Համարը 
թիվ 5
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Պաշտոնական պարզաբանում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.11.15/23(566)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
08.11.2016
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
09.11.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.11.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ «ԲԱՆԿԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 21.2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 3-ՐԴ ՄԱՍԻ 2-ՐԴ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

08 նոյեմբերի 2016 թ.

թիվ 5

 

Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Պ Ա Ր Զ Ա Բ Ա Ն ՈՒ Մ

 

«Բանկերի ԵՎ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 212-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ պարբերության կիրառման մասին

 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին պարբերաբար հարցադրումներ են ուղղվում բանկի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող մասնակիցների ցուցակը կազմելու ժամկետների վերաբերյալ:

 

Խնդրի նկարագրությունը

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 212  հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ պարբերությունը սահմանում է, որ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան ընդհանուր ժողով գումարելու մասին որոշման ընդունումը, և ավելի ուշ, քան ընդհանուր ժողովի գումարումից 45 օր առաջ:

Վերոնշյալ դրույթը տարաբնույթ ընկալումների տեղիք է տալիս այն պատճառով, որ շուկայի մասնակիցների համար հասկանալի չէ, թե ինչ իմաստով է կիրառվել «ավելի ուշ, քան ընդհանուր ժողովի գումարումից 45 օր առաջ» արտահայտությունը: Մասնավորապես, հարց է առաջանում, թե ցուցակը կազմելու ամսաթվի` «ավելի ուշ» չլինելը նշանակում է, որ այդ ամսաթիվը.

 

1. չի կարող նախորդել «ժողովի գումարումից 45 օր առաջ»-ի ամսաթվին և հետևաբար կարող է օրինակ սահմանվել ժողովի գումարումից 43, 20 կամ 10 օր առաջ, բայց ոչ երբեք` 47, 50 կամ 60 օր առաջ, թե՞

2. չի կարող հաջորդել «ժողովի գումարումից 45 օր առաջ»-ի ամսաթվին և հետևաբար կարող է օրինակ սահմանվել ժողովի գումարումից 47, 50 կամ 60 օր առաջ, բայց ոչ երբեք` 43, 20 կամ 10 օր առաջ:

 

Վերլուծություն

Վերը նկարագրված խնդրին պատասխան տալու համար նշված դրույթը անհրաժեշտ է դիտարկել «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ օրենքի և «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի տրամաբանության ներքո:

 

1. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է հետևյալը. «Եթե Ընկերության բաժնետոմսերը փոխանցվել են ժողովում մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվանից, ամսից, ամսաթվից հետո, բայց մինչև ժողովի գումարման տարին, ամիսը, ամսաթիվը, ապա նշված ցուցակում ընդգրկված բաժնետերը պարտավոր է իրենից բաժնետոմսեր ձեռք բերած անձանց տրամադրել քվեարկելու լիազորագիր կամ ժողովում քվեարկել բաժնետոմսերի նոր սեփականատիրոջ ցուցումներին համաձայն: Նշված կարգը կիրառվում է նաև բաժնետոմսի յուրաքանչյուր հաջորդ փոխանցումների ժամանակ»:

Ստացվում է, որ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք փաստացի ստանում են ոչ թե ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների ցուցակում (այսուհետ` Ցուցակ) ընդգրկված անձինք, այլ ժողովի գումարման նախորդ օրվա դրությամբ բանկի մասնակից հանդիսացող անձինք: Օրենքի տրամաբանությունից բխում է, որ Ցուցակի տվյալների և ժողովի գումարման օրվան նախորդող օրվա դրությամբ բանկի մասնակիցների ցանկի միջև պետք է որքան հնարավոր է քիչ տարբերություններ լինեն, և իրենց մասնակցությունն արդեն իսկ օտարած բանկի նախկին մասնակիցները և բանկի նոր մասնակիցները պետք է հնարավորինս քիչ դեպքերում ստիպված լինեն լիազորագիր տրամադրել և ձեռք բերել: Իսկ, քանի որ այդ տարբերությունները հնարավոր չէ ամբողջությամբ բացառել, որպես լուծում կիրառվում է 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասը: Այս ամենից հետևում է, որ բաժնետերերի ընդհանուր ժողովի գումարման օրվա և Ցուցակը կազմելու օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածը պետք է հնարավորինս կարճ լինի: Հետևաբար, Ցուցակը կազմելու օրը պետք է լինի ընդհանուր ժողով գումարելու մասին որոշման ընդունումից հետո, բայց չի կարող նախորդել «ժողովի գումարումից 45 օր առաջվա» ամսաթվին:

2. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 212 հոդվածի 3-րդ մասի 3-րդ պարբերությունը սահմանում է. «եթե ընդհանուր ժողովը գումարվում է հեռակա քվեարկությամբ, ապա դրան մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը սահմանվում են ընդհանուր ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 35 օր շուտ»: Ի տարբերություն նույն հոդվածի նույն մասի 2-րդ պարբերության, այստեղ ի նկատի է առնվում, որ Ցուցակը կազմելու օրը չի կարող հաջորդել «ժողովի գումարումից 35 օր առաջվա» ամսաթվին: Նման ժամկետ սահմանելու պատճառը հանդիսանում է հեռակա քվեարկության անցկացման նկատմամբ սահմանված պահանջը: Մասնավորապես, «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 69-րդ հոդվածի 4-րդ մասը սահմանում է, որ հեռակա կարգով քվեարկության ժամանակ քվեաթերթիկները պետք է տրամադրվեն բաժնետերերին` լրացրած քվեաթերթիկները Ընկերության կողմից ընդունումն ավարտելու պահից առնվազն 30 օր առաջ»:

Նշված պարբերությունների միջև հակադրությունը ընդգծելու համար օրենսդիրը օգտագործել է հականիշ բառեր` «ավելի ուշ» և «շուտ»:

3. Ցուցակի ժամկետի հետ կապված համանման դրույթ է պարունակում նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը: Մասնավորապես, նշված օրենքի 70-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ և 3-րդ պարբերությունները սահմանում են հետևյալը. «Ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը չի կարող սահմանվել ավելի վաղ, քան ժողով գումարելու մասին որոշման ընդունումը և ավելի ուշ, քան ժողովի գումարումից 60 օրից ավելի:

Եթե ժողովը գումարվում է հեռակա քվեարկությամբ, ապա դրան մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը սահմանվում է ժողովի գումարման ամսաթվից առնվազն 35 օր շուտ»:

Այսինքն, բաժնետերերի ցուցակը կազմելու օրվա և ժողովի գումարման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածը չի կարող 60 օրվանից ավելի լինել: «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության մասին օրենքը պարզապես նպատակ է ունեցել կրճատելու այդ ժամկետը` սահմանելով 45 օր:

 

Հաշվի առնելով վերոգրյալ վերլուծությունը և «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 212-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 2-րդ պարբերության տարբեր ընկալումների վերացման անհրաժեշտությունը, ղեկավարվելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 87-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը պաշտոնապես պարզաբանում է.

 

1. Ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բանկի մասնակիցների ցուցակը կազմելու տարին, ամիսը, ամսաթիվը պետք է միաժամանակ բավարարի հետևյալ երկու պահանջները.

 

ա) այն չպետք է նախորդի ընդհանուր ժողով գումարելու մասին որոշումը ընդունելու օրվան,

 

բ) ցուցակը կազմելու օրվա և ընդհանուր ժողովի անցկացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածը չի կարող 45 օրվանից ավելի լինել:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2016 թ. նոյեմբերի 9

Երևան