Համարը 
թիվ 134-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2012.06.15/16(429).1 Հոդ.182.2
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
15.05.2012
Ստորագրող մարմինը 
Կենտրոնական բանկի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.05.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.07.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 01/04-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

5 հունիսի 2012 թ.

Պետական գրանցման թիվ 05012236

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

15 մայիսի 2012 թ.

թիվ 134-Ն 

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 01/04-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Համահայկական բանկի գործունեության նկատմամբ վերահսկողության իրավունքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկին,

նպատակ ունենալով արդյունավետ վերահսկողության համար Համահայկական բանկից ստանալ իր գործունեության վերաբերյալ պարբերական հաշվետվություններ,

հիմք ընդունելով «Համահայկական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածը, «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 55-րդ հոդվածը,

ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի «ե» կետով, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 16-րդ հոդվածով` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Համահայկական բանկի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը կանոնակարգ 01/04»-ը` համաձայն սույն որոշման Հավելված 1-ի (կցվում է):

2. Հաստատել «Ն1, Ն2, Ն31, Ն32, Ն41, Ն42 և ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվների վերաբերյալ» հաշվետվությունը` համաձայն Հավելված 2-ի (կցվում է):

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրվան հաջորդող ամսվա 1-ից:

 

ՀՀ կենտրոնական բանկի

 նախագահ

Ա. Ջավադյան

 

2012 թ. մայիսի 18

Երևան

 

 

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2012 թվականի մայիսի 15-ի

թիվ 134-Ն որոշմամբ

 

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Կ Ա Ր Գ  01/04

 

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

Գ Լ ՈՒ Խ  1

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Սույն կանոնակարգը սահմանում է Համահայկական բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ (այսուհետ` Կենտրոնական բանկ) ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը, ներկայացման կարգն ու ժամկետները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  2

 

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

1. Համահայկական բանկը Կենտրոնական բանկ է ներկայացնում հետևյալ հաշվետվությունների ձևերը` ստորև նշված պարբերականությամբ.

 

 

Հաշվետվության անվանումը

Հաշվե-
տվության
համարը

Ներկայացման հա-ճախականությունը

1

2

3

4

1

Հաշվեկշիռ

1

ամսական, տարեկան

2

Հաշվետվություն Ն1, Ն2,Ն31,Ն32, Ն41,Ն42 և ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվների վերաբերյալ

3

ամսական

3

Հաշվետվություն Համահայկական բանկի եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ

5

ամսական, տարեկան

4

Հաշվետվություն վարկային ներդրումների, դեբիտորական պարտքերի և ինվեստիցիոն արժեթղթերի վերաբերյալ

6

ամսական

5

Հաշվետվություն արտարժույթի տնօրինման նորմատիվի վերաբերյալ

7

շաբաթական

6

Հաշվետվություն ակտիվների և պարտավորությունների մարման ժամկետայնությունների վերաբերյալ

9

ամսական

7

Հաշվետվություն կանոնադրական կապիտալի ձևավորման վերաբերյալ

10

յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում

8

Հաշվետվություն նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի փոփոխության վերաբերյալ

11

ամսական, եռամսյակային, տարեկան

9

Հաշվետվություն Ն31 և Ն32 նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող ցուցանիշների հաշվարկի վերաբերյալ

14

ամսական

10

Հաշվետվություն «խոշոր» պարտատերերի վերաբերյալ

15

եռամսյակային

11

Հաշվետվություն արտասահմանյան և հայրենական բանկերի հետ «նոստրո» հաշիվների վերաբերյալ

16

եռամսյակային

12

Հաշվետվություն նախորդող ամսվա ընթացքում ներգրավված և տեղաբաշխված միջոցների միջին տոկոսադրույքների վերաբերյալ

17

ամսական

13

Հաշվետվություն Համահայկական բանկի և ոչ ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների վերաբերյալ

18

եռամսյակային

14

Հաշվետվություն արտարժույթի առք ու վաճառքի գործառնությունների վերաբերյալ

19

օրական

15

Հաշվետվություն արժեթղթերի թողարկման արդյունքների վերաբերյալ

21

յուրաքանչյուր թողարկման համար

16

Հաշվետվություն Համահայկական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի և կատարված ներդրումների վերաբերյալ

22

տարեկան

17

Հաշվետվություն Համահայկական բանկի աշխատակազմի վերաբերյալ

25

կիսամյակային

18

Հաշվետվություն արժեթղթերի երկրորդային շուկայում իրականացված գործառնությունների և միջբանկային վարկերի վերաբերյալ

32

օրական

Գ Լ ՈՒ Խ  3

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

2. Համահայկական բանկը սույն կանոնակարգի 1-ին կետով սահմանված հաշվետվությունները, ծանուցումները, կից տեղեկանքները, ներկայացնում է բացառապես էլեկտրոնային փոստով` Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի միջոցով, Կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող ֆայլերին համապատասխան (առկայության դեպքում): Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի խափանման դեպքում հաշվետվությունները ներկայացվում են էլեկտրոնային կրիչներով` կից ներկայացնելով խափանման վերաբերյալ գրություն: Հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կենտրոնական բանկի հաշվետվությունների ընդունման և ամփոփման համար պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից Համահայկական բանկին ուղարկված պաշտպանված ֆայլերով («Մայքրոսոֆթ օֆիս 2007» կամ դրա կատարելագործված տարբերակով), որոնց փոփոխումն արգելվում է: Այլ կերպ ներկայացված հաշվետվությունը համարվում է չընդունված:

3. Հաշվետվություններում նշվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին օրվա ամսաթվերը (օրինակ` շաբաթական հաշվետվություններում նշվում է կիրակի օրվա ամսաթիվը, իսկ ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններում` ամսվա վերջին օրվա ամսաթիվը): Ընդ որում, հաշվետվությունները կազմելիս մեկ տարին պետք է հասկանալ 365 կամ 366 օր, այսինքն` օրացուցային օրերի քանակը (եթե կոնկրետ հաշվետվության մեկնաբանությունները հստակ չեն սահմանում տվյալ հաշվետվության իմաստով մեկ տարվա օրերի քանակը):

4. Հաշվետվությունները լրացնելիս ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների անունները, վերջիններիս վերաբերող այլ տեղեկատվությունը պետք է ներկայացնել առանց չակերտների, միայն հայերեն տառերով (տառատեսակ` Թայմզ Արմենիան): Բացառություն են կազմում բանկերի Տելեքս համարները, Սվիֆտ կոդերը և այլ կոդերը:

5. Ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների և վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի (հետհաշվեկշռային պարտավորությունների) պահուստները սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվություններում արտացոլվում են (իսկ հաշվետվություններում ներկայացվող տնտեսական նորմատիվների և չբաշխված շահույթի հաշվարկում ընդգրկվում են) բանկերի ինվեստիցիոն արժեթղթերում ներդրումների հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորման և օգտագործման, ինչպես նաև վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման կարգը սահմանող Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգերին համապատասխան հաշվարկված գումարների չափով:

6. Համահայկական բանկի կողմից Կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունները, ինչպես նաև տեղեկությունները պետք է լինեն արժանահավատ և ամբողջական` համաձայն ֆինանսական հաշվետվողականության հիմունքների (Tհe Cօոceptսal Framewօrk fօr Fiոaոcial Repօrtiոg):

7. Սույն կետով սահմանված պահանջներին համապատասխան` Կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված հաշվետվությունները, ծանուցումները, կից տեղեկանքները հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 54-րդ հոդվածով սահմանված գրավոր ապացույցներ:

8. Հաշվետվությունները մագնիսական կրիչներով կամ էլեկտրոնային փոստով ներկայացնելիս ֆայլերը կոդավորվում են: Կոդավորման ձևի պահպանումը պարտադիր է: Կենտրոնական բանկ ներկայացվող ֆայլերը, բացի տվյալ օրը ներկայացվող հաշվետվության ձևերից, այլ տեղեկատվություն չպետք է պարունակեն: Ֆայլի կոդն ունի հետևյալ կառուցվածքը.

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_1915

 

9. Սույն կանոնակարգի 1-ին կետով սահմանված թիվ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 և 32 հաշվետվությունները լրացվում և Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում` Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2008 թվականի փետրվարի 26-ի թիվ 50-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» Կանոնակարգ 3-ով (այսուհետ` Կանոնակարգ 3) սահմանված ձևերին և լրացման կարգին համապատասխան:

10. Ձև թիվ 3 հաշվետվությունը /հավելվածը կցվում է/ լրացվում է հետևյալ կերպ.

1) 1-ին էջում ներկայացվում և ամփոփվում են տնտեսական նորմատիվների հաշվարկին մասնակցող միջին ամսական ցուցանիշներն ու տնտեսական նորմատիվների փաստացի մեծությունները` հաշվարկված համաձայն Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2012 թվականի մարտի 6-ի թիվ 65-ն որոշմամբ հաստատված «Համահայկական բանկի գործունեության կարգավորումը և տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 01/03-ի (այսուհետ` Կանոնակարգ 01/03): 1-ից 9-րդ սյունակներում, բացառությամբ 6-րդ սյունակի, ամփոփվում են, համապատասխանաբար, ընդհանուր կապիտալի, վարկային ռիսկի, արտարժութային ռիսկի, տոկոսադրույքի ռիսկի, կապիտալի գործիքների գնային ռիսկի, բարձր իրացվելի ակտիվների և պարտավորությունների նորմատիվային միջին ամսական մեծությունները, իսկ 6-րդ սյունակում` գործառնական ռիսկի նորմատիվային մեծությունը: 2-րդ սյունակի վարկային ռիսկի հաշվարկն իրականացվում է 3, 4, 5, 6, 7 էջերի համաձայն: 9-րդ և 11-րդ սյունակների տվյալները վերցվում են սույն կանոնակարգով սահմանված ձև թիվ 14 «Հաշվետվություն Ն31 և Ն32 նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող ցուցանիշների հաշվարկի վերաբերյալ» հաշվետվությունից: Եթե Համահայկական բանկը թույլ չի տվել մեկ փոխառուի և Համահայկական բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվների խախտում, ապա 9-րդ և 10-րդ սյունակներում ներկայացվում են, համապատասխանաբար, մեկ փոխառուի և Համահայկական բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի ամենամեծ գումարները: Եթե այդ նորմատիվները խախտվել են, ապա 9-րդ և 10-րդ սյունակների 1-ին տողում ցույց է տրվում ամենամեծ խախտումը առաջացնող գումարը, իսկ հաջորդ տողերում` խախտում առաջացրած բոլոր այլ գումարները` ըստ նվազման հաջորդականության: 11-րդ և 12-րդ սյունակներում, համապատասխանաբար, լրացվում են խոշոր փոխառուների և Համահայկական բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն գումարները: Համահայկական բանկը հաշվետվությանը կից ներկայացնում է տեղեկանք` խախտում առաջացրած բոլոր գումարների` տրամադրման պահի դրությամբ խախտման փաստի առկայության մասին:

2) 2-րդ էջում ներկայացվում են ընդհանուր կապիտալի ու նրա տարրերի հաշվեկշռային և նորմատիվային մեծությունները, ինչպես նաև նորմատիվային մեծությունների հաշվարկի համար անհրաժեշտ պակասեցումներն ու լրացումները` ըստ ամսվա բոլոր օրերի: Նորմատիվային լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկում չընդգրկվող գումարներն այն գումարներն են, որոնք հաշվառվում են որպես կապիտալ (Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 322-Ն որոշմամբ և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2011 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ 1032-Ն հրամանով համատեղ հաստատված ««Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանը» և «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների և ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդերի և ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի կիրառման հրահանգը» հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» (այսուհետ` հաշվային պլան և հրահանգ)), սակայն համաձայն Կանոնակարգ 01/03-ի և Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի փետրվարի 9-ի թիվ 39-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ի (այսուհետ` Կանոնակարգ 2)` չեն ներառվում նորմատիվային լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկի մեջ: Նորմատիվային լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկի համար հաշվեկշռային լրացուցիչ կապիտալին ավելացվող գումարներն այն գումարներն են, որոնք չեն հաշվառվում որպես կապիտալ համաձայն հաշվային պլանի և հրահանգի, սակայն համաձայն Կանոնակարգ 2-ի` ընդգրկվում են նորմատիվային լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկում:

3) 3-րդ էջում ներկայացվում են Համահայկական բանկի ընդհանուր կապիտալի համարժեքության Ն1 նորմատիվի վարկային ռիսկի հաշվարկում մասնակցող ակտիվներն` ըստ ռիսկի կշիռների, և դրանց գծով ձևավորված հնարավոր կորուստների պահուստների մեծությունները: Ընդ որում, 3-րդ էջում չեն ներկայացվում այն ակտիվները, որոնց վրա տարածվում է վարկային ռիսկի զսպման մեխանիզմը (այսուհետ` ՎՌԶՄ): 3-րդ էջի 1-ին, 3-րդ, 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ, 11-րդ և 13-րդ, 15-րդ, 17-րդ, 19-րդ սյունակներում լրացվում են ըստ ռիսկի կշիռների խմբավորված ակտիվների հանրագումարները, իսկ 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ, 12-րդ և 14-րդ, 16-րդ, 18-րդ, 20-րդ սյունակներում` համապատասխան ռիսկի կշիռ ունեցող ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստների մեծությունները: 21-րդ սյունակում ամփոփվում է այն ակտիվների գծով վարկային ռիսկը, որոնց վրա չի տարածվում ՎՌԶՄ-ն:

4) 4-րդ և 5-րդ էջերում ներկայացվում են միայն այն ակտիվները, որոնց վրա տարածվում են ՎՌԶՄ-ները: 4-րդ էջում լրացվում են միայն այն ակտիվները, որոնց մեծությունները չեն ճշգրտվում արժեքի տատանման գործակիցներով (օրինակ` վարկերը): 4-րդ էջի 1-ին սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ-ին ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը, 2-րդ սյունակում` այդ ակտիվների գծով ձևավորված հնարավոր կորուստների պահուստի մեծությունը` բացարձակ արժեքով: 3-րդ սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ-ին ենթակա ակտիվների այն մասը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է: 4-րդ սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը: 5-ից 14-րդ սյունակներում լրացվում են ակտիվների մեծություններն ըստ ռիսկի կշիռների` համապատասխան հնարավոր կորուստների պահուստի չափով նվազեցնելուց հետո: Ընդ որում, ակտիվի ապահովված մասն արտացոլվում է ապահովվածության (կամ ապահովվածություն տրամադրող անձի) ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում, իսկ չապահովված մասը` փոխառուի/գործիքի ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում: Օրինակ` վարկի մեծությունը 100 դրամ է, պահուստը` 10 դրամ, փոխառուի ռիսկի կշիռը` 100 տոկոս: Վարկի գծով առկա է ֆինանսական գրավ, որի ճշգրտված արժեքը 60 դրամ է: Ֆինանսական գրավի ռիսկի կշիռը 50 տոկոս է: Այս օրինակում վարկի հաշվեկշռային արժեքն արտացոլվում է առաջին սյունակում 100 դրամի չափով, 10 դրամ պահուստը` 2-րդ սյունակում: 3-րդ սյունակում կլրացվի 60 դրամ, իսկ 4-րդ սյունակում` 60*(100%-50%)=30 դրամ (որտեղ 60-ը այն մեծությունն է, որի ռիսկի կշիռը փոխվում է ՎՌԶՄ կիրառելիս, 100 տոկոսը ակտիվի ռիսկի կշիռն է մինչև ՎՌԶՄ կիրառելը, իսկ 50 տոկոսը` ակտիվի` ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում ստացվող նոր ռիսկի կշիռը): Միևնույն ժամանակ, վարկի ապահովված մասը` 60 դրամը, պետք է լրացնել 9-րդ սյունակում, իսկ չապահովված մասը` ((100-10)-60=30-ը) պետք է արտացոլել 11-րդ սյունակում` 30 դրամ գումարի չափով:

5) 5-րդ էջում լրացվում են միայն այն ակտիվները, որոնց մեծությունները ճշգրտվում են արժեքի տատանման գործակիցներով (օրինակ` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի կողմից թողարկված պարտատոմսեր): 5-րդ էջի 1-ին սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ-ին ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը, 2-րդ սյունակում` այդ ակտիվների գծով ձևավորված հնարավոր կորուստների պահուստի մեծությունը` բացարձակ արժեքով: 3-րդ սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ-ին ենթակա ակտիվների այն մասը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է: 4-րդ սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը: 5-ից 14-րդ սյունակներում լրացվում են ակտիվների մեծություններն ըստ ռիսկի կշիռների` համապատասխան հնարավոր կորուստների պահուստի չափով նվազեցնելուց և արժեքի տատանման գործակցով ճշգրտելուց հետո: Ընդ որում` ակտիվի ապահովված մասն արտացոլվում է ապահովվածության (կամ ապահովվածություն տրամադրող անձի) ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում, իսկ չապահովված մասը` փոխառուի/գործիքի ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում: Օրինակ` Համահայկական բանկի կողմից ձեռք բերված «Ա+» վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսի հաշվեկշռային արժեքը 100 դրամ է, մարմանը մնացած ժամկետը` 3 տարի: Պարտատոմսի արժեքի տատանման գործակիցը 6 տոկոս է, պահուստը` 50 դրամ, պարտատոմսի ռիսկի կշիռը 50 տոկոս է: Պարտատոմսի գծով առկա է ապահովվածություն (Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից «Ա+» վարկանիշ ստացած ոչ բանկ կազմակերպության կողմից տրված երաշխիք)` 30 դրամ գումարի չափով, որի ռիսկի կշիռը 20 տոկոս է: Այս օրինակում պարտատոմսի հաշվեկշռային արժեքն արտացոլվում է առաջին սյունակում` 100 դրամի չափով, 50 դրամ պահուստը` 2-րդ սյունակում: 3-րդ սյունակում կլրացվի 30 դրամ, իսկ 4-րդում` 30*(50%-20%)=9 դրամ (որտեղ 30-ը այն մեծությունն է, որի ռիսկի կշիռը փոխվում է ՎՌԶՄ կիրառելիս, 50 տոկոսը ակտիվի ռիսկի կշիռն է մինչև ՎՌԶՄ կիրառելը, իսկ 20 տոկոսը` ակտիվի` ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում ստացվող նոր ռիսկի կշիռը): Պարտատոմսի ապահովված մասը` 30 դրամը, պետք է լրացնել 7-րդ սյունակում: Վարկի չապահովված մասը` (100-50)*(1+6%)-30=23 դրամը, պետք է արտացոլել 9-րդ սյունակում:

6) 6-րդ էջում ներկայացվում են վարկային ռիսկի հաշվարկում ներառվող այն հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունների (հետհաշվեկշռում արտացոլված արժեքի չափով) վարկային ռիսկի հաշվարկներն ըստ օրերի, որոնց վրա չեն տարածվում ՎՌԶՄ-ները: 1-ից 21-րդ սյունակներում արտացոլվում է հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունների վերածումը վարկային ռիսկի` ըստ վարկային ռիսկի փոխարկման գործոնների: 22-ից 31-րդ սյունակներում լրացվում են հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունները և հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունները վարկային ռիսկի փոխարկման գործոնների միջոցով վարկային ռիսկի վերածելուց հետո` խմբավորած ըստ ռիսկի կշիռների:

7) 7-րդ էջում ներկայացվում են վարկային ռիսկի հաշվարկում ներառվող այն հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունները և հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունների (հետհաշվեկշռում արտացոլված արժեքի չափով) վարկային ռիսկի հաշվարկներն ըստ օրերի, որոնց վրա տարածվում են ՎՌԶՄ-ները: 1-ից 24-րդ սյունակներում արտացոլվում են հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունների վերածումը վարկային ռիսկի` ըստ վարկային ռիսկի փոխարկման գործոնների: 25-րդ սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների այն մասը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է: 26-րդ սյունակում լրացվում է ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը: 27-ից 37-րդ սյունակներում լրացվում են հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունները և հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունները փոխարկման գործոնների միջոցով վարկային ռիսկի վերածելուց հետո` խմբավորած ըստ ռիսկի կշիռների: ՎՌԶՄ կիրառման դեպքում հետհաշվեկշռային հոդվածի ապահովված մասն արտացոլվում է ապահովվածության ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում, իսկ չապահոված մասը` փոխառուի ռիսկի կշռին համապատասխան սյունակում: Օրինակ` մինչև 1 ամիս պայմանագրային ժամկետ ունեցող դրամային վարկային գծի չօգտագործված մասը 1000 դրամ է, պահուստը` 20 դրամ: Փոխարկման գործոնները կիրառելու արդյունքում հաշվեկշռային վարկային ռիսկը կկազմի (1000-20)*20%=196: Փոխառուի ռիսկի կշիռը կկազմի 100 տոկոս: Վարկային գծի չօգտագործված մասի համար առկա է երաշխիք` 60 դրամի չափով: Երաշխիք տրամադրողի ռիսկի կշիռը 50 տոկոս է: Այս օրինակի դեպքում վարկային գծի չօգտագործված մասի գումարը` 1000 դրամը, պետք է արտացոլել 7-րդ սյունակում, 20 դրամ պահուստը` 8-րդ սյունակում: Վարկային գծի ապահովված մասը` 60 դրամը, պետք է լրացնել 31-րդ սյունակում, վարկային գծի չապահովված մասը` (196-60) = 136 դրամը, պետք է արտացոլել 33-րդ սյունակում:

8) 8-րդ և 9-րդ էջերում ներկայացվում են արտարժութային ռիսկի հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը: Ընդ որում, կախված այն բանից, թե Համահայկական բանկն արտարժութային ռիսկի հաշվարկի որ մեթոդաբանությունից է օգտվում, լրացնում է այս երկու էջերից միայն մեկը:

9) 8-րդ էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ Համահայկական բանկն օգտվում է արտարժութային ռիսկի գնահատման ստանդարտ մեթոդաբանությունից: 8-րդ էջի 1-ին սյունակում լրացվում է արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումարը, 2-րդ սյունակում` կարճ դիրքերի հանրագումարը (բացարձակ մեծությամբ), իսկ 3-րդ սյունակում` թանկարժեք մետաղների բանկային կամ ստանդարտացված ձուլակտորների և մետաղական հաշիվների բաց դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումարը:

10) 9-րդ էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ Համահայկական բանկն օգտվում է արտարժութային ռիսկի գնահատման ՎաՌ մեթոդաբանությունից: 9-րդ էջի 1-ին սյունակում լրացվում է արտարժութային օրական ՎաՌ-երի մեծությունը` ըստ օրերի: 3-րդ սյունակում լրացվում է, թե հաշվետու ամսվան նախորդող 250 աշխատանքային օրերի ընթացքում փոխարժեքի փոփոխության պատճառով քանի անգամ է բանկի օրական կորուստների մեծությունը գերազանցել տվյալ օրվա արտարժութային օրական ՎաՌ-ը:

11) 10-րդ էջի 1-ին սյունակում լրացվում են Համահայկական բանկի ընդհանուր հաշվեկշռային ակտիվները, իսկ 2-րդ սյունակում` Համահայկական բանկի առևտրային նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ակտիվների հանրագումարը: 10-րդ էջի տեղեկատվությունը պարտադիր լրացվում է:

12) 11-րդ և 12-րդ էջերում ներկայացվում են տոկոսադրույքի հատուկ և ընդհանուր ռիսկերի հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը: Այս էջերը լրացվում են միայն այն դեպքում, երբ Համահայկական բանկը, համաձայն Կանոնակարգ 2-ի, պարտավոր է հաշվարկել տոկոսադրույքի ռիսկը:

13) 11-րդ էջի 1-ից 26-րդ սյունակներում լրացվում են պարտքային արժեթղթերի դիրքերը (երկար և կարճ)` խմբավորված ըստ պարտքային արժեթղթերի տեսակների և մինչև մարումը ընկած ժամկետայնությունների:

14) 12-րդ էջի 1-ից 26-րդ սյունակներում լրացվում են պարտքային արժեթղթերի դիրքերը (երկար և կարճ)` խմբավորված ըստ պարտքային արժեթղթերի ժամանակային գոտիների և մինչև մարումն ընկած ժամկետայնությունների:

15) 13-րդ էջում ներկայացվում են կապիտալի գործիքների գնային ռիսկերի հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը: Ընդ որում` այս էջը լրացվում է միայն այն դեպքում, երբ Համահայկական բանկը, համաձայն Կանոնակարգ 2-ի, պարտավոր է հաշվարկել կապիտալի գործիքների գնային ռիսկը: 13-րդ էջի «Կապիտալի գործիքների գնային ընդհանուր ռիսկի հաշվարկ» աղյուսակի 1-ին սյունակում լրացվում է կապիտալի գործիքների երկար դիրքերի հանրագումարը, իսկ 2-րդ սյունակում` կապիտալի գործիքների կարճ դիրքերի հանրագումարը (բացարձակ մեծությամբ): 13-րդ էջի «Կապիտալի գործիքների գնային հատուկ ռիսկի հաշվարկ» աղյուսակի 1-ին և 3-րդ սյունակներում լրացվում են կապիտալի գործիքների երկար դիրքերի հանրագումարները` խմբավորված ըստ կապիտալի գործիքների դասերի, իսկ 2-րդ և 4-րդ սյունակներում` կապիտալի գործիքների կարճ դիրքերի հանրագումարները (բացարձակ մեծությամբ)` խմբավորված ըստ կապիտալի գործիքների դասերի:

16) 14-րդ էջի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ սյունակներում լրացվում են Կանոնակարգ 2-ով սահմանված բանկի զուտ եկամուտներն` ըստ տարիների: Ընդ որում, նշված սյունակներում համապատասխան մեծությունները լրացվում են միայն այն դեպքերում, երբ համապատասխան տարվա զուտ եկամուտը մեծ կամ հավասար է 0-ի:

17) 15-րդ էջում լրացվում են Համահայկական բանկի իրացվելիության Ն2 նորմատիվի հաշվարկում մասնակցող բարձր իրացվելի ակտիվները, նորմատիվի հաշվարկի համար բարձր իրացվելի ակտիվներից կատարվող նվազեցումները, ժամկետանց պարտավորությունները, ցպահանջ պարտավորությունները և նորմատիվի հաշվարկի համար ցպահանջ պարտավորություններից կատարվող նվազեցումները, ինչպես նաև հաշվեկշռային բոլոր պարտավորությունները, ածանցյալ գործիքների գծով վճարման ենթակա զուտ գումարները (դրական տարբերությունը), պայմանական պարտավորությունները, այլ հետհաշվեկշռային պարտավորությունները` ըստ մարմանը մնացած ժամկետի:

18) 16-րդ էջում ներկայացվում են Կանոնակարգ 01/03-ով սահմանված Համահայկական բանկի հետ փոխկապակցված անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափի` Ն41 և Ն42 նորմատիվների հաշվարկի համար անհրաժեշտ տարրերը: «Գումարը` համապատասխան ռիսկի կշռով» սյունակում լրացվում է Համահայկական բանկի հետ կապված անձանց բանկի հանդեպ ունեցած պարտավորությունների հանրագումարը Կանոնակարգ 2-ով սահմանված կարգով և կշիռներով, ընդ որում, մինչև ռիսկով կշռելը այդ գումարները նվազեցվում են դրանց գծով ծախսերի հաշվին պահուստին կատարված հատկացումների չափով: «Գումարը` համապատասխան ռիսկի կշռով» սյունակը լրացվում է նվազող հաջորդականությամբ: Ն41 և Ն42 նորմատիվի հաշվարկին մասնակցող միջբանկային ավանդները, թղթակցային հաշիվները, օտարերկրյա կառավարությունների և կենտրոնական բանկերի նկատմամբ պահանջները ներկայացվում են առանձին սյունակով և ենթակա են ռիսկով կշռման: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 և 9-րդ սյունակներում լրացվող հոդվածները ռիսկով չեն կշռվում:

11. Կենտրոնական բանկի բանկային վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման վերահսկողը հաշվետվությունների պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք ունեցող կետերի վերաբերյալ, ինչպես նաև առանձին վերահսկողական նպատակներից ելնելով, Համահայկական բանկից կարող է պահանջել լրացուցիչ տեղեկություններ և պարզաբանումներ:

1) Համահայկական բանկը ծանուցումը ստանալուց հետո ոչ ուշ, քան 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում (եթե ծանուցման մեջ այլ ժամկետ նշված չէ) ներկայացնում է ծանուցմամբ պահանջվող պարզաբանումները և (կամ) այլ տեղեկությունները:

2) Բանկին ծանուցումը կարող է տրվել հեռախոսի (հեռախոսագրի), Սի-Բի-Էյ-նեթ համակարգի կամ կապի` սահմանված այլ պահուստային միջոցներով:

3) Ծանուցմամբ Համահայկական բանկի լիազոր ներկայացուցիչը կարող է հրավիրվել Կենտրոնական բանկի բանկային վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանում` պարզաբանումներ տալու համար:

4) Ծանուցումը ստորագրվում է Կենտրոնական բանկի բանկային վերահսկողության համար պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կամ նրան փոխարինող անձի կողմից:

5) Ծանուցման արդյունքում տրամադրված տեղեկությունները պետք է լինեն ամբողջական և արժանահավատ:

12. Սույն կանոնակարգով սահմանված հաշվետվությունները սույն կանոնակարգով սահմանված պարբերականությամբ ներկայացվում են նաև, եթե այդ հաշվետվության բոլոր տողերը և սյուները չեն լրացվում (0-ական են), բացառությամբ 19-րդ հաշվետվության, որը կարող է չներկայացվել, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում Համահայկական բանկն արտարժույթի առուվաճառքի գործառնություն չի իրականացրել:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  4

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

13. Ձև թիվ 3 և 17 հաշվետվությունները ներկայացվում են ամսական պարբերականությամբ` մինչև հաշվետու ամսվան հաջորդող 4-րդ աշխատանքային օրը` ներառյալ:

14. Ձև թիվ 16 հաշվետվությունը ներկայացվում է եռամսյակային պարբերականությամբ` մինչև հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա 4-րդ աշխատանքային օրը` ներառյալ:

15. Ձև թիվ 25 հաշվետվությունը ներկայացվում է կիսամյակային պարբերականությամբ` մինչև հաշվետու կիսամյակին հաջորդող ամսվա 4-րդ աշխատանքային օրը` ներառյալ:

16. Ձև թիվ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21, 22 և 32 հաշվետվությունները Կենտրոնական բանկ են ներկայացվում Կանոնակարգ 3-ով` այդ հաշվետվությունների համար սահմանված ժամկետներում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ  5

 

ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ

 

17. Համահայկական բանկը Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007 թվականի հուլիսի 10-ի թիվ 205-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի և բանկերի հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների օրինակելի ձևերի լրացման ցուցումներով» սահմանված աուդիտորական ընկերության կողմից հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները և միջանկյալ ֆինանսական հաշվետվությունները մամուլում հրապարակելուց հետո 5 օրացուցային օրերի ընթացքում պարտավոր են Կենտրոնական բանկի վիճակագրության վարչությանը ներկայացնել այդ տեղեկատվությունը պարունակող թերթի (ամսագրի) օրինակը, ինչպես նաև այդ հաշվետվությունների ամբողջ փաթեթի (այդ թվում` ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերին կից ծանոթագրությունները) էլեկտրոնային տարբերակը:

18. Համահայկական բանկը տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններն, արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ, օրենքով սահմանված կարգով մամուլում հրապարակելուց հետո 10-օրյա ժամկետում Կենտրոնական բանկ են ներկայացնում բացահայտված խախտումների և փոփոխությունների առաջացման պատճառները, եթե բանկի արտաքին աուդիտի եզրակացությամբ հաստատված տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների արդյունքում Համահայկական բանկը խախտում է տնտեսական նորմատիվները, ի հայտ են գալիս Համահայկական բանկի անվճարունակության հիմքերը, կամ Կենտրոնական բանկ ներկայացված տարեկան (աուդիտով չհաստատված) հաշվետվություններում արտացոլված ցուցանիշների (տողերի) համեմատ հրապարակված (աուդիտով հաստատված) հաշվետվություններում արտացոլված ցուցանիշները (տողերը) փոփոխվում են 5 տոկոս և ավելի չափով:

 

 

Հավելված

Հաստատված է

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի

2012 թվականի մայիսի 15-ի

թիվ 134-Ն որոշմամբ

 

Ձև թիվ 3

(ամսական )

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ն1, Ն2, Ն31 , Ն32 , Ն41 , Ն42  և ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվների վերաբերյալ

 

Բանկի անվանումը

Ամսաթիվը _____________ թ-ից մինչև __________ թ.

 

(հազ. դրամ)

Ընդհանուր կապիտալ

Ռիսկով կշռված ակտիվներ

Բարձր իրացվելի ակտիվ-ներ

Պար-տավո-րու-թյուն-ներ

Մեկ փոխա-ռուի գծով ռիսկի գումարը

Համահայ-կական բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի գումարը

Խոշոր փոխա-ռուների գծով ռիսկի գումար

Համա-հայ-կական բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի գումարը

Վար-կային ռիսկ

Շուկայական ռիսկ

Գործառ-նական ռիսկ

Արտարժու-թային ռիսկ

Տոկոսա-դրույքի ռիսկ

Կա-պիտալի գոր-ծիքների գնային ռիսկ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
   
   
   

Ն1

Ն2

Ն31

Ն41

Ն32

Ն42 

   

նորմա-
տիվի
մեծու-
թյունը

նորմա-
տիվի
մեծու-
թյունը

նորմա-
տիվի
մեծու-
թյունը

նորմա-
տիվի
մեծու-
թյունը

նորմա-
տիվի
մեծու-
թյունը

նորմա-
տիվի
մեծու-
թյունը

   

(1/ (2+(8.33)*(3+4+5+6)))

(7/8)

(9/1)

(10/1)

(11/1)

(12/1)

               
           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     
   
   
   
   
   

 

Բանկի վարչության նախագահ՝ ___________________

             Գլխավոր հաշվապահ՝ ___________________

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

 

(հազ. դրամ)

 

Ընդհանուր կապիտալի և նրա տարրերի հաշվարկն ըստ օրերի

Ամսվա օրերը

Հաշվեկշռային

Նորմատիվային կապիտալի հաշվարկի համար անհրաժեշտ հիմնական կապիտալից պակասեցվող գումարներ

Նորմատիվային լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկում չընդգրկվող գումարներ

Նորմատիվային լրացուցիչ կապիտալի հաշվարկի համար հաշվեկշռային լրացուցիչ կապիտալին ավելացվող գումարներ

Նորմատիվների հաշվարկին մասնակցող

 

Հիմնական կապիտալ

Լրացուցիչ կապիտալ

Ընդհանուր կապիտալ

Հիմնական կապիտալ (1-4)

Լրացուցիչ կապիտալ
(2-5+5.1)

Լրացուցիչ կապիտալ (ոչ ավելի, քան հիմնական կապիտալի 50%)

Ընդհանուր կապիտալ (6+8)

 

1

2

3

4

5

5.1

6

7

8

9

1

                   

2

                   

3

                   

4

                   

5

                   

6

                   

7

                   

8

                   

9

                   

10

                   

11

                   

12

                   

13

                   

14

                   

15

                   

16

                   

17

                   

18

                   

19

                   

20

                   

21

                   

22

                   

23

                   

24

                   

25

                   

26

                   

27

                   

28

                   

29

                   

30

                   

31

                   

Միջին

                   

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակությունը)

 

(հազ. դրամ)

Վարկային Ռիսկի հաշվարկն ըստ օրերի

 

Ակտիվներ (որոնց վրա չեն տարածվում ՎՌԶՄ-ները) ըստ ռիսկերի կշիռների

Ամսվա օրերը

Ռիսկի 0 % կշիռ

Ակտիվ-ների հնա-րավոր կորուստ-ների պա-հուստ

Ռիսկի 10 % կշիռ

Ակտիվ-ների հնա-րավոր կորուստ-ների պա-հուստ

Ռիսկի 20 % կշիռ

Ակտի-վների հնա-րավոր կորուստ-ների պա-հուստ

Ռիսկի 30 % կշիռ

Ակտիվ-ների հնա-րավոր կորուստ-ների պա-հուստ

Ռիսկի 50 % կշիռ

Ակտիվ-ների հնա-րավոր կորուստ-ների պա-հուստ

Ռիսկի 75 % կշիռ

Ակտիվ-ների հնա-րավոր կորուստ-ների պա-հուստ

Ռիսկի 100 % կշիռ

Ակտիվ-ների հնա-րավոր կորուստ-ների պա-հուստ

Ռիսկի 110 % կշիռ

Ակտիվ-ների հնա-րավոր կորուստ-ների պա-հուստ

Ռիսկի 150 % կշիռ

Ակտիվ-ների հնա-րավոր կորուստ-ների պա-հուստ

Ռիսկի 225 % կշիռ

Ակտիվ-ների հնա-րավոր կորուստ-ների պա-հուստ

Վար-կային ռիսկ ((1-2)*0%+(3-4)*10%+(5-6)*20%+(7-8)*30%+(9-10)*50%+(11-12)*75% +(13-14)*100% +(15-16)*110%+(17-18) *150%+(19-20)*225%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

                                         

2

                                         

3

                                         

4

                                         

5

                                         

6

                                         

7

                                         

8

                                         

9

                                         

10

                                         

11

                                         

12

                                         

13

                                         

14

                                         

15

                                         

16

                                         

17

                                         

18

                                         

19

                                         

20

                                         

21

                                         

22

                                         

23

                                         

24

                                         

25

                                         

26

                                         

27

                                         

28

                                         

29

                                         

30

                                         

31

                                         

Միջին

                                         

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակությունը)

 

(հազ. դրամ)

Վարկային Ռիսկի հաշվարկն ըստ օրերի

ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվներ (որոնց մեծությունը չի ճշգրտվում արժեքի տատանման գործակիցներով) ըստ ռիսկերի կշիռների

Ամսվա օրերը

ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ակտիվների մեծությունը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է

ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխու-թյունը

Ռիսկի 0 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 10 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 20 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 30 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 50 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 75 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 100 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 110 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 150 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 225 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների գծով վարկային ռիսկ (5)*0%+(6)*10%+(7)*20%+(8)*30%+(9)*50%+(10)*75%+
(11)*100%+(12)*110%+(13)*
150%+(14)*225%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

                             

2

                             

3

                             

4

                             

5

                             

6

                             

7

                             

8

                             

9

                             

10

                             

11

                             

12

                             

13

                             

14

                             

15

                             

16

                             

17

                             

18

                             

19

                             

20

                             

21

                             

22

                             

23

                             

24

                             

25

                             

26

                             

27

                             

28

                             

29

                             

30

                             

31

                             

Միջին

                             

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակությունը)

 

(հազ. դրամ)

Վարկային Ռիսկի հաշվարկն ըստ օրերի

ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվները (որոնց մեծությունը ճշգրտվում է արժեքի տատանման գործակիցներով) ըստ ռիսկերի կշիռների

Ամսվա օրերը

ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների ընդհանուր գումարը

Ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստ

Ակտիվների մեծությունը, որոնց ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է

ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում վարկային ռիսկի փոփոխությունը

Ռիսկի 0 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 10 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 20 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 30 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 50 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 75 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 100 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 110 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 150 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

Ռիսկի 225 % կշիռ ունեցող ակտիվներ հնարավոր կորուստների պահուստը նվազեցնելուց հետո

ՎՌԶՄ ենթակա ակտիվների գծով վարկային ռիսկ (5)*0%+(6)*10%+(7)*20%+
(8)*30%+(9)*50%+(10)*75%+(11)*100%+(12)*110%+
(13)*150%+(14)*225%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

                             

2

                             

3

                             

4

                             

5

                             

6

                             

7

                             

8

                             

9

                             

10

                             

11

                             

12

                             

13

                             

14

                             

15

                             

16

                             

17

                             

18

                             

19

                             

20

                             

21

                             

22

                             

23

                             

24

                             

25

                             

26

                             

27

                             

28

                             

29

                             

30

                             

31

                             

Միջին

                             

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Վարկային Ռիսկի հաշվարկն ըստ օրերի

Հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունների (որոնց վրա չեն տարածվում ՎՌԶՄ-ները) վարկային ռիսկի փոխարկման գործոնների վերածման և վարկային ռիսկի հաշվարկները ըստ օրերի

Ամսվա օրերը

Հետհաշվե-
կշռային անավարտ ժամկե-տային գործառ-նություններ (դրամային հոդվածներ)

Պա-հուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (1-2) * 1 %

Հետհաշվե-
կշռային անավարտ ժամկետային գործառ-
նություններ (արտար-
ժութային հոդվածներ)

Պա-հուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (4-5) * 1.5 %

Պայմանագրով մինչև մեկ տարի ժամկետայ-
նությամբ հետհաշվե-
կշռային պայմա-
նական պարտավո-
րություններ (բացառությամբ երաշխա-
վորությունների (երաշխիքների))
(դրամային հոդվածներ)

Պա-հուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (7-8) * 20 %

Պայմանագրով մինչև մեկ տարի ժամկետայ-
նությամբ հետհաշվե-
կշռային պայմա-
նական պարտավո-
րություններ (բացառությամբ երաշխավորու-
թյունների (երաշխիքների)) (արտարժութային հոդվածներ)

Պա-հուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (10-11) * 30 %

Պայմանագրով մեկ տարի և ավելի ժամկետայ-
նությամբ հետհաշվե-
կշռային պայմա-
նական պարտա-
վորություններ (բացառությամբ երաշխա-
վորությունների (երաշխիքների))
(դրամային հոդվածներ)

Պա-հուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (13-14) * 50 %

Պայմանագրով մեկ տարի և ավելի ժամկետայ-
նությամբ հետհաշվե-
կշռային պայ-
մանական պարտա-
վորություններ (բացառությամբ երաշխա-
վորությունների (երաշխիքների)) (արտարժութային հոդվածներ)

Պա-հուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (16-17) * 75 %

Երաշ-
խավորու-
թյուններ/
երաշխիքներ (դրամային հոդվածներ)

Պա-հուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (19-20) * 100 %

Երաշ-
խավո-
րություններ/
երաշխիքներ (արտար-ժութային հոդվածներ)

Պա-հուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (22-23) * 100 %

Ռիսկի 0% կշիռ (3+6+
9+12+
15+18+
21+24)-ից

Ռիսկի 10% կշիռ (3+6+
9+
12+
15+18+ 21+24) -ից

Ռիսկի 20% կշիռ (3+6+
9+12+
15+15+ 21+24)-ից

Ռիսկի 30% կշիռ (3+6+
9+12+
15+15+ 21+24)-ից

Ռիսկի 50% կշիռ (3+6+
9+12+
15+15+ 21+24)-ից

Ռիսկի 75% կշիռ (3+6+
9+12+
15+15+ 21+24)-ից

Ռիսկի 100% կշիռ (3+6+
9+12+
15+15+ 21+24)-ից

Ռիսկի 110% կշիռ (3+6+
9+12+
15+15+ 21+24)-ից

Ռիսկի 150% կշիռ (3+6+
9+12+
15+15+ 21+24)-ից

Ռիսկի 225% կշիռ (3+6+
9+12+
15+15+ 21+24)-ից

Ընդամենը վարկային ռիսկ (25)*0%+(26)*10%+(27)*20%+(28)*30%+(29)*50%+(30)*75%+(31)*100%+(32)*110%+(33)*150%+(34)*225%

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

                                                                     

2

                                                                     

3

                                                                     

4

                                                                     

5

                                                                     

6

                                                                     

7

                                                                     

8

                                                                     

9

                                                                     

10

                                                                     

11

                                                                     

12

                                                                     

13

                                                                     

14

                                                                     

15

                                                                     

16

                                                                     

17

                                                                     

18

                                                                     

19

                                                                     

20

                                                                     

21

                                                                     

22

                                                                     

23

                                                                     

24

                                                                     

25

                                                                     

26

                                                                     

27

                                                                     

28

                                                                     

29

                                                                     

30

                                                                     

31

                                                                     

Միջին

                                                                     

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Վարկային Ռիսկի հաշվարկն ըստ օրերի

ՎՌԶՄ ենթակա հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավորությունների և հետհաշվեկշռային անավարտ ժամկետային գործառնությունների վարկային ռիսկի փոխարկման գործոնները և վարկային ռիսկի հաշվարկները ըստ օրերի

Ամսվա օրերը

Հետհաշվե-
կշռային անավարտ ժամկետային գործառ-նություններ (դրամային հոդվածներ)

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո
(1-2) * 1 %

Հետհաշվե-կշռային անավարտ ժամկետային գործառ-նություններ (արտարժութային հոդվածներ)

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո
(4-5) * 1.5 %

Պայմանագրով մինչև մեկ տարի ժամկետայնությամբ հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավո-
րություններ (բացառությամբ երաշխա-վորությունների (երաշխիքների)) (դրամային հոդվածներ)

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո
(7-8) * 20 %

Պայմանագրով մինչև մեկ տարի ժամկետայնությամբ հետհաշվեկշռային պայմանական պարտավո-
րություններ (բացառությամբ երաշխավո-րությունների (երաշխիքների)) (արտարժութային հոդվածներ)

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո
(10-11) * 30 %

Պայմանագրով մեկ տարի և ավելի ժամկետայնությամբ հետհաշվեկշռային պայմանական պարտա-վորություններ (բացառությամբ երաշխավո-րությունների (երաշխիքների))
(դրամային հոդվածներ)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

                         

2

                         

3

                         

4

                         

5

                         

6

                         

7

                         

8

                         

9

                         

10

                         

11

                         

12

                         

13

                         

14

                         

15

                         

16

                         

17

                         

18

                         

19

                         

20

                         

21

                         

22

                         

23

                         

24

                         

25

                         

26

                         

27

                         

28

                         

29

                         

30

                         

31

                         

Միջին

                         

 

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո
(13-14) * 50 %

Պայմանագրով մեկ տարի և ավելի ժամկետայ-
նությամբ հետհաշվե-կշռային պայմանական պարտավորու-
թյուններ (բացառությամբ երաշխավորու-
թյունների (երաշխիքների))
(արտարժութային հոդվածներ)

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո
(16-17) * 75 %

Երաշխավո-րություններ/
երաշ-խիքներ (դրամային հոդվածներ)

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո (19-20) * 100 %

Երաշխա-
վորություններ/
երաշխիքներ (արտարժութային հոդվածներ)

Պահուստ

Վարկային ռիսկի մեծությունը ՎՌՓԳ կիրառումից հետո
 (22-23) * 100 %

Հաշվեկշռային վարկային ռիսկի մեծությունը, որի ռիսկի կշիռը ՎՌԶՄ կիրառման արդյունքում փոխվել է

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

ՎՌԶՄ կիրառման
արդյունքում վարկային
ռիսկի փոփոխությունը

Ռիսկի 0% կշիռ
 (3+6+
9+12+ 15+18+
21+24)-ից

Ռիսկի 10% կշիռ
(3+6+
9+12+ 15+18+
21+24)-ից

Ռիսկի 20% կշիռ
(3+6+
9+12+
15+18+
21+24)-ից

Ռիսկի 30% կշիռ
(3+6+
9+12+
15+18+
21+24)-ից

Ռիսկի 50% կշիռ
(3+6+
9+12+ 15+18+
21+24)-ից

Ռիսկի 75% կշիռ
(3+6+
9+12+ 15+18+
21+24)-ից

Ռիսկի 100% կշիռ
(3+6+
9+12+ 15+18+
21+24)-ից

Ռիսկի 110% կշիռ
(3+6+ 9+12+ 15+18+21+24)-ից

Ռիսկի 150% կշիռ
(3+6+ 9+12+ 15+18+21+24)-ից

Ռիսկի 225% կշիռ
 (3+6+ 9+12+ 15+18+21+24)-ից

Ընդամենը վարկային ռիսկ (27)*0%+(28)*10%+(29)*20%+
(30)*30%+(31)*50%+(32)*75%+(33)*100%+(34)*110%+(35)*
150%+(36)*225%

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Արտարժութային ռիսկի հաշվարկ (Ստանդարտ մեթոդաբանություն)

Ամսվա օրերը

Արտարժութային երկար դիրքերի հանրագումար

Արտարժութային կարճ դիրքերի հանրագումար (բացարձակ մեծությամբ)

Թանկարժեք մետաղների բանկային ստանդարտացված ձուլակտորների բաց դիրքերի բացարձակ մեծությունների հանրագումար

Արտարժութային առավելագույն դիրքը

Արտարժութային ռիսկ (4) * 12%

 

1

2

3

4

5

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

11

         

12

         

13

         

14

         

15

         

16

         

17

         

18

         

19

         

20

         

21

         

22

         

23

         

24

         

25

         

26

         

27

         

28

         

29

         

30

         

31

         

Առավելագույն

       

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

Արտարժութային ռիսկի հաշվարկ (ՎաՌ մեթոդաբանություն)

 

(հազ. դրամ)

Ամսվա օրերը

Օրական ՎաՌ

Տասնօրյա ՎաՌ

Գերազանցող օրերի քանակը

Գ

Արտարժութային ռիսկ

 

1

2

3

4

5

1

 

0

 

3

0

2

                                                                                                                              

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

Միջին

 

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը

 

(հազ. դրամ)

Շուկայական ռիսկի հաշվարկ

Ամսվա օրերը

Ընդհանուր ակտիվներ

Առևտրական նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ակտիվների հանրագումար

(Առևտրական նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ակտիվների հանրագումար)/ (Հաշվե-կշռային ակտիվների հանրագումար)

(Առևտրական նպատակներով պահվող և վաճառքի համար մատչելի ակտիվների հանրագումար)/ (Նորմատիվային ընդհանուր կապիտալ)

 

1

2

3

4

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

12

       

13

       

14

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20

       

21

       

22

       

23

       

24

       

25

       

26

       

27

       

28

       

29

       

30

       

31

       

Միջին

       

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Տոկոսադրույքի հատուկ ռիսկի հաշվարկ

Ամսվա օրերը

Պետական պարտքային արժեթղթեր

Հուսալի պարտքային արժեթղթեր

Պարտքային այլ արժեթղթեր

Տոկոսադրույքի հատուկ ռիսկ (պարտքային
արժեթղթերի համախառն դիրք)

ՀՀ դրամով Կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր, Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական պարտատոմսեր, (ԱԱԱ/Աաա-ից
/ԱԱ-/Աա3/ վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կենտրոնական բանկերի, կառավարությունների, տեղական կառավարման մարմինների կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթեր

Արտարժույթով Կենտրոնական բանկի կողմից թողարկված արժեթղթեր, Հայաստանի Հանրապետության պետական գանձապետական պարտատոմսեր, /Ա+/Ա1/-ից
/ԲԲԲ-/Բաա3/ վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կենտրոնական բանկերի, կառավարությունների, տեղական կառավարման մարմինների կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթեր

/ԲԲ+/Բա1/-ից /Բ-/Բ3/ վարկանիշ ունեցող օտարերկրյա կենտրո-
նական բանկերի, կառավա-րությունների, տեղական կառավարման մարմինների կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթեր

/Բ-/Բ3/-ից ցածր վարկանիշ ունե-ցող օտարերկրյա կենտրոնական բանկերի, կառավա-րությունների, տեղական կառավարման մարմինների կողմից թողարկված պարտքային արժեթղթեր

Վարկանիշ չունեցող

< 1 տարի

>1 տարի,

< 5 տարի

> 5 տարի

< 1 տարի

>1 տարի,
< 5 տարի

> 5 տարի

< 1 տարի

>1 տարի,
< 5 տարի

> 5 տարի

1%

2%

4%

2%

3%

6%

8%

12%

8%

2%

6%

12%

20%

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1

                                                     

2

                                                     

3

                                                     

4

                                                     

5

                                                     

6

                                                     

7

                                                     

8

                                                     

9

                                                     

10

                                                     

11

                                                     

12

                                                     

13

                                                     

14

                                                     

15

                                                     

16

                                                     

17

                                                     

18

                                                     

19

                                                     

20

                                                     

21

                                                     

22

                                                     

23

                                                     

24

                                                     

25

                                                     

26

                                                     

27

                                                     

28

                                                     

29

                                                     

30

                                                     

31

                                                     

Միջին

                                                     

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

                                          Տոկոսադրույքի ընդհանուր ռիսկի հաշվարկ            

Ամսվա օրերը

Առաջին գոտի

Երկրորդ գոտի

Երրորդ գոտի

Մինչև մեկ ամիս

2-ից 3 ամիս

4-ից 6 ամիս

7-ից 12 ամիս

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

5-րդ տարի

6-րդ տարի

7-ից 10 տարի

11-ից 15 տարի

16-ից 20 տարի

21 և ավելի տարի

0%

0.5%

1%

2%

3%

4%

6%

7%

8%

10%

11%

13%

15%

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

Երկար դիրքերի հանրա-
գումար

Կարճ դիրքերի հանրա-
գումար

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

                                                   

2

                                                   

3

                                                   

4

                                                   

5

                                                   

6

                                                   

7

                                                   

8

                                                   

9

                                                   

10

                                                   

11

                                                   

12

                                                   

13

                                                   

14

                                                   

15

                                                   

16

                                                   

17

                                                   

18

                                                   

19

                                                   

20

                                                   

21

                                                   

22

                                                   

23

                                                   

24

                                                   

25

                                                   

26

                                                   

27

                                                   

28

                                                   

29

                                                   

30

                                                   

31

                                                   

Միջին

                                                   

 

(հազ. դրամ)

Բոլոր ժամանա-կաշրջանների նվազագույն դիրքերի 10 %-ի հանրագումար

Առաջին գոտու նվազագույն դիրքի 40 %

 Երկրորդ գոտու նվազագույն դիրքի 30%

Երրորդ գոտու նվազագույն դիրքի 30 %

1 և 2 գոտիների միջև նվազագույն դիրքի 40 %

2 և 3 գոտիների միջև նվազագույն դիրքի 40 %

1 և 3 գոտիների միջև նվազագույն դիրքի 150 %

Պարտքային արժեթղթերի համախառն զուտ դիրքի
100 %

Տոկոսադրույքի ընդհանուր ռիսկ

27

28

29

30

31

32

33

34

35

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

 

Կապիտալի գործիքների գնային ընդհանուր ռիսկի հաշվարկ

 

Ամսվա օրերը

Կապիտալի գործիքների երկար դիրքերի հանրագումար

Կապիտալի գործիքների կարճ դիրքերի հանրագումար (բացարձակ մեծությամբ)

Կապիտալի գործիքների համախառն զուտ դիրք
(1-2)

Կապիտալի գործիքների գնային ընդհանուր ռիսկ
(3)*8%

 

1

2

3

4

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

6

       

7

       

8

       

9

       

10

       

11

       

12

       

13

       

14

       

15

       

16

       

17

       

18

       

19

       

20

       

21

       

22

       

23

       

24

       

25

       

26

       

27

       

28

       

29

       

30

       

31

       

Միջին

       
  

(հազ. դրամ)

Կապիտալի գործիքների գնային հատուկ ռիսկի հաշվարկ

Ամսվա օրերը

Իրացվելի և դիվերսիֆիկացված կապիտալի գործիքներ

Այլ կապիտալի գործիքներ

Կապիտալի գործիքների գնային հատուկ ռիսկ (կապիտալի գործիքների համախառն դիրք)
(1+2)*4%+(3+4)*8%

4%

8%

Կապիտալի գործիքների երկար դիրքերի հանրա-գումար

Կապիտալի գործիքների կարճ դիրքերի հանրագումար (բացարձակ մեծությամբ)

Կապիտալի գործիքների երկար դիրքերի հանրա-գումար

Կապիտալի գործիքների կարճ դիրքերի հանրագումար (բացարձակ մեծությամբ)

 

1

2

3

4

5

1

         

2

         

3

         

4

         

5

         

6

         

7

         

8

         

9

         

10

         

11

         

12

         

13

         

14

         

15

         

16

         

17

         

18

         

19

         

20

         

21

         

22

         

23

         

24

         

25

         

26

         

27

         

28

         

29

         

30

         

31

         

Միջին

         

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Գործառնական ռիսկի հաշվարկ (Հիմնական բնութագրիչների մոտեցում)

Հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող 3-րդ տարվա զուտ եկամուտ

Հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող 2-րդ տարվա զուտ եկամուտ

Հաշվետու ժամանակաշրջանին նախորդող տարվա զուտ եկամուտ

Գործառնական ռիսկ

1

2

3

4

       

 

Նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

Ամսվա օրերը

 Բարձր իրացվելի ակտիվներ

Ն2 նորմատիվի հաշվարկի համար բարձր իրացվելի ակտիվներից կատարվող նվազեցումներ

Ն2 նորմատիվի հաշվարկի համար բարձր իրացվելի ակտիվներ
(2-3)

Ժամկե-
տանց պարտա-վորու-թյուններ

Ցպահանջ պարտավորու-թյուններ

Ն2 նորմատիվի հաշվարկի համար ցպահանջ պարտավորու-թյուններից կատարվող նվազեցումներ

Ն2 նորմատիվի հաշվարկի համար ցպահանջ պարտավորու-թյուններ
(6-7)

Մարմանը մնացել է մինչև 30 օր

Հաշվե-
կշռային պարտա-
վորու-
թյուններ

Հետհաշվեկշռային պարտավորություններ,
այդ թվում`

Ածանցյալ գործիքների գծով վճարման ենթակա գումարներ

Պայմանական պարտավորու-թյուններ

Այլ հետհաշվե-կշռային պարտավորու-թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

                     

2

                     

3

                     

4

                     

5

                     

6

                     

7

                     

8

                     

9

                     

10

                     

11

                     

12

                     

13

                     

14

                     

15

                     

16

                     

17

                     

18

                     

19

                     

20

                     

21

                     

22

                     

23

                     

24

                     

25

                     

26

                     

27

                     

28

                     

29

                     

30

                     

31

                     

Միջին

                     

 

Համահայկական բանկի իրացվելիության նորմատիվի հաշվարկում ընդգրկվող տարրերի հաշվարկն ըստ օրերի

Մարմանը մնացել է 31-ից 60 օր

Մարմանը մնացել է 61-ից 120 օր

Մարմանը մնացել է 121-ից 210 օր

Հաշվե-
կշռային պարտա-
վորու-թյուններ

Հետհաշվեկշռային պարտավորություններ, այդ թվում`

Հաշվե-
կշռային պարտա-
վորու-
թյուններ

Հետհաշվեկշռային պարտավորություններ, այդ թվում`

Հաշվե-
կշռային պարտա-
վորություններ

Հետհաշվեկշռային պարտավորություններ, այդ թվում`

Ածանցյալ գործիքների գծով վճարման ենթակա գումարներ

Պայմանական պարտավորու-թյուններ

Այլ հետհաշվե-կշռային պարտավորու-թյուններ

Ածանցյալ գործիքների գծով վճարման ենթակա գումարներ

Պայմանական պարտավորու-թյուններ

Այլ հետհաշվե-կշռային պարտավորու-թյուններ

Ածանցյալ գործիքների գծով վճարման ենթակա գումարներ

Պայմանական պարտավորու-թյուններ

Այլ հետհաշվե-կշռային պարտավորու-թյուններ

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

(հազ. դրամ)

Մարմանը մնացել է 211-ից 360 օր

Մարմանը մնացել է 361-ից 720 օր

Մարմանը մնացել է 721 օր և ավելի

Ն2 նորմատիվի հաշվարկի համար պարտա-վորու-թյուններ

Հաշվե-
կշռային պարտա-
վորու-թյուններ

Հետհաշվեկշռային պարտավորություններ,
այդ թվում`

Հաշվե-կշռային պարտա-վորու-թյուններ

Հետհաշվեկշռային պարտավորություններ,
այդ թվում`

Հաշվե-կշռային պարտա-վորու-թյուններ

Հետհաշվեկշռային պարտավորություններ, այդ թվում`

Ածանցյալ գործիքների գծով վճարման ենթակա գումարներ

Պայմանական պարտավորու-թյուններ

Այլ հետհաշվե-կշռային պարտավորու-թյուններ

Ածանցյալ գործիքների գծով վճարման ենթակա գումարներ

Պայմանական պարտավորու-թյուններ

Այլ հետհաշվե-կշռային պարտավորու-թյուններ

Ածանցյալ գործիքների գծով վճարման ենթակա գումարներ

Պայմանական պարտավորու-թյուններ

Այլ հետհաշվե-կշռային պարտավորու-թյուններ

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

 Ն41 և Ն42 նորմատիվների հաշվարկի մեջ ընդգրկվող միջին ցուցանիշների հաշվարկը (շարունակություն)

 

(հազ. դրամ)

Կանոնակարգ 01/03-ի համաձայն Համահայկական բանկի հետ փոխկապակցված անձանց նկատմամբ ունեցած պահանջները

Հ/հ

Կազմա-կերպության (վարկառուի)
անվանումը

Կազմա-
կերպության կապիտալում մասնակ-ցության մնացորդը

Ժամկե-տային վարկի մնացորդը

Երկա-րաձգված և ժամկետանց
վարկի մնացորդը

Հետհաշ-վեկշռային երաշխա-վորություններ, ակրեդիտիվներ, վարկային գծերի, քարտերի և օվերդրաֆտների չօգտագործված մասեր

Ժամկետային այլ փոխա-ռությունների և բանկի նկատմամբ այլ պարտա-վորությունների մնացորդը

Երկարաձգված և ժամկետանց այլ փոխառու-թյունների և բանկի նկատմամբ այլ պարտա-վորությունների մնացորդը

Այլ անձին Համա-հայկական բանկի հանդեպ ունեցած պարտավորություն-ների դիմաց տրված երաշխիքների կամ երաշխավորություն-ների, ինչպես նաև ցանկացած այլ ապահովվածության արժեքի (ապահովված ընդհանուր պարտա-վորությունը չգերա-զանցող գումարի չափով)

Ընդամենը (2+3+4+5+
6+7+8+9)

Հնարավոր կորուստների
պահուստ

Ընդամենը ռիսկով չկշռվող հոդված
 (10-11)

Միջբանկային ավանդներ, թղթակցային հաշիվներ, օտարերկրյա կառավարու-
թյունների և կենտրո-նական բանկերի նկատմամբ պահանջներ

Հնարավոր կորուս-
տների
պահուստ

Ընդամենը ռիսկով կշռվող հոդված
 (13-14)

Գումարը համա-
պատաս-
խան
ռիսկի
կշռով

Գումարը (12+16)

Ն42 նորմատիվի հաշվարկման մեջ ընդգրկվող մեծությունը (17-8+հնարավոր կորուստների պահուստ 8-րդ սյունակում նշված մեծությունների գծով)

Համա-հայկական բանկի հետ կապված անձինք

այլ անձինք

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ընդամենը

                                   

1

                                   

2

                                   

3

                                   

4

                                   

5

                                   

6

                                   

7

                                   

8

                                   

9

                                   

10

                                   

11

                                   

12

                                   

13

                                   

14

                                   

15

                                   

16

                                   

17

                                   

18

                                   

19

                                   

20

                                   

21

                                   

22

                                   

23

                                   

24

                                   

25

                                   

26

                                   

27

                                   

28

                                   

29

                                   

30

                                   

31

                                   

32

                                   

33

                                   

34

                                   

35

                                   

36

                                   

37

                                   

38

                                   

39

                                   

40

                                   

41

                                   

42

                                   

43

                                   

44

                                   

45

                                   

46

                                   

47

                                   

48

                                   

49

                                   

50

                                   

51

                                   

52

                                   

53

                                   

54

                                   

55

                                   

56

                                   

57

                                   

58

                                   

59

                                   

60

                                   

61

                                   

62

                                   

63

                                   

64

                                   

65

                                   

66

                                   

67

                                   

68

                                   

69

                                   

70

                                   

71

                                   

72

                                   

73

                                   

74

                                   

75

                                   

76

                                   

77

                                   

78

                                   

79

                                   

80

                                   

81

                                   

82

                                   

83

                                   

84

                                   

85

                                   

86

                                   

87

                                   

88

                                   

89

                                   

90

                                   

91

                                   

92

                                   

93

                                   

94

                                   

95

                                   

96

                                   

97

                                   

98

                                   

99

                                   

100

                                   

101

                                   

102

                                   

103

                                   

104

                                   

105

                                   

106

                                   

107

                                   

108

                                   

109

                                   

110

                                   

111

                                   

112

                                   

113

                                   

114

                                   

115

                                   

116

                                   

117

                                   

118

                                   

119

                                   

120

                                   

121

                                   

122

                                   

123

                                   

124

                                   

125

                                   

126

                                   

127

                                   

128

                                   

129

                                   

130

                                   

131

                                   

132

                                   

133

                                   

134

                                   

135

                                   

136

                                   

137

                                   

138

                                   

139

                                   

140

                                   

141

                                   

142

                                   

143

                                   

144

                                   

145

                                   

146

                                   

147

                                   

148

                                   

149

                                   

150

                                   

151

                                   

152

                                   

153

                                   

54

                                   

155

                                   

156

                                   

157

                                   

158

                                   

159

                                   

160

                                   

161

                                   

162

                                   

163

                                   

164

                                   

165

                                   

166

                                   

167

                                   

168

                                   

169

                                   

170

                                   

171

                                   

172

                                   

173

                                   

174

                                   

175

                                   

176

                                   

177

                                   

178

                                   

179

                                   

180

                                   

181

                                   

182

                                   

183

                                   

184

                                   

185

                                   

186

                                   

187

                                   

188

                                   

189

                                   

190

                                   

191

                                   

192

                                   

193

                                   

194

                                   

195

                                   

196

                                   

197

                                   

198

                                   

199

                                   

200

                                   

201

                                   

202

                                   

203

                                   

204

                                   

205

                                   

206

                                   

207

                                   

208

                                   

209

                                   

210

                                   

211

                                   

212

                                   

213

                                   

214

                                   

215

                                   

216

                                   

217

                                   

218

                                   

219

                                   

220

                                   

221

                                   

222

                                   

223

                                   

224

                                   

225

                                   

226

                                   

227

                                   

228

                                   

229

                                   

230

                                   

231

                                   

232

                                   

233

                                   

234

                                   

235

                                   

236

                                   

237

                                   

238

                                   

239

                                   

240

                                   

241

                                   

242

                                   

243

                                   

244

                                   

245

                                   

246

                                   

247

                                   

248

                                   

249

                                   

250

                                   

251

                                   

252

                                   

253

                                   

254

                                   

255

                                   

256

                                   

257

                                   

258

                                   

259

                                   

260

                                   

261

                                   

262

                                   

263

                                   

264

                                   

265

                                   

266

                                   

267

                                   

268

                                   

269

                                   

270

                                   

271

                                   

272

                                   

273

                                   

274

                                   

275

                                   

276

                                   

277

                                   

278

                                   

279

                                   

280

                                   

281

                                   

282

                                   

283

                                   

284

                                   

285

                                   

286

                                   

287

                                   

288

                                   

289

                                   

290

                                   

291

                                   

292

                                   

293

                                   

294

                                   

295

                                   

296

                                   

297

                                   

298

                                   

299

                                   

300

                                   

301

                                   

302

                                   

303

                                   

304

                                   

305

                                   

306

                                   

307

                                   

308

                                   

309

                                   

310

                                   

311

                                   

312

                                   

313

                                   

314

                                   

315

                                   

316

                                   

317

                                   

318

                                   

319

                                   

320

                                   

321

                                   

322

                                   

323

                                   

324

                                   

325

                                   

326

                                   

327

                                   

328

                                   

329

                                   

330

                                   

331

                                   

332

                                   

333

                                   

334

                                   

335

                                   

336

                                   

337

                                   

338

                                   

339

                                   

340

                                   

341

                                   

342

                                   

343

                                   

344

                                   

345

                                   

346

                                   

347

                                   

348

                                   

349

                                   

350

                                   

351

                                   

352

                                   

353

                                   

354

                                   

355

                                   

356

                                   

357

                                   

358

                                   

359

                                   

360

                                   

361

                                   

362

                                   

363

                                   

364

                                   

365

                                   

366

                                   

367

                                   

368

                                   

369

                                   

370

                                   

371

                                   

372

                                   

373

                                   

374

                                   

375

                                   

376

                                   

377

                                   

378

                                   

379

                                   

380

                                   

381

                                   

382

                                   

383

                                   

384

                                   

385

                                   

386

                                   

387

                                   

388

                                   

389

                                   

390

                                   

391

                                   

392

                                   

393

                                   

394

                                   

395

                                   

396

                                   

397

                                   

398

                                   

399

                                   

400

                                   

401

                                   

402

                                   

403

                                   

404

                                   

405

                                   

406

                                   

407

                                   

408

                                   

409

                                   

410

                                   

411

                                   

412

                                   

413

                                   

414

                                   

415

                                   

416

                                   

417

                                   

418

                                   

419

                                   

420

                                   

421

                                   

422

                                   

423

                                   

424

                                   

425

                                   

426

                                   

427

                                   

428

                                   

429

                                   

430

                                   

431

                                   

432

                                   

433

                                   

434

                                   

435

                                   

436

                                   

437

                                   

438

                                   

439

                                   

440

                                   

441

                                   

442

                                   

443

                                   

444

                                   

445

                                   

446

                                   

447

                                   

448

                                   

449

                                   

450

                                   

451

                                   

452

                                   

453

                                   

454

                                   

455

                                   

456

                                   

457

                                   

458

                                   

459

                                   

460

                                   

461

                                   

462

                                   

463

                                   

464

                                   

465

                                   

466

                                   

467

                                   

468

                                   

469

                                   

470

                                   

471

                                   

472

                                   

473

                                   

474

                                   

475

                                   

476

                                   

477

                                   

478

                                   

479

                                   

480

                                   

481

                                   

482

                                   

483

                                   

484

                                   

485

                                   

486

                                   

487

                                   

488

                                   

489

                                   

490

                                   

491

                                   

492

                                   

493

                                   

494

                                   

495

                                   

496

                                   

497

                                   

498

                                   

499

                                   

500