72, 92,T02, 08, 10,12,14.2

     

ջերմային և քիմիական այրվածքներ

20.2

T20–T32

     

թունավորումներ դեղամիջոցներից, դեղորայքներից,

կենսաբանական նյութերից և առավելապես ոչ բժշկական

նշանակության նյութերի թունավոր ազդեցություններից

20.3

T36-T65

     

այդ թվում`

օձի խայթոցից առաջացած թունավորում

20.4

T63.0

     

գլխի այլ հիվանդություններ

20.5

       

 

 

(շարունակություն)

Տողի համար

Երեխաներ (15-17 տարեկան)

գրանցվել են հիվանդներ տվյալ հիվանդությամբ

դիսպանսերային հսկողություն` տարեվերջին

Ընդամենը

այդ թվում` պատանիներ

այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված

Ընդամենը

այդ թվում` պատանիներ

Ընդամենը

այդ թվում` պատանիներ

Բ

4

5

6

7

8

9

13.0

           

13.1

           

13.2

           

13.3

           

14.0

           

14.1

           

14.2

           

14.3

           

14.4

           

15.0

           

15.1

           

15.2

           

15.3

           

15.4

           

15.5

           

15.6

 

X

 

X

 

X

15.7

 

X

 

X

 

X

15.8

           

16.0

 

X

 

X

 

X

17.0

X

X

X

X

X

X

18.0

           

18.1

           

18.2

           

19.0

           

20.0

           

20.1

           

20.2

           

20.3

           

20.4

           

20.5

           

 

Բնակչության առողջական վիճակի վրա ազդող գործոններ և դիմելիությունը առողջապահական հաստատություններ

 

[2200]

4. Երեխաներ

Անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ 10-ի

Դիմելիություն

Ա

Բ

Գ

1

Առողջության վիճակի և առողջապահական հաստատություններ դիմելու վրա ազդող գործոններ

Ընդամենը

1.0

Z00-Z99

 

դիմում առոջապահական հաստատություններ բժշկական զննման և հետազոտման համար

1.1

Z00–Z13

 

պոտենցիալ վտանգ առողջությանը` կապված վարակիչ հիվանդությունների հետ

1.2

Z20–Z29

 

դիմում առողջապահական հաստատություններ ` կապված վերարտադրության գործառույթին վերաբերվող հանգամանքների հետ

1.3

Z30–Z39

 

դիմում առոջապահական հաստատություններ ` կապված առանձնահատուկ բուժգործողությունների և բժշկական օգնություն ստանալու անհրաժեշտության հետ

1.4

Z40–Z54

 

պոտենցիալ վտանգ առողջությանը` կապված սոցիալատնտեսական և հոգեսոցիալական հանգամանքների հետ

1.5

Z55–Z65

 

դիմում առողջապահական հաստատություններ ` կապված այլ հանգամանքների հետ

1.6

Z70–Z76

 

պոտենցիալ վտանգ առողջությանը, կապված առողջության վրա անձնական և ընտանեկան անամնեզի և որոշակի պայմանների ներգործման հետ

1.7

Z80–Z99

 

 

Ղեկավար `

____________________________________

/ազգանուն, անուն/

/ստորագրություն/
Կատարող`

____________________________________

/ազգանուն, անուն/

/ստորագրություն/
Հեռախոսահամար/ներ/ ` ____________________________________ «----»----------20--—թվական
     
Կ. Տ.    

 

 

Հավելված 2

ՀՀ առողջապահության նախարարի

3 մարտի 2014 թ.

թիվ 07-Ն հրամանի

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 3-Ա

 

«ԱԱՊ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ ԵՎ ՏԱՐԻՔԻ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայնեցված է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի հետ 2014 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 06-Ա արձանագրային որոշմամբ

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002թ. օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1300-Ն որոշման հավելված 1-ի բաժին II-ի կետ 8-ի «Ժէ» ենթակետի, օրենքով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է __________________

Ով է ներկայացնում _________________________

(անվանում)

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համար /_ /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_ /

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդ    /_/_/_/_/_/_/_/_/

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համար            /_/_/_/_/_/_/_/_/

 

Մարզ__________________________     /__/__/

 

Գտնվելու վայր ________________________________

Էլեկտրոնային փոստ _____________________________

Իրավաբ. անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը լրացվում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

Ձև N-3-ա

տարեկան

Հաստատված է` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի թիվ 07-Ն հրամանով

 

Ներկայացվում է ` Առողջապահության նախարարություն

Ներկայացնում են`

_____________________

_____________________

_____________________

 

Ներկայացման ժամկետ`

համաձայն նախարարի հրամանով հաստատված

ժամանակացույցի

 

ԱԱՊ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆԵՐԶԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԻՎՆ ԸՍՏ ՍԵՌԻ ԵՎ ՏԱՐԻՔԻ

20 _____թվականի համար

 

Ընդամենը գրանցված և դիսպանսերային հսկողության տակ գտնվող արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունների թիվ

 

[1000]

Հիվանդությունների

անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն

ըստ ՀՄԴ
10-ի

Մեծահասակներ

0-14 տարեկան երեխաներ

15-17 տարեկան երեխաներ

գրանցվել են հիվանդներ` ընդամենը տվյալ հիվանդու- թյամբ

դիսպան-սերային հսկո-ղություն` տարե-վերջին

գրանցվել են հիվանդներ` ընդամենը տվյալ հիվանդու- թյամբ

դիսպան-սերային հսկո-ղություն` տարե-վերջին

գրանցվել են հիվանդներ` ընդամենը տվյալ հիվան-դությամբ

այդ թվում`
պատանի-

ներ

դիսպան-սերային հսկո-ղություն` տարե-վերջին

այդ թվում `

պատա-նիներ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

Սուր ռևմատիկ տենդ

01

I00-I02

               

Սրտի քրոնիկ ռևմատիկ հիվանդություններ

02

I05-I09

               

այդ թվում`

փականների ռևմատիկ հիվանդություններ

03

I05-I08

               

Հիվանդություններ` պայմանավորված զարկերակային ճնշման բարձրացմամբ

04

I10-I13

               

Սրտի իշեմիկ հիվանդություն

05

I20-I25

               

այդ թվում`

կրծքահեղձուկ (ստենոկարդիա)

06

I20

               

սրտամկանի սուր ինֆարկտ

07

I21

               

սրտամկանի կրկնակի ինֆարկտ

08

I22

               

Ուղեղանոթային հիվանդություններ

09

I60-I69

               

այդ թվում`

ուղեղի արյունազեղում

10

I60-I62

               

ուղեղի ինֆարկտ

11

I63

               

ինսուլտ` չճշտված, որպես արյունազեղում կամ ինֆարկտ

12

I64

               

ուղեղի ինֆարկտ չառաջացնող` նախաուղեղային և ուղեղային զարկերակների խցանում և նեղացում

13

I65-I66

               

 

Կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունների թիվն ըստ սեռի և տարիքի

 

[1100]

Հիվանդությունների անվանում

Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ 10-ի

Տողի համար

Սեռ

0-14

15-17

Մեծահասակներ

Ընդա-մենը

18-24

25-39

40-49

50-59

60-65

65 և >

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Սուր ռևմատիկ տենդ

I00-I02

01

ա

                 

02

ի

                 

Սրտի քրոնիկ ռևմատիկ հիվանդություններ

I05-I09

03

ա

                 

04

ի

                 

այդ թվում.`

փականների ռևմատիկ հիվանդություններ

I05-I08

05

ա

                 

06

ի

                 

Հիվանդություններ` պայմանավորված զարկերակային ճնշման բարձրացմամբ

I10-I13

07

ա

                 

08

ի

                 

Սրտի իշեմիկ հիվանդություն

I20-I25

09

ա

                 

10

ի

                 

այդ թվում`

կրծքահեղձուկ (ստենոկարդիա)

I20

11

ա

                 

12

ի

                 

սրտամկանի սուր ինֆարկտ

I21

13

ա

                 

14

ի

                 

սրտամկանի կրկնակի ինֆարկտ

I22

15

ա

                 

16

ի

                 

Ուղեղանոթային հիվանդություններ

I60-I69

17

ա

                 

18

ի

                 

այդ թվում`

ուղեղի արյունազեղում

I60-I62

19

ա

                 

20

ի

                 

ուղեղի ինֆարկտ

I63

21

ա

                 

22

ի

                 

ինսուլտ` չճշտված, որպես արյունազեղում կամ ինֆարկտ

I64

23

ա

                 

24

ի

                 

ուղեղի ինֆարկտ չառաջացնող` նախաուղեղային և ուղեղային զարկերակների խցանում և նեղացում

I65-I66

25

ա

                 

26

ի

                 

 

Ընդամենը գրանցված և դիսպանսերային հսկողության տակ գտնվող ներզատական համակարգի հիվանդությունների թիվ

 

[2000]

Հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ 10-ի

Մեծահասակներ

0-14 տարեկան երեխաներ

15-17 տարեկան երեխաներ

գրանցվել են հիվանդներ` ընդամենը տվյալ հիվան-դությամբ

դիսպան-սերային հսկո-ղություն` տարե-վերջին

գրանցվել են հիվանդներ` ընդամենը տվյալ հիվան-դությամբ

դիսպան-սերային հսկո-ղություն` տարե-վերջին

գրանցվել են հիվանդներ` ընդամենը տվյալ հիվան-դությամբ

այդ թվում `

պատանիներ

դիսպան-սերային հսկո-ղություն` տարե-վերջին

այդ թվում `

պատա-նիներ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

Թիրեոտոքսիկոզ (հիպերթիրեոիդիզմ)

01

E05

               

Ինսուլինակախյալ շաքարային դիաբետ

02

E10

               

Ինսուլինանկախ շաքարային դիաբետ

03

E11

               

Ամիլոիդոզ (պարբերական հիվանդություն)

04

E85.0

               

 

Կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված ներզատական համակարգի հիվանդությունների թիվն ըստ սեռի և տարիքի

 

[2100]

Հիվանդությունների անվանում

Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ 10-ի

Տողի համար

Սեռ

0-14

15-17

Մեծահասակներ

Ընդա-մենը

18-24

25-39

40-49

50-59

60-65

65 և >

Ա

Բ

Գ

Դ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Թիրեոտոքսիկոզ (հիպերթիրեոիդիզմ)

E05

01

ա

                 

02

ի

                 

Ինսուլինակախյալ շաքարային դիաբետ

E10

03

ա

                 

04

ի

                 

Ինսուլինանկախ շաքարային դիաբետ

E11

05

ա

                 

06

ի

                 

Ամիլոիդոզ (պարբերական հիվանդություն)

E85.0

07

ա

                 

08

ի

                 

 

Ղեկավար `

____________________________________

(անուն, ազգանուն)

/ստորագրություն/
Կատարող`

____________________________________

(անուն, ազգանուն)

/ստորագրություն/
Հեռախոսահամար/ներ/ ` ____________________________________ «___»______20___թվական
     
 

Կ. Տ.

 

 

Հավելված 3

ՀՀ առողջապահության նախարարի

3 մարտի 2014 թ.

թիվ 07-Ն հրամանի

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 8

 

«ՇՏԱՊ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆԻ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ»

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայնեցված է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի հետ 2014 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 06-Ա արձանագրային որոշմամբ

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002թ. օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1300-Ն որոշման հավելված 1-ի բաժին II-ի կետ 8-ի «ժէ» ենթակետի, օրենքով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է ___________________________________

 

Ով է ներկայացնում ________________________________

(անվանումը)

 

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը /__/__/__/__/__/__/__/__/

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը /__/__/__/__/__/__/__/__/

 

Մարզը _____________________________________/__/__/

 

Գտնվելու վայրը ________________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստը ____________________________

 

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն)

կոդը լրացվում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

Ձև N - 8

տարեկան

Հաստատված է` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի թիվ 07-Ն հրամանով

 

Ներկայացվում է` Առողջապահության նախարարություն

Ներկայացնում են`

______________________

______________________

______________________

 

ՇՏԱՊ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՆԻ (ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

20 ___ թվականի համար

 

1. Հաստատության հաստիքները

 

[1100]

Պաշտոններ

Տողի համարը

Ընդամենը

հաշվետու տարվա վերջին

Այդ թվում

բժիշկներ

Միջին բուժ անձնակազմ

կրտսեր բուժանձնակազմ

 վարորդներ

այլ

անձնակազմ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

Հաստիքային

01

           

Զբաղված

02

           

Հիմնական

աշխատողներ

03

           

 

[1101] Հաստատության ենթակայության տակ գտնվող պիտանի սանիտարական մեքենաների քանակը հաշվետու տարվա վերջում (1)__

______

 

2. Բժշկական օգնությունը կանչերի ընթացքում

 

[2100]

 

Տողի համարը

Այդ թվում

Ընդա-

մենը

ցույց է տրված շտապ օգնություն

կապված

հիվանդների, ծննդաբերների և ծննդկանների տեղափոխում

դժբախտ դեպքերի հետ

հանկարծահաս հիվանդությունների

և վիճակների հետ

քրոնիկ հիվանդությունների սրացման հետ

ծնունդների և

հղիության պաթոլո-

գիայի հետ

Ա

Բ

1

2

3

4

5

6

Կատարված են կանչեր

01

           

Անձանց թվաքանակը,

որոնց բուժօգնություն է ցույց տրվել կանչերի ընթացքում

02

           

Նրանցից`

Գյուղական բնակավայրերում

03

           

 

[2101] Ապարդյուն մեկնումների քանակը (1)_________:

Կանչի ուղղորդում ԱԱՊ օղակին (2)________:

 

Բրիգադի տեսակը

Տողի

համարը

Մեկնող բրիգադների քանակը*

Անձանց թվաքանակը,

որոնց օգնություն է ցույց տրվել բրիգադների կողմից

Ա

Բ

1

2

Գծային

01

   

Վերակենդանացման

07

   

Հոգեբուժական

08

   

Ֆելդշերական

09

   

 

[2200]

* բրիգադը շտապ բուժօգնության կայանի (բաժանմունքի) ֆունկցիոնալ միավորն է, որը կազմակերպվում է բժիշկների (բուժակների) աշխատանքը մեկ հերթափոխում (12 ժամ) ապահովելու համար.

 

[2201] Ֆելդշերական բրիգադի կողմից օգնություն ստացած անձանց թվաքանակից` տեղափոխված հիվանդների թվաքանակը (1)._______

 

[2300] Կայանում ամբուլատոր օգնություն ստացած անձանց թվաքանակը

 

(1).__________

 

[2400] Խորհրդատվական օգնություն ստացած անձանց թվաքանակը

 

(1).__________

 

Ղեկավար `

____________________________________

(անուն, ազգանուն)

/ստորագրություն/
Կատարող`

____________________________________

(անուն, ազգանուն)

/ստորագրություն/
Հեռախոսահամար/ներ/ ` ____________________________________ «___»______20___թվական
     

 

Կ.Տ.

 

 

Հավելված 4

ՀՀ առողջապահության նախարարի

3 մարտի 2014 թ.

թիվ 07-Ն հրամանի

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 33

 

«ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ»

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայնեցված է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի հետ 2014 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 06-Ա արձանագրային որոշմամբ

Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1300-Ն որոշման հավելված 1-ի բաժին II-ի կետ 8-ի «ժէ» ենթակետի, օրենքով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է __________________________

 

Ով է ներկայացնում ________________________

(անվանումը)

 

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը /_ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_ /

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը /__/__/__/__/__/__/__/__/

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը /_/_/_/_/_/_/_/_/

Մարզը____________________________ /__/__/

Գտնվելու վայրը __________________________

Էլեկտրոնային փոստը ___________________

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն)

կոդը լրացվում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

Ձև N - 37

տարեկան

Հաստատված է` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի թիվ 07-Ն հրամանով

 

Ներկայացվում է` Առողջապահության նախարարություն

Ներկայացնում են`

 

_______________________________

_______________________________ 

Ներկայացման ժամկետ`

 

համաձայն նախարարի հրամանով հաստատված ժամանակացույցի

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

20 ___ թվականի համար

 

[2100]

Հաշվառված հիվանդների թիվ

 

Հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկագիրն ըստ ՀՄԴ 10-ի

Տարվա ընթացքում հաշվառվել են

Այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ հաստատված ախտորոշումով

Տարվա ընթացքում հանվել են հաշվառումից

Հաշվետու տարեվերջին հաշվառված հիվանդներ

ընդա-մենը

այդ թվում` երեխաներ

ընդա-մենը

այդ թվում`

ընդա-մենը

այդ թվում` երեխաներ

0-14 տ.

15-17 տ.

կապված առող-ջացման

հետ

մահացած- ների թիվը

0-14 տ.

15-17 տ.

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Օրգանական, ներառյալ սիմպտոմատիկ հոգեկան խանգարումներ

01

F00-F09

                   

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ` կապված հոգեակտիվ նյութերի օգտագործման հետ

02

F10-F19

                   

Շիզոֆրենիա, շիզոտիպային և զառանցանքային խանգարումներ

03

F20-F29

                   

Տրամադրության խանգարումներ

04

F30-F39

                   

Սթրեսի հետ կապված նևրոտիկ և սոմատոֆորմ խանգարումներ

05

F40-F48

                   

Վարքի համախտանիշեր` կապված ֆիզիոլոգիական խանգարումների և ֆիզիկական գործոնների հետ

06

F50-F59

                   

Անձի և վարքի խանգարումներ հասուն տարիքում

07

F60-F69

                   

Մտավոր հետամնացություն

08

F70-F79

                   

Հոգեբանական զարգացման խանգարումներ

09

F80-F89

                   

Սովորաբար մանկական և դեռահասության տարիքում սկսվող` վարքի և հուզական խանգարումներ

10

F90-F98

                   

Ընդամենը

11

F00-F99

                   

 

[2110] Արտահիվանդանոցային հսկողության տակ գտնվող հիվանդների թիվ

 

Հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկա-գիրն ըստ ՀՄԴ

10-ի

Տարվա

ընթացքում հսկողության

տակ են վերցվել

Այդ թվում` կյանքում առաջին անգամ հաստատված ախտորոշումով

Տարվա ընթացքում հանվել են հսկո-ղությունից

ընդամենը

Հաշվետու տարեվերջին հսկողության տակ են մնում հիվանդներ

ընդա-մենը

այդ թվում` երեխաներ

ընդ-մենը

այդ թվում` երեխաներ

0-14 տ.

15-17 տ.

0-14 տ.

15-17 տ.

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

Օրգանական, ներառյալ սիմպտոմատիկ հոգեկան խանգարումներ

01

F00-F09

               

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ` կապված հոգեակտիվ նյութերի օգտագործման հետ

02

F10-F19

               

Շիզոֆրենիա, շիզոտիպային և զառանցանքային խանգարումներ

03

F20-F29

               

Տրամադրության խանգարումներ

04

F30-F39

               

Սթրեսի հետ կապված նևրոտիկ և սոմատոֆորմ խանգարումներ

05

F40-F48

               

Վարքի համախտանիշեր` կապված ֆիզիոլոգիական խանգարումների և ֆիզիկական գործոնների հետ

06

F50-F59

               

Անձի և վարքի խանգարումներ հասուն տարիքում

07

F60-F69

               

Մտավոր հետամնացություն

08

F70-F79

               

Հոգեբանական զարգացման խանգարումներ

09

F80-F89

               

Սովորաբար մանկական և դեռահասության տարիքում սկսվող` վարքի և հուզական խանգարումներ

10

F90-F98

               

Ընդամենը

11

F00-F99

               

 

[2120] Հաշվետու տարում խորհրդատվական բուժօգնություն ստացած հիվանդների թիվ __________

 

[2130] ԱԱՊ օղակից ուղարկված հիվանդների թիվ ___________

 

[2140] Արտահիվանդանոցային հսկողության տակ գտնվող հիվանդների ընդհանուր թվից (տող 11, սն.6, աղ. 2110)

 

տարեվերջին արտահիվանդանոցային պայմաններում հարկադրական բուժման մեջ գտնվող հիվանդների թիվ 1___________
հաշվետու տարվա ընթացքում դադարեցվել է հարկադրական բուժումը 2___________

 

[2150] Տարվա ընթացքում արտահիվանդանոցային հսկողության տակ եղած հիվանդներից (տող.11, սն. 6, աղ. 2110)

 

կատարել են ինքնասպանության փորձ 1___________
դրանցից` ավարտված 2___________

 

[2160] Հաշմանդամության խումբ ունեցող հիվանդների թիվ

[2170]

 

Հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկա-գիրն ըստ ՀՄԴ 10

Հաշվետու տարում առաջնակի հաշմանդամ ճանաչված հիվանդների

թիվ

Տարեվերջին հսկողության տակ գտնվող հիվանդներից հաշմանդամության խումբ ունեցող հիվանդների թվաքանակ

(տող 11,սն.8, աղ.2100,

տող 11, սն.6, աղ.2110)

   

Առաջնակի հաշմանդամ ճանաչվածների

ընդհանուր թվից (տող 01, սն.1, աղ. 2160)

Ընդամենը

այդ թվում

հաշմանդամներ մինչև 15 տարեկան ներառյալ

 1______

III խումբ ունեցողներ

0-15 տ ներառյալ

հաշմանդամներ III խմբի

 2______

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

հաշմանդամներ II խմբի

 3______

Ընդամենը

01

F00-F99

       

հաշմանդամներ I խմբի

 4______

այդ թվում`

Օրգանական, ներառյալ սիմպտոմատիկ հոգեկան խանգարումներ

02

F00-F09

         

Շիզոֆրենիա, շիզոտիպային և զառանցանքային խանգարումներ

03

F20-F29

       

Տրամադրության խանգարումներ

04

F30-F39

       

Անձի և վարքի խանգարումներ հասուն տարիքում

05

F60-F69

       

Մտավոր հետամնացություն

06

F70-F79

       

 

[2200] Հիվանդների կազմը ստացիոնարում

 

Հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

Ծածկա-գիրն ըստ ՀՄԴ 10-ի

Հաշվետու տարում

Մնում են տարեվերջին

ընդունվել են հիվանդներ

նրանցից` հոգեբուժական ստացիոնար են ընդունվել

տվյալ տարում առաջին անգամ

դուրս են գրվել և մահացել են հիվանդներ

դուրս գրվածների և մահացածների ստացիոնարում անցկացրած բոլոր մահճակալ-օրերի թիվը

մեծա-հասակներ

երեխաներ

մեծահա-սակներ

երեխաներ

0-14 տ

15-17 տ

0-14 տ

15-17տ

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Օրգանական, ներառյալ սիմպտոմատիկ հոգեկան խանգարումներ

01

F00-F09

                 

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ` կապված հոգեակտիվ նյութերի օգտագործման հետ

02

F10-F19

                 

Շիզոֆրենիա, շիզոտիպային և զառանցանքային խանգարումներ

03

F20-F29

                 

Տրամադրության խանգարումներ

04

F30-F39

                 

Սթրեսի հետ կապված նևրոտիկ և սոմատոֆորմ խանգարումներ

05

F40-F48

                 

Վարքի համախտանիշեր` կապված ֆիզիոլոգիական խանգարումների և ֆիզիկական գործոնների հետ

06

F50-F59

                 

Անձի և վարքի խանգարումներ հասուն տարիքում

07

F60-F69

                 

Մտավոր հետամնացություն

08

F70-F79

                 

Հոգեբանական զարգացման խանգարումներ

09

F80-F89

                 

Սովորաբար մանկական և դեռահասության տարիքում սկսվող` վարքի և հուզական խանգարումներ

10

F90-F98

                 

Ընդամենը

11

F00-F99

                 

Բացի դրանցից հոգեպես առողջ ճանաչված անձանց թիվը

12

                   

 

[2210] Հաշվետու տարում ստացիոնար ընդունված հիվանդների թվից    

[2230] Դուրս գրված և մահացած հիվանդների ընդհանուր թվից (տող 11, սն. 5)

(տող 11, 12, սն. 1-3)

         
 
Ընդունվել են բուժման նպատակով  

1 __________

  մահացել են – ընդամենը  

1_________

Ընդունվել են հետազոտման նպատակով  

2 __________

 

այդ թվում`

Ընդունվել են խնամքի նպատակով  

3 __________

  սոմատիկ հիվանդություններից  

2_________

Ընդունվել են հարկադիր բուժման նպատակով  

4 __________

  դժբախտ պատահարներից  

3_________

Ընդունվել են փորձաքննության նպատակով    

5 __________

  ինքնասպանությունից   4_________
   

[2220] Ընդունված հիվանդների ընդհանուր թվից (տող 11, 12, սն. 1-3)

      [2240] Տարեվերջին մնացած հիվանդների ընդհանուր թվից (տող 11, սն.7-9) ստացիոնարում 1 տարուց ավել գտնված հիվանդների թիվը     1_________
ընդունվել են շտապ հոգեբուժական օգնության միջոցով  

1__________

       
  [2300] Փորձաքննություն
[2250] Տարեվերջին մնացած հիվանդների ընդհանուր թվից

(տող 11, սն. 7-9) հարկադրական բուժման մեջ են գտնվում 

 

Փորձաքննություն անցած անձանց թիվը` ընդամենը

այդ թվում` զինվորական

  1_________
ընդհանուր հսկողության տակ   1_________   Դատահոգեբուժական փորձաքննություն (ԴՀՓ)   2_________
հատուկ հսկողության տակ   2_________   այդ թվում`   3_________
  ամբուլատոր դատահոգեբուժական փորձաքննություն 4_________
[2260] Դուրս գրված և մահացած հիվանդների անաշխատունակ օրերի քանակն ըստ անաշխատունակության

թերթիկների (տող 11, սն. 5) 1_________

     

 

Ղեկավար `

____________________________________

/ազգանուն, անուն/

/ստորագրություն/
Կատարող`

____________________________________

/ազգանուն, անուն/

/ստորագրություն/
Հեռախոսահամար/ներ/ ` ____________________________________ «___»______20___թվական
     
Կ. Տ.    

 

 

Հավելված 5

ՀՀ առողջապահության նախարարի

3 մարտի 2014 թ.

թիվ 07-Ն հրամանի

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 37

 

«ՀՈԳԵԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ»

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայնեցված է Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի հետ 2014 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 06-Ա արձանագրային որոշմամբ

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1300-Ն որոշման հավելված 1-ի բաժին II-ի կետ 8-ի «ժէ» ենթակետի, օրենքով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002 թվականի մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է _______________________________

 

Ով է ներկայացնում ______________________________

(անվանումը)

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը  /_ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_ /

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը         /__/__/__/__/__/__/__/__/

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը          /__/__/__/__/__/__/__/__/

 

Մարզը_______________________________________ /__/__/

 

Գտնվելու վայրը ____________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստը ________________________________

 

Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը լրացվում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

Ձև N – 61գ

տարեկան

Հաստատված է` Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի թիվ 07-Ն հրամանով

Ներկայացվում է` Առողջապահության նախարարություն

Ներկայացնում են`
_______________
_______________

Ներկայացման ժամկետ`

համաձայն նախարարի հրամանով հաստատված ժամանակացույցի

 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ

 

(առանց ալկոհոլային փսիխոզների, ալկոհոլիզմի, թմրամոլության, թունամոլության)

 

20___ թվականի համար

 

[2000] Հիվանդների բաշխումն ըստ սեռի և տարիքի

 

Հիվանդությունների անվանում

Տողի համար

ՀՄԴ 10

Հաշվետու տարում կյանքում առաջին անգամ հաստատված

ախտորոշումով հիվանդների թիվը

Ընդա-մենը

այդ թվում`

կանայք

ըստ տարիքային խմբերի (սն.1-ից)

0-14

15-17

18-19

20-29

30-39

40-49

50-65

65 և >

Ա

Բ

Գ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ. ընդամենը

01

F00-F99                    

այդ թվում

                       

Օրգանական, ներառյալ սիմպտոմատիկ հոգեկան խանգարումներ

02

F00-F09                    

Դրանցից` դեմենցիա (թուլամտություն)

03

F00-F03                    

հիշակորուստ և դելիրիում

04

F04-F05                    

հոգեկան այլ խանգարումներ`

պայմանավորված գլխուղեղի

վնասվածքով և դիսֆունկցիայով

կամ սոմատիկ հիվանդությամբ

05

F06

                   

անձի և վարքի խանգարումներ`

պայմանավորված գլխուղեղի

հիվանդությամբ, վնասվածքով

կամ դիսֆունկցիայով.

06

F07

                   

Հոգեկան և վարքի խանգարումներ` կապված հոգեակտիվ նյութերի օգտագործման հետ

07

F10-F19

                   

դրանցից առաջացած`ալկոհոլի օգտագործումից

08

F10

                   

կաննաբիոիդների օգտագործումից

09

F12

                   

Շիզոֆրենիա, շիզոտիպային և զառանցանքային խանգարումներ

10

F20-F29

                   

դրանցից` քրոնիկ

զառանցանքային

խանգարումներ

11

F22

                   

սուր և անցողիկ փսիխոտիկ

խանգարումներ

12

F23

                   

շիզոաֆեկտիվ խանգարումներ

13

F25

                   

Տրամադրության խանգարումներ

14

F30-F39

                   

դրանցից` մանիակալ էպիզոդ

15

F30

                   

դեպրեսիվ էպիզոդ

16

F32

                   

հետադարձ դեպրեսիվ

խանգարում

17

F33

                   

Սթրեսի հետ կապված նևրոտիկ և սոմատոֆորմ խանգարումներ

18

F40-F48

                   

դրանցից` օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարում

19

F42

                   

ծանր սթրեսի հակազդման և

հարմարվողականության

խանգարումներ

20

F43

                   

դիսոցացված խանգարումներ

21

F44

                   

սոմատոֆորմ խանգարումներ

22

F45

                   

Վարքի համախտանիշեր` կապված ֆիզիոլոգիական խանգարումների և ֆիզիկական գործոնների հետ

23

F50-F59

                   

Անձի և վարքի խանգարումներ հասուն տարիքում

24

F60-F69

                   

դրանցից` ուղեղի վնասվածքի

կամ հիվանդության հետ կապ

չունեցող անձի կայուն

փոփոխություններ

25

F62

                   

սեռական նույնականացման և

նախընտրության

խանգարումներ

26

F64-F65

                   

Մտավոր հետամնացություն

27

F70-F79

                   

Հոգեբանական զարգացման խանգարումներ

28

F80-F89

                   

Սովորաբար մանկական և դեռահասության տարիքում սկսվող` վարքի և հուզական խանգարումներ

29

F90-F98

                   

 

[2010] Կյանքում առաջին անգամ հաստատված ախտորոշումով (տող 01, սն.1 ) հիվանդների ընդհանուր 

թվաքանակից գյուղական բնակիչներ 1 ___________ :

 

Ղեկավար `

______________________

/ստորագրություն, ազգանուն, անուն/
     
Կատարող`

______________________

/ստորագրություն, ազգանուն, անուն/
   
Հեռախոսահամար/ներ/ ` _______________________ «___»______20___թվական    Կ. Տ.

 

 

Հավելված 6

ՀՀ առողջապահության նախարարի

3 մարտի 2014 թ.

թիվ 07-Ն հրամանի

 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ 61Գ

 

«ՀՈԳԵԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՔԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՄԱՍԻՆ (ԱՌԱՆՑ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՓՍԻԽՈԶՆԵՐԻ, ԱԼԿՈՀՈԼԻԶՄԻ, ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅԱՆ, ԹՈՒՆԱՄՈԼՈՒԹՅԱՆ)»

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ներկայացվում է համաձայն`«Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002թ. օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» թիվ 1300-Ն որոշման հավելված 1-ի բաժին II-ի կետ 8-ի «իէ» ենթակետի, օրենքով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2002թ. մայիսի 10-ի «Վարչական (տեղեկատվական) ռեգիստրների վարման և դրանցից տեղեկատվության ստացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 109 որոշմամբ հաստատված կարգի

Ներկայացվում է _____________________________________

 

Ով է ներկայացնում ________________________________________

(անվանումը)

Իրավաբ. անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը       /_ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/_ /

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը      /__/__/__/__/__/__/__/__/

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը      /__/__/__/__/__/__/__/__/

 

Մարզը______________________________________ /__/__/

 

Գտնվելու վայրը _________________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստը ________________________________________

 

Իրավաբ. անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցման համարը և նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) կոդը լրացվում է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից տրված գրանցման վկայականից

Ձև N – 33 տարեկան

Հաստատված է՝ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2014 թվականի թիվ 07-Ն հրամանով

Ներկայացվում է՝ Առողջապահության նախարարություն

Ներկայացնում են՝

___________________

___________________

___________________

 

Ներկայացման ժամկետ՝

մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող մարտի 13-ը

 

ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶՈՎ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

 

20 ___ թվականի համար

 

1. Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպության հսկողության տակ գտնվող տուբերկուլոզով հիվանդների տվյալներ

 

Տուբերկուլոզի ակտիվ ձևերը

Տողի համարը

ՀՄԴ 10

Ընդամենը

Քսուք դրական

Ցանքսի հետա-զոտություն անցածներ

Ցանքս դրական

Մոնոդեղա-

կայուն

Պոլիդեղա-

կայուն

Բազմա-դեղակայուն

Գերդեղա-

կայուն

Ա

Բ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Առաջնակի

Թոքային տուբերկուլոզ

Առաջնային տուբ. կոմպլեքս

01

A 15,0-15.3,

A16.0-16.2,

               

Օջախային

02

A 15,0-15.3,

A16.0-16.2,

               

Ին‎ֆիլտրատիվ

03

A 15,0-15.3,

A16.0-16.2,

               

Սերմնացրված տուբ

04

A 15,0-15.3,

A16.0-16.2,

               

Ֆիբրո – կավերնոզ

05

A 15,0-15.3,

A16.0-16.2,

               

Այլ ձևեր

06

A 15,0-15.3,

A16.0-16.2,

A19

               

Ընդամենը (01-ից 06)

07

                 

Արտաթոքային տուբերկուլոզ

Ներկրծքային ավշահանգույցների

08

A 15,4,

A 16.3

               

Պլևրայի

09

A 15,6, A16,5

               

Մենինգիտ, մենինգոէնցեֆ‎ալիտ

10

A 17+

               

Միզասեռական համակարգի

11

A18,1+

               

Ոսկրահոդային

12

A 18,0+

               

Որովայնի խոռոչի օրգանների

13

A 18,3

               

Այլ ձևեր

14

A 18,4-18,8

A 18,2, A19

               

Ընդամենը (08-ից 14)

15

                 
   

Ընդամենը (07+15)

16

                 

Կրկնակի

Թոքային

Ռեցիդիվ

17

                 

Բուժում ռեժիմի խախտումից հետո

18

                 

Անբարեհաջող ելք

19

                 

Այլոք

20

                 

Արտաթոքային

Ռեցիդիվ

21

                 

Բուժում ռեժիմի խախտումից հետո

22

                 

Անբարեհաջող ելք

23

                 

Այլոք

24

                 

Ընդամենը (17-ից 24)

25

                 
   

Ընդամենը (16+25 )

26

                 

 

 

Ուղեկցող հիվանդություններ

Ստացիո-նարում

բուժ-վածներ

Միայն ամբու-լատոր պայման-ներում

բուժ-վածներ

Տուբեր-կուլոզից

մահա-ցածներ

Տուբեր-կուլոզի կապակ-ցությամբ վիրահատ-վածներ

Հակատուբ. բուժում

Գյուղական բնակիչներ

Զինծա-ռայողներ

Կալանա-վայրում

հիվանդա-ցածներ

Հանրա-պետությունից դուրս հիվան-դացածներ

ՄԻԱՎ

Հեպա-տիտ C

Հեպա-տիտ B

Շաքա-րային դիաբետ

I կատ.

II կատ.

IV կատ.

Չեն ստացել

           
 

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

01

                               

02

                               

03

                               

04

                               

05

                               

06

                               

07 (01- 06)

                               

08

                               

09

                               

10

                               

11

                               

12

                               

13

                               

14

                               

15

(08-14)

                               

16 (07+15)

                               

17

                               

18

                               

19

                               

20

                               

21

(17-20)

                               

22

                               

23

                               

24

                               

25

(17- 24)

                               

26 (16+25)

                               

 

2. Հաշվետու տարում ախտորոշված և գրանցված տուբերկուլոզով հիվանդների թվաքանակ ըստ տարիքային խմբերի

 

Տուբերկուլոզի ակտիվ ձևերը

   

Ընդ

0-4

5-14

15-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 և բարձր

Ա

Բ

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Առաջնակի

Թոքային տուբերկուլոզ

Առաջնային տուբ կոմպլեքս

01

Տ

                   

Կ

                   

Օջախային տուբերկուլոզ

02

Տ

                   

Կ

                   

Ինֆիլտրատիվ տուբերկուլոզ

03

Տ

                   

Կ

                   

Սերմնացրված տուբերկուլոզ

04

Տ

                   

Կ

                   

Ֆիբրո-կավերնոզ տուբերկուլոզ

05

Տ

                   

Կ

                   

Այլ ձևեր

06

Տ

                   

Կ

                   

Ընդամենը (01-ից 06)

07

Տ

                   

Կ

                   

Արտաթոքային տուբերկուլոզ

Ներկրծքային ավշահանգույցների

08

Տ

                   

Կ

                   

Պլևրայի տուբերկուլոզ

09

Տ

                   

Կ

                   

Մենինգիտ, մենինգոենցեֆալիտ

10

Տ

                   

Կ

                   

Միզասեռական համակարգի

11

Տ

                   

Կ

                   

Ոսկրահոդային

12

Տ

                   

Կ

                   

Որովայնի խոռոչի օրգանների

13

Տ

                   

Կ

                   

Այլ ձևեր

14

Տ

                   

Կ

                   

Ընդամենը (08-ից 14)

15

Տ

                   

Կ

                   
   

Ընդամենը (07+15)

16

Տ

                   

Կ

                   

Կրկնակի

Թոքային

Ռեցիդիվ

17

Տ

                   

Կ

                   

Բուժում ռեժիմի խախտումից հետո

18

Տ

                   

Կ

                   

Անբարեհաջող ելք

19

Տ

                   

Կ

                   

Այլոք

20

Տ

                   

Կ

                   

Արտաթոքային

Ռեցիդիվ

21

Տ

                   

Կ

                   

Բուժում ռեժիմի խախտումից հետո

22

Տ

                   

Կ

                   

Անբարեհաջող ելք

23

Տ

                   

Կ

                   

Այլոք

24

Տ

                   

Կ

                   

Ընդամենը (17-ից 24)

25

Տ

                   

Կ

                   
   

Ընդամենը (16+25)

26

Տ

                   

Կ

                   

 

3. Շփման մեջ գտնվողներ-կոնտակտավորներ

 

Անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը

Նրանցից հետազոտվել են

Հետազոտվածներից հայտնաբերվել են հիվանդներ

Ա

Բ

1

2

3

Տուբերկուլոզով հիվանդների օջախում բնակվող անձինք

01

     

նրանցից դեղորայքակայուն հիվանդների օջախում բնակվող անձինք

02

     

Երեխաներ /0-17 տարեկան/

03

     

նրանցից դեղորայքակայուն հիվանդների օջախում բնակվող երեխաներ

04

     

Երեխաներ /0 -14 տարեկան/

05

     

նրանցից կանխարգելիչ բուժում ստացած երեխաների թիվը

06

     

 

4. Հաշվետու տարում գրանցված ակտիվ տուբերկուլոզով հիվանդների մահվան դեպքերը

 

Անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը

այդ թվում երեխաներ

0-17տ.

Ա

Բ

1

2

Մահացել են տուբերկուլոզի ակտիվ ձևերից – ընդամենը

01

   

այդ թվում`

     

նույն տարում հայտնաբերված

02

   

հանրապետությունից դուրս հիվանդացածներ

03

   

ՏԲ/ՄԻԱՎ համավարակով հիվանդներ

04

   

Դեղորայքակայուն հիվանդներ

05

   

Ստացիոնարում մահացածների թիվը

06

   

Մահացել են ակտիվ տուբերկուլոզով հիվանդներ այլ պատճառներից

07

   

Մահացել են տուբերկուլոզից և նրա հետևանքներից հիվանդներ, որոնք չեն գտնվել հաշվառման մեջ

08

   

 

1) Տվյալ տարում հաշվառման մեջ գտնվող հիվանդների / առաջնակի, կրկնակի և դինամիկ-դիսպանսերային հսկողության մեջ գտնվող/ թվաքանակը ընդամենը _________, այդ թվում ` 0-14 __________ 15-17 __________ տարեկան երեխաներ

 

2) Հաշվետու տարում առողջարանային բուժում ստացած 0 -17 տ տուբերկուլոզով հիվանդ երեխաների և առողջ կոնտակտավոր երեխաների թվաքանակը` ընդամենը __________:

 

Ղեկավար `

____________________________________

/ազգանուն,անուն/

_________________

/ստորագրություն/

Կատարող`

____________________________________

/ազգանուն, անուն/

_________________

/ստորագրություն/

     
Հեռախոսահամար/ներ/ ` ____________________________________ «___»______20___թ.
     
Կ. Տ.