Համարը 
N 583-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2015.09.15/23(535) Հոդ.268
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
26.08.2015
Ստորագրող մարմինը 
Ֆինանսների նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.08.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.09.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

7 սեպտեմբերի 2015 թ.

Պետական գրանցման թիվ 11815383

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

26 օգոստոսի 2015 թ.

N 583-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ԼԻԱԶՈՐՎԱԾ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքի 55-րդ հոդվածի 6-րդ մասը.

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել լիազորված տնտեսական օպերատորի կողմից մաքսային մարմիններ ներկայացվող հաշվետվության ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Նախարար

Գ. Խաչատրյան

 

  

Հավելված

ՀՀ ֆինանսների նախարարի

2015 թ. օգոստոսի 26-ի

N 583-Ն հրամանի

 

Ձև

 

Լիազորված տնտեսական օպերատորի կողմից մաքսային մարմիններ ներկայացվող հաշվետվություն

 

Լիազորված տնտեսական օպերատոր_________________________

   (հաշվառման համար

 

Ռեեստրում հաշվառման վկայական _____________________N_______________

  (ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ)  (հերթական համար)
 

 

Լիազորված տնտեսական օպերատորի հաշվետվություն պարզեցված մաքսային ընթացակարգերով տեղափոխված ապրանքների վերաբերյալ

_____________________N_______________

  (ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ) (հերթական համար)

 

    _____________________ -ից մինչև ____________________

  (ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ) (ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ)

Հ/հ

Ապրանքների` ժամա-նակավոր պահպա-նության հանձնման ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Կիրառված պարզեցված ընթացա-կարգի
(ընթացակար-գերի) տեսակը (տեսակները)

Մաքսային ձևակեր-պումներ իրակա-նացնող անձի (անձանց) անվանումը,
ՀՎՀՀ

Մաքսային հայտարա-րագրի համարը

Տրանսպոր-տային փաստա-թղթերի վերաբերյալ տեղեկու-թյուններ (համար, ամսաթիվ և այլն)

Ապրանքի անվանումը

Ապրանքի ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Ապրանքի համախառն քաշը

Ապրանքի
զուտ քաշը

Ապրանքի մաքսային արժեքը

Մաքսային ձևակերպ-ման արդյուն-քում հաշվարկ-ված մաքսային վճարների գումարը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

                       
                       

  _______________________________________ 

(իրավաբանական անձի ղեկավարի ԱԱՀ, ստորագրություն) 

   

Կ.Տ. (առկայության դեպքում)

   

 _____________________
(ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ)

 

 

 

1. Սույն հաշվետվությունը լրացվում է ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների համար առանձին:

2. Սույն հաշվետվության 6-12 սյունակները լրացվում են մաքսային հայտարարագրի կամ այլ փաստաթղթի հիման վրա: