Համարը 
N 126-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.06.15/13(556) Հոդ.152
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
25.05.2016
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
25.05.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.06.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 359-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

3 հունիսի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60016181

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

25 մայիսի 2016 թ.

ք. Երևան

N 126-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 359-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին կետը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 1-ին մասը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 359-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածում` Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգում (այսուհետ՝ Կարգ), կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

1) Կարգի 9-րդ կետը լրացնել նոր նախադասությամբ՝ հետևյալ բովանդակությամբ.

«Ընկերությունը սույն կարգի N 3 հավելվածով սահմանված ձևով կազմված հայտարարությունը տեղադրում է նաև Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայքում (http://www.azdarar.am/):».

2) Կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.1-րդ և 15.2-րդ կետերով.

«15.1. Սպառողների համար սակագների սահմանման կամ վերանայման դեպքում`

1) Հայտի ստուգման դրական արդյունքների մասին Հայտատուին տեղեկացնելու օրվանից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայտը տեղադրվում է Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքում՝ հնարավորություն ընձեռելով շահագրգիռ կողմերին ծանոթանալու Հայտին, ներկայացնելու իրենց առաջարկները և ստանալու պարզաբանումներ.

2) սակագների սահմանման (վերանայման) մասին որոշման նախագիծը Հանձնաժողովի նիստում քննարկելու օրվանից առնվազն 6 աշխատանքային օր առաջ սակագների վերաբերյալ Հանձնաժողովի աշխատակազմի հաշվարկները՝ Հայտով ներկայացված հաշվարկների հետ համեմատականով, տեղադրվում են Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքում՝ հնարավորություն ընձեռելով շահագրգիռ կողմերին ծանոթանալու հաշվարկներին, ներկայացնելու իրենց առաջարկները և ստանալու պարզաբանումներ:

15.2 Հայտի ուսումնասիրության ընթացքում Հայտատուն կարող է դիմել Հանձնաժողով՝ Հայտի ուսումնասիրությունը դադարեցնելու համար: Այս դեպքում Հայտատուն կարող է նոր Հայտով կրկին դիմել Հանձնաժողով՝ անհրաժեշտության դեպքում հղում կատարելով նախկին Հայտով ներկայացված փաստաթղթերին, եթե դրանցում նոր Հայտի ներկայացման պահին փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել:».

3) Կարգի 20-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով.

«3) սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված գրավոր տեղեկացումից հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում իր ինտերնետային կայքում հրապարակում է հաղորդագրություն սակագների վերանայման գործընթաց սկսելու վերաբերյալ.

4) սակագների վերանայման մասին որոշման նախագիծը Հանձնաժողովի նիստում քննարկելու օրվանից առնվազն 6 աշխատանքային օր առաջ սակագների վերաբերյալ Հանձնաժողովի աշխատակազմի հաշվարկները տեղադրում են Հանձնաժողովի ինտերնետային կայքում՝ հնարավորություն ընձեռելով շահագրգիռ կողմերին ծանոթանալու հաշվարկներին, ներկայացնելու իրենց առաջարկները և ստանալու պարզաբանումներ:».

4) Կարգի N 1 հավելվածի աղյուսակի 2-րդ կետում «երեք» բառը փոխարինել «երկու» բառով.

5) Կարգի N 4 հավելվածի Ձև 4-5-ի աղյուսակի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «զ» պարբերությունում «Որոտանի հիդրոէլեկտրակայանների համալիր» բառերը փոխարինել «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» բառերով.

6) Կարգի N 4 հավելվածի Ձև 4-5-ի աղյուսակի 1-ին կետի 1-ին ենթակետի «դ» և Ձև 4-8-ի աղյուսակի 5-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» պարբերություններում «ՀայՌուսգազարդ» բառը փոխարինել «Գազպրոմ Արմենիա» բառերով.

7) Կարգի N 4 հավելվածի Ձև 4-6-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

8) Կարգի N 5 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ`

Ռ. Նազարյան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2016 թվականի մայիսի 25-ի

N 126-Ն որոշման

 

«Ձև 4-6

_____________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՑԱՆՑ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

20_____թ. ______________ ____-ից 20_____թ. ______________ ____-ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

N

Անվանումներ

Չափի միավոր

Ընդա-մենը
տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

 

……….

……….

……….

……….

……….

……

………

…….

……

……

……

……

1.

Ներքին սպառման համար գնված էլեկտրական էներգիա, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

1)

 այդ թվում՝

 կայաններից

հազ. կՎտժ

                         

ա.

որից` էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքեր իրականացնողից

հազ. կՎտժ

                         

2)

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից

-"-

                         

3)

Վրաստանից

-"-

                         

2.

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխման ցանց, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

1)

այդ թվում՝

 կայաններից, ընդամենը

-"-

                         

ա.

այդ թվում՝ բաշխիչ ցանցի մինչև 110 կՎ լարման էներգատեղակայանքներին միացված էլեկտրակայաններից

-"-

                         
 

կայաններից ըստ լարումների`

                           

բ.

35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

գ.

 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

դ.

 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

2)

 այլ պայմանագրերով

-"-

                         

3)

 ………………………………

-"-

                         

3.

Էլեկտրական էներգիայի առաքումը, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

1)

այդ թվում՝

 110 կՎ լարման գծերով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

 ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

 գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

գ.

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

դ.

...........................................

-"-

                         

2)

 35 կՎ լարման գծերով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

 ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

 գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

գ.

 այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

դ.

..............................................

-"-

                         

3)

 6(10) կՎ լարման գծերով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

 ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

 գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

գ.

 այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

դ.

..........................................

-"-

                         

4)

 0,38 կՎ լարման գծերով, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

 ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

 գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

գ.

 այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

5)

 որից՝

 բնակչությանը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

 ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

 գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

6)

 0,38 կՎ լարման այլ բաժանորդներին

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

ա.

 ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

բ.

 գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

գ.

 այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

4.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը ենթակայանների սեփական կարիքների համար, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

1)

 այդ թվում՝ 110 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

2)

 35 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

3)

 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

4)

 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

5.

 Էլեկտրական էներգիայի ծախսը բաշխման ցանցի տնտեսական կարիքների համար 

հազ. կՎտժ

                         

1)

 այդ թվում՝ 110 կՎ լարման գծերով

                           

2)

 35 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

3)

 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

4)

 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

6.

 Էլեկտրական էներգիայի կորուստները բաշխման ցանցում, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

1)

 այդ թվում՝ 110 կՎ լարման գծերով

                           

2)

 35 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

3)

 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

4)

 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

7.

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները բաշխման ցանցում` հաշվարկված կանխատեսվող ռեժիմներով, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

1)

 այդ թվում՝ 110 կՎ լարման գծերով

                           

2)

 35 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

3)

 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

4)

 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

8.

 Էլեկտրական էներգիայի կանխատեսվող գերկորուստները, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

1)

 այդ թվում՝ 110 կՎ լարման գծերով

                           

2)

 35 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

3)

 6(10) կՎ լարման գծերով

-"-

                         

4)

 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

1. Սույն ձևի 3(1)- 3(6)-րդ տողերում անհրաժեշտ է նշել սակագները:

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի 2016 թվականի մայիսի 25-ի

N 126-Ն որոշման

 

«Հավելված N 5

 

Ձև 5-1

_____________________________________________________

 (ընկերության անվանումը)

 

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱ (ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ) ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԴՐՈՒՅՔԻ ԵՎ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐԻ (ՈՒ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ) ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Անվանումներ

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
20__թ. ____ __-ից
20__թ. ____ __-ը

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող
12-ամսյա ժամանակա-շրջան (փաստ)

1.

Պայմանագրային տարեկան գումարային հզորությունը

ՄՎտ

   

2.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

մլն կՎտժ

   

3.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

     

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

   

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող2-ի նկատմամբ)

%

   

4.

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

     

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

   

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող2-ի նկատմամբ)

%

   

5.

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տող2-(տող3(1)+տող4(1)))

մլն կՎտժ

   

6.

Ջերմային էներգիայի արտադրությունը

հազ. ԳՋ

   

7.

Վառելիքի տեսակարար ծախսը Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքման համար

գ պ.վ./կՎտժ

   

8.

Վառելիքի տեսակարար ծախսը ջերմային էներգիայի արտադրության համար

կգ պ.վ./ԳՋ

   

9.

Էներգակիրների ծախսը Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն դրամ

   

1)

բնական գազ` 

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

   

ա.

 արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

2)

սինթեզ գազ` 

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

   

ա.

 արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

3)

մազութ`  

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

   

ա.

 արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

4)

միջուկային վառելիք`

 բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

   

ա.

 արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

5)

______________՝

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

   

ա.

 արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

10.

Էներգակիրների ծախսը ջերմային էներգիայի արտադրության համար,
ընդամենը, այդ թվում՝

մլն դրամ

   

1)

բնական գազ`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

   

ա.

 արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

2)

սինթեզ գազ`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

   

ա.

 արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

3)

մազութ`

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

   

ա.

 արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

4)

_________՝ բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. տ պ.վ.

   

ա.

 արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

11.

Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումներով պայմանավորված վառելիքի ծախսի հաշվարկային և փաստացի մեծությունների տարբերության փոխհատուցման գումար

մլն դրամ

   
 

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար

"-"

   
 

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

   

12.

Պահուստում գտնվող սարքավորումներն ու ներկայանային տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները աշխատունակ վիճակում պահելու համար ընդամենը ծախսեր՝ արտահայտված վառելիքի ծախսով

հազ. տ պ.վ.

   

13.

Պահուստում գտնվող սարքավորումներն ու ներկայանային տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքները աշխատունակ վիճակում պահելու համար ընդամենը ծախսեր՝ արժեքային արտահայտությամբ, այդ թվում՝

մլն դրամ

   

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

   

ա.

հաստատուն մաս

"-"

   

բ.

փոփոխական մաս

"-"

   

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

   

14.

Էլեկտրական և ջերմային էներգիայի արտադրության համար անհրաժեշտ շահագործման և պահպանման ընդամենը ծախսեր, այդ թվում՝

մլն դրամ

   

1)

էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար`
(տող15(1)+տող16(1)+տող17(1)+տող18(1)+տող19(1)+տող20(1)), որից՝

"-"

   

ա.

 հաստատուն մաս
(տող15(1)(ա)+տող16(1)(ա)+տող17(1)(ա)+
տող18(1)(ա)+տող19(1)(ա)+ տող20(1)(ա))

"-"

   

բ.

փոփոխական մաս
(տող15(1)(բ)+տող16(1)(բ)+տող17(1)(բ)+
տող18(1)(բ)+տող19(1)(բ)+տող20

"-"

   

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար`(տող15(2)+տող16(2)+տող17(2)+տող18(2)+տող19(2)+տող20(2))

"-"

   

15.

Նյութական ծախսեր

մլն դրամ

   

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

   

ա.

հաստատուն մաս

"-"

   

բ.

փոփոխական մաս

"-"

   

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

   

16.

Մաշվածություն

մլն դրամ

   

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

   

ա.

հաստատուն մաս

"-"

   

բ.

փոփոխական մաս

"-"

   

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

   

17.

Նորոգման ծախսեր

մլն դրամ

   

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

   

ա.

հաստատուն մաս

"-"

   

բ.

փոփոխական մաս

"-"

   

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

   

18.

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

մլն դրամ

   

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

   

ա.

հաստատուն մաս

"-"

   

բ.

փոփոխական մաս

"-"

   

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

   

19.

Այլ ծախսեր

մլն դրամ

   

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

   

ա.

հաստատուն մաս

"-"

   

բ.

փոփոխական մաս

"-"

   

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

   

20.

Վարկի սպասարկում

մլն դրամ

   

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

   

ա.

հաստատուն մաս

"-"

   

բ.

փոփոխական մաս

"-"

   

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

   

21.

 Շահույթ

մլն դրամ

   

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար, որից՝

"-"

   

ա.

հաստատուն մաս

"-"

   

բ.

փոփոխական մաս

"-"

   

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար

"-"

   

22.

Ընդամենը հասույթ (առանց ավելացված արժեքի հարկի (այսուհետ` ԱԱՀ))

մլն դրամ

   

1)

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության համար` 
 (տող9+տող11(1)+տող13(1)+տող14(1)+տող21(1)), որից՝

"-"

   

ա.

հաստատուն մաս
(տող11(1)+տող13(1)(ա)+տող14(1)(ա)+տող21(1)(ա))

"-"

   

բ.

փոփոխական մաս
(տող9+տող13(1)(բ)+տող14(1)(բ)+տող21(1)(բ))

"-"

   

2)

ջերմային էներգիայի արտադրության համար (տող10+տող11(2)+տող13(2)+տող14(2)+տող21(2))

"-"

   

23.

Առաքվող էլեկտրական էներգիայի դրույքը՝      

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող22(1)(բ) ։ տող5)

դրամ/կՎտժ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող23(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

   

24.

Հզորության ամսական վճարը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող22(1)(ա) ։ տող1 x 1000)

դրամ/կՎտ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող24(1) x 1,2)

դրամ/կՎտ

   

25.

Ջերմային էներգիայի արտադրության սակագինը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող22(2) ։ տող6 x 1000)

դրամ/ԳՋ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող25(1) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

   

1.

  Սույն ձևի 9-21-րդ տողերը չեն լրացնում այն կայանները, որոնց գույքի առուվաճառքի կամ կառուցման համար կնքված պայմանագրերով նախատեսված են հաստատուն (բազիսային) սակագներ:

2.

 

Սույն ձևի 11-րդ տողը լրացնում են միայն երկդրույք սակագնային համակարգում գործող ջերմային էլեկտրակայանները և ատոմային էլեկտրակայանը:

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

Կ.Տ.

 

_____________________________________________________

Ձև 5-2

(ընկերության անվանումը)

 

_____________________________________________________

 

(կայանի անվանումը, տեսակը)

 

ՓՈՔՐ ՀԻԴՐՈԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԵՎ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԱՅԼ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Անվանումներ

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
20__թ. ______ __-ից
20__թ. ______ __-ը

1.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

 

2.

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

%

 

3.

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

   

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

 

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1-ի նկատմամբ)

%

 

4.

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը (տող1-(տող2(1)+տող3(1)))

հազ. կՎտժ

 

5.

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության ծախսեր, ընդամենը
 (տող5(1)+տող5(2)+տող5(3)+տող5(4)+տող5(5))

մլն դրամ

 

1)

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

2)

մաշվածություն

"-"

 

3)

նորոգման ծախսեր

"-"

 

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

5)

ընդհանուր և կառավարչական ծախսեր, ընդամենը 
 (տող5(5)(ա)+տող5(5)(բ))

մլն դրամ

 

ա.

 որից՝ հաշվարկներ վարչական անձնակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

բ.

ընդհանուր գործառնական ծախսեր

"-"

 

6.

 Շահույթ

մլն դրամ

 

7.

Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող5+տող6)

մլն դրամ

 

8.

Առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը`

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող7 ։ տող4) x 1000

դրամ/կՎտժ

 

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող8(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

 

1. Սույն ձևի 5-րդ և 6-րդ տողերը չեն լրացնում այն կայանները, որոնց սակագները սահմանվում են համաձայն Հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 22-ի N 88-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկայի։

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.

 

Ձև 5-3

 

_______________________________________________

 

(ընկերության անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Անվանումներ

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
20__թ. ____ __-ից
20__թ. ____ __-ը

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող
12-ամսյա ժամանակա-
շրջան (փաստ)

1.

Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն կՎտժ

   

1)

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

   

2)

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

   

3)

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

   

4)

«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող «Հրազդան-5» կայանից

"-"

   

5)

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

   

6)

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

   

7)

 …………………………………………

"-"

   

2

Արտահանման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիա

մլն կՎտժ

   

3.

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության ծախսեր, ընդամենը
(տող3(1)+տող3(2)+տող3(3)+տող3(4)+տող3(5)+տող3(6))

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

   

2)

մաշվածություն

"-"

   

3)

նորոգման ծախսեր

"-"

   

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

   

5)

այլ ծախսեր

"-"

   

6)

վարկի մարում և սպասարկում

"-"

   

4.

 Շահույթ

մլն դրամ

   

5.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող3+տող4)

մլն դրամ

   

6.

Այլ եկամուտ (տող6(1)+տող6(2)+տող6(3)), այդ թվում՝

մլն դրամ

   

1)

էլեկտրական էներգիայի սպառողներին, շուկայի կանոնների համաձայն, հաղորդման ծառայության մատուցումից ստացված եկամուտ

"-"

   

2)

հաղորդման ծառայության մատուցման համար ներգրավված ակտիվների այլ նպատակներով օգտագործումից (օտարումից) ստացվող լրացուցիչ եկամուտ

"-"

   

3)

 …………………………………………

"-"

   

7.

Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող5-տող6)

մլն դրամ

   

8.

Էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագինը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող7 ։ (տող1+ տող2))

դրամ/կՎտժ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող8(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

   

9.

Էլեկտրաէներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձանց էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագինը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող7 ։ (տող1+ տող2))

դրամ/կՎտժ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող9(1) x 1,2)

դրամ/կՎտժ

   

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.

 

Ձև 5-4

 

_______________________________________________

 

(ընկերության անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Անվանումներ

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
20__թ. ____ __-ից
20__թ. ____ __-ը

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող
12-ամսյա ժամանակա-շրջան (փաստ)

1.

Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն կՎտժ

   

1)

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

   

2)

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

   

3)

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

   

4)

«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության շոգեգազային ցիկլով էլեկտրական էներգիա արտադրող «Հրազդան-5» կայանից

"-"

   

5)

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

   

6)

«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

   

7)

 …………………………………………

"-"

   

2.

Արտահանման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիա

մլն կՎտժ

   

3.

Ծառայությունների մատուցման ծախսեր, ընդամենը (տող3(1)+տող3(2)+տող3(3)+տող3(4)+տող3(5)+տող3(6))

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

   

2)

մաշվածություն

"-"

   

3)

նորոգման ծախսեր

"-"

   

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

   

5)

այլ ծախսեր

"-"

   

6)

վարկի մարում և սպասարկում

"-"

   

4.

Շահույթ

մլն դրամ

   

5.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող3+տող4)

մլն դրամ

   

6.

Այլ եկամուտ (տող6(1)+տող6(2)+տող6(3)), այդ թվում՝

մլն դրամ

   

1)

էլեկտրական էներգիայի սպառողներին, շուկայի կանոնների համաձայն, …………..……… ծառայության մատուցումից ստացված եկամուտ

"-"

   

2)

հաղորդման ծառայության մատուցման համար ներգրավված ակտիվների այլ նպատակներով օգտագործումից (օտարումից) ստացվող լրացուցիչ եկամուտ

"-"

   

3)

 …………………………………………

"-"

   

7.

Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող5-տող6)

մլն դրամ

   

8.

Ծառայության մատուցման հաստատագրված
ամսական վճարը`

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող7xտող1/(12x(տող1+տող2))

մլն դրամ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող8(1) x 1,2)

"-"

   

9.

Էլեկտրաէներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձանց ………………………… ծառայության մատուցման սակագինը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող7։(տող1+տող2))

դրամ/կՎտժ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող9(1) x 1,2)

"-"

   

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.

 

Ձև 5-5

 

 

_______________________________________________

 

(ընկերության անվանումը)

ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Անվանումներ

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
20__թ. ______ __-ից
20__թ. ______ __-ը

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող
12-ամսյա ժամանակա-շրջան (փաստ)

1.

Փոխադրման ցանց մուտք գործող ջերմային էներգիա՝

     

1)

բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը

հազ. ԳՋ

   

ա.

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   
 

որից՝ բնակչության համար

"-"

   
 

այլ սպառողների համար

"-"

   

բ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

գ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

2)

արժեքային արտահայտությամբ, ընդամենը

մլն դրամ

   

ա.

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   
 

որից՝ բնակչության համար

"-"

   
 

այլ սպառողների համար

"-"

   

բ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

գ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

2.

Ջերմային էներգիայի փոխադրման անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները՝

     

1)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող1(1)-ի նկատմամբ)

%

   

2)

բնեղեն արտահայտությամբ, ընդամենը

հազ. ԳՋ

   

ա.

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   
 

որից՝ բնակչության համար

"-"

   
 

այլ սպառողների համար

"-"

   

բ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

գ.

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3.

Ջերմային էներգիայի օգտակար առաքումը, ընդամենը (տող1(1)-տող2(2))

հազ. ԳՋ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

   

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

   

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

4.

Ջերմային էներգիայի փոխադրման ծառայության ծախսեր, ընդամենը (տող5+տող6+տող7+տող8+տող9+տող10)

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

   

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

   

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

5.

Նյութական ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

   

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

   

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

6.

Մաշվածություն, ընդամենը

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

   

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

   

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

7.

Նորոգման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

   

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

   

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

8.

Հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ), ընդամենը

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

   

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

   

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

9.

Այլ ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

   

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

   

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

10.

Վարկի սպասարկում, ընդամենը

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

   

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

   

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

11.

 Շահույթ, ընդամենը

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

   

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

   

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

12.

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տող1(2)+տող4+տող11)

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր), ընդամենը

"-"

   

ա.

որից՝ բնակչության համար

"-"

   

բ.

այլ սպառողների համար

"-"

   

2)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

3)

գոլորշի ….. մթն

"-"

   

13.

Ջերմային էներգիայի փոխադրման սակագինը` առանց ԱԱՀ-ի (տող12 ։ տող3 x 1000)

դրամ/ԳՋ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր) (տող12(1) ։ տող3(1) x 1000)

դրամ/ԳՋ

   

ա.

որից՝ բնակչության համար (տող12(1)(ա) ։ տող3(1)(ա) x 1000)

դրամ/ԳՋ

   

բ.

 այլ սպառողների համար (տող12(1)(բ) ։ տող3(1)(բ) x 1000)

դրամ/ԳՋ

   

2)

 գոլորշի ….. մթն (տող12(2) ։ տող3(2) x 1000)

դրամ/ԳՋ

   

3)

 գոլորշի ….. մթն (տող12(3) ։ տող3(3) x 1000)

դրամ/ԳՋ

   

14.

Ջերմային էներգիայի փոխադրման սակագինը` ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող13 x 1,2)

դրամ/ԳՋ

   

1)

այդ թվում՝ գոլորշի 1,2 մթն (տաք ջուր) (տող13(1) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

   

ա.

որից՝ բնակչության համար (տող13(1)(ա) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

   

բ.

 այլ սպառողների համար (տող13(1)(բ) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

   

2)

 գոլորշի ….. մթն (տող13(2) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

   

3)

 գոլորշի ….. մթն (տող13(3) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

   

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.

 

Ձև 5-6

 

 

_______________________________________________

 

(ընկերության անվանումը)

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԵԶՈՆԻ ՀԱՄԱՐ

N

Անվանումներ

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող
20____ / 20____թթ. ջեռուցման սեզոնի համար

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող
12-ամսյա ժամանակա-շրջան (փաստ)

1.

Բնակելի շենքերի ընդհանուր մակերեսը

հազ. մ2

   

2.

Բնակելի շենքերի բնակելի մակերեսը

հազ. մ2

   

3.

Բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

   

4.

Ոչ բնակելի շենքերի ծավալը

հազ. մ3

   

5.

Բնակելի շենքերի ծավալային գործակիցը (տող3 ։ տող2)

մ3 / մ2

   

6.

Արտաքին օդի միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման սեզոնում

0C

   

7.

Ջեռուցման սեզոնի տևողությունը

օր

   

8.

Ջերմային էներգիայի պահանջարկը

հազ. ԳՋ

   

9.

Ջերմային էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները ցանցերում և կաթսայատների սեփական կարիքները՝

     

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. ԳՋ

   

2)

տոկոսային արտահայտությամբ

%

   

10.

Ջերմային էներգիայի ընդհանուր արտադրությունը (ներառյալ ջերմային էներգիայի կորուստները ցանցերում և կաթսայատների սեփական կարիքները), ընդամենը (տող8+տող9(1))

հազ. ԳՋ

   

1)

որից՝ կաթսայատներում

"-"

   

2)

գնովի ջերմային էներգիա

"-"

   

11.

Կաթսայատների օգտակար գործողության գործակիցը

%

   

12.

Վառելիքի պահանջարկը կաթսայատներում արտադրված ջերմային էներգիայի համար (առանց գնովի ջերմային էներգիայի), ընդամենը

հազ.
տ պ.վ.

   

1)

որից՝ բնական գազի պահանջարկը

հազ.
տ պ.վ.

   

մլն ն մ3

   

2)

մազութի պահանջարկը

հազ.
տ պ.վ.

   

հազ. տ

   

13.

Վառելիքի արժեքը, ընդամենը

մլն դրամ

   

1)

որից՝ բնական գազի արժեքը

"-"

   

2)

մազութի արժեքը

"-"

   

14.

Գնովի ջերմային էներգիայի արժեքը

մլն դրամ

   

15.

Ջրի պահանջարկը՝

     

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն մ3

   

2)

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

16.

Էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը՝

     

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

   

2)

արժեքային արտահայտությամբ

մլն դրամ

   

17.

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

   

2)

մաշվածություն

"-"

   

3)

նորոգման ծախսեր

"-"

   

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

   

5)

այլ ծախսեր

"-"

   

18.

Ընդամենը ջեռուցման ծախսեր (տող13+տող14+տող15(2)+տող16(2)+տող17)

մլն դրամ

   

19.

Շահույթ

մլն դրամ

   

20.

Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ -ի (տող18+տող19)

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում՝ բնակչության համար

"-"

   

2)

այլ սպառողների համար

     

21.

Ջերմային էներգիայի առաքումը, ընդամենը (տող8)

հազ. ԳՋ

   

1)

այդ թվում՝ բնակչության համար

"-"

   

2)

այլ սպառողների համար

"-"

   

22.

Ջեռուցման սակագինը`

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող20 ։ տող21x1000)

դրամ/ԳՋ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող22(1) x 1,2)

դրամ/ԳՋ

   

23.

Ջեռուցման սակագինը բնակչության համար`

     

1)

առանց ԱԱՀ -ի (տող20(1) ։ տող2x1000)

դրամ/մ2

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող23(1) x 1,2)

դրամ/մ2

   

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.

 

Ձև 5-7

 

_______________________________________________

 

(ընկերության անվանումը)

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԻՋԻՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՄԱՐԺԱՅԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Անվանումներ

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
20__թ. _____ __-ից
20__թ. _____ __-ը

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող
12-ամսյա ժամանակա-շրջան (փաստ)

1.

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխման ցանցեր ներքին սպառման համար

մլն կՎտժ

   

2.

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները բաշխման ցանցերում՝

     

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

   

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող 1-ի նկատմամբ)

%

   

3.

Էլեկտրական էներգիայի առևտրային կորուստները բաշխման ցանցերում՝

     

1)

բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

   

2)

տոկոսային արտահայտությամբ (տող 1-ի նկատմամբ)

%

   

4.

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը սպառողներին, ընդամենը

մլն կՎտժ

   

1)

ցերեկային սպառում, ընդամենը, որից`

-

   

ա.

110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

     

բ.

35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

   

գ.

6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

   

դ.

0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

   

2)

գիշերային սպառում, ընդամենը, որից`

-

   

ա.

110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

     

բ.

35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

   

գ.

6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

   

դ.

0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

   

5.

Էլեկտրական էներգիայի գնման մեծածախ սակագինը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/կՎտժ

   

6.

Գնված էլեկտրական էներգիայի արժեքը
(առանց ԱԱՀ-ի)

մլն դրամ

   

7.

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության շահագործման և պահպանման ծախսեր (տող7(1)+տող7(2)+տող7(3)+տող7(4)+տող7(5))

մլն դրամ

   

1)

այդ թվում` նյութական ծախսեր

-

   

2)

նորոգման ծախսեր

-

   

3)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

-

   

4)

վարկի սպասարկում

-

   

5)

այլ ծախսեր

-

   

8.

Մաշվածություն

մլն դրամ

   

9.

Շահույթ

մլն դրամ

   

10.

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

մլն դրամ

   

11.

Սակագնային մարժայի հաշվարկային և փաստացի մեծությունների տարբերության արդյունքում փոխհատուցման ենթակա գումար

մլն դրամ

   

12.

Ընդամենը հասույթ՝ առանց ԱԱՀ-ի (տող6+տող7+տող8+տող9+տող10+տող11)

մլն դրամ

   

13.

Բաշխման ծառայության մատուցումից հասույթ՝ առանց ԱԱՀ -ի

մլն դրամ

   

14.

Ընդամենը հասույթ՝ առանց բաշխման ծառայության մատուցումից հասույթի (տող12-տող13)

մլն դրամ

   

15.

Սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին սակագինը՝ առանց ԱԱՀ-ի

դրամ/կՎտժ

   

16.

Սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

դրամ/կՎտժ

   

17.

110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

   

գիշերային

դրամ/կՎտժ

   

18.

35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

   

գիշերային

դրամ/կՎտժ

   

19.

6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

   

գիշերային

դրամ/կՎտժ

   

20.

0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

   

գիշերային

դրամ/կՎտժ

   

21.

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության մատուցման միջին արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/կՎտժ

   

22.

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության մատուցման միջին արժեքը (ներառյալ ԱԱՀ-ով)

դրամ/կՎտժ

   

23.

110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին բաշխման ծառայության մատուցման սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

   

գիշերային

դրամ/կՎտժ

   

24.

35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին բաշխման ծառայության մատուցման սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

   

գիշերային

դրամ/կՎտժ

   

25.

6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին բաշխման ծառայության մատուցման սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

   

գիշերային

դրամ/կՎտժ

   

26.

0,38 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներին բաշխման ծառայության մատուցման սակագինը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերեկային

դրամ/կՎտժ

   

գիշերային

դրամ/կՎտժ

   

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.

 

Ձև 5-8

 

_______________________________________________

 

(ընկերության անվանումը)

ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Անվանումներ

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
20__թ. _____ __-ից
20__թ. _____ __-ը

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող
12-ամսյա ժամանակա-
շրջան (փաստ)

1.

Ներկրվող բնական գազի քանակը, այդ թվում՝

մլն խմ

   

1)

Ռուսաստանի Դաշնությունից

"-"

   

2)

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից

"-"

   

2.

Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվող բնական գազի գինը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/հազ. խմ

   

3.

Ռուսաստանի Դաշնությունից ներկրվող բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

մլն դրամ

   

4.

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

   

%

   

5.

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

   

%

   

6.

Բնական գազի օգտակար առաքումը

մլն խմ

   

7.

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ թվում՝

մլն դրամ

   

1)

նյութական ծախսեր

"-"

   

2)

նորոգման ծախսեր (կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող)

"-"

   

3)

ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

   

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

   

5)

վարկի սպասարկում

"-"

   

6)

անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

"-"

   

7)

այլ ծախսեր, որից՝

"-"

   

ա.

վառելիքի ծախսեր

"-"

   

բ.

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

   

գ.

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

   

դ.

կապի ծառայության ծախսեր

"-"

   

ե.

աուդիտի ծախսեր

"-"

   

զ.

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի

"-"

   

է.

ապահովագրության վճար

"-"

   

ը.

փաստացի կորուստների հաշվարկում

"-"

   

թ.

վարձակալական վճարներ

"-"

   

ժ.

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

   

ժա.

գործուղման ծախսեր

"-"

   

ժբ.

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

   

ժգ.

բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

   

ժդ.

կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

   

ժե.

լիցենզիոն տուրքեր

"-"

   

ժզ.

գրասենյակային ծախսումներ

"-"

   

ժէ.

արագամաշ առարկաներ

"-"

   

ժը.

գովազդի ծախսումներ

"-"

   

ժթ.

այլ

"-"

   

8.

Մաշվածություն

մլն դրամ

   

9.

Շահույթ

մլն դրամ

   

10.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ-ի) (տող3+տող7+տող8+տող9)

մլն դրամ

   

11.

Ավելացված արժեքի հարկ

մլն դրամ

   

12.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ-ն)

մլն դրամ

   

13.

Բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող10/տող6)

դր/հազ. խմ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող13(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

   
14. Գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության մատուցման սակագինը`      

1)

առանց ԱԱՀ-ի ((տող10-տող3)/տող6)

դր/հազ. խմ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող14(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

   

15.

Հայաստանի Հանրապետության դրամի կանխատեսվող փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի նկատմամբ

դրամ/ԱՄՆ դոլար

   

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.

 

Ձև 5-9

 

_______________________________________________

 

(ընկերության անվանումը)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Անվանումներ

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
20__թ. ____ __-ից
20__թ. _____ __-ը

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող
12-ամսյա ժամանակա-շրջան (փաստ)

1.

Բնական գազի փոխադրման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/հազ. խմ

   

2.

Փոխադրվող բնական գազի քանակը, այդ թվում՝

մլն խմ

   

1)

Ռուսաստանի Դաշնությունից

"-"

   

2)

Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից

"-"

   

3.

Ռուսաստանի Դաշնությունից փոխադրվող բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

մլն դրամ

   

4.

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

   

%

   

5.

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

   

%

   

6.

Բնական գազի օգտակար առաքումը բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին

մլն խմ

   

7.

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ թվում՝

մլն դրամ

   

1)

նյութական ծախսեր

"-"

   

2)

նորոգման ծախսեր (կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող)

"-"

   

3)

ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

   

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

   

5)

վարկի սպասարկում

     

6)

այլ ծախսեր, որից՝

"-"

   

ա.

վառելիքի ծախսեր

"-"

   

բ.

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

   

գ.

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

   

դ.

կապի ծառայության ծախսեր

"-"

   

ե.

աուդիտի ծախսեր

"-"

   

զ.

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի պատրաստման ծախսեր

"-"

   

է.

էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների սպասարկման ծախսեր

"-"

   

ը.

վարձակալական վճարներ

"-"

   

թ.

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

   

ժ.

գործուղման ծախսեր

"-"

   

ժա.

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

   

ժբ.

կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

   

ժգ.

լիցենզիոն տուրքեր

"-"

   

ժդ.

բանկային ծառայությունների հետ կապված ծախսեր

"-"

   

ժե.

գրասենյակային ծախսումներ

"-"

   

ժզ.

արագամաշ առարկաներ

"-"

   

ժէ.

լաբորատոր անալիզի ծախսեր

"-"

   

ժը.

այլ

"-"

   

ժթ.

..............................................................................

"-"

   

ի.

..............................................................................

"-"

   

8.

Մաշվածություն

մլն դրամ

   

9.

Շահույթ

մլն դրամ

   

10.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ-ի)
(տող3+տող7+տող8+տող9)

մլն դրամ

   

11.

Ավելացված արժեքի հարկ

մլն դրամ

   

12.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ-ն)

մլն դրամ

   

13.

Բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող10/տող6)

դր/հազ. խմ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ. 13.1x1,2)

դր/հազ. խմ

   

14.

Բնական գազի փոխադրման սակագինը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի ((տող10-տող3)/տող6)

դր/հազ. խմ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող14(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

   

15.

Հայաստանի Հանրապետության դրամի կանխատեսվող փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի նկատմամբ

դրամ/ԱՄՆ դոլար

   

16.

Կանխատեսվող տարվան նախորդող տարիներում իրականացված կապիտալ ներդրումները, որոնք դեռևս չեն ներառվել սակագների հաշվարկում

մլն դրամ

   

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.

 

Ձև 5-10

 

_______________________________________________

 

(ընկերության անվանումը)

ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

N

Անվանումներ

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
20__թ. ______ __-ից
20__թ. ______ __-ը

Հայտի ներկայացման ամսվան նախորդող
12-ամսյա ժամանակա-շրջան (փաստ)

1.

Բնական գազի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձին հանձնվող բնական գազի միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/հազ. խմ

   

2.

Բաշխվող բնական գազի քանակը

մլն խմ

   

3.

Բաշխվող բնական գազի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

մլն դրամ

   

4.

Բնական գազի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները

մլն խմ

   

%

   

5.

Բնական գազի սեփական կարիքների ծախսը

մլն խմ

   

%

   

6.

Բնական գազի օգտակար առաքումը սպառողներին, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն խմ

   

1)

 ամսական մինչև 10000 նորմալ խմ սպառողներին

"-"

   

ա.

 որից՝ բնակչությանը

"-"

   

2)

 ամսական 10000 նորմալ խմ և ավելի սպառողներին

"-"

   

7.

Շահագործման և պահպանման ծախսեր, այդ թվում՝

մլն դրամ

   

1)

նյութական ծախսեր

"-"

   

2)

նորոգման ծախսեր (կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող)

"-"

   

3)

ախտորոշիչ հետազոտման ծախսեր

"-"

   

4)

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

   

5)

վարկի սպասարկում

"-"

   

6)

անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

"-"

   

7)

այլ ծախսեր, որից՝

"-"

   

ա.

վառելիքի ծախսեր

"-"

   

բ.

ավտոտրանսպորտի սպասարկում և նորոգում

"-"

   

գ.

էլեկտրաէներգիայի ծախսեր

"-"

   

դ.

կապի ծառայության ծախսեր

"-"

   

ե.

աուդիտի ծախսեր

"-"

   

զ.

գազի համակարգի մասնագիտական կադրերի պատրաստման ծախսեր

"-"

   

է.

ապահովագրության վճար

"-"

   

ը.

գումարների հավաքագրման ծառայության ծախսեր

"-"

   

թ.

էլեկտրաքիմիական պաշտպանիչ կայանների սպասարկման ծախսեր

"-"

   

ժ.

փաստացի կորուստների հաշվարկում

"-"

   

ժա.

վարձակալական վճարներ

"-"

   

ժբ.

կոմունալ-կենցաղային ծախսեր

"-"

   

ժգ.

գործուղման ծախսեր

"-"

   

ժդ.

ներկայացուցչական ծախսեր

"-"

   

ժե.

բանկային ծառայության հետ կապված ծախսեր

"-"

   

ժզ.

մաքսավճարներ

"-"

   

ժէ.

արժույթի փոխարկման հետ կապված ծախսեր

"-"

   

ժը.

գազահաշվիչների պետստուգաչափում և նորոգում

"-"

   

ժթ.

կարգավորման պարտադիր վճարներ

"-"

   

ի.

լիցենզիոն տուրքեր

"-"

   

իա.

գրասենյակային ծախսումներ

"-"

   

իբ.

արագամաշ առարկաներ

"-"

   

իգ.

լաբորատոր անալիզի ծախսեր

"-"

   

իդ.

գովազդի ծախսումներ

"-"

   

իե.

այլ

"-"

   

իզ.

.......................................................................

"-"

   

իէ.

.......................................................................

"-"

   

8.

Մաշվածություն

մլն դրամ

   

9.

Շահույթ

մլն դրամ

   

10.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (առանց ԱԱՀ-ի) (տող3+տող7+տող8+տող9)

մլն դրամ

   

11.

Ավելացված արժեքի հարկ

մլն դրամ

   

12.

Ընդամենը ծախսեր և շահույթ (ներառյալ ԱԱՀ-ն)

մլն դրամ

   

13.

Սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի (տող10/տող6)

դր/հազ. խմ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող13(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

   

14.

Ամսական մինչև 10000 նորմալ խմ սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի

դր/հազ. խմ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն

դր/հազ. խմ

   

15.

Ամսական 10000 նորմալ խմ և ավելի սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը՝

     

1)

առանց ԱԱՀ-ի

դր/հազ. խմ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն

դր/հազ. խմ

   

16.

Բնական գազի բաշխման սակագինը՝

դր/հազ.խմ

   

1)

առանց ԱԱՀ-ի ((տող10-տող3)/տող6)

դր/հազ. խմ

   

2)

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տող16(1)x1,2)

դր/հազ. խմ

   

17.

Հայաստանի Հանրապետության դրամի կանխատեսվող փոխարժեքը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի նկատմամբ

դրամ/ԱՄՆ դոլար

   

18.

Կանխատեսվող տարվան նախորդող տարիներում իրականացված կապիտալ ներդրումները, որոնք դեռևս չեն ներառվել սակագների հաշվարկում

մլն դրամ

   

 _______________________________________

___________________________

 (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)


Կ.Տ.