Համարը 
N 1072-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.09.30/64(1153) Հոդ.871
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
17.09.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.09.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.10.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԶՆՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

17 սեպտեմբերի 2015 թվականի N 1072-Ն

 

ՀԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԶՆՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 111-Ն որոշման N 1 հավելվածի 17-րդ կետին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել հատատեղերի հատկացման և տեղազննման կարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. սեպտեմբերի 19

Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
սեպտեմբերի 17-ի N 1072-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԶՆՆՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական (բացառությամբ բնության հատուկ պահպանվող տարածքների) անտառներում հատատեղերի հատկացման և տեղազննման կարգի հետ կապված հարաբերությունները:

2. Հատատեղն անտառամաս է, որտեղ նախատեսված է կատարել բնափայտի մթերման աշխատանքներ:

 

II. ՀԱՏԱՏԵՂԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄԸ

 

3. «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` կազմակերպություն) «Անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի (այսուհետ` անտառտնտեսություն), աշխատողները հատատեղերի հատկացումից առաջ կատարում են հատատեղի համար հատկացվող անտառամասերի՝ բնական պայմաններում ուսումնասիրում, տեղազննում և հաշվեգնահատում:

4. Հատատեղերի հատկացման նախապատրաստական աշխատանքները կատարվում են ամռան-աշնան ժամանակահատվածում՝ հատումներին նախորդող տարվա ընթացքում:

5. Հատատեղերի հատկացումից առաջ կատարված նախապատրաստական աշխատանքներն ավարտելուց հետո կազմված նյութերը (լրացված հատատեղի հաշվեգնահատման ցուցակը և հատատեղի անձնագիրը) անտառտնտեսությունը տրամադրում է կազմակերպությանը, որը, ամփոփելով դրանք, ըստ անտառտնտեսությունների` հաջորդ տարվա հաշվարկային հատատեղերը (տարեկան հատումների ծավալները) հաստատելու համար ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարություն:

6. Ըստ անհրաժեշտության` ընթացիկ տարում կարող է հատկացվել լրացուցիչ հատատեղ (հատատեղեր)՝ սույն կարգի դրույթներին համապատասխան:

 

III. ՀԱՏՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ԾԱՌԵՐԻ ՓԱՅՏԱՆՅՈՒԹԻ ԾԱՎԱԼԻ ՀԱՇՎԱՐԿԸ

 

7. Հատման նշանակված ծառերի փայտանյութի հաշվարկը, կախված հատման եղանակից, կատարվում է՝

1) ըստ տարածքի (հա).

2) հատման նշանակված ծառերի քանակով.

3) մթերված փայտանյութի ծավալով:

8. Հաշվարկը՝ ըստ տարածքի, կատարվում է համատարած հատումների ժամանակ:

9. Հաշվարկը՝ ըստ հատման նշանակված ծառերի քանակի, կատարվում է՝

1) անտառավերականգնման հատումների.

2) խնամքի` նոսրացման, անցումային հատումների.

3) սանիտարական` ընտրովի.

4) այլ հատումների (առանձին ծառերի) ժամանակ:

10. Մթերված փայտանյութի ծավալով հաշվարկը կատարվում է՝

1) խնամքի` լուսավորման և մաքրման հատումների ժամանակ.

2) խնամքի` նոսրացման և անցումային հատումների ժամանակ, եթե հատման նշանակված ծառերի միջին տրամագիծը պակաս է 8 սմ-ից:

11. Մթերված փայտանյութի ծավալով հաշվառման ժամանակ անտառահատման տոմսում փայտանյութի մթերման նախատեսվող պաշարը նշվում է փորձահրապարակներից ստացված տվյալների հիման վրա` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի N 897-Ն որոշման 37-րդ և 38-րդ կետերի:

12. Հաշվառման բոլոր տեսակների դեպքում փայտանյութի ծավալը որոշվում է խտացված (խիտ) խորանարդ մետրերով:

13. Հատման նշանակված ծառերի տրամագիծը հարթ տեղանքում` չափվում է հողի մակերեսից կրծքավանդակի (միջին` 1,3 մ) բարձրության վրա, իսկ լանջի դեպքում կրծքավանդակի (միջին` 1,3 մ) բարձրությունը չափվում է հորիզոնականով, ծառի կողքից: Չափումները կատարվում են չափիչ երկմատով (ծառի տրամագիծը չափող գործիք, որը կազմված է մեկ շարժական և մեկ անշարժ մատից ու քանոնից): Ճշգրիտ տրամագիծն ստանալու նպատակով չափումը կատարվում է միմյանց հակադիր կողմերից և դուրս է բերվում միջինը: Չափիչ երկմատից որպես տրամագծային ցուցանիշ վերցվում է այն թվանշանը, որը երևում է շարժական մատի ներսի կողմից:

14. Հաշվառման ենթակա ծառերի համարակալումն ու դրոշմումը կատարվում են հողի մակերեսից կրծքավանդակի (միջին` 1,3 մ) բարձրության վրա 8 սմ և ավելի հաստությամբ տրամագծից սկսած, ըստ հերթականության՝ ծառի արմատավզիկի վրա կեղևը նախապես տաշելով: Համարակալումը կատարվում է յուղաներկով և ընթեռնելի՝ բացառելով սպիտակ և դեղին գույները:

15. Հատման ենթակա, բայց չհամարակալված և չդրոշմված՝ մինչև 8 սմ տրամագիծ ունեցող ծառերի տրամագծերը չեն չափվում և չեն հաշվառվում հաշվեգնահատման ցուցակում, սակայն բնի կենտրոնական մասում կատարվում է թեթև տաշվածք կամ ներկվում է, որպեսզի հատատեղի շահագործման ժամանակ լինեն նշմարելի:

16. Անտառահատման տոմսով սահմանված ժամկետներում հատատեղերի շահագործման ավարտից հետո կամ հատմանը զուգահեռ կատարվում են հատատեղերի մաքրման աշխատանքներ` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1412-Ն որոշման V բաժնի:

 

IV. ՀԱՏԱՏԵՂԻ ՏԵՂԱԶՆՆՈՒՄԸ

 

17. Հատատեղի շահագործումից (հատում, քարշակում և փայտանյութի դուրսբերում) հետո, կազմակերպության և անտառտնտեսության կողմից մինչև հաջորդ տարվա հունիսի 15-ը կատարվում է հատատեղի տեղազննություն:

18. Հատատեղի տեղազննության արդյունքում կազմվում է հատատեղի տեղազննման ակտ:

19. Հատատեղերի տեղազննման արդյունքում գրանցված թերությունների շտկման ուղղությամբ անտառտնտեսությունն իրականացնում է համապատասխան միջոցառումներ, իսկ թերհատների շահագործումն իրականացվում է կազմակերպության որոշմամբ՝ անտառահատման տոմսի ժամկետի երկարաձգման միջոցով:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան