Համարը 
թիվ 48-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.04.15/9(521).1 Հոդ.102.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
12.03.2015
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.03.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.04.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

3 ապրիլի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05015115

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

12 մարտի 2015 թ.

թիվ 48-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 3-Ի ԹԻՎ 93-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Նպատակ ունենալով բարելավել արժութային շուկայի կարգավորման արդյունավետությունը,

հիմք ընդունելով «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածը, «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» և «իա» կետերը,

ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով և 70-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2005 թվականի մարտի 3-ի «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին» թիվ 93-Ն որոշման հավելված 1-ում (այսուհետ` Կանոնակարգ 15) կատարել հետևյալ լրացումները.

1) Կանոնակարգ 15-ի 2-րդ կետի աղյուսակը լրացնել նոր 21-րդ տողով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

21

Հաշվետվություն չորս հարյուր հազար դրամը գերազանցող արտարժույթի առուվաճառքի գործարքների վերաբերյալ

33

օրական

2) Կանոնակարգ 15-ի 3-րդ կետի աղյուսակը լրացնել նոր 20-րդ տողով՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

20

Հաշվետվություն չորս հարյուր հազար դրամը գերազանցող արտարժույթի առուվաճառքի գործարքների վերաբերյալ

33

օրական

3) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել նոր 20.5 կետով` հետևյալ բովանդակությամբ.

«20.5. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում ընդգրկված աղյուսակներում նշված թիվ 33 հաշվետվությունը բաղկացած է 1 աղյուսակից: Հաշվետվության մեջ լրացվում են արտարժույթի առուվաճառքի այն գործարքների տվյալները, որոնց դեպքում վարկային կազմակերպության կողմից արտարժույթի վաճառքի մեկանգամյա գործարքի գումարը (այդ թվում` մեկ անձի հետ տարբեր արտարժույթներով իրականացվող մեկանգամյա արտարժույթի վաճառքի գործարքների հանրագումարը` դրամային արտահայտությամբ), բացառությամբ տվյալ անձի կողմից վարկերի գծով մարումների նպատակով իրականացված արտարժույթի առքի գործարք(ներ)ի, գերազանցում է չորս հարյուր հազար դրամը: Վարկային կազմակերպությունը պարտավոր է սույն կետով սահմանված յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում հաճախորդի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը պահպանել առնվազն 1 տարի: Աղյուսակի 3-րդ սյան մեջ լրացվում է անձնագրի սերիան և համարը կամ հանրային ծառայությունների համարանիշը, եթե որպես հաճախորդի նույնականացման միջոց ներկայացվել է նույնականացման քարտը:»:

4) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել նոր 31.3 կետով` հետևյալ բովանդակությամբ.

«31.3. Սույն կանոնակարգի 2-րդ և 3-րդ կետերում նշված թիվ 33 հաշվետվությունը կազմվում է հաշվետվությամբ ներկայացման ենթակա չորս հարյուր հազար դրամը գերազանցող արտարժույթի առուվաճառքի գործարքների կնքման դեպքում և պահպանվում է առնվազն 1 տարի: Հաշվետվությունը Կենտրոնական բանկ է ներկայացվում Կենտրոնական բանկի վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման պահանջով:»:

5) Կանոնակարգ 15-ը լրացնել նոր` Ձև թիվ 33 հաշվետվական ձևով` համաձայն սույն որոշման Հավելված 1-ի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան


2015 թ. մարտի 13
Երևան

 

Հավելված 1

 

 ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Ձև թիվ 33

 Չորս հարյուր հազար դրամը գերազանցող արտարժույթի
առուվաճառքի գործարքների վերաբերյալ

 

 Վարկային կազմակերպության անվանումը
 Ամսաթիվը
 ______________________ թ.

  (հազ. դրամ)

Հ/հ

Հաճախորդ

 Գնվող արժույթ (ISO կոդը)

 Վաճառվող արժույթ (ISO կոդը)

Փոխարժեք

Գործարքի գումարը համարժեք ՀՀ դրամով

Անուն, ազգանուն

Անձնագիր /ՀԾՀ

1

2

3

4

5

6

7