Համարը 
N 946-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.07.21/39(338) Հոդ.909
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
10.06.2004
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.06.2004
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
10.07.2004
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
31.07.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

10 հուլիսի 2004 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

10 հունիսի 2004 թվականի N 946-Ն

 

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ, ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել հյուրանոցային ծառայություններ մատուցելու հետևյալ կարգն ու պայմանները`

ա) հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման որակը պետք է համապատասխանի նորմատիվ իրավական ակտերի և հյուրանոցային ծառայությունների մատուցման պայմանագրի պահանջներին,

բ) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները կամավորության սկզբունքով կարող են ստանալ որակավորման կարգ,

գ) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման կարգ շնորհվում է սույն որոշմամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան,

դ) որակավորման կարգ ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների նյութատեխնիկական ապահովումը և մատուցվող ծառայությունների ցանկը պետք է համապատասխանեն շնորհված որակավորման կարգի պահանջներին,

ե) սույն որոշմամբ սահմանված որակավորման կարգերի պահանջների փոփոխության դեպքում որակավորման կարգ ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների նյութատեխնիկական ապահովումը և ծառայությունները ենթակա են համապատասխանեցման որակավորման կարգի պահանջներին` դրանցում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումն ուժի մեջ մտնելու պահից 90 օրվա ընթացքում:

(1-ին կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն, 31.10.13 N 1200-Ն)

2. Հաստատել`

ա) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման ընթացակարգը` համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման կարգերը` համաձայն NN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10 հավելվածների.

գ) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման վկայականի ձևը` համաձայն N 11 հավելվածի:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

2004 թ. հունիսի 28
Երևան

 

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ

 

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով սահմանվում է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման ընթացակարգը (այսուհետ` ընթացակարգ)` համաձայն «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջների:

2. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման հիմնական նպատակներն են`

ա) մատուցվող հյուրանոցային ծառայությունների կայուն որակի ապահովումը.

բ) սպառողի` հյուրանոցային ծառայությունների ընտրությանն աջակցելը.

գ) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների մրցունակության բարձրացմանն աջակցելը:

3. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտները որակավորում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը (այսուհետ` որակավորող մարմին)` սույն ընթացակարգին և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման կարգերին համապատասխան:

(3-րդ կետը փոփ. 31.10.13 N 1200-Ն, 29.01.16 N 50-Ն)

 

II. ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

 

4. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգ ստանալու նպատակով հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձը (Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում) կամ անհատ ձեռնարկատերը (այսուհետ` հայտատու) որակավորող մարմին է ներկայացնում հայտ` թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով` համաձայն ձևի:

(4-րդ կետը խմբ. 31.10.13 N 1200-Ն, փոփ. 29.01.16 N 50-Ն)

4.1. Էլեկտրոնային եղանակով հայտը ներկայացնելու և ընդունելու գործընթացն իրականացվում է հետևյալ կերպ`

ա) որակավորման կարգ ստանալու համար հայտատուն Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրոնային կառավարման համակարգի (www.e-gov.am կայքի) «Լիցենզիաների, վկայականների և հավաստագրերի հայտերի ընդունման համակարգ» բաժնում տրամադրող գերատեսչություններից Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը նշելուց հետո ընտրում է «Հայաստանի Հանրապետությունում հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորում» ենթաբաժինը, ինչպես նաև հայտատուի տեսակը և լրացնում հայտը` համաձայն ձևի` կցելով սույն ընթացակարգի 5-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը: Հայտի համապատասխան դաշտերը լրացնելուց հետո հայտն ստորագրվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ` համապատասխան ֆորմատի ֆայլի տեսքով (PDF): Սույն ընթացակարգի 5-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացվում են տեսաներածված պատճենի` համապատասխան ֆորմատի ֆայլի տեսքով (DOC, DOCX, PDF, JPEG, XLS կամ XLSX,),

բ) հայտը համարվում է ընդունված` որակավորող մարմին մուտք լինելու օրվանից: Էլեկտրոնային եղանակով հայտի մուտքագրված լինելու փաստը հավաստվում է հետադարձ ծանուցմամբ, որը պարունակում է 12-նիշանոց ծածկագիր: Հայտատուն հայտի ընթացքին կարող է հետևել նշված 12-նիշանոց ծածկագրով համակարգ մուտք գործելու միջոցով,

գ) հայտատուն սույն ընթացակարգի 19-րդ կետով նախատեսված դրական եզրակացությամբ արձանագրությունն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորող մարմին է ներկայացնում այն փաստաթղթերի բնօրինակները, որոնք օրենքով կամ սույն ընթացակարգով որակավորող մարմին պետք է ներկայացվեն բնօրինակի տեսքով, իսկ լիազորված անձի դեպքում` լիազորագիրը և անձը հաստատող փաստաթուղթը,

դ) որակավորող մարմինը հայտատուի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված հայտին կցված փաստաթղթերի տեսաներածված պատճենների հետ` դրանց պատշաճ լինելու մեջ հավաստիանալու նպատակով:

(4.1-ին կետը լրաց. 31.10.13 N 1200-Ն, խմբ., լրաց., փոփ.  29.01.16 N 50-Ն)

5. Հայտին կից ներկայացվում են`

ա) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.04.11 N 636-Ն)

բ) հայտը ներկայացնելու պահից ոչ ավելի, քան 10 տարի առաջ ուժի մեջ մտած հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի շահագործման փաստագրման ակտը` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան, տեխնիկական անձնագիրը` քաղաքաշինության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի սահմանած կարգին համապատասխան, կամ շահագործման ենթակա լինելը հավաստող` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթուղթ.

գ) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված հրդեհային անվտանգության պահանջներին հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի համապատասխանության մասին հրդեհային անվտանգության բնագավառում լիազոր մարմնի եզրակացություն` տրված ոչ շուտ, քան հայտը ներկայացնելու պահից 30 օր առաջ.

դ) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի եզրակացությունը սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովվածության մասին` տրված ոչ շուտ, քան հայտը ներկայացնելու պահից 30 օր առաջ.

ե) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ հանդիսացող անշարժ գույքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման վկայականի պատճենը:

(5-րդ կետը խմբ., լրաց. 02.08.07 N 873-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, 31.10.13 N 1200-Ն)

 

III. ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ

 

6. Հայտն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորող մարմինը քննարկում է այն, շարունակում որակավորման գործընթացը կամ ընդունում որոշում հայտը մերժելու մասին:

(6-րդ կետը խմբ. 31.10.13 N 1200-Ն, փոփ. 29.01.16 N 50-Ն)

7. Քննարկման արդյունքում որակավորող մարմինը մերժում է հայտը, եթե`

ա) բացակայում է սույն ընթացակարգի 4.1-ին կետի «գ» ենթակետով, 5-րդ և 19.1-ին կետերով նախատեսված փաստաթղթերից առնվազն մեկը և սույն ընթացակարգի 9-րդ կետով սահմանված ժամկետում չի վերացվել թերությունը.

բ) ներկայացված փաստաթղթերն ակնհայտորեն խեղաթյուրված են կամ կեղծիք են պարունակում.

գ) սույն ընթացակարգի 9-րդ կետում նշված դեպքում հայտատուն սահմանված ժամկետում չի վերացրել թերությունները.

դ) ներկայացված փաստաթղթերից պարզվում է, որ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտը ենթակա չէ շահագործման կամ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտում ապահովված չէ օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված հրդեհային անվտանգության կամ սանիտարական պահանջների կատարումը.

ե) ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, կամ փաստաթղթերը ներկայացվել են սույն ընթացակարգով սահմանված ժամկետների խախտմամբ,

զ) սույն ընթացակարգի 19.1-ին կետով նախատեսված ժամկետում հայտատուն չի վճարել պետական տուրքը:

(7-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն, փոփ. 31.10.13 N 1200-Ն, լրաց. 29.01.16 N 50-Ն)

8. Որակավորող մարմինը հայտի մերժման մասին որոշումն ընդունելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտում նշված եղանակով տեղեկացնում է հայտատուին` նշելով մերժման հիմքերը:

(8-րդ կետը փոփ. 29.01.16 N 50-Ն)

9. Հայտում կամ ներկայացված փաստաթղթերում ոչ էական թերությունների (վրիպակներ, ոչ իրավաբանական անճշտություններ և այլ նման բացթողումներ) առկայության դեպքում որակավորող մարմինը հայտն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին հայտում նշված եղանակով տեղեկացնում է հայտատուին` հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում թերությունները վերացնելու համար:

(9-րդ կետը լրաց. 31.10.13 N 1200-Ն, փոփ. 29.01.16 N 50-Ն)

10. Որակավորման գործընթացը շարունակվում է, եթե`

ա) սույն ընթացակարգի 9-րդ կետում նշված ժամկետում որակավորող մարմինը հայտատուին չի ծանուցել ոչ էական թերությունների մասին.

բ) սույն ընթացակարգի 9-րդ կետում նշված ծանուցումն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում հայտատուն վերացրել է թերությունները:

(10-րդ կետը փոփ. 29.01.16 N 50-Ն)

11. Սույն ընթացակարգի 10-րդ կետում նշված դեպքում` օրենքով նախատեսված պահանջներին և սույն ընթացակարգով սահմանված ու հայտում նշված որակավորման կարգի պահանջներին, արտաքին ու ներքին հարդարման, սարքավորումների և մատուցվող ծառայությունների առումով միջազգայնորեն ընդունված որակավորման պահանջներին (այսուհետ` որակավորման պայմաններ) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման պայմանների համապատասխանության գնահատման նպատակով որակավորող մարմինն ստեղծում է գնահատող հանձնաժողով (այսուհետ` գնահատող հանձնաժողով) և նշանակում գնահատող հանձնաժողովի նախագահին:

12. Գնահատող հանձնաժողովի նախագահը կազմակերպում և ղեկավարում է հանձնաժողովի աշխատանքը:

13. Գնահատող հանձնաժողովը բաղկացած է 11 անդամից և իր կազմում ընդգրկում է ներկայացուցիչներ`

ա) որակավորող մարմնի համապատասխան ստորաբաժանումներից,

բ) հյուրանոցային կամ զբոսաշրջային ծառայությունների բնագավառում` մասնագիտական որակավորում կամ աշխատանքային փորձ ունեցող անձանցից, որոնք ներկայացված կլինեն հյուրանոցային կամ զբոսաշրջային ոլորտները ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների կամ իրավաբանական անձանց միությունների կողմից (համաձայնությամբ),

գ) քաղաքաշինության բնագավառում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնից,

դ) սանիտարահամաճարակային անվտանգության բնագավառում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնից,

ե) արտակարգ իրավիճակների բնագավառում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնից,

զ) տեղական ինքնակառավարման և այլ շահագրգիռ մարմիններից (համաձայնությամբ),

է) սպառողների շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպություններից (համաձայնությամբ),

ը) նկարիչների, ճարտարապետների և դիզայներների միություններից (համաձայնությամբ),

թ) օտար լեզվի համապատասխան մասնագետներից (համաձայնությամբ):

(13-րդ կետը փոփ. 31.10.13 N 1200-Ն)

14. Գնահատող հանձնաժողովը`

ա) սահմանում է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման գնահատման ժամկետները` գնահատումն սկսվելուց առնվազն 5 աշխատանքային օր առաջ տեղեկացնելով հայտատուին,

բ) գնահատում է որակավորման պայմաններին հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի համապատասխանությունը,

գ) տալիս է եզրակացություն որակավորման պայմաններին հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի համապատասխանության մասին:

(14-րդ կետը փոփ. 29.01.16 N 50-Ն)

14.1. Որակավորման պայմաններին հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի համապատասխանության գնահատումը հանձնաժողովն իրականացնում է տեղում:

(14.1-ին կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

14.2. Սույն ընթացակարգի 14-րդ կետի «ա» և «գ» ենթակետերով նախատեսված հարցերը, այդ թվում` նաև գնահատման արդյունքները քննարկվում և դրանց վերաբերյալ որոշումներ են ընդունվում գնահատող հանձնաժողովի նիստերում:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստն իրավազոր է (քվորում ունի), եթե նիստին մասնակցում է հանձնաժողովի անդամների կեսից ավելին:

(14.2-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

15. Հանձնաժողովի նիստն արձանագրվում է:

Արձանագրությունը, որը ներառում է սույն ընթացակարգի 14-րդ կետի «գ» ենթակետով նախատեսված եզրակացությունը, կազմվում է 3 օրինակից և ստորագրվում հանձնաժողովի նախագահի և նիստին մասնակցած հանձնաժողովի անդամների կողմից:

(15-րդ կետը խմբ. 02.08.07 N 873-Ն)

16. Գնահատող հանձնաժողովի կողմից եզրակացության հաստատման մասին որոշումն ընդունվում է հանձնաժողովի նիստին մասնակցած անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

(16-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

17. Գնահատող հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք, ընդ որում, ձայների հավասարության դեպքում հանձնաժողովի նախագահի ձայնը վճռորոշ է:

18. Գնահատող հանձնաժողովը եզրակացությունն ընդունելիս` հաշվի է առնում սույն ընթացակարգի IV գլխում նշված թույլատրելի շեղումները:

19. Արձանագրության մեկ օրինակը հանձնվում է հայտատուին, որն այն ստանալու փաստը հաստատում է իր ստորագրությամբ` արձանագրության մյուս օրինակների վրա: Արձանագրության մյուս 2 օրինակները հանձնվում են որակավորող մարմնին:

19.1. Հայտատուն սույն ընթացակարգի 19-րդ կետով նախատեսված դրական եզրակացությամբ արձանագրությունն ստանալուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում որակավորող մարմին է ներկայացնում պետական տուրքի վճարման անդորրագիրը, իսկ էլեկտրոնային վճարման պետական համակարգի միջոցով վճարում կատարելու դեպքում` էլեկտրոնային համակարգի կողմից գեներացված անդորրագիրը կամ անդորրագրի 20-նիշանոց համարը: Հայտատուի կողմից պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթուղթ չներկայացվելու դեպքում որակավորող մարմինը հայտը բավարարելու մասին որոշումն ընդունելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետական տուրքի վճարման մասին հավաստիանում է գանձապետական առցանց կառավարման համակարգի կամ պետական վճարումների էլեկտրոնային համակարգի միջոցով:

(19.1-ին կետը լրաց. 31.10.13 N 1200-Ն, փոփ., լրաց. 29.01.16 N 50-Ն)

20. Գնահատող հանձնաժողովի դրական եզրակացության դեպքում` որակավորող մարմինը եզրակացությունն ստանալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ընդունում է հայտը բավարարելու և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտին համապատասխան որակավորման կարգ շնորհելու մասին որոշում և հայտատուին հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշմամբ սահմանված որակավորման վկայական՝ ընդ որում, էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված դիմումի պարագայում կից փաստաթղթերի բնօրինակները ներկայացնելու դեպքում, որոնք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով լիազորված մարմին պետք է ներկայացվեն բնօրինակի տեսքով (իսկ լիազորված անձի դեպքում` նաև համապատասխան լիազորագիրը և անձը հաստատող փաստաթուղթը ներկայացնելու դեպքում):

Հայտատուի դիմումով սույն կետով նախատեսված որակավորման վկայականը կարող է տրվել նաև այլ լեզվով:

(20-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն, փոփ., լրաց. 29.01.16 N 50-Ն)

21. Որակավորման վկայականը տրվում է 5 տարի ժամկետով:

22. Գնահատող հանձնաժողովի բացասական եզրակացության դեպքում որակավորող մարմինը մերժում է հայտը, եթե`

ա) հայտատուն արձանագրությունն ստանալուց հետո 23 աշխատանքային օրվա ընթացքում առձեռն կամ փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով չի ծանուցել որակավորող մարմնին անհամապատասխանությունները վերացված լինելու մասին, կամ`

բ) սույն կետի «ա» ենթակետով նախատեսված ծանուցումից հետո կատարված գնահատման արդյունքում գնահատող հանձնաժողովի եզրակացությունը կրկին բացասական է:

(22-րդ կետը խմբ. 02.08.07 N 873-Ն, 29.01.16 N 50-Ն)

23. Որակավորող մարմինը մերժման մասին որոշումն ընդունելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում դրա մասին պատշաճ ձևով ծանուցում է հայտատուին` ծանուցման մեջ նշելով մերժման հիմքերը:

(23-րդ կետը փոփ. 29.01.16 N 50-Ն)

24. Որակավորման կարգ ստանալու մասին հայտի մերժման վերաբերյալ որոշումը կարող է բողոքարկվել դատական կարգով:

25. Սույն ընթացակարգով նախատեսված որակավորման կարգ ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգը կարող է փոփոխվել կամ որակավորման վկայականի գործողությունը կարող է երկարաձգվել հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի հայտի հիման վրա` թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով սույն ընթացակարգին համապատասխան:

Որակավորման վկայականի գործողությունը երկարաձգելու մասին հայտը ներկայացվում է որակավորման վկայականի գործողության ժամկետի ավարտից առնվազն 3 ամիս առաջ:

(25-րդ կետը խմբ. 02.08.07 N 873-Ն, լրաց. 29.01.16 N 50-Ն)

26. Սույն ընթացակարգի 25-րդ կետով նախատեսված դեպքերում հայտին կից կարող են չներկայացվել սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի  «բ» և «ե» ենթակետերով նախատեսված փաստաթղթերը, եթե գործող որակավորման կարգն ստանալու համար հայտին կից ներկայացված նույն փաստաթղթերում փոփոխություն չի կատարվել, կամ դրանց գործողությունը չի դադարել:

(26-րդ կետը խմբ. 02.08.07 N 873-Ն, փոփ. 31.10.13 N 1200-Ն)

27. Որակավորման վկայականի գործողությունը դադարում է`

ա) գործողության ժամկետի ավարտմամբ,

բ) որակավորման վկայականի գործողությունը դադարեցնելու մասին հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի դիմումով` դիմումը որակավորող մարմնում մուտքագրվելուն հաջորդող օրվանից, եթե հայտատուն դիմումում այլ ժամկետ չի նշել,

գ) որակավորող մարմնի որոշմամբ` սույն ընթացակարգով սահմանված հիմքերով:

(27-րդ կետը խմբ. 02.08.07 N 873-Ն)

27.1. Որակավորման կարգ ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանման կամ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտը շահագործող անձի կամ հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի փաստաթղթերի այլ փոփոխության դեպքում` հյուրանոցային ծառայություն մատուցող անձը դրա մասին թղթային կամ էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է որակավորող մարմնին: Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանման փոփոխության դեպքում` հայտատուն որակավորող մարմին է հանձնում նաև որակավորման վկայականը, ինչի հիման վրա որակավորող մարմնի որոշմամբ հայտատուին 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տրվում է նոր որակավորման վկայական:

(27.1-ին կետը լրաց. 31.10.13 N 1200-Ն, խմբ. 29.01.16 N 50-Ն)

 

IV. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՑ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՇԵՂՈՒՄՆԵՐԸ

 

28. Թույլատրվում են շեղումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշմամբ հաստատված հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման համապատասխան կարգի պահանջներից, եթե հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտն ընդգրկված է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված` պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում, որպես պատմամշակութային կամ ճարտարապետական հուշարձան, և հայտատուն, ի լրումն սույն ընթացակարգի 5-րդ կետի պահանջների, հայտին կից` որակավորող մարմին է ներկայացնում`

ա) պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ոլորտի լիազոր մարմնի համապատասխան եզրակացությունն այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշմամբ հաստատված հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների որակավորման համապատասխան կարգի պահանջների կատարումն առանց շինության պատմամշակութային բնույթի խաթարման` հնարավոր չէ,

բ) տեղեկանք այն մասին, որ սույն ընթացակարգի 28-րդ կետով նախատեսված շեղումը, որը նվազեցրել է հայտով ակնկալվող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի տեսակի և որակավորման կարգի նկատմամբ պահանջների կատարումը, փոխհատուցվել է նույն որակավորման կարգի այլ պահանջների կատարմամբ` ավելի բարձր որակով և մակարդակով:

 

V. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԴԱԴԱՐՈՒՄԸ

 

29. Որակավորման պայմանների պահպանումն ապահովելու նպատակով որակավորող մարմինը պարբերաբար իրականացնում է որակավորման պայմաններին հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի համապատասխանության գնահատում (այսուհետ՝ պարբերական գնահատում):

(29-րդ կետը խմբ. 02.08.07 N 873-Ն)

29.1. Պարբերական գնահատումն իրականացվում է որակավորող մարմնի ղեկավարի հրամանով, որտեղ նշվում են պարբերական գնահատմանը մասնակցող անձի (անձանց) անունը, ազգանունը, պաշտոնը, պարբերական գնահատման ենթակա հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանումը, պարբերական գնահատման ժամկետները:

(29.1-ին կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

29.2. Պարբերական գնահատումն իրականացվում է առանց դրա մասին հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձին նախազգուշացնելու:

(29.2-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

29.3. Պարբերական գնահատմանը մասնակցող անձը`

ա) իրավունք ունի հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի ներկայացուցչի կամ աշխատակցի ներկայությամբ մուտք գործելու հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի այն մասերը, որոնք անհրաժեշտ են որակավորման պայմաններին հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի համապատասխանության գնահատումն իրականացնելու համար, պահանջելու և ստանալու պարբերական գնահատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր,

բ) պարտավոր է չխոչընդոտել հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի բնականոն գործունեությանը:

(29.3-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

29.4. Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձը`

ա) իրավունք ունի պարբերական գնահատում իրականացնող անձանցից պահանջելու չխոչընդոտել հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի բնականոն գործունեությանը, պարբերական գնահատում իրականացնող անձանց ներկայացնելու հիմնավորված առարկություններ սույն ընթացակարգին չհամապատասխանող գործողությունների վերաբերյալ, պարբերական գնահատմանը մասնակցող անձանց` սույն ընթացակարգին հակասող գործողությունները բողոքարկելու որակավորող մարմնին,

բ) պարտավոր է ապահովել պարբերական գնահատմանը մասնակցող անձանց մուտքը հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի այն մասերը, որոնք անհրաժեշտ են որակավորման պայմաններին հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի համապատասխանության գնահատումն իրականացնելու համար, տրամադրել գնահատման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր, պարբերական գնահատում իրականացնող անձանց պահանջով ապահովել իր ներկայացուցչի մասնակցությունը պարբերական գնահատմանը, չխոչընդոտել պարբերական գնահատման գործընթացին:

(29.4-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

29.5. Պարբերական գնահատման արդյունքում կազմվում է արձանագրություն՝ 2 օրինակից, որում արձանագրվում են այն կազմելու ամսաթիվը և տեղը, որակավորող մարմնի և հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանումները, պարբերական գնահատմանը մասնակցող անձանց կազմը, պարբերական գնահատման ժամկետը և արդյունքները:

(29.5-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

29.6. Պարբերական գնահատման մասին արձանագրությունն ստորագրում են պարբերական գնահատում իրականացնող անձինք և հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարը կամ ներկայացուցիչը:

(29.6-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

29.7. Պարբերական գնահատման մասին արձանագրության մեջ արձանագրվում են նաև արձանագրությունն ստորագրելուց հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի ղեկավարի կամ ներկայացուցչի հրաժարվելը և արձանագրության մասին վերջիններիս առարկությունները` դրանց առկայության դեպքում:

(29.7-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

30. Պարբերական գնահատման ընթացքում որակավորման կարգի պահանջներին հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անհամապատասխանություն հայտնաբերվելու դեպքում որակավորող մարմինն իր որոշմամբ նախազգուշացնում է հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձին` առաջարկելով վերացնել հայտնաբերված անհամապատասխանությունը:

(30-րդ կետը խմբ. 02.08.07 N 873-Ն)

30.1. Որակավորող մարմինն իր որոշմամբ դադարեցնում է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման վկայականի գործողությունը, եթե`

ա) հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձը սույն ընթացակարգի 30-րդ կետով նախատեսված նախազգուշացումն ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում գրավոր չի ծանուցում որակավորող մարմնին այն անհամապատասխանությունը վերացնելու մասին, որի համար նախազգուշացվել էր,

բ) սույն կետի «ա» ենթակետով նախատեսված ծանուցումն ստանալուց հետո կատարված գնահատման արդյունքում պարզվում է, որ սույն ընթացակարգի 30-րդ կետով նախատեսված որոշման մեջ նշված անհամապատասխանությունը վերացված չէ: Սույն կետով նախատեսված դեպքում գնահատում իրականացնելու համար որակավորող մարմնի ղեկավարի լրացուցիչ հրամանի առկայությունը պարտադիր չէ,

գ) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտը շահագործող անձի կողմից սույն ընթացակարգի 30-րդ կետով նախատեսված նախազգուշացումն ստանալուց հետո մեկ տարվա ընթացքում կրկին թույլ է տրվել որակավորման կարգի պահանջների խախտում,

դ) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտը շահագործող անձը խոչընդոտում է պարբերական գնահատմանը:

(30.1-ին կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

30.2. Որակավորող մարմնի որոշումները կարող են բողոքարկվել դատական կարգով:

(30.2-րդ կետը լրաց. 02.08.07 N 873-Ն)

(գլուխը խմբ. 02.08.07 N 873-Ն)

 

VI. ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ` ԸՍՏ ՏԵՍԱԿԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

(վերնագիրը խմբ. 31.10.13 N 1200-Ն)

 

31. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգը հավաստվում է համապատասխան որակավորման վկայականով:

(31-րդ կետը խմբ. 31.10.13 N 1200-Ն)

32. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգի նշանի գրաֆիկական պատկերը ցանկացած չափի համապատասխան հնգաթև աստղերն են կամ ցանկացած չափի հռոմեական թվանշանները, իսկ հինգաստղանի «Դելյուքս» հյուրանոցների համար` ցանկացած չափի հինգ հնգաթև աստղեր և «Դելյուքս» գրառումը: Ընդ որում, հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի ցանկությամբ «Դելյուքս» գրառումը կարող է նշվել նաև անգլերեն` «Deluxe» տառադարձությամբ:

(32-րդ կետը խմբ. 31.10.13 N 1200-Ն)

33. Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի տեսակը, անվանումը, որակավորման վկայականով հավաստված որակավորման կարգին համապատասխանող նշանը նշվում են հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի ճակատային մասում` սպառողների համար դրսից տեսանելի հատվածում, ընդունելության նախասրահում, ինչպես նաև գլխավոր մուտքի հարակից պատին տեղադրվող ցուցանակի վրա: Որակավորման կարգ ունեցող հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի ցուցանակի վրա նշվում է նաև որակավորող մարմնի անվանումը: Սույն կետով նախատեսված տեղեկատվությունը հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձի ցանկությամբ կարող է նշվել նաև այլ լեզուներով:

(33-րդ կետը լրաց., փոփ. 02.08.07 N 873-Ն, խմբ. 31.10.13 N 1200-Ն)

34. Հյուրանոցային ծառայություններ մատուցող անձը հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտն ինտերնետային կայքում կամ գովազդային նյութերում (գովազդային պրակներ, զանգվածային լրատվության միջոցներով գովազդներ և այլն) ներկայացնելիս պետք է նշի հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանումը, տեսակը և որակավորման վկայականով հավաստված որակավորման կարգին համապատասխանող նշանը` սույն կարգին համապատասխան:

(34-րդ կետը խմբ. 31.10.13 N 1200-Ն)

35. Որակավորող մարմինը, համաձայն հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների առանձին տեսակների, վարում է որակավորման կարգ ստացած հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի գրանցամատյան, որը բաց է հանրության համար:

(35-րդ կետը խմբ. 31.10.13 N 1200-Ն)

(գլուխը խմբ. 31.10.13 N 1200-Ն)

 

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

 Ձև

Հ Ա Յ Տ

 

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտատու __________________________________________________________

(իրավաբանական անձի անվանումը և կազմակերպաիրավական ձևը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն,

(առկայության դեպքում) կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը և հեռախոսահամարը,

էլեկտրոնային հասցեն (առկայության դեպքում)

 

Գտնվելու վայրը ______________________________________________________

(իրավաբանական անձի գտնվելու կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ կամ ֆիզիկական անձի բնակության վայրը)

 

Գործունեության իրականացման վայրը (հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի գտնվելու վայրը) և հեռախոսահամարը

___________________________________________________________________

 (լրացվում է հայտատուի ցանկությամբ)

 

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանումը, տեսակը

___________________________________________________________________

 

Ակնկալվող որակավորման կարգը _______________________________________

___________________________________________________________________

 

Իրավաբանական անձի պետական գրանցման կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական հաշվառման համարը __________________________________________________________________

 

Հետադարձ ծանուցման եղանակը (առձեռն, էլեկտրոնային, փոստ)`

 ___________________________________________________________________

(դաշտը լրացվում է հայտատուի ցանկությամբ)

 

Խնդրում եմ տրամադրել հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի որակավորման կարգ:

Հայտին կից ներկայացնում եմ հետևյալ փաստաթղթերը`

1) հայտը ներկայացնելու պահից ոչ ավելի, քան 10 տարի առաջ ուժի մեջ մտած հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի շահագործման փաստագրման ակտը` «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքին համապատասխան, տեխնիկական անձնագիրը` քաղաքաշինության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի սահմանած կարգին համապատասխան, կամ շահագործման ենթակա լինելը հավաստող` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված այլ փաստաթուղթ.

2) օրենքով և այլ իրավական ակտերով սահմանված հրդեհային անվտանգության պահանջներին հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի համապատասխանության մասին հրդեհային անվտանգության բնագավառում լիազոր մարմնի եզրակացություն` տրված ոչ շուտ, քան հայտը ներկայացնելու պահից 30 օր առաջ.

3) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազոր մարմնի եզրակացությունը սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովվածության մասին` տրված ոչ շուտ, քան հայտը ներկայացնելու պահից 30 օր առաջ.

4) հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտ հանդիսացող անշարժ գույքի նկատմամբ հայտատուի սեփականության կամ օգտագործման վկայականի պատճենը.

5) այլ փաստաթղթեր (հայտարարատուի ցանկությամբ):

Որակավորող մարմին ներկայացված փաստաթղթերում առկա տվյալներն ամբողջական են և հավաստի:

 

Հայտատու _______________________  

   ______________________

  (պաշտոնը, անունը, ազգանունը) (ստորագրությունը)

______ ___________ 20  թ.

(ձևը լրաց. 29.01.16 N 50-Ն)

(հավելվածը խմբ., լրաց., փոփ. 02.08.07 N 873-Ն, փոփ. 28.04.11 N 636-Ն, փոփ., խմբ., լրաց. 31.10.13 N 1200-Ն, 29.01.16 N 50-Ն)

 

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈԹԵԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

/N
ը/կ

Նվազագույն պահանջները

 

Կարգերը

* **** «Դելյուքս»

* ****

* * * *

* * *

* *

*

Հ

Հ

Մ

Հ

Մ

Հ

Մ

Հ

Մ

Հ

Մ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

I. Շինությունը, արտաքին բարեկարգման տարրերը, ավտոկայանման հնարավորությունը, մուտքը

                     

1.

Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս կամ շինությունների համալիր

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2.

Շինության առանձին մասերը պետք է միացված լինեն իրար ստացիոնար կառուցված անցումներով` օբյեկտի բոլոր ծառայությունների հասանելիությունն ապահովելու համար:

Չի վերաբերում քաղաքների վարչական տարածքներից դուրս գտնվող օբյեկտներին:

+

+

 

+

 

+

         
                     

3.

Դեպի ընդունելության նախասրահ տանող ուղղակի մուտք, որը պետք է պաշտպանված լինի սառը օդի ներխուժումից

+

+

+

               

4.

Դեպի ընդունելության նախասրահ տանող մուտքը պետք է հարմարեցված լինի հաշմանդամների տեղաշարժման համար

+

+

+

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

 +

5.

Գլխավոր մուտքի վրա ծածկ, որմնախորշում գտնվող մուտք կամ ավտոմատ եղանակով գործող դռներ

+

+

+

+

+

+

+

       

6.

Ավտոմեքենաների համար օբյեկտի մուտքի վրա ծածկ` 4,5 մ բարձրությամբ

Չի վերաբերում այն հյուրանոցներին, որոնք գտնվում են քաղաքային խիտ կառուցապատման գոտում, և առկա է տեղական ինքնակառավարման մարմնի (Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետի) համապատասխան եզրակացությունը

+

+

+

+

 +

           

7.

Առանձնացված մուտք ու ճանապարհ՝ հյուրերի ուղեբեռի համար

+

+

+

               

8.

Մատակարարման համար առանձնացված ճանապարհ

Չի վերաբերում * * * հյուրանոցներին, որոնք գտնվում են քաղաքային խիտ կառուցապատման մեջ

+

+

+

+

+

+

+

       

9.

Օբյեկտի շրջակայքը պետք է լինի բարեկարգված, պետք է ունենա ավտոմեքենաների և հետիոտների համար կոշտ ծածկով ճանապարհներ և արահետներ, դեկորատիվ կանաչապատում ու կանաչ գոտի` համապատասխան արտաքին լուսավորությամբ:

Օբյեկտի շրջակայքում տնտեսական մասի առկայության դեպքում այն պետք է առանձնացված լինի հյուրերի համար հասանելի մասից:
Քաղաքների վարչական տարածքներում գտնվող *****Դելյուքս, ***** և **** օբյեկտների շենքերը պետք է գեղարվեստական արտաքին լուսավորում ունենան:
Կանաչ գոտու առկայությունը չի վերաբերում քաղաքների վարչական տարածքներում գտնվող ***-ից * հյուրանոցներին:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10.

Հսկվող ավտոտնակներ կամ ավտոկայանատեղիներ

Ընդ որում, 100 և ավելի ննջատեղ ունեցող *****Դելյուքս հյուրանոցները պետք է ապահովված լինեն 20,***** հյուրանոցները` 15, **** հյուրանոցները` 10, իսկ *** հյուրանոցները` 6 մեքենայի տեղերով:

Չի վերաբերում այն հյուրանոցներին, որոնք գտնվում են քաղաքային խիտ կառուցապատման գոտում և առկա է տեղական ինքնակառավարման մարմնի համապատասխան եզրակացությունը: Այդ դեպքում պետք է ապահովել ավտոմեքենաներ կանգնեցնելու տեղեր հյուրերի ժամանման և մեկնման ընթացքում:

+

+

 

+

 

+

 

 +

 

 +

 

11.

Օբյեկտին կից ավտոտնակներում կամ ավտոկայանատեղիներում պետք է ապահովված տեղեր լինեն բոլոր բ/մ-ների համար

   

 +

 

 +

 

+

 

+

 

+

 

II. Տեխնիկական սարքավորումներ, հարմարանքներ, այլ

                     

12.

Հանրամատչելի մասերում` ներառյալ ընդունելության սրահը, հասարակական սննդի և բազմաֆունկցիոնալ սրահներն ու դահլիճները`

                     
 

1) օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով օդափոխության, օդի 18-210   ջերմաստիճանի և 45-60 % խոնավության ապահովում և պահպանում

+

+

+

+

+

           

2) մեխանիկական օդափոխում - 1/

         

+

+

       

3) գրավիտացիոն կամ մեխանիկական օդափոխում

             

+

+

+

+

13.

Բնակելի մասում - բ/մ`

                     
 

1) օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով օդափոխության, օդի 18-210  ջերմաստիճանի և 45-60 % խոնավության ապահովում և պահպանում` ***** Դելյուքս հյուրանոցներում անհատական կարգավորման հնարավորությամբ

+

+

+

+

+

+

         

2) գրավիտացիոն կամ մեխանիկական օդափոխում

           

+

+

+

+

+

14.

Արտաքաշող մեխանիկական օդափոխում ս.հ.հ-ում:
* * և * օբյեկտներում թույլատրվում է գրավիտացիոն օդափոխում, եթե ս.հ.հ-ներն ապահովված են կենտրոնացված տաք ջրամատակարարմամբ և ունեն պատուհաններ կամ ս.հ.հ-ի խցիկի ծավալը գերազանցում է 6,5 խ/մ-ը:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

15.

Ջեռուցում ամբողջ օբյեկտում կամ դրա չօդակարգավորվող մասում

***** Դելյուքս,***** և **** օբյեկտներում պետք է ապահովվի կենտրոնացված ջեռուցում:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

16.

Գործող պահանջներին համապատասխանող որակի տաք և սառը ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարում կենտրոնացված տաք ջրամատակարարման համակարգով

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 02.08.07 թ. N 873-Ն)

****-ից * օբյեկտների ջրամատակարարման տեխնիկական հնարավորություններից կախված` թույլատրվում է շուրջօրյա ջրամատակարարումն ապահովել այլընտրանքային միջոցներով (օրինակ` հատուկ տարողություններում կուտակված խմելու ջրի հաշվին)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

17.

Լրացուցիչ ձայնամեկուսացում բ/մ-ներում և կոնֆերանս դահլիճներում

+

+

+

+

+

           

18.

Տարածքների բնույթին հարմարեցված ներքին լուսավորություն

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

19.

Հյուրերին հասանելի հեռախոս և ֆաքս` ընդունելության սրահում

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

20.

Սենյակներում կամ առանձնացված կետերում ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն

*****Դելյուքս հյուրանոցի ամբողջ տարածքում ինտերնետից (հանրամատչելի մասում` անլար) օգտվելու հնարավորություն:

+

+

+

+

+

+

+

       

21.

Ռադիոհեռուստատեսային սարքավորումներ` հարմարեցված տեղական և արբանյակային ծրագրերի ընդունման համար

+

+

+

+

+

+

+

       

22.

Մարդատար վերելակներ (հնարավոր է շարժասանդուղքներ)

+

+

+

+

+

+

+

       
 

1) զրո հարկից ցածր հարկերում գտնվող բոլոր սպասարկման տարածքներում (ավտոտնակներ, կենսավերականգնողական համալիր)

+

 +

 +

               

2) մեկ հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում

+

+

+

               

3) երկու հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում

     

+

+

           

4) երեք հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում

         

+

+

       

5) չորս հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում

             

+

+

+

+

23.

Առանձին բեռնատար վերելակ` այն թվով մարդկանց համար, որքան նախատեսված է տվյալ օբյեկտի մարդատար վերելակի համար

+

+

+

+

+

           

24.

Շուրջօրյա էներգամատակարարում

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1) երկկողմանի էներգամատակարարում և վթարային գեներատոր

+

+

+

+

+

+

+

       

2) վթարային գեներատոր

             

+

+

+

+

 

III. Օբյեկտի գործարկմանը, սպասարկմանը վերաբերվող հիմնական տարրեր

                     

25.

Հանրամատչելի մասում` սանիտարահիգիենիկ համալիր`

Նվազագույն հարմարանքներ

                     

1) լվացարաններ` սեղանով կամ դարակով

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2) յուրաքանչյուր լվացարանի վերևում հայելի` վերին կամ կողային լուսավորմամբ (բացի ընդհանուր լուսավորությունից)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3) հեղուկ օճառ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4) զուգարանի թուղթ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5) աղբարկղ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6) ձեռքերը չորացնելու համար էլ. սարք կամ մեկանգամյա օգտագործման սրբիչներ

+

+

+

 

+

+

+

+

+

+

+

7) պատի կախիչներ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8) զուգարան ( *****Դելյուքս, *****, **** և *** օբյեկտներում կանանց և տղամարդկանց համար առանձին)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

9) միզարան` տղամարդկանց զուգարանում

+

+

+

+

+

+

+

         

IV. Բնակելի մաս

                       

26.

Համարի բնակելի մակերեսը` ք/մ-ով (առանց առանձնացված ս.հ.հ-ի, նախասրահների, սյուների և այլն)`

                       

1) 1-տեղանոց համար

20

14

14

12

12

10

10

9

9

8

8

 

2) 2-տեղանոց համար

25

18

18

16

16

14

14

12

12

10

10

 

3) 3-տեղանոց համար

         

16

16

16

15

15

14

 

4) 4-տեղանոց համար

               

18

18

16

 

5) 4-ից բարձր տեղանոց համարում` 4-տեղանոց համարի մակերեսին լրացուցիչ ավելացվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տեղի համար հետևյալ մակերեսը` քմ-ով:
*** - * օբյեկտներում թույլատրվում է շեղում` համարի բնակելի մակերեսի մինչև 10 %-ի չափով, որը փոխհատուցվում է բ/մ-ի մնացած մասերի մակերեսով և կահավորման ֆունկցիոնալ գործածությամբ

               

4,5

4

4

 

27.

Լյուքս կարգի համարը ներառում է հյուրասենյակ, ննջարան` ս.հ.հ.-ով, մուտքի մասում առանձնացված լրացուցիչ զուգարան:
***** Դելյուքս հյուրանոցի դեպքում հյուրասենյակի և ննջասենյակի ընդհանուր բնակելի մակերեսը պետք է լինի առնվազն 38 քառ. մ, իսկ ***** օբյեկտի դեպքում 28 քառ. մ

+

+

+

                 

28.

Համարների ընդհանուր թվի 5%-ը պետք է լինի լյուքս կարգի (բայց ոչ պակաս, քան 2-ը)

 

+

+

                 

29.

Համարների ընդհանուր թվի 10%-ը պետք է լինի լյուքս կարգի (բայց ոչ պակաս, քան 5-ը)

+

                     

30.

Համարների ընդհանուր թվի 10%-ը պետք է նախատեսված լինի չծխողների համար (բայց ոչ պակաս, քան 5-ը)

+

                     

31.

Կահույքով և լրացուցիչ տարրերով բ/մ-ի հագեցվածությունը

                       
 

1) միասնական լրակազմ

+

+

+

+

+

+

+

         
 

2) բազմաֆունկցիոնալ կահույք

             

+

+

+

+

 

32.

Կահավորման լրակազմ

                       
 

1) մեկտեղանոց մահճակալ`
90 x 200 սմ նվազագույն չափով

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2) մեկտեղանոց մահճակալ`
100 x 200 սմ նվազագույն չափով

+

                     

3) 2-տեղանոց մահճակալ`
140 x 200 սմ նվազագույն չափով

 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

4) 2-տեղանոց մահճակալ`
180 x 200 սմ նվազագույն չափով

+

                     
 

5) մահճակալների 10%-ի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 210 սմ

+

                     

33.

Ներքնակի հատուկ հիգիենիկ ծածկ

+

+

+

+

+

             

34.

Առնվազն երկու բարձ (հնարավորության դեպքում` տարատեսակ) յուր. անձի համար

+

                     

35.

Սպիտակեղենը պետք է լինի բարձրորակ, նախընտրելի է միագույն

+

+

+

+

+

             

36.

Յուրաքանչյուր ննջատեղի մոտ պահարանիկ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

37.

Զգեստապահարան կամ որմնախորշի մեջ ներկառուցված պահարան` յուրաք. հյուրի համար առնվազն 5 կախիչով:
*****Դելյուքս, ***** և **** օբյեկտներում առնվազն յուրաք. հյուրի համար 8 կախիչ` բարձր որակի:

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

38.

Գրասեղան կամ սեղան

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

39.

Ուղեբեռի պահարան կամ տակդիր

+

+

+

+

+

+

+

         

40.

Աթոռ կամ նստելու համար որևէ այլ կահույք (1 միավոր` յուրաքանչյուր անձի համար)

         

+

+

+

+

+

+

 

41.

Մեկտեղանոց համարներում` 2 աթոռ կամ նստելու համար որևէ այլ կահույք, իսկ մյուս համարներում` աթոռ` 1 միավոր յուրաքանչյուր անձի համար, բազկաթոռ` առնվազն 2 հատ կամ բազմոց

+

+

+

+

+

             

42.

Լյուքս կարգի համարում` աթոռ` 1 միավոր` յուրաքանչյուր անձի համար, բազմոց և երկու բազկաթոռ` փոքր սեղանով

+

+

+

+

+

             

43.

 Լուսավորություն`

                       

1) յուրաքանչյուր մահճակալի մոտ լամպ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2) աշխատատեղը (սեղանը կամ գրասեղանը) լուսավորող լամպ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

     

3) ընդհանուր լուսավորություն

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

4) մահճակալի մոտից համարի ընդհանուր լուսավորության կարգավորման հնարավորություն

+

+

                   

44.

Լրացուցիչ սարքավորումներ և հարմարանքներ յուրաքանչյուր բ/մ-ի համար

(բոլոր սարքավորումները պետք է լինեն սարքին և անթերի վիճակում)

                       

1) հեռախոս

***** Դելյուքս և ***** հյուրանոցում երեք հեռախոս (մահճակալի կողքի պահարանիկին, աշխատասեղանին և ս.հ.հ.-ում):

+

+

+

+

+

+

+

 +

+

+

+

 


2) հեռուստացույց` հեռակառավարման վահանակով, օգտագործման հրահանգով, ծրագրերի օրակարգով

*****Դելյուքս և ***** հյուրանոցներում հեռուստացույցի չափը պետք է համապատասխանի սենյակի մեծությանը

+

+

+

+

+

+

+

 +

 +

 +

 +

 

3) հավելյալ հեռուստացույց մեկից ավելի սենյակների առկայության դեպքում

+

 +

 +

                 

4) ռադիոընդունիչ կամ ռադիոծրագրեր ընդունելու հնարավորություն

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 +

+

 

5) գորգ կամ գորգածածկ

+

+

+

+

+

+

+

         

6) մահճակալի առջև` առնվազն փոքր գորգ

             

+

+

+

+

 

7) թափանցիկ վարագույր

+

+

+

+

+

+

+

+

 +

+

 +

 

8) մթնեցնող ծանր վարագույր, կամ գալարավարագույր, կամ շերտավարագույր

***** Դելյուքս հյուրանոցներում 100% մթություն ապահովող վարագույր

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

9) դեկորատիվ տարրեր` համարի ընդհանուր տեսքին և դիզայնին համահունչ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

10) հյուրանոցի ծառայությունների, հյուրերի անվտանգության և տեղանքի մասին տեղեկատվական նյութեր, նաև գրասենյակային պարագաներ (ծրար, թուղթ, գրիչ, մատիտ)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 
 

11) մոխրաման` ծխողների համար նախատեսված համարներում

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

12) զգեստ և կոշիկ մաքրելու համար լրակազմ և ասեղաման

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

13) պարկ` լվացքատուն ուղարկվող սպիտակեղենի համար

+

+

+

+

+

             

14) աղբարկղ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

15) չհրկիզվող պահարան

+

+

+

                 

16) մինիբար

+

+

+

+

+

             

17) որպես հյուրասիրություն հունիս-նոյեմբեր ամիսներին հյուրերի ժամանման օրը թարմ մրգերի տեսականի, երեկոյան ժամերին` անուշեղեն (հայկական չիր)` ամբողջ տարվա ընթացքում

+

+

+

                 

18) անվճար հանքային կամ սեղանի ջուր` օրը 0,33 լ մեկ անձի համար

+

+

+

+

+

             

19) համարներում հյուրերի ընդունելության օրը` 1 շիշ բարձրորակ հայկական գինի` որպես հյուրասիրություն, ինչպես նաև բացիկ` հյուրանոցի կողմից, համարներում` հյուրերին ողջունելիս

+

                     

20) բաժակներ`(մեկ հատ յուր. անձի համար)

***, ** և * օբյեկտներում` նաև ջրաման

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

21) մեծ հայելի

+

                     
 

22) օրաթերթ կամ ամսագիր

+

                     
 

23) հուշանվեր (ազգային տարրեր պարունակող) համարներում հյուրերի` հյուրանոցից դուրս գրվելիս

+

                     
 

Ս.հ.հ-ում սարքավորումներ և հարմարանքներ

                       

45.

Հիմնական սարքավորումներ

                       
 

1) ա) ջեռուցվող ս.հ.հ.` ցնցուղով լողարանով կամ ցնցուղախցիկով

***** Դելյուքս հյուրանոցներում համարների ս.հ.հ.-ի 50%-ը պետք է ապահովված լինի լողարանով

+

+

+

+

+

             

 բ) ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ

         

+

+

+

+

+

+

 

2) սեղանով կամ դարակով լվացարան` համապատասխան չափի հայելիով` վերին կամ կողային լուսավորությամբ (բացի ընդհանուր լուսավորությունից)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

3) զուգարան

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

46.

Լրացուցիչ սարքավորումներ`

                       
 

1) լողարանի կամ ցնցուղի վարագույր` ս.հ. ընդհանուր տեսքին ու դիզայնին համապատասխան

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 +

+

 

2) անհատական փոքրիկ սրբիչ ոտքերի համար` լողարանի (ցնցուղախցիկի) առջև

+

+

+

+

+

+

+

         

3) օճառաման, թղթի աման, կախիչներ, սրբիչների կախիչներ, լողարանի և ցնցուղի մոտ բռնակներ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

4) տաքացվող կախիչներ` սրբիչների համար

+

 +

                   

5) հատուկ չսահող գորգ լողարանում տեղադրելու համար

+

 +

                   

6) հայելու մոտ շարժական խոշորացնող հայելի

+

 +

                   

7) հայելի` վերին կամ կողային լուսավորությամբ (բացի ընդհանուր լուսավորությունից)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

8) մեկուսիչով վարդակ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

9) վարսահարդարիչ

+

+

+

+

+

             

10) հատակադիր կշեռք

+

+

+

                 

11) փակվող աղբաման (չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող)

+

+

+

                 

12) աղբաման (չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող)

     

+

+

+

+

+

+

+

+

 

13) հեռախոս

+

+

+

                 

47.

Մեկ անձի համար նվազագույն լրակազմ

                       
 

1) ձեռքի օճառ կամ հեղուկ օճառ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

2) շամպուն

+

 +

 +

                 

3) մեկանգամյա օգտագործման ատամի խոզանակ և մածուկ

+

 +

 +

                 

4) յուրաքանչյուր անձի համար մեկ խնամքի լոսյոն (անհատական սրվակով) կամ մարմնի գել

+

+

                   

5) հիգիենիկ պարկ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

Նշված լրակազմը պետք է լինի փակ վիճակում, միևնույն ապրանքանշանով և դրված լինի զամբյուղի կամ որևէ այլ տարայի մեջ

+

                     

6) զուգարանի թուղթ

(***** Դելյուքս և ***** հյուրանոցների համարում նաև պետք է միշտ լինի լրացուցիչ զուգարանի թուղթ)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

7) ձեռքի սրբիչ` յուրաքանչյուր անձի համար (նախընտրելի է սպիտակ)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

8) բաղնիքի սրբիչ` յուրաքանչյուր անձի համար (նախընտրելի է սպիտակ)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

9) բաղնիքի խալաթ (նախընտրելի է սպիտակ)

+

+

+

                 

10) բաղնիքի մեկանգամյա օգտագործման հողաթափեր (նախընտրելի է սպիտակ)

+

+

+

                 

11) բաժակ` յուրաքանչյուր անձի համար

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

48.

Լրիվ սանիտարահիգիենիկ հանգույցով սենյակների (նվազագույն) տոկոսը` նորակառույց օբյեկտներում 100 %` առանց հաշվի առնելու օբյեկտի կարգը

100

100

100

100

100

100

100

50

50

25

10

 

49.

Ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ սարքավորումներ բնակելի մասում

                       

1) քնելու տեղերի քանակը ս.հ.հ չունեցող համարներում` յուրաքանչյուր սարքի դիմաց

                       

ա) սեղանով կամ դարակով լվացարան

             

5

5

5

5

 

բ) ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ

             

10

10

15

15

 

գ) զուգարան` լվացարաններով (առնվազն մեկ հատ կանանց համար և մեկ հատ տղամարդկանց համար)

Կանանց զուգարանում վերընթաց ցնցուղով լվացարան (բիդե)` 50 քնելու տեղի դիմաց` մեկ հաշվարկով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ հատ

             

10

10

12

12

 

2) լրացուցիչ սարքավորումներ

                       

ա) հայելի

             

+

+

+

+

 

բ) հեղուկ օճառ

             

+

+

+

+

 

գ) զուգարանի թուղթ

                       

դ) ձեռքերը չորացնելու էլ. սարք կամ մեկանգամյա օգտագործման սրբիչ

             

+

+

+

+

 

ե) չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող աղբաման

             

+

+

+

+

 

զ) պատի կախիչներ

             

+

+

+

+

 
 

V. Ընդունելության նախասրահ,
հասարակական մաս,
հասանելի ծառայություններ

                       

50.

Ընդունելության նախասրահ

***** Դելյուքս հյուրանոցի ընդունելության նախասրահում հյուրերի հատուկ ընդունելություն` հյուրերի համար նստելու և ըմպելիքների մատուցման հնարավորությամբ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 
 

1) մինչև 50 բ/մ-ի համար նվազագույն մակերեսի չափը` ք/մ-ով

80

50

50

30

30

20

20

20

20

10

10

 
 

2) 50 բ/մ-ից բարձր յուրաք. 1 բ/մ-ի համար լրացուցիչ

1

0,8

0,8

0,5

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

 

51.

Հյուրերի ընդունման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություն`

                       

1) շուրջօրյա

+

+

+

+

+

+

+

         

2) առնվազն 16 ժամ

             

+

+

     

3) առնվազն 12 ժամ

                 

+

+

 

52.

Հյուրերի համար տաք ըմպելիքների շուրջօրյա վաճառք`

+

+

+

+

+

             

հյուրերի համար տաք ըմպելիքների շուրջօրյա վաճառք: Թույլատրվում է ավտոմատներից վաճառքը փոխարինել ընդունելության սրահում վաճառքով

         

+

+

+

+

+

+

 

53.

Արթնացման ծառայություն

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

54.

Դռնապանի ծառայություն

+

 +

                   

55.

Կոնսիերժի ծառայություն

+

                     

56.

Սպասարկող անձնակազմի կանչ

                       
 

1) ուղիղ հեռախոսակապ

+

+

+

                 

2) կանչի կոճակ կամ ներքին հեռախոսակապ

     

+

+

+

+

         

57.

Համարում սննդի մատուցման սպասարկումը կատարվում է`

                       

1) շուրջօրյա

+

+

+

+

+

             

2) առնվազն 12 ժամ

         

+

+

         

58.

Ուղեբեռի սպասարկման ծառայություն

+

+

+

+

+

+

+

         

59.

Հաճախորդներին դեպի համար ուղեկցման ծառայություն` ընդունելության օրը

+

                     

60.

Հյուրերի ուղեբեռի պահպանությունը, ինչպես նաև համարն զբաղեցնելու ընթացքում հյուրերի դրամական միջոցների և թանկարժեք իրերի պահպանությունը գործում է շուրջօրյա

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

61.

Ծաղիկները հասցեատիրոջը հասցնելու հնարավորություն

+

+

+

+

+

+

           

62.

Կոշիկների մաքրման ծառայություն կամ մաքրման սարք

+

 +

 +

                 

63.

Առնվազն 8 ժամ գործող գեղեցկության սրահ

+

                     

64.

Արվեստի ցուցասրահ` վաճառքի հնարավորությամբ

+

+

                   

65.

1) տարադրամի փոխանակում

Պահանջը պարտադիր չէ *** այն օբյեկտների համար, որոնցից առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա տարադրամի փոխանակման կետ կա

+

+

+

+

+

+

+

         

2) բանկային պլաստիկ քարտերի սպասարկում` օբյեկտի ամբողջ տարածքում

+

+

+

+

+

+

+

         

66.

Հաճախորդներին համարներում համակարգիչների տրամադրման հնարավորություն` հաճախորդների ցանկությամբ

+

                     

67.

Ամենօրյա լրագրերի վաճառք կամ հասանելիություն

+

+

+

+

+

+

+

         

68.

Անձնական հիգիենայի պարագաների վաճառք

+

+

+

+

+

+

+

         

69.

Մեքենաների կամ հեծանիվների վարձակալության հնարավորություն

+

                     

70.

Հյուրերի օգտագործման համար նախատեսված անձրևանոցներ

+

+

 

+

               

71.

Հյուրերի ավտոմեքենաների կայանման ծառայություն

+

                     

72.

Տոմսերի վաճառք կամ տոմսերի պատվիրման ծառայություն ընդունելության սրահում (թատրոնի, կինոյի, այլ)

+

                     

73.

Կարի, սպիտակեղենի և հագուստի լվացք, արդուկ և մաքրման ծառայություն

+

+

+

+

+

+

+

         

74.

Անկողնու և սրբիչների փոխելը նորով`

                       
 

1) ամեն օր կամ հյուրերի ցանկությամբ****

+

+

+

+

+

             
 

2) 3 օրը մեկ կամ հյուրերի ցանկությամբ

         

+

+

+

+

+

+

 

75.

Առաջին օգնության հնարավորություն, շտապ օգնության կանչ, դեղարկղիկ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

76.

Երեխաների խնամքի ծառայություն` հյուրերի ցանկությամբ

+

                     
 

VI. Հանրային սննդի, հանգստի/
զվարճանքի,
վերականգնողական ծառայություններ

                       

77.

Հանրային սննդի համալիր
դահլիճ` 50 բ/մ-ից ավելի բ/մ ունեցող օբյեկտներում

+

+

+

                 

1) ռեստորան
*** հյուրանոցում և մոթելում թույլատրվում է ռեստորանի բացակայություն, եթե օբյեկտից առավելագույնը 200 մ հեռավորության վրա ռեստորան կա

+

+

+

+

+

+

+

         
 


2) առնվազն երկու ռեստորան` ազգային և այլ միջազգային խոհանոցներով

Ռեստորանում մատուցվող սննդից բացի հատուկ ճաշացանկից պատվիրելու հնարավորություն

(հանրային սննդի դահլիճներում առանձնացված հատված` նախատեսված չծխողների համար)

+

                     
 

3) բար
***** հյուրանոցում և ***** մոթելում շուրջօրյա գործող բար

+

+

+

+

+

+

+

+

+

     
 

4) շուրջօրյա գործող լոբբի բար` ընդունելության սրահում կամ ընդունելության սրահում խմիչքներ մատուցելու ծառայություն

+

                     
 

5) շուրջօրյա գործող սիգար բար

+

                     
 

6) նախաճաշի մատուցում

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 

78.

Բազմաֆունկցիոնալ դահլիճ, որը հարմարեցված է օբյեկտի բնույթին` համաժողովների, ակումբային, ուսումնական և այլ միջոցառումներ անցկացնելու համար

+

+

 

+

               

79.

Կոնֆերանս դահլիճ` առնվազն 2 հարակից աշխատանքային սենյակներով, անհրաժեշտ տեխնիկական և գրասենյակային հագեցվածությամբ

+

                     

80.

Հանգստյան գոտիներում գտնվող օբյեկտներում` հյուրերի անձնական մարզական գույքի պահպանում

+

+

 

+

 

+

 

+

       

81.

Հանգստյան գոտիներում գտնվող հյուրանոցներում` բացօթյա խաղահրապարակներ (երեխաների համար առանձնացված)` համապատասխան գույքի տրամադրմամբ

+

                     

82.

Մանկական խաղասրահ

+

                     

83.

Վերականգնողական հանգստյան համալիր

                       

1) լողավազան

***** Դելյուքս հյուրանոցներում առնվազն 40 քառ. մ չափով լողավազան, ***** հյուրանոցներում` առնվազն 20 քառ. մ

+

 +

 +

                 

2) լողավազան, շոգեբաղնիք, սոլյարի, մերսում կամ այլ վերականգնողական ծառայություններ (ծառայության առնվազն 2 տեսակ)

Սույն պահանջը վերաբերում է *** այն օբյեկտներին, որոնք գտնվում են հանգստյան գոտիներում

 

 +

 +

 +

 +

 +

 +

         

3) շոգեբաղնիք, ֆիտնես սրահ և առնվազն երկու այլ վերականգնողական ծառայություն (սոլյարի, մերսում և այլն)

Լողավազանի մոտ զովացուցիչ ըմպելիքների մատուցում

Բոլոր վերականգնողական սրահներում սրբիչների տրամադրում

Հանդերձարանները պետք է ապահովված լինեն հայելիներով, հատակադիր կշեռքով և տեղում օգտագործման խնամքի պարագաներով (կրեմ, վարսահարդարիչ և այլն), անձնական պարագաների պահպանման առանձնացված սրահով:

+

                     

84.

Ակումբային դահլիճ` հեռուստացույցով

Չի վերաբերում այն օբյեկտներին, որոնք ունեն բազմաֆունկցիոնալ դահլիճներ:

         

+

+

+

       

85.

Հանրամատչելի տեղերում հեռուստացույց դիտելու հնարավորություն

               

+

+

+

 

86.

Հյուրերի ավտոմեքենաների սպասարկում

   

+

 

+

 

+

 

+

 

+

 
 

VII. Անձնակազմի մասնագիտական որակավորում/կրթություն

                       

87.

Հյուրանոցային օբյեկտի ղեկավարը պետք է ունենա`

1) բարձրագույն կրթություն կամ`

+

+

+

+

+

+

+

         

2) միջին մասնագիտական կրթություն հյուրանոցային գործի բնագավառում կամ`

+

+

+

+

+

+

+

         

3) մասնագիտական դասընթացի որակավորում հյուրանոցային գործի բնագավառում կամ`

+

+

+

+

+

+

+

         

4) 5 տարվա վարչական աշխատանքային փորձ հյուրանոցային գործի բնագավառում

+

+

+

+

+

+

+

         

5)առնվազն 2 օտար լեզվի տիրապետում` անգլերենը պարտադիր

+

                     

88.

Ընդունման սրահի անձնակազմը (այդ թվում` կոնսիերժը) պետք է ունենա

                       

1) բարձրագույն կրթություն կամ`

+

+

+

+

+

+

+

         

2) միջին մասնագիտական կրթություն հյուրանոցային գործի բնագավառում կամ`

+

+

+

+

+

+

+

         

3) միջնակարգ կրթություն և մասնագիտական դասընթացի որակավորում (առնվազն 60 ժամ) կամ`

+

+

+

+

+

+

+

         

4) հյուրանոցային գործի բնագավառում 2 տարվա աշխատանքային փորձ

+

+

+

+

+

+

+

         

5) առնվազն 2 օտար լեզվի տիրապետում` անգլերենը պարտադիր

+

+

+

+

+

+

+

         

89.

Մատուցողներ, համարների սպասավորներ, դռնապան, բեռնակիրներ`

                       

1) միջին մասնագիտական կրթություն կամ մասնագիտական դասընթացի որակավորում

+

+

+

+

+

             

2) առնվազն 2 օտար լեզվի տիրապետում` տարրական ծավալով` անգլերենը պարտադիր

+

+

+

+

+

             
 

VIII. Այլ պահանջներ

                       

90.

Հյուրանոցային յուրաքանչյուր ծառայության անձնակազմի համար առանձին համազգեստ

+

+

+

+

+

+

+

         

91.

Հյուրանոցում ներդաշնակ մթնոլորտ` բույր, երաժշտություն` հանրամատչելի մասերում, երանգներ, դիզայն, այլ

+

                     

92.

Հյուրանոցի ամբողջ կահավորանքը` բարձրակարգ

+

                     

 

Նշանների և հապավումների բացատրություն

 

Հ

հյուրանոց

Մ

մոթել

*

մեկաստղանի կարգ

**

երկուաստղանի կարգ

***

երեքաստղանի կարգ

****

չորսաստղանի կարգ

*****

հինգաստղանի կարգ

+

պարտադիր պահանջ

բ/մ

բնակելի միավոր

ս.հ.հ

սանիտարահիգիենիկ հանգույց

-1/

մեխանիկական օդափոխումը պետք է ապահովի ամբողջ օբյեկտի օդափոխությունը` գործող պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև հոտերի կլանումը: *** հյուրանոցների բազմաֆունկցիոնալ դահլիճներում պահանջվում է օդակարգավորում

-2/

թույլատրվում են երկֆունկցիոնալ տարրեր

 

(հավելվածը լրաց., փոփ., խմբ. 02.08.07 N 873-Ն, խմբ. 31.10.13 N 1200-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՏԻՊ ՀԱՆԳՐՎԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՐԱՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

N/N
ը/կ

Նվազագույն պահանջները

Կարգերը

* * * *

* * * * * *
Հ/Հ Ա Հ/Հ Ա Հ/Հ Ա Հ/Հ Ա

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս + + + +        
Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս: Թույլատրվում է, որ բնակելի մասը գտնվի առանձնացված մասնաշենքում` հաճախորդներին օբյեկտի բոլոր ծառայությունները հասանելի դարձնելու պայմանով:         + + + +
  I. Արտաքին բարեկարգման տարրեր                
2. Դեպի ընդունելության նախասրահ տանող ուղղակի մուտք, որը պետք է պաշտպանված լինի սառը օդի ներխուժումից + +            
3. Մատակարարման համար առանձնացված ճանապարհ + +            
4. Օբյեկտի շրջակայքը պետք է լինի բարեկարգված, պետք է ունենա ավտոմեքենաների և հետիոտների համար կոշտ ծածկով ճանապարհներ և արահետներ, դեկորատիվ կանաչապատում ու կանաչ գոտի` համապատասխան արտաքին լուսավորությամբ:
Օբյեկտի շրջակայքում տնտեսական մասի առկայության դեպքում այն պետք է առանձնացված լինի հյուրերի համար հասանելի մասից:

Կանաչ գոտու առկայությունը չի վերաբերվում քաղաքների վարչական տարածքներում գտնվող ***-ից * օբյեկտներին:

+ + + + + + + +
5. Հսկվող ավտոտնակներ կամ ավտոկայանատեղեր:

Չի վերաբերում այն օբյեկտներին, որոնք գտնվում են քաղաքային խիտ կառուցապատման մեջ: Այդ դեպքում պետք է ապահովել ավտոմեքենաներ կանգնեցնելու տեղեր հյուրերի ժամանման և մեկնման ընթացքում

+ + + +        
  II. Տեխնիկական սարքավորումներ և հարմարանքներ                
6. Օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով` օդափոխության, օդի 18-210 ջերմաստիճանի և 45-60 % խոնավության ապահովում և պահպանում ընդունելության սրահում, հասարակական սննդի և բազմաֆունկցիոնալ դահլիճներում + + + +        
7. Բնակելի մասում - բ/մ`                
Օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով` օդափոխության, օդի 18-210  ջերմաստիճանի և 45-60 % խոնավության ապահովում և պահպանում + + + +        
8. Օդափոխում                
1) Արտաքաշող մեխանիկական օդափոխում ս.հ.հ-ում:
 * * և * օբյեկտներում թույլատրվում է գրավիտացիոն օդափոխում, եթե ս.հ.հ-ներն ունեն պատուհաններ կամ ս.հ.հ-ի խցիկի ծավալը գերազանցում է 6,5 խ/մ-ը:
+ + + + + + + +
2) հանրամատչելի մասում` մեխանիկական օդափոխում 1/     + + + +    
3) հանրամատչելի մասում մեխանիկական 1/ կամ գրավիտացիոն օդափոխում             + +
9. Ջեռուցում ամբողջ օբյեկտում կամ դրա չօդակարգավորվող մասում + + + + + + + +
10. Գործող պահանջներին համապատասխանող որակի տաք և սառը ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարում + + + + + + + +
11. Տարածքների բնույթին հարմարեցված ներքին լուսավորություն + + + + + + + +
12. Հյուրերին հասանելի հեռախոս և ֆաքս ընդունելության սրահում + + + + + + + +
13. Ռադիո-հեռուստատեսային սարքավորումներ` հարմարեցված  տեղական և արբանյակային ծրագրերի ընդունման համար + + + +        
14. Մարդատար վերելակներ                
1) զրո հարկից ցածր հարկերում գտնվող բոլոր սպասարկման տարածքներում (ավտոտնակներ, կենսավերականգնողական համալիր) + +            
2) մեկ հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում + +            
3) երկու հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում     + +        
4) երեք հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում         + +    
5) չորս հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում             + +
15. Շուրջօրյա էներգամատակարարում + + + + + + + +
ա) երկկողմանի էներգամատակարարում և վթարային գեներատոր + +            
բ) վթարային գեներատոր     + + + + + +
  III. Օբյեկտի գործարկմանը, սպասարկմանը և շահագործմանը վերաբերվող հիմնական տարրեր                
16. Ընդունելության սրահ` հետևյալ նվազագույն մակերեսով 25 25 20 20 15 15 10 10
17. Հանրամատչելի մասում` սանիտարահիգիենիկ համալիր.
Նվազագույն հարմարանքներ
               
1) լվացարաններ` սեղանով կամ դարակով + + + + + + + +
2) յուրաքանչյուր լվացարանի վերևում հայելի` վերին կամ կողային լուսավորմամբ + + + + + + + +
3) հեղուկ օճառ + + + + + + + +
4) զուգարանի թուղթ + + + + + + + +
5) աղբարկղ  + + + + + + + +
6) ձեռքերը չորացնելու համար էլ. սարք  կամ մեկանգամյա օգտագործման սրբիչներ + + + + + + + +
7) պատի կախիչներ + + + + + + + +
8) զուգարան + + + + + + + +
9) միզարան` տղամարդկանց զուգարանում + + + + + + + +
IV. Բնակելի մաս                
18. Համարի բնակելի մակերեսը` ք/մ-ով (առանց առանձնացված ս.հ.հ-ի, նախասրահների, սյուների և այլն)`                
1) 1-տեղանոց համար 12 12 10 10 9 9 8 8
2) 2-տեղանոց համար 16 16 14 14 12 12 10 10
3) 3-տեղանոց համար     16 16 15 15 14 14
4) 4-տեղանոց համար         18 18 16 16
5) 4-ից բարձր տեղանոց համարում` 4 տեղանոց համարի մակերեսին լրացուցիչ ավելացվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տեղի համար հետևյալ մակերեսը` ք/մ-ով: Թույլատրվում է շեղում` համարի բնակելի մակերեսի մինչև 10 %-ի չափով, որը փոխհատուցվում է բ/մ-ի մնացած մասերի մակերեսով և կահավորման ֆունկցիոնալ գործածությամբ             4 4
19. Լյուքս կարգի համարը ներառում է առնվազն 25 քմ բնակելի մակերեսով հյուրասենյակ, ննջարան` լողարանով, մուտքի մասում առանձնացված լրացուցիչ զուգարան: + +            
  1. Կահույքով և լրացուցիչ տարրերով բ/մ-ի հագեցվածություն                
 20. Կահավորման լրակազմ (****-*** օբյեկտներում միատեսակ լրակազմ, **-* օբյեկտներում թույլատրվում է բազմաֆունկցիոնալ կահույք)                
1) մեկ տեղանոց մահճակալ` 90 x 200 սմ նվազագույն չափով + + + + + + + +
2) 2 տեղանոց մահճակալ` 140 x 200 սմ նվազագույն չափով + + + + + + + +
3) փոքրիկ սեղան կամ դարակ` քնելու յուրաքանչյուր տեղի մոտ + + + + + + + +
4) զգեստապահարան կամ որմնախորշի   մեջ սարքված պահարան` կախիչներով (յուրաքանչյուր հյուրի համար առնվազն 5 կախիչ) + + + + + + + +
5) գրասեղան կամ սեղան + + + + + + + +
6) ուղեբեռի պահարան կամ տակդիր + + + + + +    
7) աթոռ կամ նստելու համար որևէ այլ կահույք (1 միավոր յուրաքանչյուր անձի համար, սակայն ոչ պակաս, քան 2 միավոր յուրաքանչյուր համարում) + + + + + + + +
8) փոքր սեղան + + + +        
9) բազկաթոռ` առնվազն 2 հատ կամ բազմոց + +            
10) հայելի + + + + + + + +
21. Լուսավորություն                
1) յուրաքանչյուր մահճակալի մոտ գիշերային լամպ + + + + + + + +
2) աշխատատեղը (սեղանը կամ գրասեղանը) լուսավորող լամպ + + + + + +    
3) ընդհանուր լուսավորություն + + + + + + + +
22. Լրացուցիչ սարքավորումներ` յուրաքանչյուր բ/մ-ի համար                
1) հեռախոս + + + +        
2) հեռուստացույց + + + +        
3) ռադիոծրագրեր ընդունելու հնարավորություն + + + + + +    
4) գորգ կամ գորգածածկ + + + +        
5) մահճակալի առջև` առնվազն փոքր գորգ         + + + +
6) թափանցիկ վարագույր, կամ շերտավարագույր, կամ գալարավարագույր - 2/ + + + + + + + +
7) մթնեցնող ծանր վարագույր, կամ գալարավարագույր, կամ շերտավարագույր -2/ + + + + + + + +
8) դեկորատիվ տարրեր + + + + + +    
9) օբյեկտի ծառայությունների, հյուրերի անվտանգության և տեղանքի վերաբերյալ տեղեկատվական նյութեր նաև գրասենյակային պարագաներ (ծրար, թուղթ, գրիչ, մատիտ) + + + + + + + +
10) մոխրաման` ծխողների համար նախատեսված համարներում + + + + + + + +
11) զգեստ և կոշիկ մաքրելու համար լրակազմ և ասեղաման + + + +        
12) պարկ` լվացքատուն ուղարկվող սպիտակեղենի համար + +            
13) աղբարկղ + + + + + + + +
14) բաժակներ և ջրաման + + + + + + + +
2. Ս.հ.հ-ում սարքավորումներ և հարմարանքներ                
23. Հիմնական սարքավորումներ                
1) ա) ջեռուցման մարտկոցով և ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ + +            
բ) ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ     + + + + + +
2) սեղանով կամ դարակով լվացարան + + + + + + + +
3) զուգարան + + + + + + + +
24. Լրացուցիչ սարքավորումներ                
1) լողարանի կամ ցնցուղի վարագույր + + + + + +    
2) անհատական փոքրիկ սրբիչ ոտքերի համար` լողարանի (ցնցուղախցիկի) առջև + + + + + +    
3) օճառաման, թղթի աման, կախիչներ, սրբիչների կախիչներ, լողարանի և ցնցուղի մոտ բռնակներ + + + + + + + +
4) հայելի` վերին կամ կողային լուսավորությամբ + + + + + + + +
5) մեկուսիչ կափարիչով վարդակ + + + + + + + +
6) վարսահարդարիչ + +            
7) աղբաման (չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող) + + + + + + + +
8) մեկ անձի համար նվազագույն լրակազմ                
ա) ձեռքի օճառ կամ հեղուկ օճառ + + + + + + + +
բ) զուգարանի թուղթ + + + + + + + +
գ) սրբիչ + + + + + + + +
դ) բաղնիքի սրբիչ + + + + + +    
ե) բաղնիքի խալաթ + +            
զ) բաղնիքի մեկանգամյա օգտագործման հողաթափեր + +            
է) բաժակ + + + + + + + +
ը) հիգիենիկ պարկ + + + + + + + +
25. Լրիվ սանիտարահիգիենիկ հանգույցով սենյակների (նվազագույն) տոկոսը` նորակառույց օբյեկտներում 100 %` առանց հաշվի առնելու օբյեկտի կարգը 100 100 100 100 50 50 10 10
26. Ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ սարքավորումներ բնակելի մասում                
Քնելու տեղերի քանակը ս.հ.հ չունեցող համարներում` յուրաքանչյուր սարքի դիմաց                
ա) սեղանով կամ դարակով լվացարան         5 5 5 5
բ) ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ         10 10 15 15
գ) զուգարան` լվացարաններով (առնվազն մեկ հատ կանանց համար և մեկ հատ տղամարդկանց համար)
Կանանց զուգարանում վերընթաց ցնցուղով լվացարան (բիդե) 50 քնելու տեղի դիմաց` մեկ հաշվարկով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ հատ
        10 10 12 12
27. Լրացուցիչ սարքավորումներ                
ա) հայելի         + + + +
բ) հեղուկ օճառ         + + + +
գ) զուգարանի թուղթ         + + + +
դ) ձեռքերը չորացնելու էլ. սարք կամ մեկանգամյա օգտագործման սրբիչ         + + + +
ե) չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող աղբաման         + + + +
զ) պատի կախիչներ         + + +  +
  V. Հիմնական և լրացուցիչ ծառայություններ                
28. Հյուրերի ընդունման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություն                
ա) շուրջօրյա + + + +        
բ) առնվազն 16 ժամ + +            
գ) առնվազն 12 ժամ + +            
29. Հյուրերի համար տաք ըմպելիքների շուրջօրյա վաճառք: Թույլատրվում է ավտոմատներից վաճառքը փոխարինել ընդունելության սրահում վաճառքով + + + + + + + +
30. Արթնացման ծառայություն + + + + + + + +
31. Անձնական հիգիենայի պարագաների վաճառք + + + +        
32. Սպասարկող անձնակազմի կանչ                
Ուղիղ հեռախոսակապ կամ կանչի կոճակ + +            
33. Ուղեբեռի սպասարկման ծառայություն + + + +        
34. Հյուրերի ուղեբեռի պահպանությունը, ինչպես նաև համարը զբաղեցնելու ընթացքում հյուրերի դրամական միջոցների և թանկարժեք իրերի պահպանությունը գործում է շուրջօրյա + + + + + + + +
35.

ա) տարադրամի փոխանակում

Պահանջը պարտադիր չէ *** այն օբյեկտներին, որոնցից առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա տարադրամի փոխանակման կետ կա

+ + + +        
բ) բանկային պլաստիկ քարտերի սպասարկում օբյեկտի ամբողջ տարածքում + + + +        
36. Հյուրերի ցանկությամբ մամուլի մատակարարում կամ հասանելիություն + + + +        
37. ա) առաջին օգնության հնարավորություն, շտապ օգնության կանչ, դեղարկղիկ + + + + + + + +
բ) առողջարանի պրոֆիլին համապատասխան գործունեություն   +   +   +   +
38. Համարում սննդի մատուցման սպասարկումը կատարվում է                
  1) շուրջօրյա + +            
  2) առնվազն 12 ժամ     + +        
39. Հանրային սննդի ծառայություններ                

1) առնվազն օրը 3 անգամ սննդի ապահովում (նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք)

Ելնելով առողջարանի առանձնահատկություններից` դիետիկ սննդակարգ

  +   +   +   +
2) բար կամ ակումբային սրահ + +            
3) նախաճաշի մատուցում համարներում` հյուրերի ցանկությամբ + +            
40. 1) Հանգստյան գոտիներում հյուրերի անձնական մարզական գույքի պահպանում +   +   +      
2) լողավազան, շոգեբաղնիք, սոլյարի, մերսում և այլ վերականգնողական ծառայություններ (ծառայության առնվազն 2 տեսակ) + +            
41. Հանրամատչելի տեղերում հեռուստացույց դիտելու հնարավորություն         + + + +
42. Հյուրերի սպիտակեղենի և հագուստի լվացք, արդուկ և մաքրման ծառայություն + +            
43. Անկողնու և սրբիչների փոխելը նորով`                
  1) ամեն օր կամ հյուրերի ցանկությամբ + +            
  2) 3 օրը մեկ կամ հյուրերի ցանկությամբ     + + + + + +
  VI. Անձնակազմի մասնագիտական որակավորում                
   Կրթություն                
44.

Հյուրանոցային օբյեկտի ղեկավարը պետք է ունենա`

ա) բարձրագույն կրթություն, կամ`
+ +            
բ) միջին մասնագիտական կրթություն հյուրանոցային գործի բնագավառում + +            
գ) մասնագիտական դասընթացի որակավորում հյուրանոցային գործի բնագավառում, կամ` + +            
դ) 5 տարվա վարչական աշխատանքային փորձ հյուրանոցային գործի բնագավառում + +            
45. Ընդունման սրահի անձնակազմ                
1. Կրթությունը                
ա) բարձրագույն կրթություն, կամ + + + +        
բ) միջին մասնագիտական կրթություն հյուրանոցային գործի բնագավառում + + + +        
գ) միջնակարգ կրթություն և մասնագիտական դասընթացի որակավորում (առնվազն 60 ժամ), կամ                
դ) հյուրանոցային գործի բնագավառում 2 տարվա աշխատանքային փորձ + + + +        
2. Առնվազն 2 օտար լեզվի տիրապետում` անգլերենը պարտադիր + + + +        
46. Մատուցողներ, համարների սպասավորներ, դռնապան, բեռնակիրներ` + + + +        
1) միջին մասնագիտական կրթություն կամ մասնագիտական դասընթացի որակավորում + + + +        
2) առնվազն 2 օտար լեզվի տիրապետում` տարրական ծավալով` անգլերենը պարտադիր + + + +        
VII. Այլ պահանջներ                
47. Օբյեկտի յուրաքանչյուր ծառայության անձնակազմի համար առանձին համազգեստ + + +          

 

Նշանների և հապավումների բացատրություն`

 

Հ/Հ հյուրանոցատիպ հանգրվան
Ա առողջարան
* մեկ աստղանի կարգ
** երկու աստղանի կարգ
*** երեք աստղանի կարգ
**** չորս աստղանի կարգ
+ պարտադիր պահանջ
բ/մ բնակելի միավոր 
ս.հ.հ սանիտարահիգիենիկ հանգույց
-1/ մեխանիկական օդափոխումը պետք է ապահովի ամբողջ օբյեկտի օդափոխությունը` գործող պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև հոտերի կլանումը
-2/ թույլատրվում են երկֆունկցիոնալ տարրեր

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

N/N
ը/կ

Նվազագույն պահանջները

Կարգերը

I

II

III

1

2

3

4

5

1. Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս + +  
Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս: Թույլատրվում է, որ բնակելի մասը գտնվի առանձնացված մասնաշենքերում` հաճախորդներին օբյեկտի բոլոր ծառայությունները հասանելի դարձնելու պայմանով:     +
  I. Արտաքին բարեկարգման տարրեր      
2. Դեպի ընդունելության նախասրահ տանող ուղղակի մուտք, որը պետք է պաշտպանված լինի սառը օդի ներխուժումից + +  
3. Մատակարարման համար առանձնացված ճանապարհ +    
4. Օբյեկտի շրջակայքը պետք է լինի բարեկարգված, պետք է ունենա ավտոմեքենաների և հետիոտների համար կոշտ ծածկով ճանապարհներ և արահետներ, դեկորատիվ կանաչապատում ու կանաչ գոտի` համապատասխան արտաքին լուսավորությամբ:
Օբյեկտի շրջակայքում տնտեսական մասի առկայության դեպքում այն պետք է առանձնացված լինի հյուրերի համար հասանելի մասից:
+ +  
5. Հսկվող ավտոտնակներ կամ ավտոկայանատեղեր + +  
  II. Տեխնիկական սարքավորումներ և հարմարանքներ      
6. 1) օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով` օդափոխության, օդի 18-210 ջերմաստիճանի և 45-60 % խոնավության ապահովում և պահպանում ընդունելության սրահում, հասարակական սննդի ոլորտի և բազմաֆունկցիոնալ դահլիճներում + +  
7. Բնակելի մասում - բ/մ`      
Օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով` օդափոխության, օդի 18-210  ջերմաստիճանի և 45-60 % խոնավության ապահովում և պահպանում + +
8. 1) Արտաքաշող մեխանիկական օդափոխում ս.հ.հ-ում:
III կարգի օբյեկտներում թույլատրվում է գրավիտացիոն օդափոխում, եթե ս.հ.հ-ները ապահովված են կենտրոնացված տաք ջրամատակարարմամբ, ունեն պատուհաններ կամ ս.հ.հ-ի խցիկի ծավալը գերազանցում է 6,5 խ/մ-ը:
+ + +
2) հանրամատչելի մասում` մեխանիկական օդափոխում 1/   + +
3) հանրամատչելի մասում մեխանիկական 1) կամ գրավիտացիոն օդափոխում     +
9. Ջեռուցում ամբողջ օբյեկտում կամ դրա չօդակարգավորվող մասում + + +
10. Գործող պահանջներին համապատասխանող որակի տաք և սառը ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարում + + +
11. Տարածքների բնույթին հարմարեցված ներքին լուսավորություն + + +
12. Հյուրերին հասանելի հեռախոս և ֆաքս ընդունելության սրահում + + +
13. Ռադիո-հեռուստատեսային սարքավորումներ` հարմարեցված տեղական և արբանյակային ծրագրերի ընդունման համար + +  
14.  Մարդատար վերելակներ      
1) զրո հարկից ցածր հարկերում գտնվող բոլոր սպասարկման տարածքներում (ավտոտնակներ, կենսավերականգնողական համալիր) +    
2) մեկ հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում +    
3) երկու հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում +    
4) երեք հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում +    
15. Շուրջօրյա էներգամատակարարում + + +
Երկկողմանի էներգամատակարարում և վթարային գեներատոր +    
Վթարային գեներատոր + +
  III. Օբյեկտի գործարկմանը, սպասարկմանը և շահագործմանը վերաբերող հիմնական տարրեր      
16. Ընդունելության սրահ հետևյալ նվազագույն մակերեսով 25 20 15
17.

Հանրամատչելի մասում` սանիտարահիգիենիկ համալիր

Նվազագույն հարմարանքներ

     
1) լվացարաններ` սեղանով կամ դարակով + + +
2) յուրաքանչյուր լվացարանի վերևում հայելի` վերին կամ կողային լուսավորմամբ + + +
3) հեղուկ օճառ + + +
4) զուգարանի թուղթ + + +
5) աղբարկղ + + +
6) ձեռքերը չորացնելու համար էլ. սարք կամ մեկանգամյա օգտագործման սրբիչներ + + +
7) պատի կախիչներ + + +
8) զուգարան + + +
9) միզարան տղամարդկանց զուգարանում + + +
  IV. Բնակելի մաս      
18. Համարի բնակելի մակերեսը ք/մ-ով (առանց առանձնացված ս.հ.հ-ի, նախասրահների, սյուների և այլն)`      
1) 1 տեղանոց համար 12 10 9
2) 2 տեղանոց համար 16 14 12
3) 3 տեղանոց համար   16 15
4) 4 տեղանոց համար     18
5) 4-ից բարձր տեղանոց համարում` 4 տեղանոց համարի մակերեսին լրացուցիչ ավելացվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տեղի համար հետևյալ մակերեսը` քմ-ով: Թույլատրվում է շեղում` համարի բնակելի մակերեսի մինչև 10 %-ի չափով, որը փոխհատուցվում է  բ/մ-ի մնացած մասերի մակերեսով և կահավորման ֆունկցիոնալ գործածությամբ     4
  1. Կահույքով և լրացուցիչ տարրերով բ/մ-ի հագեցվածություն      
19. Կահավորման լրակազմ (I և II կարգի օբյեկտներում միատեսակ լրակազմ, III կարգի օբյեկտներում թույլատրվում է բազմաֆունկցիոնալ կահույք)`      
1) մեկ տեղանոց մահճակալ` 90 x 200 սմ նվազագույն չափով + + +
2) 2 տեղանոց մահճակալ` 140 x 200 սմ նվազագույն չափով + + +
3) փոքրիկ սեղան կամ դարակ` քնելու յուրաքանչյուր տեղի մոտ + + +
4) զգեստապահարան կամ որմնախորշի մեջ սարքված պահարան` կախիչներով (յուրաքանչյուր հյուրի համար առնվազն 5 կախիչ) + + +
5) գրասեղան կամ սեղան + + +
6) ուղեբեռի պահարան կամ տակդիր + + +
7) աթոռ կամ նստելու համար որևէ այլ կահույք (1 միավոր յուրաքանչյուր անձի համար, սակայն ոչ պակաս, քան 2 միավոր յուրաքանչյուր համարում) + + +
8) փոքր սեղան + +  
9) բազկաթոռ` առնվազն 2 հատ կամ բազմոց +    
10) հայելի + + +
20. Լուսավորություն      
1) յուրաքանչյուր մահճակալի մոտ լամպ + + +
2) աշխատատեղը (սեղանը կամ գրասեղանը) լուսավորող լամպ + + +
3) ընդհանուր լուսավորություն + + +
21. Լրացուցիչ սարքավորումներ` յուրաքանչյուր բ/մ-ի համար      
1) հեռախոս + +  
2) հեռուստացույց + +  
3) ռադիոծրագրեր ընդունելու հնարավորություն + + +
4) գորգ կամ գորգածածկ +    
5) մահճակալի առջև` առնվազն փոքր գորգ   + +
6) թափանցիկ վարագույր, կամ շերտավարագույր, կամ գալարավարագույր - 2/ + + +
7) մթնեցնող ծանր վարագույր, կամ գալարավարագույր, կամ շերտավարագույր 2/ + + +
8) դեկորատիվ տարրեր + + +
9) օբյեկտի ծառայությունների և հյուրերի անվտանգության վերաբերյալ տեղեկատվական նյութեր + + +
10) մոխրաման` ծխողների համար նախատեսված համարներում + + +
11) զգեստ և կոշիկ մաքրելու համար լրակազմ և ասեղաման + +  
12) պարկ` լվացքատուն ուղարկվող սպիտակեղենի համար +    
13) բաժակներ և ջրաման + + +
14) աղբարկղ + + +
  2. Ս.հ.հ-ում սարքավորումներ և հարմարանքներ + + +
22. Հիմնական սարքավորումներ      
1) ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ + + +
2) սեղանով կամ դարակով լվացարան + + +
3) զուգարան + + +
23. Լրացուցիչ սարքավորումներ      
1) լողարանի կամ ցնցուղի վարագույր + + +
2) անհատական փոքրիկ սրբիչ ոտքերի համար` լողարանի (ցնցուղախցիկի) առջև + +  
3) օճառաման, թղթի աման, կախիչներ, սրբիչների կախիչներ, լողարանի և ցնցուղի մոտ բռնակներ + + +
4) հայելի` վերին կամ կողային լուսավորությամբ + + +
5) մեկուսիչ կափարիչով վարդակ + + +
6) վարսահարդարիչ +    
7) աղբարկղ (չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող) + + +
8) մեկ անձի համար նվազագույն լրակազմ      
ա) ձեռքի օճառ կամ հեղուկ օճառ + + +
բ) զուգարանի թուղթ + + +
գ) սրբիչ + + +
դ) բաղնիքի սրբիչ + + +
ե) բաղնիքի խալաթ +    
զ) բաղնիքի մեկանգամյա օգտագործման հողաթափեր +    
է) բաժակ + + +
ը) հիգիենիկ պարկ + + +
24. Լրիվ սանիտարահիգիենիկ հանգույցով սենյակների (նվազագույն) տոկոսը` նորակառույց օբյեկտներում 100 %` առանց հաշվի առնելու օբյեկտի կարգը 100 100 50
25. Ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ սարքավորումներ բնակելի մասում      
Քնելու տեղերի քանակը ս.հ.հ չունեցող համարներում` յուրաքանչյուր սարքի դիմաց      
ա) սեղանով կամ դարակով լվացարան     5
բ) ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ     10
գ) զուգարան` լվացարաններով (առնվազն մեկ հատ կանանց համար և մեկ հատ տղամարդկանց համար)
Կանանց զուգարանում վերընթաց ցնցուղով լվացարան (բիդե) 50 քնելու տեղի դիմաց` մեկ հաշվարկով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ հատ
    10
26. Լրացուցիչ սարքավորումներ      
ա) հայելի     +
բ) հեղուկ օճառ     +
գ) զուգարանի թուղթ     +
դ) ձեռքերը չորացնելու էլ. սարք կամ մեկանգամյա օգտագործման սրբիչ     +
ե) աղբարկղ (չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող)     +
զ) պատի կախիչներ     +
  V. Հիմնական և լրացուցիչ ծառայություններ       
27. Հյուրերի ընդունման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություն`      
ա) շուրջօրյա +    
բ) առնվազն 12 ժամ   + +
28. Հյուրերի համար տաք ըմպելիքների շուրջօրյա վաճառք: Թույլատրվում է ավտոմատներից վաճառքը փոխարինել ընդունելության սրահում վաճառքով + + +
29. Արթնացման ծառայություն + + +
30. Անձնական հիգիենայի պարագաների վաճառք + +  
31. Ուղեբեռի սպասարկման ծառայություն + +  
32. Հյուրերի ուղեբեռի, դրամական միջոցների և թանկարժեք իրերի պահպանում + + +
33. ա) տարադրամի փոխանակում + +  
բ) բանկային պլաստիկ քարտերի սպասարկում` օբյեկտի ամբողջ տարածքում +    
34. Հյուրերի ցանկությամբ մամուլի մատակարարում կամ հասանելիություն +    
35. Առաջին օգնության հնարավորություն, շտապ օգնության կանչ, դեղարկղիկ + + +
36. Համարում սննդի մատուցման սպասարկումը կատարվում է`      
1) շուրջօրյա      
2) առնվազն 12 ժամ + + +
37. Հանրային սննդի ծառայություններ      
1) առնվազն 1 անգամ սննդի ապահովում + + +
2) բար կամ ակումբային սրահ + +  
3) ինքնասպասարկման խոհանոց համապատասխան սարքավորումներով     +
38. 1) Հանգստյան գոտիներում հյուրերի անձնական մարզական գույքի պահպանում + + +
2) լողավազան, շոգեբաղնիք, սոլյարի, մերսում և այլ վերականգնողական ծառայություններ (ծառայության առնվազն 2 տեսակ) + +  
39. Հանրամատչելի տեղերում հեռուստացույց դիտելու հնարավորություն     +
40. Հյուրերի սպիտակեղենի և հագուստի լվացք, արդուկ և մաքրման ծառայություն +    
41. Անկողնու և սրբիչների փոխելը նորով      
1) ամեն օր կամ հյուրերի ցանկությամբ +    
2) 3 օրը մեկ կամ հյուրերի ցանկությամբ   +  
  VI. Անձնակազմի մասնագիտական որակավորում      
42. Օբյեկտի ղեկավարը պետք է ունենա`      
ա) բարձրագույն կրթություն կամ +    
բ) միջին մասնագիտական կրթություն հյուրանոցային գործի բնագավառում կամ +    
գ) մասնագիտական դասընթացի որակավորում հյուրանոցային գործի բնագավառում կամ +    
դ) 5 տարվա վարչական աշխատանքային փորձ հյուրանոցային գործի բնագավառում +    
43. Ընդունման սրահի անձնակազմ +    
1. Կրթությունը` +    
ա) բարձրագույն կրթություն կամ +    
բ) միջին մասնագիտական կրթություն հյուրանոցային գործի բնագավառում կամ +    
գ) միջնակարգ կրթություն և մասնագիտական դասընթացի որակավորում (առնվազն 60 ժամ) կամ +    
դ) հյուրանոցային գործի բնագավառում 2 տարվա աշխատանքային փորձ +    
  2. Առնվազն 2 օտար լեզվի տիրապետում` անգլերենը պարտադիր +    
44. Մատուցողներ, համարների սպասավորներ, դռնապան, բեռնակիրներ`      
1) միջին մասնագիտական կրթություն կամ մասնագիտական դասընթացի որակավորում +    
2) առնվազն 2 օտար լեզվի տիրապետում տարրական ծավալով` անգլերենը պարտադիր +    
  VII. Այլ պահանջներ      
45. Հյուրանոցային յուրաքանչյուր ծառայության անձնակազմի համար առանձին համազգեստ +    
 46. Մասնագիտական համապատասխան սարքեր և սարքավորումներով հագեցած տարածքներ (գրադարան, համակարգչային սրահ, մարզադահլիճ, որսորդական իրեր և այլն) + + +

 

Նշանների և հապավումների բացատրություն`

 

I I կարգ
II II կարգ
III III կարգ
+ պարտադիր պահանջ
բ/մ բնակելի միավոր
ս.հ.հ սանիտարահիգիենիկ հանգույց
-1/ մեխանիկական օդափոխումը պետք է ապահովի ամբողջ օբյեկտի օդափոխությունը` գործող պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև հոտերի կլանումը
-2/ թույլատրվում են երկֆունկցիոնալ տարրեր

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՆԳՍՏՅԱՆ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՎԱԾ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

N/N
ը/կ

Նվազագույն պահանջները

Կարգերը

I

II

III

1

2

3

4

5

  I. Տարածքի անվտանգության ապահովում      
1. Տարածքի ցանկապատում + + + 1/
2. Տարածքի լուսավորություն + +  
3. Տարածքի շուրջօրյա հսկողություն + +  
4. Ճամբարելու տեղը պետք է լինի հարթեցված, չոր և դրան պետք է տրվի այնպիսի ձև, որ հալոցքաջրերը և անձրևաջրերը ինքնահոս հեռացվեն, ինչպես նաև այդ տարածքից պետք է հեռացվեն բոլոր այն առարկաները, որոնք կսպառնան հյուրերի անվտանգությանը + + +
5. Հակահրդեհային գույք և հակահրդեհային անվտանգության հրահանգավորում + + +
  II. Տարածքի բարեկարգում      
6. Օբյեկտին հասանելի ճանապարհ կամ արահետ + + +
7. Պինդ ճանապարհածածկով ներքին գլխավոր ճանապարհներ + +  
8. Պինդ ճանապարհածածկով ճանապարհ հետիոտների համար + +  
9. Առանձնացված տարածք ճամբարելու համար + + +
10. Կանաչապատում + +  
11. Էլեկտրասնուցում + + +
12. Ընդունելության սրահին կից ավտոկայանատեղ` մակերեսը ք/մ-ով 2/ 120 80 50 3/
13. Կենսավերականգնողական սարքեր և խաղերի ու զվարճանքների համար հրապարակներ + +  
14. Նշանների ներքին համակարգ + + +
15. Պարբերաբար դատարկվող աղբարկղ + + +
  III. Աշխատակազմ +    
16. Առանձնացված տարածք աշխատակազմի համար + + +
17. Յուրաքանչյուր հերթափոխի ընդունման սրահի անձնակազմը պետք է տիրապետի 2 օտար լեզվի` անգլերենը պարտադիր + + +
18. Առաջին օգնության հնարավորություն, շտապ օգնության կանչ, դեղարկղիկ + + +
19. Հյուրերի ուղեբեռի, դրամական միջոցների և թանկարժեք իրերի պահպանում  + + +
  IV. Ակումբ      
20. Ակումբ + 4/ + 5/  
  V. Ճամբարելու համար նախատեսված կետեր      
21. Մեկ կետի նվազագույն մակերեսը ք/մ-ով 50 40  
22. Էլեկտրական միացումներ (կետերի ընդհանուր քանակի տոկոսով) 50 40 30
23. Ճամբարելու կետերի համարակալում + +  
24. Ճամբարելու համար առանձնացված կետեր կամ կետերի խմբեր + +  
25. Կանաչապատ ցանկապատ կետերի կամ կետերի խմբերի շուրջ + +  
  VI. Սանիտարահիգիենիկ սարքավորումներ      
26. Ճամբարելու կետերից առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա գտնվող սանիտարական սարքավորումներ      
27. Լվացարաններ կանանց և տղամարդկանց համար առանձին + + + 6/
- մեկ լվացարանից օգտվողների թիվը 12 12 20
- մեկ ցնցուղից օգտվողների թիվը 20 20 50
28. - զուգարան կանանց և տղամարդկանց համար առանձին + + + 7/
-մեկ զուգարանից օգտվողների թիվը` կանանց համար

Վերընթաց ցնցուղով լվացարան (բիդե) 50 քնելու տեղի դիմաց` մեկ հաշվարկով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ հատ
12 12 20
- մեկ զուգարանից օգտվողների թիվը` տղամարդկանց համար 18 18 25
- մեկ միզարանից օգտվողների թիվը 20 20 50
29. Բնակելի ավտոկցորդների զուգարանները դատարկելու համար համապատասխանեցված կետեր + +  
30. Լվացքի մեքենա + +  
31. Արդուկ + +  
32. Սպիտակեղենը չորացնելու համար տարածք + +  
33. Լրացուցիչ սարքավորումներ + +  
1) զուգարանների և ցնցուղախցիկների սալիկապատված պատեր + +  
2) զուգարանների և ցնցուղախցիկների թրծակավով սալիկապատված հատակ + +  
3) սպիտակեղենի և սրբիչների կախիչներ + +  
4) հայելիներ` լվացարանների վերևում և դարակներ + +  
5) զուգարանի թուղթ + + +
6) 220 վոլտանոց վարդակներ + + +
  VII. Հասարակական ոլորտի ծառայություններ      
34. Սնվելու համար նախատեսված սրահ + 8/ + + 9/
35. Օգտագործվող սպասքի լվացման կետեր + + +
36. Հանրային սննդի ծառայություններ +    
37. Ինքնասպասարկման խոհանոց + + +
38. Մթերային փոքր խանութ, ուր կվաճառվեն նաև անձնական հիգիենայի պարագաներ:
Պահանջը պարտադիր չէ, եթե առավելագույնը 500 մ հեռավորության վրա այդպիսի խանութ կա
+ +  
  VIII. Ջրամատակարարում      
39. Ճամբարելու տարածքում գործող պահանջներին համապատասխանող որակի հոսող սառը և տաք ջուր + 10/ + 11/  
40. Խմելու ջուր վերցնելու կետեր ճամբարելու տարածքում կամ կետերի խմբերում +    
41. Համապատասխան ձևով սարքավորված և ցուցանշված տեղում կեղտաջրերը հավաքելու և հեռացնելու համար + + +
42. Կախված ճամբարի մասնագիտացումից` մասնագիտական համապատասխան սարքերով և սարքավորումներով հագեցված տարածքներ (գրադարան, համակարգչային սրահ, երաժշտական սրահ, մարզադահլիճ, որսորդական, ձկնորսական, լեռնագնացային, ալպինիստական սարքեր և այլն) + + +
  IX. Որակավորման կարգ հանգստյան և մասնագիտացված ճամբարների ստացիոնար շինությունների դեպքում      
 Մեկ կամ մեկից ավելի սենյակներ ունեցող բ/մ-ի սարքավորումներ
     
43. Յուրաքանչյուր սենյակում անձերի թույլատրված քանակը 12/ 2 4 8
44. Մեկ անձի համար սենյակի նախատեսված մակերեսը ք/մ-ով 5 4 2
45. Սենյակի բարձրությունը առնվազն 2,2 մ. + + +
46. Մահճակալների չափը` առնվազն 90 x 200 + +   
47. Ընդհանուր լուսավորություն + + +
48. Մահճակալի մոտ լուսավորություն + +  
49. Յուրաքանչյուր մահճակալի համար անկողին + + +
50. Գորգ կամ հատակածածկ +   +
51. Պահարան + + +
52. Սեղան + +  
53. Աթոռներ կամ նստելու համար այլ կահույք` 1 միավոր յուրաքանչյուր անձի համար, սակայն սենյակում ոչ պակաս, քան 2 միավոր + + +
54. Հայելի + + +
55. Հեռուստացույց և ռադիոհաղորդումներ ընդունելու հնարավորություն +    
56. Ռադիոհաղորդումներ ընդունելու հնարավորություն + +  
57. Լողասենյակ զուգարանով + +  
58. Սեղանով կամ դարակով լվացարան + +  
59. Գործող պահանջներին համապատասխան տաք և սառը ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարում + + +
60. Լողասենյակներում կերամիկական սալիկներով կամ անջրաթափանց նյութով պատված պատեր և հատակ + + +

 

Նշանների և հապավումների բացատրություն`

 

I առաջին կարգի հանգստյան և մասնագիտացված ճամբարներ
II երկրորդ կարգի հանգստյան և մասնագիտացված ճամբարներ
III երրորդ կարգի հանգստյան և մասնագիտացված ճամբարներ
+ պարտադիր պահանջ
-1/ կարող է կրել ժամանակավոր բնույթ
-2/ ավտոկայանատեղեր միայն հյուրերի ժամանման ընթացքում (բայց ոչ ստացիոնար կայանատեղեր)
-3/ առանձնացված տարածքը կարող է լինել օբյեկտից առավելագույնը 200 մ հեռավորության վրա
-4/ ապահովված է հեռուստացույցով և մամուլով
-5/ ծածկով տարածք
-6/ թույլատրվում է ընդհանուր լվացարաններ ջրհորդակով և առանց ծածկի լվացարաններ
-7/ կոյուղի ունեցող տարածքներում հոսող ջրով լվացվող զուգարաններ, իսկ կոյուղի չունեցող տարածքներում` կենսազուգարաններ /բիոտուալետ/
-8/ շուրջօրյա
-9/ առնվազն ծածկի տակ գտնվող սեղաններ կամ նստարաններ ճամբարելու կետերում
-10/ առնվազն օրը երեք անգամ որոշակի ժամերին
-11/ առնվազն օրը երկու անգամ որոշակի ժամերին
-12/ մի քանի սենյակ ունեցող բ/մ-ի դեպքում` յուրաքանչյուր սենյակում

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

 

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՊԱՆՍԻՈՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

N/N
ը/կ

Նվազագույն պահանջները

Կարգերը

I

II

III

1

2

3

4

5

1. Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս + +  
Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս: Թույլատրվում է, որ բնակելի մասը գտնվի առանձնացված մասնաշենքերում` հաճախորդներին օբյեկտի բոլոր ծառայությունները հասանելի դարձնելու պայմանով:     +
  I. Արտաքին բարեկարգման տարրեր      
2. Դեպի ընդունելության նախասրահ տանող ուղղակի մուտք, որը պետք է պաշտպանված լինի սառը օդի ներխուժումից +    
3. Մատակարարման համար առանձնացված ճանապարհ +    
4. Օբյեկտի շրջակայքը պետք է լինի բարեկարգված, պետք է ունենա ավտոմեքենաների և հետիոտների համար կոշտ ծածկով ճանապարհներ և արահետներ, դեկորատիվ կանաչապատում ու կանաչ գոտի` համապատասխան արտաքին լուսավորությամբ:
Օբյեկտի շրջակայքում տնտեսական մասի առկայության դեպքում այն պետք է առանձնացված լինի հյուրերի համար հասանելի մասից:
+ +  
5. Հսկվող ավտոտնակներ կամ ավտոկայանատեղեր: + +  
  II. Տեխնիկական սարքավորումներ և հարմարանքներ      
6. Օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով` օդափոխության, օդի 18-21C ջերմաստիճանի և 45-60 % խոնավության ապահովում և պահպանում ընդունելության սրահում, հասարակական սննդի ոլորտի և բազմաֆունկցիոնալ դահլիճներում + +  
7. Բնակելի մասում` բ/մ`      
Օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով` օդափոխության, օդի 18-210 ջերմաստիճանի և 45-60 % խոնավության ապահովում և պահպանում + +  
8. 1) Արտաքաշող մեխանիկական օդափոխում ս.հ.հ-ում:
 III կարգի օբյեկտներում թույլատրվում է գրավիտացիոն օդափոխում, եթե ս.հ.հ-ները ապահոված են կենտրոնացված տաք ջրամատակարարմամբ, ունեն պատուհաններ կամ ս.հ.հ-ի խցիկի ծավալը գերազանցում է 6,5 խ/մ-ը:
+ + +
2) հանրամատչելի մասում` մեխանիկական օդափոխում   + +
3) հանրամատչելի մասում մեխանիկական-1/ կամ գրավիտացիոն օդափոխում     +
9. Ջեռուցում ամբողջ օբյեկտում կամ դրա չօդակարգավորվող մասում + + +
10. Գործող պահանջներին համապատասխանող որակի տաք և սառը ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարում + + +
11. Տարածքների բնույթին հարմարեցված ներքին լուսավորություն + + +
12. Հյուրերին հասանելի հեռախոս և ֆաքս ընդունելության սրահում + + +
13. Ռադիո-հեռուստատեսային սարքավորումներ` հարմարեցված տեղական և արբանյակային ծրագրերի ընդունման համար + +  
14. Մարդատար վերելակներ      
1) զրո հարկից ցածր հարկերում գտնվող բոլոր սպասարկման տարածքներում (ավտոտնակներ, կենսավերականգնողական համալիր) +    
2) մեկ հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում  +    
3) երկու հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում   +  
4) երեք հարկից բարձր շինությունում` հյուրերի համար նախատեսված մասում     +
15. Շուրջօրյա էներգամատակարարում + + +
ա) երկկողմանի էներգամատակարարում և վթարային գեներատոր +    
բ) վթարային գեներատոր   + +
   III. Օբյեկտի գործարկմանը, սպասարկմանը և շահագործմանը վերաբերող հիմնական տարրեր      
16. Ընդունելության սրահ` հետևյալ նվազագույն մակերեսով 25 20 15
17.

Հանրամատչելի մասում` սանիտարահիգիենիկ համալիր

Նվազագույն հարմարանքներ`

     
1) լվացարաններ` սեղանով կամ դարակով + + +
2) յուրաքանչյուր լվացարանի վերևում հայելի` վերին կամ կողային լուսավորմամբ + + +
3) հեղուկ օճառ + + +
4) զուգարանի թուղթ + + +
5) աղբարկղ + + +
6) ձեռքերը չորացնելու համար էլ. սարք կամ մեկանգամյա օգտագործման սրբիչներ + + +
7) պատի կախիչներ + + +
8) զուգարան + + +
9) միզարան տղամարդկանց զուգարանում + + +
  IV. Բնակելի մաս      
18.  Համարի բնակելի մակերեսը ք/մ-ով (առանց առանձնացված ս.հ.հ-ի, նախասրահների, սյուների և այլն)`      
1) 1 տեղանոց համար 12 10
2) 2 տեղանոց համար 16 14 12
3) 3 տեղանոց համար   16 15
4) 4 տեղանոց համար     18
5) 4-ից բարձր տեղանոց համարում` 4 տեղանոց համարի մակերեսին լրացուցիչ ավելացվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տեղի համար հետևյալ մակերեսը ք/մ-ով: Թույլատրվում է շեղում` համարի բնակելի մակերեսի մինչև 10 %-ի չափով, որը փոխհատուցվում է  բ/մ-ի մնացած մասերի մակերեսով և կահավորման ֆունկցիոնալ գործածությամբ      
  1. Կահույքով և լրացուցիչ տարրերով բ/մ-ի հագեցվածություն      
19. Կահավորման լրակազմ I և II կարգի օբյեկտներում միատեսակ լրակազմ, III կարգի օբյեկտներում թույլատրվում է բազմաֆունկցիոնալ կահույք`      
1) մեկ տեղանոց մահճակալ` 90 x 200 սմ նվազագույն չափով + + +
2) 2 տեղանոց մահճակալ` 140 x 200 սմ նվազագույն չափով + + +
3) փոքրիկ սեղան կամ դարակ` քնելու յուրաքանչյուր տեղի մոտ + + +
4) զգեստապահարան կամ որմնախորշի մեջ սարքված պահարան` կախիչներով (յուրաքանչյուր հյուրի համար առնվազն 5 կախիչ): + + +
5) գրասեղան կամ սեղան + +  
6) ուղեբեռի պահարան կամ տակդիր + + +
7) աթոռ կամ նստելու համար որևէ այլ կահույք (1 միավոր յուրաքանչյուր անձի համար, սակայն ոչ պակաս, քան 2 միավոր յուրաքանչյուր համարում) + + +
8) փոքր սեղան + +  
9) բազկաթոռ` առնվազն 2 հատ կամ բազմոց +    
10) հայելի + + +
20. Լուսավորություն      
1) յուրաքանչյուր մահճակալի մոտ լամպ + + +
2) աշխատատեղը (սեղանը կամ գրասեղանը) լուսավորող լամպ + + +
3) ընդհանուր լուսավորություն + + +
21. Լրացուցիչ սարքավորումներ` յուրաքանչյուր բ/մ-ի համար      
1) հեռախոս + +  
2) հեռուստացույց + +  
3) ռադիոծրագրեր ընդունելու հնարավորություն + + +
4) գորգ կամ գորգածածկ +    
5) մահճակալի առջև` առնվազն փոքր գորգ   + +
6) թափանցիկ վարագույր, կամ շերտավարագույր, կամ գալարավարագույր + + +
7) մթնեցնող ծանր վարագույր, կամ գալարավարագույր, կամ շերտավարագույր -2/ + + +
8) դեկորատիվ տարրեր + + +
9) օբյեկտի ծառայությունների և հյուրերի անվտանգության վերաբերյալ տեղեկատվական նյութեր + + +
10) մոխրաման` ծխողների համար նախատեսված համարներում + + +
11) զգեստ և կոշիկ մաքրելու համար լրակազմ և ասեղաման + +  
12) պարկ` լվացքատուն ուղարկվող սպիտակեղենի համար +    
13) բաժակներ և ջրաման + + +
14) աղբարկղ + + +
  2. Ս.հ.հ-ում սարքավորումներ և հարմարանքներ      
22. Հիմնական սարքավորումներ`      
1) ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ + + +
2) սեղանով կամ դարակով լվացարան + + +
3) զուգարան + + +
23. Լրացուցիչ սարքավորումներ`      
1) լողարանի կամ ցնցուղի վարագույր + + +
2) անհատական փոքրիկ սրբիչներ ոտքերի համար` լողարանի (ցնցուղախցիկի) առջև + + +
3) օճառաման, թղթի աման, կախիչներ, սրբիչների կախիչներ, լողարանի և ցնցուղի մոտ բռնակներ + + +
4) հայելի` վերին կամ կողային լուսավորությամբ + + +
5) մեկուսիչ կափարիչով վարդակ + + +
6) վարսահարդարիչ + + +
7) աղբաման (չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող) + + +
8) մեկ անձի համար նվազագույն լրակազմ      
ա) ձեռքի օճառ կամ հեղուկ օճառ + + +
բ) զուգարանի թուղթ + + +
գ) սրբիչ + + +
դ) բաղնիքի սրբիչ + + +
ե) բաղնիքի խալաթ +    
զ) բաղնիքի մեկանգամյա օգտագործման հողաթափեր +    
է) բաժակ և ջրաման + + +
ը) հիգիենիկ պարկ + + +
24. Լրիվ սանիտարահիգիենիկ հանգույցով սենյակների (նվազագույն) տոկոսը` նորակառույց օբյեկտներում 100 %` առանց հաշվի առնելու օբյեկտի կարգը 100 100 50
25. Ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ սարքավորումներ բնակելի մասում      
Քնելու տեղերի քանակը ս.հ.հ չունեցող համարներում` յուրաքանչյուր սարքի դիմաց`      
ա) սեղանով կամ դարակով լվացարան     5
բ) ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ     10
գ) զուգարան` լվացարաններով (առնվազն մեկ հատ կանանց համար և մեկ հատ տղամարդկանց համար)
Կանանց զուգարանում վերընթաց ցնցուղով լվացարան (բիդե) 50 քնելու տեղի դիմաց` մեկ հաշվարկով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ հատ
    10
26. Լրացուցիչ սարքավորումներ`      
ա) հայելի     +
բ) հեղուկ օճառ     +
գ) զուգարանի թուղթ     +
դ) ձեռքերը չորացնելու էլ. սարք կամ մեկանգամյա օգտագործման սրբիչ     +
ե) աղբարկղ (չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող)      
զ) պատի կախիչներ     +
  V. Հիմնական և լրացուցիչ ծառայություններ      
27. Հյուրերի ընդունման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություն`      
ա) շուրջօրյա +    
բ) առնվազն 12 ժամ   + +
28. Հյուրերի համար տաք ըմպելիքների շուրջօրյա վաճառք: Թույլատրվում է ավտոմատներից վաճառքը փոխարինել ընդունելության սրահում վաճառքով + + +
29. Արթնացման ծառայություն + + +
30. Անձնական հիգիենայի պարագաների վաճառք + +  
31. Ուղեբեռի սպասարկման ծառայություն + +  
32. Հյուրերի ուղեբեռի, դրամական միջոցների և թանկարժեք իրերի պահպանում + + +
33. ա) տարադրամի փոխանակում
Պահանջը պարտադիր չէ II կարգի այն օբյեկտների համար, որոնցից առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա տարադրամի փոխանակման կետ կա
+ +  
բ) բանկային պլաստիկ քարտերի սպասարկում օբյեկտի ամբողջ տարածքում +    
34. Հյուրերի ցանկությամբ մամուլի մատակարարում կամ հասանելիություն +    
35. Առաջին օգնության հնարավորություն, շտապ օգնության կանչ, դեղարկղիկ + + +
36. Համարում սննդի մատուցման սպասարկումը կատարվում է`      
1) շուրջօրյա +    
2) առնվազն 12 ժամ   +  
37. Հանրային սնունդ      
1) առնվազն օրը 3 անգամ սննդի ապահովում (նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք) + + +
2) Բար կամ ակումբային սրահ +    
38. 1) Հանգստյան գոտիներում գտնվող օբյեկտներում` հյուրերի անձնական մարզական գույքի պահպանում + +  +
2) լողավազան, սաունա, սոլյարի, մերսում և այլ վերականգնողական ծառայություններ (ծառայության առնվազն 2 տեսակ): + +  
39. Հանրամատչելի տեղերում հեռուստացույց դիտելու հնարավորություն     +
40. Հյուրերի սպիտակեղենի և հագուստի լվացք, արդուկ և մաքրման ծառայություն +    
41. Անկողնու և սրբիչների փոխելը` նորով`      
1) ամեն օր կամ հյուրերի ցանկությամբ +    
2) 3 օրը մեկ կամ հյուրերի ցանկությամբ   +  
  VI. Անձնակազմի մասնագիտական որակավորում      
42. Կրթություն      
  Օբյեկտի ղեկավարը պետք է ունենա`      
ա) բարձրագույն կրթություն կամ +    
բ) միջին մասնագիտական կրթություն հյուրանոցային գործի բնագավառում կամ +    
գ) մասնագիտական դասընթացի որակավորում հյուրանոցային գործի բնագավառում կամ +    
դ) 5 տարվա վարչական աշխատանքային փորձ հյուրանոցային գործի բնագավառում +    
43. Ընդունման սրահի անձնակազմ`      
1. Կրթությունը`      
ա) բարձրագույն կրթություն կամ +    
բ) միջին մասնագիտական կրթություն հյուրանոցային գործի բնագավառում կամ +    
գ) միջնակարգ կրթություն և մասնագիտական դասընթացի որակավորում (առնվազն 60 ժամ) կամ +    
դ) հյուրանոցային գործի բնագավառում 2 տարվա աշխատանքային փորձ +    
2. Առնվազն 2 օտար լեզվի տիրապետում` անգլերենը պարտադիր +    
44. Մատուցողներ, համարների սպասավորներ, դռնապան, բեռնակիրներ`      
1) միջին մասնագիտական կրթություն կամ մասնագիտական դասընթացի որակավորում +    
2) առնվազն 2 օտար լեզվի տիրապետում տարրական ծավալով` անգլերենը պարտադիր +    
  VII. Այլ պահանջներ      
45. Պանսիոնի յուրաքանչյուր ծառայության անձնակազմի համար առանձին համազգեստ +    

 

Նշանների և հապավումների բացատրություն`

 

I I կարգ
II II կարգ
III III կարգ
+ պահանջը պարտավորեցնում է
բ/մ բնակելի միավոր
ս.հ.հ սանիտարահիգիենիկ հանգույց
-1/ մեխանիկական օդափոխումը պետք է ապահովի ամբողջ օբյեկտի օդափոխությունը գործող պահանջներին համապատասխան, ինչպես նաև հոտերի կլանումը
-2/ թույլատրվում են երկֆունկցիոնալ տարրեր

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՏԵՂԻՆԵՐԻ (ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ) ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

N/N
ը/կ

Նվազագույն պահանջները

Կարգերը

I

II

III

1

2

3

4

5

1. Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս + +  
Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս: Թույլատրվում է, որ բնակելի մասը գտնվի առանձնացված մասնաշենքում՝ հաճախորդներին օբյեկտի բոլոր ծառայությունները հասանելի դարձնելու պայմանով:     +
  I. Տարածքի բարեկարգում      
2. Նախասրահ տանող ուղղակի մուտք + +  
3. Ավտոկայանատեղի կամ օբյեկտից առավելագույնը 200 մ հեռավորության վրա ավտոկայանման հնարավորություն + +  
   II. Շինությունների ներսում գտնվող սարքավորումներ      
4. Առնվազն` 19 C ջերմաստիճանի ապահովում և պահպանում + + +
5. ա) օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով օդափոխության, օդի 18-21 C ջերմաստիճանի և 45-60% խոնավության ապահովում և պահպանում շինության բոլոր մասերում +    
բ) մեխանիկական օդափոխում   +  
գ) գրավիտացիոն օդափոխում     +
6. Ջեռուցում ամբողջ օբյեկտում կամ դրա չօդակարգավորվող մասում +    
7. ա) գործող պահանջներին համապատասխանող որակի տաք և սառը ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարում + +  
բ) գործող պահանջներին համապատասխանող որակի շուրջօրյա հոսող սառը ջուր, իսկ առավոտյան ու երեկոյան որոշակի ժամերին՝ հոսող տաք ջուր     +
  III. Աշխատակազմ      
8. Ընդունելության սրահ՝ հյուրերի համար հասանելի հեռախոսով + + +
9. Հեռախոսախցիկներ +    
10. Դրամի, թանկարժեք իրերի, ուղեբեռի պահասենյակ + + +
11. Զբոսաշրջային տեղեկատվություն /1 + + +
12. Արթնացման ծառայություն + + +
13. Առաջին օգնության հնարավորության, շտապ օգնության կանչ, դեղարկղիկ + + +
14 Ընդունման սրահի յուրաքանչյուր հերթափոխի անձնակազմը պետք է տիրապետի առնվազն երկու օտար լեզվի (անգլերենը՝ պարտադիր) +    
  IV. Այլ ծառայություններ      
15. Մանր ապրանքների և անձնական հիգիենայի պարագաների վաճառք + +  
16. Ակումբ` հեռուստացույց դիտելու հնարավորությամբ + +  
17. Լվացքի և արդուկի սենյակ + +  
18. Զբոսաշրջային և մարզական հանդերձանքի վերանորոգման կետ կամ հնարավորություն + + +
  V. Բնակելի մաս      
19. Բնակելի մասի նվազագույն մակերեսը՝ ք/մ-ով (առանց առանձնացված լողասենյակի, զուգարանի և միջանցքի)`      
1) 1 տեղանոց 9 8 8
2) 2 տեղանոց 12 10 8 2/
3) 3 տեղանոց 15 13 122/
4) 4 տեղանոց 17 16 152/2
5) 4-ից բարձր տեղանոց բ/մ-ում, 4 տեղանոց բ/մ-ի մակերեսին ավելացվում է յուրաքանչյուր հաջորդ տեղի համար հետևյալ մակերեսը՝ ք/մ-ով. 2,5 2,5 2,5 2/
20. Քնելու տեղերի առավելագույն քանակը բազմատեղանոց բ/մ-ում 8 12 20
21. Սանիտարահիգիենիկ սարքավորումներ 1 և 2 տեղանոց բ/մ-ում (սենյակների թվի տոկոսով)      
1) սեղանով և դարակով կամ տակդիրով լվացարան 100 50  
2) լողարան՝ ցնցուղով, կամ ցնցուղախցիկ, ինչպես նաև զուգարան 25 10  
22. Ընդհանուր սանիտարահիգիենիկ սարքավորումներ      
1) կանանց և տղամարդկանց համար առանձին լվացասենյակներ + + +
2) մեկ լվացարանից օգտվողների թիվն ըստ մահճակալների թվի 5 5 10
3) մեկ ցնցուղից օգտվողների թիվն ըստ մահճակալների թվի 10 15 15

4) կանանց և տղամարդկանց համար առանձին զուգարաններ

Կանանց զուգարանում վերընթաց ցնցուղով լվացարան (բիդե)՝ 50 քնելու տեղի դիմաց` մեկ հաշվարկով, բայց ոչ պակաս, քան մեկ հատ

+ + +
5) զուգարանից օգտվողների թիվն ըստ մահճակալների      
ա) կանանց համար 10 15 20
բ) տղամարդկանց համար 10 15 20
գ) միզարան տղամարդկանց զուգարանում 10 20 25
23. Սանիտարահիգիենիկ լրացուցիչ սարքավորումներ      
1) սրբիչների և անձնական սպիտակեղենի համար կախիչներ      
2) լվացարանի վերևում՝ հայելի և դարակ      
3) հայելու վերևում՝ լուսավորություն      
4) մեկուսիչ կափարիչով վարդակ      
5) չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող աղբարկղ      
24. Կահույք և սարքավորումներ բ/մ-ում      
1) մահճակալ` առնվազն 80x190 սմ չափով + + +
2) սեղան` առնվազն 1 հատ՝ 8 անձի համար + + +
3) աթոռներ՝ 1 միավոր՝ յուրաքանչյուր անձի համար, սակայն մեկ սենյակում՝ առնվազն 2 միավոր + + +
4) փոքր պահարան, փոքր սեղան կամ դարակ՝ յուրաքանչյուր մահճակալի մոտ + + +
5) զգեստապահարան կամ որմնախորշում պահարան + +
6) հայելի + + +
7) չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող աղբարկղ + +
8) մոխրաման + + +
9) լամպ (յուրաքանչյուր մահճակալի մոտ` 1-4 տեղանոց բ/մ-ում) + +  
10) պատի կախիչ՝ վերնահագուստի համար + + +
25. Բ/մ-ի լրացուցիչ սարքավորումներ      
1) ռադիո` այն շրջաններում, ուր հեռարձակման հնարավորություն կա + +  
2) գորգ կամ գորգածածկ + +  
3) թափանցիկ վարագույր կամ շերտավարագույր, կամ գալարավարագույր + +  
4) մթնեցնող ցերեկային վարագույր կամ շերտավարագույր, կամ գալարավարագույր + + +
5) դեկորատիվ տարրեր + +  
VI. Հանրային սննդի ծառայություններ      
26. Տաք ըմպելիքների վաճառք` ավտոմատներից, կամ ընդունման սրահում, կամ վաճառակետից + + +
27. Խոհանոց` ինքնասպասարկման համար + + +
28. Նախաճաշի մատուցում + +  
 29. Ռեստորան կամ սրճարան, կամ բար +    

 

Նշանների և հապավումների բացատրություն`

 

I 1-ին կարգի զբոսաշրջային բնակատեղի
II 2-րդ կարգի զբոսաշրջային բնակատեղի
III 3-րդ կարգի զբոսաշրջային բնակատեղի
+ պարտադիր պահանջ
բ/մ բնակելի միավոր
1/ ադմինիստրացիայում պետք է լինեն էքսկուրսիաների և մշակութային միջոցառումների մասին տեղեկություններ, չվացուցակներ, շրջանների քարտեզներ, քաղաքի հատակագիծ, հեռախոսագիրք և այլն
2/ թույլատրվում են երկհարկանի մահճակալներ` բ/մ-ի առնվազն 2,5 մ բարձրության դեպքում, այդ պարագայում սենյակի մակերեսը կարող է 20%-ով փոքր լինել

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՄԱՆԿԱՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ԲՆԱԿԱՏԵՂԻՆԵՐԻ (ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ) ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

N/N
ը/կ

Նվազագույն պահանջները

Կարգերը

I

II

III

1

2

3

4

5

1. Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս + +  
  Օբյեկտը հանդիսանում է առանձին շինություն կամ շինության առանձնացված մաս: Թույլատրվում է, որ բնակելի մասը գտնվի առանձնացված մասնաշենքերում` հաճախորդներին օբյեկտի բոլոր ծառայությունները հասանելի դարձնելու պայմանով: +    
   I. Ընդհանուր պահանջներ + +  
2. Գործող պահանջներին համապատասխանող որակի շուրջօրյա հոսող տաք և սառը ջրի ջրամատակարարում + +  
3. Գործող պահանջներին համապատասխանող որակի շուրջօրյա հոսող սառը ջուր, իսկ առավոտյան ու երեկոյան որոշակի ժամերին` հոսող տաք ջուր +    
4. Առնվազն 190 C ջերմաստիճանի ապահովում և պահպանում + + +
5. Համապատասխան սարքավորումներով ակումբ + 1/ + 2/  
6. Գրադարան + +  
7. Խաղահրապարակ + + +
8. Հյուրերի համար հասանելի հեռախոս      
9. Դրամի, թանկարժեք իրերի և ուղեբեռի պահպանում + + +
10. Լվացքի և արդուկի սենյակ + + +
11. Հագուստ չորացնելու համար տարածք + + +
12. Թերապևտիկ կաբինետ, որտեղ պետք է աշխատի համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետ, և կապ շտապ օգնության հետ + + +
  II. Բնակելի մաս      
13. Ննջարանի նվազագույն մակերեսը` 1 անձի համար` ք/մ-ով      
1) մեկ հարկանի մահճակալների դեպքում 2,5 2,5 2,5
2) երկհարկանի մահճակալների դեպքում 1,5 1,5 1,5
14. Քնելու տեղերի նվազագույն տոկոսը` 8-ից ցածր տեղանոց սենյակներում 50    
15. Սանիտարահիգիենիկ սարքավորումների թիվն ըստ մահճակալների թվի 3/      
1) լվացարան` հայելիով, սեղանով և դարակով 5 10 12
2) ցնցուղ 1,5 1,5 1,5
16. Բ/մ-ի սարքավորումներ      
1) մահճակալներ կամ ներքնակով հարկադարակներ + + +
2) 1 անձի համար բարձ և վերմակ (կամ երկու հատ բրդյա ծածկոց) + + +
3) անկողնային սպիտակեղեն + + +
4) զգեստապահարաններ +    
5) զգեստապահարաններ կամ կախիչներ + +  
6) յուրաքանչյուր մահճակալի մոտ` փոքրիկ պահարան կամ դարակ + +  
7) սեղան + + +
8) աթոռներ (1 միավոր` 1 անձի համար) կամ նստարաններ + + +
9) հայելի + + +
10) աղբարկղ + + +
11) ռադիո` այն շրջաններում, ուր հեռարձակման հնարավորություն կա + + +
12) թափանցիկ վարագույր, կամ շերտավարագույր, կամ գալարավարագույր + +  
13) դեկորատիվ տարրեր + +  
III. Հանրային սնունդ      
17. Խոհանոց` ինքնասպասարկման համար 4/ + + +
18. Ճաշարան + 5/ + 6/  
  IV. Անձնակազմի որակավորում      
19. Օբյեկտի ղեկավար` մանկավարժ + + +

 

Նշանների և հապավումների բացատրություն`

 

I 1-ին կարգի մանկապատանեկան բնակատեղի
II 2-րդ կարգի մանկապատանեկան բնակատեղի
III 3-րդ կարգի մանկապատանեկան բնակատեղի
+ պարտադիր պահանջ
բ/մ բնակելի միավոր
1/ սարքավորված` հեռուստացույցով կամ հետևյալ սարքավորումներից մեկով` ձայնագրիչ, պրոյեկցիոն սարք կամ տեսաձայնագրիչ, ինչպես նաև խաղերի և զվարճանքի համար այլ պարագաներ
2/ սարքավորված` խաղերի և զվարճանքի համար պարագաներով
3/ նոր օբյեկտներում սանիտարահիգիենիկ սարքավորումների ցուցանիշները պետք է համապատասխանեն կոլեկտիվ բնակության օբյեկտների համար տեխնիկական պայմաններին
4/ սարքավորված` խոհանոցային գույքով (կերակուր պատրաստելու համար` էլ. սալիկ կամ գազօջախ, կաթսաներ, թեյնիկ, թավա, սառնարան և այլն)
5/ սարքավորված` ճաշարանային սարքավորումներով (սեղաններ, աթոռներ կամ նստարաններ, խորը և հարթ ափսեներ, գդալներ, պատառաքաղներ, դանակներ, բաժակներ և այլն)
6/ հղում 5/-ում նշված սրահը փոքր բնակատեղիներում կարող է օգտագործվել որպես ակումբ

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

 

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՃԱՄԲԱՐԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՏԵՂԻՆԵՐԻ (ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐ) ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

N/N
ը/կ

Նվազագույն պահանջները

Կարգերը

I

II

III

1

2

3

4

5

  I. Տարածքի անվտանգության ապահովում      
1. Տարածքի ցանկապատում + + + 1/
2. Տարածքի լուսավորություն + +  
3. Տարածքի շուրջօրյա հսկողություն + +  
4. Ճամբարելու տեղը պետք է լինի հարթեցված, չոր, և դրան պետք է տրվի այնպիսի ձև, որ հալոցքաջրերը և անձրևաջրերն ինքնահոս հեռացվեն, ինչպես նաև այդ տարածքից պետք է հեռացվեն բոլոր այն առարկաները, որոնք կսպառնան հյուրերի անվտանգությանը + + +
5. Հակահրդեհային գույք և հակահրդեհային անվտանգության հրահանգավորում + + +
  II. Տարածքի բարեկարգում      
6. Օբյեկտին հասանելի ճանապարհ կամ
 արահետ
+ + +
7. Պինդ ճանապարհածածկով ներքին գլխավոր
ճանապարհներ
+ +  
8. Պինդ ճանապարհածածկով ճանապարհ`
 հետիոտների համար
+ +  
9. Առանձնացված տարածք` ճամբարելու
համար
+ + +
10. Ծառապատում + +  
11. Էլեկտրասնուցում      
12. Ընդունելության սրահին կից ավտոկայանատեղ` մակերեսը
ք/մ-ով-2/
120 80 50 3/
13. Կենսավերականգնողական սարքեր և խաղերի ու զվարճանքների համար հրապարակներ + +  
14. Նշանների ներքին համակարգ + + +
15. Պարբերաբար դատարկվող աղբարկղ + + +
  III. Աշխատակազմ      
16. Առանձնացված տարածք` աշխատակազմի համար + + +
17. Յուրաքանչյուր հերթափոխի ընդունման սրահի անձնակազմը պետք է տիրապետի 2 օտար լեզվի (անգլերենը` պարտադիր) +    
18. Հյուրերի ուղեբեռի, դրամական միջոցների և թանկարժեք իրերի պահպանություն + + +
19. Առաջին օգնության հնարավորություն, շտապ օգնության կանչ, դեղարկղիկ + + +
  IV. Ակումբ      
20. Ակումբ + 4/ + 5/  
  V. Ճամբարելու համար նախատեսված կետեր (ինչպես վրանների, այնպես էլ ավտոկցորդների համար)      
21. Մեկ կետի նվազագույն մակերեսը` ք/մ-ով 50 40  
22. Էլեկտրական միացումներ (կետերի ընդհանուր քանակի տոկոսով) 50 40 30
23. Ճամբարելու կետերի համարակալում + +  
24. Ճամբարելու համար առանձնացված կետեր կամ կետերի խմբեր + +  
25. Կանաչապատ ցանկապատ կետերի կամ կետերի խմբերի շուրջ + +  
  VI. Սանիտարահիգիենիկ սարքավորումներ      
26. Ճամբարելու կետերից առավելագույնը 100 մ հեռավորության վրա գտնվող սանիտարական սարքավորումներ + + +
27. Լվացվելու համար նախատեսված տեղեր (կանանց և տղամարդկանց համար` առանձին) + + + 6/
- մեկ լվացարանից օգտվողների թիվը 12 12 20
- մեկ ցնցուղից օգտվողների թիվը 20 20 50
28. Զուգարան` կանանց և տղամարդկանց համար` առանձին + + + 7/
- մեկ զուգարանից օգտվողների թիվը` կանանց համար 12 12 20
- մեկ զուգարանից օգտվողների թիվը` տղամարդկանց համար 18 18 25
29. Բնակելի ավտոկցորդների զուգարանները դատարկելու համար համապատասխանեցված
կետեր
+ + +
30. Լվացքի մեքենա  
31. Արդուկ + +  
32. Սպիտակեղենը չորացնելու համար տարածք + +  
33.  Լրացուցիչ սարքավորումներ + +  
1) զուգարանների և ցնցուղախցիկների սալիկապատված պատեր + +  
2) զուգարանների և ցնցուղախցիկների թրծակավով սալիկապատված հատակ + +  
3) սպիտակեղենի և սրբիչների կախիչներ + +  
4) հայելիներ` լվացարանների վերևում, և դարակներ + +  
5) 220 վոլտանոց վարդակներ + +  
VII. Հանրային սննդի ծառայություններ      
34. Սնվելու համար նախատեսված սրահ + 8/ + + 9/
35. Ինքնասպասարկման խոհանոց + + +
36. Օգտագործվող սպասքի լվացման կետ + + +
37. Մթերային փոքր խանութ, ուր կվաճառվեն
նաև անձնական հիգիենայի պարագաներ:
Պահանջը պարտադիր չէ, եթե առավելագույնը
500 մ հեռավորության վրա այդպիսի խանութ կա
+ +  
  VIII. Ջրամատակարարում      
38. Ճամբարելու տարածքում գործող պահանջներին համապատասխանող որակի հոսող սառը և տաք ջուր + 10/ + 11/  
39. Խմելու ջուր վերցնելու կետեր` ճամբարելու տարածքում կամ կետերի խմբերում +    
40. Համապատասխան ձևով սարքավորված և ցուցանշված տեղ` կեղտաջրերը հավաքելու և հեռացնելու համար + + +

 

 Նշանների և հապավումների բացատրություն`

 

I առաջին կարգի ճամբարային բնակատեղի
II երկրորդ կարգի ճամբարային բնակատեղի
III երրորդ կարգի ճամբարային բնակատեղի
+ պարտադիր պահանջ
-1/ կարող է կրել ժամանակավոր բնույթ
-2/ ավտոկայանատեղեր` միայն հյուրերի ժամանման ընթացքում (բայց ոչ ստացիոնար կայանատեղեր)
-3/ առանձնացված տարածքը կարող է լինել օբյեկտից առավելագույնը 200 մ հեռավորության վրա
-4/ ապահովված է հեռուստացույցով և մամուլով
-5/ ծածկով տարածք
-6/ թույլատրվում են ընդհանուր լվացվելու տեղեր` ջրհորդակով, ինչպես նաև առանց ծածկի լվացվելու տեղեր
-7/ կոյուղի ունեցող տարածքներում հոսող ջրով լվացվող զուգարաններ, իսկ կոյուղի չունեցող տարածքներում` կենսազուգարաններ /բիոտուալետ/
-8/ շուրջօրյա
-9/ առնվազն ծածկի տակ գտնվող սեղաններ կամ նստարաններ` ճամբարելու կետերում
-10/ առնվազն օրը երեք անգամ` որոշակի ժամերի
-11/ առնվազն օրը երկու անգամ` որոշակի ժամերի

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

 Կ Ա Ր Գ

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՏՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ

 

N/N
ը/կ

Նվազագույն պահանջները

Կարգերը

I

II

III

1

2

3

4

5

I. Բնակելի մաս      
1. Սենյակի բնակելի մակերեսը` ք/մ-ով (առանց ս.հ.հ-ի, նախասրահի, սյունասրահի և այլն)      
1) 1 տեղանոց սենյակ 14 10 9
2) 2 տեղանոց սենյակ 18 14 12
3) 3 տեղանոց սենյակ   16 15
4) 4 տեղանոց սենյակ     18
  1. Կահույքով և լրացուցիչ տարրերով  բ/մ-ի սարքավորում      
2. Կահավորման լրակազմ (I և II կարգի օբյեկտներում` միատեսակ լրակազմ, III կարգի օբյեկտներում թույլատրվում է բազմաֆունկցիոնալ կահույք)`      
1) մեկ տեղանոց մահճակալ` 90 x 200 սմ նվազագույն չափով + + +
2) երկու տեղանոց մահճակալ` 140 x 200 սմ նվազագույն չափով + + +
3) փոքրիկ սեղան կամ դարակ` քնելու յուրաքանչյուր տեղի մոտ + + +
4) զգեստապահարան` առնվազն 3 կախիչով + + +
5) գրասեղան կամ սեղան + + +
6) պահարան կամ ուղեբեռի տակդիր + + +
7) աթոռ կամ նստելու համար որևէ այլ կահույք (1 միավոր` յուրաքանչյուր անձի համար,  սակայն ոչ պակաս, քան 2 միավոր`  յուրաքանչյուր սենյակում) + + +
8) փոքր սեղան +    
9) բազկաթոռ` առնվազն 2 հատ, կամ բազմոց +    
10) հայելի + + +
3. Շուրջօրյա էներգամատակարարում + + +
1) յուրաքանչյուր մահճակալի մոտ` լամպ + + +
2) ընդհանուր լուսավորություն + + +
3) երկկողմանի էներգամատակարարում և վթարային գեներատոր +    
4) վթարային գեներատոր   + +
4. Օդակարգավորում      
1) օդակարգավորում կամ այլ սարքավորումների և համակարգերի միջոցով օդափոխության, օդի 18-21C ջերմաստիճանի և 45-60% խոնավության ապահովում և պահպանում +    
2) գրավիտացիոն կամ մեխանիկական օդափոխում + +  
3) ս.հ.հ-ում` արտաքաշող մեխանիկական օդափոխում: Թույլատրվում է գրավիտացիոն օդափոխում, եթե ս.հ.հ-ն ապահոված է կենտրոնացված տաք ջրամատակարարմամբ, ունի պատուհան, կամ խցիկի ծավալը չի գերազանցում 6,5 խ/մ-ը: + + +
5. Լրացուցիչ սարքավորումներ` յուրաքանչյուր բ/մ-ի համար      
1) հեռախոս + +  
2) ինտերնետից օգտվելու հնարավորություն +    
3) հեռուստացույց + +  
4) ռադիոընդունիչ կամ ռադիոծրագրեր ընդունելու հնարավորություն + + +
5) գորգ կամ գորգածածկ + +  
6) մահճակալի առջև` առնվազն փոքր գորգ +    
7) թափանցիկ վարագույր կամ մթնեցնող վարագույր կամ շերտավարագույր + + +
8) դեկորատիվ տարրեր + + +
9) մոխրաման` ծխողների համար + + +
10) դեղարկղիկ + + +
11) սառնարան + + +
6. Սանիտարահիգիենիկ հանգույցների սարքավորումներ և հարմարանքներ      
1) ցնցուղով լողարան կամ ցնցուղախցիկ + + +
2) սեղանով կամ դարակով լվացարան` վերին կամ կողային լուսավորությամբ + + +
3) զուգարան + + +
4) Գործող պահանջներին համապատասխանող որակի տաք և սառը ջրի շուրջօրյա ջրամատակարարում + + +
7. Լրացուցիչ սարքավորումներ      
1) լողարանի կամ ցնցուղի վարագույր + + +
2) անհատական փոքրիկ սրբիչ ոտքերի համար` լողարանի (ցնցուղախցիկի) առջև + +  
3) օճառաման, թղթի աման, կախիչներ, սրբիչների կախիչներ, լողարանի և ցնցուղի մոտ` բռնակներ + + +
4) հայելի` վերին կամ կողային լուսավորությամբ + + +
5) մեկուսիչ կափարիչով վարդակ + + +
6) աղբաման (չհրկիզվող կամ դժվար հրկիզվող) + +  
7) հեռախոս +    
8) մեկ անձի համար նվազագույն լրակազմ      
ա) ձեռքի օճառ կամ հեղուկ օճառ + + +
բ) զուգարանի թուղթ + + +
գ) սրբիչ + + +
դ) բաղնիքի սրբիչ + + +
ե) բաժակ + + +
զ) հիգիենիկ պարկ + + +
8. Նախաճաշի մատուցում + + +
9. Անկողնու և սրբիչների փոխելը նորով`      
3 օրը մեկ կամ հյուրերի ցանկությամբ + + +

 

Նշանների և հապավումների բացատրություն`

 

I I կարգ
II II կարգ
III III կարգ
+ պարտադիր պահանջ
բ/մ բնակելի միավոր
ս.հ.հ սանիտարահիգիենիկ հանգույց

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան

 

 

Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2004 թվականի
հունիսի 10-ի N 946-Ն որոշման

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_951

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ա Կ Ա Վ Ո Ր Մ Ա Ն   Վ Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն

 

N _______

 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

(որակավորում ստացած հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտի անվանումը և գտնվելու վայրը)

 

Համապատասխանում է _____________________________ որակավորման կարգին:

 

Տրված է`___  _________________________ թ.

 

Գործողության ժամկետը __________________________

 

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՂ ՄԱՐՄՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ ______________________________

(ստորագրությունը)

____________________

(անուն, ազգանունը)

 

Կ.Տ.

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան