Համարը 
N 1558-Ն
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.12.08/66(365) Հոդ.1329
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
11.11.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.11.2004
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
23.11.2004
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.06.2005
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
14.01.2022

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ԴՈՂԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
23 նոյեմբերի 2004 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 11 նոյեմբերի 2004 թվականի N 1558-Ն

ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ԴՈՂԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով «Ստանդարտացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի դրույթները, ինչպես նաև օդաճնշական դողերի անվտանգությունն ապահովող ցուցանիշները սահմանելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել օդաճնշական դողերի տեխնիկական կանոնակարգը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից վեց ամիս հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2004 թ. նոյեմբերի 20
Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
նոյեմբերի 11-ի N 1558-Ն որոշման

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՕԴԱՃՆՇԱԿԱՆ ԴՈՂԵՐԻ

 I. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

1. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի գործողությունը տարածվում է, արտաքին առևտրի գործունեության ապրանքների ծածկագրերին համապատասխան, հետևյալ տեսակների տրանսպորտային միջոցների ռետինե նոր օդաճնշական դողերի վրա`

մարդատար ավտոմեքենաների, այդ թվում` բեռնաուղևորատար

ավտոմեքենա-ֆուրգոնների և սպորտային ավտոմեքենաների

4011 20.

ավտոբուսների կամ բեռների փոխադրման շարժիչային

տրանսպորտային միջոցների

4011 10 000:

2. Սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանվում են 1-ին կետում տրված օդաճնշական դողերին ներկայացվող անվտանգության պահանջները բնութագրող ցուցանիշները, տերմինաբանությունը, մակնշումը, ինչպես նաև դրանց համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերը:

(2-րդ կետը փոփ. 02.04.15 N 356-Ն)

3. Սույն տեխնիկական կանոնակարգը չի տարածվում տրակտորների և գյուղատնտեսական մեքենաների, մեծ բեռնունակության (14000 կգ-ից բարձր) ավտոմեքենաների, շինարարական, ճանապարհային և ամբարձիչ փոխադրական մեքենաների, մոտոհեծանվատեխնիկայի համար նախատեսված` կարգավորվող ճնշումով դողերի, ինչպես նաև հանքահորերում, հանքերում, բաց հանքերում և այլ հատուկ պայմաններում շահագործման համար նախատեսված դողերի վրա:

4. Օդաճնշական դողերը ենթակա են համապատասխանության պարտադիր գնահատման:

(4-րդ կետը փոփ. 02.04.15 N 356-Ն)

 

II. ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

 

Օդաճնշական դողերի անվտանգությունը բնութագրող ցուցանիշները` համապատասխան հիմնավորումներով

 

5. Օդաճնշական դող` ռետինագործվածքային առաձգական թաղանթ, որը նախատեսված է անիվների անվահեցի (օղագոտու) վրա տեղադրելու համար և ճնշման տակ լցված է գազով կամ օդով:

6. Դողերի տիպ` օդաճնշական դողեր, որոնք միմյանցից չեն տարբերվում` հետևյալ ասպեկտներով`

1) արտադրող կազմակերպության,

2) դողերի չափի նշագրով,

3) օգտագործման կատեգորիայով`

ա) մարդատար ավտոմեքենաների համար նախատեսված սովորական (ճանապարհային) կամ ձմեռային կամ ժամանակավոր օգտագործման համար,

բ) բեռնատար ավտոմեքենաների համար`

նորմալ` նախատեսված սովորական ճանապարհների համար,

հատուկ` հատուկ նշանակության, օրինակ` խառը (ճանապարհներ և դրանցից դուրս օգտագործման համար) և (կամ) սահմանափակ արագությամբ օգտագործելու համար,

ձմեռային,

4) կառուցվածքով`

ա) մարդատար ավտոմեքենաների համար` անկյունագծային, անկյունագծագոտևորային, շառավղային (ուժեղացված կամ բարձր կրող ունակության, ժամանակավոր կամ T տիպի ժամանակավոր օգտագործման պահուստային դողեր),

բ) բեռնատար ավտոմեքենաների համար` անկյունագծային, շառավղային,

5) արագության կատեգորիայի նշագրով,

6) կրող ունակության ինդեքսով,

7) դողի լայնակի կտրվածքով:

7. Ձմեռային դողեր` դողեր, որոնց պահպանաշերտի նկարը և կառուցվածքը, սովորական (ճանապարհային) դողերի հետ համեմատ, հատուկ նախատեսված են ցեխի, թարմ և թաց ձյան վրայով բարձր անցունակությունն ապահովելու համար:

8. Օդաճնշական դողերի կառուցվածք` դողերի կարկասի տեխնիկական բնութագրեր, որոնք ունեն հետևյալ հիմնական կառուցվածքները`

1) անկյունագծային` կառուցվածք, որում դողերի հենքի թելերը հասնում են դողածածկի կողամասին և պահպանաշերտի միջին գծի նկատմամբ ուղղված են այնպես, որ կազմում են 900-ից շատ ավելի փոքր իրար հաջորդող անկյուններ,

2) անկյունագծագոտևորային` անկյունագծային օդաճնշական դողերի կառուցվածք, որում կարկասները ձգվում են երկու կամ ավելի շերտերով` գործնականում չձգված հենքերից կազմված գոտիով` կազմելով կարկասի անկյանը մոտիկ իրար հաջորդող անկյուններ,

3) շառավղային` կառուցվածք, որի դողերի հենքի թելերը հասնում են դողածածկի կողամասին և հիմնականում դասավորված են պահպանաշերտի միջին գծի նկատմամբ 900 անկյան տակ, որոնց կարկասի շերտերը գործնականում սևեռվում են չձգվող անվահեցին,

4) ուժեղացված կամ բարձր կրող ունակություն` օդաճնշական դողերի կառուցվածք, որում կարկասները, համապատասխան ստանդարտ դողերի կարկասի համեմատ, ավելի ամուր են,

5) ժամանակավոր օգտագործման պահուստային դողեր` օդաճնշական դողեր, որոնք նախատեսված են երթևեկության նորմալ պայմաններում ցանկացած փոխադրական միջոցի վրա տեղադրման համար և երթևեկության սահմանափակ պայմաններում ժամանակավոր օգտագործման համար,

6) T տիպի ժամանակավոր օգտագործման պահուստային դողեր` ժամանակավոր օգտագործման դողերի տիպ նախատեսված, ստանդարտ և ուժեղացված դողերի հետ համեմատ, ավելի բարձր ներքին ճնշման դեպքում շահագործման համար:

9. Դողածածկի կողամաս` դողերի տարր, որի ձևը և կառուցվածքը թույլ է տալիս դրա հարմարեցումն անվահեցին և դողն իր վրա պահելուն:

10. Հենք` օդաճնշական դողի շերտերում գործվածք կազմող թելեր:

11. Շերտ` գոտի, որը կազմված է միմյանց նկատմամբ զուգահեռ դասավորված` ռետինապատված հենքի շերտերով:

12. Կարկաս` օդաճնշական դողերի մաս, որը չի համարվում պահպանաշերտ և ռետինե կողամաս ու փչված վիճակում բեռնվածությունը վերցնում է իր վրա:

13. Պահպանաշերտ` օդաճնշական դողի մաս, որը հպվում է գետնին: Այս մասը պաշտպանում է կարկասը մեխանիկական վնասվածքներից և նպաստում գետնի հետ անիվի շփմանը:

14. Կողամաս` օդաճնշական դողի մաս, որը տեղակայված է պահպանաշերտի և գոտու միջև` ծածկված անվահեցի եզրով:

15. Կողամասի ներքևի մաս` գոտի, որը տեղակայված է դողերի առավելագույն հատույթի և գոտու միջև` ծածկված անվահեցի եզրով:

16. Պահպանաշերտի ակոսիկներ` տարածություն երկու հարևան ելուստների միջև և (կամ) պահպանաշերտի նկարի քառակուսիներ:

17. Պրոֆիլի լայնություն (S)` փչած օդաճնշական դողի արտաքին կողամասերի միջև գծային տարածություն` առանց հաշվի առնելու մակնշվածքներով, դեկորատիվ կարերով կամ պաշտպանիչ շերտերով ստեղծված ելուստները:

18. Լայնության եզրաչափք` փչած օդաճնշական դողի արտաքին կողամասերի միջև գծային տարածություն` ներառյալ մակնշվածքները, դեկորատիվ և պաշտպանիչ շերտերը կամ ելուստները:

19. Պրոֆիլի բարձրություն (H)` տարածություն` հավասար դողերի արտաքին տրամագծի և անվահեցի միջև տարբերության կեսին:

20. Պրոֆիլի բարձրության հարաբերությունն իր լայնությանը (Ra)` պրոֆիլի բարձրության (H) հարաբերությունը պրոֆիլի անվանական լայնությանը (S1)` արտահայտված տոկոսներով, ընդ որում, երկու չափերն էլ արտահայտվում են միևնույն չափման միավորով:

21. Արտաքին տրամագիծ (P)` փչած նոր դողի եզրաչափքային տրամագիծ:

22. Դողի չափերի նշագիր` նշագիր, որը ներառում է`

1) պրոֆիլի անվանական լայնությունը (S1)` արտահայտված միլիմետրերով` բացառությամբ դողերի այն տիպերի, որոնց նշագրերը տրված են սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-12-րդ աղյուսակների առաջին սյունակներում`

ա) մարդատար ավտոմեքենաների դողերի համար` 1-3,

բ) բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար` 4-12,

2) պրոֆիլի անվանական բարձրության հարաբերությունն իր լայնությանը` բացառությամբ դողերի այն տիպերի, որոնց նշագրերը տրված են սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-12-րդ աղյուսակներում`

ա) մարդատար ավտոմեքենաների դողերի համար` 1-3,

բ) բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար` 4-12.

Աղյուսակ 1

 

Անկյունագծային կառուցվածքի դողերի (եվրոպական դողերի) չափերի նշագրերը եվ չափերը

 

Չափը

Չափման
անվահեցի
լայնության կոդը

Եզրաչափքային
տրամագիծը,
մմ

Դողի
պրոֆիլի
լայնությունը,
մմ

Անվահեցի
անվանական
չափը,
d, մմ

Գերցածր ճնշման սերիայի

 

 

 

 

4.80-10

3.5

490

128

254

5.20-10

3.5

508

132

254

5.20-12

3.5

558

132

305

5.60-13

4

600

145

330

5.90-13

4

616

150

330

6.40-13

4.5

642

163

350

5.20-14

3.5

612

132

356

5.60-14

4

626

145

356

5-90-14

4

642

150

356

6.40-14

4.5

666

163

356

5.60-15

4

650

145

381

5.90-15

4

668

150

381

6.40-15

4.5

692

163

381

6.70-15

4.5

710

170

381

7.10-15

5

724

180

381

7.60-15

5.5

742

193

381

8.20-15

6

760

213

381

Ցածր պրոֆիլի սերիայի

 

 

 

 

5.50-12

4

552

142

305

6.00-12

4.5

574

156

305

7.00-13

5

644

178

330

7.00-14

5

668

178

356

7.50-14

5.5

688

190

356

8.00-14

6

702

203

356

6.00-15 L

4.5

650

156

381

Գերցածր պրոֆիլի սերիայի

 

 

 

 

155-13/6.15-13

4.5

582

157

330

165-13/6.45-13

4.5

600

167

330

175-13/6.95-13

5

610

178

330

155-14/6.15-14

4.5

608

157

356

165-14/6.45-14

4.5

626

167

356

175-14/6.95-14

5

638

178

356

185-14/7.35-14

5.5

654

188

356

195-14/7.75-14

5.5

670

198

356

Ուլտրացածր պրոֆիլի սերիայի

 

 

 

 

5.9-10

4

483

148

254

6.5-13

4.5

586

166

330

6.9-13

4.5

600

172

330

7.3-13

5

614

184

330

1) Եզրաչափքային տրամագծի և դողի պրոֆիլի լայնության թույլատրելի շեղումները տրված են սույն տեխնիկական կանոնակարգերի 52-րդ և 54-րդ կետերում:

2) Թույլատրվում է գերցածր պրոֆիլի սերիայի դողերի համար չափերի հետևյալ նշագրումները` 185-14/7,35-14 կամ 185-14 կամ 7.35-14 կամ 7.35-14/185-14:

 

Աղյուսակ 2

 

Շառավղային կառուցվածքի միլիմետրական սերիայի դողերը

(եվրոպական դողեր)

 

Չափը

Չափման անվահեցի
լայնության կոդը

Եզրաչափքային
տրամագիծը, մմ

Դողի պրոֆիլի
լայնությունը, մմ

Անվահեցի
անվանական
չափը, d, մմ

125 R 10

3.5

459

127

254

145 R 10

4

492

147

254

125 R 12

3.5

510

127

305

135 R 12

4

522

137

305

145 R 12

4

542

147

305

155 R 12

4.5

550

157

305

125 R 13

3.5

536

127

330

135 R 13

4

548

137

330

145 R 13

4

566

147

330

155 R 13

4.5

578

157

330

165 R 13

4.5

596

167

330

175 R 13

5

608

178

330

185 R 13

5.5

624

188

330

125 R 14

3.5

562

127

356

135 R 14

4

574

137

356

145 R 14

4

590

147

356

155 R 14

4.5

604

157

356

165 R 14

4.5

622

167

356

175 R 14

5

634

178

356

185 R 14

5.5

650

188

356

195 R 14

5.5

666

198

356

205 R 14

6

686

208

356

215 R 14

6

700

218

356

225 R 14

6.5

714

228

356

125 R 15

3.5

588

127

381

135 R 15

4

600

137

381

145 R 15

4

616

147

381

155 R 15

4.5

630

157

381

165 R 15

4.5

646

167

381

175 R 15

5

660

178

381

185 R 15

5.5

674

188

381

195 R 15

5.5

690

198

381

205 R 15

6

710

208

381

215 R 15

6

724

218

381

225 R 15

6.5

738

228

381

235 R 15

6.5

752

238

381

175 R 15

5

686

178

406

185 R 15

5.5

698

188

406

205 R 15

5

736

208

406

Եզրաչափքային տրամագծի և դողի պրոֆիլի լայնության թույլատրելի շեղումները տրված են սույն տեխնիկական կանոնակարգի 52-րդ և 54-րդ կետերում:

 

Աղյուսակ 3

 

Շառավղային կառուցվածքի 45 սերիայի TR 50 անվահեցով դողերի չափերը

 

Չափը

Չափման անվահեցի
լայնությունը, մմ

Եզրաչափքը, մմ

Դողի պրոֆիլի
լայնությունը, մմ

280/45 R 415

240

661

281

 

Աղյուսակ 4

 

Շառավղային եվ անկյունագծային կառուցվածքների դողերի չափերը` կապված նիստի 50 թեքության անկյան կամ տեղադրված հարթ անվահեցի հետ` պայմանական միավորներով

 

Դողի չափի նշագիրը

Չափման անվահեցի
լայնությունը`
պայմանական
միավորներով

Անվահեցի անվանական
տրամագիծը,
d, մմ

Արտաքին
տրամագիծը, D, մմ

Պրոֆիլի
լայնությունը,
S, մմ

շառավղա-
յին
կառուց-
վածքի

անկյունա-
գծային
կառուց-
վածքի

շառավղա-
յին
կառուց-
վածքի

անկյունա-
գծային
կառուց-
վածքի

ստանդարտ սերիայի

4.00R8*

2,50

203

414

414

107

107

4.00R10*

3,00

254

466

466

108

108

4.00R12*

3,00

305

517

517

108

108

4.50R8*

3,50

203

439

439

125

125

4.50R10*

3,50

254

490

490

125

125

4.50R12*

3,50

305

545

545

125

128

5.00R8*

3,00

203

467

467

132

132

5.00R10*

3,50

254

516

516

134

134

5.00R12*

3,50

305

568

568

134

137

6.00R9

4,00

229

540

540

160

160

6.00R14C

4,50

356

626

625

158

158

6.00R16*

4,50

406

728

730

170

170

6.50R10

5,00

254

588

588

177

177

6.50R14C

5,00

356

640

650

170

172

6.50R16*

4,50

406

742

748

176

176

6.50R20*

5,00

508

860

-

181

-

7.00R12

5,00

305

672

672

192

192

7.00R14C

5,00

356

650

668

180

182

7.00R15*

5,00

381

746

752

197

198

7.00R16C

5,50

406

778

778

198

198

7.00R16

5,50

406

784

774

198

198

7.00R20

5,50

508

892

898

198

198

7.50R10

5,50

254

645

645

207

207

7.50R14C

5,50

356

686

692

195

192

7.50R15*

6,00

381

772

772

212

212

7.50R16*

6,00

406

802

806

210

210

7.50R17*

6,00

432

852

852

210

210

4.50R20

6,00

508

928

928

210

213

8.25R15

6,50

381

836

836

230

234

8.25R16

6,50

406

860

860

230

234

8.25R17

6,50

432

886

895

230

234

8.25R20

6,50

508

962

970

230

234

9.00R15

6,00

381

840

840

249

249

9.00R16*

6,50

406

912

900

246

252

9.00R20

7,00

508

1018

1012

258

256

10.00R15

7,50

381

918

918

275

275

10.00R20

7,50

508

1052

1050

275

275

10.00R22

7,50

559

1102

1102

275

275

11.00R16

6,50

406

980

952

279

272

11.00R20

8,00

508

1082

1080

286

291

11.00R22

8,00

559

1132

1130

286

291

11.00R24

8,00

610

1182

1180

286

291

12.00R20

8,50

508

1122

1120

313

312

12.00R22

8,50

559

1174

1174

313

312

12.00R24

8,50

610

1226

1220

313

312

13.00R20

9,00

508

1176

1170

336

342

14.00R20

10,00

508

1238

1238

370

375

14.00R24

10,00

610

1340

1340

370

375

16.00R20

13,00

508

1370

1370

446

446

80 սերիայի

12/80R20

8,50

508

1008

-

305

-

13/80R20

9,00

508

1048

-

326

-

14/80R20

10,00

508

1090

-

350

-

14/80R24

10,00

610

1192

-

350

-

14.75/80R20

10,00

508

1124

-

370

-

15.5/80R20

10,00

508

1158

-

384

-

Համապիտանի ավտոմեքենաների դողեր` լայնացված անվահեցերի համար

7.50 R 18MPT

5,50

457

885

-

208

 

10.5 R 18MPT

9

457

905

276

270

 

10.5 R 20MPT

9

508

955

276

270

 

12.5 R 18MPT

11

457

990

330

325

 

12.5 R 20MPT

11

508

1040

330

325

 

14.5 R 20MPT

11

508

1095

362

355

 

14.5 R 24MPT

11

610

1195

362

355

 

1) Անկյունագծային կառուցվածքի դողերի վրա «R» տառի փոխարեն դրվում է «-» նշանը (օրինակ` 5.00-8):

2) Դողերի չափերի նշագրերը` տրված աղյուսակում «*» նշանով, կարող են
լրացված լինել C տառով (օրինակ` 6.00-16C):

 

Աղյուսակ 5

 

Շառավղային կառուցվածքով դողերի չափերը` տեղադրված անվահեցի վրա նիստի 150 թեքության անկյունով

 

Դողի չափի
նշագիրը

Չափման անվահեցի
լայնությունը`
պայմանական
միավորներով

Անվահեցի
անվանական
տրամագիծը,
d, մմ

Անվահեցի արտաքին
տրամագիծը, D, մմ

Պրոֆիլի
լայնությունը`
S, մմ

7 R 17,5

5,25

445

752

185

7 R 19,5

5,25

495

800

185

8 R 17,5

6,00

445

784

208

8 R 19,5

6,00

495

856

208

8 R 22,5

6,00

572

936

208

8,5 R 17,5

6,00

445

802

215

9 R 17,5

6,75

445

820

230

9 R 19,5

6,75

495

894

230

9 R 22,5

6,75

572

970

230

9,5 R 17,5

6,75

445

842

240

9,5 R 19,5

6,75

495

916

240

10 R 17,5

7,50

445

858

254

10 R 19,5

7,50

495

936

254

10 R 22,5

7,50

572

1020

254

11 R 22,5

8,25

572

1050

279

11 R 24,5

8,25

622

1100

279

12 R 22,5

9,00

572

1084

300

13 R 22,5

9,75

572

1124

320

15 R 19,5

11,75

495

998

387

15 R 22,5

11,75

572

1074

387

16,5 R 19,5

13,00

495

1046

425

16,5 R 22,5

13,00

572

1122

425

18 R 19,5

14,00

572

1158

457

18 R 22,5

-

-

-

-

70 սերիայի

10/70 R 22,5

7,50

572

928

254

11/70 R 22,5

8,25

572

962

279

12/70 R 22,5

9,00

572

1000

305

13/70 R 22,5

9,75

572

1033

330

Դողերի 7R 17,5 և 8R 17,5 չափերի նշագրերը աղյուսակում կարող են լրացված լինել C տառով (օրինակ` 7 R 17,5 C):

 

Աղյուսակ 6

 

Թեթեվ բեռնատար ավտոմեքենաների շառավղային եվ անկյունագծային կառուցվածքների դողերի չափերը 

 

Դողի չափի
նշագիրը

Չափման անվահեցի
լայնությունը`
պայմանական
միավորներով

Անվահեցի անվանական
տրամագիծը,
d, մմ

Արտաքին
տրամագիծը, D, մմ

Պրոֆիլի
լայնությունը,
S, մմ

շառավղային
կառուց-
վածքի

անկյունա-
գծային
կառուցվածքի

շառավղային
կառուց-
վածքի

անկյունա-
գծային
կառուցվածքի

Մետրական նշագրերը

145 R 10C

4,00

254

492

-

147

-

145 R 12C

4,00

305

542

-

147

-

145 R 13C

4,00

330

566

-

147

-

145 R 14C

4,00

356

590

-

147

-

145 R 15C

4,00

381

616

-

147

-

155 R 12C

4,50

305

550

-

157

-

155 R 13C

4,50

330

578

-

157

-

155 R 14C

4,50

356

604

-

157

-

165 R 13C

4,50

330

596

-

167

-

165 R 14C

4,50

356

622

-

167

-

165 R 15C

4,50

381

646

-

167

-

175 R 13C

5,00

330

608

-

178

-

175 R 14C

5,00

356

634

-

178

-

175 R 16C

5,00

406

684

-

178

-

185 R 13C

5,50

330

624

-

188

-

185 R 14C

5,50

356

650

-

188

-

185 R 15C

5,50

381

674

-

188

-

195 R 14C

5,50

356

666

-

198

-

195 R 15C

5,50

381

690

-

198

-

195 R 16C

5,50

406

716

-

198

-

205 R 14C

6,00

356

686

-

208

-

205 R 15C

6,00

381

710

-

208

-

205 R 16C

6,00

406

736

-

208

-

215 R 14C

6,00

356

700

-

218

-

215 R 15C

6,00

381

724

-

218

-

215 R 16C

6,00

406

750

-

218

-

245 R 16C

7,00

406

798

798

248

248

17 R 15C

5,00

381

678

-

178

-

17 R 380C

5,00

381

678

-

178

-

17 R 400C

150 մմ

400

698

-

186

-

19 R 400C

150 մմ

400

728

-

200

-

Պայմանական միավորներով նշագրերը

5.60 R 12C

4,00

305

570

572

150

148

6.40 R 13C

5,00

330

648

640

172

172

6.70 R 13C

5,00

330

660

662

180

180

6.70 R 14C

5,00

356

688

688

180

180

 6.70 R 15C

 5,00

 381

 712

 714

 180

 180

Անկյունագծային կառուցվածքի դողերի վրա R տառի փոխարեն դրվում է «-» նշանը (օրինակ` 145-10C)

 

Աղյուսակ 7

 

Շառավղային եվ անկյունագծային կառուցվածքների հատուկ նշանակության դողերի չափերը

 

Դողի չափի
նշագիրը

 

Չափման անվահեցի
լայնությունը`
պայմանական
միավորներով

Անվահեցի
անվանական
տրամագիծը,
d, մմ

Արտաքին
տրամագիծը,
D, մմ

Պրոֆիլի
լայնությունը`
S, մմ

Պայմանական միավորներով նշագրերը

15 x 4 1/2-8

3,25

203

385

122

16 x 6-8

4,33

203

425

152

18 x 7

4,33

203

462

173

18 x 7-8

4,33

203

462

173

21 x 8-9

6,00

229

535

200

21 x 4

2,32

330

565

113

22 x 4 1/2

3,11

330

595

132

23 x 5

3,75

330

635

155

23 x 9-10

6,50

254

595

225

24 x 7.50-13

6,00

330

597

191

25 x 6

3,75

330

680

170

27 x 8.50-14

7,00

356

674

218

27 x 10-12

8,00

305

690

255

28 x 8.50-15

7,00

381

699

218

28 x 9-15

7,00

381

707

216

29 9.50-15

7,50

381

724

240

30 x 9.50-15

7,50

381

750

240

31 x 10.50-15

8,50

381

775

268

31 x 11.50-15

9,00

381

775

290

31 x 13.50-15

11,00

381

775

345

31 x 15.50-15

12,00

381

775

390

32 x 11.50-15

9,00

381

801

290

33 x 12.50-15

10,00

381

826

318

35 x 12.50-15

10,00

381

877

318

37 x 12.50-15

10,00

381

928

318

37 x 14.50-15

12,00

381

928

372

Մետրական նշագրեր

200-15

6,50

381

730

205

250-15

7,50

381

735

250

300-15

8,00

381

840

300

Շառավղային կառուցվածքի դողերի վրա «-» նշանի փոխարեն դրվում է R տառը (օրինակ` 15 x 41/2 R8):

 

Աղյուսակ 8

 

Ոչ անհատական օգտագործման թեթեվ բեռնատար ավտոմեքենաների համար շառավղային եվ անկյունագծային (ամերիկյան) դողերի չափերը

 

Դողի
չափի
նշագիրը

Չափման  անվահեցի
լայնության
կոդը

Գոտու անվանական
տրամագիծը,
d, մմ

Արտաքին  տրամագիծը, D, մմ

Պրոֆիլի  
լայնությունը,
S, մմ

նորմալ

ձմեռային

6.00-16LT

4.50

406

732

743

173

6.50-16LT

4.50

406

755

767

182

6.70-16LT

5.00

406

722

733

191

7.00-13LT

5.00

330

647

658

187

7.00-14LT

5.00

356

670

681

187

7.00-15LT

5.50

381

752

763

202

7.00-16LT

5.50

406

778

788

202

7.10-15LT

5.00

381

738

749

199

7.50-15LT

6.00

381

782

794

220

7.50-16LT

6.00

406

808

819

220

8.25-16LT

6.50

406

859

869

241

9.00-16LT

6.50

406

890

903

257

G78-15LT

6.00

381

711

722

212

H78-15LT

6.00

381

727

739

222

L78-15LT

6.50

381

749

760

236

L78-16LT

6.50

406

775

786

236

7-14.5LT*

6.00

368

677

-

185

8-14.5LT*

6.00

368

707

-

203

9-14.5LT*

7.00

368

711

-

241

7-17.5LT

5.25

445

758

769

189

8-17.5LT

5.25

445

788

799

199

1) Շառավղային կառուցվածքի դողերը նշագրվում են R տառով` «-» նշանի փոխարեն (օրինակ` 6.00 R 16LT):

2) Արտաքին առավելագույն տրամագծի (Dmax) հաշվարկման համար b գործակիցն ընդունվում է 1,08-ին հավասար:

3) Պրոֆիլի ընդհանուր լայնությունը կարող է գերազանցել սույն աղյուսակում տրված արժեքը` 8%-ից ոչ ավելի:

4) Դողերի չափերի նշագիրը` տրված աղյուսակում «*» նշանով, LT-իփոխարեն կարող է օգտագործվել MH (օրինակ` 7-14,5 MH):

 

Աղյուսակ 9

 

Ոչ անհատական օգտագործման թեթեվ փոխադրական միջոցների համար անկյունագծային եվ շառավղային դողերի չափերը

 

Դողի չափի
նշագիրը

Չափման
անվահեցի
լայնության
կոդը

Անվահեցի
անվանական
տրամագիծը,
d, մմ

Արտաքին
տրամագիծը, D, մմ

Պրոֆիլի
լայնությունը,
S, մմ

նորմալ

ձմեռային

 

9-15LT

8,00

381

744

755

254

10-15LT

8,00

381

773

783

264

11-15LT

8,00

381

777

788

279

24 x 7,50-13LT

6

330

597

604

191

27 x 8,50-14LT

7

356

674

680

218

28 x 8,50-15LT

7

381

699

705

218

29 x 9,50-15LT

7,5

381

724

731

240

31 x 10,50-15LT

8,5

381

775

781

268

31 x 11,50-15LT

9

381

775

781

290

31 x 13,50-15LT

11

381

775

781

345

31 x 15,50-15LT

12

381

775

781

390

32 x 11,50-15LT

9

381

801

807

290

33 x 12,50-15LT

10

381

826

832

318

35 x 12,50-15LT

10

381

877

883

318

37 x 12,50-15LT

10

381

928

934

318

37 x 14,50-15LT

12

381

928

934

372

8,00-16,5LT

6,00

419

720

730

203

8,75-16,5LT

6,75

419

748

759

222

9,50-16,5LT

6,75

419

776

787

241

10-16,6LT

8,25

419

762

773

264

12-16,5LT

9,75

419

818

831

307

30 x 9,50-16,5LT

7,50

419

750

761

240

31 x 10,50-16,5LT

8,25

419

775

787

266

33 x 12,50-16,5LT

9,75

419

826

838

315

37 x 12,50-16,5LT

9,75

419

928

939

315

37 x 14,50-16,5LT

11,25

419

928

939

365

1) Շառավղային կառուցվածքի դողերը նշագրվում են R տառով` «-» նշանի փոխարեն (օրինակ` 24 x 7,50 R 13LT):

2) Արտաքին առավելագույն տրամագծի (Dmax) հաշվարկման համար b գործակիցն ընդունվում է 1,07-ին հավասար:

3) Պրոֆիլի ընդհանուր լայնությունը կարող է գերազանցել սույն աղյուսակում տրված արժեքը` 7%-ից ոչ ավելի:

 

Աղյուսակ 10

 

50 թեքվածության կամ հարթ անվահեցերի վրա տեղադրման պայմանական նշագրերով անկյունագծային եվ շառավղային կառուցվածքներով դողերի չափերը

 

Դողի չափի
 նշագիրը

Չափման
անվահեցի
լայնու-
թյունը`
պայմանական
միավորներով

Անվահեցի
անվանական
տրամագիծը,
d, մմ

Արտաքին տրամագիծը, D, մմ

Պրոֆիլի
լայնու-
թյունը`
S, մմ

նորմալ

ձմեռային

ճանապար-
հային
պահպանա-
շերտով

հաստացված
պահպանա-
շերտով

6,50-20

5

508

878

-

893

184

7,00-15TR

5,5

381

777

-

792

199

7,00-18

5,5

457

853

-

868

199

7,00-20

5,5

508

904

-

919

199

7,50-15TR

6

381

808

-

825

215

7,50-17

6

432

859

-

876

215

7,50-18

6

457

884

-

901

215

7,50-20

6

508

935

-

952

215

8,25-15TR

6,5

381

847

855

856

236

8,25-20

6,5

508

974

982

992

236

9,00-15TR

7

381

891

904

911

259

9,00-02

7

508

1019

1031

1038

259

10,00-15TR

7,5

381

927

940

946

278

10,00-20

7,5

508

1054

1067

1073

278

10,00-22

7,5

559

1104

1118

1123

278

11,00-20

8

508

1085

1099

1104

293

11,00-22

8

559

1135

1150

1155

293

11,00-24

8

610

1186

1201

1206

293

11,50-20

8

508

1085

1099

1104

296

12,00-20

8,5

508

1125

-

1146

315

12,00-24

8,5

610

1226

-

1247

315

14,00-20

10

508

1241

-

1266

375

14,00-24

10

610

1343

-

1368

375

1) Շառավղային կառուցվածքի դողերը նշագրվում են R տառով` «-» նշանի փոխարեն (օրինակ` 6,50 R20):

2) Արտաքին առավելագույն տրամագծի (Dmax) հաշվարկման համար b գործակիցն ընդունվում է 1,06-ին հավասար:

3) Պրոֆիլի ընդհանուր լայնությունը կարող է գերազանցել սույն աղյուսակում տրված արժեքը` 6%-ից ոչ ավելի:

 

Աղյուսակ 11

 

Անկյունագծային եվ շառավղային կառուցվածքների հատուկ օգտագործման համար պայմանական նշագրով դողերի չափերը

 

Դողի չափը
նշագիրը

Գոտու չափման
լայնությունը`
պայմանական
միավորներով

Գոտու
անվանական
տրամագիծ,
d, մմ

Արտաքին
տրամագիծը, D, մմ

Պրոֆիլի
լայնությունը,  
S, մմ

անիվը տանող
պահպանա-
շերտով

հաստացված
պահպա-
նաշերտով

10,00-20ML
7,5
508
1073
1099
 278
11,00-22ML
8
559
1155
1182
 293
13,00-24ML
9
610
1302
-
 340
14,00-20ML
10
508
1266
-
 375
14,00-24ML
10
610
1368
-
 375
15-19,5ML
11,75
495
1019
-
 389
24 R 21
18
533
1372
-
 610

1) Արտաքին առավելագույն տրամագծի (Dmax) հաշվարկման համար b գործակիցն ընտրվում է 1,06-ին հավասար:

2) Պրոֆիլի ընդհանուր լայնությունը կարող է գերազանցել սույն աղյուսակում տրված արժեքը` 8%-ից ոչ ավելի:

 

Աղյուսակ 12

 

Անկյունագծային եվ շառավղային կառուցվածքների անվահեցի վրա 150 թեքությամբ տեղադրված պայմանական նշագրերով դողերի չափերը

 

Դողի
չափի
նշագիրը

Չափման
անվահեցի
լայնու-
թյունը`
պայմանական
միավորներով

Անվահեցի
անվանական
տրամագիծը,
d, մմ

Արտաքին տրամագիծը, D, մմ

Պրոֆիլի
լայնու-
թյունը`
S, մմ

նորմալ

ձմեռային

ճանապար-
հային
պահպանա-
շերտով

հաստացված
պահպանա-
շերտով

8-19,5
6,00
495
 859

-

876
 203
8-22,5
6,00
572
 935
 952
 203
9-22,5
6,75
572
 974
98
 992
 229
10-22,5
7,50
72
 1019
1031
 1038
 254
11-22,5
8,25
572
 1054
1067
 1073
 279
11-24,5
8,25
622
 1104
1118
 1123
 279
12-22,5
9,00
572
 1085
1099
 1104
 300
12-22,5
9,00
622
 1135
1150
 1155
 300
12-24,5
9,00
572
 1085
1099
 1104
 302
12,5-22,5
9,00
622
 1135
1150
 1155
 302
12,5-24,5
 
 
 
 
 
14-17,5
10,50
445
 907
-
 921
349 (-)
15-19,5
11,75
495
 1005
-
 1019
389 (-)
15-22,5
11,75
572
 1082
-
 1095
389 (-)
16,5-22,5
13,00
572
 1128
-
 1144
425 (-)
18-19,5
14,00
495
 1080
-
 1096
457 (-)
18-22,5
14,00
572
 1158
-
 1172
457 (-)

1) Շառավղային կառուցվածքի դողերը նշագրվում են R տառով` «-» նշանի փոխարեն (օրինակ` 8 R19,5):

2) Արտաքին առավելագույն տրամագծի (Dmax) հաշվարկման համար b գործակիցն ընդունվում է 1,05-ին հավասար:

3) Պրոֆիլի ընդհանուր լայնությունը կարող է գերազանցել սույն աղյուսակում տրված արժեքը` 6%-ից ոչ ավելի: Պրոֆիլի ընդհանուր լայնությունը սահմանված «-» նշանով կարող է գերազանցել այդ արժեքը` 5%-ից ոչ ավելի:

 

Աղյուսակ 13

 

Բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի պայմանական թվի արժեքները

 

Անվահեցի անվանական
տրամագծի պայմանական
միավորը
(պայմանական թիվը, d)

Պայմանական թվի
արժեքը, d, մմ

Անվահեցի անվանական
տրամագծի պայմանական
միավորը (պայմանական
թիվը, d)

Պայմանական թվի
արժեքը, d, մմ

8

203

   

9

229

10

254

14,5

368

11

279

16,5

419

12

305

17,5

445

13

330

19,5

495

14

356

20,5

521

15

381

22,5

572

16

406

24,5

622

17

432

 

 

18

457

19

482

20

508

26

660

21

533

28

711

22

559

30

762

23

610

 

 

25

-

 

5) T տառը` դրված մարդատար մեքենաների ժամանակավոր օգտագործման պահուստային դողերի պրոֆիլի անվանական լայնությունից առաջ:

23. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի 8-12-րդ աղյուսակներում թվարկված արտաքին տրամագծերով դողերը նախատեսված են օգտագործման տարբեր կատեգորիաների (սովորական, ձմեռային, հատուկ) ճանապարհների համար:

24. Անվահեց (օղագոտի)` օդախցիկով կամ առանց օդախցիկի դողերի հիմք, որի վրա հենված են դողերի կողամասերը:

25. Անվահեցի անվանական տրամագիծ, d` օղագոտու տրամագիծ, որի վրա հավաքվում է դողը:

26. Տեսական անվահեց (բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի)` անվահեց, որի լայնությունը x անգամ մեծ է դողի պրոֆիլի անվանական լայնությունից:

Տեսական անվահեցի արժեքը (x) նշում է դողեր արտադրող կազմակերպությունը:

27. Չափման անվահեց` անվահեց, որի վրա տեղադրվում են դողերը` դրանց չափերն ստուգելու համար:

28. Փորձարկման անվահեց` անվահեց, որի վրա տեղադրում են դողերը, բեռնվածությունից և արագությունից կախված, դրանց ամրության փորձարկումները կատարելու համար:

29. Պոկում` պահպանաշերտից ռետինի կտորների անջատում:

30. Հենքի շերտատում` հենքի անջատում իրեն շրջապատող ռետինածածկույթից:

31. Շերտերի շերտատում` հարևան շերտերը միմյանցից անջատում:

32. Պահպանաշերտի շերտատում` կարկասից պահպանաշերտի անջատում:

33. Պահպանաշերտի մաշվածության ցուցիչ` պահպանաշերտի ակոսների ներքին ելուն` նախատեսված դրա մաշվածության աստիճանը տեսողաբար որոշելու համար:

34. Կրող ունակության ինդեքս` մարդատար ավտոմեքենաների դողերի համար` թիվ, որը բնութագրվում է վերահսկման առավելագույն զանգվածով, ըստ որի շահագործման ժամանակ հաշվարկված են դողերը` արտադրող կազմակերպության կողմից սահմանված օգտագործման պահանջներին համապատասխան:

Կրող ունակության ինդեքսը, կախված մարդատար ավտոմեքենաների առավելագույն զանգվածից, տրված է 14-րդ աղյուսակում.

 

Աղյուսակ 14

 

Մարդատար ավտոմեքենաների դողերի համար կրող ունակության ինդեքսը (Li)` կախված համապատասխան առավելագույն զանգվածից (kg), կգ

 

Li

kg

Li

kg

Li

kg

Li

kg

0

45

31

109

61

257

91

615

1

46,2

32

112

62

265

92

630

2

47,5

33

115

63

272

93

650

3

48,7

34

118

64

280

94

670

4

50

35

121

65

290

95

690

5

51,5

36

125

66

300

96

710

6

53

37

128

67

307

97

730

7

54,5

38

132

68

315

98

750

8

56

39

136

69

325

99

775

9

58

40

140

70

335

100

800

10

60

41

145

71

345

101

825

11

61,5

42

150

72

355

102

850

12

63

43

155

73

365

103

875

13

65

44

160

74

375

104

900

14

67

45

165

75

387

105

925

15

69

46

170

76

400

106

950

16

71

47

175

77

412

107

975

17

73

48

180

78

425

108

1000

18

75

49

185

79

437

109

1030

19

77,5

50

190

80

450

110

1060

20

80

51

195

81

462

111

1090

21

82,5

52

200

82

475

112

1120

22

85

53

206

83

487

113

1150

23

87,5

54

212

84

500

114

1180

24

90

55

218

85

515

115

1215

26

95

57

230

87

545

117

1285

27

97,5

58

236

88

560

118

1320

28

100

59

243

89

580

119

1360

29

103

60

250

90

600

120

1400

30

106

 

 

 

 

 

 

 

35. Կրող ունակության ինդեքս` բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար` բեռնվածությունը ցույց տվող մեկ կամ երկու թիվ, որը կարող է դիմանալ մեկ կամ կրկնակի դողերի տվյալ կատեգորիայի արագությանը համապատասխանող արագությանը և դողերի շահագործման ժամանակ դողերի օգտագործումը հավաստող արտադրող կազմակերպության կողմից սահմանված պահանջներին:

Դողերի տվյալ տիպերը կարող են ունենալ մեկ կամ մի քանի կրող ունակության մեկ կամ մի քանի ինդեքսներ` կապված սույն տեխնիկական կանոնակարգի 63-րդ կետով սահմանված պահանջը կիրառելու կամ չկիրառելու հետ:

Կրող ունակության ինդեքսը, կախված համապատասխան առավելագույն զանգվածից, տրված է 15-րդ աղյուսակում.

 

Աղյուսակ 15

 

Բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար կրող ունակության ինդեքսը (Li)` կախված համապատասխան առավելագույն զանգվածից (kg), կգ

 

Li

Kg

Li

Kg

60

250

110

1060

61

257

111

1090

62

265

112

1120

63

272

113

1150

64

280

114

1180

65

290

115

1215

66

300

116

1250

67

307

117

1285

68

315

118

1320

69

325

119

1360

70

335

120

1400

71

345

121

1450

72

355

122

1500

73

365

123

1550

74

375

124

1600

75

387

125

1650

76

400

126

1700

77

412

127

1750

78

425

128

1800

79

437

129

1850

80

450

130

1900

81

462

131

1950

82

475

132

2000

83

487

133

2060

84

500

134

2120

85

515

135

2180

86

530

136

2240

87

545

137

2300

88

560

138

2360

89

580

139

2430

90

600

140

2500

91

615

141

2575

92

630

142

2650

93

650

143

2725

94

670

144

2800

95

690

145

2900

96

710

146

3000

97

730

147

3075

98

750

148

3150

99

775

149

3250

100

800

150

3350

101

825

151

3450

102

850

152

3550

103

875

153

3650

104

900

154

3750

105

925

155

3875

106

950

156

4000

107

975

157

4125

108

1000

158

4250

109

1030

159

4375

160

4500

180

8000

161

4625

181

8250

162

4750

182

8500

163

4875

183

8750

164

5000

184

9000

165

5150

185

9250

166

5300

186

9500

167

5450

187

9750

168

5600

188

10000

169

5800

189

10300

170

6000

190

10600

171

6150

191

10900

172

6300

192

11200

173

6500

193

11500

174

6700

194

11800

175

6900

195

12150

176

7100

196

12500

177

7300

197

12850

178

7500

198

13200

179

7750

199

13600

   

200

14000

 

36. Արագության կատեգորիա` մարդատար ավտոմեքենաների այն առավելագույն արագությունները, որոնց կարող են դիմանալ դողերը, 16-րդ աղյուսակում տրված են արագության կատեգորիայի նշագրի միջոցով.

 

Աղյուսակ 16

 

Արագության կատեգորիան` ըստ մարդատար ավտոմեքենաների առավելագույն արագության

 

Արագության կատեգորիայի նշագիրը

Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ

L

120

M

130

N

140

P

150

Q

160

R

170

S

180

T

190

Ս

200

H

210

V

240

W

270

Y

300

 

37. Արագության կատեգորիա` բեռնատար ավտոմեքենաների այն համապատասխան արագությունները, որոնց կարող են դիմանալ դողերը, 17-րդ աղյուսակում տրված են արագության կատեգորիայի նշագրի միջոցով.

 

Աղյուսակ 17

 

Արագության կատեգորիան` ըստ բեռնատար ավտոմեքենաների համապատասխան արագության

 

Արագության
կատեգորիայի
նշագիրը

Համապատասխան
արագությունը,
կմ/ժ

Արագության
կատեգորիայի
նշագիրը

Համապատասխան
արագությունը,
կմ/ժ

F

80

P

150

G

90

Q

160

J

100

R

170

K

110

S

180

L

120

T

190

M

130

Ս

200

N

140

H

210

 

 

V

240

 

38. Պահպանաշերտի ակոսների նկար`

1) հիմնական ակոսներ` լայն ակոսներ` տեղակայված դողերի պահպանաշերտերի կենտրոնական մասում, որում կան պահպանաշերտի մաշվածության ցուցիչներ,

2) լրացուցիչ ակոսներ` պահպանաշերտի օժանդակ ակոսների նկարներ, որոնք կարող են անհետանալ դողերի ծառայության ժամկետների ընթացքում:

Օդաճնշական դողի կառուցվածքային նկարը տրված է սույն տեխնիկական կանոնակարգի ձևում:

39. Դողերի առավելագույն բեռնվածության ցուցանիշ` մարդատար ավտոմեքենաների դողերի համար` առավելագույն զանգված, որի համար հաշվարկված են դողերը`

1) 210 կմ/ժ չգերազանցող արագության համար բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշը չպետք է գերազանցի դողերի կրող ունակության ինդեքսին համապատասխանող արժեքը:

2) 210 կմ/ժ-ից բարձր, բայց 240 կմ/ժ չգերազանցող (V արագության կատեգորիայի դողեր) արագությունների համար բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշները` հաշվի առնելով փոխադրական միջոցները, որոնց վրա տեղադրվում են դողերը, չպետք է գերազանցեն դողերի կրող ունակության ինդեքսին համապատասխանող և 18-րդ աղյուսակում տրված արագության առավելագույն արժեքները` արտահայտված տոկոսներով.

 

Աղյուսակ 18

 

210 կմ/ժ-ից բարձր, բայց 240 կմ/ժ չգերազանցող արագության համար բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշը

 

Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ

Բեռնվածությունը, %

215

98,5

220

97

225

95,5

230

94

235

92,5

240

91

 

Միջանկյալ արագության առավելագույն արժեքի համար թույլատրվում է կիրառել բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշի միջարկման գծային մեթոդը:

3) 240 կմ/ժ-ից բարձր արագությունների համար (W արագության կատեգորիայի դողեր) բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշները` հաշվի առնելով փոխադրական միջոցները, որոնց վրա տեղադրվում են դողերը, չպետք է գերազանցեն կրող ունակության ինդեքսին համապատասխանող և 19-րդ աղյուսակում տրված արագության առավելագույն արժեքը` արտահայտված տոկոսներով.

 

Աղյուսակ 19

 

240 կմ/ժ-ից բարձր արագության համար բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշը

 

Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ

Բեռնվածությունը, %

240

100

250

95

260

90

270

85

 

Միջանկյալ արագության առավելագույն արժեքի համար թույլատրվում է կիրառել բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշի միջարկման գծային մեթոդը,

4) 270 կմ/ժ-ից բարձր արագության համար (Y արագության կատեգորիայի դողեր) բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշը` հաշվի առնելով փոխադրական միջոցները, որոնց վրա տեղադրվում են դողերը, չպետք է գերազանցի դողերի կրող ունակության ինդեքսի տոկոսային մասին համապատասխանող և 20-րդ աղյուսակում տրված արագության առավելագույն արժեքը.

 

Աղյուսակ 20

 

270 կմ/ժ-ից բարձր արագության համար բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշը

 

Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ

Բեռնվածությունը, %

270

100

280

95

290

90

300

85

 

5) 60 կմ/ժ-ից չգերազանցող արագության համար բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշը` հաշվի առնելով փոխադրական միջոցները, որոնց վրա տեղադրվում են դողերը, չպետք է գերազանցի դողերի կրող ունակությանը համապատասխանող զանգվածի տոկոսային մասը և 21-րդ աղյուսակում տրված հաշվարկային առավելագույն արագությանը.

 

Աղյուսակ 21

 

60 կմ/ժ-ից չգերազանցող արագության համար բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշը

 

Առավելագույն արագությունը, կմ/ժ

Բեռնվածության առավելագույն
ցուցանիշը, %

25

142

30

135

40

125

50

115

60

110

 

6) 300 կմ/ժ-ից բարձր արագության համար բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշը` հաշվի առնելով դողերի առավելագույն արագությունը, չպետք է գերազանցի դողեր արտադրող կազմակերպության կողմից սահմանված զանգվածը:

Միջանկյալ արագությունների համար` 300 կմ/ժ և առավելագույն արագության միջև ընկած թույլատրվում է դողեր արտադրող կազմակերպությանը կիրառել բեռնվածության առավելագույն ցուցանիշի միջարկման գծային մեթոդը:

40. Արագությունից կախված բեռնվածության փոփոխության աղյուսակ` սույն տեխնիկական կանոնակարգի 22-րդ աղյուսակ, որտեղ, կրող ունակության ինդեքսից և անվանական արագության նշագրում նշված բեռնվածության փոփոխությունից կախված, կարող են դիմանալ բեռնատար ավտոմեքենաների դողերը` նշագրի անվանական արագությունից տարբերվող արագության դեպքում: Կրող ունակության լրացուցիչ ինդեքսի և սույն կանոնակարգի 63-րդ կետի հիման վրա ստացված արագության կատեգորիայի դեպքում բեռնվածության փոփոխությունները գործող չեն.

 

Աղյուսակ 22

 

Արագությունից կախված` բեռնատար ավտոմեքենաների շառավղային եվ անկյունագծային դողերի կրող ունակության փոփոխությունը

 

Դողերի կրող ունակության փոփոխությունը, %

արագություն, կմ/ժ

բեռնվածության բոլոր ինդեքսները
 

բեռնվածության
ինդեքսները
≥122

բեռնվածության ինդեքսները ≤121
արագության
կատեգորիայի նշագիրը
արագության
կատեգորիայի նշագիրը
արագության
կատեգորիայի նշագիրը
F
G
J
K
L
M
L
M
N
P
0
+150
+150
+150
+150
+150
+150
 +110
+110
+110
+110
5
+110
+110
+110
+110
+110
+110
+90
+90
+90
+90
10
+80
+80
+80
+80
+80
+80
+75
+75
+75
+75
15
+65
+65
+65
+65
+65
+65
+60
+60
+60
+60
20
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
+50
25
+35
+35
+35
+35
+35
+35
+42
+42
+42
+42
35
+19
+19
+19
+19
+19
+19
+29
+29
+29
+29
40
+15
+15
+15
+15
+15
+15
+25
+25
+25
+25
45
+13
+13
+13
+13
+13
+13
+22
+22
+22
+22
50
+12
+12
+12
+12
+12
+12
+20
+20
+20
+20
55
+11
+11
+11
+11
+11
+11
+17,5
+17,5
+17,5
+17,5
60
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+15,0
+15,0
+15,0
+15,5
65
+7,5
+8,5
+8,5
+8,5
+8,5
+8,5
+13,5
+13,5
+13,5
+13,5
70
+5,0
+7,0
+7,0
+7,0
+7,0
+7,0
+12,5
+12,5
+12,5
+12,5
75
+2,5
+5,5
+5,5
+5,5
+5,5
+5,5
+11,0
+11,0
+11,0
+11,0
80
0
+4,0
+4,0
+4,0
+4,0
+4,0
+10,0
+10,0
+10,0
+10,0
85
-3
+2,0
+3,0
+3,0
+3,0
+3,0
+8,5
+8,5
+8,5
+8,5
90
-6
0
+2,0
+2,0
+2,0
+2,0
+7,5
+7,5
+7,5
+7,5
95
-10
-2,5
+1,0
+1,0
+1,0
+1,0
+6,5
+6,5
+6,5
+6,5
100
-15
-5
0
0
0
0
+5,0
+5,0
+5,0
+5,0
105
 
-8
-2
0
0
0
+3,75
+3,75
+3,75
+3,75
110
-13
-4
0
0
0
+2,5
+2,5
+2,5
+2,5
115
 
-7
-3
0
0
+1,25
+1,25
+1,25
+1,25
120
-12
-7
0
0
0
0
0
0
125
 
 
 
0
-2,5
0
0
0
130
0
-5,0
0
0
0
135
 
-7,5
-2,5
0
0
140
-10
-5
0
0
145
 
-7,5
-2,5
0
150
-10,0
-5,0
0
155
 
-7,5
-2,5
160
-10,0
-3,0

 

41. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի 22-րդ աղյուսակում ≥122 և ≤121 կրող ունակություններով ինդեքսները վերաբերում են միևնույն շահագործման ռեժիմին:

42. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի 22-րդ աղյուսակում տրված P նշագրով արագության կատեգորիայի դեպքում 160 կմ/ժ-ից բարձր արագությունների ժամանակ դողերի կրող ունակության փոփոխություններ չի թույլատրվում: Q և բարձր արագության կատեգորիաների համար տվյալ արագության կատեգորիայի նշագրին համապատասխանողը նշանակում է տվյալ դողի համար թույլատրելի առավելագույն արագություն:

 

Օդաճնշական դողերի մակնշումը

 

43. Պատրաստի համաչափ դողերի երկու կողերի, իսկ ոչ համաչափ դողերի արտաքին կողի վրա պետք է մակնշված լինեն`

1) արտադրողի ապրանքային նշանը և (կամ) անվանումը, գտնվելու վայրը,

2) դողի չափերի նշագիրը` սույն տեխնիկական կանոնակարգի 22-րդ կետին համապատասխան,

3) կառուցվածքը,

1) մարդատար ավտոմեքենաների դողերի համար`

ա) անկյունագծային կառուցվածքի դողերի համար կարող է մակնշում չպահանջվել կամ տրամագծի նշագրից առաջ կարող է դրվել D տառը,

բ) շառավղային կառուցվածքի դողերի համար տրամագծի մակնշվածքից առաջ նշվում է R տառը և կամ «RADIAL» («ՇԱՌԱՎՂԱՅԻՆ») բառը: 240 կմ/ժ-ից բարձր արագության համար նախատեսված շառավղային կառուցվածքի դողերի համար անվահեցի տրամագծի մակնշվածքից առաջ R տառը կարող է փոխարինվել ZR տառերով,

գ) անկյունագծագոտևորային կառուցվածքի դողերի համար անվահեցի տրամագծից առաջ մակնշում են B տառը և «BIAS BELTED» («ՇԵՂՎԱԾ ԱՆՎԱՀԵՑՈՎ») բառերը,

2) բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար`

ա) անկյունագծային կառուցվածքի դողերի համար ցուցումներ կամ D տառը չեն դրվում,

բ) շառավղային կառուցվածքի դողերի համար անվահեցի տրամագծից առաջ նշում են R տառը և «RADIAL» («ՇԱՌԱՎՂԱՅԻՆ») բառը,

4) առևտրային նշանը (դողի մոդելը),

5) արագության կատեգորիայի նշագիրը (նշագրերը)`

ա) մակնշում են մարդատար ավտոմեքենաների դողերի համար` սույն տեխնիկական կանոնակարգի 14-րդ աղյուսակին, իսկ բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար` 15-րդ աղյուսակին համապատասխան:

Մինչև 300 կմ/ժ աշխատանքային բնութագրերով դողերին համապատասխանող 300 կմ/ժ-ից բարձր արագության համար պիտանի մարդատար ավտոմեքենաների դողերի վրա պետք է մակնշել աշխատանքային բնութագրերը (կրող ունակության ինդեքսը և արագության կատեգորիայի նշագիրը): Աշխատանքային բնութագրերը նշում են փակագծում, օրինակ` (95Y),

բ) բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի վրա նշում են նաև արագության երկրորդ կատեգորիան, եթե ընդունվում է սույն տեխնիկական կանոնակարգի 63-րդ կետի դրույթը,

6) ձմեռային դողերի համար M+S կամ M.S տառերը կամ բոլոր սեզոնների դողերի համար M&S կամ «All seasons» բառերը,

7) կրող ունակության ինդեքսը` սույն տեխնիկական կանոնակարգի 34-րդ կամ 35-րդ կետերում տրված սահմանմանը համապատասխան,

8) «TUBELLESS» («ԱՆԽՈՒՑ»), եթե դողերը նախատեսված են կիրառման համար` առանց խցիկների,

9) մարդատար ավտոմեքենաների ուժեղացված դողերի դեպքում` «REINFORCED» («ՈՒԺԵՂԱՑՎԱԾ») կամ «EXTRA LOAD» («ԲԱՐՁՐ ԲԵՌՆՎԱԾՈՒԹՅԱՄԲ») բառերը,

10) արտադրման թվականը` կազմված չորս թվից, որոնցից առաջին երկուսը ցույց են տալիս արտադրման շաբաթը, վերջին երկուսը արտադրման տարեթիվը,

11) բեռնատար ավտոմեքենաների համար նախատեսված` վերականգնված դողերի յուրաքանչյուր կողամասի վրա նշված է «v» պայմանական նշանը` 20 մմ-ից ոչ պակաս տրամագծով կամ REGROOVABLE («ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎԱԾ») բառը` նշված ռելիեֆային կամ արտաճզմային եղանակով,

12) բեռնատար ավտոմեքենաների փչված դողերի օդի ճնշման վերաբերյալ նշումը, որը պետք է պահպանվի, արագությունից և բեռնվածությունից կախված, կայունության որոշման փորձարկումների ժամանակ` կատարված սույն տեխնիկական կանոնակարգի 25-րդ աղյուսակում տրված «PSI» ճնշման ինդեքսի միջոցով,

13) անվահեցի կառուցվածքին համապատասխանող դողերի նշագիրը, եթե այն տարբերվում է ստանդարտ կառուցվածքից,

14) «TWI» նշանը, որը ցույց է տալիս պահպանաշերտի ուսային տարածքում մաշվածության ցուցիչի զետեղման տեղը,

15) դողերի հավասարակշռման նշանը (մարդատար և թեթև բեռնատար ավտոմեքենաների համար),

16) պտտման ուղղվածության նշանը (պահպանաշերտի նկարների ուղղվածության դեպքում),

17) «All steel» («Ամբողջապողպատահենքային») բառը ամբողջապողպատահենքային դողերի համար:

44. Դողերի վրա պետք է նախատեսված լինի ազատ տեղ` տիպի պաշտոնական հաստատման նշանի մակնշման համար: Տիպի պաշտոնական հաստատման նշանի ձևը պետք է համապատասխանի «Միօրինակ կարգադրագրեր` մարդատար ավտոմեքենաների և դրանց կցանքների դողերի պաշտոնական հաստատման համար» ԵԷԿ ՕՕՆ N 30 կամ «Միօրինակ կարգադրագրեր` բեռնատար ավտոմեքենաների և դրանց կցանքների դողերի պաշտոնական հաստատման համար» ԵԷԿ ՕՕՆ N 54 կանոններով սահմանված պահանջներին:

45. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի 43-րդ կետի և տիպի պաշտոնական հաստատման նշանի (44-րդ կետ) մակնշումը դողերի վրա պետք է իրականացվի ռելիեֆային կամ արտաճզմային ձևով:

46. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին` դողերի համապատասխանության գնահատման արդյունքների հիման վրա համապատասխանության ազգային նշանը կարող է մակնշվել սույն տեխնիկական կանոնակարգի 70-րդ կետով սահմանված պահանջին համապատասխան:

(46-րդ կետը փոփ. 02.04.15 N 356-Ն)

47. Թույլատրվում է, 43-րդ կետում նշված մակագրություններից բացի, կատարել լրացուցիչ մակնշվածքներ` սպառողների համաձայնության դեպքում:

 

Օդաճնշական դողերի բնութագրերը

 

48. Դողերի պրոֆիլի լայնությունը`

1) դողերի պրոֆիլի լայնությունը հաշվարկում են հետևյալ բանաձևով`

 

S=S1 +K (A-A1),

 

որտեղ`

S-ն պրոֆիլի լայնությունն է (մմ)` չափված չափման անվահեցի վրա,

S1-ը պրոֆիլի անվանական լայնության չափն է (մմ)` նշված կարգադրագրին համապատասխան դողերի կողամասերի վրա տրված նշագրում,

A-ն չափման անվահեցի լայնությունն է, մմ, արտադրող կազմակերպության կողմից նշված տեխնիկական նկարագրում:

Եթե պայմանական թիվը տրված է պայմանական միավորներով (դյույմերով), ապա այն բազմապատկում են 25,4 թվով` վերածելով միլիմետրերի,

A1-ը տեսական անվահեցի լայնությունն է (մմ):

A1-ի համար կիրառում են S1 արժեքը` բազմապատկած արտադրող կազմակերպության կողմից սահմանված x գործակցով, իսկ K-ի համար` 0,4 արժեքը,

2) դողերի այն տիպերի համար, որոնց նշագրերը տրված են սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-12-րդ աղյուսակների առաջին սյունակներում, պրոֆիլի լայնությունները պետք է համապատասխանեն դողերի տիպի նշագրերի դիմաց նշված տվյալներին:

49. Դողերի արտաքին տրամագիծը`

1) դողերի արտաքին տրամագիծը հաշվարկում են հետևյալ բանաձևով`

 

D=d+2H,

 

որտեղ`

D-ն արտաքին տրամագիծն է (մմ),

d-ն` պայմանական թիվը` սույն տեխնիկական կանոնակարգի 22-րդ կետի 3-րդ և 4-րդ ենթակետերին համապատասխան:

Եթե պայմանական թիվը տրված է պայմանական միավորներով, ապա այն բազմապատկում են 25,4 թվով` վերածելով միլիմետրերի:

S1-ը անվանական պրոֆիլի լայնությունն է (մմ),

H-ը պրոֆիլի անվանական բարձրությունն է (մմ), որը հավասար է S1 x 0,01 Rd,

Rd-ն պրոֆիլի անվանական բարձրության հարաբերությունն է իր լայնությանը:

Այս բոլոր մեծությունները պետք է համապատասխանեն սույն տեխնիկական կանոնակարգի 43-րդ կետով սահմանված պահանջներին համապատասխան դողերի կողամասերում տրված չափերի նշագրին,

2) դողերի այն տիպերի համար, որոնց նշագրերը տրված են սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-12-րդ աղյուսակների առաջին սյունակում, արտաքին տրամագիծը պետք է համապատասխանի դողերի տիպի նշագրերի դիմաց նշված տվյալներին:

50. Դողերի չափումը կատարում են սույն տեխնիկական կանոնակարգի 51-52-րդ կետերով կամ «Դողեր` օդաճնշական. Հիմնական չափերի որոշման մեթոդ» ԳՕՍՏ 26000 ստանդարտով սահմանված մեթոդներով:

51. Մարդատար ավտոմեքենաների դողերը տեղադրում են արտադրող կազմակերպության կողմից դողի տիպի պաշտոնական հաստատման ժամանակ ներկայացված չափման անվահեցի վրա և փչում 3-ից մինչև 3,5 բար ճնշմամբ.

1) ճնշումը կարգավորում են մինչև հետևյալ արժեքները`

ա) անկյունագծագոտևորային կառուցվածքի ստանդարտ դողերի համար` 1,7 բար,

բ) անկյունագծային կառուցվածքի դողերի համար` ըստ 23-րդ աղյուսակի.

 

Աղյուսակ 23

 

Անկյունագծային կառուցվածքի դողերի ճնշումն ըստ արագության կատեգորիայի

 

Շերտավորման նորմը

 

Ճնշումը, բար

արագության կատեգորիան

L, M, N

P, Q, R, S

T, Ս, H, V

4

1,7

2,0

-

6

2,1

2,4

2,6

8

2,5

2,8

3,0

 

գ) շառավղային կառուցվածքի ստանդարտ դողերի համար` 1,3 բար,

դ) հզորացված դողերի համար` 2,3 բար,

ե) ժամանակավոր օգտագործման տիպի «T» պահուստային դողերի համար` 4,2 բար,

2) անվահեցի վրա տեղադրված դողը պահում են սենյակային ջերմաստիճանում`

24 ժ-ից ոչ պակաս, որտեղ կատարվում են փորձարկումներ` բացառությամբ այն դեպքի, որը նախատեսված է սույն տեխնիկական կանոնակարգի 61-րդ կետում,

3) կարգավորում են ճնշումը` սույն կետի 1-ին ենթակետում տրված արժեքներին համապատասխան,

4) հաշվի առնելով պահպանաշերտի ելուստները կամ շերտերը` կարկինով չափում են դողերի եզրաչափքային լայնությունը` դասավորված հավասարաչափ, վեց կետում: Եզրաչափքային լայնությունն ընդունում են չափվող արժեքներից առավելագույնը,

5) որոշում են արտաքին տրամագիծը` չափելով շրջանագծի առավելագույն երկարությունը` այն բաժանելով p (3,1416) թվի վրա:

52. Բեռնատար ավտոմեքենաների դողերը տեղադրում են արտադրող կազմակերպության կողմից պաշտոնական հաստատման ժամանակ ներկայացված չափման անվահեցի վրա և փչում են մինչև արտադրող կազմակերպության կողմից սահմանված չափումներ կատարելու համար անհրաժեշտ ճնշումը:

Դողը, տեղադրված անվահեցի վրա, պահում են սենյակային ջերմաստիճանում` 24 ժ-ից ոչ պակաս:

Կարգավորում են ճնշումը` արտադրող կազմակերպության կողմից սահմանված արժեքներին համապատասխան:

Կատարում են 51-րդ կետի 4-րդ և 5-րդ ենթակետերով սահմանված գործողությունները:

53. Մարդատար ավտոմեքենաների դողերի եզրաչափքային լայնությունը կարող է լինել սույն տեխնիկական կանոնակարգի 48-րդ կետով որոշված պրոֆիլի լայնությունից փոքր, այն կարող է գերազանցել այդ արժեքը 6%-ով` անկյունագծային դողերի դեպքում, 4%-ով` շառավղային դողերի դեպքում, բացի դրանից, եթե դողերն ունեն հատուկ պաշտպանիչ կոդեր (կամ գոտիներ), ապա այդ շեղումների կիրառմանը համապատասխան արժեքները կարող են գերազանցել 8 մմ:

54. Բեռնատար ավտոմեքենաների շառավղային կառուցվածքի դողերի եզրաչափքային լայնությունը կարող է լինել սույն տեխնիկական կանոնակարգի 48-րդ կետով որոշված պրոֆիլի լայնությունից փոքր, այն կարող է գերազանցել այդ արժեքը շառավղային կառուցվածքի դողերի համար` 4%-ով, իսկ անկյունագծային (անկյունագծագոտևորային) կառուցվածքի դողերի համար` 8%-ով: Երկտակ անիվների համար նախատեսված 305 մմ գերազանցող պրոֆիլի լայնությամբ շառավղային կառուցվածքով դողերի համար այն չպետք է գերազանցի 2%-ով կամ անկյունագծային (անկյունագծահյուսվածքային) կառուցվածքի դողերի համար` 4%-ով:

55. Դողերի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի Dmin  և Dmaxմեծությունների սահմաններում, որոնք որոշվում են հետևյալ բանաձևերով`

 

Dmin=d+(2Hxa),

Dmax=d+(2Hxb),

 

որտեղ`

սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-12-րդ աղյուսակում տրված չափերի համար H=0,5(D-d), այլ չափերի համար, որոնք տրված չեն աղյուսակներում, H և d որոշում են 49-րդ կետի 1-ին ենթակետին համապատասխան,

a և b գործակիցները համապատասխանաբար հավասար են`

1) a = 0,97,

2) «b» գործակիցը մարդատար ավտոմեքենաների սովորական (ճանապարհային) տիպի`

ա) շառավղային կառուցվածքի դողերի համար` 1,04,

բ) անկյունագծային (անկյունագծագոտևորման) կառուցվածքի դողերի համար` 1,08,

3) «b» գործակիցը բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար, տրված է 24-րդ աղյուսակում.

 

Աղյուսակ 24

 

Բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի օգտագործման կատեգորիաներից կախված` «b» գործակիցը

 

Դողի օգտագործման կատեգորիան

Կառուցվածքը

շառավղային

անկյունագծային

Սովորական

1,04

1,07

Հատուկ

1,06

1,09

 

4) ձմեռային դողերի եզրաչափքային տրամագիծը` Dmax, եթե որոշված է վերը նշված բանաձևին համապատասխան, ապա այն կարող է գերազանցել 1%-ով:

56. Դողի յուրաքանչյուր տիպ, կախված արագությունից և բեռնվածությունից, պետք է անցնի ամենաքիչը մեկ ամրության փորձարկում` սույն տեխնիկական կանոնակարգի 57-59-րդ կետերով սահմանված մեթոդով:

Այն մարդատար ավտոմեքենաների դողերը, որոնց չափերի նշագրերից առաջ մակնշված է ZR տառերը, որոնք պիտանի են 300 կմ/ժ ավելի արագության համար, ապա արագության և բեռնվածության փորձարկումները կատարում են մեկ դողի վրա` հաշվի առնելով այն արագությունը և բեռնվածությունը, որոնք տրված են դողի նշագրում: Միաժամանակ փորձարկումը կատարում են նույն տիպի երկրորդ նմուշի դողի վրա, այդ դեպքում ընտրում են արտադրող կազմակերպության կողմից դողի տեխնիկական նկարագրում տրված առավելագույն արագությունը և բեռնվածությունը: Երկրորդ դողի վրա կատարվող փորձարկումները կարող են իրականացվել առաջինի վրա, եթե այն թույլատրված է արտադրող կազմակերպության կողմից:

57. Արագությունից և բեռնվածությունից կախված` մարդատար ավտոմեքենաների դողերի ամրության փորձարկումներ`

1) նոր դողերը տեղադրում են արտադրող կազմակերպության կողմից դողերի տիպերի պաշտոնական հաստատման ժամանակ ներկայացված չափման անվահեցի վրա,

2) փչում են դողերը` մինչև 25-րդ աղյուսակում տրված համապատասխան ճնշումը (բար), իսկ ժամանակավոր օգտագործման T տիպի պահուստային դողերի համար` մինչև 4,2 բար.

Աղյուսակ 25

 

Դողերի ճնշումն ըստ արագության կատեգորիայի

 

Արագության կատեգորիան 

Անկյունագծային դողերը

Շառավղային դողերը

Անկյունագծային գոտևորային դողերը

շերտավորման նորմ

ստանդարտ

ուժեղացված

ստանդարտ

4

6

8

L, M, N

2,3

2,7

3,0

-

-

-

p, q, r, s

2,6

3,0

3,3

2,6

3,0

2,6

t, ս, h

2,8

3,2

3,5

2,8

3,2

2,8

v

3,0

3,4

3,7

3,0

3,4

-

w

-

-

-

3,2

-

-

w և y

-

-

-

-

 3,6

-

 

3) արտադրող կազմակերպությունը կարող է պահանջել սույն կետի 2-րդ ենթակետում տրված արժեքներից տարբերվող ճնշման օգտագործում` հիմնավորելով իր պահանջը: Այդ դեպքում դողերը պետք է լինեն փչված` մինչև այդ ճնշումը,

4) անվահեցի վրա տեղադրված դողը պահել սենյակային ջերմաստիճանում, որտեղ կատարվում է փորձարկումը` 3 ժ-ից ոչ պակաս,

5) դողերի ճնշումը կարգավորել մինչև սույն կետի 2-րդ կամ 3-րդ ենթակետով սահմանված ճնշումը,

6) անվահեցի վրա ամրացված դողը տեղադրում են փորձարկման առանցքի վրա և սեղմում են այն (1,70±1%) մ կամ (2,00±1%) մ տրամագծով հարթ թափանիվի արտաքին մակերևույթին,

7) փորձարկման առանցքին տալիս են առավելագույն բեռնվածության գործակցի 80%-ին հավասար բեռնվածություն` դողերի կրող ունակության ինդեքսներին համապատասխան`

ա) L-H` ներառյալ արագության կատեգորիաները,

բ) 240 կմ/ժ առավելագույն արագության հետ կապված V արագության կատեգորիայի դողերի համար` սույն տեխնիկական կանոնակարգի 39-րդ կետի 2-րդ ենթակետին համապատասխան,

գ) 270 կմ/ժ առավելագույն արագության համապատասխան W արագության կատեգորիայի դողերի համար` սույն տեխնիկական կանոնակարգի 39-րդ կետի 3-րդ ենթակետին համապատասխան,

դ) 300 կմ/ժ առավելագույն արագության հետ կապված Y արագության կատեգորիայի դողերի համար` սույն տեխնիկական կանոնակարգի 39-րդ կետի 4-րդ ենթակետին համապատասխան,

8) փորձարկումների ընթացքում դողերում ճնշումը չպետք է կարգավորվի, և փորձարկման բեռնվածությունը պետք է մնա անփոփոխ,

9) փորձարկումների ժամանակ սենյակային ջերմաստիճանը, որտեղ կատարվում են փորձարկումներ, պետք է պահպանվի 200-ից մինչև 300  C-ի տիրույթում կամ արտադրող կազմակերպության համաձայնության դեպքերում` ավելի բարձր ջերմաստիճանում,

10) ամրության փորձարկումները կատարում են առանց ընդմիջումների, հետևյալ ցուցումներին համապատասխան`

ա) արագությունը զրոյից մինչև արագության փորձարկման սկիզբը հասցնելու ժամկետը կազմում է 10 րոպ.,

բ) արագության փորձարկման սկիզբը պետք է սահմանել դողերի տվյալ տիպի համար նախատեսված առավելագույն արագությունը` մինուս 40 կմ/ժ-ը, եթե օգտագործվում է (1,70±1%) մ տրամագծով հարթ թափանիվ, կամ մինուս 30 կմ/ժ-ը, եթե օգտագործվում է (2±1%) մ տրամագծով հարթ թափանիվ,

գ) արագության ավելացման աստիճանը` 10 կմ/ժ,

դ) արագության յուրաքանչյուր աստիճանի փորձարկման տևողությունը` բացառությամբ վերջին աստիճանինը` 10 րոպ.,

ե) վերջին աստիճանի վրա արագության փորձարկման տևողությունը` 20 րոպ.,

զ) առավելագույն արագության փորձարկման ժամանակ պետք է սահմանել դողերի տվյալ տիպի համար նախատեսված առավելագույն արագության մինուս 10 կմ/ժ-ը, եթե օգտագործվում է (1,70±1%) մ տրամագծով հարթ թափանիվ, կամ կանոնակարգված առավելագույն արագությանը հավասար, եթե օգտագործվում է (2±1%) մ տրամագծով հարթ թափանիվ,

է) 300 կմ/ժ (V) առավելագույն արագության համար նախատեսված դողերի համար արագության առաջին աստիճանի փորձարկման տևողությունը կազմում է 20 րոպ., իսկ արագության վերջին աստիճանի համար` 10 րոպ.,

11) եթե իրականացնում են 300 կմ/ժ-ից ավելի արագության համար պիտանի ավելի բարձր աշխատանքային բնութագրերի տիպի դողերի գնահատման համար երկրորդ փորձարկումը, ապա փորձարկման ժամանակ կատարում են հետևյալ գործողությունները`

ա) փորձարկման առանցքին տալիս են դողեր արտադրող կազմակերպության կողմից տրված առավելագույն արագությանը վերաբերող առավելագույն բեռնվածության 80%-ին հավասար բեռնվածություն,

բ) փորձարկումները կատարում են առանց ընդմիջման, 10 րոպ.-ի ընթացքում դողի պտտման արագությունը հասցնում են զրոյից մինչև դողեր արտադրող կազմակերպության կողմից տեխնիկական նկարագրում նշված առավելագույն արագությունը, այնուհետև 5 րոպ.-ի ընթացքում պահում են փորձարկումը` առավելագույն արագությամբ:

58. Արագությունից և բեռնվածությունից կախված` բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի ամրության փորձարկումները`

1) նոր դողերը տեղադրում են արտադրող կազմակերպության կողմից դողերի տիպերի պաշտոնական հաստատման ժամանակ ներկայացված փորձարկման անվահեցի վրա,

2) օդախցիկով դողերի փորձարկման ժամանակ օգտագործում են նոր օդախցիկ` օդախցիկի, փականի և անվահեցի գոտու լրակազմով (անհրաժեշտության դեպքում),

3) փչում են դողը մինչև արտադրող կազմակերպության կողմից դողերի տեխնիկական նկարագրում տրված ճնշման ինդեքսին համապատասխանող ճնշում: Ճնշման ինդեքսի և ճնշման արժեքի միջև հարաբերակցությունը տրված է 26-րդ աղյուսակում.

 

Աղյուսակ 26

 

ճնշման ինդեքսի եվ ճնշման արժեքի միջեվ հարաբերակցությունը

 

Ճնշման ինդեքսը
(PSI)

Ճնշումը

Ճնշման
ինդեքսը
(PSI)

Ճնշումը

բար

 

բար

 

20

1,4

20

90

6,2

90

25

1,7

25

95

6,6

95

30

2,1

30

100

6,9

100

35

2,4

35

105

7,2

105

40

2,8

40

110

7,6

110

45

3,1

45

115

7,9

115

50

3,4

50

120

8,3

120

55

3,8

55

125

8,6

125

60

4,1

60

130

9,0

130

65

4,5

65

135

9,3

135

70

4,8

70

140

9,7

140

75

5,2

75

145

10,0

145

80

5,5

80

150

10,3

1030

85

5,9

85

 

 

 

 

4) անվահեցի վրա տեղադրված դողերը, 3 ժ-ից ոչ պակաս, պահում են սենյակային ջերմաստիճանում, որտեղ կատարվել են փորձարկումները,

5) ճնշումը դողում հասցնում են մինչև սույն կետի 3-րդ ենթակետով նշված արժեքը,

6) անվահեցի վրա ամրացված դողերը տեղադրում են փորձարկման առանցքի վրա և սեղմում են այն (1,70±1%) մ տրամագծով արտաքին հարթ մակերևույթով փորձարկման թափանիվին, որի մակերևույթն ունի ամենապակասն այնպիսի լայնություն, ինչպիսին դողերի պահպանաշերտի լայնությունն է,

7) փորձարկման առանցքին հաջորդականությամբ տալիս են փորձարկումների բեռնվածությունները, որոնք հավասար են սույն տեխնիկական կանոնակարգի 15-րդ աղյուսակում տրված կրող ունակության ինդեքսների դիմաց նշված բեռնվածության որոշակի տոկոսային մասին: Եթե դողերի կողամասերի վրա նշված են մեկ և կրկնակի դողերի կրող ունակության ինդեքսները, ապա որպես փորձարկման բեռնվածության ելակետային ընտրում են մեկ դողի համար նախատեսված արժեքը,

ա) 121 և ցածր կրող բեռնվածության ինդեքսով և P արագության կատեգորիայից բարձր դողերի համար ընտրում են 59-րդ կետով սահմանված փորձարկման ընթացակարգերը,

բ) մնացած դողերի բոլոր տիպերի համար ամրության փորձարկումների ընթացակարգերը տրված են 27-րդ աղյուսակում.

 

Աղյուսակ 27

 

Դողերի բոլոր տիպերի, բացառությամբ 121 եվ ցածր կրող ունակության ու P արագության կատեգորիայից բարձր դողերից, ամրության փորձարկումների ընթացակարգերը

 

Բեռնվածության
ինդեքսը

Դողերի
արագության
կատեգորիան

Փորձարկման թափանիվի
արագությունը

Թափանիվին տրվող
բեռնվածությունը
համապատասխան
բեռնվածության
ինդեքսին, %

շառավղային
կառուցվածքի,
րոպ.-1

անկյունագծային
կառուցվածքի,
րոպ.-1

7 ժ

16 ժ

24 ժ

66

84

101

122 և բարձր

 

 

F

100

100

G

125

100

J

150

125

K

175

150

L

200

-

M

225

-

121 և ցածր

 

 

 

 

F

100

100

G

125

125

J

150

150

K

175

175

 

 

 

l

200

175

70
(4 ժ)

88
(6 ժ)

106

m

250

200

75

97

114

n

275

-

75

97

114

p

300

-

75

97

114

 

գ) Հատուկ նշանակության դողերը փորձարկվում են սույն տեխնիկական կանոնակարգի 27-րդ աղյուսակում տրված սովորական տիպին համարժեք դողերի համար նախատեսված 85%-ը կազմող արժեքի արագության պայմաններում,

8) փորձարկումների ընթացքում դողերում ճնշումը չպետք է կարգավորվի, և փորձարկման բեռնվածությունը պետք է մնա անփոփոխ,

9) փորձարկումների ժամանակ սենյակային ջերմաստիճանը, որտեղ կատարվում են փորձարկումները, պետք է պահպանել 200-ից մինչև 300C-ի տիրույթում կամ արտադրող կազմակերպության համաձայնության դեպքում ավելի բարձր ջերմաստիճանում,

10) ամրության փորձարկումները կատարում են առանց ընդմիջումների:

59. 121 և ցածր կրող ունակության ինդեքսով ու Q և բարձր արագության կատեգորիայով բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի համար ամրության փորձարկումների ընթացակարգերը`

1) սահմանում են դողերի բեռնվածությունը տոկոսներով` կախված կրող ունակության ինդեքսին համապատասխանող բեռնվածությունից,

ա) (1,70±1%) մ տրամագծով փորձարկման թափանիվի վրա փորձարկումների դեպքում` 90%,

բ) (2,00±1%) մ տրամագծով փորձարկման թափանիվի վրա փորձարկման դեպքում` 92%,

2) փորձարկման ժամանակ սկիզբը սահմանում են արագության կատեգորիայի նշագրին համապատասխան` մինուս 20 կմ/ժ արագությունը.

ա) սկզբնական արագությանը հասնելու ժամկետը` 10 րոպ.,

բ) առաջին փուլի ժամկետը` 10 րոպ.,

3) փորձարկման համար սահմանում են արագության կատեգորիայի նշագրին համապատասխան` մինուս 10 կմ/ժ երկրորդ արագությունը` առաջին փուլի ժամկետը սահմանելով 10 րոպ.,

4) փորձարկման վերջնական արագությունը պետք է համապատասխանի արագության կատեգորիայի նշագրում տրված արագությանը` փորձարկման վերջին փուլի ժամկետը սահմանելով 30 րոպ.,

5) փորձարկման ընդհանուր ժամանակը` 1 ժ:

60. Դողը համարվում է ամրության փորձարկումներին դիմացած, եթե պահպանաշերտի վրա չեն նկատվում ռետինե կտորների պոկում, հենքի ճեղքում և շերտերի շերտատում, պահպանաշերտի շերտատում` բացառությամբ V արագության նշագրով մարդատար ավտոմեքենաների դողերի, որոնց վրա համապատասխան փորձարկումներից հետո նկատվում է մասնակի շերտատում` կախված որոշակի փորձարկման պայմաններից, դրանք նույնպես համարվում են փորձարկմանը դիմացած:

61. Արագության և բեռնվածության նկատմամբ ամրության փորձարկումներից 6 ժ հետո դողերի արտաքին տրամագիծը չպետք է լինի մինչև փորձարկումը չափված արտաքին տրամագծից` ±3,5%-ից ավելի:

62. Երբ պահանջվում է 56-րդ կետում նախատեսված արագության և բեռնվածության արժեքների համար բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի տիպի պաշտոնական հաստատում, որոնք տարբերվում են սույն տեխնիկական կանոնակարգի 22-րդ աղյուսակում տրված անվանականներից, ապա ամրության փորձարկումների կատարումը պարտադիր չէ:

63. Եթե պաշտոնական հաստատման ներկայացվում են բեռնատար ավտոմեքենաների դողերի տիպեր, որոնց վրա նշված են բեռնվածության և արագության արժեքների համակցությունը` որպես արագությունից կախված բեռնվածության փոփոխություն, ինչպես դրանք նշված են 22-րդ աղյուսակում, ապա ամրության որոշումը` ըստ 56-րդ կետի, կատարում են նաև նույն տիպի երկրորդ դողի համար` բեռնվածության և արագության լրացուցիչ համակցության պայմաններում:

64. Մարդատար ավտոմեքենաների դողերի վրա, առանձին դեպքերում, պետք է լինի վեց լայնական շարքերի մաշվածության ցուցիչ` դասավորված պահպանաշերտի հիմնական ակոսներում մեկը մյուսի հանդեպ մոտավորապես հավասար հեռավորությամբ: Այդ մաշվածության ցուցիչները պետք է լինեն այնպիսին, որ դրանք հնարավոր չլինի խառնել պահպանաշերտի կողերի կամ բլոկների միջև ռետինե միջնապատերի հետ:

12 դյույմից ոչ ավելի անվանական տրամագծով անվահեցերի վրա տեղադրման համար պիտանի չափերով դողերի համար թույլատրվում է պահպանաշերտի մաշվածության ցուցիչների չորս շարք:

65. Պահպանաշերտի մաշվածության ցուցիչները պետք է ծառայեն` մինչև մարդատար ավտոմեքենաների համար 1,60 +0,6 բարձրության ճշտությամբ, իսկ բեռնատար ավտոմեքենաներինը` 1,60 +0,5, որը որոշվում է այն պահին, երբ պահպանաշերտի ակոսների խորությունը չի գերազանցում 1,6 մմ-ն:

66. Պահպանաշերտի մաշվածության ցուցիչի բարձրությունը որոշում են պահպանաշերտի մակերևույթի կողմից մաշվածության ցուցիչի վերին կետում պահպանաշերտի խորության և պահպանաշերտի հիմքում կողամասերին մոտ պահպանաշերտի խորքի տարբերության չափմամբ:

Մաշվածության ցուցիչի բարձրությունը կարող է որոշվել նաև «Օդաճնշական դողեր` մարդատար մեքենաների ու դրանց կցանքների, թեթև բեռնատար մեքենաների և հատուկ փոքր տարողության ավտոմեքենաների համար. Տեխնիկական պայմաններ» ԳՕՍՏ 4754 և «Օդաճնշական դողեր` բեռնատար ավտոմեքենաների և դրանց կցանքների, ավտոբուսների և տրոլեյբուսների համար. Տեխնիկական պայմաններ» ԳՕՍՏ 5513 ստանդարտներով սահմանված մեթոդներով:

 

III. ՇՈՒԿԱ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

 

67. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դողերի իրացումը, առանց համապատասխանության գնահատման, արգելվում է:

(67-րդ կետը փոփ. 02.04.15 N 356-Ն)

68. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում համապատասխանության պարտադիր գնահատման ենթակա և շրջանառության մեջ գտնվող դողերը պետք է ուղեկցվեն համապատասխանության ազգային նշանի մակնշմամբ, համապատասխանության սերտիֆիկատով կամ գրանցված համապատասխանության հայտարարագրով:

(68-րդ կետը փոփ. 02.04.15 N 356-Ն)

 

IV. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ գնահատման ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ
(վերնագիրը փոփ. 02.04.15 N 356-Ն)

 

 

69. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին դողերի համապատասխանությունը հավաստելու համար արտադրողը կամ Հայաստանի Հանրապետությունում նրա լիազոր ներկայացուցիչը պետք է կիրառի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի հունվարի 16-ի N 56-Ն որոշմամբ սահմանված Ա 2 կամ Զ ընթացակարգը:

(69-րդ կետը խմբ. 02.04.15 N 356-Ն)

70. Արտադրողը կամ Հայաստանի Հանրապետությունում նրա լիազոր ներկայացուցիչը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանելու դեպքում պետք է դնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի մարտի 14-ի N 337-Ն որոշմամբ սահմանված համապատասխանության ազգային նշանը դողերի և (կամ) փաթեթի կամ պիտակի վրա, իսկ գործընթացների համար` օգտագործվող գովազդային նյութերում:

(70-րդ կետը խմբ. 02.04.15 N 356-Ն)

71. Փորձարկումներ կատարելու նպատակով դողերի նմուշառումն իրականացվում է արտադրողի կամ Հայաստանի Հանրապետությունում նրա լիազոր ներկայացուցչի մասնակցությամբ` տվյալ խմբաքանակը բնորոշող նվազագույն բավարար քանակով` ընտրելով տվյալ խմբաքանակում ընդգրկված յուրաքանչյուր դողի չափի նշագրից մեկ դող:

(71-րդ կետը խմբ. 02.04.15 N 356-Ն)

72. Սերտիֆիկացում իրականացնող համապատասխանության գնահատման նշանակված մարմինը նույնականացման գործընթացում ստուգում է դողերի կողամասերում տրված մակնշվածքների համապատասխանությունը, այդ թվում` տիպի պաշտոնական հաստատման նշանի առկայությունը և դրանց համապատասխանությունն ուղեկցող փաստաթղթերում նշվածներին` ղեկավարվելով սույն տեխնիկական կանոնակարգի 43-47-րդ կետերով սահմանված պահանջներով:

(72-րդ կետը խմբ. 02.04.15 N 356-Ն)

73. Համապատասխանության գնահատման նշանակված մարմինը փորձարկումները պետք է կատարի սույն տեխնիկական կանոնակարգի կիրարկումն ապահովող փորձարկման մեթոդներ սահմանող ստանդարտին համապատասխան:

(73-րդ կետը խմբ. 02.04.15 N 356-Ն)

74. Համապատասխանության գնահատման նշանակված մարմինը հայտատուին համապատասխանության սերտիֆիկատ հանձնելու ժամանակ նրա հետ կնքում է սերտիֆիկատ տալու պայմանների պահպանման նկատմամբ իրականացվող հսկողության պայմանագիր:

(74-րդ կետը խմբ. 02.04.15 N 356-Ն)

75. Համապատասխանության հայտարարագրի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետի ընտրությունը պետք է կատարվի ըստ իրականացված համապատասխանության հավաստման ընթացակարգի`

1) Ա 2 ընթացակարգի դեպքում` համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետը 24 ամիս է.

2) Զ ընթացակարգի դեպքում` համապատասխանության հայտարարագրի և սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը 36 ամիս է:

(75-րդ կետը խմբ. 02.04.15 N 356-Ն)

76. Սերտիֆիկացված դողերի համապատասխանության հսկողությունն իրականացվում է համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ընթացքում՝ առնվազն տարեկան մեկ անգամ՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի 74-րդ կետում նշված պայմանագրով սահմանված ժամկետներում:

(76-րդ կետը խմբ. 02.04.15 N 356-Ն)

77. Համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողությունը կասեցնելու կամ դադարեցնելու դեպքում համապատասխանության գնահատման նշանակված մարմինը դրա մասին տեղեկացնում է համապատասխանության սերտիֆիկատը տնօրինողին և գրավոր ծանուցում ստուգումներ իրականացնող իրավասու մարմիններին:

(77-րդ կետը խմբ. 02.04.15 N 356-Ն)

 

V. ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

 

78. Դողերի չափումների միասնականության ապահովումը պետք է իրականացվի «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

 

VI. ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

79. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին դողերի համապատասխանության պետական վերահսկողությունը պետք է իրականացվի «Համապատասխանության գնահատման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

 

 

Ձև

Ներմուծեք նկարագրությունը_7972

(հավելվածը փոփ., խմբ. 02.04.15 N 356-Ն)