Համարը 
N 338-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.08.16/20(403) Հոդ.317
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
13.07.2011
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.07.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.08.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
12.12.2013

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 15-Ի N 272-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

27 հուլիսի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60011357

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

13 հուլիսի 2011 թ.
ք. Երևան

N 338-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 15-Ի N 272-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1 -ին կետը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հունիսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը հաստատելու մասին» N 272-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածում` Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգում (այսուհետ` Կարգ), կատարել հետևյալ լրացումը և փոփոխությունները.

1) Կարգի 3.1 կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությամբ.

«Լիցենզավորված անձը հայտը հանձնաժողով մուտքագրում է սույն կարգի N 3 հավելվածով սահմանված ձևով հայտարարությունը հրապարակելուց ոչ ուշ, քան 30 օր հետո:».

2) Կարգի 4.2 կետի 1-ին ենթակետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«1) նախապես այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է լիցենզավորված անձին` բացառությամբ այն լիցենզավորված անձանց, որոնց էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրաէներգիայի սակագները հաշվարկվում են համաձայն Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու և այդ կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի 2007 թվականի վաճառքի սակագները սահմանելու մասին» N 207-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված մեթոդիկայի».

3) Կարգի N 1 հավելվածով սահմանված ցանկի 2-րդ կետում «երեք հազարից» բառերը փոխարինել «երկու հազարից» բառերով.

4) Կարգի N 3 հավելվածում «դիմել է» բառը փոխարինել «մտադիր է դիմել» բառերով.

5) Կարգի N 4 հավելվածի 4-2 և 4-8 ձևերի աղյուսակները շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների.

6) Կարգի N 4 հավելվածի 4-7 ձևի 1.1.6 ենթակետում և N 5 հավելվածի 5-3 ձևի 1.6 ենթակետում «Ձորա ՀԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից» բառերը փոխարինել «Ձորագետ Հիդրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից» բառերով.

7) Ուժը կորցրած ճանաչել Կարգի N 4 հավելվածի 4-9 ձևի աղյուսակի 10.2 ենթակետը, 14-րդ կետը, 4-10 ձևի աղյուսակի 6-րդ կետը, N 5 հավելվածի 5-3 ձևի աղյուսակի 1.7 ենթակետը.

8) Կարգի N 5 հավելվածի 5-4 ձևի աղյուսակը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 3 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

նախագահի տեղակալ`

Ն. Գրիգորյան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2011 թվականի հուլիսի 13-ի
N 338-Ն որոշման

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները

 կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-2

_____________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

200..... թ. . . . . . . . . . . . . . . . -ից 200.....թ. . . . . . . . . . . . . . . . -ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

NN

 

Չափի միավոր

Ընդամենը
տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Էլեկտրական էներգիայի արտադրությունը

հազ. կՎտժ

                         

2

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը
(տ.1 - (տ.3.1 + տ4.1))

հազ. կՎտժ

                         

3

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը սեփական և տնտեսական կարիքների համար՝

                           

3.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

3.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

                         

4

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական կորուստները կայանի տարրերում՝

                           

4.1

բնեղեն արտահայտությամբ

հազ. կՎտժ

                         

4.2

տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

                         

5.1

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիա ունեցող անձից գնված էլեկտրական էներգիայի քանակը, սակագինը և արժեքը, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

5.2

դրամ/կՎտժ

                         

5.3

մլն դրամ

                         

6

Կայանով անցնող ջրի քանակը

խմ/վ

                         

 

1. Սույն ձևի 6-րդ տողը լրացվում է միայն փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա ունեցող անձանց կողմից:

 

___________________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)
Կ.Տ.

__________________________________
(անունը, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2011 թվականի հուլիսի 13-ի
N 338-Ն որոշման

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ հանրային ծառայությունները

 կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 4-8

_____________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՇԽՄԱՆ ՑԱՆՑ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՌԱՔՄԱՆ ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

200..... թ. . . . . . . . . . . . . . . . -ից 200..... թ. . . . . . . . . . . . . . . . -ը

(նշել ժամանակաշրջանը)

 

 NN

 

Չափի միավոր

Ընդամենը
տարի

այդ թվում՝ ըստ ամիսների

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Ներքին սպառման համար գնված էլեկտրական էներգիա, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

1.1

այդ թվում՝

կայաններից

հազ. կՎտժ

                         

1.1.1

որից` էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքեր իրականացնողից

հազ. կՎտժ

                         

1.2

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից

-"-

                         

2

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխման ցանց, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

2.1

այդ թվում՝ 

կայաններից, ընդամենը

-"-

                         

2.1.1

այդ թվում՝ բաշխիչ ցանցի մինչև 110 կՎ լարման էներգատեղակայանքներին միացված էլեկտրակայաններից

-"-

                         
 

կայաններից ըստ լարումների`

                           

2.1.2

35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

2.1.3

 6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

2.1.4

 6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

2.1.5

 0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

2.2

 այլ պայմանագրերով

-"-

                         

2.3

 …………………………………………

-"-

                         

3

Էլեկտրական էներգիայի առաքումը,
ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.1

այդ թվում՝ 

35 կՎ և բարձր լարման գծերով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.1.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.1.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.1.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.1.4

..............................................

-"-

                         

3.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.2.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.2.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.2.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.2.4

..............................................

-"-

                         

3.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.3.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.3.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.3.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.3.4

..............................................

-"-

                         

3.4

0,38 կՎ լարման գծերով, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.4.0.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.4.0.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.4.0.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.4.1

որից՝

բնակչությանը

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.4.1.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.4.1.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.4.2

0,38 կՎ լարման այլ բաժանորդներին

հազ. կՎտժ

                         

հազ. դրամ

                         

3.4.2.1

ցերեկային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

հազ. կՎտժ

                         

3.4.2.2

գիշերային սակագնով ( …. դր/կՎտժ)

-"-

                         

3.4.2.3

այլ գներով (…. դր/կՎտժ)

-"-

                         

4

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը ենթակայանների սեփական կարիքների համար, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

4.1

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

4.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

4.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

4.4

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

5

Էլեկտրական էներգիայի ծախսը բաշխման ցանցի տնտեսական կարիքների համար

հազ. կՎտժ

                         

5.1

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

5.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

5.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

5.4

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

6

Էլեկտրական էներգիայի կորուստները բաշխման ցանցում, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

6.1

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

6.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

6.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

6.4

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

7

Էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստները բաշխման ցանցում` հաշվարկված կանխատեսվող ռեժիմներով, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

7.1

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

7.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

7.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

7.4

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

8

Էլեկտրական էներգիայի կանխատեսվող գերկորուստները, ընդամենը

հազ. կՎտժ

                         

8.1

այդ թվում՝ 35 կՎ և բարձր լարման գծերով

-"-

                         

8.2

6(10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

8.3

6(10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով

-"-

                         

8.4

0,38 կՎ լարման գծերով

-"-

                         

 

1. Սույն ձևի 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 տողերում անհրաժեշտ է նշել սակագները:

 

___________________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

__________________________________
(անունը, ազգանունը)

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2011 թվականի հուլիսի 13-ի
N 338-Ն որոշման

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ հանրային ծառայությունները

 կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հունիսի 15-ի N 272-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի

 

Ձև 5-4

_______________________________

(ընկերության անվանումը)

 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

NN

 

Չափի միավոր

Կանխատեսվող տարի
200.. թ.--------------- -ից
200.. թ. -------------- -ից

1

2

3

4

1

Հաղորդման ցանց մուտք գործող էլեկտրական էներգիա, ընդամենը, այդ թվում՝

մլն կՎտժ

 

1.1

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.2

«Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.3

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.4

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունից

"-"

 

1.5

«Որոտանի ՀԷԿՀ» փակ բաժնետիրական ընկերությունից (էլեկտրական էներգիայի փոխհոսքերը իրականացնող)

"-"

 

1.6

«Ձորագետ Հիդրո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից

"-"

 

1.7

 …………………………………………

"-"

 

2

Արտահանման համար հաղորդվող էլեկտրական էներգիա

մլն կՎտժ

 

3

Ծառայությունների մատուցման ծախսեր, ընդամենը

մլն դրամ

 

3.1

այդ թվում՝ նյութական ծախսեր

"-"

 

3.2

մաշվածություն

"-"

 

3.3

նորոգման ծախսեր

"-"

 

3.4

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

"-"

 

3.5

հատկացումներ սոցիալ. ապահովագրության հիմնադրամին

"-"

 

3.6

այլ ծախսեր

"-"

 

3.7

վարկի սպասարկում

"-"

 

4

Շահույթ

մլն դրամ

 

5

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.3+տ.4)

մլն դրամ

 

6

Ծառայության մատուցման հաստատագրված ամսական վճարը՝

   

6.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.5xտ.1/(12x(տ.1+տ.2))

մլն դրամ

 

6.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.6.1 x 1,2)

"-"

 

7

էլեկտրաէներգիայի արտահանման լիցենզիա ունեցող անձանց ………………………………… ծառայության մատուցման սակագինը՝

   

7.1

առանց ԱԱՀ-ի (տ.5։(տ.1+տ.2))

դրամ/
կՎտժ

 

7.2

ներառյալ ԱԱՀ-ն (տ.7.1 x 1,2)

"-"

 

___________________________________________
(ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

Կ.Տ.

__________________________________
(անունը, ազգանունը)